Anna Maria Rasmusdatter Hasle

Kvinde 1736 - 1818  (82 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Anna Maria Rasmusdatter Hasle  [1, 2
  Født 7 feb. 1736  [3, 4
  Døbt 12 feb. 1736  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 6
  Køn Kvinde 
  BrugerID RN9047 
  Kaldenavn Også kaldet Ane 
  Konfirmeret 3 okt. 1751  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7
  Ejendom dec. 1786  Aarhus, Domsognet, [Aagade 69, matr. nr. 800] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [8
  [RN9047] Anna Maria Rasmusdatter Hasle arver en ubygget grund ved Aaen? 
  • «i»"Eindommens Matriculs No.: 302 [Aagade 69, matr. nr. 800]
   Det gamle Huus No. [intet]
   Rode og Gade: 2den Rohde Aaen
   Eierens Navn: [RN9001] Kjøbmand R. Malling
   Stedet [en grund?] har været i Mallings Familie i over 20 Aar [anskaffet før 1766 måske til opmagasinering af materialer vedr. hans sejlads], og tilfaldt ved Skiftet efter [RN9009] Niels Mortensen [Niels Mortensen Malling død 12-1786] [:]Mallings Enke [RN9047 Anna Maria Rasmusdatter Hasle], i 1818 Brødrene Malling [ved hendes død den 15-05-1818 tilfaldt stedet RN9001 Rasmus Nielsen Malling og RN9048 Mikkel Nielsen Malling], hvoraf den ene [Mikkel] boede i Aalborg. De ere begge døde [Mikkel 21-06-1819, Rasmus 18-07-1826] og Stedet eiedes nu [ved oprettelse af protokollen i 1827] i Fælledskab af deres Enker [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg død 17-04-1841 og RN9241 Margrethe Christensen død den 05-02-1851 70 år gammel i Budolfi Sogn]. Tinglæst Adkomst har de ikke paa Stedet, ei heller er samme forfattet [dokument ikke udfærdiget]."«/i» 54)
   Hvis der er tale om en ubebygget grund, som både betegnelsen Stedet og det manglende husnummer i 1787 indikerer, forklarer det den manglende indføring i brandforsikringerne frem til og med 1817. Jeg har ikke kopi af brandforsikringerne for Aaen efter 1817, derfor har jeg heller ikke oplysninger om Malling-enkernes evt. ejerskab af denne grund/bygning.
   Med «i»1796-1829 Realregister Aarhus Købstad«/i» ved vi så, at Husnr. 302 [Husnr. 1827] er huset Aagade 69, matr. nr. 800, som eksisterer i folketællingen for 1834 beboet af daglejer Knud Petersen, hans kone Kirstine Marie Grosche og to døtre. 54)
  Bopæl 1787 til 1818  Aarhus, Domsognet, Aaen [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  Bor som enke ved Aaen skråt over for Slæbestedet ved den gamle Toldbod 
  Købmandsvarer 1787 til 1818  Aarhus, Domsognet, Aaen [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [9
  Som enke handler RN9009 Anna Maria med genever etc. og hollands lærred 
  Bopæl 1 jul. 1787  Aarhus, Domsognet, Aaen [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10
  Bor sammen med 2 tjenestepiger. 
  Ejendom 26 jan. 1791  Aarhus, Domsognet, Aaen [Aagade 75, matr. nr. 798] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [11
  Nr. 206. Madame Malling ejer et hus, som beboes af en familie. 
  • Eet Huus, Bindingsværk, Tag Muurværk? af 2 Fag, 1 Etage til Gaden med Udbygning. 50 Rdl.
  Ejendom 26 jan. 1791  Aarhus, Domsognet, Aaen [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Nr. 211. Eier og Beboer Madame Malling af et hus. 
  • Eet Huus, Bindingsværk.
   a. 1 Forhuus til Gaden 12 Fag, 1 Etage med Udbygning, 360 Rdl,
   b. 1 Baghuus, 3 Fag, 1 Etage, 30 Rdl,
   c. 1 Halvtag, teglbelagt, 4 Fag, 1 Etage, 20 Rdl.
   Samlet vurdering 410 Rdl.
  Ejendom 26 jan. 1791  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 33, matr. nr. 57?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Nr. 245. Eier Niels Mortensen Mallings Enke ejer et hus som beboes af 1 Familie. 
  • Eet Huus, Bindingsværk, tag Muurværk? af 3 Fag, 1 Etage til Gaden. 80 Rdl.
   [Huset ligger to numre fra Dynkarken 39-41]
  Ret 18 feb. 1793  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  [RN9047] Anna Maria vinder en retssag i Højesteret om stedsønnen [RN9096] Thomas' fallitbo. 
