Rasmus Nielsen Malling

Mand 1767 - 1826  (58 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Rasmus Nielsen Malling  [1, 2, 3, 4
  Beskæftigelse 1740 til 1837  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Begrebet "eligeret borger". 
  • I tidens løb skete der en betydningsændring af begrebet.
   I perioden 1740-1837 forstår Anna Thestrup «i»"mænd, som deltog i købstadenes styre ved at blive taget med på råd eller ved at have beslutningsret i visse sagsområder og i visse - ret tilfældige - enkeltsager."«/i»
  Ejendom ca. 1750  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Mallings ejendom i Dynkarken 41 
  • "Dynkarken 39, 41 og 43. Rasmus Mallings Gård. Mallings købmandsgård var den første indenfor Den ydre Mindeport. Den lå omtrent ud for Sønder Allé, hvor Dynkarken skifter navn til Spanien. Købmandsgården bestod af to selvstændige gårde. Den ene havde to forhuse, et i bindingsværk fra 1795 [Dynkarken 39] og et pudset fra midten af 1700-årene [Dynkarken 41]. Det markante empireforhus i den anden gård [Dynkarken 43] var opført i 1816 og kendt som Mallings Enkesæde. Den fornemme facadeudsmykning med pilastre og et refendsfuget portparti var tydelige inspireret af det samtidige københavnske byggeri og mindede meget om forhuset på Klostergade 14 fra 1806."
  Født 19 sep. 1767  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 7, 8, 9
  Døbt 25 sep. 1767  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [10, 11
  Køn Mand 
  BrugerID RN9001 
  Kaldenavn 1781 Lyder navnet Rasmus Nielsen Malling ved konfirmationen 
  Kaldenavn 1794-05-09 Opgiver navnet Rasmus Malling ved 1. ægteskab 
  Kaldenavn 1794-08-25 Opgiver navnet Rasmus Malling ved borgerskab 
  Kaldenavn 1795 Portoverligger med indskriften: RNM Rasmus Nielsen Malling 
  Kaldenavn Af slægten kaldet "gamle Rasmus" 8)#74 
  Beskæftigelse Eligeret borger  [5
  • "Ved eligerede borgere forstås i denne (Anna Thestrups) afhandling mænd, som deltog i købstadens styre ved at blive taget med på råd eller ved at have beslutningsret i visse sagsområder og i visse - ret tilfældige - enkeltsager."
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [12
  Eligeret borger og medlem af skolekommissionen. 
  Beskæftigelse Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [13
  Om de gamle købmandsslægter i Aarhus. 
  • «i»"Men det bør ikke glemmes, at de gamle Kjøbmandsfamilier Meulengracht, Scandorff, Herskind, Mørk, [RN9001, RN9007] Malling, Agerup, [RN9201] Schmidt, Faurschou, Severin, Gjeding, Gjern, Lottrup, Langballe, Raae o.s.v., maaske ere de egentlige Grundlæggere af Aarhus nuværende Betydenhed. De vare paa en Maade Byens Rygrad. De havde Penge, forstod at styre deres Sager, og var Gjennemgaaende grundhæderlige. De vare voksede op til deres Stilling, de havde et Navn at holde i Ære. Derfor gik det saa godt for Aarhus. Det var en solid By."«/i»
  Landbrugsvarer 1770  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [14
  Gunstige forhold for handelen med landbrugsprodukter fra først i 1770erne. 
  • "Først i 1770-erne blev der igen gunstige tider for handelen med landbrugsprodukter og takket være de gode internationale forhold, der var for dansk handel i årene frem til Napoleonskrigene i 1807, kom købmændenes omsætning og antallet af skibe, der var hjemmehørende i Aarhus, i perioden næsten op på samme niveau som ved århundredets [1700] begyndelse."
  Konfirmeret 7 apr. 1782  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [15
  Rasmus 14 år gammel søn af Niels Mortensen Malling bliver konfirmeret. 
  Arv 1786  [16
  RN9001 Rasmus slutter arveforening med sine forældre. 
  Beskæftigelse 1 jul. 1787  Aalborg, Budolfi Sogn, Væster Aae, No. 124 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [17
  RN9001] Rasmus Malling er formodentlig købmandsdreng hos købmand Olle Christensen 
  Bopæl 1 jul. 1787  Aarhus, Domsognet, Aagade 83, matr. nr. 57 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [18
  Ej fundet i folketællingen for 1787. 
  Beskæftigelse 1794  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [19
  Om købmand Rasmus Malling. 
  • (Baumgarten: Kronprindsens Klub)
   Borgerskab 1794, eligeret Borger 1810; død 18-07-1826.
  Ejendom 1794  Aarhus, Vor Frue Sogn, [Toftejorden, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20
  Rasmus Malling køber sammen med [RN9263] Peder Michelsen Herskind tobaksplantagen? 
  • [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården]. I 1794 efter Kaarsberg fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

   Det kan være, at de i samme forbindelse har købt tobaksplantagen på de 10 tdr. land, som Rasmus Malling senere hen efterlader til sine arvinger. Det er i så fald Toftejorden, matr. nr. 5.
  Ejendom 1794  Aarhus, Domsognet, Tobaksspindergården, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20, 21
  Rasmus Malling køber sammen med [RN9263] Peder Michelsen Herskind Tobaksspindergården. 
  • [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården]. I 1794 efter Kaarsberg fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

   Om Peder Michelsen Herskinds Gaard, Frederiksgade 79

   Form. søn af Michel Rasmussen Herskind, der 1. februar 1723 [01-02-1723] tog borgerskab som skipper. Han var iflg. borgerskabsbogen fra Herskind. Peder Herskind blev født 20. august 1738 [20-08-1738] [død 14-05-1826], tog borgerskab som købmand d. 5. december 1757 [05-12-1757].

   Den 12. september 1758 [12-09-1758] gift med Anne Andersdatter Schmidt (f. 1740 som datter af Anders Smed)

   - Købekontrakt 1758 aftrykt, 1771 køber Herskind naboejendommen, nuv. nr. 75 af borgmester E. R. Müller.

   - Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52. Ejerne [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde].
  Ejendom 8 apr. 1794  Aarhus, Domsognet, Tobaksfabrikken [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [22
  Kaarsberg & Co.s forhen tobaksfabrik bliver sat på auktion af ejerne [Justitsraad Fønss]. 
  • Eierne [Justitsraad Fønss og interessenter] af den ved Aarhuus Byes Mindeport beliggende Gaard [Spanien 1, matr. nr. 52], hvori Tobakfabriken [RN9049] Kaarsberg og Compagnie forhen blev dreven, lade samme Gaard, ved offentlig Auction opraabe og absolut bortsælge, næstkommende 8de April [08-04-1794] om Formiddagen Kl. 10 udi Hr. Christen Møllers Gaard i bemeldte Aarhuus. Gaardens Vaaningshuus [beboelseshus] bestaaer af 14 Fag til Gaden og 10 Fag Sidebygning. Et Baghuus og et Sidehuus i Gaarden bestaaer af 31 Fag; tre Fag i Sidehuset er indrettet til Havestue og Resten til Pakhuuse, Stald og Vognremisse. Disse 55 Fag er to Etager høi af stærk Eegebindingsværk med murede Vægge og teglhængt [tagsten]. Videre findes et teglhængt Haltaghuus og Vedehammer [sted hvor man opbevarer brænde, brænderum eller brændeskur], bestaaende af 16 Fag, samt 28 [23?] Fag Huus [i senere brandtaksationer opmålt til 23 fag], teglhængt og beklæd med Bræder, der nu bruges af det i Byen inqvarterede Regiment som Exerceerhuus [Exercerskole, Exercerhus, Ridehus]. Gaarderummet er stort og beqvemt, samt forsynet med særdeles godt Brøndvand. Ved Gaarden er en Have, hvorfra haves Udsigt til Søen og Byens Havn, som er nær ved. Gaarden er altsaa, i det Heele, særdeles beqvem for en Handelsmand, saavel i Henseende til Beliggenheden som Indretningen. Hele Kiøbesummen bliver Kiøberen crediteret til 13de Juni 1795 [køber får kredit med at betale købesummen indtil? 13-06-1795, og en Deel deraf kan blive crediteret længere, om han derved finder sig tient.

   Samme Tid og Sted bliver end videre bortsolgt: a) En i Byen værende Oliemølle, med dobbelte Valser af Jernmalm, Præsse, Pande og videre Behør, alt i meget god Stand. Den er indrettet til at drives ved en Hest, kan nedtages og opsættes igien et andet Sted, og sælges med Vilkaar at den skal flyttes. b) En Sæbekiedel af Kaaber [kobberkedel] der kan rumme 50 Tønder [], og er overmaade tyk og stærk. Dermed følger en stor Deel Jern, henhørende til Kiedlens Ildgrubbe, samt et Par Kaaber Øser [kobberøser] med v. [m.v.] c) et Partie god Raaolie [rapsolie?], nemlig omtrent 60 Ankere, saa og en Deel Linolie.
   Den følgende Dag, nemlig Onsdagen den 9de April førstkommende [09-04-1794] om Formiddagen Kl. 9, bortsælges i forbenævnte Gaard ved Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] nogle Kakkelovne, Borde, Kaaber Kiedler [kobberkedler], adskilligt Jern Redskab m. v.

   Nærmere Efterretning om alle disse Ting, kan faaes hos Hr. Peder Herschind i Aarhuus, [RN9049] Hr. Peder Kaarsgaard ibid og hos underskrevne.
   Wilhelmsborg pr. Aarhus, den 22. Jan. 1794 [22-01-1794] M. Brandt
  Beskæftigelse 9 maj 1794  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  Købmand og ungkarl 
  Ejendom 9 maj 1794  Aarhus, Domsognet, Jens Andersen Schmidts Gaard, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2, 23, 24
  Erhverver købmandsgården ved ægteskabet med RN9013 Margrethe Kaarsberg 
  Beskæftigelse 25 aug. 1794  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [25, 26
  Opnår borgerskab som købmand. 
  Beskæftigelse 25 aug. 1794  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1, 9
  Søger og vinder borgerskab som købmand for alle varer undtagen alenkram 
  • By: Århus Købstad Amt: Århus
   Borger: Rasmus Nielsen Malling
   Alder: 27 Hovederhverv: Købmand
   Oprindelsessted: Århus
   Borgerskabsdato: 25. August 1794 [25-08-1794]
   Borgerbogens data:
   Borgerskabsdagen: Mandagen den 25de August
   Borgeroplysning: [RN9001] Rasmus Malling, fød i Aarhuus, gammel 27 Aar, begiert og vundet Borgerskab som Kiøbmand med alle Slags Vahre, Alenkram undtagen, aflagt Eed efter Loven og udlovet til Fattige aarlig 4 Rd. Ansat efter Rescriptet for 120 Rd.
   Arkiv: LaV D2.305 Folie: [uden]
   Noter: [Død 1826 i Århus]
  Købmandsvarer 22 nov. 1794  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [27
  RN9001 Rasmus Malling udbyder Aalborg høstsild. 
  • "Gode Aalborg Høst Sild ere at bekomme i Fierdinger og halve Tdr. for billig Priis, hos [RN9001] Rasmus Malling."
  Købmandsvarer 13 dec. 1794  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [28
  RN9001 Rasmus Malling udbyder Aalborg høstsild. 
  • "Endnu er nogle faae halve Tønder og Fierdinger gode Aalborg Høstsild at faae tilkiøbs for billig Priis hos [RN9001] Rasmus Malling".
  Ejendom 1795  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [29
  Bygger Dynkarken 39, der fortsat består i 1961 
  Ejendom 1795  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Føjer et højere, 2 etaget Forhus med Port og 8 Fag Hus til den gamle købmandsgård. 
  Ejendom 1795  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Mallings ejendom i Dynkarken 39 
  • "Dynkarken 39, 41 og 43. Rasmus Mallings Gård. Mallings købmandsgård var den første indenfor Den ydre Mindeport. Den lå omtrent ud for Sønder Allé, hvor Dynkarken skifter navn til Spanien. Købmandsgården bestod af to selvstændige gårde. Den ene havde to forhuse, et i bindingsværk fra 1795 [Dynkarken 39] og et pudset fra midten af 1700-årene [Dynkarken 41]. Det markante empireforhus i den anden gård [Dynkarken 43] var opført i 1816 og kendt som Mallings Enkesæde. Den fornemme facadeudsmykning med pilastre og et refendsfuget portparti var tydelige inspireret af det samtidige københavnske byggeri og mindede meget om forhuset på Klostergade 14 fra 1806."
  Ejendom 1795  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [30
  Opfører Dynkarken 39 
  • "Det fine forhus [Dynkarken 39] i bindingsværk med mønstermurværk var opført i 1795 og et af de sidste huse, der blev bygget med 1700-årenes århusianske bindingsværkskonstruktioner. Man kan blandt andet lægge mærke til stokværksfremspringet, de profilskårne bjælkeende og det dobbelte bjælkelag under magasinetagen." Kun porthammeren RNM 1795 MPK er bevaret i Den gamle By.
  Ejendom 1795  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [31
  Opfører gården i Dynkarken i bindingsværk, 2 etager + rejsning. Portoverligger: AO RNM x MPK 1795 
  Skibe 14 jan. 1795  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [32
  RN9001 R. Malling sælger sin galease på 14 comerce læster. 
  • "En Gallease, fladbygt, drægtig 14 Comerce Læster [36,4 tons], med staaendes og løbendes Redskab, Anker og Touge, samt 2de Sted Seil, beliggendes her i Aarhuus Havn, er underhaanden af faae tilkiøbs og kan derom accorderes med. [RN9001] R. Malling."

   [1 commercelæst udgjorde indtil 1867 150 danske kubikfod og 2600 kg iflg. wikipedia.dk]
  Ejendom 1796 til 1829  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 377 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [33
  RN9001 Købmand Rasmus Malling ejer ejendommen Dynkarken matr. cul. nr. 377 [Husnr. 1827]. 
  • Ingen skøde tinglyst. [RN9001] Kjøbmand Rasmus Mallings Commercegaard.
  Ejendom 1796 til 1829  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 378 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [34
  RN9001 Købmand Rasmus Malling ejer ejendommen Dynkarken matr. cul. nr. 378 [Husnr. 1827]. 
  • Matriculs No. 378 [Husnr. 1827] [RN9001] Kjøbmand Rasmus Mallings lejebod. Ingen skøde tinglyst.
  Ejendom 1796 til 1829  Aarhus, Domsognet, Fiskergade 458 [Fiskergade 40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [35
  RN9001 Købmand Rasmus Malling ejer lejeboden Fiskergade 458. 
  • Der findes ikke et tinglyst skøde.
  Ejendom 1796 til 1829  Aarhus, Domsognet, Fiskergade 459 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [36
  RN9001 Købmand Rasmus Malling ejer lejeboden Fiskergade 459. 
  • Der findes ikke et tinglyst skøde.
  Ejendom 1796 til 1829  Aarhus, Domsognet, Fiskergade 460 [Fiskergade 38, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [37
  RN9001 Købmand Rasmus Malling ejer lejeboden Fiskergade 460. 
  • Der findes ikke et tinglyst skøde.
  Ejendom 1796 til 1829  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [38
  RN9001 Købmand Rasmus Malling står opført som ejer af Dynkarken 366 [Husnr. 1827] . 
  • Om ejendommen oplyses, at der ikke er tinglyst noget skøde.
  Ejendom 1796 til 1829  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 377 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  RN9001 Rasmus Malling ejer Dynkarken 377 
  • Ejendommens matriculs no. [Husnr. 1827]: 377
  Ejendom 1796 til 1829  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 378 [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  RN9001 Rasmus Malling ejer Dynkarken 378 
  • Ejendommens matriculs no. [Husnr. 1827]: 378
   Kjøbmand Rasmus Mallings Commercegaard [købmandsgård], ingen tinglyst Skjøde.
  Ejendom 1796 til 1829  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [39
  RN9001 Rasmus Malling står som ejer af Dynkarken 366. 
  • Ejendommens matriculno. [husnummeret fra 1829]: 366
   gamle husno. [indtil 1829]: ikke angivet.
  Beskæftigelse 1798 til 1811  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [40
  Bliver benyttet som formynder og lavværge ved flere skifter måske også efter 1811 
  Købmandsvarer 10 feb. 1798  Bjerager Sogn, Nørth By Find alle personer med begivenheder på dette sted  [41
  Oplysninger om en bortløben hvid hoppe kan mod dusør gives til ejeren Hans Dinnesen eller RN9001 købmand Malling i Aarhus. 
  • "Tirsdagen den 6te Februarii om Aftenen Kl. 7 [06-02-1798 kl. 19], bortløb en hvid Hoppe, uden noget andet Mærke, end at den var noget spetteret i Hovedet, samt omskoet, fra Hans Dinnesen Bierager i Nørth-Bye, Hads Herred, hvem som maatte forefinde den, bedes at levere den enten til [RN9001] Kiøbmand Malling i Aarhuus eller til Eieren imod en Douceur og Omkostningernes Erstatning."
  Beskæftigelse 11 mar. 1798  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [42
  Købmand og lavværge 
  Købmandsvarer 2 maj 1798  Sjælland Find alle personer med begivenheder på dette sted  [43
  RN9001 Rasmus Malling formidler en læreplads i købmandshandel i en købstad på Sjælland. 
  • "For en Dreng af god Renomme, som er confirmeret, og har Lyst at lære Kiøbmands-Handel udi en Kiøbstad i Sielland, anviises en god Condition [tiltrædelse/ansættelse] af
   [RN9001] Rasmus Malling i Aarhuus."
  Beskæftigelse 6 aug. 1798  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [44
  Købmand og lavværge 
  Beskæftigelse 21 dec. 1798  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [45
  Købmand og lavværge 
  Personale 28 aug. 1799  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [46
  RN9001 R. Malling søger en dreng til en læreplads i købmandshandelen. 
  • "For en Dreng af god Opdragelse, som kan regne og skrive vel, og har Lyst at lære Kiøbmandshandelen anvises Condition [tiltrædelse] af
   [RN9001] R. Malling."

   [Det er formodentlig hos Malling selv, at han tilbyder en læreplads]
  Købmandsvarer 21 dec. 1799  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [47
  RN9001 Rasmus Malling udbyder formlys. 
  • "Extra gode bergenske Form-Lys med Bomulds Vegger [væger] af 18 sk. Pd. eller 3 Rdr. Lpd. [1 lispund=8 kg] er at faae hos
   [RN] R. Malling."
  Landbrugsvarer 1800  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [48
  Omkring 1800 var tiderne gode og byernes velstand voksende. 
  • "Korn var den vigtigste eksportartikel, og de stigende kornpriser og landboreformerne i slutningen af 1700-tallet gav fremgang for købstæderne. Omkring år 1800 var tiderne gode, og byernes velstand voksende."
  Landbrugsvarer 1800 til 1840  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [49
  Perioden 1800 til 1840 var fremgangstid for de østjyske købstæder. 
  • "Perioden fra 1800 til 1840 var stort set en fremgangstid for de østjyske købstæder på trods af Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene 1807-1814, der førte til tabet af Norge, samt statsbankerotten i 1813 og den efterfølgende landbrugskrise. Efter krisen gik det udelukkende fremad takket være de gode landbrugskonjunkturer, der førte til en opblomstring af handel og håndværk."
  Beskæftigelse 4 mar. 1800  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [50
  Købmand og lavværge 
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side [Dynkarken 37, matr. nr. 55] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [51
  Nr. 17-19. Købmand Rasmus Mallings bortlejede hus. 
  • Kiøbmand Rasmus Mallings bortlejede Huus:

   Et Huus 3 Fag 1 Etage, med 2 Fag Qvist til Gaden og 2 Fag Udbygning til Gaarden, Egebindingsværk og Muurtavl med 1 jern Kakkelovn, á 50 Rdl. 150 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [52
  Nr. 17-20. Købmand Mallings gård, som han selv beboer. 
  • Bemeldte Kiøbmand Rasmus Mallings Gaard, som han selv beboer:
   a. Forhuus 10 Fag 2 Etager og Egebindingsværk og Muurtavl, til Pakhuus og Værelser, med 2 jern Kakkelovne, Port i 2 Fag, á 90 Rdl. 900 Rdl. [nr. 39]
   b. Ditto [forhus] 8 ½ Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Bindingsværk og Murtavl], til Værelser, med 1 jern Kakkelovn, Kølleskorsten og Maltkølle, Kælder under 4 Fag, á 60 Rdl. 510 Rdl. [nr. 41]
   c. Sidehuus Sønden i Gaarden [langs med skellet mod syd], 9 ½ Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Bindingsværk og Murtavl], til Værelser, Køkken og Bryggers, med 2 jern Kakkelovne, 1 indmuret Kaaben Kedel [kobberkedel] paa 3 Fj. [fjerdingkar = 4,35 l]
   og 1 Ditto [kobberkedel] paa 2 Fj. Maltkar og Spiretønde, á 40 Rdl. 380 Rdl. [nr. 41]
   d. Et Halvtag for Enden af samme, 7 Fag 1 Etage med Sten behængt og fjel beklædt [brædder]
   50 Rdl. [nr. 41]
   e. Sidehuus norden i Gaarden 19 Fag 2 Etager og Egebindingsværk og Muurtavl, til Brændehuus og Kornlofter, á 30 570 Rdl. [nr. 39]
   f. Baghuus 9 Fag 2 Etager med 3 Fag Udbygning, Egebindingsværk og Muurtavl [mursten mellem bindingsværket], til Pakhuus, á 30 270 Rdl.«i»
   «/i»g. Ditto [baghus] 8 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Bindingsværk og Murtavl], til Stald, med Port i 2 Fag, á 50 400 Rdl.
   Samlet vurdering 3.080 Rdl.  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [53
  Nr. 17-22. [RN9263] Købmand Peder Herskind [og RN9001 Rasmus Mallings] bortlejede gård. 
  • Som nævnt under brandforsikring nr. 273 formoder jeg, at Rasmus Malling også er ejer af denne gård.

   Brandtaksation nr. 17-22:
   Købmand [RN9263] Peder Herschinds bortleiede Gaard Matr. Nr. 337
   a. Forhuus 14 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, a 60 840 Rdl.
   b. Sidehuus sønden i Gaarden 10 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Egebindingsværk og Murtavl] til Køkken og Bryggers, a 50 500 Rdl.
   c. Sidehuus for Enden [sidehuset] af forrige 9 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Pakhuus, a 40 360 Rdl.
   d. Baghuus 22 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Egebindingsværk og Murtavl] til Kornlade og Pakhuus, a 40 880 Rdl.
   e. Et mørt Halvtag 16 Fag 1 Etage med Steen? behængt 50 Rdl.
   f. Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk, med Steen? behængt og Fjæl indlukt [bræddebeklædning], 23 Fag 1 Etage, som bruges til Exercerhuus for Regimentet, a Fag 10 230 Rdl.
   g. Ditto [Hus] med Enden til Gaden, Ditto Bygning [Egebindingsværk, med Halm? behængt og Fjæl indlukt], 10 Fag 1 Etage a 10 100 Rdl.
   Samlet vurdering 2.960 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Fiskergade, matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [54
  Nr. 18-34. Købmand Mallings lejebod. 
  • Kiøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
   Et Huus 8 Fag 1 Etage, og Bindingsværk, til 3 Familier, á 30 Rdl. 240 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 334 [Dynkarken 37, matr. nr. 55] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [55
  Nr. 270. Købmand Rasmus Mallings bortlejede hus. 
  • Købmand Rasmus Mallings bortleiede huus:
   3 Fag til Gaden. 150 Rdl.

   Henviser til taksationsprotokollen nr. 17-19.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [56
  Nr. 271. Købmand Mallings gård som han selv beboer. 
  • a. Forhuus 900 Rdl. [nr. 39]
   b. Ditto [forhus] 510 Rdl. [nr. 41]
   c. Sidehuus Synden i Gaarden [langs med skellet mod syd] 380 Rdl. [nr. 41]
   d. Et Halvtag for Enden af forrige Huus 50 Rdl. [litra c nr. 41]
   e. Sidehuus norden i Gaarden 570 Rdl. [nr. 39]
   f. Baghuus 270 Rdl.
   g. Ditto [baghus] 400 Rdl.
   Samlet vurdering 3.080 Rdl.

   Henviser til taksationsprotokol nr. 17-20

   Efter denne ejendom kommer først skipper Thomas Schibyes gård for. nr. 272, matr. nr. 336 [Dynkarken 43, som senere hen blev købt af Rasmus Malling til at opføre Enkesædet på. Herefter følger under for. nr. 273, matr. nr. 337, Spanien 1 købmand Peder Herschinds lejegård.]
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [20, 57
  Nr. 273. [RN9263] Peder Herschind ejer en bortlejet gård [sammen med RN9001 Rasmus Malling] 
  • [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med [RN9049] Andreas Kaarsberg og købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde nær Mindeport [Tobaksspindergården].

   I 1794 efter Kaarsbergs fallit køber Herskind sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

   Under såvel brandforsikringen nr. 273 som brandtaksation nr. 17-22 er kun købmand Peder Herschind opført som ejer, og at gården er udlejet. Men eftersom gården i brandforsikringen for 1811, 1811-1817 er opført med såvel Herskind som Rasmus Malling som ejer, formoder jeg, at Rasmus Malling også er ejer af gården i perioden 1801-1810.

   Brandforsikringen lyder således:

   Kjøbmand Peder Herschinds bortlejede gaard
   a. Forhuus 840 Rdl.
   b. et Sidehuus sønden i Gaarden 500 Rdl.
   c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 360 Rdl.
   d. Baghuus 880 Rdl.
   e. Halvtag 50 Rdl.
   f. Et Huus med Enden til Reberbanen [Exercerhuset] 230 Rdl.
   g. Et Ditto [hus] med Enden til Gaden 100 Rdl.
   Samlet vurdering 2.960 Rdl.

   Henvisning til brandtaksation nr. 17-22.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [58
  Nr. 273. [RN9263] Peder Herskind ejer sammen med Rasmus Malling den bortlejede Tobaksspindergården. 
  • Selvom Rasmus Malling ikke er nævnt som ejer af matr. nr. 337 i brandforsikringen for 1801-1810, som det efterfølgende er tilfældet for perioden 1811, 1811-1817, må han også have været ejer i perioden 1801-1810.
  Ejendom 2 jan. 1801  Aarhus, Domsognet, Fiskergade, matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [59
  Nr. 309. Købmand Mallings lejebod. 
  • Kiøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
   8 Fag Gadehuus 240 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol 18-34.
  Beskæftigelse 1 feb. 1801  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 150 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [60
  Købmand 
  Ejendom 17 jun. 1801  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten 148 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26, 61
  RN9001 R. Malling udbyder værelser med have til leje uden for Mindeporten, ledig fra 29-09-1801. 
  • "Udi Gaarden No. 148 [Hus.nr. 1801], beliggende uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52], er Værelser for en honet Familie samt en smuk Hauge at faae til Leie til næste Michaeli [29-09-1801] og kan derom handles med
   [RN9001] R. Malling"«i»

   «/i»[Teksten er lidt forskellige fra annonce til annonce].
  Købmandsvarer 10 feb. 1802  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9001 Malling efterlyser den 06-02-1802 en bortløben gris. 
  • Sidste Løverdag [06-02-1802] udgik af min Gaard en hvid Soegriis. Hvem som derom kan give mig Underretning, eller vil bringe mig den, loves en Douceur af [RN9001] Malling
  Beskæftigelse 1804  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [62
  Bliver som den første i Aarhus i 2. generation eligeret borger 
  Beskæftigelse 1804 til 1815  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [63
  Eligeret borger 
  • Rasmus vælges sammen med Hans Raae.
  Skibe 1804 til 1809  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [64
  RN9001 Rasmus Malling: Skibsjournal, galeasen "De 3 Damme" 1804 - 1809 
  Landbrugsvarer 11 apr. 1804  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26, 65
  Annoncerer sædebyg til salg. 
  • Extra god Sæde-Byg kan faaes tilkiøbs hos [RN9001] Købmand Rasmus Malling.
  Beskæftigelse 21 aug. 1804  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [66, 67
  Er som en af byens repræsentanter [eligeret borger] medunderskriver på en hyldest til den nu pensionerede [stiftamtmand i Aarhus] O. Høegh Guldberg over hans betydning for byen. 
  • I næsten tvende Decennier have Aarhuus Bye kundet glæde sig ved den ædle Guldbergs Bestyrelse: i denne Tid har den seet sin Havn forbedret, den for Byen og Havnen saa vigtige Skov fredet og sikret mod Misbrug: sit Fattigvæsen ophjulpen og af denne Herre privat understøttet:
   sin mark saavidt mueligt af Fællesskab udskiftet, foruden saa meget andet, som denne Herres sieldne Beskeedenhed forbyder os udførlig at berøre. Ogsaa ved vi saare vel, at denne for sit Hierte, som sin Forstand udmærkede Mand er ophøiet over vor Berømmelse og trænger ikke dertil, men vores Hierter trænger til at vise alle, at vi inderlig Hengivenhed erkiende, hvad han var os, og til den offentlige og høitidelige Forsikring, at hans Minde vil boe helligt iblandt os, hans hædrede Navn omspørges, og en Taknemmeligheds Taare engang - gid sildig! rinde ved hans Grav. Fred over den ædle Oldings vel fortiente
   Roelighed.

