Notater


Træ:  

Match 1,501 til 3,000 fra 3,073

      «Forrige 1 2 3 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1501 Loven afskaffede købstædernes århundrede lange monopol på handel og håndværk med undtagelse af et såkaldt læbælte i en afstand af 1 ½ mil fra byens centrum. Dette læbælte blev for Aarhus' vedkommende afskaffet i 1903. Malling, Niels (I7)
 
1502 Lyder navnet John Jensen Gaarn iflg. Nygaards Sedler.

jf. Aarhuus Stiftstidende 01-12-1856:

Natten mellem den 29 og 30 November [30-11-1856] bortkaldtes ved en blid og rolig Død, efter længere Tids tiltagende Svaghed og 6 Ugers haarde Lidelser, [RN9179] Skibscaptain John Gaarn, i hans 70. Aars Alder. -
Dette bekjendtg. sørgeligst for fravær. Slægt og Venner af hans efterladte [RN9184] Enke og Børn

Aarhuus, d. 30. November 1856 [30-11-1856]
 
Gaarn, John (I179)
 
1503 Lærche´s Datter Nikoline Kirstine Marie døbt 25.9. [25-09-1812]
Faddere: M. Schalstrup og Jomfru K. Kiellerup; dHrr. Kiøbmænd [RN9001] R. Malling, N. B. Kiellerup og Handelsbetjent Søegaard.

 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1504 Lørdagen den 15de dennes, om Eftermiddagen Kl. 2 [15-07-1842 kl. 14] bliver i den saakaldte Tobakspindergaard udenfor denne Byes Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] bortsolgt endeel gamle Bygningsmaterialier. Hvilket herved til Lysthavendes Efterretning bekjendtgjøres.
Aarhuus, den 12te Julie 1842 [12-07-1842] Fleischer

... "i den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor denne Byes Mindeport" er der Auktion over endeel gamle Bygningsmaterialer
 
Malling, Andreas (I2)
 
1505 Løverdagen den 5. Juli [05-07-1873] aabner jeg en velassorteret Urtekramhandel paa Hjørnet af Nørregade og Nørrebro, som anbefaler sig med...

[RN9006] J. G. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1506 M. Aug. Mallings Brændeplads
Storslaaet Bøgebrænde, Indfyringsbrænde, maskinæltede Tørv, Huusholdningskul, Nøddekul og Cinders.

Lager: Dynkarken 39
Kontor: Fredensgade 17
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1507 M. Aug. Mallings Brændeplads
Storslaaet Bøgebrænde, Indfyringsbrænde, maskinæltede Tørv, Huusholdningskul, Nøddekul og Cinders.
Lager: Dynkarken 39
Kontor: Fredensgade 17
[RN9244 M. August er en del af Malling-slægten. Hans oldefar er RN9009 Niels Mortensen Malling.]
 
Malling, Martin August (I244)
 
1508 M. Aug. Mallings Brændeplads
Storslaaet Bøgebrænde, Indfyringsbrænde, maskinæltede Tørv, Huusholdningskul, Nøddekul og Cinders.
Lager: Dynkarken 39
Kontor: Fredensgade 17
[RN9244 M. August er en del af Malling-slægten. Hans oldefar er RN9009 Niels Mortensen Malling.]
 
Malling, Martin August (I244)
 
1509 M. Herskind averterer Auktion i "den saakaldte Tobaksspindergaarden uden for Mindeporten" over Fade, Tallerkner osv, (spec. - 1 1/3 Sp.)

[RN9049] M. Herskind afholder auktion 13-05-1812 over tallerkener, fade o. lign. i Tobaksspindergården uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52]. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1510 Madame Dons i Brabrand og beboes af 9 familier. Et Huus Bindingsværk, bestaaende af 27 Fag 1 Etage til Gaden 540 Rdl. Westergaard, Cicilie Jørgensdatter (I176)
 
1511 Madame Mallings Ejendom, Matr. Nr. 291
Et Huus 2 Fag 1 Etage med Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl, á 25 Rdl. 50 Rdl.
 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1512 Madame Mallings Huus, Matr. nr. 296 og 297.
a. Forhuus 12 Fag 1 Etage med Udbygning og Bindingsværk, Muurtavl, til Værelser, Køkken og Bryggers, med 3 jern Kakkelovne? 1 indmuret Kaaber Kedel [kobberkedel] paa 2 Fj [fjerdingkar?], Maltkar og Støbetønde, á Fag 50 Rdl. 600 Rdl.
b. Baghuus 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Sidebygning og Bindingsværk og Muurtavl, til Stald og Spiringskar? 40 Rdl.
c. Et Halvtag 4 Fag 1 Etage, med Muur behængt? og Fbelagt? 30 Rdl. 670 Rdl.
 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1513 Madame Mallings Huus.
a. Forhuus 1.800 Rdl. [og sølvrigsdaler] 720 Rdl.
b. Baghuus 150 Rdl. [og sølvrigsdaler] 60 Rdl.
c. 1 Halvtag 100 Rdl. [og sølvrigsdaler] 40 Rdl. 2.050 Rdl. [og sølvrigsdaler] 820 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 22/27. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1514 Madame Mallings Huus.
a. Forhuus 720 Rdl. [nedsat til] 460 Rdl.
b. Sidehuus 50 Rdl. [nedsat til] 30 Rdl.
c. 1 Halvtag 30 Rdl. [nedsat til] 20 Rdl. 800 Rdl. [nedsat til] 510 Rdl.
Taksationsprotokol 15/10 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1515 Madame Raae er fadder ved skibskaptajn John Gaarns søns dåb jf. Aarhuus Stiftstidende 09-09-1812. Sønnens dåb er ikke fundet i kirkebogen for Domsognet i 1812.

Af Aarhuus Stiftstidende 20-02-1813 fremgår det, at Jens er døbt 12-02-1813:

[RN9179] Skibscaptain John Gaarns Søn [RN9181] Jens døbt 12. Februar [12-02-1813].
Faddere: [RN9180] Madam Greutzberg, Jomfru Due, Skibscapitainerne Mathiesen og Kopperholt, Reebslagermestrene Houberg og Carl Houberg.
 
Gaarn, Jens (I181)
 
1516 Magistraten bekendtgør her det mere præcise forløb af komsumtionsgrænsens forløb uden om Aarhus by. Forløbet svarer til Vejen bag om byen eller nutidens Nørreport, Nørregade, Vester Allé, Sønder Allé til Spanien:

«i»"Igjennem det Kongeligt Stiftsamtmandskab er Magistraten blevet tilkjendegivet, at det Kongelige Generaltoldkammer og Commerce-Collegium har approberet Bestemmelsen af en Consumtions Linie omkring Aarhuus Bye, hvilken Linie tager sin Begyndelse ved Stranden ved Middelgadesport [Mejlgades Port], stødende tæt til Kbmd. Carlsens Baggaard lige til Portcontoiret, continuerer paa hin Side fra samme Port tæt ved Kbmd. Christian Raaes Baghuus opefter og forbie Gartner Niels Sørensen Have til Ledet No. 2 paa Kaartet, derfra langs samme Have forbi Kbdm. Hans Raaes Tømmergaard Ledet No. 3, nedefter sammes Tømmergaard til Stutsportcontoir [Studsgades Port], tager derefter Begyndelse lige over for sidstmeldte Portcontoir langs Steengjerdet opefter til Ledet No. 4 hvorfra den continuerer til Munkeport [Munkeport], saaledes som overalt: at Veiens venstre Side er Linien. Den begyndet atter ved Munkeport i Flugt med Plankeværket til Ledet No. 5 hvorfra den fortsættes gjennem Ledet No. 6 nedefter til Vesterportcontoir [Vester Port], derfra paa hiin Side opefter forbi Madam Schmidts Baggaard omkring Hjørnet, passerer videre bemeldte Baggaard og Kbmd. Poul Frausings og sammes Have atter omkring et hjørne nedefter til Mølleportcontoir [Mølleport]. Derfra paa den anden Side, forbi Mad. Winthers Gaard og Have op til Møllen, hvor Linien atter begynder strax uden for Porten opefter til Frederiksport [Brobjerg Port / Frederiks Port] uforandret saaledes, at Veiens venstre Side afgiver Comsumtionslinien, ligesaa fra Frederiksport langs Kbmd. Schandorffs Gaard og Have, Steengjerdet for Vængerne og Plankeværket til Mindeportcontoir [Mindeport], hvor Linien fortsættes fra den første Gaard udenfor Porten indtil den sidste og derfra til Exerceerhuset [Exercerhuset] [Spanien 9, matr. nr. 48] eller Ledet derved paa den Maade, at her bliver Fortougets høire Side fra Porten, Linien.
Indkjørsel til Byen gjennem bemeldte Led ved Exerceerhuset over det saakaldte Grønland [Grønland], maa ei finde Sted. Grønland ligger saaledes inden for Comsumtionslinien.
Idet vi ifølge Stiftsamtmandskabets Ordre herved bringe dette til almindelig Kundskab, bekjendtgjøres tillige, at fornævnte Bestemmelse træder i Kraft 14 Dage fra Dato, og at Virkningen af Comsumtionslinien er denne, at det vil blive anseet som iværksat Indsmugling, naar Nogen antræffes at indføre uberettigede told- og comsumtionsbare Varer over samme paa andre Steder end de tilladte Færselsveie og ordinaire Udgange, hvor Opsynsbetjente ere ansatte ved Byen. I fornævnte Tidsrum af 14 Dag vil Comsumtionslinien blive paa Forlangende Enhver paaviist af Toldinsepcteuren her paa Stedet.
Aarhuus, den 28de Novbr. 1826 [28-11-1826]
Magistraten."«/i»

Bekendtgørelsen følges op af en instruks dateret 17-01-1827 og annonceret den 20-01-1827. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1517 Magistraten har den 01-05-1755 tilskrevet Mogens Blach, Jørgen Rasmussen og Christian Hørning om at foreslå 4 rigtige borgere til afløsning af de to fratrådte borgere: Knud Johansen og Rasmus Pedersen Hasle.
Mogens Blach, Jørgen Rasmussen og Christian Hørning indstiller den 02-05-1755 flg. kandidater: Niels Stauning, Thomas Thomasen Sabroe, [RN9078] Peder Kaarsberg og Rasmus Eriksen Müller.
Magistraten tilslutter sig indstillingen på Thomas Thomasen Sabroe og Rasmus Eriksen Müller. Kaarsberg bliver først udpeget i 1759. 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1518 Maleriet opbevares i Den gamle By.
 