  • "«i»Afsagde Domme i Høieste-Ret
   Mandagen den 18 Fabruarii [18-02-1793].
   Uldall. No. 401.
   Hostved.
   [RN9047] Ane Marie Hasle, afg. [afgåede, døde] [RN9009] Niels Mortensen Mallings Efterl. [efterlevende ægtefælle] c. Kiøbmand Jens Schibbye [Jens Skibby]
   Samtlige den 3 Junii 1785 [03-06-1785] til de Fattiges Inspecteurer i Aalborg pantsatte [RN9096] Thomas Mallings Ejendomme og Effecter, bør i Forhold til deres udi Auctions- Forretningen af 2 Dec. 1790 [02-12-1790] vedtagne Værdie concurere [indgå] til skadesløs Betaling af de Fattiges Fordring, hvorefter det der overskyder fra Gaardens Værdie, bør tilfalde Citantinden [RN9047], som næste Pandte berettiget til samme, og det der overskyder fra Leievaaningerne og de i samme saavelsom i Gaarden værende Kakkelovnes Værdie bør tilfalde Jens Schibbye til Afbetaling af hans Fordring, ifølge den ham ved Pante Obligation af 7 Juni 1788 [07-06-1788] tillagde 3die Prioritets Pante-Rettighed. I det øvrige forbeholdes Parterne deres Ret til Opbudsboet [fallitbo] i Følge deres Fordringers og ihændehavende Forskrivningers Beskaffenhed. Denne Processes Omkostninger ophæves. Til Justitskassen betaler Contra-Citanten [Jens Skibby] som Tabende 5 Rdlr."
   «/i»
   [RN9096] Thomas Malling har den 03-06-1785 pantsat sin gård, nogle lejeboliger og andre værdier [kakkelovne m.m.] med en 1. prioritet til de Fattiges Inspektører i Aalborg.
   Efterfølgende pantsætter Thomas gården med en 2. prioritet til sin stedmor Ane Marie, og den 07-06-1788 pantsætter han lejeboligerne samt kakkelovnene her og i gården med en 3. prioritet til købmand Jens Skibby.
   Thomas er åbenbart gået fallit, for hans ejendomme og værdier sættes på auktion den 02-12-1790. Højesterets kendelse afgør, at auktionens udbytte først skal gå til at dække de Fattige Inspecteurers 1 prioritet i gården. Det overskydende udbytte fra salget af gården skal gå til at dække Ane Maries 2. prioritet.
   Udbyttet fra salget af lejevåningerne og de heri og i gården værende kakkelovne skal tilfalde Jens Skibby til afdrag på hans 3. prioritet jf. panteobligationen af 07-06-1788.
   Herudover bevarer parterne deres rettigheder i fallitboet i henhold til deres fordringer. Omkostningerne ved retssagen ophæves, og Jens Skibby betaler som tabende part 5 rdl. til statskassen.
  Ejendom 11 jun. 1800  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side [Fiskergade 102, matr. nr. 174] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  [RN9047] Anne Marie låner 200 rdlr. til skipper Mathias Mathiasen med sikkerhed i Fiskergade 102. 
  • "Hans Astrup Fleischer, Justitsraad, samt Borgemester og Byefoged i Aarhuus.
   Giør vitterligt: at efter Begjæring af [skipper] Mathias Mathiasen i Aarhuus, indstævnes den eller de som maatte ihændehave en af bemeldte Mathias Mathiasen til [RN9047] Anne Marie Malling, for 200 Rd. DC. [danske kurant], omskreven til 200 Rbd. Sølv, under 11te Juni 1800 [11-06-1800] udstædt og den 16de Juli 1818 [16-07-1818] tinglæst Obligation; hvorved er givet første Prioritet i Debitors paa Aarhuus Kjøbstads Fiskergades søndre Side østre Ende [Fiskergade 102, matr. nr. 174, 6 fag hus til gaden i 1 etage] beliggende Huus herved, med Aar og Dags Varsel, som uden Laudag eller Forelæggelse ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796] at kunde vente, til Møde for Aarhuus Byetingsret, der holdes paa Raadhuset ibd., den første Torsdag i September Maaned 1827 Kl. 10 Formiddag [06-09-1827], for der og da med bemeldte originale Obligation at fremkomme og deres lovlige Adkomster til samme at bevise; da Citanten [Mathias], i Mangel heraf, overensstemmende med dertil under 10de Febr. d.A. [10-02-1826] forundt allernaadigst Bevilling, efter nærmere Demonstrationer og Paastande, paa titnævnte Obligation, agter at erhverve Mortificationsdom [aflyst].
   Aarhuus, den 9de Mai 1826 [09-05-1826].
   Fleicher. (L.S)"