   Aarhuus, den 21. August 1804 [21-08-1804]
   N. Hviid Petersen
   Som Byens Repræsentantere:
   [RN9263] Peder Herskind. P. Willadsen. S. Hasle.
   Hoffgaard. [RN9001] R. Malling. Hans Naae [Hans Raae?].
  Købmandsvarer 13 okt. 1804  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [68
  En sort hest løb på markedsdagen ind i RN9001 købmand Mallings gård og kan mod foderløn og dækning af annonceringen tilbageleveres ejeren. 
  • "Paa Markedsdag kom en sort omskoet løs Hest ind løbende i [RN9001] Kiøbmand Mallings Gaard, hvor Eieren kan erholde den imod Foderløns og Avertissementers Bekostning."
  Bygningsartikler 2 dec. 1804  Aarhus, Beder Sogn, Langballe Mark, Kappelbækken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [69
  RN9001 Rasmus efterlyser 2 stoksave mistet ved skovning. 
  • "Søndagen den 2den Decbr. [02-12-1801], blev ved Omlæsning af 1 Stk. Træ paa Langballe Mark strax oven for Cappel-Bækken, 2de Skotsauger sammenbunden forglemte. Hvem der har funden samme, bedes at aflevere dem imod en passende Douceur enten til Jens Moss eller [RN9001] R. Malling i Aarhus."
  Ejendom 1805  Aarhus, Viby Sogn, Marselisborg Hovedgård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [70
  Frederik Christian Güldencrone (1765-1824) på Moesgaard og Wilhelmsborg køber Marselisborg. 
  • Güldencrone køber baroniet Marselisborg i 1805 af de hidtidige ejere Gersdorff-familien. Det bestod af hovedgårdene Marselisborg i Viby sogn og Holmstrupgård i Brabrand sogn.
   I årene fra 1805 til 1811 solgte han Holmstrupgård samt næsten alt Marselisborgs fæstegods nord for Århus Å fra [han solgte også fæstegodset mellem Hovedgårdens jord og sognegrænsen til Aarhus Købstad fra, se annonce den 08-07-1809]. Fæstegodset i Viby og Holme sogne bevaredes derimod under Marselisborg [foto af Marselisborgs hovedbygning set fra vest].
   Efter Güldencrones død den 01-07-1824 går Marselisborg tilbage til Gersdorff-familien.
  Ejendom 1805 til 1826  Aarhus, Viby Sogn, Marselisborg Hovedgård, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [71
  Købmand Malling står opført som ejer af matr. nr. 3 i Viby Sogn. 
  Familien 22 jun. 1805  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9001 R. Malling annoncerer adjunkt Heinrich Rohdes, den latinske skole, død. 
  • Torsdag Aften Kl. 11 [20-06-1805] behagede Gud ved en stille og sal. død, efter 9 Dages Sygeleie at bortkalde Heinrich Rohde, Lærer ved den Latinske Skole, som Sørgeligst bekiendtg. den sal. Afdødes Slægt og Venner af

   [RN9001] R. Malling

   Aarhus, d. 22. Juni 1805 [22-06-1805]
  Familien 22 jun. 1805  Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  [72
  RN9001 R. Malling skriver dødsannoncen over Henrich Rohde, lærer ved den latinske skole [Katedralskolen]. 
  • "Torsdag Aftes Kl. 11 [20-06-1805 kl. 23] behagede Gud ved en stille og sal. Død, efter 9 Dages Sygeleie at bortkalde Henrich Rohde, Lærer ved den latinske Skole [Katedralskolen], som sørgeligst bekientgiøres den sal. Afdødes Slægt og Venner af
   Aarhuus, d. 22de Jun. 1805 [22-06-1805] [RN9001] R. Malling"

   Om Henrich Rohdes forhold til familien Malling, se mindedigtet af hans bror over- og underretsprokurator P.S. Rohde skrevet ved [RN9013] Madame M. Mallings begravelse 08-08-1806.

   I fortsættelse af ovennævnte dødsannonce følger et hyldestdigt skrevet af C.F. Jansen:

   "I Livets faureste Dage
   paa kraftfuld Bane
   henslumrede H.C. Rohde
   Adjunct ved Aarhuus Latin Skole.
   Ved utrættelig Flid i sit Kald,
   ved sine sieldne store Talenter,
   ved mageløs vennehuld Omgang,
   vand han alles Hierter.

   Visne skal den Blomst, elskte Henfarne!
   vi plante paa din Grav,
   men evig -
   evig grönnes den Krands,
   Kierlighed og Venskab skal
   flette dig hisset.

   C.F. Jansen"
  Købmandsvarer 1 nov. 1805  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [73
  RN9001 R. Malling efterlyser sit bortløbne bedelam. 
  • "Fredagen den 1ste Nov. [01-11-1805] er et Beedelam udløben af min Gaard, det er kiendelig af sort Uld i Hovedet og sorte Been, for Underretrning om samme, eller Tilbringelse loves en Douceur. Aarhuus, d. 7de Nov. 1805 [07-11-1805].
   [RN9001] R. Malling."
  Købmandsvarer 7 nov. 1805  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [74
  RN9001 R. Malling efterlyser et den 01-11-1805 bortløben bedelam. 
  Skibe 30 nov. 1805  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [75
  RN9001 Malling rejser hjem fra en tur til København via smakkefarten mellem Kalundborg og Aarhus. 
  • "Aarhuus
   Smakkefarten imellem Aarhuus og Calundborg.
   Indpasserede.
   ...Kiøbmændene J. Raae, [RN9001] Malling og Sødring..."
  Landbrugsvarer 16 apr. 1806  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [76
  RN9001 Malling udbyder ekstra god boghvede til såning. 
  Landbrugsvarer 16 apr. 1806  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [76
  RN9001 Malling udbyder gode 4 alen egestolper. 
  • "Extra god Boghvede til Sæd og gode 4 Alen [2,51 m] ege Stolper er at faae i Aarhuus hos Kiøbmand
   [RN9001] Malling."
  Ejendom 7 jul. 1806  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26, 77
  RN9001 Malling afregner 1 Rdr. til Fattigkassen for 3 bønders bøde for skødesløs omgang med ild i hans gård. 
  • "Af [RN9001] Kiøbmand Hr. R. Malling er indsendt til Fattig-Cassen 1 Rdr., som 3de Bønder har maattet betale for skiødesløs Omgang med Ild i hans Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Aarhuus Fattige Commission den 7de Julii 1806 [07-07-1806]."
  Ejendom 22 jul. 1806  Aalborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  [78
  Dokumenterne til auktionen 22-07-1806 over avlsgården Rørdahl eller Ferdinandinesdahl [Aalborg Portland Cement] ligger til gennemsyn hos bl.a. RN9001 Malling. 
  • Anne Maria sal. Jeegs afholder auktion over avlsgården Rørdahl eller Ferdinandinesdahl [Aalborg Portland Cement] den 22-07-1806. Udover annoncens beskrivelse af gården ligger konditionerne til gennemsyn 14 dage forinden hos bl.a. [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus.
   Aalborg den 20-05-1806 Anne Maria sal. Jeegs.
  Beskæftigelse 8 aug. 1806  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [79
  Købmand ved konen RN9013 Kirstines død og begravelse 
  Ejendom 27 okt. 1806 til 28 okt. 1806  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [80
  Hr. Lüstre med selskab giver forestillinger i ridekunsten i RN9001 købmand Mallings gård uden for Mindeporten. 
  • «i»"Med høie Øvrigheds Tilladelse giver Hr. Lüstre med Selskab, Forestillinger i Ridekunsten i [RN9001] Kiøbmand Hr. Mallings Gaard uden for Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], og Pantominespil paa Raadstuen, Søndag, Mandag og Tirsdag Aftener [26-10-1806, 27-10-1806, 28-10-1806], som bliver sidste Gang. Foruden mange andre Konster der her ere for vidtløftige at opregne, viser og en tam Hiort konster som aldrig før ere seete. Overbevist om, at ingen vil komme til at gaae misfornøiede bort fra hans Forestillinger, ønsker han en talrig Forsamling, forsikrende at hans Selskab af yderste Evne vil bestræbe sig for at udføre alt til almindelig Fornøielse."«/i»
  Købmandsvarer 31 dec. 1806  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [81
  Købmændene RN9107 Søren J. Schnidt og RN9001 Rasmus Malling udbyder Tronheims høstsild og Bergefisk. 
  • "Nyelig hjemkomne bedste Tronhiems Høstsild og Bergefisk er at bekomme i Aarhuus hos Kiøbmændene [RN9107] Søren J. Schmidt og [RN9001] R. Malling."
  Ejendom 1807 til 1809  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [71
  [RN9001] Købmand Malling i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 3 i Viby Sogn. 
  • Den 23-05-1807 og 08-07-1809 annoncerer Güldencrone 120 heraf 60 tdr. land mod Aarhus Mark til salg. 7b)23-05-1807, 08-07-1809
   Af matrikelkortet for Marselisborg Hovedgård udfærdiget i 1806 formodentlig i denne anledning fremgår det, at Malling er ejer af matr. nr. 3.
  Ejendom 20 jan. 1807  Aarhus, [Vor Frue Sogn, matr. nr. 5?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [82, 83
  RN9001 R. Malling advarer tyveknægte imod at stjæle hans stakit rundt om ejendommen. 
  • "Da slette og ondskabsfulde Mennesker vedblive at tage mine Stakitter (ja heele Fag paa engang) af mine Plankeværker som hegner for min Toft uden for Mindeporten [Vor Frue Sogn, matr. nr. 5?], saa advares disse slætte Mennesker herved ei at komme oftere, da jeg har føiet saadan Anstalt, at de i saa Fald maae tilregne dem selv hvad Skade de da vorde tilføiet [en trussel om at give dem klø].
   Aarhuus, den 20. Januar 1807 [20-01-1807]
   [RN9001] R. Malling."
  Beskæftigelse 8 feb. 1807  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23
  Købmand ved ægteskabet med RN9022 Cecilia 
  Ejendom 23 feb. 1807  Odder Find alle personer med begivenheder på dette sted  [84
  Konditionerne for auktionen 23-02-1807 over Odder Kro ligger til gennemsyn bl.a. hos RN9001 købmand Malling. 
  • Konditionerne for auktionen 23-02-1807 over Odder Kro ligger fra den 24-01-1807 til gennemsyn bl.a. hos RN9001 købmand Malling.
   Som Laugsværge J. Kier.
   A.M. sal. Kraghs.
  Købmandsvarer 4 apr. 1807  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [85
  RN9001 R. Malling efterlyser ejeren af en bankoseddel. 
  • Den rette Eier af en Bancoseddel der for nogen Tid siden er funden i min Stue, kan mod dette Avertissements Betaling afhente samme

   Aarhuus, den 4. April 1807 [04-04-1807]
   [RN9001] R. Malling
  Købmandsvarer 4 apr. 1807  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [86
  RN9001 Rasmus Malling efterlyser ejeren til en bankoseddel. 
  • "Den rette Eier af en Bancoseddel der for nogen Tid siden er funden i min Stue, kan mod dette Avertissements Betaling afhente samme. Aarhuus den 4de April 1807. [RN9001] R. Malling."
  Ejendom 19 maj 1807  Viby Sogn, Marselisborg Hovedgaard Find alle personer med begivenheder på dette sted  [87
  Geheimeconferendsraad, Baron Frederik Julius af Güldencrone sætter 120 tdr. land af Marselisborg Hovedgaard til salg. 
  • «i»"Omtrent 120 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, hvoraf de 60 Tdr. støder til Aarhuus Mark og de øvriger til Wibye og Holme Marker, der ere afsatte i Parceller, hver paa 3 a 4 Tdr. Land [16.548 a 22.064 m2], agter Eieren S.T.Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron Güldencrone, at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse i næstkommende Augsti Maaned, paa den Tid og det Sted som nærmere bestemmes, enten i Parceller eller samlede. Jorderne ere gode og kan eholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1807, efter høst].
   Vidtløftigere Beskrivelse derover, ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbeviise sig om deres Godhed. Conditionerne kan ventes saa billige som mueligt, og deriblandt denne: at Kiøbesummen afbetales i 2 Aar til Snapstings Terminerne 1808 og 1809 [mellem 4. og 20. juni], i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhavernes behagelig Efterretning foreløbig bekiendtgøres. Marselisborg den 19de Maii 1807 [19-05-1807].
   Efter høie Ordre,
   Saabye. "«/i» 7b)23-05-1807
   [Annoncen gentages med næsten samme ordlyd den 08-07-1809]
  Ejendom jul. 1807  Aarhus, Domsognet, Dynkarken søndre side, matr. nr. 323 [Dynkarken 15-17?, matr. nr. 66-65] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [88
  Nr. 17-8. Skipper Jes Jessens hus, købt af Rasmus Malling i juli kvartal 1807 og solgt igen i april kvartal 1809. 
  • Skipper Jes Jessens Huus:
   a. Forhuus 6 Fag 1 Etage med 4 Fag Udbygning, 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser med 2 jern Kakkelovne, á Fag 40 240 Rdl.
   b. Sidehuus 5 Fag 1 Etage, ditto Bygning [egebindingsværk og murtavl], til Køkken og Bryggers, á 20 100 Rdl.
   c. Et Huus paa den anden Side af Gaden 5 Fag 1 Etage, Ditto Bygning [egebindingsværk og murtavl], til Kammer og Brændehuus, á 12 60 Rdl.
   Samlet vurdering 400 Rdl.
  Ejendom jul. 1807  Aarhus, Domsognet, Dynkarken søndre side, matr. nr. 323 [Dynkarken 15-17?, matr. nr. 66-65] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [89
  Nr. 259. Købmand R. Malling køber i juli kvartal 1807 ejendommen matr. nr. 323 i Dynkarken. 
  • a. Forhuus 240 Rdl.
   b. Sidehuus 100 Rdl.
   c. Et Huus paa den anden side af Gaden 60 Rdl.
   Samlet vurdering 400 Rdl.
   Henvisning til taksationsprotokol nr. 17-8

   Huset sælges videre i april kvartal 1809 til skipper Peder Hasle.
  Ejendom jul. 1807  Aarhus, Domsognet, Ridderstræde søndre side, matr. nr. 345 [Ridderstræde nr. 1-5? og matr. nr. 75-77?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [90, 91
  Nr. 279. Købmand Rasmus Malling køber en lejebod, som udstykkes i tre huse. 
  • Tømmersvend Ole Sørensen sælger i april 1804 sin ejendom på 8 fag til gaden på Ridderstrædes søndre side vurderet til 280 Rdl.
   Ejendommen er i taksationen nr. 18-4 beskrevet således:
   Tømrersvend Ole Sørensens Huus, matr. nr. 345. Et Huus 8 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muurtavl, indrettet til 3 Familier, med 1 jern Kakkelovn, á Fag 35 Rdl. 280 Rdl.
   Ejendommen handles, første gang i januar kvartal 1804. I juli kvartal 1807 ser det ud til, at Rasmus Malling køber hele ejendommen for efterfølgende at udstykke den i tre lejeboliger:
   En lejebolig på 3 fag vurderet til 180 Rdl. og takseret under nr. 92-3
   en lejebolig på 2 fag vurderet til 150 Rdl. og takseret under nr. 92-2
   en lejebolig på 3 fag vurderet til 180 Rdl. og takseret under nr. 92-4
   Denne taksation finder sted den 06-11-1807.

   Malling ses ikke som ejer i nogen af disse lejeboder i brandforsikringen for 1811 eller 1811-1817. Alle tre huse må derfor anses for solgt forinden, hvilket også stemmer med ånden i at udstykke en ejendom.
  Personale 19 aug. 1807  Aarhus og Horsens, herregård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [92
  RN9001 Købmand Malling formidler en stilling som husholderske på en herregård mellem Horsens og Aarhus. 
  • "Paa en Herregaard mellem Horsens og Aarhuus er en Tieneste til Novbr. d.A. [01-11-1807] leedig for en god Huusholderske, (den ønskes helst af Midelalder) uden god Characteer og gode Attester nytter det ei at melde sig. Nærmere Underretning faaes hos Hr. Forstander Bentzen i Horsens og hos [RN9001] Kiøbmand Malling i Aarhuus."

   [Der er ikke så mange herregårde mellem Horsens og Aarhus, så det kunne være Moesgaard eller Wilhelmsborg, som Malling havde handelsmæssig forbindelse med.]
  Ejendom okt. 1807  Aarhus, Domsognet, Dynkarken, matr. nr. 345 [Ridderstræde nr. 1-5? og matr. nr. 75-77?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [90
  Nr. 279. R. Mallings ejendom. 
  • R. Malling:
   Et huus 180 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 92-3 og for de tidligere ejere nr. 92-2 og 92-4.
  Ejendom 6 nov. 1807  Aarhus, Domsognet, Ridderstræde søndre side, matr. nr. 345 [Ridderstræde nr. 1-5? og matr. nr. 75-77?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [93
  Nr. 92-2 3 4. Købmand Rasmus Malling får takseret sine tre lejeboliger. 
  • Kiøbmand Rasmus Mallings Lejeboder forhen takseret under nr. 18-4 for 280 Rdl. befandt sig forandret:
   Nr. 92-2 som nu er solgt til daglejer Jens Poulsen. 2 Fag 1 Etage Muur og Egebindingsværk, til Beboelse. 2 jern Kakkelovne, á 75 Rdl. 150 Rdl.
   Nr. 92-3 samme nu tilhørende Kiøbmand Rasmus Malling. 3 Fag, samme Bygning som forrige, á 60 Rdl. 180 Rdl.
   Nr. 92-4 samme solgt til Consumtions Betjent Bertel Bourmann, 3 Fag, samme Bygningsart som forrige, á 60 Rdl. 180 Rdl.

  Ejendom 1808  Aarhus, Domsognet, Exercerhus [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [94
  De spanske tropper opholdt sig uden for Mindeport, dels i et Exercerhus, dels i en opført Vagtbygning og camperede på den øvrige ubebyggede grund. 
  • "Udenfor Mindeport havde Strøget faaet Navnet "Spanien" efter de spanske Troppers ophold her i 1808. Disse laa nemlig deels i et Exercerhus (hvor nu Gaarden Nr. 7 staaer) [Spanien 9, matr. nr. 48], deels i en særlig for dem opført Vagtbygning [Spanien 19, matr. nr. 43], og camperede paa den øvrige ubebyggede Grund."
  Ejendom 1808  Aarhus, Domsognet, Vagten [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [94
  De spanske tropper opholdt sig uden for Mindeport, dels i et Exercerhus, dels i en opført Vagtbygning og camperede på den øvrige ubebyggede grund. 
  • "Udenfor Mindeport havde Strøget faaet Navnet "Spanien" efter de spanske Troppers ophold her i 1808. Disse laa nemlig deels i et Exercerhus (hvor nu Gaarden Nr. 7 staaer) [Spanien 9, matr. nr. 48], deels i en særlig for dem opført Vagtbygning [Spanien 19, matr. nr. 43], og camperede paa den øvrige ubebyggede Grund."
  Ejendom 1808  Aarhus, Domsognet, Polakhaven [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [95
  Rytterbarakken til indkvartering af spaniolerne i Polakhaven. 
  • "..har vi mellem den ydre Mindeport (Sønder Alle) og Sakshøj den saakaldte »Polakhave« (det nuværende Banegaardsterræn med tidl. Godsbanegaard [nuværende Rutebilstation]), der skal have faaet sit Navn af, at de polske Hjælpetropper i 1659 i Stedet for at forsvare Byen gemte sig herude, da det truede med et Angreb af de Svenske. Paa denne Polakhave byggedes i 1808 den Rytterbarak, som skulde huse de indkvarterede Spanioler og som gav Gaden Navnet »Spanien«, maaske under Indflydelse af det nærliggende »Grønland«."
  Beskæftigelse 5 feb. 1808  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [96
  Købmand ved sønnen RN9077 Niels' fødsel og dåb 
  Personale 2 mar. 1808  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [97
  RN9001 købmand Malling søger en stilling til en nyuddannet jurist. 
  • "Et ungt Menneske, der sidste Efteraaer har erholdet danske juridisk Examen med bedste Caracteer, ønsker sig en Condition til næste 1ste Maii [01-05-1808], enten som Fuldmægtig hos en Embedsmand, eller Forvalter ved et Jordegods. [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus, giver nærmere Oplysning."
  Beskæftigelse 9 apr. 1808  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [96
  Købmand ved sønnen RN9077 Niels' død og begravelse 
  Købmandsvarer 14 sep. 1808  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Malling efterlyser ejeren til 2 skpd. hampeblår. 
  • Med Skipper Jordshøi er hertil ankommen fra København 2 Skpd. [320 kg] Hampeblaar, uden Adresse eller Connossement. Skulle nogen heri Byen kiendes ved samme, ville de behagelig henvende dem derom til [RN9001] Købmand Rasmus Malling.
  Købmandsvarer 14 sep. 1808  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [98
  RN9001 Købmand Rasmus Malling efterlyser ejer til et parti hampeblår hjemmekommende med skipper Jordshøi. 
  Købmandsvarer 14 sep. 1808  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [98
  RN9001 Rasmus Malling efterlyser ejeren til 2 skippund hampeblår. 
  • "Med Skipper Jordshøi er hertil ankommen fra Kiøbenhavn 2 Skpd. [ 1 skippund=160 kg.] Hampeblaar, uden Adresse eller Connossement. Skulle nogen heri Byen kiendes ved samme, ville de behagelig henvende dem derom til [RN9001] Kiøbmand Rasmus Malling."
   [Konossement: erklæring (udstedt i tre eksemplarer), som en skipper udsteder om at have modtaget visse varer i sit skib med forpligtelse til udlevering af disse paa bestemmelsesstedet til indehaveren af (et af eksemplarerne af) erklæringen. kilde: ordnet.dk]
  Købmandsvarer 27 jan. 1809  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [99
  RN9001 Rasmus Malling efterlyser finderen af 4 sække tabt på Store Torv. 
  • "Sidste Fredags Aften [27-01-1809] er bortkommen af en Bondevogn paa Torvet [Store Torv] (formodentlig tabt) 4 Stkr. nye Lærreds Sække mk. F. Den der har fundet samme eller kan give nogen Oplysning derom, vilde behage at afgive samme, mod en passende Douceur, hos [RN9001] Kiøbm. Malling."
  Ejendom apr. 1809  Aarhus, Domsognet, Dynkarken søndre side, matr. nr. 323 [Dynkarken 15-17?, matr. nr. 66-65] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [89
  Nr. 259. Købmand R. Malling sælger i april kvartal 1809 ejendommen matr. nr. 323 i Dynkarken. 
  • a. Forhuus 240 Rdl.
   b. Sidehuus 100 Rdl.
   c. Et Huus paa den anden side af Gaden 60 Rdl.
   Samlet vurdering 400 Rdl.
   Henvisning til taksationsprotokol nr. 17-8

   Huset sælges videre i april kvartal 1809 til skipper Peder Hasle.
  Værge 20 apr. 1809  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [100
  RN9001 Malling er laugværge for enken efter afdøde Peder Nørschou Røygaard: Lise født Schmidt. 
  Bygningsartikler 3 maj 1809  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [101
  RN9001 R. Malling bortsælger en norsk fyrretræslast. 
  • Efter [RN9001] Hr. Købmand R. Mallings Forlangende bliver ved Auction... bortsolgt paa Aarhuus Brygge en norsk fyrre Trælast bestaaende af: ca 26 Tylter Bjelker fra 10 til 24 Fod lange....
  Skibe 4 maj 1809  Aarhus, Domsognet, Aarhus Rådstue Find alle personer med begivenheder på dette sted  [102
  RN9001 Malling indkalder som laugsværge for Lise Røygaard, enke efter Peder Nørschou Røygaard i Aarhus til møde om kaperen Willemoes' fremtid. 
  • RN9001 Malling indkalder den 20-04-1809 som laugsværge for Lise Røygaard, enke efter Peder Nørschou Røygaard i Aarhus til møde om kaperen Willemoes. Enken ser sig ikke i stand til at tage ansvar for driften og udgifterne ved skibet, som pt. ligger i Aalborg Fjord [Limfjorden], hvor det afventer en reparation.
   De øvrige interessenter i skibet indkaldes derfor til møde på Aarhus Rådstue den 04-05-1809 kl. 15 , for at man skal træffe beslutning om skibets fremtid.
   Som laugsværge [RN9001] Malling.
  Bygningsartikler 8 maj 1809  Aarhus, Domsognet, Aarhus Brygge Find alle personer med begivenheder på dette sted  [103
  RN9001 H. Malling sætter en norsk fyrretræslast på auktion. 
  • "Auction. Efter [RN9001?] Hr. Kiøbmand H. Mallings Forlangende bliver ved Auction Mandagen den 8de Maii førstkommende om Eftermiddagen Kl. 3 slet [08-05-1809 kl. 15] bortsolgt paa Aarhuus Brygge [havnen] en norsk fyrre Træslast bestaaende af:
   circa 26 Tylter lange [312], maaler i cubic fra 7 til 11 Tom [0,12 til 0,18 l] .
   6 Dito [Tylter, 72 stk.] Paaler [stænger?] fra 14 til 28 Fod lange [439 til 878 cm], Dito [cubic] fra 4 til 7 Tom [0,07 til 0,12 l] .
   1600 Planker fra 6 til 16 Fod lange [188 til 502 cm], Dito [cubic] 2 1/2 a 3 Tom. tykke [0,04 til 0,05 l] .
   Alt efter de Conditioner som paa Auctionsstedet nærmere skal blive bekiendtgiort. Lysthavende behager at indfinde sig bemeldte Tid og Sted. Aarhuus, den 4de Maii 1809 [04-05-1809]. Auctionsdirectionen.

   [1 tylt=12 stykker, brugt som enhed ved salg af tømmer, brædder. kilde: ordet.dk] Bielker fra 10 til 24 Fod [314 til 753 cm]
  Ejendom 24 jun. 1809  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367 149 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [104
  RN9001 Købmand Rasmus Malling får skøde efter Thomas Schibye på ejendommen Dynkarken matriculs nr. 367, gl. husnr. 149. 
  • Ejendommens matriculs no. [Husnr. 1827]: 367 gamle husno. [Husnr. 1787]: 149
  Ejendom 24 jun. 1809  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [105
  RN9001 Rasmus Malling får skøde på Dynkarken 367, gammelt husnr. 149 fra Thomas Schibye. 
  • Ejendommens matriculs no. [Husnr. 1827]: 367 gamle husno. [Husnr. 1787]: 149
  Ejendom 9 jul. 1809  Aarhus, Viby Sogn, Marselisborg Hovedgårds Mark Find alle personer med begivenheder på dette sted  [106
  Baroniet Marselisborg ved kammerherre og stiftsamtmand baron v. Güldencrone udbyder 60 tdr. af Marselisborg Hovedgårds Mark til salg. 
  • "Omtrent 60 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, der støder til Aarhus Mark, tæt uden for Broberg [Frederiksgade] og Minde Portene [Spanien], og ere afsadte i Parceller hver paa 3 a 4 Tdr. Land, agter Eieren S.T. Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron v. Güldencrone at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse den 11te næstkommende Septbr. Maaned om Formiddagen Kl. 10 [11-09-1809] i Marselisborg Birke Tingstue, enten i Parceller eller samlede.

   Jorderne er fortrinlig gode, beqvemme til al Slags Sæd, og kan erholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1809]. Vidtløftigere Beskrivelse derover ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbevise sig om deres Værd.

   Conditionerne kan ventes saa billige, som mueligt og deribland denne: at Kiøbesummen afbetales i 2de Aar, til Snapstings Terminerne 1810 og 1811, i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekiendtgiøres. Marselisborg, den 9de Julii 1809 [09-07-1809].
   Saabye, Forvalter ved Baroniet."