Familie (F9)
 
1519 Malling fik i 1825 [RN9057] maleren O.M. Rasch til at lave et maleri på glas af ham og Cecilia.
Taget højde for den forskønnelse et maleri giver om personen, kan man sige, at den 58-årige Malling har bevaret en piskefrisure med sin buklede og pudrede paryk fra det 18.århundrede, som for længst er gået af mode i 1825. Så han har ikke hørt til de mest fremskridtsbegejstrede.
Den 49-årige Cecilia synes ved sin påklædning at ville tillægge sig en højere alder end sin virkelige. Det gjaldt ikke dengang om at bevare ungdommen, men at understrege det værdige og ansvarsfulde, hvilket formentlig er lykkedes i hjemmet i Dynkarken ud fra billedet. 20)#80 og #81 (Opbevares i Den gamle By).
Malling holdt sig hengivent fast ved et modeudtryk, han følte sig tryg ved. Han fandt det ikke nødvendigt at anlægge sig empirens moderne lokkede frisure, men holdt fast på sin paryk med nakkepisk og bukler ved ørene samt livkjolens form. 48)#149
Cecilias dragt og kappe er til gengæld ganske moderne for tiden. 48)#150
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1520 Malling har udlagt 45 Rbdr. 1 Mk. 4 Sk. til Borgervæbningens Musikinstrumenter

Se: Borgermusiken
 
Malling, Niels (I7)
 
1521 Malling henvender sig igen til bygningskomissionen om hans plan om udskiftning af halvtaget med en sidebygning. Dette er formodentlig forklaringen på uoverensstemmelsen mellem byggeansøgning og den efterfølgende brandtaksation.
 
Malling, Niels (I7)
 
1522 Malling mageskifter en parcel på 9.000 alen2 fraskilt af matr. nr. 5f oprindelig matr. nr. 5a. Parcellen får midlertidig matr. nr. 5g, som Rasmussen udstykker i parcel med matr. nr. 3xx. I stedet for får Malling ejendommen matr. nr. 1320g udstykket af matr. nr. 1320d nu Banegårdsgade 19. Overtagelsen er pr. 17-07-1884. Handlen læses 17-12-1884. Malling, Rasmus (I4)
 
1523 Malling ønsker at nedtage halvtaget og i stedet for opføre en sidebygning stødende op til baghuset i den ene ende og til sidebygningen i den anden ende. Bagsiden af grundmur vender ind mod nabogården Dynkarken 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] og forsiden af grundmur og bindingsværk mod gårdspladsen i nr. 366. Kommissionen havde ikke noget at erindre.
[Der er formodentlig tale om litra d halvtag opført i brandtaksationen pr. 19-11-1850: hvor der oplyses flg.: d 5 Fag Halvtag med 2 Fag nedbrudte og Resten benyttet til litra c Nr. 3, Brænderiet. De øvrige 3 Fag opført uforandret 180 Rdl. sølv]. 
Malling, Niels (I7)
 
1524 Mallings Datter [RN9093] Rasmine døbt i Domkirken.
Faddere: [RN9022?] Madam Malling, Jomfru Rasmussen, Agent Røgind, Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og J. J. Schmidt, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling. 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1525 Mallings Datter [RN9093] Rasmine døbt i Domkirken.
Faddere: [RN9022?] Madam Malling, Jomfru Rasmussen, Agent Røgind, Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og J. J. Schmidt, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling. 
Frausing, Christen Bagge (I45)
 
1526 Mallings Datter [RN9093] Rasmine døbt i Domkirken.
Faddere: [RN9022?] Madam Malling, Jomfru Rasmussen, Agent Røgind, Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og J. J. Schmidt, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1527 Mallings Datter [RN9093] Rasmine døbt i Domkirken.
Faddere: [RN9022?] Madam Malling, Jomfru Rasmussen, Agent Røgind, [RN9554] Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045 farfar?] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og J. J. Schmidt, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling. 
Malling, Andreas (I2)
 
1528 Mandagen den 29de dennes, Formiddag Kl. 9 [29-01-1866, kl. 9.00], og følgende Dage bortsælges ifølge Ordre fra Armeens Intendantur, ved offentlig Auction, der afholdes i [RN9034] Fru Mallings Gaard paa Mindegade [Dynkarken 39-41] her i Byen, en Deel for Armeen uanvendelige Munderingsstykker og Heste-Eqvipagesorter m.m.

Konditionerne og Fortegnelse over de sælgende Sager ville blive 8 Dage forinden Auctionen indlagte paa Gjæstgivergaardene i Aarhuus samt de nærmeste Kjøbstæder, samt kunne, saavidt Forraad have [ekstra kopier], paa Forlangende erholdes hos Intendanten ved de 3die Dragon-Regiment.
Aarhuus, den 9de Januar 1866.
Asschenfeldt,
Intendant. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1529 Mandtallet over Borgervæbningen:
«i»"»gereustit midt federspin Hellebarer och stackit Rørre."«/i» 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
1530 Maren Sønipspiges bod tilhørte i 1682 en Lybscher [købmand fra Lybæk?].

Anders Nielsen Helbo dør i Christania 25-03-1686, og i skiftet 13-08-1686 efter ham indsættes [RN9339] Jens Christensen Basballe igen i ejendommen.

Fra 1687 står borger og skipper Jens Nielsen Ungermand som ejer. 
Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1531 Materialforvalter M. August Malling bor nu Fredensgade 17. Malling, John Gaarn (I6)
 
1532 Mathias Ulrichsen Sartz Billethoeger kan med føje tillægges portportalen i Vestergade 6 [matr. nr. 594] udført i 1746-1747:
En kvastranke, der indrammer portbuen, men også akantusværket er endnu levende her i 1700-tallets midte.
Englehovedet i midten af portbjælken, der adskiller de to navnetræk: [RN9296] Sal. Thøger Kjærsgard og [RN9308] Maren Olufsdatter, er et træk, der kan henføres til Sartz.

Portalen befinder sig nu i Den Gamle By. 
Kjersgaard, Thøger Clemmensen (I296)
 
1533 Mathilde er pålignet en kommuneskat med 12 taxter i næring og 35 taxter i formue. Hver taxt gælder for næring 1 Rd 38 sk og for formue 2 Rd 10 sk. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1534 Matr. nr. 125 på 3/4 Album (hidtil) ejet af Christen Christensen udstykkes i matr. nr. 125a tilhørende Esben Andersen på 1/4 Album, matr. nr. 125b tilhørende N.C. Christensen på 0 Album (må være tillagt naboejendommen) og matr. nr. 125c tilhørende A. Mallings arvinger [RN9004, RN9006] på ½ Album. Sidstnævnte må formodentlig have taget matr. nr. 125 tilbage fra Christen Christensen og derefter efterfølgende udstykket den. Malling, John Gaarn (I6)
 
1535 Matr. nr. 125 på 3/4 Album (hidtil) ejet af Christen Christensen udstykkes i matr. nr. 125a tilhørende Esben Andersen på 1/4 Album, matr. nr. 125b tilhørende N.C. Christensen på 0 Album (må være tillagt naboejendommen) og matr. nr. 125c tilhørende A. Mallings arvinger [RN9004, RN9006] på ½ Album. Sidstnævnte må formodentlig have taget matr. nr. 125 tilbage fra Christen Christensen og derefter efterfølgende udstykket den. Malling, Rasmus (I4)
 
1536 Matr. nr. 125 på 3/4 Album (hidtil) ejet af Christen Christensen udstykkes i matr. nr. 125a tilhørende Esben Andersen på 1/4 Album, matr. nr. 125b tilhørende N.C. Christensen på 0 Album (må være tillagt naboejendommen) og matr. nr. 125c tilhørende A. Mallings arvinger [RN9004, RN9006] på ½ Album. Sidstnævnte må formodentlig have taget matr. nr. 125 tilbage fra Christen Christensen og derefter efterfølgende udstykket den. Malling, Andreas (I2)
 
1537 Matr. nr. 314b er parcel af matr. nr. 5f (F 78).
Matr. nr. 314 er 20-07-1897 udstykket i matr. nr. 314a, 314b, 314c og 314d. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1538 Matr. nr. 316 parcel af matr. 5f blev efterfølgende i skrivelse af 27-10-1893 udstykket i matr. nr. 316a og 316b, 02-02-1894 bliver matr. nr. 316a udstykket i 316a, 316c og 316d, 29-06-1894 bliver matr. nr. 316a udstykket i matr. nr. 316a, 316e, 316f og 316g, 07-05-1897 bliver matr. nr. 316a udstykket i matr. nr. 316a, 316h og 316i. Malling, John Gaarn (I6)
 
1539 Matr. nr. 316a er parcel af matr. nr. 316 (F 698)
Matr. nr. 316a udstykket i matr. nr. 316a, 316h og 315k. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1540 Matr. nr. 316f er parcel af matr. nr. 316a (F 752)
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1541 Matr. nr. 316g er parcel af matr. nr. 316a (F 752)
Matr. nr. 507b er parcel af matr. nr. 507 (Reg Fr 3 Fol 813) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1542 Matr. nr. 362f opdeles i matr. nr. 362f og matr. nr. 362g:
matr. nr. 362f, Holbergsgade 20, murer R. Nielsen
matr. nr. 362g, Holbergsgade 22, murer R. Nielsen

Approberet 22-05-1891. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1543 Matr. nr. 507 er parcel af matr. nr. 5f se Reg. 1 Fol. 26.
Matr. nr. 507 er efterfølgende udstykket i matr. nr. 507a, 507b, 507c, 507d, 507e, 507f og 507g. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1544 Matr. nr. 522 er parcel af matr. nr. 5f.
Matr. nr. 522 efterfølgende udstykket i matr. nr. 522a og 522b. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1545 Matr. nr. 536 er parcel af matr. nr. 5f iflg. skrivelse af 09-12-1894 se Reg. 1 Fol. 26 Malling, John Gaarn (I6)
 
1546 Matr. nr. 537b er parcel af matr. nr. 5f iflg. skrivelse af 09-12-1894 se Reg. 1 Fol. 26.
27-04-1900 udstykket i matr. nr. 537a og 537b. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1547 Matr. nr. 538 er parcel af matr. nr. 5f iflg. skrivelse af 09-12-1894 se Reg. 1 Fol. 26 Malling, John Gaarn (I6)
 
1548 Matr. nr. 539 er parcel af matr. nr. 5f se Reg. 1 Fol. 26.
Matr. nr. 539 er efterfølgende udstykket i matr. nr. 539a og 539b. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1549 Matr. nr. 54, Aarhus Bygrunde får forhøjet hartkornsværdien fra 1 Fjerdingkar 2 3/4 Album til 2 Fjerdingkar 1/4 Album eller svarende til ½ Album.
Forneden på skemaet har man skrevet: «i»"Tilgangen i Hartkornet ved Udtagelse af Areal fra Toldbodgaden er saaledes 1 1/4 Album."«/i» Dette passer fint med, at kommunen overdrog fru Malling et stykke jord, som lå ud for den oprindelige port i baggården til Mallings købmandsgård. Jordstykket blev efterfølgende af fru Malling udstykket i Toldbodgade 8, matr. nr. 54b.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1550 Matr. nr. 5a (oprindelig 1-0-1 1/4) til 01-10-1897 approberet 06-07-1897.

Matr. nr. 5f til 01-10-1897 approberet 06-11-1896, 16-07-1897 og 14-09-1897. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1551 Matr. nr. 5a (oprindelig 1-0-1 1/4) til 01-10-1897 approberet 06-07-1897.