   [Peder Willadsen ejer iflg. brandtaksationen i 1791 et 6 fag hus i 1 etage til gaden beliggende på Fiskergade 102, matr. nr. 174, og huset er udlejet til 2 familier.
   I folketællingen pr. 01-02-1801 bor skipper Mathias Mathiasen med sin kone og 3 børn her. Hans køb af huset kan ud fra ovennævnte obligation udstedt den 11-06-1800 til Anne Marie været sket på dette tidspunkt for at få finansieret huskøbet.
   Familien Mathiasen bliver boende i huset frem til omkring 16-05-1826, for i brandtaksationen pr. 1827 er Kjer noteret som ejer af huset på 6 fag i 1 etage mod gaden, et halvtag og et plankeværk.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 296/297 [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [16
  Nr. 15/11. Madame Mallings Hus, , matr. nr. 296/297 
  • Madame Mallings Huus, Matr. nr. 296 og 297.
   a. Forhuus 12 Fag 1 Etage med Udbygning og Bindingsværk, Muurtavl, til Værelser, Køkken og Bryggers, med 3 jern Kakkelovne? 1 indmuret Kaaber Kedel [kobberkedel] paa 2 Fj [fjerdingkar?], Maltkar og Støbetønde, á Fag 50 Rdl. 600 Rdl.
   b. Baghuus 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Sidebygning og Bindingsværk og Muurtavl, til Stald og Spiringskar? 40 Rdl.
   c. Et Halvtag 4 Fag 1 Etage, med Muur behængt? og Fbelagt? 30 Rdl. 670 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 291 [Aagade 75, matr. nr. 798] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  Nr. 15/6. Madame Malling, Lejebod, Taksation 15/6, matr. nr. 291. 
  • Madame Mallings Ejendom, Matr. Nr. 291
   Et Huus 2 Fag 1 Etage med Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl, á 25 Rdl. 50 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Fiskergade, matr. nr. 379 [Fiskergade 76, matr. nr. 187] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  Nr. 18/23. Madame Mallings lejebod. 
  • Et Huus 3 Fag 1 Etage og Bindingsværk og Muurtavl, á 30 Rdl. 90 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 291 [Aagade 75, matr. nr. 798] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  Nr. 220. Madame Malling, Lejebod, forsikring nr. 220 , matr. nr. 291. 
  • 2 Fag Gadehuus, 50 Rdl.
   Henviser til Taksationsprotokollen 15/6.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 296/297 [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Nr. 225. Madame Mallings Huus, matr. nr. 296/297. 
  • a. Forhuus 600 Rdl, b. Baghuus 40 Rdl, c. Halvtag 30 Rdl, 670 Rdl.

   1801-1810. Henviser til Taksationsprotokollen 15/11
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 379 [Fiskergade 76, matr. nr. 187] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [21
  Nr. 298. Madame Mallings lejebod. 
  • 3 Fag Gadehuus 90 Rdl.

   Henviser til taksationsprotokol nr. 18/23.
  Købmandsvarer 1 feb. 1801  Aarhus, Domsognet, ved Aaen, hus nr. 99 [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  Enken RN9047 Anne Marie Rasmusdatter driver handel. 
  • Hus nr. 99, familie nr. 113. I husstanden tjenestepigen Maren Christensdatter.