   [RN9001 Rasmus Malling køber formodentlig matr. nr. 3 og sønnen RN9002 Andreas Malling senere hen matr. nr. 5].
  Familien 1 aug. 1809  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [107
  RN9001 Malling efterlyser et ur. 
  • "Den 1ste August [01-08-1809], blev paa Siden af Landeveien tæt ved Halmdrup [Holmstrup i Brabrand Sogn?], lagt et Uhr fra sig med Porcelains Skive, i 2de Sølvcasser og uden om en Skildpadekasse?; ved Uhret hængte en Tombaks Kiede, hvori et lidet Signet. Den retskafne Finder, som vil levere dette Uhr til [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus, kan derfor vente en billig Findeløn."
  Beskæftigelse 8 okt. 1809  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [79
  Købmand ved sønnen RN9007 Niels' dåb 
  Ejendom 1 nov. 1809  Aarhus, Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [108
  RN9001 R. Malling udbyder en del værelser med en god have til leje til førstkommende flyttetid [01-11-1809]. 
  • "Biekendtgiørelsers.
   Hvor en Deel Væresler med en meget god og fordeelagtig Have [Spanien 1, matr. nr. 52?] er at faae til leie til førstkommende Fløttetid [01-11-1809] erfares hos [RN9001] Kiøbmand Hr. R. Malling i Aarhuus."
  Gave 29 nov. 1809  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [109
  RN9001 Malling giver 5 Rd. til indsamlingen til den brandlidte præst på Alheden, Hr. Rosendahl. 
  • "Regnskab
   for de til den brandlidte Præst paa Alheden, Hr. Rosendahls til mig indkomne Gaver.
   ... [RN] Hr. Kiøbmand Malling 5 Rd...
   [Ialt er indkommet] 40 Rd.
   Disse Penge ere forlængst tilsendt hr. Pastor Rosendahl, men, da jeg havde Haab om at flere Gaver skulle indkomme paa Grund af et Par Venners Løfte, om at ville indsamle i deres Egn, blev Regnskabets Offentliggiørelse udsat indtil nu, da jeg efter saa lang Tids Forløb maa formode intet mere vil indkomme. Modtageren yder herved de ædle Givere med et rørt Hierte sin tak, ved N. Lund,
   Eier af Aarhuus Stifts Adressecontoir.
   Aarhus, den 29de Novbr. 1809 [29-11-1809]."
  Gave 2 dec. 1809  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [110
  RN9001 Malling giver 2 Rd. til indsamlingen til den ved kaution ruinerede gårdmand Anders Wistisen i Plougstrup. 
  • "Bekiendtgiørelser.
   Efter Hr. Pastor Borups Opfordring, ere følgende Gaver indkomne til den ved Caution ruinerede Gaardmand Anders Wistisen i Plougstrup [ved Hedensted?].
   ... [RN9001] Kiøbmand Malling 2 Rd...
   [i alt] 423 Rd. 3 M.
   Af hvilken Summa, 300 Rdlr. blev afsendt til Hr. Pastor Borup med sidste Agepost.
   N. Lund
   Eier af Aarhuus Stifts Adressecontoir."
  Beskæftigelse 25 dec. 1809  Aarhus, Domsognet, Mindgade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [111
  Pr. 25-12-1809 har [RN9001] købmand og eligeret borger Rasmus Malling tegnet abonnement på Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke 
  • «i»"Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke, Forsøg til en antiqvarisk-historisk Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke, tilligemed alt hvad der staaer i nøje Forbindelse med den, saasom dens Præsules og Directeurer, Embedsmænd og Betjente tilligemed disses faste Embedsindkomster, fra dens første Begyndelse af, hele Catholicismen igjennem indtil vor Tid. 25-12-1808, Christian Vest Hertel, Haderslev 1809." 132)«/i»#XVIII
  Beskæftigelse 10 mar. 1810  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [112
  RN9001 R. Malling er blevet medlem af Det oekonomiske Selskab for Aarhuus Amt. 
  • "Bekiendtgiørelser.
   Fortsættelse [oversigt over] af Medlemmerne i det oekonomiske Selskab for Aarhuus Amt:
   [Nyindmeldte]
   Aarhuus.
   ... [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Malling [som har indbetalt et indskud på 10 Rdlr. og betaler et årligt kontingent på 5 Rdlr]...
   [ialt udgør indskuddet 1.678 Rdlr. og kontingentet 638 Rdlr.]
   Aarhus, den 10de Martii 1810 [10-03-1810].
   Güldencrone, Stiftsamtmand over Aarhuus Stift.
   Birch, Biskop over Aarhuus Stift.
   Carøe, Justitsraad og Herredsfoged.
   Secher, Provst.
   Schumacher, Bye- og Herredsfoged.
   J.H. Larsen, 2den ref. Kapellan ved Domkirken i Aarhuus."
  Købmandsvarer 11 apr. 1810  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [113
  RN9010 Rasmus Malling holder auktion over et parti sild. 
  • "Over de fra Skipper Thomas Jansen fra Bergen paa Middelgrunden strandede Skib i Land biergede 52 1/2 Tdr. Sild, udi Tønder og Fierdinger, bliver efter Begiering af [RN9001] Kiøbmand R. Malling foretaget og holdet offentlig Auction udi Gaarden uden for Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Onsdagen den 11te April om eftermiddagen Kl. 2 slet [11-04-1810 kl. 14], hvor Liebhavere ville behage at møde og erfare Conditionerne.
   Aarhuus, den 6te April 1810 [06-04-1810] .
   Auctions-Directionen."

   Efterfølgende afholdes der en ny auktion den 25-04-1810 over bergefisk og klipfisk og 26-04-1810 over skibets inventar annonceret den 11-04-1810 og 14-04-1810, se 25-04-1810 og 26-04-1810.
  Købmandsvarer 25 apr. 1810  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  RN9010 Rasmus Malling holder auktion over et parti bergefisk og klipfisk. 
  • "Onsdagen den 25de April [25-04-1810] vorder foretaget og holdet offentlig Auction efter Begiæring af [RN9001] Kiøbmand R. Malling, over de fra Skipper Thomas Jansens af Bergen førende Galease-Skib James et Thomas kaldet (der har havt det Uheld at strande paa Middelgrunden [formodentlig ved Anholt]) i Land biergede Bergefisk, bestaaende af circa 84 Skpd. [skippund, her 13.440 kg] samt 16 1/2 Skpd. [2.640 kg.] Klipfisk.
   Næste dag [26-04-1810] vorder ligeledes holdet offentlig Auction over bemeldte Skibs i Land biergede Inventarium, bestaaende af Ankere og Ankertouge, et Kabeltoug, Seil og noget løbende Redskab, samt Rundholter ec. Liebhavere bedes at give Møde, hvor Conditionerne da skal vorde bekiendtgiorte. Aarhuus, den 10de April 1810 [10-04-1810] .
   Auctions-Directionen.
  Skibe 26 apr. 1810  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [114
  RN9010 Rasmus Malling holder auktion over skibet James et Thomas' inventar. 
  • "Onsdagen den 25de April [25-04-1810] vorder foretaget og holdet offentlig Auction efter Begiæring af [RN9001] Kiøbmand R. Malling, over de fra Skipper Thomas Jansens af Bergen førende Galease-Skib James et Thomas kaldet (der har havt det Uheld at strande paa Middelgrunden [formodentlig ved Anholt]) i Land biergede Bergefisk, bestaaende af circa 84 Skpd. [skippund, her 13.440 kg] samt 16 1/2 Skpd. [2.640 kg.] Klipfisk.
   Næste dag [26-04-1810] vorder ligeledes holdet offentlig Auction over bemeldte Skibs i Land biergede Inventarium, bestaaende af Ankere og Ankertouge, et Kabeltoug, Seil og noget løbende Redskab, samt Rundholter ec. Liebhavere bedes at give Møde, hvor Conditionerne da skal vorde bekiendtgiorte. Aarhuus, den 10de April 1810 [10-04-1810] .
   Auctions-Directionen.
  Ejendom 1811 til 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [115
  Nr. 17-20. Købmand Rasmus Mallings gård. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard. Matr. No. 335.
   a. Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtawl [murtavl], til Pakhuus og Værelser [beboelse], med 2 jern Kakkelovne, Port i 2 Fag á 120 1.200 Rdl.
   b. Dito [bindingsværk og murtavl], 8 ½ Fag 2 Etage, Dito Bygning [bindingsværk og murtavl] til Værelser med 1 jern Kakkelovn, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 4 Fag, á 80 680 Rdl.
   c. Sidehuus sønden i Gaarden, 11 ½ Fag 2 etager, Dito Bygning [bindingsværk og murtavl], til Værelser, Kjøkken og Bryggers, med 2 jern Kakkelovne, en indmuret Kobber Kiedel [kobberkedel] på 3 Fj? [fjerdingkar = 4,35 l] og 1 do paa 2 Fj? [fjerdingkar = 4,35 l], Mæskekar og Suletønde? [salttønde?] á Fag 60 Rdl.-- 690 Rdl.
   d. Et Halvtag for Siden af Samme 7 Fag 1 Etage med Sten behængt og Fjel beklædt 60 Rdl.
   e. Sidehuus norden i Gaarden 19 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Murtawl, til Brændehuus og Kornlofter, á 40 Rdl.-- 760 Rdl.
   f. Baghuus 9 Fag 2 Etaqer med 3 Fag Sidebygning, Egebindingsværk og Murtawl, til Pakhuus, á 40 Rdl.-- 360 Rdl.
   g. Dito [baghus] 8 Fag 2 Etager, Dito Bygning [bindingsværk og murtavl], til Stald m.m., med Port i 2 Fag á 60 Rdl.-- 480 Rdl.
  Ejendom 1811 til 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 336 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [116
  Nr. 17-21. Købmand R. Mallings gård. 
  • Bemeldte Kiøbmand R. Mallings Gaard:
   a. Forhuus 11 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser med 3 jern Kakkelovne, Kølleskorsten og Maltkølle, Port i 2 Fag og Kjelder [kælder] under 6 Fag, á 100 1.100 Rdl.
   b. Sidehuus 5 Fag 2 Etager med 3 Fag Udbygning, Egebindingsværk og Muurtavl, til Kjøkken og Bryggers, á 40 200 Rdl.
   c. Et Halvtag 7 Fag 1 Etage med Sten behængt og Fjel beklædt [bræddebeklædning] 40 Rdl.
   d. Baghuus 9 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl til Pakhuus og Stald, á 50 450 Rdl.
   e. Et mørt Halvtag 8 Fag 1 Etage med Sten behængt og Fjel beklædt 80 Rdl.
   Samlet vurdering 1.870 Rdl.
  Ejendom 1811 til 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [117
  Nr. 17-22. [RN9263] Købmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede gård. Exercerskole for Regimentet. 
  • Kiøbmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede Gaard: Matr. Nr. 337
   a. Forhuus 14 Fag 2 Etager ege Bindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, á 80 Rdl.
   b. Sidehuus sønden i Gaarden, 10 Fag 2 Etager, dito Bygning [ege Bindingsværk og Muurtavl] til Kjøkken og Bryggers, á 60 600 Rdl.
   c. Sidehuus for Enden af forrige, 9 Fag 2 Etager, dito Bygning [ege Bindingsværk og Muurtavl] til Pakhuus, á 60 540 Rdl.
   d. Baghuus 22 Fag 2 Etager, dito Bygning [Bindingsværk og Muurtavl] til Pakhuus og Kornlade, á 50 1.100 Rdl.
   e. Et mørt Halvtag 16 Fag 1 Etage med Steen behængt [tagsten] 80 Rdl.
   f. Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk med Steen behængt og Fjel indlugt [bræddebeklædt], 23 Fag 1 Etage som bruges til Exercier Skole for Regimentet, á 20 460 Rdl. [Exercerhuset]
   g. Et Dito [hus] med Enden til Gaden, dito Bygning [Bindingsværk med tagsten og bræddebeklædning] 10 Fag 1 Etage, á 15 150 Rdl.
   Samlet vurdering 4.050 Rdl.

   Ejendommen solgt i juli kvartal 1815 til købmand [RN9021] Jens Jensen Schmidt.
  Ejendom 1811 til 1817  Aarhus, Domsognet, Fiskergade matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [118
  Nr. 18-43. Købmand Rasmus Mallings lejeboder. 
  • Kiøbmand Rasmus Mallings Lejeboder:
   Et Huus 8 Fag 1 Etage og Bindingsværk og Muurtavl til 3 Familier, á Fag 50 400 Rdl.
  Ejendom 1811 til 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [119
  Nr. 321. Købmand Rasmus Mallings gård. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard:
   a. Forhuus 1.200 nedsat til 770 Rdl. [nr. 39]
   b. Ditto [forhus] 680 nedsat til 440 Rdl. [nr. 41]
   c. Sidehuus Sønden i Gaarden 690 nedsat til 440 Rdl. [til nr. 41]
   d. Halvtag for Enden af samme [litra c] 60 nedsat til 40 Rdl.
   e. Sidehuus norden i Gaarden 760 nedsat til 490 Rdl. [til nr. 39]
   f. Baghuus 360 nedsat til 230 Rdl.
   g. Ditto [baghus] med Port i 2 Fag 480 nedsat til 310 Rdl.
   Samlet vurdering 4.230 nedsat til 2.720 Rdl.

   Henviser til taksationsprotokol 17-20.
  Ejendom 1811 til 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 336 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [120
  Nr. 322. Købmand Mallings gård, som omvurderes i september 1816. 
  • Bemeldte Mallings bortl? Gaard:
   a. Forhus 1.100 nedsat til 700 Rdl. [udgår september 1816]
   b. Sidehuus 200 nedsat til 130 Rdl. [udgår september 1816]
   mellemoptælling 1.300 nedsat til 830 Rdl.
   c. Halvtag 40 nedsat til 30 Rdl.
   d. Baghuus 450 nedsat til 290 Rdl.
   e. Halvtag 80 nedsat til 50 Rdl.
   Samlet vurdering 1.870 nedsat til 1.200 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 17-21
  Ejendom 1811 til 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [121
  Nr. 323. [RN9263] Købmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede gård 
  • Kjøbmand Peder Herschind og R. Mallings Leiebod:
   a. Forhuus 1.120 nedsat til 720 Rdl.
   b. Sidehuus 600 nedsat til 380 Rdl.
   mellemregning 1.720 nedsat til 1.100 Rdl.
   c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 540 nedsat til 350 Rdl.
   d. Baghuus 1.100 nedsat til 700 Rdl.
   e. Halvtag 80 nedsat til 50 Rdl.
   f. Et Huus med Enden mod Reberbanen 460 nedsat til 290 Rdl. [Exercerhuset]
   g. Et Huus med Enden til Gaden 150 nedsat til 100 Rdl.
   Samlet vurdering 4.050 nedsat til 2.590 Rdl.
   Henviser til taksationsprotokol 17-22

   Ejendommen solgt i juli kvartal 1815 til købmand [RN9021] Jens Jensen Schmidt.
  Ejendom 1811 til 1817  Aarhus, Domsognet, Fiskergade matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [122
  Nr. 367. Købmand Rasmus Mallings lejeboder. 
  • Købmand Rasmus Mallings Lejeboder:
   8 Fag til Gaden 400 nedskrevet til 260 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotol nr. 18-43.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 321 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [123
  Nr. 271. Købmand Rasmus Mallings gård. 
  • Købmand Rasmus Mallings Gaard:
   a. Forhus 1.200 Rdl. [nr. 39]
   b. Ditto [forhus] 680 Rdl. [nr. 41]
   c. Sidehuus Sønden i Gaarden 690 Rdl. [til nr. 41]
   d. Et Halvtag [sønden i gården?] 60 Rdl.
   e. Sidehuus Norden i Gaarden 760 Rdl. [til nr. 39]
   f. Baghuus 360 Rdl.
   g. Ditto [baghus] 480 Rdl.
   Samlet vurdering 4.230 Rdl.

  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 322 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [124
  Nr. 272. Købmand R. Mallings bortlejede gård. 
  • Bemeldte R. Mallings bortleiede Gaard:
   a. Forhuus 1.100 Rdl.
   b. Sidehuus 200 Rdl.
   c. Et Halvtag 40 Rdl.
   d. Baghuus 450 Rdl.
   e. Halvtag 80 Rdl.
   Samlet vurdering 1.870 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 323 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [125
  Nr. 273. [RN9263] Købmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede gård. 
  • Kiøbmand Peder Herschind og R. Mallings bortleiede Gaard:
   a. Forhuus 1.120 Rdl.
   b. Sidehuus 600 Rdl.
   c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 540 Rdl.
   d. Baghuus 1.100 Rdl.
   e. Halvtag 80 Rdl.
   f. Et Huus med Siden til Reberbanen 460 Rdl. [Exercerhuset]
   g. Et Huus med Enden til Gaden 150 Rdl.
   Samlet vurdering 4.050 Rdl.
  Ejendom 2 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, Fiskergade matr. nr. 367 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [126
  Nr. 309. Købmand Rasmus Mallings lejebod. 
  • Kiøbmand Rasmus Mallings Leiebod:
   8 Fag til Gaden 400 Rdl.
  Købmandsvarer 5 jan. 1811  Aarhus, Domsognet, yderste Mindeport, Tobaksspindergård [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [127
  Øl, brød og smør bortsælges på auktion på forlangende af søløjtnant Ridder Ferry. 
  • ..10. d. M. ... [10-05-1811] bliver i den saakaldede [RN9049] Tobaksspindergaard ved den yderste Mindeport paa Forlangende af Hr. Søe-Lieutenant Ridder Ferry ved off. Auction bortsolgt 14 a 1500 Potter Øl, ca. 2000 Pund haardt Brød og 12 Fierdinger Smør---
  Købmandsvarer 15 feb. 1811  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [128
  RN9001 Malling efterlyser 4 brogede gæs. 
  • "Fire Stkr. brogede Giæs er mig frakommen. Hvem der om kan give nogen Oplysning eller bringe mig dem betales en Douceur af Eieren [RN9001] Kiøbmand Malling.
   Aarhuus, den 15de Februarii 1811 [15-02-1811]."
  Gave 6 apr. 1811  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [129
  RN9001 Rasmus Malling giver 5 rdlr. til den brandlidte møller Jelling i Skanderup Mølle. 
  • H. Beck og A. Bastrup står for en indsamling til denne ulykkelige familie til lindring i deres sørgelige skæbne. På dette tidspunkt er der indkommet 565 rdlr.
  Købmandsvarer 26 jun. 1811  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [130
  RN9001 R. Malling sætter 250 tønder engelske stenkul på auktion. 
  • "Bekiendtgiørelser.
   Efter allerhøieste Resolution bliver Onsdagen den 26de Junii om Eftermiddagen Kl. 2 slet [26-06-1811 kl. 14] ved offentlig Auction bortsolgt circa 250 Tdr. engelsk Steenkul i [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Mallings Gaard ved Mindet [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Conditionerne bekiendtgiøres paa Auctionsstedet, hvor Liebhaverne behagelig til bemeldt Tid ville give Møde.
   Aarhus, den 23de Junii 1811 [23-06-1811].
   Auctionsdirectionen."
  Gave 28 jun. 1811  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [131
  RN9001 R. Malling og andre viderebringer den årlige gave til danske sømænd i engelsk fangenskab. 
  • "Bekiendtgiørelser.
   Den aarlige Gave af Aarhuus Bye til danske Sømænd i engelsk Fangenskab have vi undertegnede for Halaaret fra 1st Novbr. 1810 [01-11-1810] til 1ste Maii 1811 [01-05-1811], under sidstafvigte 28de Junii [28-06-1811] oversendt Hr. Justitsraad Smith, Chef for Søe-Statens Commissariats-Contoir i Kiøbenhavn, med 380 Rdlr. 24 sk., og for samme modtager saadant Beviis:
   "Ærbødigst erkiendes Modtagelsen af de 380 Rdlr. 24 sk., som mine Herrers Høistærede af 28de f.M. [28-06-1811] bragte mig til vore uheldige Landsmænd i engelsk Fangenskab. Kiøbenhavn, den 6te Julii 1811 [06-07-1811].
   ærbødigst Smith.
   Til de Herrer Bechmann, [RN9001] R. Malling, C. Smidth, Studsgaard, [RN9107] S.J. Schmidt og H. Beck i Aarhuus."
   Hvilket vi herved have den Ære at bekiendtgiøre denne Byes respective Indvaanere til behagelig Underretning.
   Aarhuus, den 10de Julii 1811 [10-07-1811].
   N.K. Bechmann. [RN9001] R. Malling. C. Schmidt. Studsgaard. [RN9107] Søren J. Schmidt. H. Beck."
  Beskæftigelse 23 jul. 1811  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [132
  Købmand og formynder 
  Ejendom 29 sep. 1811  Aarhus, Domsognet, Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52?] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26, 133
  RN9001 Rasmus Malling udlejer sammen med [RN9263] Peder Herskind værelser uden for Mindeporten. 
  • "I den Gaard udenfor Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52?], er de Værelser til Leie, med den Gaarden tilhørende Hauge (som for nærværende Tid haves til Leie af S.T. Hr. Capitain Krey) til dette Aars Michaeli Flyttetid [29-09-1811]. De Lysthavende ville herom henvende sig enten til [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind, som foreviser Værelserne og Haugen og accorderer om Leien."
  Familien 6 maj 1812  Aarhus, Domsognet, De spanske stalde [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [134
  Et urbånd er tabt ved den spanske stald. 
  • Ude ved «b»den spanske Stald«/b» er i Dag tabt et Uhrbaand.
  Købmandsvarer 13 maj 1812  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten, Tobaksspindergården [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [135, 136
  Auktion i Tobaksspindergården uden for Mindeporten. 
  • M. Herskind averterer Auktion i "den saakaldte Tobaksspindergaarden uden for Mindeporten" over Fade, Tallerkner osv, (spec. - 1 1/3 Sp.)

   [RN9049] M. Herskind afholder auktion 13-05-1812 over tallerkener, fade o. lign. i Tobaksspindergården uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52].
  Købmandsvarer 13 maj 1812  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Tobaksspindergård, [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [136, 137
  [RN9263?] M. Herskind afholder auktion 13-05-1812 over service, tallerkener, fade o. lign. i Tobaksspindergården. 
  • Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport
   Se: M. JX Herskind. Formodentlig Kaarsbergs tidligere Gaard.

   "Onsdagen den 13de Maii førstkommende [13-05-1812], bliver ved offentlig Auction, som holdes i den saakaldte Tobakspindegaard uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52], bortsolgt:
   ... her følger en række emner: stenkul, 30 kurve med fajance eller stentøj tallerkener m.m...
   Aarhuus, den 1ste Maii 1812 [01-05-1812] [RN9263?] M. Herskind


  Ejendom 19 maj 1812  Aarhus, Domsognet, Mindet [Dynkarken 37, matr. nr. 55] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [138
  Ejendommen ved siden af RN9001 Mallings gård sættes til salg til næste flyttetid 01-11-1812. 
  • "Et smuk velindrettet Sted med Qvist til Gaden, beliggende ved Mindet [Dynkarken 37, matr. nr. 55] ved Siden af [RN9001] Hr. Mallings Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], med godt Vand og et Halvtag i Gaarden, samt en liden Haugeplads, er at faae tilkiøbs, og kan tiltrædes næste Flyttetid [01-11-1812].
   C.P. Theil,
   hos Mad. Fangel i Aarhuus.
  Fadder 22 maj 1812  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [139
  RN9001 købmand R. Malling og RN9058 pastor Kaarsberg er faddere ved købmand Jens Raaes datter Ane Johanne Kierstines dåb. 
  Fadder 27 maj 1812  Aarhus, Domkirken? Find alle personer med begivenheder på dette sted  [140
  Pastor Kaarsberg er sammen med RN9001 købmand R. Malling fadder ved Jens Raaes datter Anes dåb. 
  • Jens Raaes Datter Ane Johanne Kierstine døbt 27-5 [27-05-1812]. Faddere: Madame Chr. Raae, Jomfru Jordan, [RN9058] Pastor Kaarsberg, De Herrer [RN9001] Købmand R. Malling, Peter Raae og Peter Chr. Raae.
  Bygningsartikler 10 jun. 1812  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [141
  RN9001 R. Malling udbyder et stykke egetræ velegnet til en stor mølleaksel. 
  Gave 1 sep. 1812  Hobro Find alle personer med begivenheder på dette sted  [142
  RN9001 R. Malling og RN9201 Peder Larsen Schmidt står i spidsen for en pengeindsamling til de brandlidte i Hobro. 
  • Den 01-09-1812 indrykker [RN9001] R. Malling og [RN9201] Peder Larsen Schmidt flg. bekendtgørelse:
   "Bekiendtgiørelser.
   For de Brandlidte i Hobroe er til os indkommen til Dato:"
   herefter følger en oversigt over 17 bidragsydere med et samlet bidrag på 427 Rdlr.

   "som denne Uge Afgaaer med Ugeposten til Øvrigheden der, for derved at lindre de Bedrøvedes Hierter; det Mere i Vente, som denne Byes [Aarhus] respective Indvaanere og Omegnens Beboere vil yde de trængende Medmennesker, modtages og besørges afsendt.
   [RN9001] R. Malling. [RN9201] Peder Larsen Schmidt.

   Den 08-09-1812 indrykker Malling og Schmidt igen en liste over 37 nye bidragydere med et samlet bidrag på 381 Rdlr.

   Den 09-09-1812 er der indrykket tre beskrivelser/opfordringer til at hjælpe de brandlidte i Hobro. Om ildebranden skriver sognepræsten N.C Spur og J.P. Rommedal flg.:
   "Onsdagen den 19de August sidst [19-08-1812], Kl. imellem 10 og 11? Formiddag, opkom her en ulykkelig Ildebrand, som op? til 3 Timer lagde næsten den halve Deel af Byen [Hobro] i Aske. Det blæste strærkt, og Husene vare for størstedelen straatækte, saa menneskelig Magt lidet kunde udrette hvor Vinden bar hen? Elendigheden er større, end den her kan beskrives; 26 større og mindre Gaarde og Huse ere bleven et Rov af? Luerne; imellem 30 og 40 Familier ere blevne huusvilde, og de fleste af dem have ikke faaet mere reddet end de faa Klæder de vare iførte. Huusfædrene, som vare i god Næringsvei, tildeels formuende, have tabt alt indtil? Livets første Nødvendigheder og med jamrende Kone og Børn see den sørgeligste Fremtid imøde, dersom Gud ikke vækker gode Menneskers Hierte til Medlidenhed. Ædle Medborgere! Danske Mænd! som viste mangengang eders Lyst til at hielpe i Nødens Stund, og med Velvillie kvægede de Hungrige, klædte de Nøgne! kan eders medlidende Øine paa denne skrækkelige Seene, tænk eder den Nød og Elendighed, hvorunder denne liden Byes Indvaanere sukke, og ræk en hielpsom Haand til vore ulykkelige brandlidte Brødre, som ere huusvilde, brødløse, nøgne. -"
   Indlægget afsluttes med, at de nævnte underskrivere modtager bidrag til de nødlidende, indtil der formodentlig bliver nedsat en kommission til behandling af ulykken. Ejendommene er brandforsikret men næppe indboet. Underskriverne lover at aflægge offentligt regnskab over indsamlingen i aviserne. Underskrevet Hobro, den 24-08-1812 sognepræsten N.C Spur og J.P. Rommedal.

   Efter ovennævnte indlæg lover Malling og Schmidt efter opfordring af ovennævnte underskrivere at modtage bidrag fra såvel Aarhus som omegn. Aarhus den 26-08-1812 [RN9001] R. Malling. [RN9201] P.L. Schmidt.

   I forlængelse heraf har præsten i Hyllested Præstegård F.Ch. Hjort indrykket en opfordring, hvor han bl.a. med reference til en nylig ildebrand i Øksenmølle By, Fuglslev Sogn [på Mols], hvor 3 gårdmænds gårde og indbo i få øjeblikke gik op i røg, opfordrer til at støtte de 20 til 30 familier i Hobro, som står husvilde efter ildebranden. En i egnen kendt borger i Hobro Andreas Brændstrup mistede således 2 gårde og værdier for i alt 50.000 Rdlr. samt et barn. Også Hjort modtager gaver og vil aflægge regnskab herfor. Hyllested Præstegård den 28-08-1812. F.Chr. Hjort.

   Wikipedia fortæller, at den 19-08-1812 brændte 26 huse og den 02-02-1813 10 gårde og huse (den sidste gang blev ilden påsat af en 18-årig pige, der 15-03-1814 henrettedes tæt uden for byen).

   Den 06-10-1812 indrykker Malling og Schmidt endnu en oversigt over nye bidragsydere, hvor indsamlingen nu er nået 1.817 Rdlr. 56 Mk.

   Den 02-11-1812 indrykker de en liste med bidragsydere fra sogne andre steder i Østjylland, og det samlede beløb udgår nu 2.389 Rdlr. 80? Mk.

   Den 10-11-1812 er man nået 2.717 Rdlr. Den 19-01-1813 har præsten i Hyllested Præstegård F.Chr. Hjort fremsendt 247 Rldr. 32 Mk. til Malling og Schmidt, som har videresendt pengene til Kommissionen, som nu åbenbart er nedsat til at behandle ulykken.

   Den 17-03-1813 er iflg. A.F. Just i Viborg jf. Viborg Samler den 18-03-1813 indsamlingen nået op på 8.211 Rd. 80 Sk., en indberetning Malling og Schmidt refererer til den 13-04-1813, hvor de fremsender et bidrag på 306 Rdlr. 12 Sk. til Kommissionen.

   I maj 1813 fremder de også penge og den 09-10-1813 afsendes yderligere et beløb på 200 Rdlr. til Kommissionen.
  Fadder 25 sep. 1812  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [143
  Malling er fadder ved bager Lærches datters dåb. 
  • Lærche´s Datter Nikoline Kirstine Marie døbt 25.9. [25-09-1812]
   Faddere: M. Schalstrup og Jomfru K. Kiellerup; dHrr. Kiøbmænd [RN9001] R. Malling, N. B. Kiellerup og Handelsbetjent Søegaard.

  Skat 1813  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [144
  Købmand Malling betaler 26 Rdr. i skat. 
  • Sejr oplyser i en artikel i Aarhuus Stiftstidende den 29-03-1928 flg. om byens skatteforhold i 1813 jf. skattelisten. Eftersom skattebetalingen står i forhold til de pågældendes indkomstforhold (med en vis usikkerhed omkring de selverhvervende), fortæller oversigten også noget om indkomstfordelingen blandt byens borgere:
   «i»"Højeste Skatteyder (4 % for alle) Stiftamtmand Baron Gyldencrone: 124 Rd., Biskop Birch: 99 Rd., Generalkriegskommissær Dahl: 26 Rd. Amtsforvalter Valeur: 24 Rd., Byfoged Schumacher: 14 Rd., Rektor Stougaard: 13 Rd., Kammerherre Rosenørn: 10 Rd. Adjunkter betaler 4-5 Rdr.
   - de Højeste Beløb for Handelsstanden betales af Handelshusene Mussmann & Schoedler, Hartvig Rée, Hans Bech og [RN901] Malling: 26 Rd., H. Meulengracht: 25 Rd., Ganske faa Købmænd giver fra 23-12 Rdr., men ellers er Beløbene lavere helt ned til 3, 2 og 1 Rbdr. Vinhandler Fulling giver 10 Rdr.
   Blandt Haandværkets Repræsentanter er den priviligerede Farver med 19 Rdr., mens Resten af Haandværkerne er helt nede paa 3 Rdr. (Murermester Schandorff) og derunder, Bogtrykker Elmqvist ligeledes 3 Rdr." «/i»
  Beskæftigelse 6 feb. 1813  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Er medlem af en komite med bl.a. Herskind til at regulere og overvåge udsalgspriserne for bestemte fornødendheder. 
  Beskæftigelse 6 feb. 1813  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [145
  RN9001 Malling er medlem af en kommité til kontrol af fødevarepriserne i Aarhus. 
  • "Biekendtgiørelser.
   I Analogie af det allernaadigste Rescript af 18de f. M. [18-01-1813] ere Undertegnede fra høie Hr. Stiftsbefalingsmanden beordrede at sammentræde i en Committee for at regulere og vaage over Udsalgspriserne af Fornødenheder og andre i Detailhandelen forekommende Vare-Artikler her i Byen.
   Samtlige Detailhandlere og Enhver her i Byen, som har Udsalg af nogen Slags Fornødenheds-Artikler, vilde derfor efter nærmere Paamindelse ved Byens Betiente, uden Ophold til os afgive de befalede Efterretninger. Committeen er samlet paa Byens Raadstue førstkommende Torsdag den 13de d.M., om Eftermiddagen Kl. 3 [13-02-1813 kl. 15] .
   Aarhuus, den 6te Febr. 1813 [06-02-1813] .
   N. Hviid, Petersen, Schumacher, [RN9263] P. Herskind, [RN9001] Malling, A.W. Petersen, Funder, J. Strunk, J. Frandsen."
  Købmandsvarer 15 jun. 1813  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [146
  Efterlyst gevær bedes afleveret til RN9001 købmand R. Malling. 
  • "Den for en Tid siden i disse og flere Aviser fra Norge efterlyste Handelsbetient Engelbreth Wallentinsen, har ogsaa her krænket Giestfriheden. Uden at keende dennes foregaaende Handlemaade, modtog jeg ham paa hans Giennemreise, og efter nogle Dages Ophold i mit Huus befordrede ham til Aarhuus uden Betaling; han medtog et Gevær, med Løvte om at aflevere samme hos Hr. Wahl; men ved min Ankomst fandtes hverken Personen eller Geværet. Skulle han, imod grundet Formodning, være en skikkelig Mand, bedes han at aflevere samme hos [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Malling i Aarhuus; skulde det derimod antræffes hos nogen anden, da anmeldes herved, at det er merket: Münzer i Eckernförde; Laasen med Navnet Schaefogd; Piben er forunget nede mellem de tvende Ringe hvor Ladestokken gaar. I Tilfælde af at den ikke tilbageleveres, erklæres han for en Tyv og en Skielm.
   Nygaard, i Seerup Sogn [Serup sogn], Hidsherred, den 12te Juni 1813 [12-06-1813].
   H.M. Salveter.
  Købmandsvarer 30 jun. 1813  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [147
  RN9001 R. Malling har et brev liggende uafhentet på Aarhus Postkontor. 
  • "Fortegnelse over de ved Aarhuus Postkontoir henliggende uindløste Breve i April, Maj og Juni Maaneder 1813."