Matr. nr. 5f til 01-10-1897 approberet 06-11-1896, 16-07-1897 og 14-09-1897. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1552 matr. nr. 5a ejer sagfører S. Winge
matr. nr. 5b ejer [RN9004] assistent Malling
matr. nr. 5c ejer [RN9004] assistent Malling
matr. nr. 5e ejer slagter Wetzler
matr. nr. 5f ejer [RN9006] G. Malling
matr. nr. 5h ejer sagfører S. Winge
matr. nr. 5i ejer sagfører S. Winge
matr. nr. 5k ejer J.P. Sørensen
matr. nr. 5l ejer J.P. Sørensen
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1553 matr. nr. 5a ejer sagfører S. Winge
matr. nr. 5b ejer [RN9004] assistent Malling
matr. nr. 5c ejer [RN9004] assistent Malling
matr. nr. 5e ejer slagter Wetzler
matr. nr. 5f ejer [RN9006] købmand G. Malling
matr. nr. 5h ejer sagfører S. Winge
matr. nr. 5i ejer grosserer Ollendorff
matr. nr. 5k ejer Sørensen
matr. nr. 5l ejer Sørensen
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1554 matr. nr. 5a ejer sagfører S. Winge
matr. nr. 5b ejer [RN9004] assistent Malling
matr. nr. 5c ejer [RN9004] assistent Malling
matr. nr. 5e ejer slagter Wetzler
matr. nr. 5f ejer [RN9006] købmand G. Malling
matr. nr. 5h ejer sagfører S. Winge
matr. nr. 5i ejer grosserer Ollendorff
matr. nr. 5k ejer Sørensen
matr. nr. 5l ejer Sørensen
 
Malling, Rasmus (I4)
 
1555 matr. nr. 5a ejer sagfører S. Winge (afgang 1 ½ Album)
matr. nr. 5b ejer [RN9004] assistent Malling
matr. nr. 5c ejer [RN9004] assistent Malling
matr. nr. 5e ejer slagter Wetzler
matr. nr. 5f ejer [RN9006] G. Malling
matr. nr. 5h ejer sagfører S. Winge
matr. nr. 5i ejer sagfører S. Winge
matr. nr. 5k ejer J.P. Sørensen
matr. nr. 5l ejer J.P. Sørensen
 
Malling, Rasmus (I4)
 
1556 Matr. nr. 5a på 1-2-1 1/4 er sagfører Winge nu ejer af.
Matr. nr. 5i på 2 ½ Album er grosserer Ollendorff nu ejer af.
Matr. nr. 5k på 3/4 Album er snedker Sørensen nu ejer af.
Alt approberet 04-12-1886 og 05-02-1887. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1557 Matr. nr. 5b udgået af matriklen iflg. skrivelse fra Landbrugsministeriet af 21-12-1900 og videreføres under matr. nr. 722 og 723.
 
Malling, Rasmus (I4)
 
1558 Matr. nr. 5b udgået af matriklen iflg. skrivelse fra Landbrugsministeriet af 21-12-1900 og videreføres under matr. nr. 723.
 
Malling, Rasmus (I4)
 
1559 Matr. nr. 5c forventes approberet 17-06-1876. Malling, Rasmus (I4)
 
1560 Matr. nr. 5d approberet 07-07-1877. Malling, John Gaarn (I6)
 
1561 Matr. nr. 5d approberet 07-07-1877. Malling, Rasmus (I4)
 
1562 Matr. nr. 5d approberet 07-07-1877. Malling, Andreas (I2)
 
1563 Matr. nr. 5d er helt indtaget under Bygrunden.

Med ovennævnte notering af ejerforholdet over matriklerne har RN9004 Rasmus Malling og RN9006 John Gaarn Malling delt arven matr. nr. 5a og matr. nr. 5f efter faderen. Rasmus har arvet matr. nr. 5a og John matr. nr. 5f. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1564 Matr. nr. 5d er helt indtaget under Bygrunden.

Med ovennævnte notering af ejerforholdet over matriklerne har RN9004 Rasmus Malling og RN9006 John Gaarn Malling delt arven matr. nr. 5a og matr. nr. 5f efter faderen. Rasmus har arvet matr. nr. 5a og John matr. nr. 5f. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1565 Matr. nr. 5d forventes approberet 23-09-1876. Malling, John Gaarn (I6)
 
1566 Matr. nr. 5d forventes approberet 23-09-1876. Malling, Rasmus (I4)
 
1567 Matr. nr. 5d frastykket:
matr. nr. 274, Frederiks Allé 146, 3/4 Album, ejer Murer J.P. Nielsen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 275, Frederiks Allé 148, 1 Fjerdingkar 3/4 Album, ejer N. Christensen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 276a, Frederiks Allé, 3/4 Album, ejer P. Kjær, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 276b, Frederiks Allé 162, 3/4 Album, ejer Murer Nielsen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 276c, Frederiks Allé, ½ Album, ejer Tømrer J. Rasmussen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 276d, Frederiks Allé, ½ Album, ?? solgt, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 277, Frederiks Allé 166, 3/4 Album, ejer Murer H. Sørensen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1568 Matr. nr. 5d frastykket:
matr. nr. 274, Frederiks Allé 146, 3/4 Album, ejer Murer J.P. Nielsen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 275, Frederiks Allé 148, 1 Fjerdingkar 3/4 Album, ejer N. Christensen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 276a, Frederiks Allé, 3/4 Album, ejer P. Kjær, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 276b, Frederiks Allé 162, 3/4 Album, ejer Murer Nielsen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 276c, Frederiks Allé, ½ Album, ejer Tømrer J. Rasmussen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 276d, Frederiks Allé, ½ Album, ?? solgt, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883
matr. nr. 277, Frederiks Allé 166, 3/4 Album, ejer Murer H. Sørensen, approberet 09-06-1883 og 11-08-1883 
Malling, Rasmus (I4)
 
1569 Matr. nr. 5d på 3 Fjerdingkar 3/4 Album ændres til 2 Fjerdingkar 1 3/4 Album tillagt til matr. nr. 7, som er berigtiget 01-10-1882. Malling, Rasmus (I4)
 
1570 Matr. nr. 5d på 3 Fjerdingkar 3/4 Album ændres til 2 Fjerdingkar 1 3/4 Album, som er berigtiget 01-10-1882. Malling, John Gaarn (I6)
 
1571 Matr. nr. 5d på 3 Fjerdingkar 3/4 Album ændres. Approberet 29-01-1881 og 07-05-1881. Ændringen er ikke anført. Malling, John Gaarn (I6)
 
1572 Matr. nr. 5d på 3 Fjerdingkar 3/4 Album ændres. Approberet 29-01-1881 og 07-05-1881. Ændringen er ikke anført. Malling, Rasmus (I4)
 
1573 Matr. nr. 5e udgør primært en del af Møllesøen/Trind Sø, hvor senere hen Godsbanegården bliver anlagt. Se bl. a. egne artikler og matrikelkortet 1875-1885.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1574 Matr. nr. 5e udgør primært en del af Møllesøen/Trind Sø, hvor senere hen Godsbanegården bliver anlagt. Se bl. a. egne artikler og matrikelkortet 1875-1885. Malling, John Gaarn (I6)
 
1575 Matr. nr. 5f efterfølgende frastykket i matr. nr. 307a, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 og 316 med en rest på 1/3 af den oprindelige matr. nr. 5f [Absalonsgade] Malling, John Gaarn (I6)
 
1576 Matr. nr. 5f udgået af matriklen 17-10-1899. Malling, John Gaarn (I6)
 
1577 Matr. nr. 5h til sagfører Winge udgør en beskeden del af udstykningen på 0 Album. Approberet 27-11-1886. Malling, John Gaarn (I6)
 
1578 Matr. nr. 5h udgået af matriklen 17-10-1898. Malling, John Gaarn (I6)
 
1579 Matr. nr. 5k og 5L er parceller af matr. nr. 5a, se Lægt? 1 F 157. Malling, Rasmus (I4)
 
1580 Matr. nr. 609 er parcel af matr. nr. 5f se Reg. 1 Fol. 26 Malling, John Gaarn (I6)
 
1581 Matr. nr. 610 er parcel af matr. nr. 5f iflg. skrivelse af 09-12-1894 se Reg. 1 Fol. 26 Malling, John Gaarn (I6)
 
1582 Matr. nr. 612 er parcel af matr. nr. 5f se Reg. 1 Fol. 26 Malling, John Gaarn (I6)
 
1583 Matr. nr. 628 er parcel af matr. nr. 5f og lægges sammen med matr. nr. 539b.

Dette synes at være J.G. Mallings sidste ejendomshandel ved en gennemgang af Realregisteret 1890-1910 Aarhus Grunde, Indlemmelse fra Marselisborg, B56-SP169. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1584 Matr. nr. 629a er parcel af matr. nr. 5f.
Matr. nr. 629a er efterfølgende udstykket i matr. nr. 629a, 629b, 629c, 629d og 629e. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1585 Matriculs No. 378 [Husnr. 1827] [RN9001] Kjøbmand Rasmus Mallings lejebod. Ingen skøde tinglyst. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1586 Matriklen er approberet 11-10-1884. Malling, John Gaarn (I6)
 
1587 Matriklerne er uforandret ift. 1882-1883. Malling, John Gaarn (I6)
 
1588 Matriklerne er uforandret ift. 1882-1883. Malling, Rasmus (I4)
 
1589 Matrikulen for Aarhus Købstads Bygrund ændres ved, at fru Mallings bo udstykker matr. nr. 53 i to lige store dele på hver 1 ½ Album i matr. nr. 53a (den bageste del af Enkesædet mod Toldbodgade) og matr. nr. 53b (den forreste del af Enkesædet mod Dynkarken). Efterfølgende er noteret, at [RN9217] frøken Linnemann, søster til fru Malling står som ejer. Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
1590 Matrikulen for Aarhus Købstads Bygrund ændres ved, at fru Mallings bo udstykker matr. nr. 53 i to lige store dele på hver 1 ½ Album i matr. nr. 53a (den bageste del af Enkesædet mod Toldbodgade) og matr. nr. 53b (den forreste del af Enkesædet mod Dynkarken). Efterfølgende er noteret, at [RN9217] frøken Linnemann, søster til fru Malling står som ejer. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1591 Md. Gyberg
Kreditorerne indkaldes i "hendøde Madame Ane Hansdatter Bech Gyberg, eller forhen afdøde Mand Grovsmedemester Christian Hansen Gybergs Stervboe"
tre testamentariske Arvinger nævnes. -
Tilsynsværge: Kbmd. Jens Bech Aarhus.
Bekendtgørelsen er undertegnet af [RN9049?] Peder Kaarsgaard [Peter Laurentin Peder Kaarsgaard Forligelses Commissairer?] og Chr. Sperling som Executores Testamenti.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1592 Med Misfornøielse maa jeg erfare at slette Mennesker i de sidste Nætter har brækket mine Bord Stabler udenfor min Baggaard og frastiaalet mig flere Tylter Bord [brædder]; det var vel at ønske at og disse kunne vorde opdagede der muelig i lang Tid har brugt denne Uskik;

jeg udlover derfor en Douceur af 25 Rdb. N. V. for disse Krabaters Opdagelse, især for at disse kunde faae Lovens gieldende Straf.
[RN9001] R. Malling
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1593 Med Skipper Jordshøi er hertil ankommen fra København 2 Skpd. [320 kg] Hampeblaar, uden Adresse eller Connossement. Skulle nogen heri Byen kiendes ved samme, ville de behagelig henvende dem derom til [RN9001] Købmand Rasmus Malling.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1594 Med [RN9092] skipper Kaarsberg er i disse Dage arriveret:
Et stort Partie af 80 Stkr. Merinos i alle Farver og Boniteter. Moderne Tartans i nyeste Mønstre..Floneller... Angora-Shawler....
Alt udsælges paa det billigste hos

M.M. Cohen
W?
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1595 Medlem af borgerrepræsentationen 03-01-1842 til 31-12-1847 - Viceformand 15-06-1843 til ca. 31-12-1846 [Aarhus Byråd].