   Hus nr. 94, familie nr. 108 bor enken Anne Pedersdatter, 73 år, spindekone med en logerende Johanne Marie, 63 år, spindekone. Dette kan være hendes lejebod på Aaen nordre side, matr. nr. 291.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Aaen nodre side, matr. nr. 296/297 [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  Nr. 15/10. Madame Mallings Huus, matr. nr. 296/297 
  • a. Forhuus 12 Fag 1 Etage med Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Køkken mv. og Bryggers med 3 jern Kakkelovne med indmuret Kobber Kjedel [kobberkedel] paa 2 Fj? [fjerdingkar] ??, Maltkar og Støbetønde á 60 Rdl. 720 Rdl.
   b. Baghuus 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl til Stald og Spiring? 50 Rdl.
   c. Et Halvtag 4 Fag 1 Etage med Muur behængt? og F?? belagt 30 Rdl. 800 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 291 [Aagade 75, matr. nr. 798] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [24
  Nr. 15/6. Madame Mallings Lejebod, matr. nr. 291 
  • Et Huus 2 Fag 1 Etage med Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl á 40 Rdl. 80 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Fiskergade, matr. nr. 379 [Fiskergade 76, matr. nr. 187] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25
  Nr. 18/30. Madame Mallings lejebod. 
  • Et Huus 3 Fag 1 Etage og Bindingsværk og Muurtavl á 50 Rdl. 150 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 266 [Aagade 75, matr. nr. 798] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Nr. 220. Madame Mallings Lejebod, matr. nr. 266 
  • 2 Fag Gadehuus, 80 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 270 [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  Nr. 225. Madame Mallings Huus, matr. nr. 270 
  • a. Forhuus 720 Rdl, b. Sidehuus 50 Rdl, c. et Halvtag 30 Rdl. 800 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 291 [Aagade 75, matr. nr. 798] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  Nr. 266. Madame Mallings lejebod, matr. nr. 291 
  • 2 Fag Gadehuus, 80 Rdl. [nedsat til] 50 Rdl.
   Taksation 15/6
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 296/297 [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  Nr. 270. Madame Mallings Huus, matr. nr. 296/297 
  • Madame Mallings Huus.
   a. Forhuus 720 Rdl. [nedsat til] 460 Rdl.
   b. Sidehuus 50 Rdl. [nedsat til] 30 Rdl.
   c. 1 Halvtag 30 Rdl. [nedsat til] 20 Rdl. 800 Rdl. [nedsat til] 510 Rdl.
   Taksationsprotokol 15/10
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 354 [Fiskergade 76, matr. nr. 187] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Nr. 298. Madame Mallings lejebod. 
  • 3 Fag til Gaden 150 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 379 [Fiskergade 76, matr. nr. 187] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  Nr. 354. Madame Mallings lejebod. 
  • 3 Fag til Gaden 150 Rdl. nedsat til 100 Rdl.

   Henviser til taksationsprotokol nr. 18/30.
  Gave 6 apr. 1811  Aarhus, Domsognet, [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [32
  [RN9047] Anna Maria giver 2 rdlr. til den brandlidte møller Jelling i Skanderup Mølle. 
  • H. Beck og A. Bastrup står for en indsamling til denne ulykkelige familie til lindring i deres sørgelige skæbne. På dette tidspunkt er der indkommet 565 rdlr.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Aaen, matr. nr. 291 [Aagade 75, matr. nr. 798] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  Nr. 22/23. Madame Mallings lejebod. 
  • Et Huus 2 Fag 1 Etage med Udbygning, Bindingsværk og Muur. á 130 Rdl. 260 Rdl. eller 100 Rdl. sølv.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Aaen, matr. nr. 296/297 [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  Nr. 22/27. Madame Mallings hus. 
  • a. Forhuus 12 Fag 1 Etage med Udbygning, Bindingsværk og Muur, til Værelser, Køkken og Baggaard, med 3 Jernkakkelovne, med indmuret Kobber Kjedel paa 2 Fj? [fjerdingkar] Rum, Maltkar og Maltønde, á 150 Rdl 1.800 Rdl. eller 720 Rdl. sølv
   b. Baghuus 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Udbygning, Bindingsværk og Muur til Stald og Spiring? 150 Rdl. eller 60 Rdl. sølv.
   c. Halvtag 4 Fag 1 Etage med Muur behængt? og halmbeklædt? 100 Rdl. eller 40 Rdl. sølv.
   Samlet vurdering 2.050 Rdl. eller 820 Rdl.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 379 [Fiskergade 76, matr. nr. 187] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  Nr. 28/15. Madame Mallings lejebod. 
  • Et Huus 3 Fag 1 Etage, Bindingsværk og Muur, á 150 Rdl. 450 Rdl. eller 180 Rdl. sølv.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 291 [Aagade 75, matr. nr. 798] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  Nr. 298. Madame Mallings lejebod, matr. nr. 291 
  • 2 Fag Gadehuus, 260 Rdl. [og sølvværdi] 100 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotol 22/23.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Aaen nordre side, matr. nr. 296/297 [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  Nr. 302. Madame Mallings Huus, matr. nr. 296/297 
  • Madame Mallings Huus.
   a. Forhuus 1.800 Rdl. [og sølvrigsdaler] 720 Rdl.
   b. Baghuus 150 Rdl. [og sølvrigsdaler] 60 Rdl.
   c. 1 Halvtag 100 Rdl. [og sølvrigsdaler] 40 Rdl. 2.050 Rdl. [og sølvrigsdaler] 820 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 22/27.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 379 [Fiskergade 76, matr. nr. 187] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  Nr. 415. Madame Mallings lejebod. 
  • Lejebod. 3 Fag til Gaden 450 Rdl. eller 180 Rdl. Sølv