   Herefter oplistes 61 personer, som har et eller flere breve liggende til afhentning på postkontoret. Dengang var det nemlig modtageren, som skulle betale for portoen, så nogle breve var åbenbart ikke mere eftertragtede, end at de godt kunne vente eks. regninger eller rykkere for betaling.

   "32 [RN9001] Malling, R. i Aarhuus, fra Helsingør, Porto 21 Rigsbankskilling."

   Aarhuus Postkontoir, den 30te Juni 1813 [30-06-1813] Laub.

   Rasmus Malling var også en af dem, som lod endda flere breve henligge på postkontoret, ikke mindre end 12 gange fra 1813 til hans død i 1826. Brevene var afsendt fra Helsingør, København, Hamborg, Flensborg, Prietz og Lübeck.
  Beskæftigelse 1814  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [148
  Medlem af skolekommissionen 
  Beskæftigelse 1814  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [149, 150, 151
  Medlem af Skolekommissionen 
  Ejendom 1814 til 1815  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [152
  Rasmus Mallings gård er blandt byens grundmurede bygninger. 
  • En anonym brevskriver oplister de grundmurede bygninger i Aarhus på et tidspunkt, hvor hans forældre boede i Aarhus fra 1814 til 1815.
  Bygningsartikler 1 jan. 1814  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Malling annoncerer pompetræer til salg. 
  • Nogle Stykker extra gode borede Pompetræer [pommersk fyr?], fra 12 til 15 Alens Længde [7,53 til 9,42 m], er at faae tilkiøbs hos
   [RN9001] R. Malling
  Gave 27 jan. 1814  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [153
  RN9001 R. Malling giver en gave på 16 Rbdlr. 4 Mk. samt brød af 2 Tdr. rug til byens fattige. 
  • "Foruden de til Armodens Lindring af Commissionen for denne Byes Fattigvæsen i Avisen ommeldte Gaver, har jeg deels paa samme Tid, deels siden efter modtaget følgende:
   Fra [RN9001] Kiøbmand Hr. R. Malling 16 Rbdlr. 4 Mk. med Løfte om Brød af 2 Tdr. Rug, alt til Uddeling paa Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag...
   Aarhuus, den 27de Januar 1814 [27-01-1814].
   [borgmester] J.L. Schumacher."
  Fadder 20 apr. 1814  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [154, 155
  RN9001 Malling og RN9058 Kaarsberg er faddere ved købmand RN9196 Jens P. Schmidts søn Johann Christophers dåb. 
  • [RN9196] Kiøbmand Jens P. Schmidt´s Søn [RN] Johann Christopher døbt 20-04-1814.
   Faddere: Frue Langballe og Jfr. Nielsen, [RN9058] Pastor Kaarsberg fra Hjortshøi, [RN9001] Kiøbmand R. Malling, Fuldmægtig Jensen og Handels-Assistent Meulengracht.
  Bygningsartikler 30 jun. 1814  Aarhus, Domsognet, Havnens nordre side Find alle personer med begivenheder på dette sted  [156
  RN9001 R. Malling holder auktion over 28 tylter Udevalle tømmer. 
  • "Torsdagen den 30te Juni om Eftermiddagen Kl. 2 1/2 slet [30-06-1814 kl. 14.30], lader Undertegnede ved offentlig Auction bortsælge 28 Tylter [336 stk.] Udevalle Tømmer af forskellige Sorter, beliggende ved Havnes nordre Side.
   Aarhuus, den 28de Juni 1814 [28-06-1814].
   [RN9001] R. Malling."
  Bygningsartikler 11 jul. 1814  Aarhus, Domsognet, Havnens nordre side Find alle personer med begivenheder på dette sted  [157
  RN9001 Malling udbyder 51 tylter svensk tømmer samt 15 kasser 4 tommer søm. 
  • "Mandagen den 11te Juli om Eftermiddagen Kl. 2 1/2 slet [11-07-1814 kl. 14.30] lader Undertegnede ved offentlig Auction ved Havnens nordre Side bortsælge - cirka 51 Tylter [612 stk.] svensk Tømmer, samt 15 Casser 4 tommer Søm; hvor Libhaverne behage at møde.
   Aarhuus den 9de Juli 1814 [09-07-1814].
   [RN9001] Malling"
  Bygningsartikler 18 jul. 1814  Aarhus, Domsognet, Havnens søndre side Find alle personer med begivenheder på dette sted  [158
  RN9001 Malling udbyder et parti planker, søm og stegepander. 
  • "Mandagen den 18de Juli om Eftermiddagen Kl. 2 1/2 slet [18-07-1814 kl. 14.30], vorder holden offentlig Auction ved Havnens søndre Side over et Partie 10 a 12 Fods Bord [314 x 376 cm planker], nogle Tylter [a 12 stk] 2 tomme [5,2 cm] Planker, samt et Partie 2 a 4 tomme [5,2 til 10,4 cm] Søm og nogle Srtr. [sorterede størrelser?] Stege-Pander. Hvor Liebhaverne inviteres.
   Aarhuus den 15de Juli 814 [15-07-1814].
   [RN9001] Malling."
  Fadder 7 aug. 1814  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [159
  RN9001 R. Malling er fadder ved C. P. Christiansens søn Peter Christians dåb. 
  • Christiansens Søn Peter Christian døbt 7-8 [07-08-1814].
   Faddere: Fru Bispinde Birch, Jfr. Hviid, d'Herrer Kiøbmænd H. Raae, [RN9001] R. Malling, S. Schmidt.
  Bygningsartikler 6 okt. 1814  Aarhus, Domsognet, Havnens søndre side Find alle personer med begivenheder på dette sted  [160
  RN9001 Malling udbyder en ladning tømmer og planker, nogle egebarkoner samt nogle spiger. 
  • "Torsdagen den 6te Octbr. om Eftermiddagen Kl. 2 [06-10-1814 kl. 14], lader Undertegnede ved Havnens søndre Side bortsælge ved offentlig Auction en Ladning Tømmer og Bord [planker], nogle Ege Barkoner [egebark?] ec. samt nogle Spiiger [stort ofte håndsmedet søm]; hvor Libhaverne behager at møde. Aarh. d. 3die Octbr. 1814 [03-10-1814].
   [RN9001] Malling."
  Beskæftigelse 22 okt. 1814  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [148, 161
  Rasmus Malling udpeges af skoledirektionen som medlem af skolekommissionen. 
  • Kong Frederik den Sjette udstedte 29-07-1814 to anordninger om almuevæsenet i købstæderne excl. København og på landet. Anordningerne kaldes Skoleloven af 1814.
   Heri bestemtes bl.a., at det skal oprettes en eller flere almindelige borgerskoler, hvortil industri- og håndgerningsskolerne skal knyttes til.
   Hvis der er et tilstrækkeligt antal drengebørn, kan der oprettes borgerlige realskoler finansieret af deres forældre.
   Er der ikke grundlag for en særskilt realskole, bør undervisningen i den almindelige borgerskole udvides med en klasse, hvori der gives en udvidet undervisning svarende til en realskole.
   Overopsynet med skolevæsenet pålægges Skoledirektionen bestående af amtmand og amtsprovst. Det nærmeste tilsyn med skolevæsenet pålægges en Skolekommission bestående af sognepræsten, magistraten/byfogeden samt to eller tre skoleforstandere valgt af skoledirektionen.
   I efteråret 1814 bestod Skoledirektionen af stiftsamtmand baron F.J. Güldencrone på Vilhelmsborg, Marselisborg og Moesgård og provst O.A. Secher i Søften. De udpegede 22-10-1814 flg. medlemmer af Skolekommissionen: Sognepræsterne N.K. Bechmann ved Domkirken og F.C. Studsgaard ved Vor Frue Kirke, Magistraten: Byfoged Schumacher og rådmand Petersen samt skoleforstanderne købmand Hans Bech, RN9001 købmand Rasmus Malling, købmand Christen L. Schmidt, bogtrykker og redaktør af Aarhuus Stiftstidende Elmquist og dyrlæge J. Frandsen.
   På dette tidspunkt eksisterede der 2 private borgerskoler (Windings I Domsognet og Wolters i Vor Frue sogn begge oprettet 13-03-1790), den offentlig friskole (oprettet 13-03-1790) [fri for betaling] samt en hertil knyttet håndgerningsskole. Hertil kom Katedralskolen.
   Malling støtter sammen med mange andre kvalificerede borgere (byens bedste familier) et forslag om oprettelse af en realskole: "Jeg ønsker giærne en Borgerlig Realskole."
   Byens ønske om en realskole kom imidlertid først knap 100 år senere i 1906 med Mellemskolen.
  Ejendom 19 nov. 1814  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [162
  Offentlig auktion 19-11-1814 over tømmer og brædder fra den af stormen væltede spanske stald uden for Mindeport. 
  • "I Morgen Løverdagen d. 19de d.M. om Eftermiddagen Kl. 2 slet [19-11-1814 kl. 14] bliver uden for Mindeport ved offentlig Auction bortsolgt endeel Tømmer og Fiæl af den ved Stormen omstyrtede saakaldte spanske Stald [Spanien 19, matr. nr. 43]. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.
   Auctionsdirectionen.
  Skibe 1815 til 1816  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [163
  På disse 4 skibe ud af 26 hjemmehørende i Aarhus er RN9001 Malling noteret som ejer: 
  • ? ? på 46 commercelæster, 3 år gammel, bygget i Aarhus i 1811
   Galeasen Maren Cathrine på 45 commercelæster, priseskib
   Galleasen F.A.C. Gudmer? på 35 commercelæster, 8 år gammel, bygget i Svendborg i 1806
   Galleasen Forsigheden? på 30 commercelæster, priseskib.
  Ejendom 28 feb. 1815  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26, 164
  RN9001 Rasmus Malling udbyder sammen med [RN9263] Peder Herskind gården [Tobaksspindergården] uden for Mindeporten og det derved liggende Exercerhus til salg. 
  • "Den Gaard uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] og det derved liggende Exerceerhuus er underhaanden at faa tilkiøbs af Eieren [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind paa Broberg.

  Ejendom 20 mar. 1815  Aarhus, Domsognet, [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [165
  Købmand R. Malling får overladt en byggeplads, hvor førhen den spanske stald stod. 
  • I mødet den 20-03-1815 noteres flg. om Mallings overtagelse af en byggeplads, hvor førhen den spanske stald stod [i Spanien, stalden er nu revet ned]:
   Ligeledes blev [RN9001] Kjøbmand R. Malling efter begæring overladt en Byggeplads paa den Grund, hvor den saa kaldede Spanske Stald have staaet paa Vilkaar som nærmere bestemmes.
   [Der er formodentlig tale om den ejendom, hvor Malling efterfølgende indretter tømmergård.]


  Ejendom eft. 20 mar. 1815  Aarhus, Domsognet, [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [166
  Ejer "Vagten", en smuk enetages Eiendom med 2 Lejligheder, Gaard og Pakhus, beliggende i Spanien lige overfor Toften 
  • "Desuden hørte til Gaarden »Vagten«, en smuk enetages Eiendom med 2 Lejligheder, Gaard og Pakhus, beliggende i Spanien lige overfor Toften [matr. nr. 5?], den havde Navn efter et Vagthus, som havde ligget der, da Spanierne i sin Tid vare her, Lejlighederne bleve lejede ud." #82

   Mine undersøgelser peger i retning af, at der er tale om den ubeboede ejendom med husnummeret 377, 378 og 378a(1829) nu Spanien 19, matr. nr. 43.
  Gave 28 mar. 1815  Marstal Find alle personer med begivenheder på dette sted  [167
  RN9001 R. Malling takker venner og medborgere for deres bidrag til sal. Hermansens enke i Marstal på Ærø. 
  • "For de Gaver jeg af Mine Venner og Medborgere har modtaget til den uhældige sal. Hermansens Enke i Marstal paa Ærrø være enhver i Særdeleshed venskabelig og ærbødigst takket af [RN9001] R. Malling."
  Ejendom apr. 1815  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [168
  Rasmus overtager grunden, hvor de spanske stalde stod [hus nr. 377-378, nu Spanien 19, matr. nr. 43]. 
  • "Fra Exercerhuset [på Hads Herred Landevej, Spanien 19, matr. nr. 43?] og ind mod Mindeport til Højre for Landevejen strakte sig langs Havkanten de gamle Reberbaner [Reberbanen strakte sig fra Badegyde/Spanien 17, matr. nr. 44 ind mod havnen], Dames Have og den magre Græsjord paa Grønland.

   Herude i disse landlige Omgivelser opslog som bekendt Spaniolerne deres Rytterbarak [forskellig fra Exercerhuset] i Forsommeren 1808. Pakken med Kæmnerregnskaber for 1808 giver nogle Oplysninger om Barakken, som var 75 Alen [47,08 m] lang og stod Byen i 1.480 Rdlr. Da August traf ind med en Varme saa overvættes [voldsomt], at Hestene var nær ved at segne, maatte Berent Meyer save 52 Huller "for Lofts Skyld" [til ventilation].

   Barakken forsvandt rimeligvis ved Fredsslutningen [1814]. Dens nøjagtige Beliggenhed fremgaar af "De Eligerede Borgeres Deliberationer" 1815. Dette Foraar fik nemlig Købmand Malling [RN9001] overladt en Byggeplads paa den Grund, "hvor de saakaldede spanske Stalde haver staaet"."
  Ejendom jul. 1815  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [117
  Nr. 17-22. [RN9263] Købmand Peder Herschind og R. Mallings gård solgt til RN9021 Jens Jensen Schmidt. 
  Ejendom jul. 1815  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [121
  Nr. 323. [RN9263] Købmand Peder Herschind og R. Mallings gård med exercerhus solgt til købmand Jens Jensen Schmidt. 
  Beskæftigelse 22 aug. 1815  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [169
  Magistraten bevilger Rasmus Malling afsked som eligeret borger grundet et svagt helbred. 
  Beskæftigelse 31 aug. 1815  Aarhus, Domsognet, Mindet [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [79
  Købmand ved sønnen RN9002 Andreas' fødsel og dåb 
  Bygningsartikler 5 okt. 1815  Aarhus, Domsognet, Mindeporten 148 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [170
  RN9001 R. Malling holder auktion over et parti 3 á 4 tommer søm. 
  • "Torsdagen d. 5te Octbr. om Eftermiddagen Kl. 2 [05-10-1815], bliver holdet offentlig Auction i Gaarden No. 148 udenfor Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] over et Partie 3 a 4 Tomme Søm [7,83 a 10,44 cm], Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.
   Aarhuus den 2den Oct. 1815 [02-10-1815].
   [RN9001] R. Malling."
  Ejendom 1816  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Mallings ejendom i Dynkarken 43 
  • "Dynkarken 39, 41 og 43. Rasmus Mallings Gård. Mallings købmandsgård var den første indenfor Den ydre Mindeport. Den lå omtrent ud for Sønder Allé, hvor Dynkarken skifter navn til Spanien. Købmandsgården bestod af to selvstændige gårde. Den ene havde to forhuse, et i bindingsværk fra 1795 [Dynkarken 39] og et pudset fra midten af 1700-årene [Dynkarken 41]. Det markante empireforhus i den anden gård [Dynkarken 43] var opført i 1816 og kendt som Mallings Enkesæde. Den fornemme facadeudsmykning med pilastre og et refendsfuget portparti var tydelige inspireret af det samtidige københavnske byggeri og mindede meget om forhuset på Klostergade 14 fra 1806."
  Ejendom 1816  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [171
  Rasmus opfører Enkesædet med nye sidebygninger i nr. 43 og formodentlig også en sidebygning til nr. 39. 
  Ejendom 1816  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [171
  Rasmus opfører Enkesædet med nye sidebygninger i nr. 43 og formodentlig også en sidebygning til nr. 39. 
  Ejendom 1816  Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [172
  [RN9001] Malling står som ejer af matr. nr. 5 
  • Efterfølgende rettet til Mallings Arvinger [RN9007, RN9002]
  Skibe 13 mar. 1816  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [173
  RN9001 R. Malling udbyder en båd med inventar til salg. 
  • "En stor og god Baad, med Mast, Seil, Anker-Toug ec. Inventarium (især temmelig for en Øebeboer eller ved en Udskibningsplads, fører circa 40 Td. Korn eller circa 4 Favne Brænde) beliggende her i Aarhuus Havn, er underhaanden at faae tilkiøbs. Skulde Libhaverne ei snart meldig sig, vil bemeldte Baad vorde stillet til offentlig Auction, som nærmere skal vorde bekiendtgiort.
   Aarhus den 13de Marts 1816 [13-03-1816].
   [RN9001] R. Malling."

   Salget af båden lykkes ikke, for den 19-04-1816 annoncerer Malling auktionen den 24-04-1816 over båden, se her.
  Skibe 16 mar. 1816  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Malling udbyder sin båd til salg. 
  • En stor god Baad, med Mast, Seil, Anker-Toug etc. Inventarium(især tienlig for en Øebeboer eller ved en Udskibningsplads fører ca. 40 Tønder Korn eller ca. 4 Favne Brænde).. er underhaanden at faae tilkjøbs...
   [RN9001] R. Malling
  Landbrugsvarer 6 apr. 1816  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [174
  RN9001 R. Malling udbyder ekstra god rød og hvid kløverfrø og rajgræsfrø. 
  Skibe 24 apr. 1816  Aarhus, Domsognet, Havnens søndre side Find alle personer med begivenheder på dette sted  [175
  RN9001 R. Malling udbyder den tidligere annoncerede båd på auktion. 
  • "Den forhen [16-01-1816 og 16-03-1816] i Aviserne ommeldte Baad, der fører circa 40 Tdr. Gods, lader undertegnede ved offentlig Auction bortsælge, Onsdagen den 24de April, om Eftermiddagen Kl. 2 [24-04-1816 kl. 14], med alt tilhørende Inventarium, ifølge Inventariumslisten. Baaden er beliggende ved Havnens søndre Side, hvor Liebhaverne behage at møde.
   Aarhus, den 17 April 1816 [17-04-1816].
   [RN9001] R. Malling."
  Fadder 8 aug. 1816  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [176
  RN9001 Købmand Malling er fadder ved sejlmager Kempels søn Jacobs dåb. 
  • Kempels Søn Jacob Wilhelm døbt 8. August [08-08-1816].
   Faddere: Madame Hertz, Jomfru Meulengracht, d'Hrr. Kiøbmænd [RN9001] Malling, Svindt, Holbech, Bech.
  Beskæftigelse 12 aug. 1816  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [177
  Malling beder sig grundet dårligt helbred fritaget for hvervet som eligeret borger. 
  • De eligerede Borgeres Deliberat. i Forsamling med Magistraten 22/8 1816 [22-08-1816].
   Fra [RN9001] Hr. Købmand Malling var indkommen Skrivelse under 12. dennes [12-08-1816] om at vorde entlediget som eligeret paa Grund af sit svage Helbred, i hvilken Anledning man besluttede ved næste Raadstue-Samling at foretage Valg paa sædvanlig Maade til en Borgers ansættelse i bemeldte Hr. Mallings Sted.
  Ejendom 14 aug. 1816  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 21, matr. nr. 42] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [178
  Nr. 749. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • For. nr. 749.
   Kiøbmand Rasmus Malling, forhen øde plads:
   a. 3 Fag Lejevaaning No. A 660 Rdl.
   b. Plankeværk 30 Rdl.
   Samlet vurdering 690 Rdl.

   Taksationsprotokol nr. 91-1 pr. 14-08-1816
  Ejendom 14 aug. 1816  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 23, matr. nr. 41] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [179
  Nr. 750. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • For. nr. 750
   Kiøbmand Rasmus Malling, forhen øde plads:
   a. 3 Fag Lejevaaning No. B 660 Rdl.
   b. Plankeværk 20 Rdl.
   Samlet vurdering 680 Rdl.

   Taksationsprotokol nr. 91-2 pr. 14-08-1816
  Ejendom 14 aug. 1816  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 25, matr. nr. 40] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [180
  Nr. 751. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • For. nr. 751.
   Kiøbmand Rasmus Malling, forhen øde plads:
   a. 3 Fag Lejevaaning No. C 660 Rdl.
   b. Plankeværk 20 Rdl.
   Samlet vurdering 680 Rdl.

   Taksationsprotokol nr. 91-3 pr. 14-08-1816
  Ejendom 14 aug. 1816  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 27, matr. nr. 39] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [181
  Nr. 752. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • For. nr. 752.
   Kiøbmand Rasmus Malling, forhen øde plads:
   a. 3 Fag Lejevaaning No. D 660 Rdl.
   b. Plankeværk 20 Rdl.
   Samlet vurdering 680 Rdl.

   Taksationsprotokol nr. 91-4 pr. 14-08-1816
  Ejendom 14 aug. 1816  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 29, matr. nr. 38] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [182
  Nr. 753. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • For. nr. 753
   Kiøbmand Rasmus Malling, forhen øde plads:
   a. 2 Fag Lejevaaning No. E 440 Rdl.
   b. Plankeværk 20 Rdl.
   Samlet vurdering 460 Rdl.

   Taksationsprotokol nr. 91-5 pr. 14-08-1816
  Ejendom 14 aug. 1816  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 21, matr. nr. 42] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [183
  Nr. 91-1. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • Taksationsprotokol nr. 91-1 pr. 14-08-1816 fortæller:
   Kiøbmand Rasmus Malling:
   a. 3 Fag 1 Etage Lejevaaning No. A, forhen øde Plads, bestaaende af Egebindingsværk og Muur, á Fag 220 660 Rdl.
   b. 6 Fag Plankeværk á 5 30 Rdl.
   Samlet vurdering 690 Rdl.
  Ejendom 14 aug. 1816  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 23, matr. nr. 41] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [184
  Nr. 91-2. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • Taksationsprotokol nr. 91-2 pr. 14-08-1816 fortæller:
   Bemeldte Kiøbmand Rasmus Malling:
   a. 3 Fag 1 Etage Lejevaaning No. B, forhen øde Plads, bestaaende af Egebindingsværk og Muur, á Fag 220 660 Rdl.
   b. 4 Fag Plankeværk á 5 20 Rdl.
   Samlet vurdering 680 Rdl.

  Ejendom 14 aug. 1816  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 25, matr. nr. 40] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [185
  Nr. 91-3. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • Taksationsprotokol nr. 91-3 pr. 14-08-1816 fortæller:
   Bemeldte Kiøbmand Rasmus Malling:
   a. 3 Fag 1 Etage Lejevaaning No. C 1, forhen øde Plads, bestaaende af Egebindingsværk og Muur, á Fag 220 660 Rdl.
   b. 4 Fag Plankeværk á 5 20 Rdl.
   Samlet vurdering 680 Rdl.
  Ejendom 14 aug. 1816  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 27, matr. nr. 39] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [186
  Nr. 91-4. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • Taksationsprotokol nr. 91-4 pr. 14-08-1816 fortæller:
   Kiøbmand Rasmus Malling:
   a. 3 Fag 1 Etage Lejevaaning No. D forhen øde Plads, bestaaende af Egebindingsværk og Muur, á Fag 220 660 Rdl.
   b. 4 Fag Plankeværk á 5 20 Rdl.
   Samlet vurdering 680 Rdl.
  Ejendom 14 aug. 1816  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 29, matr. nr. 38] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [187
  Nr. 91-5. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • Taksationsprotokol nr. 91-5 pr. 14-08-1816 fortæller:
   Kiøbmand Rasmus Malling:
   a. 2 Fag 1 Etage Lejevaaning No. E, Egebindingsværk og Muur, forhen øde Plads, á Fag 220 440 Rdl.
   b. 4 Fag Plankeværk á 5 20 Rdl.
   Samlet vurdering 460 Rdl.
  Beskæftigelse 22 aug. 1816  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [188
  Anmoder om afsked som eligeret borger på grund af svagt helbred. 
  Skibe 16 sep. 1816  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [189
  Købmand Malling udbyder schaluppen Coureren til salg. 
  • Schaluppen Coureren, 4 Commercelæster drægtig, norsk af Bygning og Træklinker, Egematerialer 2 Aar gl., er særdeles godt indrettet med stor Kahyt og Folkelukafer, er med Inventarium underhaanden at faae tilkjøbs, naar Liebhaverne enten ville henvende sig til [RN9001] Hr. Købmand R. Malling (hvor Inventarielisten er til Eftersyn) eller til Undertegnede ombord.
   Tillige anmodes Lysthavende at indfinde sig inden 19. d. M. [19-09-1816] , thi efter den Tid kan ingen Afgiørelse skee.

   Aarhuus, d. 16 September 1816 [16-09-1816]
   Christian Iversen
  Skibe 16 sep. 1816  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [190
  RN9001 R. Malling formidler oplysninger om salget af schaluppen Coureren. 
  • "Schaluppen Coureren, 4 Commercelæster drægtig, norsk af Bygning og Træklinker, Egematerialier, 2 Aar gammel, er særdeles godt indrettet med stor Kahyt og Folkelukafer, er med Inventarium underhaanden at faae tilkiøbs, naar Liebhaverne enten ville henvende sig til [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Malling (hvor Inventarielisten er til Eftersyn) eller til Undertegnede ombord. Tillige anmodes Lysthavende at indfinde sig inden Torsdagen den 19de d.M. [19-09-1816], thi efter den Tid kan ingen Afgiørelse skee.
   Aarhuus den 16de Sept. 1816 [16-09-1816].
   Christian Iversen."
  Ejendom 27 sep. 1816  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 336 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [120
  Nr. 322. Købmand Mallings gård omvurderet i september 1816. 
  • Bemeldte Mallings bortl? Gaard:
   a. Forhus 3.300 Rdl. [nyopført september 1816]
   b. Sidehuus 1.190 Rdl. [nyopført september 1816]
   mellemoptælling 4.490
   c. Halvtag 210 Rdl. [nyopført september 1816]
   c. Halvtag 30 Rdl.
   d. Baghuus 290 Rdl.
   e. Halvtag 50 Rdl.
   Samlet vurdering 5.070 Rdl.