Herskind, der var en halvbror til den andetsteds omtalte A. Herskind, tog den 08-05-1826 borgerskab som købmand. Hans købmandsgård var i mange år i Frederiksgade [Frederiksgade 79, matr.nr. 351], men fra 1855 boede han i Klostergade, og fra 1860 i den af ham opførte villa »Sølyst« ved Høegh Guldbergsgade.

Herskind nøjedes ikke med købmandshandelen, der omfattede grovvarer og tømmer; i 1830'erne ejede han flere skibsparter, i 1835 var han med ved dannelsen af Redersammenslutningen for sejladsen på København.

Krisen i 1837 rystede også Herskind, således at han måtte realisere en del af sit bo, bl.a. nogle skibsparter; i juli 1839 fik han dog atter udleveret sit opbudsbo til fri rådighed.

Året efter anlagde han et dampbrænderi [Frederiksgade 79, matr.nr. 351], der i 1844 betegnedes som særdeles velkonstrueret, idet der bl.a. benyttedes en lille dampmaskine. Da han året efter anlagde et dampbrænderi på Kirketorvet i Randers, havde han allerede foruden brænderiet i Århus ét i Ålborg.

Til disse virksomheder kom et teglværk med tilhørende kalkbrænderi uden for Studsgades port.

Allerede i 1842 havde Herskind afstået sin butik og detailhandel, men vedblev dog at foretage opkøb af landbrugsprodukter og holde lager af grove varer. I 1844 blev han hovedagent for Nørrejylland for Globe Livsforsikringsanstalt i London. I 1862 udnævntes han til nederlandsk vicekonsul for Århus amt, og i 1877 betegnedes han som kgl. svensk-norsk samt hollandsk vicekonsul i Århus.

Også i det offentlige liv var Herskind virksom på mange måder. På den nørrejyske stænderforsamling oplæstes i maj 1836 hans forslag angående en forandring i loven om det stemplede papir. I 1850 valgtes han til valgmand til landstingsvalget, men da han i juli 1852 stillede sig til folketingsvalget, klarede han sig på mødet yderst dårligt og trak sig tilbage inden valgdagen.

I byens liv arbejdede Herskind især for undervisning, kunst og velgørenhed. I 1830 var han med ved oprettelsen af Århus tekniske Skole, 1830-1854 var han formand for skolens bestyrelse, og omkr. 1850 støttede han skolen, da den var i en krise. For kunst og musik virkede han i flere bestyrelser. I arbejdet med velgørenhed deltog han som medlem af bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet.

1850-1851 var Herskind repræsentant for Brandforsikringsforeningen for rørlig Ejendom i Jyllands Købstæder. I 1862 blev han udnævnt til bygningsinspektør og var det endnu i 1870. I 1869 og 1871 var han direktør for Søbadeanstalten. Svenske Vasa Orden, ridder.

Medlem af eller byens repræsentant i...
Bygningskommissionen 1832-1871. Havnekommissionen ca. 1836-1860. Indkvarteringskommissionen ca. 1842-1871. Komiteen til at anvise regninger 1847.

Kilde:
Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. 
Herskind, Peter Michelsen (I554)
 
1596 Meelkalk faaes i større og mindre Partier hos

[RN9007] N. Malling

Rakizker & 4 dels. Hør, flere Sorter Hampeblaar, engelske og østersøiske Seilduge, Liverpool Salt, fiin Svensk Jern, samt Fisk, faaes i større og mindre Partier hos

[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
1597 Mejlgade 19, matr. nr. 1031 og hjørnet til Graven 2, matr. nr. 1031.
Enken [RN9019] Maren Wissing Schmidt solgte i 1830 gården til Abraham Lewis, der går fallit i 1837, hvorefter sønnen af Christen og Maren: Laurs Schmidt køber ejendommen tilbage til familien. Han dør i 1845 38 år gammel.

Ejendommen er opført ca. 1625.

Ejendommen er fra et stykke ned i 1600-tallet, hvor højrenæssancens rigdom på ornamentalt billedskærerarbejde er ved at være slut. De bygningsmæssige forhold er beskrevet på #178-180 med fotos fra ca. 1918 og 1920 på #55-56 og #179 samt 1968 #180. 
Schmidt, Christen Larsen (I209)
 
1598 Mejlgade 19, matr. nr. 1031 og hjørnet til Graven 2, matr. nr. 1031.
Enken [RN9019] Maren Wissing Schmidt solgte i 1830 gården til Abraham Lewis, der går fallit i 1837, hvorefter sønnen af Christen og Maren: Laurs Schmidt køber ejendommen tilbage til familien. Han dør i 1845 38 år gammel.

Ejendommens bygningsmæssige forhold er beskrevet på #178-180 med fotos fra ca. 1918 og 1920 på #55-56 og #179 samt 1968 #180. 
Schmidt, Maren Wissing (I19)
 
1599 Meublerede Værelser kunne strax faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke.
[Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1600 Meulengrachts Søn Frederik Wilhelm døbt i Frue Kirke (i Juni) Faddere: Madame Fulling, Jomfru L. Meulengracht, Baron Rosenkrantz, Agent Meulengracht, Prokurator Ingerslev, [RN9007] Købmand N. Malling.
 
Malling, Niels (I7)
 
1601 Min elskede trofaste Mand, Murmester Chr. Lund, blev i Nat bortkaldt af Herren.
Dødsbudskabet bekjendtgjøres kun paa denne Maade

Aarhuus, den 14. April 1898 [14-04-1898]

Paa Børns og Svigerbørns Vegne
Wilhelmine Lund
født Kyster
 
Malling, Andreas (I2)
 
1602 Min Jagt "De 2 Søstre", ca 12 Læster, ført af Skipper Sivertsen, kan faaes tilkjøbs eller mageskiftet med en Grund-Eiendom.
Den Huusleilighed, som Hr. Commandeur Kjærulf tidligere har beboet i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan faaes tilleie. Tiltrædelsen kan skee strax eller til 1. April. [01-04-1858]

[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
1603 MINDEDIGT 3 Vers 5-2: For den Ære, der blev beviist min sal. [RN9053] Mand sidstl. 31. Januar [310-01-1820] ved hans Bisættelse i Domkirken, saavel af Budne som Ubudne samt Borgerskolens 24 Elever der ogsaa ubudne fulgte hans Liig ville herved modtage mit dybt nedbøiede Hiertes skyldigste Taksigelse. Aarhuus, d. 3. Februar 1820 [03-02-1820 RN9054] Maren Wissing sal. Schmidt. Kilde: Aarhus Stiftstidende 03-02-1820 Schmidt, Christen Larsen (I209)
 
1604 Mindedigt af over- og underretsprokurator P.S. Rohde, som formodentlig er bror til adjunkt H.C. Rohde, død den 20-06-1805 se annonce den 22-06-1805 under RN9001 Rasmus Nielsen Malling.

Ved [RN9013] Madame M. Mallings fød Kaarsbergs Grav.
Atter skal min Harpes Toner lyde, [Rohdes broder døde død den 20-06-1805]
Ak! - men kuns til Veemod er den stemt,
Atter seer jeg hede Taarer flyde,
Graven atter har en Dydig giemt.
Salige! - Du med forklaret Øie
Nu, mit Hiertes Tanke skue kan
Nu, Du seer jeg lod mig aldrig leie
Til at smigre Rigdom, Høihed, Stand.
O! - men Du fortiente evigt Minde,
Du en sielden Ægtemage var,
Derfor den Retskafnes Taarer rinde
Tro mod ham, Du Livets Byrder bar -
Kuns i Stilhed, gavnlig Daad at fremme
Var Dit ædle Hiertes sande Fryd,
Derfor [RN9001] Mand og Børn [af ægteskabet med RN9014] dig aldrig glemme
Derfor høres ømme Klagelyd. -
Moder var Du - o! men meer end Moder! -
Dine Børn Du troe Veninde var
Ja! Du var det ogsaa for - min Broder [adjunkt H.C. Rohde]
Skiøndt Du ham ei under Hiertet bar.
Nu Du favner ham i Lysets Bolig,
Sønlig Arm, mod Dig, han rækker ud,
Hils ham! - siig ham: at jeg lever rolig!
Thi jeg veed, han stedse elsked' Gud.
P.S. Rohde,
Over og Underretsprocurator.
[kilde: Aarhuus Stiftstidende 06-08-1806]

Stiftsrevisor Elling skriver flg.
"Et Forglemmigei paa afdøde [RN9013] Madame Mallings Grav
Gode Henfarne! Din Daad var ædel, som Din Siæl. Jeg er ikke saa viis at kunne Skiønne, hvorfor Godhedens Gud lod den Gode lide Smerte. Men, hvo veed og, om det var hans evige Raadslutning: at Din Evighed skal vorde desto sødere? Min Høiagtelse for Dit sande Menneskeværd ledsagede Dit Liig til Stedet, hvor Glemsel af Livets Smerter nedsynker med alle Gode.
Elling,
Stiftsrevisor.
[kilde: Aarhuus Stiftstidende 09-08-1806]

Niels Ørting skriver flg.:
"Tanker ved [RN9013] Mad. Malling fød Kaarsbergs Henfart.
O! hvilken Tanke angreb mig ikke ved denne Ædles og Dydiges Henfart, o! hvor veemodig saae jeg ikke Taarene nedstrømme paa Kinderne af den Elskværdige [RN9001], der i Livet med Dig saa oprigtig deelte det som Skiebnen bestemte. O! hvor ofte saae jeg dog ikke denne salig Hensovede ved Siden af sin? Retskafne flere Gange at dele Kierlighedens Glæder. Med hvilken Fornøielse betaagtede jeg ikke din blide og retskafne Vandel. En jordigsk Pragt var ikke din Lyst, men at gavne og gjøre vel var din største Glæde. Hvormeget Godt nød jeg ikke selv af din Haand, jeg kaldte dig ved mig selv, min Moder, og du var mig den eiegode Madmoder. Min Tak være dig derfor bestandig ydet. Hvor blid og sagtmodig var ikke denne værdig Hensovede, saavel i Glædens som i Prøvelsens Dage. O! hvilken udmærket Taalmodighed omhyllede ikke dine Lidelser paa dit Sygeleie. Hvorfor skulde du Eiegode, da virkelig saa tidlige savnes [dø i en tidlig alder], hvis Inderste var prydet med sande Velgiørenheds Kilder. O! dog Glæde for den Efterladte, at dette skiønne Smykke fulgte dig til den Allerhøieste, hvis Bud der vinkede ad dig, og bød dig gaae ind at beskue Lyksalighedens Krone.
Nu saa Fred være med Dig,
og Fred hvile om din Grav,
dit Minde være stedse erindret.
Niels Ørting."