   Henvisning til taksationsprotokollen 28/15.

   Huset er i april kvartal 1819 solgt til hjulmand Jens Galthen.
  Ejendom 1818  Aarhus, Domsognet, Aaen 302 [Aagade 69, matr. nr. 800] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  RN9001 Købmand Rasmus Malling arver skødet på ejendommen matr. cul. nr. 302 ved Aaen ved Niels Mortensens enke RN9047 Anna Marias død i 1818. 
  • Skødet på ejendommen har været i familien [RN9001] købmand Rasmus Mallings eje siden [RN9047] Niels Mortensen Mallings enkes død i 1818.

   [Realregisteret indeholder de gamle husnumre formodentlig opstået efter folketællingen 1787, hvor tællingen skulle indehold husnumrene, og de nye fra 1829.]
  Død 15 maj 1818  Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 40, 41, 42, 43
  • Rasmus Mallings erindringer opgiver dødsdatoen til 16-08-1818, men kirkebogen siger 15-05-1818.

   Aarhuus Stiftstidende 19-05-1818:

   Efter et kort Sygeleie, behagede den almægtige Gud, i Aftes ved en rolig og blid Død at kalde til sig vores elskede og trofaste Moder [RN9047] Madam Anne Maria Malling, fød Hasle, i hendes Alders 83 Aar, der saaledes sørgeligst bekiendtgiøres for Familie og Venner af hendes efterladte Sønner.

   Aarhuus
   den 16 May 1818 [16-05-1818]
   Paa min [RN9048 Mikkel Malling] Broders og egne Vegne [RN9001] R. Malling

  Begravet 22 maj 1818  Aarhus, Den almindelige Kirkegård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 44
  Ejendom 8 jul. 1818  Aarhus, Domsognet, Fiskergade no. 98 [Fiskergade 76, matr. nr. 187] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45, 46
  Annoncering af auktion over madam Mallings ejendom ved Aaen og lejebod i Fiskergade samt indbo. 
  • Onsdagen d. 8de Julii [08-07-1818] førstk. [førstkommende] om Formiddagen Kl.
   10, bliver foretaget, een eneste Auction, over afgangne
   [RN9047] Mad. Mallings Stervboested beliggende ved Aaen
   [Aagade 83, matr. 794]
   her i Aarhuus, samt en samme Stervboe tilhørende
   og paa Fiskergade under No. 98 [det skulle være det gamle husnummer før indførelse af det nye i 1829 jf. folketælllingen 01-02-1801, men nummeret svarer til en adresse ved Aaen] [Fiskergade 76, matr. nr. 187],
   beliggende 3 Fags Leiebod med Haugeplads.

   Førstnævnte Vaaning [ved Aaen]
   bestaaer af 12 Fag et Etage Huus til Gaden, et Baghuus
   og betydelig Halvtag i Gaarden, samt rummelig
   Gaards- og Haugeplads, alt vel indrettet og i
   god Stand, passende for en honet Familie, men ær,
   formedelst Beliggenheden, fortrinlig skikket til detail
   Handel, Bryggerie og Brænderie.

   Ejendommene blive ved denne ene, uden flere Auctioners Holdelse,
   absolut bortsolgt, om nogenlunde antagelig Bud skee.