   Henvisning til taksationsprotokol nr. 95-2.
  Ejendom 27 sep. 1816  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [191
  Nr. 95-2. Købmand Mallings gård omvurderet i september 1816 ifm. nyopførelse. 
  • Den 27-09-1816
   Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard.
   Af denne Gaard er omdannet Forhuus litra a og Sidehuus litra b hvorimod er opførte:
   a) 11 Fag Forhuus 2 Etager, Grundmuur til Beboelse, med Port i 2 Fag, og Kjelder [kælder] under 6 Fag, á 300 3.300 Rdl.
   b) 7 Fag Sidehuus 2 Etager Muur og Bindingsværk, med Svale? [svalegang], den nederste Etage til Værelser og Kjøkken, den øverste til Pakhuus, á 170 1.190 Rdl.
   c) 3 Fag 1 Etage Halvtag, Muur og Bindingsværk, á Fag 70 210 Rdl.
   De forhen under c, d og e anførte Halvtage og Baghuus nu vurderet? til den forrige Taxationsvurdering [vurdering svarende til den forrige vurdering] 370 Rdl.
   Samlet vurdering 5.070 Rdl.
  Ejendom 1817  Aarhus, Domsognet, Grønland Find alle personer med begivenheder på dette sted  [192
  Skibsbygmester Bonnesen får i 1817 overdraget en grund uden for Mindeport af kommunen 
  • "Skibsbygmester Bonnesen havde dog allerede i 1817 faaet en Grund udenfor Mindeport overladt imod en aarlig ringe Afgift, og her blev maaskee bygget et Par Smaahuse; men den egentlige Bebyggelse af "Grønland" begyndte først i Slutningen af Trediverne [1830erne], da Communen overlod flere Pladser til ovennævnte Bonnesen, og denne deels byggede, deels solgte til Andre Byggegrunde, paa hvilke der for endeel hvilede en lille Afgift til Communen, men hvilken senere er afløst."
  Gave 31 jan. 1817  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [193
  RN9001 Malling formidler en gave og giver selv 2 tønder rug bagt i brød, som blev uddelt på kongens fødselsdag. 
  • "Til de Fattige er siden sidste Anmeldelse indkommen følgende Gaver: Den 8de Jan. [08-01-1817] 4 Rbd., ved en Lystighed [fest] den 5te Jan. [05-01-1817] hos Avlsmand Peder Brændstrup. Den 22de Jan. [22-01-1817] ved [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling fra en Fattigven af den mosaiske Troesbekiendelse 21 Rbd. at uddeles paa Hs. Majestæts Fødselsdag [Frederiks VI, født 28-01-1768], samt 2 Rbd. som en Tienestekarl har erlagt i Mulct [bøde] for urigtige Forhold. Ligeledes har velbemeldte [RN9001] Hr. Kiøbm. Malling skienket 2 Td. Rug bagt i Brød, som tilligemed flere ved en ubenævnt Velgiørers Gavmildhed anskaffede Brød blev uddelt til de Fattige paa Hs. Majestæts Fødselsdag. For hvilke Gaver herved paa de Fattiges Vegne forbindeligst takkes.
   Aarhuus den 31te Jan 1817 [31-01-1817].
   Fattigvæsenscommissionen."
  Ejendom 11 mar. 1817  Aarhus, Domsognet, Lille Vagt [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [194
  Ejendommen Den lille Vagt sættes på auktion den 17-03-1817 sammen med en øde plads 
  • "Førstkommende Mandag den 17de d. M. [17-03-1817] om Formiddagen Kl. 10 1/2 bliver
   paa Raadstuen foretaget:
   1) Auction over den udenfor Mindeport beliggende saakaldede Lille Vagt med derved
   imellem samme og Snedker Baastrups Sted [Spanien 11, matr. nr. 47?] beliggende øde
   Plads [hus og jord ud for Spanien 9, matr. nr. 48].
   2) Licitation over Muur-, Tømmer-, Snedker- og mere Arbeide, samt Materialier til
   Indretning af 3de Boliger i den ud til Steentrappen [mellem Åboulevarden og Sankt
   Clemens Stræde] liggende Huus af forrige Rosenkrantzes Gaard.
   3) Licitation over Istandsættelse af Byens Mark-Hegn i tilstundende Foraar, alt paa
   de Conditioner som paa Auctionsstedet erfares.
   Aarhuus den 11te Marts 1817 [11-03-1817].
   Auctionsdirectionen." 7b)11-03-1817

   Ejendommen købes efterfølgende på auktionen af RN9001 Rasmus Malling, se 17-03-1817
  Ejendom 17 mar. 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 373 [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [195
  RN9001 Rasmus Malling får skøde på Dynkarken 373, gammelt husnr. -. 
  • Ejendommen Matriculs No. 373 [Husnr. 1827, Dynkarken 9, matr. nr. 48], Det gamle Huus
   No. - [Husnr. 1787, ikke anført], 2. Rohde Dynkarken [Spanien], Ejer [RN9001]
   Kjøbmand Rasmus Malling, har ingen tinglyst Skøde, Stedet har før tilhørt Byen under
   Navn af Den lille Vagt og ved Auction afholdt den 17. Marts 1817 [17-03-1817], tilskødet Malling
   for 1.050 Rdl. Sedler. 54)373
  Købmandsvarer 22 mar. 1817  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [196
  RN9001 Malling efterlyser på andens vegne et bortkommet eller stjålet hjemmegjort gråt klæde. 
  • "Den som sidste Løverdag [22-03-1817], formentlig ved en Feiltagelse, er kommet i Besiddelse af et Stk. hiemmegiort graat Klæde, af omtrent 11 Alen [3,9 m], indpakket i 2 koulørte Tørklæder, ville behage at melde sig dermed til [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus, som om dets Eier kan give Oplysning. Skulde derimod nogen paa en uret Maade have tilvent sig bemeldte Tøi, da loves den, som enten kan tilveiebringe samme, eller give paalidelige Efteretninger om hvor det vil være at finde, en passende Douceur."
  Ejendom 2 jun. 1817  Aarhus, Domsognet, Spanien 383 [Spanien 29, matr. nr. 38] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [197
  RN9001 Købmand Rasmus Malling bygger et 2 fags hus i Spanien matr. cul. nr. 383. 
  • Adkomst 02-06-1817 på en 14 fags byggeplads til [RN9001] købmand Rasmus Malling. Grunden på matriculs no. 379 [Husnr. 1787] udstykkes efterfølgende (se nr. 380, 381, 382 og 383), således at der på denne parcel kan opføres et hus på 3 fag.
  Ejendom 2 jun. 1817  Aarhus, Domsognet, Spanien 380 [Spanien 23, matr. nr. 41] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [198
  RN9001 Købmand Rasmus Malling bygger et 3 fags hus i Spanien matr. cul. nr. 380. 
  • Adkomst 02-06-1817 på en 14 fags byggeplads til [RN9001] købmand Rasmus Malling. Grunden på matriculs no. 379 [Husnr. 1787] udstykkes efterfølgende (se nr. 380, 381, 382 og 383), således at der på denne parcel kan opføres et hus på 3 fag.
  Ejendom 2 jun. 1817  Aarhus, Domsognet, Spanien 381 [Spanien 25, matr. nr. 40] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [199
  RN9001 Købmand Rasmus Malling bygger et 3 fags hus i Spanien matr. cul. nr. 381. 
  • Adkomst 02-06-1817 på en 14 fags byggeplads til [RN9001] købmand Rasmus Malling. Grunden på matriculs no. 379 [Husnr. 1787] udstykkes efterfølgende (se nr. 380, 381, 382 og 383), således at der på denne parcel kan opføres et hus på 3 fag.
  Ejendom 2 jun. 1817  Aarhus, Domsognet, Spanien 382 [Spanien 27, matr. nr. 39] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [200
  RN9001 Købmand Rasmus Malling bygger et 3 fags hus i Spanien matr. cul. nr. 382. 
  • Adkomst 02-06-1817 på en 14 fags byggeplads til [RN9001] købmand Rasmus Malling. Grunden på matriculs no. 379 [Husnr. 1787] udstykkes efterfølgende (se nr. 380, 381, 382 og 383), således at der på denne parcel kan opføres et hus på 3 fag.
  Ejendom 2 jun. 1817  Aarhus, Domsognet, Spanien 379 [Spanien 21, matr. nr. 42] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [201
  RN9001 Købmand Rasmus Malling får adkomst på en 14 fags byggeplads og opfører et 3 fags hus i Spanien matr. cul. nr. 379. 
  • Adkomst 02-06-1817 på en 14 fags byggeplads til [RN9001] købmand Rasmus Malling. Grunden på matriculs no. 379 [Husnr. 1787] udstykkes efterfølgende (se nr. 380, 381, 382 og 383), således at der på denne parcel kan opføres et hus på 3 fag.

  Bygningsartikler 28 jun. 1817  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9001 Malling udbyder tømmer på auktion. 
  • Et i Commission havende Parti Drammens 12 og 10 Fods Bord samt noget Tømmerlast, sælges.. ved offentlig Auction ved Havnen...
   [RN9001] Malling
  Bygningsartikler 3 jul. 1817  Aarhus, Domsognet, Havnen Find alle personer med begivenheder på dette sted  [202
  RN9001 Malling udbyder planker og tømmerlast. 
  • "Et Commission havende Part i Drammens 12 og 10 fods Bord [376 og 314 cm planker] samt noget Tømmerlast, sælges Torsdagen den 3die Juli [03-07-1817] ved offentlig Auction ved Havnen, Stedet skal nærmere vorde bekjendtgjort.
   Aarhuus den 27de Juni 1817 [27-06-1817].
   [RN9001] Malling."
  Bygningsartikler 17 jul. 1817  Aarhus, Domsognet, Havnens søndre side Find alle personer med begivenheder på dette sted  [203
  RN9001 Malling udbyder et parti svenske brædder. 
  • "Bekiendtgiørelser.
   Torsdagen d. 17de Julii Kl. 2 Eftermiddage [17-07-1817] sælges ved offentlig Auction ved Havnens søndre Side, et Partie Svenske Brædder, hvortil Liebhaverne behager at møde.
   Aarhuus d. 14de Julii 1817 [14-07-1817].
   [RN9001] Malling."
  Beskæftigelse 3 okt. 1817  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [204
  RN9001 Rasmus udbyder kakkelovne og bilæggerovne. 
  • "Nye 1-, 2- og 3 Etage Kakkelovne, samt Bielægger dito er at faae tilkiøbs hos
   [RN9001] R, Malling."
  Inventar 3 okt. 1817  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9001 R. Malling udbyder et parti kakkelovne til salg. 
  • Nye 1-, 2- og 3 Etage Kakkelovne, samt Bielægger dito er at faae tilkjiøbs hos

   N. Malling [RN9001, R. Malling]
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [205
  Nr. 26-1. Købmand Rasmus Mallings gård. 
  • 1817 den 11. December [11-12-1817] fortsat formeldt almindelig Vurdering som følger -
   Dynkarken Østre Side, Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard, Matr. No. 335
   a. Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtawl [murtavl], til Pakhuus og Værelser, med 2 Jernkakkelovne, Port i 2 Fag – á 350 3.500 1.400 Rdl. sølv
   b. Forhuus 8 ½ Fag, 2 Etage, og Egebindingsværk og Murtawl, til Værelser med 1 Jernkakkelovn, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 4 Fag, á 200 1.700 680 Rdl. sølv
   c. Sidehuus sønden i Gaarden, 11 ½ Fag 2 Etager, Dito Bygning [bindingsværk og murtavl], til Værelser, Kjøkken og Bryggers, med 2 Jernkakkelovne, 2 indmurede Kobberkedler på 2 F. og 3 Fj. [fjerdingkar], Mæskekar og Suletønde á 200 Rdl. 2.300 920 Rdl. sølv
   d. Et Halvtag for siden af Sidehuuset 7 Fag 1 Etage med Steen behængt og Fjel beklædt [bræddebeklædning] 700 280 Rdl. sølv
   e. Sidehuus norden i Gaarden 19 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Murtawl, til Kornloft og Brændehuus, á 150 2.850 1.140 Rdl. sølv
   f. Baghuus 9 Fag 2 Etager med 3 Fag Sidebygning, Egebindingsværk og Murtawl, til Pakhuus, á 150 1.350 540 Rdl. sølv
   g. et Dito [baghus] 8 Fag 2 Etager, samme Bygning [bygget sammen med f.], til Stald m.m., Port i tvende Fag á 150 1.200 480 Rdl. sølv
   Samlet forsikringssum (13.600 gl. mønt) 5.440 Rdl (sølv)
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 23, matr. nr. 41] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [206
  Nr. 26-10. R. Mallings lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Lejebod:
   a. Et Huus 3 Fag 1 Etage Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
   b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
   Samlet vurdering 310 Rdl.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 25, matr. nr. 40] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [207
  Nr. 26-11. R. Mallings lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Lejebod:
   a. Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
   b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
   Samlet vurdering 310 Rdl. sølv
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien [Spanien 27, matr. nr. 39] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [208
  Nr. 26-12. R. Mallings lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Lejebod:
   a. Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
   b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
   Samlet vurdering 310 Rdl. sølv
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 29, matr. nr. 38] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [209
  Nr. 26-13. R. Mallings lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Lejebod:
   a. Et Huus 2 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur; indrettet til Beboelse, á 250 500 Rdl. eller 200 sølv
   b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
   Samlet vurdering 210 Rdl. sølv
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 336 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [210
  Nr. 26-2. Købmand Rasmus Mallings gård. 
  • Bemeldte Kiøbmand Rasmus Mallings Gaard:
   a. Forhuus 11 Fag 2 Etager, Grundmuur, til Værelser og kjøkken [køkken overstreget], Port i 2 Fag og Kjælder under 6 Fag, á 500 5.500 Rdl. eller 2.200 sølv
   b. Sidehuus 7 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Kjøkken, samt Pakhuus, á 250 1.750 Rdl eller 700 sølv
   c. Halvtag 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, á 150 450 Rdl. eller 180 sølv
   d. Baghuus 9 Fag 2 Etager. Dito Bygning [Egebindingsværk og Muur] til Pakhuus og Stald, á 150 1.350 Rdl. eller 540 Rdl. sølv
   e. Halvtag 8 Fag 1 Etage med Sten behængt [tegltag] og fjelbeklædt [bræddebeklædning] 300 Rdl. eller 120 sølv
   f. et lidet Dito [halvtag] 3 Fag 200 Rdl. eller 80 sølv
   Samlet vurdering 9.550 Rdl. eller 3.820 sølv
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [211
  Nr. 26-8. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • Taksationsprotokol 26-8, der fortæller:
   Kjøbmand Rasmus Mallings Lejevaaning, matr. nr. ingen:
   a. Forhuus 5 Fag 1 Etage, Grundmuur, indrettet til Beboelse, á 300 1.500 Rdl. eller 600 sølv
   b. Baghuus 10 Fag 1 Etage, Bindingsværk, de 3 Fag muret, Tagsten? beklædt med Fjel [brædder] og Teglhængt, til Pakhuus, á 150 1.500 Rdl. eller 600 sølv
   c. 8 Fag Stakit 80 Rdl. eller 30 sølv
   d. 11 Fag Plankeværk med 2 Porte og en Laage 300 Rdl. eller 120 sølv
   Samlet vurdering 1.350 Rdl.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Spanien [Spanien 21, matr. nr. 42] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [212
  Nr. 26-9. Købmand Rasmus Mallings lejebod. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod Udenfor Mindeport Spanien:
   a. Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk? og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
   b. 6 Fag Plankeværk 50 Rdl. eller 20 sølv
   Samlet vurdering 320 Rdl. sølv
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Fiskergade matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [213
  Nr. 28-28. Købmand Rasmus Mallings lejebod. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
   Et Huus 8 Fag 1 Etage Egebindingsværk og Muur, indrettet til 3 Familier Beboelse, á 160 1.280 Rdl. eller 510 sølv
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [214
  Nr. 359. Købmand Rasmus Mallings gård. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard:
   a. Forhuus 3.500 Rdl. eller 1.400 sølv [nr. 39]
   b. Dito [forhus] [nr. 41] 1.700 Rdl. eller 680 sølv
   c. Sidehuus sønden i Gaarden 2.300 Rdl. eller 920 sølv
   mellemregning 3.000 Rdl. sølv
   d. Halvtag 700 Rdl. eller 280 sølv
   e. Sidehus norden i Gaarden 2.850 Rdl. eller 1.140 sølv
   f. Baghuus 1.350 Rdl. eller 540 sølv
   g. 1 Dito [baghus] Port i 2 Fag1.200 Rdl. eller 480 sølv
   Samlet vurdering [13.600 Rdl.] eller 5.440 sølv


   Henviser til taksationsprotokol 26-1
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 336 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Nr. 360. Købmand R. Mallings gård [Enkesædet] 
  • Bemeldte Kjøbmand R. Mallings Gaard:
   a. Forhuus 5.500 Rdl. eller 2.200 sølv
   b. Sidehuus 1.750 Rdl. eller 700 sølv
   c. Halvtag 450 Rdl. eller 180 sølv
   d. Baghuus 1.350 Rdl. eller 540 sølv
   mellemregning 3.620 sølv
   e. Halvtag 300 Rdl. eller 120 sølv
   f. Dito [halvtag] 200 Rdl. eller 80 sølv
   Samlet vurdering [9.550 Rdl.] 3.820 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol 26-2.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side [Spanien 19, matr. nr. 43] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [215
  Nr. 366. Købmand Rasmus Mallings lejevåning. 
  • For. nr. 366.
   Købmand Rasmus Mallings lejevåning, som består af flg. bygninger:
   a) Forhuus vurderet til 1.500 Rdl. eller 600 sølv
   b) Baghuus til 1.500 Rdl. eller 600 sølv
   c) Stakit? til 80 Rdl. eller 30 sølv
   d) Plankeværk til 300 Rdl. eller 120 sølv
   Samlet brandforsikringsvurdering 1.350 Rdl. sølv

   Taksationsprotokol 26-8
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien [Spanien 21, matr. nr. 42] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [216
  Nr. 367. Købmand Rasmus Mallings lejebod. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
   3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
   b. Plankeværk 50 Rdl. eller 20 sølv
   Samlet vurdering [800 Rdl.] eller 320 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol 26-9.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien [Spanien 23, matr. nr. 41] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [217
  Nr. 368. Købmand Rasmus Mallings lejebod. 
  • Bemeldte Mallings Lejebod:
   a. 3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
   b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
   Samlet vurdering [780 Rdl.] eller 310 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol 26-10.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien [Spanien 25, matr. nr. 40] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [218
  Nr. 369. R. Mallings lejebod. 
  • Bemeldte R. Mallings Lejebod:
   a. 3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
   b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
   Samlet vurdering [780 Rdl.] eller 310 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol 26-11.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien [Spanien 27, matr. nr. 39] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [219
  Nr. 370. Mallings lejebod. 
  • Bemeldte Rasmus Mallings Lejebod:
   a. 3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
   b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
   Samlet vurdering [780 Rdl.] eller 310 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol 26-12.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeport, Spanien [Spanien 29, matr. nr. 38] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [220
  Nr. 371. Købmand R. Mallings lejebod. 
  • Bemeldte Kjøbmand R. Mallings Lejebod:
   a. 2 Fag Huus 500 Rdl. eller 200 sølv
   b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
   Samlet vurdering [530 Rdl.] eller 210 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol 26-13.
  Ejendom 5 nov. 1817  Aarhus, Domsognet, Fiskergade søndre side, matr. nr. 421 til 423 [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [221
  Nr. 428. Købmand Rasmus Mallings lejebod. 
  • Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
   8 Fag til Gaden 1.280 Rdl. eller 510 sølv

   Henviser til taksation nr. 28-28.
  Ejendom 1818  Aarhus, Domsognet, Aaen 302 [Aagade 69, matr. nr. 800] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [222
  RN9001 Købmand Rasmus Malling arver skødet på ejendommen matr. cul. nr. 302 ved Aaen ved Niels Mortensens enke RN9047 Anna Marias død i 1818. 
  • Skødet på ejendommen har været i familien [RN9001] købmand Rasmus Mallings eje siden [RN9047] Niels Mortensen Mallings enkes død i 1818.

   [Realregisteret indeholder de gamle husnumre formodentlig opstået efter folketællingen 1787, hvor tællingen skulle indehold husnumrene, og de nye fra 1829.]
  Skat 1818  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [223, 224
  Malling er en af de mest betalende skatteydere. 
  • Hartvig Philip Ree er i 1818 byens højeste Skatteyder; han skal betale 150 Rdr. fulgt af [RN9001] Rasmus Malling, farver Jahnsen og enkelte andre, der hver i sær betalte 80 Rdl.

   Derefter følger "Kapitalist" Jørgensen, [RN9001] Købmand Malling, Farver Jahnsen, Købmand Herschend [Herskind], Agent Meulengracht og "Kapitalist" Glerup, som hver skulde betale 80 Rdr., og Biskop Birch 70 Rdr.
  Skat 1818  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [225
  Rasmus er blandt de næsthøjeste skatteydere i Aarhus med en årlig skattebetaling på 80 rdl. 
  Bygningsartikler 2 feb. 1818  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [226
  RN9001 R. Malling efterlyser vidner til tyveri af hans planker. 
  • "Med Misfornøielse maa jeg erfare at slette Mennesker i de sidste Nætter har brækket mine Bord Stabler [stabler af planker] udenfor min Baggaard [mod Toldbodgade] og frastiaalet mig flere Tylter Bord [dusin planker]; det var vel at ønske at og disse kunne vorde opdagede, der muelig i lang Tiid har brugt denne Uskik; jeg udlover derfor en Douseur af 25 Rbd. R B. for disse Krabaters Opdagelse, især for at disse kunde faae Lovens gieldende Straf.
   Aarhuus d. 2den Febr. 1818 [02-02-1818].
   [RN9001] R. Malling."
  Bygningsartikler 13 feb. 1818  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Malling udlover dusør for oplysninger til opklaring af tyveriet i hans gård. 
  • Med Misfornøielse maa jeg erfare at slette Mennesker i de sidste Nætter har brækket mine Bord Stabler udenfor min Baggaard og frastiaalet mig flere Tylter Bord [brædder]; det var vel at ønske at og disse kunne vorde opdagede der muelig i lang Tid har brugt denne Uskik;

   jeg udlover derfor en Douceur af 25 Rdb. N. V. for disse Krabaters Opdagelse, især for at disse kunde faae Lovens gieldende Straf.
   [RN9001] R. Malling
  Købmandsvarer 17 mar. 1818  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [227
  RN9001 Malling udbyder boutellier til salg for 20 sk. stykket. 
  • "Et Partie 7/8 pots [0,84 l] Boutellier er at bekomme for 20 sk. Stykket hos [RN9001] Kiøbmand Malling."
  Ejendom 15 maj 1818  Aarhus, Domsognet, [Aagade 69, matr. nr. 800] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [228
  [RN9048] Mikkel Nielsen Malling og [RN9001] Rasmus Nielsen Malling arver en ubygget grund ved Aaen? 
  • «i»"Eindommens Matriculs No.: 302 [Aagade 69, matr. nr. 800]
   Det gamle Huus No. [intet]
   Rode og Gade: 2den Rohde Aaen
   Eierens Navn: [RN9001] Kjøbmand R. Malling
   Stedet [en grund?] har været i Mallings Familie i over 20 Aar [anskaffet før 1766 måske til opmagasinering af materialer vedr. hans sejlads], og tilfaldt ved Skiftet efter [RN9009] Niels Mortensen [Niels Mortensen Malling død 12-1786] [:]Mallings Enke [RN9047 Anna Maria Rasmusdatter Hasle], i 1818 Brødrene Malling [ved hendes død den 15-05-1818 tilfaldt stedet RN9001 Rasmus Nielsen Malling og RN9048 Mikkel Nielsen Malling], hvoraf den ene [Mikkel] boede i Aalborg. De ere begge døde [Mikkel 21-06-1819, Rasmus 18-07-1826] og Stedet eiedes nu [ved oprettelse af protokollen i 1827] i Fælledskab af deres Enker [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg død 17-04-1841 og RN9241 Margrethe Christensen død den 05-02-1851 70 år gammel i Budolfi Sogn]. Tinglæst Adkomst har de ikke paa Stedet, ei heller er samme forfattet [dokument ikke udfærdiget]."«/i» 54)
   Hvis der er tale om en ubebygget grund, som både betegnelsen Stedet og det manglende husnummer i 1787 indikerer, forklarer det den manglende indføring i brandforsikringerne frem til og med 1817. Jeg har ikke kopi af brandforsikringerne for Aaen efter 1817, derfor har jeg heller ikke oplysninger om Malling-enkernes evt. ejerskab af denne grund/bygning.
   Med «i»1796-1829 Realregister Aarhus Købstad«/i» ved vi så, at Husnr. 302 [Husnr. 1827] er huset Aagade 69, matr. nr. 800, som eksisterer i folketællingen for 1834 beboet af daglejer Knud Petersen, hans kone Kirstine Marie Grosche og to døtre. 54)
  Købmandsvarer 22 maj 1818  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [229
  Skipper Olsen efterlyser en chenille og er at træffe i købmand Mallings gård. 
  • "En liden Drengs Chenille [overklædning m. bred opslagskrave og stort skulderslag. ordnet.dk] er tabt igiennem Aarhuus til Rønne. For Tilveiebringelsen af samme, loves en Douseur af Skipper Olsen ved Mindet i [RN9001] Hr. Kiøbmand Mallings Gaard."
  Skat 1 nov. 1818  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [230
  Købmand Malling bliver sammen med de øvrige næst højest betalende skatteydere lignet med en skat på 80 Rdr. 
  • Iflg. et ikke realiseret forslag til skolepenge skulle Malling betale 4 Rdr. Sølv for hans ene barn, og senere hen 6 Rdr. Sølv for 2 børns skolegang.
  Ejendom 2 nov. 1818  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søndre Kirkegård Find alle personer med begivenheder på dette sted  [231
  Indvielse af den ny kirkegård uden for Brobjegporten: Søndre Kirkegård, Rådhusparken i dag. 
  • "Den nye Kirkegaard inviedes den 2den November 1818 [02-11-1818], og herom melder Avisen for den følgende Dag:
   "Byens nye Kirkegaard udenfor Brobjergporten blev igaar, da det første Liig, en Ungmø i sin favreste Rosenalder, begravedes derpaa, høitideligen indviet af Hs. Høiærværdighed Biskoppen."
   Den unge Pige, hvis Grav saaledes er den første paa vor nuværende Kirkegaard, var [RN9224] Jf. Ane Schmidt, Datter af [RN9222] Kbmd. Peder Larsen Schmidt, og saaledes hørende til en af de gamle anseete og udbredte Slægter i Byen. Hun ligger begraven ved den vestlige Kirkemuur (ud til Skanderborgveien), lige før man komme til det gamle Liighuus [Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus], som støder op til samme Muur. Hendes Liigsten findes indsat i Muren og omtaler ogsaa Høitideligheden ved Kirkegaardens Indvielse."
   [Rasmus Mallings gravsted befandt også op til Ligbærerlavets Vognhus. Anna er barnebarn af Rasmus' første kone RN9013 Margreta, så måske er der tale om to nabogravsteder].
  Bygningsartikler 13 apr. 1819  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [232
  RN9001 R. Malling udbyder møllesten og tømmer til en møllevinge. 
  • "En extra god Skaansk Møllesteen paa 7/4 Tomme [4,6 cm] et ditto [svensk] Stk. Træ til en Møllevinge 27 1/2 Alen 14 tomme2 [17,26 m lang og 95,4 cm2], og et lidet Partie Rød og Hvid Kløverfrøe er at bekomme i Aarhuus hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling."
  Landbrugsvarer 13 apr. 1819  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [233
  RN9001 R. Malling udbyder ekstra god rød og hvid kløverfrø i forhold til boniteten men primært rød kløverfrø. 
  Ejendom 28 jun. 1819  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [234
  Bager Peter Sperling udsteder en obligation med sikkerhed i Middelgade 75 nu 95 til købmand Malling. 
  • En Obligation paa 2000 Rbdr. Sølv, udstedt af Bager Peter Sperling d. 28. Juni 1819 [28-06-1819] til [RN9001] Købmand Rasmus Malling med sikkerhed i Middelgade 75, nyt Nr. 95, som nu ejes af [RN9022] Rasmus Mallings Enke, er bortkommen og efterlyses.
  Ejendom 28 jun. 1819  Aarhus, Domsognet, Middelgade gl. nr. 75 nu nyt nr. 95 [Mejlgade 76, matr. nr. 908ab] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26, 235
  RN9001 Rasmus Malling låner bager Peter Sperling 2.000 Rdlr. med sikkerhed i Middelgade gl. nr. 75 nu nyt nr. 95. 
  • " FR VI [Frederiks Rex VI] Fjerde Klasse,
   til Documenter efter Stemplet-
   papirs-Forordningens § 5. litt. b.