Hun har været hans tante og madmoder.
[kilde: Aarhuus Stiftstidende 09-08-1806]
 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
1605 Mindegade 326
[RN9179] John J. Gaarn, 60 Aar, f. Læsøe, gift Skipper
[RN9184] Ane Sophie Larsen 40 - , f. Ødum, hans Kone
[RN9192] Johan Gaarn 18 - , f. Aarhus, ugift, deres Søn, Sømand
Boie Laur. Michael Christian Smith, 16 Aar, f. Læsøe, Skoledisc
Trine Marie Brønnum, 20 - , ugift, f. Aarhus Tjenestepige
[RN9182] Fredr. Johnsen Gaarn, 30 - , gift, f. Aarhus, Skipper
[RN9198] Louise Aug. Bonnesen 25 - , - - hans Kone
 
Gaarn, John (I179)
 
1606 Mindegade 341
[RN9002] Andreas Malling 30 Aar, gift f. i Aarhus, Købmand
[RN9003] Caroline Gaarn 29 - - - - - hans Kone
[RN9004] Rasmus Malling 4 - ugift - - - deres Søn
Caroline Andersen 15 - - f. i København Plejedatter
Louise Biørn 28 - - f. i Maarslet Huusjomfru
Frederik Schandorff 30 - - f. i Framlev, Købmand Logerende
Lauritz Nødskov 19 - - f. i Holstebro, Handelslærling
+ 3 mandlige og 2 kvindelige Tjenestefolk
 
Malling, Andreas (I2)
 
1607 Mine ærede Badegjæster underrettes herved
om, at fra imorgen af kunne igjen russiske og varme
Bade faaes, sidste til nedsat Priis a 2 Mk. foruden
Haandklæde.
Haandklæder leveres for 2 Sk. pr. Stk.
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1608 Mit lager af Møllestene er ved Capitain Sørensens Ankomst fra England bleven forøget med alle brugelige Dimentioner af Pillestene, der til billige Priser anbefales de Herrer, Møllere
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
1609 Mit Oplag af Kakkelovne er i Dag bleven forsynet med endeel Vindovne og Bielæggere, der sælges billigt.

Aarhuus, den 31. December 1834 [31-12-1834]
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
1610 Mit Oplag af Kjøbenhavnske Kakkelovne er bleven sorteret med endeel smaae runde Ovne, der sælges billig af
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
1611 Mit Oplag af Kjøbenhavnske Kakkelovne er bleven sorteret med endeel smaae runde Ovne, der sælges billig af
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
1612 Mit Oplag af kjøbenhavnske Kakkelovne....
Tørre Furre-Brædder...
Blegede og ublegede Hørlærreder...
Bedste 4 Bands Hør kan faaes hos
[RN9007] N. Malling
Færsk Flæsk kjøbes af
N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
1613 Mit Oplag af Kjøbenhavnske Kakkelovne.....
Fine hjemmegjorte Hørlærreder
Norsk Kronglas samt Fenster-Glas...
Brede Birkeplanker
kan faaes hos
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
1614 Mod syd laa en byport [den yngre Mindeport] og uden for laa et gammelt eksercerhus og nogle baadehuse - hvor bl.a. fastelavnssluppen blev gemt aarets 364 dage. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1615 Morbroderen RN9339 Jens Christensen Basballe er formynder for børnene. Basballe, Anne Christensdatter (I359)
 
1616 Morten og Maren fik flg. børn jf. skiftet 30-05-1696:
Hans 19, Sidsel 17 gift med skipper Jørgen Nielsen Særdi på Skolegade, Mads 15, Johannes 13, [RN9432] Peder 8, Christence 6, [RN9289] Maren 4. 
Wærn, Morten Madsen (I288)
 
1617 Morten og Maren fik flg. børn jf. skiftet 30-05-1696:
Hans 19, Sidsel 17 gift med skipper Jørgen Nielsen Særdi på Skolegade, Mads 15, Johannes 13, [RN9432] Peder 8, Christence 6, [RN9289] Maren 4. 
Hansdatter, Maren (I419)
 
1618 Muligvis 1787 til 1826. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1619 Murer Rasmussen udstykker matr. nr. 362a, som han selv beholder:
matr. nr. 362a murer Rasmussen
matr. nr. 362c, Holbergsgade 14, ?? Andreasen
matr. nr. 362d, Holbergsgade 16, ?? Andreasen
matr. nr. 362e, Holbergsgade 18, ?? Andreasen
matr. nr. 362f, ?? Andreasen
Approberet 13-12-1889. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1620 Murer Rasmussen udstykker matr. nr. 362b fra matr. nr. 362 til typograf Nielsen. Matr. nr. 362 ændres til matr. nr. 362a. Approberet 28-07-1888. Malling, Rasmus (I4)
 
1621 Muurmester A.Preis, junior, er flyttet fra Middelgade til Fiskergade hos [RN9181] Hr. Skibscaptain J. Gaarn.
 
Gaarn, Jens (I181)
 
1622 Måske eligeret til 1826. Thestrup oplyser dog #95, at han ikke var aktiv de sidste 1 ½ - 2 år. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1623 Måske først 09-02-1736. Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
1624 N. Malling Enke:
«i»"Den nedbrændte Deel af Bagbygningen gjenopbygges paa en Længde af 21 Alen og 12 Alens Bredde [13,2 x 7,5 m, 99 m2].
2 Etager, den nederste af 1 ½ Stens Grundmuur den øverste Etage af Bindingsværk.
Det indrettes forneden til Malt Locale og for oven til Casserne Locale [kaserne]."«/i» 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1625 Navigationsexamen. I Mandags [29-09-1873] dimitteredes fra Randers Navigationsskole Elev Carl Malling [RN9037?] fra Aarhuus, som bestod Styrmandsexamen med 40 Points. For at bestaae fordres ikkun 24 Points. Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
1626 NB. Foruden den ved Proclama efter Loven skeete Indkaldelse, lade underskrevne Skifte Forvaltere i Aarhuus, herved med Aar og Dags Varsel indkalde Kreditorerne og alle som maatte have noget at fordre eller paastaae i Stervboet efter afg. Kiøb og Handelsmand [RN9078] Peter Andreas Kaarsberg i Aarhuus i hvad Henseende det end være maatte, saadan deres Krav og Paastand for os at anmælde og lovligen legitimere, da enhver skal vederfares al lovlig Ret; paa lige Maade bliver Stervboets Debitorer advarede at betale deres Skyld uden Ophold, om de vil undgaae lovlig Søgsmaal. Skifte Retten paa Aarhuus Raadstue, den 26de Septbr. 1774 [26-09-1774].
J.C. Gleerup. G. Hals. 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1627 Nederste Etage i Stedet No. 149 ved Mindeport, som beboes af S.T. Hr. Ritmester v. Flindt kan til førstkommende Paaske Flyttetid [15-04-1827] erholdes til Leie naar derom accorderes med
[RN9022] R. Mallings Enke
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1628 Nedsat i svigerforældrenes gravsted. Kilde: Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke, #1235 Kryssing, Maren Hansdatter (I321)
 
1629 Niels får købekontrakt 19-07-1678 efter Niels Laursen på 6 boder med have.
Ved skiftet 18-02-1691 efter [RN9511] Niels Lauritsens kone [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev udlægges ejendommen til Niels og deres børn. 
Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
1630 Niels får købekontrakt 19-07-1678 efter Niels Laursen på bod med have, som Jens Pedersen beboer.
Ved skiftet 18-02-1691 efter [RN9511] Niels Lauritsens kone [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev udlægges ejendommen til Niels og deres børn. 
Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
1631 Niels får skøde 29-06-1682 efter Niels Laursen på hans liden gård, som Jørgen Luff beboer, der omfatter en liden bod.
Ved skiftet 18-02-1691 efter [RN9511] Niels Lauritsens kone [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev udlægges ejendommen til Niels og deres 10 børn. 
Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
1632 Niels Kieldrup [RN9559 Niels Jensen Kjellerup] trækker sig på grund af «i»"en tvistelighed imellem direktør [RN9049] Andreas Kaarsberg og mig"«/i», og Kaarsberg fordi han af sin meddirektør «i»"hr. Niels Kieldrup i kompagniets affærer på en meget ubehagelig måde er blevet begegnet [opført sig uhøfligt]."«/i» Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1633 Niels Mallings Søn [RN9008] Rasmus (1835-1922) blev Distriktsforstander i København.
Niels Mallings Datter [RN9026] Marie Kirstine (1838-1919) blev 1870 gift med Rektor Blaches Søn, [RN9052] Marinemaleren Chr. V. Blache.
 
Malling, Marie Christine (I26)
 
1634 Niels Mallings Søn [RN9008] Rasmus (1835-1922) blev Distriktsforstander i København.
Niels Mallings Datter [RN9026] Marie Kirstine (1838-1919) blev 1870 gift med Rektor Blaches Søn, [RN9052] Marinemaleren Chr. V. Blache.
 
Malling, Rasmus (I8)
 
1635 Niels Mallings [RN9034] Enke lader ved Auktion bortsælge en stor Deel udmærket gode Sengeklæder samt Lagen og Dækketøi, hvoraf meget er aldeles ubrugt.
ca. 830 Lod forarbeidet Sølv, Fajance og Glasvarer (hvoriblandt 3 Spisestel), Kobber- og Messingtøi (hvoriblandt en ny Messing-Selvkoger)
af Meubler fremhæves: et Chatol, en Chiffonaire, 2 Piedestaler, et Hjørneskab, Sophaer, Speile, Consoller, Borde, Stole, Klædeskabe, Servanter, 2 Taffel- og 2 Stueuhre, et Fortepiano.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1636 Niels overtager først købmandshandlen fra sin mor den 14-09-1830. Kilde: Sejrs Sedler jf. Aa.St. 28-09-1830. Malling, Niels (I7)
 
1637 Niels' enke har fortsat ejendommen i folketællingen pr. 01-02-1870. Se annoncering den 05-09-1842 i Aarhuus Stiftstidende. Malling, Niels (I7)
 
1638 Nielsen's Tvillinger, Anton og Ane, døbt i Domkirken.
Faddere: Mad. Bonnesen og Mad. Kaarsberg, Jfr. Sørensen og Jfr. Hansen, [RN9007] Handelsassistent Malling, Købmand Schiby, Handelsassistent J. P. Schmidt, Bager Schrøder, Capitain Hatting, Købmand Schoubye.
 