   Samme Dags Eftermiddag Kl. 2 [14.00], foretages Auction
   over bemeldte Stervboes Meubler og Effecter, bestaaende
   af: Borde, Stole, Speile, Skabe, Kister, Kakkelovne,
   Sengesteder, Sengeklæder, Gangklæder og Linned,
   Kobber, Tin, Messing, Jern og Træfang [fællesbetegnelse for ting,
   redskaber af træ jf. ordnet.dk], samt et godt Stueuhr, m. v. De
   Lysthavende ville til bemeldte
   Tider og Sted give Møde.
   Aarhus d. 19te Junii 1818 [19-06-1818]
   Deigaard
   [Indrykket i Aarhuus Stiftstidende den 23-06-1818]
  Ejendom 8 jul. 1818  Aarhus, Domsognet, Aaen [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45, 47
  Annoncering af auktion over madam Mallings ejendom ved Aaen og lejebod i Fiskergade samt indbo. 
  • Onsdagen d. 8de Julii [08-07-1818] førstk. [førstkommende] om Formiddagen Kl.
   10, bliver foretaget, een eneste Auction, over afgangne
   [RN9047] Mad. Mallings Stervboested beliggende ved Aaen
   [Aagade 83, matr. 794]
   her i Aarhuus, samt en samme Stervboe tilhørende
   og paa Fiskergade under No. 98 [Fiskergade 76, matr. nr. 187],
   beliggende 3 Fags Leiebod med Haugeplads.

   Førstnævnte Vaaning [ved Aaen]
   bestaaer af 12 Fag et Etage Huus til Gaden, et Baghuus
   og betydelig Halvtag i Gaarden, samt rummelig
   Gaards- og Haugeplads, alt vel indrettet og i
   god Stand, passende for en honet Familie, men ær,
   formedelst Beliggenheden, fortrinlig skikket til detail
   Handel, Bryggerie og Brænderie.

   Ejendommene blive ved denne ene, uden flere Auctioners Holdelse,
   absolut bortsolgt, om nogenlunde antagelig Bud skee.

   Samme Dags Eftermiddag Kl. 2 [14.00], foretages Auction
   over bemeldte Stervboes Meubler og Effecter, bestaaende
   af: Borde, Stole, Speile, Skabe, Kister, Kakkelovne,
   Sengesteder, Sengeklæder, Gangklæder og Linned,
   Kobber, Tin, Messing, Jern og Træfang [fællesbetegnelse for ting,
   redskaber af træ jf. ordnet.dk], samt et godt Stueuhr, m. v. De
   Lysthavende ville til bemeldte
   Tider og Sted give Møde.
   Aarhus d. 19te Junii 1818 [19-06-1818]
   Deigaard
   [Indrykket i Aarhuus Stiftstidende den 23-06-1818]
  Ejendom apr. 1819  Aarhus, Domsognet, Aaens nordre side, matr. nr. 291 [Aagade 75, matr. nr. 798] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36, 48, 49
  Nr. 298. Madame Mallings lejebod, forsikring nr. 298, matr. nr. 291 solgt til skipper Peder Schousen. 
  • I folketællingen 18-02-1834 bor lods Jens Sørensen [Bager?], 54 år med familie ved Aaen, hus nr. 309. Dette må før have været madame Mallings eget hus dengang matr. nr. 296 og 297 i brandforsikringen 1817-1827.

   Af brandforsikringen for 1817-1827 fremgår det, at matr. nr. 294 og 295 hører under det samme hus forsikring nr. 301. I så fald er der kun 4 numre mellem madame Mallings eget hus og lejeboligen, der så har hus nr. 305.

   I folketællingen 18-02-1834 bor [familie nr. 457] kornmåler Poul Nicolaisen, 44 år og hans kone Berthe Cathrine Hansdatter, 30 år samt deres 3 børn ved Aaen hus nr. 305. I www.folketimidten.dk svarer hus nr. 305 til Aagade nr. 75, matr. nr. 798 i nyere tid.

   På kortet over Aarhus for 1870 passer bredden af denne matrikel sammenlignet med andre grunde godt til de 2 fag.
  Ejendom apr. 1819  Aarhus, Domsognet, Aaens nordre side, matr. nr. 296/297 [Aagade 83, matr. 794] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37, 50
  Nr. 308. Madame Mallings hus, matr. nr. 296/297 solgt til skipper Jens Sørensen Bager. 
  • I folketællingen 18-02-1834 bor [familie nr. 461] ved Aaen, hus nr. 309 lods Jens Sørensen [Bager?], 54 år, hans kone Maren Klogh, 35 år, deres 3 børn og en logerende korporal. Der er formodentlig tale om den samme Jens Sørensen oprindelig skipper nu lods i havnen.
   I www.folketimidten.dk svarer hus nr. 309 til Aagade nr. 83, matr. nr. 794 i nyere tid.
  Ejendom apr. 1819  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 379 [Fiskergade 76, matr. nr. 187] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38, 51, 52
  Nr. 415. Madame Mallings lejebod solgt til hjulmand Jens Galthen. 
  • Vurdering 1817-1827:
   Lejebod. 3 Fag til Gaden 450 Rdl. eller 180 Rdl. Sølv

   Henvisning til taksationsprotokollen 28/15.