   10 Rigsbankskilling Sølv.
   Schifter. 1836. Falkenskjold.

   Hans Ustrup Fleischer,
   Justitsraad, samt Borgemester og
   Byefoged i Aarhuus
   gjør vitterligt: at efter Begjæring af [RN9022] Kjøbmand Rasmus Mallings Enke i Aarhuus, og grundet paa dertil under 7de August forrige Aar [07-08-1835] erhvervet allernaadigst Bevilling, indstævnes herved, ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796], uden Laugdag eller Forelæggelse at kunne vente, Den eller De, der maatte være i Besiddelse af en bortkommen, under 28de Juni 1819 [28-06-1819] fra Bager Peter Sperling i Aarhuus, til bemeldte [RN9001] Kjøbmand Malling ibidem [her], for To Tusinde Rigsbankdaler Sølv udstædte Obligation, hvorved til Sikkerhed er givet Pant i Gaarden, beliggende under gammelt No. 75, nyt No. 95 paa Aarhuus Kjøbstads Middelgade [Mejlgade 76, matr. nr. 908ab]; hvilken Gaard nu eies af berørte Mad. Malling - til at give Møde for Aarhuus Byetingsret, paa Raadhuset ibd., den anden Torsdag i Mai Maaned 1837 [11-05-1837], for der og da med foranberørte Obligation at fremkomme, og deres lovlige Adkomst til samme at godtgjøre: da den i Mangel heraf, efter nærmere i Retten derom fremsættende Demonstration og Irettesættelse, ved Dom vil vorde mortificeret til Udslettelse af Panteprotocollen. Dets til Bekræftelse under mit Navn og Segl.
   Aarhuus, den 7de Januar 1836 [07-01-1836].
   Fleischer. (L.S.)
  Købmandsvarer 15 okt. 1819  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [236
  RN9001 Malling indbetaler en kundes bøde på 2 rbd. til Fattigkassen for tyveri af brændevin. 
  • "Fra [RN9001] Kiøbmand Malling er til Fattigcassen modtaget 2 Rbd. Sedler, som en Bonde har erlagt for sidste Markedsdag den 15de October [15-10-1819], at have ladet et lidet Træe [øltræ=anker eller tønde kilde: ordnet.dk] med Brændevin følge sig ud af [RN9001] Hr. Mallings Kiøllestue [købmandsbutikken].
   Fattigvæsenscommissionen."
  Skibe 15 okt. 1819  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [237
  RN9001 ejer et skib som sejler med vin fra Bordeaux til byens købmænd. 
  • "Aarhuus.
   Her paa Rheden ere ankomne: ...Capt. og R. Nielsen fra Bordeaux med Vine til Hr. Kbm. Fulling og Flere her i Byen (Skibet er [RN9001] Hr. Kbm. Mallings)."
  Skibe 15 okt. 1819  Aarhus, Domsognet, Rheden Find alle personer med begivenheder på dette sted  [238
  RN9001 Købmand Mallings skib er hjemkommen med vin fra Bordeux. 
  • Paa Rheden er ankommen: Captain R. Nielsen fra Bordeaux med Vine til Hr. Købmand Fulling og Flere her i Byen (Skibet er [RN9001] Hr. Købmand Mallings).
  Købmandsvarer 13 nov. 1819  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9001 R. Købmand Malling afleverer 2 Rbd. til Fattigkassen. 
  • Fra [RN9001] Hr. Købmand Malling er til Fattigcassen modtaget 2 Rbd., som en Bonde har erlagt for sidste Markedsdag den 15. October [15-10-1819] at have ladet et lidet Træe med Brændeviin følge med sig ud af Hr. Mallings Kiøllestue.
   Fattigvæsenscommissionen
  Ejendom 19 nov. 1819  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9001 Købmand R. Malling og Kandelsdorff begærer offentlig auktion over bødker Niels Poulsens ejendom Fiskergade 196. 
  • Efter Reqvisition fra Kiøbmændene [RN9001] Hr. R. Malling og J. Kandelsdorff som Udlægshaver...
   off. Auction over det Bødker Niels Poulsen tilhørende Sted No. 196 paa Fiskergade...[«i»Fiskergade 52, matr. nr. 199]«/i»
  Landbrugsvarer 22 apr. 1820  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [239
  RN9001 R. Malling udbyder god sædebyg. 
  Bygningsartikler 29 nov. 1820  Aarhus, Domsognet, Havnens nordre side Find alle personer med begivenheder på dette sted  [240
  RN9001 R. Malling udbyder en skibsladning af Drammens planker og tømmer. 
  • "Onsdagen den 29de Novbr. om Eftermiddagen Kl. 2 [29-11-1820 kl. 14] bliver Skipper Jørgensens hidbragte Ladning, bestaaende af Drammens Bord [planker] og Tømmer ved offentlig Auction bortsolgt; hvortil Liebhavere inviteres - ved Havnens nordre Side.
   Aarhuus den 24de Novbr. 1820 [24-11-1820]
   [RN9001] R. Malling
  Købmandsvarer 1821 til 1822  Aarhus, Beder Sogn, Vilhelmsborg Gods Find alle personer med begivenheder på dette sted  [241, 242
  Vilhelmsborg Gods' kontrabog med købmand Malling 1821 - 1822 
  • "I de sidste mange år af F.J.C. Güldencrones [1765-1824] tid aftog købmand [RN9001] Rasmus Malling i Århus både landgildekorn og produkterne fra hovedgårdenes drift [Vilhelmsborg, Moesgaard, Marselisborg]. Han [RN9001] førte til gengæld en kontrabog over de varer, han leverede til hovedgårdene. Som en del af hoveriet har bønderne skullet fragte hovedgårdenes produkter til hans købmandsgård." 162)#250
  Gave 29 aug. 1821  Wissing Find alle personer med begivenheder på dette sted  [243
  RN9001 Malling giver 10 Rbd. til den brandlidte N.J. Schandorff i Wissing. 
  • "Foranlediget ved Bekiendtgiørelsen af Hr. Pastor Pingel i Sveistrup, i Stiftets Aviser No 109 og 111, har jeg til Dato, modtaget til den brandlidte N.J. Schandorff i Wissing følgende ædelmodige Gaver:
   ...[RN9001] Hr. Kiøbmand Malling 10 Rbd...
   Aarhuus den 29de August 1821 [29-08-1821] J. Røgind."
  Familien 16 feb. 1822  Aarhus, Domsognet, Mindeporten 149 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [244
  En holstensk vogn med 3 sæder fra Mindeporten 149 er til salg. 
  • "I No. 149 ved Mindeporten kan en aldeles nye holsteensk Vogn med 3 Sæder erholdes tilkiøbs."
  Familien 16 feb. 1822  Aarhus, Domsognet, ved Mindeporten 149 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [244
  Ny holstensk vogn med 3 sæder udbydes til salg. 
  Personale 27 feb. 1822  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [245
  RN9001 R. Malling annoncerer sin handelsbetjent Anders Kierkebyes død. 
  • "Bekiendtgiørelser.
   Efte en kort Brystsvaghed [tuberkulose], behagede den almægtige Gud i Gaar Middags [26-02-1822] at kalde fra dette Jordiske til sit himmelske Rige, min Handelsbetient Anders Kierkebye, i sin blomstrende Alders 29de Aar. I fiorten samfulde Aar har han tient ved mine Handelsforretninger, viist troe Omhyggelighed og Retskaffenhed ved alle Leiligheder i Særdeleshed da Sygdomstilfælde saa ofte har trykket mig [Rasmus havde også problemer med sit helbred i flere år før hans død i 1826]. Han modtager nu den Høiste Løn [i Himmeriget]. Som hans Vandel var og [også] hans Overgang [sine sidste dage], (uden synderlige Smerter) rolig og blid. Fred med hans Aske! [hensmuldrende levninger] Dette sørgelige Overgangs Budskab giver jeg mig den Ære at anmelde for den sal. Afdødes fraværende Forældre, Familie og Venner.
   Aarhus den 27de Febr. 1822 [27-02-1822].
   [RN9001] R. Malling."
  Personale 27 feb. 1822  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [246
  RN9001 R. Malling annoncerer sin mangeårige medarbejder handelsbetjent Anders Kierbyes død. 
  • Efter en kort Brystsvaghed, behagede det den almægtige Gud i Gaar Middags at kalde fra det Jordiske til sit himmelske Rige, min Handelsbetient Anders Kierkebye, i sin blomstrende Alders 29. Aar.
   I fjorten samfulde Aar har han tient ved mine Handelsforretninger, viist troe Omhyggelighed og Retskaffenhed ved alle Leiligheder i Særdeleshed da Sygdomstilfælde saa ofte har trykket mig.
   Han modtager nu den Høiestes Løn.
   Som hans Vandel, var og hans Overgang (uden synderlige Smerter) rolig og blid.
   Fred med hans Aske! Dette sørgelige Overgangsbudskab giver jeg mig den Ære at anmelde for den salige Afdødes fraværende Forældre, Familie og Venner.

   Aarhuus, den 27. Februar 1822 [27-02-1822] [RN9001] R. Malling
  Bygningsartikler 19 mar. 1822  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9001 R. Købmand Malling udbyder norsk kalk til salg. 
  • Extra godt norsk Kalk (læsket med fersk Vand) er at bekomme hos [RN9001] Kjøbmand R. Malling.
  Bygningsartikler 19 mar. 1822  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [247
  RN9001 R. Malling udbyder ekstra god norsk kalk læsket med fersk vand. 
  • "K. Extra godt Norsk Kalk (læsket med fersk Vand) er at bekomme hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling."
  Skibe 16 apr. 1822  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [248
  RN9001 R. Malling udbyder bergens joller til fiskeri. 
  • "KF. Endnu er et lidet Partie extra rødt Kløverfrøe og nogle Lpd. [1 lispund= 8 kg] hvidt dito, samt extra gode Bergens Joller brugelige til Fiskerie at erholde hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling i Aarhuus."
  Ejendom 11 jun. 1823  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 368, 369 148 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [249
  RN9001 Købmand Rasmus Malling køber ejendommen Dynkarken matr. cul. nr. 368 og 369, gl. husnr. 148 for 2.000 Rdr. 
  Skibe 12 jun. 1823  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [250
  Købmand Krüge fra Sandefjord pålagt en bøde til Fattigkassen for misligeholdelse af en skibsladning til RN9001 købmand Malling. 
  • "Til Fattigcassen er indbetalt 5 Rbd. Sedler, som Kjøbmand Krüge fra Sandefjord i Norge har erlagt i Mulkt, formedelst misligt Forhold ved en Skibsladning Salg til [RN9001] Kjøbmand Malling.
   Aarhus, den 12te Juni 1823 [12-06-1823].
   Fattigvæsenscommissionen."
  Ejendom jul. 1823  Aarhus, Domsognet, Spanien? matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [251
  Nr. 26-3. Købmand Jens Jensen Schmidts gård solgt til Rasmus Malling 
  • Henvisning til taksationsprotokol 26-3, der fortæller:
   Kjøbmand Jens Jensen Schmidts Gaard, matr. nr. 337.

   a. Forhus 14 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, á 250 3.500 Rdl. eller 1.400 sølv
   b. Sidehuus, sønden i Gaarden, 10 Fag 2 Etager, Dito Bygning [Bindingsværk og Mur], til Kjøkken og Bryggers, á 200 2.000 Rdl. eller 800 sølv
   c. Et Dito [Sidehus] for Enden a forrige, 9 Fag 2 Etager, samme bygning [bygget sammen], til Pakhuus, á 200 1.800 Rdl. eller 720 sølv
   d. Baghuus 22 Fag, 2 Etager, Dito Bygning [Bindingsværk og Mur] til Pakhuus og Kornlade, á 180 3.960 Rdl. eller 1.580 sølv
   e. Et mørt Halvtag, 14 Fag 1 Etage, behængt med Steen 400 Rdl. 160 sølv
   f. Et Huus med Enden til Reberbanen, 23 Fag 1 Etage, Egebindingsværk med Fjel indlukket [bræddebeklædt], teglhængt á 50 1.150 Rdl eller 460 sølv [tidligere Exercerskole/Exercerhus]
   g. Et Huus med Enden til Gaden, 10 Fag 1 Etage, Dito Bygning [Bindingsværk med bræddebeklædning?], á 50 500 Rdl. eller 200 sølv
   Samlet vurdering 5.320 sølv
  Ejendom jul. 1823  Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 337 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [252
  Nr. 361. Købmand Jens Jensen Schmidts gård købt af Rasmus Malling. 
  • Kjøbmand Jens Jensen Schmidts Gaard:
   a. Forhuus 3.500 Rdl. eller 1.400 sølv
   b. Sidehuus 2.000 Rdl. eller 800 sølv
   c. 1 Dito [sidehus] for Enden af forrige 1.800 Rdl. eller 720 sølv
   d. Baghuus 3.960 Rdl. eller 1.580 sølv
   e. Halvtag 400 Rdl. eller 160 sølv
   mellemregning 4.660 Rdl. sølv
   f. Et Huus med Enden til Reberbanen 1.150 Rdl. eller 460 sølv
   g. Et Huus med Enden til Gaden 500 Rdl. eller 200 sølv
   Samlet vurdering [13.310 Rdl.] 5.320 sølv

   Henvisning til taksationsprotokol 26-3
   Købt i juli kvartal 1823 af købmand R. Malling.
  Familien 26 jul. 1823  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [253
  RN9007 Handelsbetjent Niels Malling er opført på listen over passerede fra Kalundborg til Aarhus. 
  Skibe 8 aug. 1823  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [254
  RN9001 Rasmus Malling får kapret en galease af spanske kapere. 
  • "Galeasen Lovise Magdalena Charlotte af Aarhuus, ført af Capt. Peter Rasmussen Møller, som den 10de Juli [10-07-1823] var afseilet fra Bordeaux til Kbhn., blev Dagen efter [11-07-1823] taget af en spansk Kaper og besat med Spanioler. Men tre Dage efter [14-07-1823] har Capt. Møller og hans Mandskab overvældet disse og bragt dem med til Khvn. hvor han den 1ste August [01-08-1823] lykkelig indtraf med sit Skib. Bemeldte Kaper, der havde 70 Mand Besætning, havde foruden denne Galease taget endnu et hollandsk Kufskib, en Hamborger Brig, og en Galease fra Aarhuus, tilhørende [RN9001] Hr. Rasmus Malling."
  Skibe 8 aug. 1823  Frankrig Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  RN9001 Rasmus Malling får kapret sin galease af et spansk kaperskib. 
  • Galeasen Lovise Magdalene Charlotte af Aarhuus ført af Capt. Peter Rasmussen Møller, som den 10. Juli [10-07-1823] var afseilet fra Bordeaux til København, blev Dagen efter taget af en spansk Kaper og besat med Spanioler.
   Men tre Dage efter har Captajn Møller og hans Mandskab overvældet disse og bragt dem med til København, hvor han den 1. August [01-08-1823] lykkelig indtra med sit Skib.
   Bemeldte Kaper, der hande 70 Manddbesætning, havde foruden denne Galease taget endnu et hollandsk Kufskib, en Hamborger Brig og en Galease fra Aarhus, tilhørende [RN9001] Hr. Rasmus Malling.
  Ejendom 1 nov. 1823  Aarhus, Domsognet, uden for Mindeporten, Spanien [Spanien 21-27, matr. nr. 42-39] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [255
  RN9001 R. Malling udbyder en 3 fags bod med kakkelovn til leje pr. 01-11-1823. 
  • En meget god 3 Fags Lejebod med Kakkelovn, beliggende i saakaldet Spanien uden for Mindeporten [Spanien 21-27, matr. nr. 42-39], er at faae til Leje næste Flyttetid, hos
   [RN9001] R. Malling.
  Inventar 11 nov. 1823  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [256
  RN9001 Rasmus udbyder kakkelovne og bilæggerovne. 
  • "En a to store 3 Etage Kakkelovne, samt forskjellige større og mindre Bilæggere, ere at bekomme tilkjøbs for taalelig Priis i Aarhuus hos [RN9001] R. Mallling."
  Familien 6 jun. 1824  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [257, 258
  RN9001 Rasmus Malling lider af podagra ved Fr. VIs besøg i 1824. 
  • Af Taubers Erindringer om et Besøg i Aarhus 1824.
   «i»"Der har - den Onde tordne mig - aldrig været saadan en Støihei i Aarhus paa nogen første Pinsedag [06-06-1824], saa længe jeg kan huske, som der var i Forgaars. [RN9001] Rasmus Malling glemte sin Podagra og Jens Røgind løb, som han var ellevild, omkring paa sine elleve Tæer."«/i»
  Ejendom 23 dec. 1824  Aarhus, Vor Frue Sogn og Viby Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [259
  Propritær [Jens] Jørgensen sætter sine 2 tofter ved siden af RN9001 Mallings på auktion. 
  • "Efter Begiæring af Proprietair Jørgensen, bliver den 23de d.M. [23-12-1824], om Formiddagen Kl. 10 slet, paa Aarhuus Raadstue, foretaget offentlig Auction over 2de ham tilhørende Tofter; beliggende imellem [RN9001] Kiøbmand Mallings [Vor Frue Sogn, matr. nr. 5] og Jægergårdens Tofter [syd for sognegrænsen til Viby], og bestaaende af 9 Tdr. Land [Vor Frue Sogn, matr. nr. 4?], den anden, som udgjør 6 Tdr. Land, derimod paa forrige Marselisborg Mark [Viby Sogn, matr. nr. 2?], ved Siden af [RN9001] Kiøbmand Mallings Toft [Viby Sogn, matr. nr. 3]. Begge Eiendomme ere i den bedste Drift, indhegnede for sig selv, af fortrinlig Bonitet og kan, med den deri nedlagte Vintersæd, modtages strax efter Salget. Conditionerne vil vorde billige, og ere forinden til Eftersyn hos Reqvirenten, som tillige foreviser Jorderne.
   Aarhuus, den 16de Decbr. 1824 [16-12-1824].
   Fleischer."
  Ejendom 1825 til 1826  Aarhus, Viby Sogn, Marselisborg Hovedgård, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [260
  [RN9001] Købmand Malling i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 3 i Viby Sogn. 
  • [RN9001] Købmand Malling i Aarhus står opført i sogneprotokollen for perioden 1825-1826 som ejer af matr. nr. 3: en samlet jordlod nord for Hovedgården [Marselisborg] i Viby Sogn. Mallings jordlod er oprindelig vurderet til 1 tønde-3 skæpper-3 fjerdingkar-1 1/3 album hartkorn [1688 matriklen], senere hen reduceret til 0 tønder-5 skæpper-3 fjerdingkar-2 1/3 album hartkorn.

   Til den nye vurdering til matriklen 1844 opgjort i sogneprotokollen 1825-1826 er jorden opmålt til 88.200 alen2 eller 6,3 tdr. geometrisk jord, som er boniteret til 54.400 alen2 svarende til 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1/2 album hartkorn.

   Om sogne- og hartkornsekstraktprotokollerne se mine artikler: Aarhus Købstads Markjorder.
  Ejendom 1825 til 1826  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [260
  [RN9001] Købmand Malling i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 3 i Viby Sogn. 
  • «i»Viby Sogneprotokol 1825-1826: 166)
   «/i»Slægt & Data oplyser 08-07-2014, at sogneprotokollerne er fra perioden 1806-1822 [dette er næppe helt korrekt, snarere perioden 1825 til 1826].

   Baron Gersdorff [Christian C.N. Gersdorff] solgte i 1805 Marselisborg gods til Frederik Christian Güldencrone (1765-1824), der i forvejen ejede Vilhelmsborg og Moesgaard. 130) #116-117

   "Christian C.N. Gersdorff arvede gården i 1802 fra faderen Nicolaus Maximilian Gersdorff, i 1805 fik sønnen stamhuset ophævet og solgte derefter Marselisborg til Frederik Julius Christian Gyldenkrone, som også ejede Moesgaard og Vilhelmsborg. Kilde: danskeherregårde.dk marselisborg

   Den 23-05-1807 og 08-07-1809 annoncerer Güldencrone 120 heraf 60 tdr. land mod Aarhus Mark til salg. 7b)23-05-1807, 08-07-1809

   I 1825 kom Marselisborg tilbage til Gersdorff-slægten, da gården blev købt af Christian A. Gersdorff. Blot syv år senere (1832) solgte han imidlertid gården til H. Rothe og Caspar Ingerslev." Kilde: danskeherregårde.dk marselisborg

   Baron Gersdorff står i Viby sogneprotokol som ejer af Marselisborg Hovedgård [Christian A. Gersdorff ejer mellem 1825 og 1832 Marselisborg, baron på Marselisborg fra 1825 40)Varna], hvorunder står flg. ejere af matriklerne 2-6:
   «tab»Propritær Jørgensen, Agerhuus [16-06-1754 til efter 12-04-1828], matr. nr. 2,
   ·«tab»RN9001 Rasmus Malling [1767 til 18-07-1826], matr. nr. 3,
   ·«tab»købmand Giern [Mogens Blach Gjern? 1770-1841], matr. nr. 4,
   ·«tab»farver Jansen [Niels Friderich Jansen, 1769 -1828?], matr. nr. 5 og
   ·«tab»købmand Peder Herskind junior [RN9554 Peter Michelsen Herskind, også kaldet Herskind junior eller Herskind den Yngre, 1804-1891. Overtager efter faderens død i 1824 hans ejendomme], matr. nr. 6 står som ejere af nævnte matrikler.
   ·«tab»Brændevinsbrænder Thomsen er senere [12-04-1828] noteret som køber matr.nr. 2 af Jørgensen. 166)Viby prokokol #10-11

   Matr. nr. 2 er solgt den 12-04-1828 til brændevinshandler Søren Thomsen (1789-1857) [indført senere i sogneprotokollen]. Kilde: Otto Jørgensen: Jens Jørgensen og Karen Kirstine Møller til Katholm og Tyrregaarden i Følle, deres Forfædre og Efterkommere, Aarhus, 1918 #28 og Skødebogen #31

   Ovennævnte data peger på tidspunktet for oplysningerne i Viby sogneprotokol til perioden 1825 til 1826: Baron Gersdorffs køb og salg i 1825, Herskind junior overtager faderens parcel efter 1824 og Malling dør 18-07-1826.
  Familien 1825  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [261, 262
  Maleri af RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg 
  • Malling fik i 1825 [RN9057] maleren O.M. Rasch til at lave et maleri på glas af ham og Cecilia.
   Taget højde for den forskønnelse et maleri giver om personen, kan man sige, at den 58-årige Malling har bevaret en piskefrisure med sin buklede og pudrede paryk fra det 18.århundrede, som for længst er gået af mode i 1825. Så han har ikke hørt til de mest fremskridtsbegejstrede.
   Den 49-årige Cecilia synes ved sin påklædning at ville tillægge sig en højere alder end sin virkelige. Det gjaldt ikke dengang om at bevare ungdommen, men at understrege det værdige og ansvarsfulde, hvilket formentlig er lykkedes i hjemmet i Dynkarken ud fra billedet. 20)#80 og #81 (Opbevares i Den gamle By).
   Malling holdt sig hengivent fast ved et modeudtryk, han følte sig tryg ved. Han fandt det ikke nødvendigt at anlægge sig empirens moderne lokkede frisure, men holdt fast på sin paryk med nakkepisk og bukler ved ørene samt livkjolens form. 48)#149
   Cecilias dragt og kappe er til gengæld ganske moderne for tiden. 48)#150
  Bygningsartikler 25 jan. 1825  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [263
  RN9001 R. Malling udbyder ekstra valset tavlbly. 
  • "Extra valset Tavl-Blye [bly i tavleform], er at bekomme i Aarhuus hos [RN9001] Kjøbmand R. Malling."
  Ejendom 3 apr. 1825  Aarhus, Domsognet, Fiskergade, [Fiskergade 38-40, matr. nr. 203] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [264
  RN9001 R. Malling udbyder 3 fags hus med haveplads til leje fra næste påsketid. 
  • "3de Fag Huus med Haveplads, paa Fiskergade [8 fag i Fiskergade 38-40, matr. nr. 203], ere at erholde tilleie fra næstk. Paaske-Flyttetid [03-04-1825]. Om Leien kan akkorderes med [RN9001] Kiøbmand R. Malling."
  Landbrugsvarer 29 apr. 1825  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [265
  RN9001 R. Malling udbyder ekstra rød og hvid kløverfrø og rajgræsfrø. 
  Bygningsartikler 7 mar. 1826  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [266
  RN9001 R. Malling udbyder ekstra godt tavlbly især til kirkebrug. 
  • "Extra godt Tavlblye [bly i tavleform] især til Kirkebrug, kan erholdes i Aarhuus hos [RN9001] Kjøbmand R. Malling."
  Landbrugsvarer 9 maj 1826  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [267
  RN9001 Rasmus udbyder rajgræsfrø og skorstensplade. 
  • "Nogle Lispund Raigræs-Frøe og en nye Skorstens-Plade [jærnplade, der danner bunden af en skorsten ell. dækker gulvet ved ildstedet iflg. ordnet.dk. Der er nok snarere tale om komfurets jernbord med et hul til ildstedet nedenunder til at lukke med komfurringe] hvorudi et Comfurhul med 3 Ringe, kan bekommes hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling i Aarhuus."
  Landbrugsvarer 12 maj 1826  Aarhus, Beder Sogn, Moesgaard Find alle personer med begivenheder på dette sted  [268
  Forvalter Withusen på Moesgaard ønsker at købe 12 lispund kløverfrø formidlet af RN9001 R. Malling 
  • "12 Lpd. [96 kg] rød Kløverfrøe ønskes tilkjøbs af Withusen, Forvalter paa Moesgaard; om Prisen kan accorderes med [RN9001] Kjøbmand R. Malling i Aarhuus."
  Ejendom 8 jun. 1826  Aarhus, Domsognet, Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [269
  Kanonsalut sprænger et kanon og sender et stykke ned i jernstykker faldt ned i Rasmus Mallings gård. 
  • Frederik VIs ankomst skete "Den 8de Juni Kl. 9 om Formiddagen:
   Her i Byen lever Traditionen om, at et stort Stykke af Kanonen fløi over Dynkarkens Baghuse og faldt ned i Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard ved Mindeport. Heldigviis kom nok Ingen til Skade ved dette Tilfælde."
  Ejendom 8 jun. 1826  Aarhus, Domsognet, Mindegade, Mallings Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [231
  Ved en kanonsalut sprænges den ene kanon og et stykke faldt ned i Rasmus Mallings gård. 
  • "Da Frederik VI steeg i land ved et hans Besøg i Slutningen af Tyverne [1820erne], sprang en af de daarlige gamle Kanoner under Saluteringen. Et Stykke af Kanonen fløi heelt over Husene og faldt ned i Mallings Gaard i Mindegade, og et andet Stykke havde nær dræbt Kongen selv; et par mand bleve qvæstede, men dog, saavidt vides, Ingen livsfarlig."
  Ejendom før 18 jul. 1826  Aarhus, Domsognet, Mindegades Port [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [166
  Bygger enkebolig ved siden af købmandsgården [Skibbys ejendom?] til RN9022 Cecilia 
  Beskæftigelse 18 jul. 1826  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [270
  Købmand ved død og begravelse. 
  Død 18 jul. 1826  Aarhus, Domsognet, på Mindegaden, [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [79, 270, 271, 272
  • "Bekendtgørelser.
   Det blev min tunge Pligt at bekjendtgøre for fraværende Familie og Venner:
   at det har behaget Gud i Dag [18-07-1826] at bortkalde til et bedre Liv, til rene Aanders salige Samfund, min evig uforglemmelige dyrebare Mand, [RN9001] Købmand Rasmus Malling i en Alder af 59 Aar.
   I mange Aar, men i Særdeleshed det sidste, havde han kjæmpet med alle de med en ulægelig Steensmerte [blæresten, galdesten eller nyresten] forbundne Lidelser, men hans sidste Øieblikke var den blideste overgang, og liig den vederkvædende Søvn, der overfalder den trætte Vandrer efter en møiefuld Dag.
   Enhver som kjendte vor indbyrdes huuslige Lykke vil føle vort Tab og skjænke mig og vore tvende [RN9007, RN9002] Børn, fra hvilke han, ak for tidlig! bortvandrede, deres Medlidenhed.
   Kun den Tanke trøster mig, der i saa mangt et ængsteligt Øieblik har været Vidne til hans haarde Kamp: Han har nu Roe. Ja
   Den Gode slumrer nu i Fred,
   Saa froe han hørte Dødens Bud:
   Thi han fandt Naade hos sin Gud.
   Aarhuus, den 18. Juli 1826 [18-07-1826]
   [RN9022] C. M. Malling f. Kaarsberg"
   Kilde: Aarhuus Stiftstidende 18-07-1826 og 22-07-1826

   "Aarhuus
   Atter har Aarhuus tabt en af sine solideste, virksomste og agtværdigste Borgere ved [RN9001] Kjøbmand Rasmus Mallings Død i disse Dage [den anden var måske RN9049 Andreas Kaarsberg død den 08-07-1826]. At man dybt føler Savnet af denne i saa mange Henseender i vore Dage højstsjeldne Mand, derom vidnede ogsaa præget i alles Aasyn den 24 Julii [24-07-1826], da hans jordiske Levninger bleve bragt til Domkirken, hvor hans Liig blev bisat [for efterfølgende at blive begravet på Søndre Kirkegård]. Et talrigt Følge af Byens Embedmænd og Borgere, saavelsom mange Uindbudne af Byen og fra Landet hædrede hans Liig ved at følge det did. Alle Skibene i Havnen flagede, og mange Søemænds taarefyldte Øine vidnede om deres Sorg og deres Tab. Ved Domkirkegaardens Grændse modtoges Liget med en høitidelig Sørgemusik, foranstaltet af den salig Afdødes ven, Hr. Kirkeværge Fulling, og under Bisættelsen blev der opført en sædeles smuk Sørgemusik fra Orgelet. Hs. Høiværdighed Hr. Stiftsprovst Studsgaard fremsagde efter Jordspaakastelsen nogle skjønne ord, der fandt en tro Gjenklang hos alle dem der kjendte den salig Hendengangnes sjeldne Værk. Liget bisattes i Domkirkens Korsgang under det der hængende smukke Skib, som Aar 1720 blev skjænket til kirken af 10 Søemænd og Aarhuus Borgere. Dette Skib var med sort Flor dekoreret, og paa et af dets Flag anbragt den skjønne Tanke: "Held hver som kom i Fredens Havn!"
   Kilde: Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826

   "(Forlangt indrykkelse)
   Over afgangne [RN9001] Kiøbmand Malling.
   Aarhuus tabte i Kiøbmand Rasmus Malling en af sine solideste og meest agtbare Handelsmænd: ophøiet over Titelprunk, ved Redelighed, Arbeidsomhed, Bestemthed, Tienstagtighed og Ordholdenhed, høstede han sin Løn i Guds Velsignelse og fand Agtelse her; i himmelsk Glæde og Salighed vil han høste den hisset."
   Kilde: Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826

   Sejrs kommentar til de Aarhuus Stiftstidendes og de indsendte omtaler af Rasmus Malling bragt i avisen i juli 1826:

   "I Omtalen af [RN9001] Rasmus Malling i Anledning af hans Død er det betegnende for Tidens Stil, at saavel Avisens egen som de indsendte Indlæg særlig taler om hans "sjeldne Værd" og Fortræffelige Egenskaber, men saa at sige ikke forsøger at give nogen Karakteristik af dem eller blot at meddele biografiske Data som Baggrund."
   Kilde: Sejrs Sedler
  Begravet 24 jul. 1826  Aarhus, Vor Frue Sogn, Søndre Kirkegård, litra a13 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [79, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
  • Torben Aastrup, 30-03-2013:

   [En undersøgelse af begravelsesprotokollerne m.m. i Begravelsesvæsenets arkiv dokumenterer, at Malling-slægtens gravsted på Søndre Kirkegård var litra a13, som lå umiddelbart nord for Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus nu indkørslen til medarbejderparkeringspladsen på sydsiden af Rådhuset. På hans gravsted blev efterfølgende opsat en gravsten med teksten: R. Mallings Familiegravsted. Stenen eksisterer fortsat i Rådhusparken, hvor den i forbindelse med opførelsen af Rådhuset og nedlæggelse af kirkegården blev flyttet fra placeringen ved Frederiks Allé over for Ridehuset (foto af 07-1938) til skellet mod Banegårdsgade (foto 19-06-2013)].

   Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826:

   De Herrer, baade uden- og indenbyes, der uindbudne beviste min salige [RN9001] Mand den sidste Ære ved at ledsage ham til sin Bisættelse i Domkirken den 24. Juli [24-07-1826], saavelsom ogsaa dem der paa anden Maade bidrage til at forskiønne samme, hvilket i hiin Stund var mig en Trøst og i Fremtiden vil være mig en behagelig Erindring, kan jeg ei undlade herved at aflægge min skyldigste Tak, paa egne og [RN9007, RN9002] Børns Vegne.
   Aarhuus, den 25de Juli 1826 [25-07-1826]
   [RN9022] C.M. Malling fød Kaarsberg

   Sejrs Sedler jf. Aarhuus Stiftstidende 28-07-1826:

   (Indsendt)
   Ja ædle [RN9001] Malling, Dit Minde gjemmes
   Saalænge Aarhuus staaer, fra Mand til Mand,
   Thi aldrig kan Dit sjeldne Værd forglemmes,
   Det svinder ei for Tidens hvasse Tand.
   M.

   Sejrs Sedler jf. Den gamle Bys Årbog, 1952, #113:

   Skibet "Enighed" i Aarhus Domkirke var ved [RN9001] Rasmus Mallings Begravelse i 1826 dekoreret med sort flor, og paa et af Flagene læstes: "Hæld den, som kom i Fredens Havn". Kisten stod under Skibet.

   For hundrede Aar siden. 5 Silhuetter. Ved H. Sejerholt. Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift. #79:

   "Hver Klasse snakkede mest om sine egne, og Klassedelingen var stærk."

   "Ved enhver Lejlighed blev Rangfølgen nøje overholdt."

   "Som i Livet saa i Døden. Naar de af Bedemanden indbudte Personer efter Sørgehøjtiden i Hjemmet skulde ud til Kisten og Vognen, opraabte Bedemanden dem efter forud omhyggelig affattet Liste Navn for Navn og placerede dem efter Rang og Stand nærmere eller fjærnere ved Dagens Midtpunkt, den blomstersmykkede Kiste. Bagerst kom de ikke indbudte. Saaledes bragtes Hans Raae, Rasmus Malling [RN9001] og de andre gamle Borgere til deres Grav."

   Kilde: Rasmus Mallings Købmandsgården... 8)#87:
   På hans ligsten stod foruden de sædvanlige biografiske data [navn, fødsels- og dødsår]:
   "Stands Taare ved den Frommes Hvilested,
   Smil glade Haab igjennem Sorgen,
   For Dyden lyser hist en salig Morgen,
   En herlig Soel som aldrig skal gaa ned." 8)#87

   Brev 30-03-1921 fra RN9040 Mathilde Ernestine Malling om tilplantningen af familiegravstedet på Søndre Kirkegård:
   Kilde: Begravelsesvæsenet i Aarhus

   "Frederikkesminde fra Ebeltoft
   30-3-1921 [30-03-1921]

   Kirkegårds Kontoret [hun skriver med å]
   På den gamle Kirkegård [Søndre Kirkegård] ved siden af
   Materialhuset [Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus] findes
   vore Familiegravsted (Rasmus Malling) [RN9001, litra A13]
   På det ønsker jeg plantet nogle Bregner langs Muren
   [kirkegårdsmuren ud til Frederiks Allé], samt en 4 á 6 Roser
   foran Bregnerne, dersom Rabatten er bred nok, hvad jeg ikke
   tror den er, i så Tilfælde kun Bregner.
   På de to Grave nærmest Muren [formodentlig Rasmus' grav],
   hvor der ingen hvid Tavle [gravsten] findes, vil jeg gerne have
   plantet 2 hvide Snedronninger (Frau Karl Druschki).
   Kan der plantes Roser foran Bregnerne, ønsker jeg Madame
   Caroline Testous.
   De bedes oplyse mig om, hvad der kan plantes og hvormeget
   Beplantningen vil koste.

   Med megen Agtelse

   Frk. Malling [RN9040]
   Frederikkesminde Ebeltoft"

   Om Snedronningen: "I flere generationer var' Frau Karl
   Druschki' den mest populære, hvide rose. 'Frau Karl
   Druschki' har en meget kraftig vækst med tykke grene og en
   højde på op til to meter. Bladene er grove og angribes ofte af
   meldug. Blomsten er stor og velformet, ren hvid med
   lysegrønt skær ved basis og af og til med lys rosa midte. Kan
   anvendes i større busketter, hvor planter i god vækst kan
   danne sammenhængende krat. Opstået ved krydsning af
   'Merveille de Lyon' x 'Mme Caroline Testout' hos P. Lambert i
   Tyskland 1901. Mest kendt under navnet Snedronningen."

   "Om Madame Caroline Testous: "En af de først kendte
   tehybrider, som har bevaret sin popularitet helt op til vore
   dage. Planten er ikke særlig kraftig. Den bliver 50-70 cm høj
   og har matgrønne blade. Blomsterne er fyldte og næsten
   kuglerunde, farven skinnende mørkrosa. Duften er meget
   stærk og fin. Sorten kan anvendes som højstammede, ligesom
   den klatrende form er værd at plante. Denne sælges under
   navnet 'Climbing Mme Caroline Testout'. Forældrene er 'Mme
   de Tartas' x 'Lady Mary Fitzwilli-am', og forædlingen er
   foretaget af J. Pernet- Ducher i Frankrig i 1890."
   Kilde: http://www.haveabc.dk

   Brev af 02-05-1919 fra oldebarnet RN9069 Mathilde og ægtefællen RN9239 Rudolph om vedligeholdelsen af familiegravstedet på Søndre Kirkegård. Regningen for betalingen skal fremsendes til parrets sagførerfirma Ved Stranden 4, København K.
   Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Løbenummer: 56, Erhvervsarkivet

   28-09-1936 noterer Begravelsesvæsenet, at gravstedet efter aftale med Frk. Malling [RN9040] skal indmåles [afsættes på kort].

   Den 04-02-1937 sender Begravelsesvæsenet et brev til Frk. Malling [RN9040] om sløjfning af gravstedet litra a13, Købmand Malling. Gravstedet skal indmåles og monumentet bevares. Frk. Malling melder tilbage, at gravstedet ikke så gerne må sløjfes før i maj måned 1937.

   Kilde: Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet


  Familien 24 jul. 1828  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [282
  RN9007 Handelsbetjent Malling er opført på listen over passerede fra Kalundborg til Aarhus. 
  Ejendom 1829 til 1869  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [283
  Husnummer mellem 1829 og 1869: 366 
  Arv 12 jul. 1841  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [284
  RN9007 Niels Malling og RN9002 Andreas Malling indkalder alle, som måtte have tilgodehavender hos deres forældre: RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cicilie Marie Malling. 
  • "Proclama.
   I Medfør af en os under 8de Juli 1841 [08-07-1841] meddeelt Kongelig allernaadigst Bevilling, de vil vorde læst ved vedkommende Over- og Underret, indkaldes herved sub poena præclusi et perpertui silentii [under straf at udelukkes og siden ikke mere blive hørt 70)] med Aar og Dags Varsel, Enhver der maatte have noget at fordre hos vores heri Byen [Aarhus] i Aaret 1826 afdøde Fader, [RN9001] Kjøbmand Rasmus Malling, og senere afdøde Moder, [RN9022] Cicilie Marie Malling, fød Kaarsberg, med deres Paastand at fremkomme, og saadant deres havende Krav inden foreskrevne Tids Forløb for mig, [RN9007] Kjøbmand Niels Malling i Aarhuus, at anmelde og beviisliggjøre.
   Aarhuus, den 12te Juli 1841 [12-07-1841].
   [RN9007] Niels Malling. [RN9002] Andreas Malling."
  Ejendom 1 jan. 1843  Aarhus, Viby Sogn, matr. nr. 3 Find alle personer med begivenheder på dette sted  [285
  [RN9007] Købmand Malling i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 3. 
  Beskæftigelse 29 okt. 1866  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [26
  Købmand R. Malling omtales som en af 5 største handelshuse i byen. 
  • En af vor Byes ældste anseete Borgere, Kbmd R. Schandorff, er igaar Nat afg. ved Døden. Den Afd. var født 8-12. 1786 [08-12-1786] og gik altsaa i sit 80-Aar.
   Efter at have lært Handelen i Randers tog han allerede i den unge Alder af c. 23 Aar Borgerskab her i Byen, og har saaledes været Borger i ca. 57 Aar.
   I det andet og tredie Decennium af dette Aarh: navnlig drev han en meget betydelig Kjøbmandshandel, og hans Forretning taltes iblandt de fire eller fem største Handelshuse her ([RN9001] Rasm. Malling, H. Meulengracht, Schmidt etc.) som havde Handelen med de større Gaarde heromkring foruden en betydelig Bondehandel.
   Tildeels med egne Skibe førte han en omfattende Udførsel til Norge ligesom også jævnlig til England og Holland og Østersøfart. Han var saaledes en meget virksom Mand, og selv i en tidligere Periode da den egentlige engros Handel med directe udenlandske Forbindelser udvikledes af nye Kræfter, herved den ældre Maade at føre Exporten paa traadte mere tilbage, fornægtede hans Virkelyst sig dog ikke men yttrede sig paa forsk Maade ved Bygning af et større Skib, ved Anlæg af Dampbrænderi etc. og da han for nogle Aar siden trak sig tilbage fra Handelen, havde han vundet saadan Fremgang, at han regnedes bl. vor Byes rigeste Borgere.
   Af off. Hverv havde han i en tidligere Periode flere, han var bl.a. i en Aarrække "eligeret Borger" og i en halv Snes Aar Værge for Frue Kirke.
  Ejendom Begrebet gård, hus og bod.  [286
  • Benævnelse "Gårde" betød en ejendom med port og gadedør, "Huse" var med gadedør, men uden port og "Boder" var en ejendom med ganske få fag.
  Ejendom Begrebet gård, hus, jord og grund samt bod  [287
  • Dør og port til gaden definerer en gård. En gård omfatter gerne flere bygninger. Gård er en samlebetegnelse for et afgrænset bygningskompleks med én eller flere bygninger med port, gårdsplads og den grund, hvorpå bygningerne står.
   Jord og grund er betegnelser for jordstykker i byen.
   Jord er anvendt om ubebyggede arealer.
   Ved bod forstås en bygning, der altid lejes ud, men ikke noget om bodens rent fysiske udformning eller lejernes sociale status.
  Ejendom Aarhus, Domsognet, Dynkarken 323 [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [288
  Cichoriefabrikken lå lige over Lægeboligen efterfulgt af Mallings store købmandsgård. 
  • I Dynkarken laa ligeoverfor Lægeboligen Cichoriefabrikken, hvis brune Drenge gjorde Gaden usikker. Derefter kom [RN9001] Mallings store Købmandsgaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
   (Dynkarken).... Nord for [RN9001] Mallings Gaard kom en Bager og saa Skibssmed Mikkelsens Gaard.
   Om Hjørnet traf man Røginds Beværtning, længere henne Toldboden og Lodshuset.
   [Cichoriefabrikken lå i Dynkarken 323 iflg. Sejrs Sedler jf. Aarhus Stifts Årbog 1954.]
  Ejendom Aarhus, Domsognet, Det gamle Ridehus, [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [289
  Det gamle ridehus og trankogeriet på Grønland. 
  • «i»"Der maa have været et grueligt Arbeide at losse Thetis. De stinkende Tønder trilledes ud til Trankogeriet paa Grønland, ude ved det gamle Ridehus."«/i»
  Ejendom Aarhus, Domsognet, Dynkarken og Mindegade Find alle personer med begivenheder på dette sted  [290
  Dynkarken og Mindegade 
  Ejendom Aarhus, Domsognet, [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [291
  Et gammelt eksercerhus og nogle bådehuse. 
  • Mod syd laa en byport [den yngre Mindeport] og uden for laa et gammelt eksercerhus og nogle baadehuse - hvor bl.a. fastelavnssluppen blev gemt aarets 364 dage.
  Ejendom Aarhus, [Viby Sogn, matr. nr. 3] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [166
  Jordtilliggende udover Dynkarken 39-41 
  • - og 10 Tdr. Land ovenfor Jægergården op til Marselisborg Mark. [Syd for Jægergården med skel til Jægergårsgade er en storparcel matr. nr. 3 påtegnet Malling jf. kortet: 1817-1860 Viby Sogn Marselis Hovedgård Opmålt og udskiftet 1806 og 1807, prøvet og tegnet 1816.]
  Ejendom Aarhus, [Vor Frue Sogn, matr. nr. 5] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [166
  Jordtilliggende udover Dynkarken 39-41 
  • Til gården hørte endvidere 10 Tdr. Land mellem Amtmandens Have [Amtmandstoften] lige udenfor Mindegades Port og Jægergården '97 nu indtaget af banegårdsterrainet [på matrikelkortet: 1816-1860 Århus Bygrunde er matr. nr. 5 påført "Mallings Arvinger"]
  Ejendom Aarhus, Domsognet, [Spanien 9, matr. nr. 48] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [166
  Jordtilliggende udover Dynkarken 39-41 
  • Til Dynkarken 39-41 hørte en have, der strakte sig langs med det gamle Exercerhus fra Spanien til Grønland med låge både til Spanien og Grønland; den kaldtes »den grønne Have« og var kun oplagsplads for store Grund- og Flisesten.
  Ejendom Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 35, matr. nr. 56] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [292
  Naboerne til Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 
  • Dynkarken 39-41 er nabo til Skibbys Gaard [Dynkarken 43, matr. nr. 53], Møddingen støder op til Skipper Jørgensen [Dynkarken 37, matr. nr. 55] og Enkemadam Schmidts Haver [Dynkarken 35, matr. nr. 56].
  Ejendom eft. 1869  Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [283
  Husnummer fra 1869: 39 og 41 
  Ejendom 27 apr. 1874  Aarhus, Domsognet, Tobaksspindergården, Cichoriefabrik [Spanien 1, matr. nr. 52] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [94
  Lige uden for Mindeport lå ""Tobaksspindergaarden"" (den nuværende Cichoriefabrik) 
  • "Lige udenfor Mindeport laa ""Tobaksspindergaarden"" (den nuv Cichoriefabrik), hvis Navn og Oprindelse er ubekjendt, og et par Smaahuse."
  Skat 29 mar. 1928  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [293
  Skatteforholdene i 1813. 
  • Fra gamle Dage: Skattelisten fra 1813.

   Højeste Skatteyder (4 % for alle) Stiftamtmand Baron Gyldencrone: 124 Rd., Biskop Birch: 99 Rd., Generalkriegskommissær Dahl: 26 Rd. Amtsforvalter Valeur: 24 Rd., Byfoged Schumacher: 14 Rd., Rektor Stougaard: 13 Rd., Kammerherre Rosenørn: 10 Rd. Adjunkter betaler 4-5 Rdr.

   - de Højeste Beløb for Handelsstanden betales af Handelshusene Mussmann & Schoedler, Hartvig Rée, Hans Bech og [RN9001] Malling: 26 Rd., H. Meulengracht: 25 Rd., Ganske faa Købmænd giver fra 23-12 Rdr., men ellers er Beløbene lavere helt ned til 3, 2 og 1 Rbdr. Vinhandler Fulling giver 10 Rdr.

   Blandt Haandværkets Repræsentanter er den priviligerede Farver med 19 Rdr., mens Resten af Haandværkerne er helt nede paa 3 Rdr. (Murermester Schandorff) og derunder, Bogtrykker Elmqvist ligeledes 3 Rdr.

  Familien 1951  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [294
  [RN9062] Lise Blache har skænket to små billeder af købmand RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cecelie Marie Kaarsberg. 
  • [RN9062] Lærerinde Frk. Lise Blache har skænket to smaa Billeder af [RN9001] Købmand i Århus Rasmus Malling (1767-1826) og hans anden [RN9022] Hustru Cecilie Marie Kaarsberg (1776-1841) - udført af den særlig i Østjylland virkende [RN9057] Maler Ole Magnus Rasch.
  Landbrugsvarer Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [295
  Frederik Christian Güldencrone på Moesgaard, Wilhelmsborg og Marselisborg (1765-1824) afsatte sine landbrugsprodukter til [RN9001] storkøbmændene i Aarhus. 
  • «i»"Güldencrone havde som regel valgt ikke selv at foretage udskibning af landbrugsprodukterne fra godserne, men afsatte dem i stedet til storkøbmænd i Århus. Det var fremtrædende borgere som [RN9263?] Peder og [RN9552?] Michel Herskind, Christoffer Becker, Jens Most, Philip Hartvig Rhe, Mussmann & Schwedler, H. Meulengrath og sidst, men ikke mindst [RN9001] Rasmus Malling".«/i»
  Skibe Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [296
  RN9001 ejer bl.a. galeasen ”Den gode Hensigt af Aarhus” 
  Notater 
  • RN9001:

   Aarhuus Stiftstidende 14-05-1794: Copulerede. Aarhuus den 9 Maii [09-05-1794]. [RN9001] Kiøbmand Hr. Maling, og [RN9013] Mad. Schmith.

   Rasmus er omtalt i Anna Thestrup [03-09-2013, TAA]

   Om hans begravelse siger Aa.St. 27-07-1826:

   da hans jordiske Levninger bleve bragte til Domkirken, hvor hans Liig blev bisat...Hans Højærværdighed Hr. Stiftsprovst Studsgaard fremsagde efter Jordpaakastelsen...Liget bisattes i Domkirkens Korsgang undet det der hængende smukke Skib,

   hvor der i KØBMANDSGARDEN, DYNKARKEN 39-41, ÅRHUS, RN9008 Distriktsforstander Rasmus Mallings erindringer fra 1899 og 1915 under note 1) #87 er oplyst [Den gamle By?] flg.:

   Begravet på den gamle kirkegård (nu rådhusparken), på hans ligsten stod foruden de sædvanlige biografiske data:
   Stands Taare ved den Frommes Hvilested,
   Smil glade Haab igjennem Sorgen,
   For Dyden lyser hist en salig Morgen,
   En herlig Soel som aldrig skal gaa ned.

   Hans bisættelse fra Domkirken og efterfølgende begravelse i Rådhusparken stemmer med udpegningen af familiegravstedet her samt enkens donation af 400 Rdl. til færdiggørelse af indhegningen omkring Søndre Kirkegård. Danmarks Kirker, Kirkegårde i Århus #1318

   I så fald må denne gravsten senere hen være erstattet af den nuværende i Rådhusparken. [03-04-2014, TAA]

   Af to gravstedsprotokoller for Søndre Kirkegård, litra A ajourført op til 1919 og efter 1919 fremgår der flg.:

   Ældste protokol
   Domsognet, litra a13, 6 grave, kontaktperson: [RN9039] overretssagfører Malling, Ved Stranden 4 II, København K.
   Gravsted købt 1820
   Nedsat lig i 1826 [RN9001 24-07-1826] og 01-10-1832 [Købmand Niels Mallings datter? RN9093 Rasmine Malling]
   [RN9001] Købmand Rasmus Malling 24-07-1826
   [RN9093] Købmand Niels Mallings ? 01-10-1832 [Rasmine 02-10-1832]
   [RN9024] Jacobine Malling 12-01-1841
   [RN9063] Hans Peter Malling 02-04-1841
   [RN9022] Cecilie Malling 28-04-1841 [skal være 27-04-1841]
   [RN9240] købmand Niels Mallings dødfødte barn 01-05-1848 [dreng]
   [RN9007] købmand Niels Malling 25-07-1862
   [RN9034] Ernstine Mathilde Kirstine [Kirstine overstreget] Malling 30-05-1874 [navn opført efter kirkebogens indførelse af dødsfaldet, men hun er døbt Mathilde Kirstine]
   Gravstedet fornyet til 31-12-1922 og senere hen til 1942.

   Yngre protokol
   Domsognet, litra a13, 6 grave, 60 alen2 [23,6 m2]Kontaktperson: [RN9039] overretssagfører G. Malling, Ved Stranden 4, København K.
   [RN9001] Købmand Rasmus Malling 24-07-1826
   Købmand Niels Mallings hustru 01-10-1832, [skal være Købmand Niels Mallings datter RN9093 Rasmine Malling begravet 02-10-1832]
   [RN9024] Jacobine Malling 12-01-1841
   [RN9063] Hans Peter Malling 02-04-1841
   [RN9022] Cecilie Malling 28-04-1841 [skal være 27-04-1841]
   [RN9240] Niels Mallings udøbte søn [01-05-1848]
   [RN9007] købmand Niels Malling 25-07-1862
   [RN9034] Mathilde Kirstine Malling 30-05-1874
   Gravstedet fornyet til 1942.

   Af Protokol over gravsteder der skal flyttes i anledning af inddragelse af areal til rådhus, rådhuspark samt Park Allé fremgår der flg. oversigt over begravede:
   Domsognet, litra a13, Klasse 1, Tiden for Gravstedets køb: 1820, 6 grave, Gravstedsejerens Navn og Bopæl: Overretssagførerfirmaet Rudolph Hauschultz [RN9069, RN9239], Ved Stranden 4, København K og RN9040 Frk. M. Malling, Hillerødgade 124, København F [står for vedligeholdelsen], Tidsfristens Udløb: 31-12-1942, Tiden for Nedsættelsen [begravelsesdato]:
   [RN9001] Købmand Rasmus Malling 24-07-1826
   [RN9093] Købmand Niels Mallings Søn Rasmus 01-10-1832 [skal være datter Rasmine begravet 02-10-1832]
   [RN9024] Jacobine Malling 12-01-1841
   [RN9063] Hans Peter Malling, Søn af Købmand Niels Malling 02-04-1841
   [RN9022] Kathrine Cecilie Malling, Enke efter Købmand Rasmus Malling 28-04-1841 [skal være 27-04-1841]
   [RN9240] Niels Mallings dødfødte barn [søn 01-05-1848]
   [RN9007] købmand Niels Malling 25-07-1862
   [RN9034] Mathilde Kirstine Malling født Linnemann 30-05-1874
   Overgaaet til Kommunens Eje. Monumentet opbevares paa Kirkegaarden. Skal der foretages Udgravning før 1946, da skal der foretages Flytning til det Sted, hvor Monumentet anbringes. Indmaales [måle gravstedet op?].

   Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet, Løbenummer: 56 [04-09-2015, TAA] [148]
  Person-ID I1  Købmandsslægten Malling i Aarhus
  Sidst ændret 16 okt. 2019 