Malling, Niels (I7)
 
1639 No. 1. Et Gaards Avling [gaardsavl, avl som en enkelt gård kan producere, kilde ordnet.dk] kaldet Peder Pedersen paa Vester Gade [Vestergade].
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1640 No. 10. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Rasmus Skrivers Store Pinds i Broehuule [Brohule, Brobjerg Hule, hjørnegrunden Fiskergade-Brobjerggaden-åen 18)#100].
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1641 No. 11 (sic) [=det står der faktisk, selvom der skulle have stået no. 6]. Trende Boeder imellem Niels, Stubs Gaard paa den ene og salig [RN9296?] Borgemester Kjersgaards [RN9308?] Enke tilhørende Bleeghauge [indhegnet blegehave jf. ordnet.dk, have til blegning af vasketøj] paa den anden Side, bestaaer af 10 Fag, et Loft høi Huus, med Hauge Plads og Fælleds-Brønd. Ejet længe før 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1642 No. 11. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Peder Gregersen af Anne Saxes paa Broberg [Frederiksgade].
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1643 No. 12. En Vaaning paa Broeberg [Frederiksgade] imellem Niels Poulsen Hjulmand og Laurits Tømmermands iboende Vaaning, indrettet til 2de Familier, bestaaer af 6 Fag, et Loft høi med Hauge Jord; og ejet før 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1644 No. 12. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Mag. Wolf Baltzersen i Emmervad [Immervad]. Kjøbt paa Auction 14 Novbr. 1714 [14-11-1714] med Gaarden Jens Betzer iboer. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1645 No. 13. Et Ditto [gaardsavl] kaldet frue Dorthe Juel bag Bispegaarden. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1646 No. 14. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Rasmus Jensen Kræmmer paa Vestergade. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1647 No. 15. Et Do, [gaardsavl] lidet, kaldet Rasmus Nielsen Skriver Kjøbmands Eje. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1648 No. 16. Et lidet Do [gaardsavl] kaldet Anne Justesdatter paa Fiskergaden. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1649 No. 17. Et lidet Ditto [gaardsavl] kaldet Rasmus Skrivers lille Pinds paa Fiskergaden. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1650 No. 18. Et Do Gaards Avling [gaardsavl] kaldet Hans Andersen paa Broberg Børhaus (?) eller Demstrups Eye. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1651 No. 2 Et Ditto [gaardsavl] kaldet Gert Guldsmed i Emmervad [Immervad].
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1652 No. 20. Et Do [gaardsavl] kaldet Christen Carlsen Skipper Mogensens paa Fiskergade. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1653 No. 21 et Do. [gaardsavl] Jens Clemmensen Grovsmed paa Vestergade kaldet. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1654 No. 22. Et Do [gaardsavl] kaldet Jens Clemmensen paa Vestergade iboer. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1655 No. 23. Et Do [gaardsavl] kaldet Jens Clemmensen Nielsen paa Vestergade. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1656 No. 24. Et lidet Stk. Jord uden Studsgades Port i den syndre Side i Leergravsfaldet ved Studsgade Ledet. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1657 No. 24. Tvende Boder ved Aaen [Åboulevarden] imellem Peder Bang og Anders Andersen Bager beliggende, bestaaer af 4re Fag et Loft høi med Hauge Plads; er kjøbt siden 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1658 No. 25. Trende Boeder ved Aaen [Åboulevarden] imellem Hans Hansen Dreje og Hans Clemendsens Boeder beliggende, bestaaer af 9. Fag, et Loft høi, med Hauge Plads, er kjøbt siden 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1659 No. 26. Fire Boder ved Aaen [Åboulevarden], imellem Søren Mikkelsens Enke og Hans Clemensen Kryssings beliggende, bestaaer af 12 Fag, et Loft høi Huus. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1660 No. 27. Et Pakhuus ved Aaen [Åboulevarden] imellem Byens Vaaninger og Emmervad [Immervad] beliggende, bestaaer af 12 Fag, et Loft høi, med lidet Gaards Rum; og ejet før 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1661 No. 28. En Gaard paa Hjørnet af Cannike Gaden [Kannikegade], bestaaer af 12 Fag ud til Cannike Gaden 2 Loft høi med Kjelder, 14 Fag langs med den saakaldte Smue [smøge iflg. ordnet.dk], og 12 Fag til Steen Trappen [Stentrappen]: 20 Fag, et Loft høi, bag udi Gaarden. Udi samme Gaard ere indrettede 6 Boder af 12 Fag; et Loft høi med videre af Gaards Rum, Pompe Vand [vandpumpe]; og ejet 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1662 No. 29. En Gaard paa det Lidet Torv [Lille Torv] imellem [RN9311?] Sr. [Senjør] Peder Müllers Gaard og Badstue Gaden [Badstuegade] beliggende, bestaaer af 12 Fag Grundmuur med Kieldere under og 2de Loft høi. 21 Fag ind til Badstuegaden og 11 Fag Vesten i Gaarden med Grundmuret Kjelder og Gaards Rum. Kjøbt udi Krigens Tid 1717 eller 1718. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1663 No. 3. En Vaaning tvert over for Hr. Gehejmeraad Bentzon, indrettet til 2de Familier, bestaaer af 15 Fag et Loft høi Huus med 3de Qvister til Gaden og Kirke-Gaarden [Vor Frue Kirkegård] saa og Fælleds-Brønd; og ejet 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1664 No. 3. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Augustinus Bartskiær i Emmervad [Immervad].
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1665 No. 30, 31, 32. fem Boder paa Rosens Gade [Rosensgade] bestaaer af 16 Fag, et Loft høi, med Haugeplads og Fælleds Brønd. Kjøbt udi Krigens Tid af sal. Søren Peruque-mager [Søren Parykmager]. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1666 No. 33, 34, 35, 36. Fire Boeder paa Middelgaden [Mejlgade] næst ved Peder Ulsøes Enkes Vaaning, bestaaer af 12 Fag et Loft høi med Hauge Plads og Fælleds Brønd. Arvet efter Sin salig [RN9339] Fader. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1667 No. 37, 38, 39, 40. Fire Boder paa Graven imellem Johan Gotfried Naalmager og Rudolph Glarmester beliggende, bestaaer af 11 Fag et Loft høi med Hauge Plads og Fælleds-Brønd. Ejet 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1668 No. 4. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Rasmus Skriver ved Broen [Broen over Immervad, i samtiden benævnt Basballes bro og senere Frederiksbro, nu Immervad].
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1669 No. 4. Tvende Vaaninger beliggende mellem Jacob Darmsteds Boe paa den ene og Kirke Risten [Klostertorv?] paa den anden Side, bestaaer af 13 Fag to Loft høi Huus med Kielder under i den vestre Ende, saa og Pompe Brønd [brønd med pumpe] indrettet til 2de Familier. Disse 2de Vaaninger haver min salige [RN9337] Fader selv bygt. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1670 No. 41, 42, 43. Trende Boder paa Graven imellem Jens Arendahls Enkes Gaard og Anders Henriksens beliggende, bestaaer af 7 Fag et Loft høi og et Baghuus af 3 Fag med Hauge Plads og Fælleds-Brønd samt Kielder under; og ejet 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1671 No. 44, 45, 46, 47 fire Boder paa Middel Gade [Mejlgade] imellem Hans Clemmensens Boeder og Commerceraad Ole Olesens Vaaning beliggende, bestaaer af 12 Fag et Loft høi med Hauge Plads og Fælleds Brønd. Ligeledes ejet 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1672 No. 48. En Vaaning paa Studsgade næst ved Anders Sørensen i Bæchen, bestaaer af 6 Fag et Loft høi med en stor Hauge til. Ejet før 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1673 No. 49. En Vaaning paa Guldsmed Gaden [Guldsmedgade], bestaaende af 4re Fag et Loft høi med Kjelder under, Gaardsrum, fælleds Brynd, er liggende imellem Jens Sørensen Hestekiøber og salig Frands Mortensens Enke. Vides ikke hvad Aar. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1674 No. 5. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Niels Ibsen Møllers paa Fiskergaden.
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1675 No. 5. Sex Boeder i Garver Gyden, bestaaer af 27 Fag et Loft høi Huus med Hauge Plads og Fælleds-Brønd. Disse 6 Boder ere kiøbte af salig [RN9399] Hr. Anders Hutfeld udi Brabrand før 1717. Hutfeld, Anders Lydichsen Jespersen (I399)
 
1676 No. 5. Sex Boeder i Garver Gyden, bestaaer af 27 Fag et Loft høi Huus med Hauge Plads og Fælleds-Brønd. Disse 6 Boder ere kiøbte af salig [RN9399] Hr. Anders Hutfeld udi Brabrand før 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1677 No. 50. En Gaard bag Closteret [Vor Frue Kloster] mellem David Kraghs og Skipper Laurits Mikkelsens Vaaning , bestaaer af 8 Fag Stue Huus, 3 Fag Halvtag, 10 Fag Baghuus, Alle Fag 2 Loft høi med Gaard og Hauge Plads til. Denne Gaard haver min salig [RN9337] Fader selv ladet bygge. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1678 No. 6. Et Ditto [gaardsavl] kaldet [RN9505?] Jens Jensen Basballe i Emmervad [Immervad].
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1679 No. 6. Et Ditto [gaardsavl] kaldet [RN9505?] Jens Jensen Basballe i Emmervad [Immervad]. Basballe, Jens Jensen (I505)
 
1680 No. 7. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Henrich Bundtmager i Emmervad [Immervad].
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720.
 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1681 No. 8. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Terchild Saxes paa Graven.
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1682 No. 9. Et Ditto [gaardsavl] kaldet Niels Mollerup bag Closteret [Vor Frue Kloster].
[No. 1 til 11?] Alle arvede [fra faderen RN9339 Jens Christensen Basballe] eller kjøbte udi Krigens Tid til 1720. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1683 Nogle Favne Bøgebrænde ere at faae tilkiøbs og kunne modtages ved Jagten "Haabet", beliggende ved Havnens søndre Side.

[RN9181?] J. Gaarn
 
Gaarn, Jens (I181)
 
1684 Nogle Lpd. gode nye Duun og Fjær er at bekomme hos [RN9179] Skipper Gaarn ved Mindet.
 
Gaarn, John (I179)
 
1685 Nogle Lpd. gode nye Duun og Fjær er at bekomme hos [RN9179] Skipper Gaarn ved Mindet. Gaarn, John (I179)
 
1686 Nogle Lpd. nye Gaasefjer, enddel Bastmaatter, samt nogle Pd. extra godt Sareptaer-Sennep er at bekomme hos [RN9197] Skipper J. Gaarn ved Mindet.
 