  Ejendom 9 maj 1826  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Skipper Mathias Mathiasen indkalder evt. ejere til et pantebrev udstedt 11-06-1800 til [RN9047] Anna Maria. 
  • "Hans Astrup Fleischer, Justitsraad, samt Borgemester og Byefoged i Aarhuus.
   Giør vitterligt: at efter Begjæring af [skipper] Mathias Mathiasen i Aarhuus, indstævnes den eller de som maatte ihændehave en af bemeldte Mathias Mathiasen til [RN9047] Anne Marie Malling, for 200 Rd. DC. [danske kurant], omskreven til 200 Rbd. Sølv, under 11te Juni 1800 [11-06-1800] udstædt og den 16de Juli 1818 [16-07-1818] tinglæst Obligation; hvorved er givet første Prioritet i Debitors paa Aarhuus Kjøbstads Fiskergades søndre Side østre Ende [Fiskergade 102, matr. nr. 174, 6 fag hus til gaden i 1 etage] beliggende Huus herved, med Aar og Dags Varsel, som uden Laudag eller Forelæggelse ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796] at kunde vente, til Møde for Aarhuus Byetingsret, der holdes paa Raadhuset ibd., den første Torsdag i September Maaned 1827 Kl. 10 Formiddag [06-09-1827], for der og da med bemeldte originale Obligation at fremkomme og deres lovlige Adkomster til samme at bevise; da Citanten [Mathias], i Mangel heraf, overensstemmende med dertil under 10de Febr. d.A. [10-02-1826] forundt allernaadigst Bevilling, efter nærmere Demonstrationer og Paastande, paa titnævnte Obligation, agter at erhverve Mortificationsdom [aflyst].
   Aarhuus, den 9de Mai 1826 [09-05-1826].
   Fleicher. (L.S)"

   [Peder Willadsen ejer iflg. brandtaksationen i 1791 et 6 fag hus i 1 etage til gaden beliggende på Fiskergade 102, matr. nr. 174, og huset er udlejet til 2 familier.
   I folketællingen pr. 01-02-1801 bor skipper Mathias Mathiasen med sin kone og 3 børn her. Hans køb af huset kan ud fra ovennævnte obligation udstedt den 11-06-1800 til Anne Marie været sket på dette tidspunkt for at få finansieret huskøbet.
   Familien Mathiasen bliver boende i huset frem til omkring 16-05-1826, for i brandtaksationen pr. 1827 er Kjer noteret som ejer af huset på 6 fag i 1 etage mod gaden, et halvtag og et plankeværk.

   Mathiasens ønske om at få aflyst pantebrevet og dermed gælden til Anne Marie skyldes formodentlig salget af ejendommen til Kjer, der i så fald ikke længere belastes af en gæld. Kilde: Mine artikler om Mindegade og Fiskergade.]
  Notater 
  • RN9047:

   Bror Rasmus Mortensen Hasle, købmand?
   [53, 54]
  Person-ID I47  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 16 okt. 2019 

  Far Rasmus Pedersen Hasle,   f. Omk. 1680, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1757  (Alder 77 år) 
  Mor Gertrud Rasmusdatter Wærn,   f. aug. 1689,   d. 18 maj 1772, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 82 år) 
  Ægteskab 19 jul. 1714  [55
  Gift 19-07-1714 med Gjertrud. 
  Gift 29 jul. 1714  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [55, 56, 57, 58, 59
  Familie-ID F83  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Niels Mortensen Malling,   f. 1717, Aarhus, Malling Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. dec. 1786, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 69 år) 
  Gift 19 jan. 1757  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5, 40, 60
  Børn 
   1. Mette Marie Malling,   dbt. 9 nov. 1760, Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1760, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Rasmus Malling,   f. 1762,   begr. 13 maj 1767, Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 5 år)
   3. Mikkel Nielsen Malling,   f. 9 nov. 1764,   d. 21 jun. 1819, Aalborg, Budolfi Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 54 år)
   4. Rasmus Nielsen Malling,   f. 19 sep. 1767, Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 jul. 1826, Aarhus, Domsognet, på Mindegaden, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 58 år)
   5. Gertrud Malling,   dbt. 18 dec. 1772, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   begr. 18 jun. 1773, Aarhus, Domkirkegården Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 0 år)
  Sidst ændret 27 apr. 2014 
  Familie-ID F19  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsDøbt - 12 feb. 1736 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsKonfirmeret - 3 okt. 1751 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 19 jan. 1757 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsRet - [RN9047] Anna Maria vinder en retssag i Højesteret om stedsønnen [RN9096] Thomas' fallitbo. - 18 feb. 1793 - København Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 15 maj 1818 - Aarhus, Domsognet Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Skipper Mathias Mathiasen indkalder evt. ejere til et pantebrev udstedt 11-06-1800 til [RN9047] Anna Maria. - 9 maj 1826 - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #54.