  Far Niels Mortensen Malling,   f. 1717, Aarhus, Malling Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. dec. 1786, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 69 år) 
  Mor Anna Maria Rasmusdatter Hasle,   f. 7 feb. 1736,   d. 15 maj 1818, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 82 år) 
  Gift 19 jan. 1757  Aarhus, Domkirken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [297, 298, 299
  Familie-ID F19  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Margreta Pedersdatter Kaarsberg,   f. 1750, Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 4 aug. 1806, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 56 år) 
  Gift 9 maj 1794  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 41 [Dynkarken 41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [23, 300, 301
  Vielse 9 maj 1794  [302
  Hjemmebryllup var almindeligt hos de bedrestillede. 
  Sidst ændret 28 mar. 2017 
  Familie-ID F1  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Cecilia Maria Kaarsberg,   f. 10 dec. 1776, Aarhus, Domsognet, [Mindegade 8, matr. nr. 95] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 17 apr. 1841, Aarhus, Domsognet, v. MindePort, Dynkarken 43 Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 64 år) 
  Gift 8 feb. 1807  Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4, 23
  Ægteskab 17 feb. 1807  Aarhus Find alle personer med begivenheder på dette sted  [151
  Anne Thestrup og Niels Malling daterer bryllupsdagen til den 17-02-1807. 
  Ægteskab 1825  Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  [303
  Maleri på glas af RN9057 O.M. Rasch fra 1825 af RN9022 Cecilia Malling, f. Kaarsberg og RN9001 købmand Rasmus Malling 
  • Maleriet opbevares i Den gamle By.
  Børn 
   1. Niels Malling,   f. 12 dec. 1807, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 5 apr. 1808, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   2. Niels Malling,   f. 3 aug. 1809, Aarhus, Domsognet Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 21 jul. 1862, Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 52 år)
   3. Andreas Malling,   f. 3 jun. 1811, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 5 jun. 1811, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   4. Dødfødt Datter Malling,   f. 30 maj 1813, Aarhus, Domsognet, Dynkarken Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 30 maj 1813, Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   5. Andreas Malling,   f. 25 aug. 1815, Aarhus, Domsognet, ved Mindet [Dynkarken 39-41, matr. nr. 53] Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 22 jul. 1876, Aarhus, Domsognet, Østergade 54 [Østergade 54, matr. 286/Fredensgade 22, matr. nr. 286] Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 60 år)
  Sidst ændret 16 okt. 2019 
  Familie-ID F9  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Begrebet "eligeret borger". - 1740 til 1837 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFødt - 19 sep. 1767 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsDøbt - 25 sep. 1767 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eligeret borger og medlem af skolekommissionen. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Om de gamle købmandsslægter i Aarhus. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - Gunstige forhold for handelen med landbrugsprodukter fra først i 1770erne. - 1770 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKonfirmeret - Rasmus 14 år gammel søn af Niels Mortensen Malling bliver konfirmeret. - 7 apr. 1782 - Aarhus, Domkirken Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Om købmand Rasmus Malling. - 1794 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og ungkarl - 9 maj 1794 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Erhverver købmandsgården ved ægteskabet med RN9013 Margrethe Kaarsberg - 9 maj 1794 - Aarhus, Domsognet, Jens Andersen Schmidts Gaard, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Opnår borgerskab som købmand. - 25 aug. 1794 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Søger og vinder borgerskab som købmand for alle varer undtagen alenkram - 25 aug. 1794 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Rasmus Malling udbyder Aalborg høstsild. - 22 nov. 1794 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Rasmus Malling udbyder Aalborg høstsild. - 13 dec. 1794 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9001 R. Malling sælger sin galease på 14 comerce læster. - 14 jan. 1795 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9001 Købmand Rasmus Malling står opført som ejer af Dynkarken 366 [Husnr. 1827] . - 1796 til 1829 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9001 Rasmus Malling står som ejer af Dynkarken 366. - 1796 til 1829 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Bliver benyttet som formynder og lavværge ved flere skifter måske også efter 1811 - 1798 til 1811 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og lavværge - 11 mar. 1798 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og lavværge - 6 aug. 1798 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og lavværge - 21 dec. 1798 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9001 R. Malling søger en dreng til en læreplads i købmandshandelen. - 28 aug. 1799 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Rasmus Malling udbyder formlys. - 21 dec. 1799 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - Omkring 1800 var tiderne gode og byernes velstand voksende. - 1800 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - Perioden 1800 til 1840 var fremgangstid for de østjyske købstæder. - 1800 til 1840 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og lavværge - 4 mar. 1800 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 17-20. Købmand Mallings gård, som han selv beboer. - 2 jan. 1801 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 271. Købmand Mallings gård som han selv beboer. - 2 jan. 1801 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand - 1 feb. 1801 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 150 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Malling efterlyser den 06-02-1802 en bortløben gris. - 10 feb. 1802 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Bliver som den første i Aarhus i 2. generation eligeret borger - 1804 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Eligeret borger - 1804 til 1815 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9001 Rasmus Malling: Skibsjournal, galeasen "De 3 Damme" 1804 - 1809 - 1804 til 1809 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - Annoncerer sædebyg til salg. - 11 apr. 1804 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Er som en af byens repræsentanter [eligeret borger] medunderskriver på en hyldest til den nu pensionerede [stiftamtmand i Aarhus] O. Høegh Guldberg over hans betydning for byen. - 21 aug. 1804 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - En sort hest løb på markedsdagen ind i RN9001 købmand Mallings gård og kan mod foderløn og dækning af annonceringen tilbageleveres ejeren. - 13 okt. 1804 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9001 R. Malling annoncerer adjunkt Heinrich Rohdes, den latinske skole, død. - 22 jun. 1805 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9001 R. Malling skriver dødsannoncen over Henrich Rohde, lærer ved den latinske skole [Katedralskolen]. - 22 jun. 1805 - Aarhus, Domsognet Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 R. Malling efterlyser sit bortløbne bedelam. - 1 nov. 1805 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 R. Malling efterlyser et den 01-11-1805 bortløben bedelam. - 7 nov. 1805 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9001 Malling rejser hjem fra en tur til København via smakkefarten mellem Kalundborg og Aarhus. - 30 nov. 1805 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9001 Malling udbyder ekstra god boghvede til såning. - 16 apr. 1806 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9001 Malling udbyder gode 4 alen egestolper. - 16 apr. 1806 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9001 Malling afregner 1 Rdr. til Fattigkassen for 3 bønders bøde for skødesløs omgang med ild i hans gård. - 7 jul. 1806 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Dokumenterne til auktionen 22-07-1806 over avlsgården Rørdahl eller Ferdinandinesdahl [Aalborg Portland Cement] ligger til gennemsyn hos bl.a. RN9001 Malling. - 22 jul. 1806 - Aalborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved konen RN9013 Kirstines død og begravelse - 8 aug. 1806 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Købmændene RN9107 Søren J. Schnidt og RN9001 Rasmus Malling udbyder Tronheims høstsild og Bergefisk. - 31 dec. 1806 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9001] Købmand Malling i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 3 i Viby Sogn. - 1807 til 1809 - Aarhus, Viby sogn, matr. nr. 3 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved ægteskabet med RN9022 Cecilia - 8 feb. 1807 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsGift - 8 feb. 1807 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - Anne Thestrup og Niels Malling daterer bryllupsdagen til den 17-02-1807. - 17 feb. 1807 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 R. Malling efterlyser ejeren af en bankoseddel. - 4 apr. 1807 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Rasmus Malling efterlyser ejeren til en bankoseddel. - 4 apr. 1807 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved sønnen RN9077 Niels' fødsel og dåb - 5 feb. 1808 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9001 købmand Malling søger en stilling til en nyuddannet jurist. - 2 mar. 1808 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved sønnen RN9077 Niels' død og begravelse - 9 apr. 1808 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Malling efterlyser ejeren til 2 skpd. hampeblår. - 14 sep. 1808 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Købmand Rasmus Malling efterlyser ejer til et parti hampeblår hjemmekommende med skipper Jordshøi. - 14 sep. 1808 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Rasmus Malling efterlyser ejeren til 2 skippund hampeblår. - 14 sep. 1808 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Rasmus Malling efterlyser finderen af 4 sække tabt på Store Torv. - 27 jan. 1809 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsVærge - RN9001 Malling er laugværge for enken efter afdøde Peder Nørschou Røygaard: Lise født Schmidt. - 20 apr. 1809 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9001 R. Malling bortsælger en norsk fyrretræslast. - 3 maj 1809 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9001 Rasmus Malling får skøde på Dynkarken 367, gammelt husnr. 149 fra Thomas Schibye. - 24 jun. 1809 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9001 Malling efterlyser et ur. - 1 aug. 1809 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved sønnen RN9007 Niels' dåb - 8 okt. 1809 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsGave - RN9001 Malling giver 5 Rd. til indsamlingen til den brandlidte præst på Alheden, Hr. Rosendahl. - 29 nov. 1809 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsGave - RN9001 Malling giver 2 Rd. til indsamlingen til den ved kaution ruinerede gårdmand Anders Wistisen i Plougstrup. - 2 dec. 1809 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Pr. 25-12-1809 har [RN9001] købmand og eligeret borger Rasmus Malling tegnet abonnement på Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke - 25 dec. 1809 - Aarhus, Domsognet, Mindgade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - RN9001 R. Malling er blevet medlem af Det oekonomiske Selskab for Aarhuus Amt. - 10 mar. 1810 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9010 Rasmus Malling holder auktion over et parti sild. - 11 apr. 1810 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9010 Rasmus Malling holder auktion over et parti bergefisk og klipfisk. - 25 apr. 1810 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9010 Rasmus Malling holder auktion over skibet James et Thomas' inventar. - 26 apr. 1810 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 17-20. Købmand Rasmus Mallings gård. - 1811 til 1817 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 321. Købmand Rasmus Mallings gård. - 1811 til 1817 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 271. Købmand Rasmus Mallings gård. - 2 jan. 1811 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre side, matr. nr. 321 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Malling efterlyser 4 brogede gæs. - 15 feb. 1811 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsGave - RN9001 Rasmus Malling giver 5 rdlr. til den brandlidte møller Jelling i Skanderup Mølle. - 6 apr. 1811 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 R. Malling sætter 250 tønder engelske stenkul på auktion. - 26 jun. 1811 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsGave - RN9001 R. Malling og andre viderebringer den årlige gave til danske sømænd i engelsk fangenskab. - 28 jun. 1811 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand og formynder - 23 jul. 1811 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9001 købmand R. Malling og RN9058 pastor Kaarsberg er faddere ved købmand Jens Raaes datter Ane Johanne Kierstines dåb. - 22 maj 1812 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - Pastor Kaarsberg er sammen med RN9001 købmand R. Malling fadder ved Jens Raaes datter Anes dåb. - 27 maj 1812 - Aarhus, Domkirken? Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9001 R. Malling udbyder et stykke egetræ velegnet til en stor mølleaksel. - 10 jun. 1812 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - Malling er fadder ved bager Lærches datters dåb. - 25 sep. 1812 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Købmand Malling betaler 26 Rdr. i skat. - 1813 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Er medlem af en komite med bl.a. Herskind til at regulere og overvåge udsalgspriserne for bestemte fornødendheder. - 6 feb. 1813 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - RN9001 Malling er medlem af en kommité til kontrol af fødevarepriserne i Aarhus. - 6 feb. 1813 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Efterlyst gevær bedes afleveret til RN9001 købmand R. Malling. - 15 jun. 1813 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 R. Malling har et brev liggende uafhentet på Aarhus Postkontor. - 30 jun. 1813 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Medlem af skolekommissionen - 1814 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Medlem af Skolekommissionen - 1814 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Rasmus Mallings gård er blandt byens grundmurede bygninger. - 1814 til 1815 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - Malling annoncerer pompetræer til salg. - 1 jan. 1814 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsGave - RN9001 R. Malling giver en gave på 16 Rbdlr. 4 Mk. samt brød af 2 Tdr. rug til byens fattige. - 27 jan. 1814 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9001 Malling og RN9058 Kaarsberg er faddere ved købmand RN9196 Jens P. Schmidts søn Johann Christophers dåb. - 20 apr. 1814 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9001 R. Malling er fadder ved C. P. Christiansens søn Peter Christians dåb. - 7 aug. 1814 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Rasmus Malling udpeges af skoledirektionen som medlem af skolekommissionen. - 22 okt. 1814 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - På disse 4 skibe ud af 26 hjemmehørende i Aarhus er RN9001 Malling noteret som ejer: - 1815 til 1816 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Magistraten bevilger Rasmus Malling afsked som eligeret borger grundet et svagt helbred. - 22 aug. 1815 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand ved sønnen RN9002 Andreas' fødsel og dåb - 31 aug. 1815 - Aarhus, Domsognet, Mindet [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Rasmus opfører Enkesædet med nye sidebygninger i nr. 43 og formodentlig også en sidebygning til nr. 39. - 1816 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9001] Malling står som ejer af matr. nr. 5 - 1816 - Aarhus, Vor Frue Sogn, matr. nr. 5 Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9001 R. Malling udbyder en båd med inventar til salg. - 13 mar. 1816 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Malling udbyder sin båd til salg. - 16 mar. 1816 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9001 R. Malling udbyder ekstra god rød og hvid kløverfrø og rajgræsfrø. - 6 apr. 1816 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFadder - RN9001 Købmand Malling er fadder ved sejlmager Kempels søn Jacobs dåb. - 8 aug. 1816 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Malling beder sig grundet dårligt helbred fritaget for hvervet som eligeret borger. - 12 aug. 1816 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Anmoder om afsked som eligeret borger på grund af svagt helbred. - 22 aug. 1816 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Købmand Malling udbyder schaluppen Coureren til salg. - 16 sep. 1816 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9001 R. Malling formidler oplysninger om salget af schaluppen Coureren. - 16 sep. 1816 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsGave - RN9001 Malling formidler en gave og giver selv 2 tønder rug bagt i brød, som blev uddelt på kongens fødselsdag. - 31 jan. 1817 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Malling efterlyser på andens vegne et bortkommet eller stjålet hjemmegjort gråt klæde. - 22 mar. 1817 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9001 Malling udbyder tømmer på auktion. - 28 jun. 1817 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9001 Malling udbyder planker og tømmerlast. - 3 jul. 1817 - Aarhus, Domsognet, Havnen Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - RN9001 Rasmus udbyder kakkelovne og bilæggerovne. - 3 okt. 1817 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9001 R. Malling udbyder et parti kakkelovne til salg. - 3 okt. 1817 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 26-1. Købmand Rasmus Mallings gård. - 5 nov. 1817 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Nr. 359. Købmand Rasmus Mallings gård. - 5 nov. 1817 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken østre Side, matr. nr. 335 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Malling er en af de mest betalende skatteydere. - 1818 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Rasmus er blandt de næsthøjeste skatteydere i Aarhus med en årlig skattebetaling på 80 rdl. - 1818 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9001 R. Malling efterlyser vidner til tyveri af hans planker. - 2 feb. 1818 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - Malling udlover dusør for oplysninger til opklaring af tyveriet i hans gård. - 13 feb. 1818 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Malling udbyder boutellier til salg for 20 sk. stykket. - 17 mar. 1818 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Skipper Olsen efterlyser en chenille og er at træffe i købmand Mallings gård. - 22 maj 1818 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Købmand Malling bliver sammen med de øvrige næst højest betalende skatteydere lignet med en skat på 80 Rdr. - 1 nov. 1818 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9001 R. Malling udbyder møllesten og tømmer til en møllevinge. - 13 apr. 1819 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9001 R. Malling udbyder ekstra god rød og hvid kløverfrø i forhold til boniteten men primært rød kløverfrø. - 13 apr. 1819 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Bager Peter Sperling udsteder en obligation med sikkerhed i Middelgade 75 nu 95 til købmand Malling. - 28 jun. 1819 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 Malling indbetaler en kundes bøde på 2 rbd. til Fattigkassen for tyveri af brændevin. - 15 okt. 1819 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9001 ejer et skib som sejler med vin fra Bordeaux til byens købmænd. - 15 okt. 1819 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9001 Købmand Mallings skib er hjemkommen med vin fra Bordeux. - 15 okt. 1819 - Aarhus, Domsognet, Rheden Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - RN9001 R. Købmand Malling afleverer 2 Rbd. til Fattigkassen. - 13 nov. 1819 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - RN9001 Købmand R. Malling og Kandelsdorff begærer offentlig auktion over bødker Niels Poulsens ejendom Fiskergade 196. - 19 nov. 1819 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9001 R. Malling udbyder god sædebyg. - 22 apr. 1820 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsKøbmandsvarer - Vilhelmsborg Gods' kontrabog med købmand Malling 1821 - 1822 - 1821 til 1822 - Aarhus, Beder Sogn, Vilhelmsborg Gods Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9001 R. Malling annoncerer sin handelsbetjent Anders Kierkebyes død. - 27 feb. 1822 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsPersonale - RN9001 R. Malling annoncerer sin mangeårige medarbejder handelsbetjent Anders Kierbyes død. - 27 feb. 1822 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9001 R. Købmand Malling udbyder norsk kalk til salg. - 19 mar. 1822 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9001 R. Malling udbyder ekstra god norsk kalk læsket med fersk vand. - 19 mar. 1822 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9001 R. Malling udbyder bergens joller til fiskeri. - 16 apr. 1822 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - Købmand Krüge fra Sandefjord pålagt en bøde til Fattigkassen for misligeholdelse af en skibsladning til RN9001 købmand Malling. - 12 jun. 1823 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 Handelsbetjent Niels Malling er opført på listen over passerede fra Kalundborg til Aarhus. - 26 jul. 1823 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9001 Rasmus Malling får kapret en galease af spanske kapere. - 8 aug. 1823 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsInventar - RN9001 Rasmus udbyder kakkelovne og bilæggerovne. - 11 nov. 1823 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9001 Rasmus Malling lider af podagra ved Fr. VIs besøg i 1824. - 6 jun. 1824 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9001] Købmand Malling i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 3 i Viby Sogn. - 1825 til 1826 - Aarhus, Viby sogn, matr. nr. 3 Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - Maleri af RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg - 1825 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - Maleri på glas af RN9057 O.M. Rasch fra 1825 af RN9022 Cecilia Malling, f. Kaarsberg og RN9001 købmand Rasmus Malling - 1825 - Aarhus, Domsognet, Dynkarken 39-41 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9001 R. Malling udbyder ekstra valset tavlbly. - 25 jan. 1825 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9001 R. Malling udbyder ekstra rød og hvid kløverfrø og rajgræsfrø. - 29 apr. 1825 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsBygningsartikler - RN9001 R. Malling udbyder ekstra godt tavlbly især til kirkebrug. - 7 mar. 1826 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - RN9001 Rasmus udbyder rajgræsfrø og skorstensplade. - 9 maj 1826 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Kanonsalut sprænger et kanon og sender et stykke ned i jernstykker faldt ned i Rasmus Mallings gård. - 8 jun. 1826 - Aarhus, Domsognet, Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - RN9007 Handelsbetjent Malling er opført på listen over passerede fra Kalundborg til Aarhus. - 24 jul. 1828 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Husnummer mellem 1829 og 1869: 366 - 1829 til 1869 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsArv - RN9007 Niels Malling og RN9002 Andreas Malling indkalder alle, som måtte have tilgodehavender hos deres forældre: RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cicilie Marie Malling. - 12 jul. 1841 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - [RN9007] Købmand Malling i Aarhus står opført som ejer af matr. nr. 3. - 1 jan. 1843 - Aarhus, Viby sogn, matr. nr. 3 Link til Google Earth
  Link til Google MapsBeskæftigelse - Købmand R. Malling omtales som en af 5 største handelshuse i byen. - 29 okt. 1866 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Dynkarken og Mindegade - - Aarhus, Domsognet, Dynkarken og Mindegade Link til Google Earth
  Link til Google MapsEjendom - Husnummer fra 1869: 39 og 41 - eft. 1869 - Aarhus, Domsognet, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a] Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkat - Skatteforholdene i 1813. - 29 mar. 1928 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsFamilien - [RN9062] Lise Blache har skænket to små billeder af købmand RN9001 Rasmus Malling og RN9022 Cecelie Marie Kaarsberg. - 1951 - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsLandbrugsvarer - Frederik Christian Güldencrone på Moesgaard, Wilhelmsborg og Marselisborg (1765-1824) afsatte sine landbrugsprodukter til [RN9001] storkøbmændene i Aarhus. - - Aarhus Link til Google Earth
  Link til Google MapsSkibe - RN9001 ejer bl.a. galeasen ”Den gode Hensigt af Aarhus” - - Aarhus Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Kilder 
  1. [S2] Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9).

  2. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #56.

  3. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Forældrenes fledføringskontrakt indført i skifteprotokollen 27-11-1786, fol. 751.

  4. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #20.

  5. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #24.

  6. [S73] Hugo Matthiessens Aarhus 1917 25), Hugo Matthiessen, Bue Beck, #114.

  7. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #55.

  8. [S38] Tom Schmidt.

  9. [S63] Skoleliv og skoleadministration 12), #225.

  10. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Niels Mortensen Mallings søn døbt Rasmus. Ved dåben er Morten Hasle fadder. Er der tale om konens bror RN9213 Mogens Hasle? I så falder bevidner dette slægtskabet til købmand RN9211 Rasmus Pedersen Hasle.

  11. [S61] Nygaards Sedler 6), jf. kirkebogen for Aarhus Domsogn.

  12. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #118.

  13. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #19.

  14. [S138] Tidsbilleder 121), #83.

  15. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Rasmus Nielsen Malling, 14 år søn af Niels Mortensen Malling.

  16. [S61] Nygaards Sedler 6).

  17. [S5] Folketællingen 1787 2), Væster Aae, No. 124.

  18. [S5] Folketællingen 1787 2), Aagade 83, matr. nr. 57.

  19. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stifts Årbog, Baungarten: Kronprinsens Klub, 1914, #110f.

  20. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Østjysk Hjemstavn, 1962, #93 ff
   .

  21. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 16-05-1826.

  22. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-01-1794, 29-01-1794, 05-03-1794.

  23. [S4] Vielsesdata 9b).

  24. [S25] Købmænd i Århus 20), #80.

  25. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #10 jf. Anna Thestrup: Eligerede borgere i Århus 1740-1837 #73 og #100.

  26. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende.

  27. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-11-1794, 26-11-1794, 29-11-1794.

  28. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-12-1794.

  29. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), #57.

  30. [S73] Hugo Matthiessens Aarhus 1917 25), Hugo Matthiessen, Bue Beck, #111-114.

  31. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #73 jf. Samlinger til jydsk historie og topografi, 3. rk, bd 6, #388.

  32. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-01-1795, 21-01-1795, 24-01-1795.

  33. [S37] Realregister 54), 1796-1829, No. 377.

  34. [S37] Realregister 54), 1796-1829, No. 378.

  35. [S37] Realregister 54), 1796-1829 No. 458.

  36. [S37] Realregister 54), 1796-1829 No. 459.

  37. [S37] Realregister 54), 1796-1829 No. 460.

  38. [S37] Realregister 54), 1796-1829 No. 366.

  39. [S37] Realregister 54), for Aarhuus Kjøbstad 1796-1829, bind III.

  40. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70).

  41. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-02-1798, 14-2-1798, 17-02-1798.

  42. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte over Laurids Nielsen Broberg, matros i Århus. 11-03-1798, fol. 302, 308.

  43. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-05-1798, 05-05-1798, 12-05-1798.

  44. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte over Mette Marie Hofmann i Århus. 06-08-1798, fol. 317.

  45. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte over Jens Just, matros i Århus. 21-12-1798, fol. 345.

  46. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-08-1799, 31-08-1799, 04-09-1799.

  47. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-12-1799, 25-12-1799, 01-01-1800.

  48. [S134] På borgernes mark 118), #15-16.

  49. [S134] På borgernes mark 118), #77.

  50. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte over Bent Mikkelsen, skipper i Århus. 04-03-1800, fol.115B.

  51. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1801-1810 Nr. 17-19.

  52. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1801-1810 Nr. 17-20.

  53. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1801-1810 Nr. 17-22.

  54. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1801-1810 Nr. 18-34.

  55. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810 Nr. 270.

  56. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810 Nr. 271.

  57. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), Nr. 273 1801-1810.

  58. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810.

  59. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810 nr. 309.

  60. [S6] Folketællingen 1801 2).

  61. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-06-1801, 20-06-1801, 24-06-1801.

  62. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #9 og #10 jf. Anna Thestrup: Eligerede borgere i Århus 1740-1837.

  63. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #9 jf. Anna Thestrup: Eligerede borgere i Århus 1740-1837 #22, #73, #103 og #124.

  64. [S71] Daisy, Ført af styrmand Jørgen Jensen.

  65. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-04-1804.

  66. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftstidende 25-08-1804.

  67. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-08-1804.

  68. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-10-1804.

  69. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-12-1804.

  70. [S140] Moesgård 130), Jens. B. Skriver, #116-117.

  71. [S29] Matrikelkort 1817-1860 Viby Sogn 58).

  72. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-06-1805.

  73. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-11-1805.

  74. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 09-11-1805.

  75. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 30-11-1805.

  76. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-04-1806.

  77. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-07-1806.

  78. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-05-1806, 07-06-1806, 25-06-1806.

  79. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1).

  80. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-10-1806.

  81. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-12-1806, 03-01-1807.

  82. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 21-01-1807.

  83. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-01-1807, 24-01-1807, 28-01-1807.

  84. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-01-1807, 21-01-1807.

  85. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 15-04-1807.

  86. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-04-1807.

  87. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-05-1807.

  88. [S2] Borgerskabsprotokollen for Aarhus 9), 1801-1810 Nr. 17-8.

  89. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810, Nr. 259.

  90. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1801-1810 Nr. 279.

  91. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1801-1810 Nr. 18-4.

  92. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-08-1807, 26-08-1807, 29-08-1807.

  93. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1801-1810 Nr. 92-2 3 4.

  94. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-04-1874 For 50 Aar siden.

  95. [S90] Arosia, Regnar Knudsen De Aarhus-"Skibsdestinationer" Dynkarken, Grønland og Spanien, 1928 nr. 4 #51.

  96. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8).

  97. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-03-1808, 09-03-1808, 12-03-1808.

  98. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-09-1808.

  99. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-02-1809.

  100. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 19-04-1809.

  101. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftstidende.

  102. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-04-1809, 26-04-1809.

  103. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-05-1809, 06-05-1809.

  104. [S37] Realregister 54), 1796-1829, No. 367.

  105. [S37] Realregister 54), for Aarhuus Kjøbstad 1796-1829, bind III 367.

  106. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-07-1809.

  107. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 05-08-1809, 09-08-1809.

  108. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-08-1809, 05-08-1809.

  109. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-11-1809.

  110. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-12-1809.

  111. [S66] Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke 132), Christian Vest Hertel, (Haderslev 1809.), #XVIII.

  112. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-03-1810.

  113. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-04-1810.

  114. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-04-1810, 14-04-1810.

  115. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 17-20.

  116. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 17-21.

  117. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 17-22.

  118. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 18-43.

  119. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 321.

  120. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 322.

  121. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 323.

  122. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 367.

  123. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811 Nr. 271.

  124. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811 Nr. 272.

  125. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811 Nr. 273.

  126. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811 Nr. 309.

  127. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftidende 05-01-1811.

  128. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-02-1811.

  129. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-04-1811.

  130. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-06-1811, 25-06-1811.

  131. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-07-1811, 21-12-1811.

  132. [S47] Skifter i Aarhus 1669-1815 70), Skifte over Maren Rasmusdatter i Århus. 23-07-1811, fol. 127B, 132.

  133. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-09-1811, 17-09-1811.

  134. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 06-05-1812.

  135. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 01-05-1812.

  136. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-05-1812.

  137. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftstidende 01-05-1812.

  138. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-05-1812, 22-05-1812, 27-05-1812.

  139. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 02-06-1812.

  140. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stiftstidende 02-06-1812.

  141. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-06-1812.

  142. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-09-1812, 08-09-1812, 09-09-1812, 06-10-1812, 03-11-1812, 10-11-1812, 27-01-1813, 13-04-1813, maj 1813, 10-08-1813.

  143. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 29-09-1812.

  144. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 29-03-1928 Fra Gamle adage.

  145. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-02-1813.

  146. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-06-1813.

  147. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-07-1813, 15-07-1815, 09-04-1816, 11-07-1818, 08-04-1820, 08-07-1820, 13-01-1821, 14-04-1821, 06-04-1822, 13-07-1822, 05-10-1822, 11-01-1823.

  148. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #22.

  149. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #10 jf. Anna Thestrup: Eligerede borgere i Århus 1740-1837 #103.

  150. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Buur: Skoleliv for 100 aar siden, #3.

  151. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #103.

  152. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-06-1874 For 50 Aar siden.

  153. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-01-1814.

  154. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 23-04-1814.

  155. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 23-04-1814.

  156. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-06-1814.

  157. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-07-1814.

  158. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-07-1814, 16-07-1814.

  159. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 13-08-1814.

  160. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-10-1814.

  161. [S63] Skoleliv og skoleadministration 12), #3 og 11.

  162. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 18-11-1814.

  163. [S75] Fremmede ser på Århus 47), Finn H. Lauridsen, #226.

  164. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-02-1815.

  165. [S92] Århus Rådstue 62), 20-03-1815.

  166. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #82.

  167. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 28-03-1815.

  168. [S74] For hundrede Aar siden. 5 Silhuetter. 27), #63-64.

  169. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #51.

  170. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-10-1815.

  171. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817.

  172. [S26] Matrikelkort 1816-1860 Århus Bygrunde 56).

  173. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-01-1816, 16-03-1816.

  174. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-04-1816, 19-04-1816, 26-04-1817, 10-04-1818.

  175. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-04-1816.

  176. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 08-1816 og Flgbl. No 22.

  177. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Byrådets Arkiv I 1. 22-08-1816.

  178. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 749.

  179. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 750.

  180. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 751.

  181. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 752.

  182. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1811-1817 Nr. 753.

  183. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 91-1.

  184. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 91-2.

  185. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 91-3.

  186. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 91-4.

  187. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 91-5.

  188. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #51 jf. Deliberationsprotokol 1815-1836, upagineret i Aarhus Bys arkiv.

  189. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 17-09-1816.

  190. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-09-1816.

  191. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1811-1817 Nr. 95-2.

  192. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 20-04-1874 For 50 Aar siden.

  193. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-01-1817.

  194. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-03-1817.

  195. [S37] Realregister 54), for Aarhuus Kjøbstad 1796-1829, bind III, 373.

  196. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-03-1817.

  197. [S37] Realregister 54), 1796-1829, No. 383.

  198. [S37] Realregister 54), 1796-1829, No. 380.

  199. [S37] Realregister 54), 1796-1829, No. 381.

  200. [S37] Realregister 54), 1796-1829, No. 382.

  201. [S37] Realregister 54), 1796-1829, No. 379.

  202. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-06-1817.

  203. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-07-1817.

  204. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 03-10-1817, 18-10-1817.

  205. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 26-1.

  206. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 26-10.

  207. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 26-11.

  208. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 26-12.

  209. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 26-13.

  210. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 26-2.

  211. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 26-8.

  212. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 26-9.

  213. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 28-28.

  214. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 359.

  215. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 366.

  216. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 367.

  217. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 368.

  218. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 369.

  219. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 370.

  220. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 371.

  221. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1828 Nr. 428.

  222. [S37] Realregister 54), 1796-1829 No. 302.

  223. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Buur: Skoleliv # 32.

  224. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #80.

  225. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #80 jf. Buur: Skoleliv for 100 Aar siden #32.

  226. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-02-1818, 20-02-1818.

  227. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-03-1818.

  228. [S37] Realregister 54), 1796-1829 Realregister Aarhus Købstad, no. 302.

  229. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-05-1818.

  230. [S63] Skoleliv og skoleadministration 12), #31 og 32.

  231. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 04-05-1874 For 50 Aar siden.

  232. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-04-1819.

  233. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-04-1819, 22-04-1820, 28-04-1820, 27-04-1821, 03-05-1821, 30-03-1822, 09-04-1822, 16-04-1822, 16-04-1824.

  234. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 21-01-1836.

  235. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 21-01-1836, 27-01-1836, 30-01-1836.

  236. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 13-11-1819.

  237. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-10-1819.

  238. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Jydske Efterretninger 13-10-1819
   .

  239. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-04-1820, 28-04-1820.

  240. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-11-1820.

  241. [S71] Daisy, Vilhelmsborg Gods, Kontrabog med købmand Malling, Løbenummer: 26, 1823 m.m.

  242. [S145] 162) Den værste straf? - hoveri i praksis, Jens B. Skriver, #250.

  243. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 31-08-1821.

  244. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-02-1822.

  245. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 01-03-1822.

  246. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 01-03-1822.

  247. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 19-03-1822, 30-03-1822.

  248. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 16-04-1822.

  249. [S37] Realregister 54), 1796-1829, No. 368 og 369.

  250. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-06-1823.

  251. [S89] Brandtaksationsprotokollerne 63), 1817-1827 Nr. 26-3.

  252. [S84] Brandforsikringsprotokollerne 64), 1817-1827 Nr. 361.

  253. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 26-07-1823.

  254. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 08-08-1823.

  255. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 10-09-1823, 19-09-1823.

  256. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 11-11-1823, 22-11-1823.

  257. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 06-05-1900.

  258. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 06-05-1900.

  259. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 17-12-1824.

  260. [S77] Sogneprotokollerne 1825-1826 for Viby Sogn 166), #10.

  261. [S25] Købmænd i Århus 20), #80-81.

  262. [S76] Århus, byens historie 48), #149-150
   .

  263. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-01-1825, 08-02-1825.

  264. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 15-02-1825, 08-03-1825, 17-03-1825.

  265. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 29-04-1825, 09-05-1826.

  266. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 07-03-1826, 31-03-1826.

  267. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 09-05-1826.

  268. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 12-05-1826.

  269. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 25-06-1882 Gamle Minder.

  270. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826.

  271. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, Sejrs kommentar til de Aarhuus Stiftstidendes og de indsendte omtaler af Rasmus Malling bragt i avisen i juli 1826.

  272. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 18-07-1826.

  273. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), Iflg. avisen den 27-07-1826 blev han under stor deltagelse begravet fra Domkirken. Kilde: Rasmus Nielsen: Aarhus i 1840-erne, Århus Byhistorisk Udvalg, 1959, #117
   I samme avis under Forlangt Indrykkelse en rosen af hans indsats. Kilde: Gamle Århusgade II.

  274. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), Familiebegravelsen findes på den gamle kirkegård [Søndre Kirkegård nu Rådhusparken] ved Frederiksport ved muren ud til Skanderborgvejen [Frederiks Allé] tæt ved det oprindelige gamle lighus [Købmændenes Ligbærerlaugs vognhus]. #84.

  275. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), På hans ligsten stod foruden de sædvanlige biografiske data:


   Stands Taare ved den Frommes Hvilested,

   Smil glade Haab igjennem Sorgen,

   For Dyden lyser hist en salig Morgen,

   En herlig Soel som aldrig skal gaa ned.
   #87.

  276. [S54] Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 88), #22 jf. Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826 og 28-07-1826.

  277. [S58] Eligerede borgere i Århus 19), #76 jf. Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826 og 28-07-1826.

  278. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 28-07-1826.

  279. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stifts Årbøger, 1952, #111.

  280. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 27-07-1826.

  281. [S103] Begravelsesvæsenet i Aarhus 81), 2 begravelsesprotokoller.

  282. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-07-1828.

  283. [S62] Folket i Midten 9) 9a) 9b), Leif Dehnits m.fl., FT 1834, 1845 og 1860.

  284. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 24-07-1841, 30-07-1841.

  285. [S81] Ny matrikel 1843 53), #8.

  286. [S91] Århus Stifts Årbøger oprettes individuelt se 27) 33) 91) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 103) 110) 112), En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #55.

  287. [S133] Middelalderbyen Aarhus 109), #91-92.

  288. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhus Stifts Aarbog, XXXIX, A. H. Winge, 1946, #1, 3
   .

  289. [S40] Aarhus i 1840-erne 17), #23.

  290. [S36] Gamle Århusgade, 2. samling 18), Emanuel Sejr, (Gamle Århusgade, anden samling, Århus Byhistoriske Udvalg, 1961), #54-61, #63-73.

  291. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 22-02-1959.

  292. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #76 og #79.

  293. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 29-03-1928 jf. Skattelisten fra 1813.

  294. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Den gamle Bys Årbog, 1951, #8-9.

  295. [S140] Moesgård 130), Jens. B. Skriver, #110.

  296. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #66.

  297. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #54-55.

  298. [S27] Købmandsgården Dynkarken 39-41 8), #88.

  299. [S3] Kirkebogen for den relevante dato og sogn 1), Niels Mortensen Malling og jomfrue Anne Rasmusdattter Hasle. ...dateret 07-11-1756.

  300. [S64] Sejrs Sedler 7), Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus Emanuel Sejr, jf. Aarhuus Stiftstidende 14-05-1794.

  301. [S19] Aarhuus Stiftstidende brug 7b), 14-05-1794.

  302. [S76] Århus, byens historie 48), Bind II#218.

  303. [S25] Købmænd i Århus 20), Artiklen: Købmandsportrætter fra empirens Århus af Helge Søgaard. #79-80.