Gaarn, John (I179)
 
1687 Nogle Lpd. [lispund?] gode Gaase- og Fugle-Duun er at faae tilkjøbs hos [RN9179] Skipper J. Gaarn paa Mindegaden.
 
Gaarn, John (I179)
 
1688 Nogle Stykker extra gode borede Pompetræer [pommersk fyr?], fra 12 til 15 Alens Længde [7,53 til 9,42 m], er at faae tilkiøbs hos
[RN9001] R. Malling
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1689 Nr. 324 [RN9179] Skipper John Jensen Gaarn:
a. Forhuus 1.750 Rdl.
b. Baghuus 420 Rdl.
c. Halvtag 10 Rdl.
i alt 2.180 Rdl. 
Gaarn, John (I179)
 
1690 Nr. 324 [RN9179] Skipper John Jensen Gaarn:
a. Forhuus 1.750 Rdl.
b. Baghuus 420 Rdl.
c. Halvtag 10 Rdl.
i alt 2.180 Rdl. 
Gaarn, John (I179)
 
1691 Nr. 326 [RN9179] Skipper John Gaarns Huus
a. Forhuus 510 Rdl.
b Baghuus 260 Rdl.
i alt 770 Rdl.
 
Gaarn, John (I179)
 
1692 Nr. 326 [RN9179] Skipper John Gaarns Huus omtegnet:
a. Forhuus 1.020 Rdl.
b Baghuus 260 Rdl.
c. Halvtag 30 Rdl.
i alt 1.310 Rdl. 
Gaarn, John (I179)
 
1693 Nr. 326 [RN9179] Skipper John Gaarns Huus omtegnet:
a. Forhuus 2.100 Rdl.
b Baghuus 420 Rdl.
c. Halvtag 30 Rdl.
i alt 2.550 Rdl. 
Gaarn, John (I179)
 
1694 Nu kun 2 Spindeborde, 1 Skære Kiste, 1 Snustobaksmølle. 1 Mester, 1 Svend, 4 Drenge, 20- 24 Arbejdere.

80.000 Pd. Nedgangen i Mangel paa Afs. - "Vedkommende har indberettet, at Snig Handel med fremmede Tobakker er Hovedaarsagen til at Fabriquen og Plantagen ikke kand bestaae, samt at der er forsøgt med billige Priiser for at forekomme dette Onde, men er uden Virkning, formener derfor at naar blev sat snevrere Grændser derfor ville den kongelige Kasse i Forhandlings Penge vinde aarlig af Nørre Jylland ca. 20000 Rdr. og Landet bespare, som nu udgaar for fremmed gods ca. 66.000 Rdr.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1695 Nu matr. nr. 72i. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1696 Ny Bygrund fra matr. nr. 5f af Markjorderne:

Holbergsgade, matr. nr. 307a, ejer [RN9006] G. Malling
Holbergsgade, matr. nr. 307b, ejer Abm. C. Petersen
Holbergsgade 5, matr. nr. 308, ejer N. Bro Jørgensen
Holbergsgade 3, matr. nr. 309, ejer L. Lindhard
Wilstersgade, matr. nr. 310, ejer N. Petersen
Wilstersgade, matr. nr. 311, ejer C. Andersen
Wilstersgade, matr. nr. 312, ejer K. Sørensen
Wilstersgade, matr. nr. 313, ejer [RN9006] G. Malling
Wilstersgade, matr. nr. 314, ejer H.F. Jensen
Absalonsgade, matr. nr. 315a, ejer N. Christensen
Absalonsgade 4, matr. nr. 315b, ejer Murer N.P. Nielsen
Absalonsgade, matr. nr. 316, ejer [RN9006] G. Malling [med en størrelse, der muliggør yderligere udstykning]

alle ejendomme approberet 11-10-1884 og 28-03-1885 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1697 Ny Colonial- og Producthandel

I min Ejendom, Gaarden nr. 567 paa Frederiksgade her i Byen, aabner Undertegnede Løverdagen den 16. ds [16-06-1866], en Colonial- og Producthandel, som jeg herved

Aarhuus den 12. Juni 1866 [12-06-1866]
[RN9027?] Chr. Malling 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
1698 Nye 1-, 2- og 3 Etage Kakkelovne, samt Bielægger dito er at faae tilkjiøbs hos

N. Malling [RN9001, R. Malling]
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1699 Nye Christiania Anchiovis [Oslo-Ansjoser] kan i hele og halve Dunker faaes billig her
[RN9092] H. Kaarsberg paa Fiskergade
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1700 Nylig arriveret bedste Laalands rød Kløverfrøe kan erholdes hos
[RN9022] R. Mallings Enke.

Moderne Kakkelovne, ordinaire 2 Etage og Bielægger-Ovne ere arriveret og sælges til billige Priser af
[RN9022] R. Mallings Enke.
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1701 Næringsloven af 1857 trådte i kraft 1862. Den betød ikke så meget for handelen som for håndværkerne og industrien, men er dog også for købmændene et mærkepunkt af betydning.

Ved lovens ikrafttræden blev handelen på landet givet fri, og virkningerne deraf føltes straks i byerne. Nu blev det bl.a. tilladt at oprette købmandsforretninger uden for byerne.

Indtil da havde hver købstad faktisk haft monopol på omsætningen med sit opland. Dette blev forstærket af datidens samfærdselsmidler i praksis gjorde det uoverkommeligt for landboerne at drage til en anden købstad end den nærmeste. Handelen i købstaden kom af sig selv. 
Malling, Niels (I7)
 
1702 Næstkommende Mandag Aften [03-07-1815] agter [RN9092] Skipper Hans Kaarsberg med Jagten Margretha beliggende ved denne Byes Havns Nordre Side at afseile til København, han medtager Fragtgods og Passagerer.


 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1703 Nævnes af Kommissionen 1682 som vederhæftig og dygtig eventuelt til øvrighedsbestilling. Althalt, Johan Arentsen (I320)
 
1704 Nørbech's Søn Carl Frederik døbt i Domkirken i September.
Faddere: Fru Clemmensen, Jomfru C.Køster, Købmand Bang og L. P. Scmidt samt [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1705 Ole Borch opgiver 1758 som fødselsår. Bagge, Cathrine Maria (I226)
 
1706 Oluf ejede gravstedet i 1683 iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #917 Christensen, Oluf (I388)
 
1707 Om "Borgerlige Forhold i Aarhus 1779" bemærker en Forfatter [August Hennings?] fra nævnte Aar:

..at Byen udskiber Korn, Smør og andre Provisioner, for Størstedelen til Norge..

Dykning og Fabrikering af Tobak er meget tiltaget og ernærer mange fattige Folk, som tilforn betlede.

[RN9049] Kjøbmand Andreas Kaarsbergs Fabrik [Spanien 1, matr. nr. 52?] er i god Flor, og efter Bladenes Mængde at regne, som kommer fra Holland [det må være før, han selv anlægger en tobaksplantage], arbejder denne Mand med en Fond af 30 til 40,000 Rdl.

Amtsforvalter Thygesen, hvis Bedrift er mangfoldig [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] , bruger egne Tobaksblade til sin Fabrik. Der beplantes omtrent 28 Tdr. Land ved Aarhuus med Tobak. Tobakken falder noget i det smaa, bliver kun een Gang afbladet og først fuldkommen indhøstet i September. Dog elsker Kjøberne den, og Fabrikerne kunne ikke fabrikere saa meget, som forlanges af de omliggende Steder.

Et Sæbesyderi drives af Amtsforvalter Thygesen & Comp. og er i god Stand. Det leverer ca. 250 Tdr. a 17 Rdl. altsaa bedre Kjøb end i Kjøbenhavn. Man var just beskjæftiget med at bygge en ny Presse. Møllen drives af en Hest. Raps høstes paa Byens Mark.

Garveriet er ved den forrige Ejers Bankerot tilfaldet Amtsforvalter Thygesen...
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1708 Om 4 a 6 Dage agter [RN9092] Skipper Hans Kaarsberg at afseile til København med Jagten Margretha beliggende i denne Havns Søndre Side, han medtager Fragtgods og Passagerer.

 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1709 Om 4 a 6 Dage agter [RN9092] Skipper Hans Kaarsberg med Jagten Margrethe beliggende i denne Byes Havn søndre Side, at afseile til København og medtager Fragtgods og Passagerer.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1710 Om 4 a 6 Dage agter [RN9092] Skipper Hans Kaarsberg med Jagten Margrethe beliggende i denne Havns søndre Side, at afseile til Kiøbenhavn, han medtager Fragt-gods og Passagerer.

Hasle
Mægler
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1711 Om 4 a 6 Dage agter [RN9092] Skipper Hans Kaarsberg sig at seile til København og medtager Stykgods. Enhver behager at melde sig ved Jagten Margrethe beliggende ved denne Havns nordre Side.

 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1712 Om borgere, der (i tidsrummet 1619-1837) foretog skatteligningen for en købstad. Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
1713 Om Branden i Aarhuus igaar Nat [15-10-1862] hedder det i "Aarh. Av." [Aarhuus Stiftstidende] :
Kl. 11 3/4 [23.45] udbrød Ilden i den Hr. H.C. Lisberg m.Fl. tilh. Cichoriefabrik ved Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52]. Formedelst den heftige, næsten orkanagtige Storm, der hele Dagen havde blæst fra Sydost, men som dog ud paa Natten havde lagt sig noget, fik Ilden strax med en saadan Voldsomhed Overhaand, at ikke alene det store Pakhuus, men ogsaa Fabriksbygningen i mindre end en halv Time stod i lys Lue, saaledes at der for de hurtigt tililende Sprøjter ikke var Andet at gjøre, end at forhindre Ildens videre Udbredelse ved at frelse de tilstødende Bygninger [bl.a. Mallings ejendomme, der blev brandskadet jf. brandforsikringen], blandt hvilke Amtstuen og det ligeoverfor beliggende Hospital. Da Vinden bar paa Byen, var denne udsat for en betydelig Fare, saameget mere som Gnisterne fra Ilden, der næredes af det store Oplag af Cichorierødder, uafladeligt dreves henover Byen. Først omtrent Kl. 4 lykkedes det Brandcorpset fuldkommen at blive Herre over Ilden. Om Aarsagen til dennes Opkomst endnu intet Bestemt.
Brandassuranceforeningen for Løsøre i de nørrejydske Kjøbstæder skal, efter Forlydende, være interesseret med en temmelig betydelig Sum. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1714 Om ejendommen oplyses, at der ikke er tinglyst noget skøde. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1715 Om en i årene 1762-1812 opkrævet kopskat (Hovedskat). Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
1716 Om smakkefarten mellem Aarhus og Kalundborg nævnes [RN9049] Kiøbmand A. Kaarsberg som passager under Udpasserede. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1717 Omtrent ved Nytaarstid er en lille mørkegrøn
Silkeparaply med guult Træskaft bortkommen, og er
formodentlig glemt et Sted i Byen. Den bedes afleveret
paa 2de Generalcommando-Intendantur, Fru Mallings Gaard i Mindegade [Dynkarken 39-41]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1718 Onsdagen d. 8de Julii [08-07-1818] førstk. [førstkommende] om Formiddagen Kl.
10, bliver foretaget, een eneste Auction, over afgangne
[RN9047] Mad. Mallings Stervboested beliggende ved Aaen
[Aagade 83, matr. 794]
her i Aarhuus, samt en samme Stervboe tilhørende
og paa Fiskergade under No. 98 [det skulle være det gamle husnummer før indførelse af det nye i 1829 jf. folketælllingen 01-02-1801, men nummeret svarer til en adresse ved Aaen] [Fiskergade 76, matr. nr. 187],
beliggende 3 Fags Leiebod med Haugeplads.

Førstnævnte Vaaning [ved Aaen]
bestaaer af 12 Fag et Etage Huus til Gaden, et Baghuus
og betydelig Halvtag i Gaarden, samt rummelig
Gaards- og Haugeplads, alt vel indrettet og i
god Stand, passende for en honet Familie, men ær,
formedelst Beliggenheden, fortrinlig skikket til detail
Handel, Bryggerie og Brænderie.

Ejendommene blive ved denne ene, uden flere Auctioners Holdelse,
absolut bortsolgt, om nogenlunde antagelig Bud skee.