  2. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1).

  3. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #87.

  4. [S69] E-mail og Internettet, Niels Malling, Majsvænget 89, 8340 Malling, 4085 2072, niels.malling@gmail.com.

  5. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #88.

  6. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Rasmus Pedersøn Hadslevs (Anna Maria). Provstinde Hütfeld bar. faddere: Christen Nielsøn Haarbye, Niels Gregersøn, Christen Sthær og Tøger Kiærsgaards jun: Anders Christensøn Wærns.

  7. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), 5. Anna Maria RasmusD. Hasle S. [salig?] Ras. Hasles.

  8. [S37] Realregister 54), 1796-1829 Realregister Aarhus Købstad, no. 302.

  9. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #69.

  10. [S5] Folketællingen 1787 2).

  11. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1791 Nr. 206.

  12. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1791 Nr. 211.

  13. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1791 Nr. 245.

  14. [S143] Andre aviser, Viborg Samler 06-05-1793.

  15. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-05-1826, 19-05-1826.

  16. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1801-1810 Nr. 15/11.

  17. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1801-1810 Protokol nr. 15/6.

  18. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1801-1810 Nr. 18/23.

  19. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810 Nr. 220.

  20. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810 Nr. 225.

  21. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810 Nr. 298.

  22. [S6] Folketællingen 1801 2), ved Aaen.

  23. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 15/10.

  24. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 15/6.

  25. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 18/30.

  26. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811 Nr. 220.

  27. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811 Nr. 225.

  28. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 266.

  29. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 270.

  30. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811 Nr. 354.

  31. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 354.

  32. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-04-1811.

  33. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 22/23.

  34. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 22/27.

  35. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 28/15.

  36. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 298.

  37. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 308.

  38. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 415.

  39. [S37] Realregister 54), 1796-1829 No. 302.

  40. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #54-55.

  41. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #54-55 og 88.

  42. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 19-05-1818.

  43. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Ane Marie Malling f. Hasle, enke efter afdøde købmand Malling i Aarhus. 82 aar gl.

  44. [S43] Torben Aastrup, Artiklen: 1813-1818 Den almindelige Kirkegård.

  45. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 23-06-1818.

  46. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-06-1818.

  47. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-06-1818, 04-07-1818.

  48. [S7] Folketællingen 1834 2), Hus nr. 304?.

  49. [S62] Folket i Midten 9) 9a) 9b), Leif Dehnits m.fl., Hus nr. 304.

  50. [S7] Folketællingen 1834 2), Aaen, hus nr. 309.

  51. [S7] Folketællingen 1834 2), Hus nr. 498.

  52. [S62] Folket i Midten 9) 9a) 9b), Leif Dehnits m.fl., Hus nr. 498.

  53. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte efter broderens kone Mette Marie Hofmann i Århus. 06-08-1798, fol. 317.

  54. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Fledføringskontrakt indført i skifteprotokollen 27-11-1786, fol. 751.

  55. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #95.

  56. [S69] E-mail og Internettet, iflg. Ruth Dahl Larsen på http://www.geni.com 29-07-1714.

  57. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), søndag 29-07-1714.

  58. [S69] E-mail og Internettet, www.lundskov.dk jf. Carl Langholz : Anetavler for berømte danskere. Digtere og forfattere. 1. samling. 1989: torsdag 19-07-1714.

  59. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #132 og 1944.

  60. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Niels Mortensen Malling og jomfrue Anne Rasmusdattter Hasle. ...dateret 07-11-1756.