Samme Dags Eftermiddag Kl. 2 [14.00], foretages Auction
over bemeldte Stervboes Meubler og Effecter, bestaaende
af: Borde, Stole, Speile, Skabe, Kister, Kakkelovne,
Sengesteder, Sengeklæder, Gangklæder og Linned,
Kobber, Tin, Messing, Jern og Træfang [fællesbetegnelse for ting,
redskaber af træ jf. ordnet.dk], samt et godt Stueuhr, m. v. De
Lysthavende ville til bemeldte
Tider og Sted give Møde.
Aarhus d. 19te Junii 1818 [19-06-1818]
Deigaard
[Indrykket i Aarhuus Stiftstidende den 23-06-1818] 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1719 Onsdagen d. 8de Julii [08-07-1818] førstk. [førstkommende] om Formiddagen Kl.
10, bliver foretaget, een eneste Auction, over afgangne
[RN9047] Mad. Mallings Stervboested beliggende ved Aaen
[Aagade 83, matr. 794]
her i Aarhuus, samt en samme Stervboe tilhørende
og paa Fiskergade under No. 98 [Fiskergade 76, matr. nr. 187],
beliggende 3 Fags Leiebod med Haugeplads.

Førstnævnte Vaaning [ved Aaen]
bestaaer af 12 Fag et Etage Huus til Gaden, et Baghuus
og betydelig Halvtag i Gaarden, samt rummelig
Gaards- og Haugeplads, alt vel indrettet og i
god Stand, passende for en honet Familie, men ær,
formedelst Beliggenheden, fortrinlig skikket til detail
Handel, Bryggerie og Brænderie.

Ejendommene blive ved denne ene, uden flere Auctioners Holdelse,
absolut bortsolgt, om nogenlunde antagelig Bud skee.

Samme Dags Eftermiddag Kl. 2 [14.00], foretages Auction
over bemeldte Stervboes Meubler og Effecter, bestaaende
af: Borde, Stole, Speile, Skabe, Kister, Kakkelovne,
Sengesteder, Sengeklæder, Gangklæder og Linned,
Kobber, Tin, Messing, Jern og Træfang [fællesbetegnelse for ting,
redskaber af træ jf. ordnet.dk], samt et godt Stueuhr, m. v. De
Lysthavende ville til bemeldte
Tider og Sted give Møde.
Aarhus d. 19te Junii 1818 [19-06-1818]
Deigaard
[Indrykket i Aarhuus Stiftstidende den 23-06-1818] 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1720 Ophævet 17-12-1881 Malling, Rasmus (I4)
 
1721 Ophævet 20-12-1888 Malling, Rasmus (I4)
 
1722 Opsat tavle i Domkirken allerede i 1752. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1723 Overenskomsten omtalt i: 1872-04-27 Bilag D Overenskomst med de store grundejere og Aarhus Kommune om indlemmelse af Marselisborg jorden under Aarhus Købstad, Torben Aastrup Malling, Rasmus (I4)
 
1724 Overenskomsten omtalt i: 1872-04-27 Bilag D Overenskomst med de store grundejere og Aarhus Kommune om indlemmelse af Marselisborg jorden under Aarhus Købstad, Torben Aastrup Malling, Andreas (I2)
 
1725 P. Holm: Om Jægergaarden - -
Derefter: efter 1845, beboedes Jægergaarden af [RN9002] Købmand Andreas Malling fra Mindegade.
Hans Broder [RN9007] Købmand Niels Malling Dynkarken, ejede Marken lige ud til Jægergaarden...
Da Andreas Malling snart blev ked af at bo "saa langt uden for Byen", flyttede han tilbage til Mindegade

Kliché af Andreas Malling og [RN9003] Hustru, f. Gaarn
 
Malling, Niels (I7)
 
1726 P. Holm: Om Jægergaarden - -
Derefter: efter 1845, beboedes Jægergaarden af [RN9002] Købmand Andreas Malling fra Mindegade.
Hans Broder [RN9007] Købmand Niels Malling Dynkarken, ejede Marken lige ud til Jægergaarden...
Da Andreas Malling snart blev ked af at bo "saa langt uden for Byen", flyttede han tilbage til Mindegade

Kliché af Andreas Malling og [RN9003] Hustru, f. Gaarn
 
Malling, Andreas (I2)
 
1727 P.Chr. Deichmanns Fabrications-Handels-Damp-Chokolade-Fabrik Elisabethsminde i København fortsætter deres fælles annoncering for chokolade, hvor man dels roser sit produkt dels oplyser navnene på forhandlerne rundt omkring i landet.

Annonceringen starter den 08-05-1837 for Niels' vedkommende og varer ved også under Niels' kone RN9034 Mathilde Kirstine Linnemanns overtagelse af købmandsforretningen i Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 efter hans død i 1862. I Niels Mallings købmandstid får annoncen 4 forskellige udformninger, hvor indholdet herunder forhandlerkredsen har mindre variationer. De 4 perioder er: 08-05-1837 til 29-12-1837, 24-02-1838 til 24-12-1839, 06-02-1840 til 29-12-1847 og 16-04-1848 til 19-08-1862. De 4 forskellige annoncer er vist under startdatoen.

Annonceringen den 24-02-1838:
"Chokolade
udarbeidet til den fuldkomneske Fiinhed i P.Chr. Deichmanns Fabrications-Handels-Damp-Chokolade-Fabrik Elisabethsminde ved Kjøbenhavn, erholdes til Fabrikpriser hos
[RN9019?] Chr. L. Schmidts Enke
L.P. Schmidt
A.W. Stigaard
S. Lind
[RN9007] N. Malling og
C. Christensen
i Aarhuus."
[Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
"Det bemærkes, at Chokoladen fabrikeres ved Paavirkning af en Dampmaskine til 6 Hestes Kraft,
i dobbelt tillukkede og ved Damp opvarmede Pander, i et dertil indrettet Værelse der er afsondret fra Dampmaskinens Locale; at der paa det omhyggeligste sørges for at Ingredientserne ere af bedste Sort og staae i et passende Forhold til hverandre, samt at Fabricatet i enhver Henseende er smagfuld udstyret." 
Malling, Niels (I7)
 
1728 P.Chr. Deichmanns Fabricationshandels fabrik Elisabethsminde i København fortsætter deres fælles annoncering for chokolade, hvor man dels roser sit produkt dels oplyser navnene på forhandlerne rundt omkring i landet.

Annonceringen starter den 08-05-1837 for Niels' vedkommende og varer ved også under Niels' kone RN9034 Mathilde Kirstine Linnemanns overtagelse af købmandsforretningen i Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 efter hans død i 1862. I Niels Mallings købmandstid får annoncen 4 forskellige udformninger, hvor indholdet herunder forhandlerkredsen har mindre variationer. De 4 perioder er: 08-05-1837 til 29-12-1837, 24-02-1838 til 24-12-1839, 06-02-1840 til 29-12-1847 og 16-04-1848 til 19-08-1862. De 4 forskellige annoncer er vist under startdatoen.

Annonceringen den 16-04-1848:
"Damp-Chokolade
fra
fabriken "Elisabethsminde"
ved Kjøbenhavn,
hvis Fortinlighed den, i 23 Aar stedse stigende Afsætning tilfulde har godtgjort, erholdes til Fabrikpriser: 2 á 8 sk. pr. fuldvægtig Pund hos:
Hr. L.P. Schmidt
Hr. C.M. Schmidt
dHrr. C.L. Liisberg & Nybro
Hr. [RN9007] N. Malling [fra 16-02-1861 Capt. N. Malling]
Hr. Chr. Christensen
Hr. J.A. Prior
Hr. N.J. Møller
Hr. N.C. Kaas
i Aarhuus."
[Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
"P.Chr. Deichmanns Fabricationshandel." 
Malling, Niels (I7)
 
1729 Paa Gr. af tilsigtet Bopælsforandring kan den [RN9181] Skibscaptain Jens Gaarn tilhørende Gaard Nr. 491 paa Hjørnet af Fiskergade og Fiskergyde erholdes tilkjøbs.
Under Eiendommen hører en temmelig stor Have, der særdeles vel egner sig til Bebyggelse.
Om Kjøbet kan underhandles med Procurator J.C.Hee.
 
Gaarn, Jens (I181)
 
1730 Paa Rheden er ankommen: Captain R. Nielsen fra Bordeaux med Vine til Hr. Købmand Fulling og Flere her i Byen (Skibet er [RN9001] Hr. Købmand Mallings).
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1731 Paa [RN9049 og de øvrige interessenter] Interessenterne i den ene udi Aarhuus Kiøbstad værende Tobaks Fabrique deres Ansøgning om Commissairer til at opgiøre Fabriquens Tilstand samt paaskiønenene de imellem Interessenterne faldende Tvistigheder med videre er afgivet saadag Allerunderdanigst Erklæring.

Herover følger allerunderf. Magistratens Betænkning med vedlagte Madame Selmers Erklæring.
Jeg er fuldkommen overbeviist om, at efter den ommeldte Tobaks Fabriques nærværende Tilstand kan intet være Interessenterne tienligere end at gandske at hæve samme.

-den hertil af de fleeste allerunderdanigst begiærede Commission, burde derfor saa meget mindre nægtes som de (hvad) Fabriquen angaar imellem dem selv indbyrdes skal være Stridigheder hvilke da dette uhældige Interessentskab tillige kunne faae paakieret med mindre vidtløftighed og Bekostning end ved den sædvanlige Rettergang, dog kan jeg ikke andet end allerunderdanisk indstille Magistratens Erindringer, at nemlig denne Commission ikke burde gives anden Ret til at kiende paa andre af de Fabriquen vedkommende Fordringer end den Skifte Commissairier eller Skifteretter i Almindelighed efter Loven have ligesom vel og at den Post om Vidnesafhøringer for Commissionen vil bortfalde.

Høegh-Guldberg
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1732 Pantet aflyses 06-03-1673. Olufsen, Søren (I318)
 
1733 Parcel af matr. nr. 316 (F 698 og F 752, Fr. 4 Fol. 123) Malling, John Gaarn (I6)
 
1734 Parcel med påbegygget kalkværk. Matr. nr. 5c senere hen matr. nr. 121 under Aarhus Grunde (fra Marselisborg) på 1 fdk 1 3/4 alb. Malling, Andreas (I2)
 
1735 Parcel nr. 1 på 281 alen2 solgt til Chr. Andreasen. Parcel nr. 2 på 2.000 alen2 er solgt til M.C. Kibsgaard og Chr. Andreasen. Malling, John Gaarn (I6)
 
1736 Parterne er nu enige og den 16-06-1777 gøres boet endeligt op efter fradrag af skiftets omkostning på 70 Rd. [de samlede udgifter incl. de oven for oplyste udgjorde endeligt 575 Rd. 4 mk. 7 sk ] med 1.946 rdl. i sikre aktiver og 1.317 rdl. i usikre [tilgodehavender hos debitorer/skyldnere].
De sikre indtægter deles i to hovedlodder på hver 973 Rd. til henholdsvis Peders arvinger og Marens arvinger.
Af de sikre indtægter får Peders 3 sønner [hver 1/4] med Maren: [RN9049 Andreas Peter Kaarsberg, RN9101 Jacob Pedersen Kaarsberg og RN9102 Hans Pedersen Kaarsberg] får hver 243 rdl., de 2 svigersønner [RN9118 Marcus Mørch Galthen gift med RN9089 Jakobine Kaarsberg og RN9014 Jens Andersen Schmidt gift med RN9013 Margreta Pedersdatter Kaarsberg (hun gift 2. gang i 1794 med RN9001 Rasmus Nielsen Malling)] hver 121 ½ rdl. [hver 1/8].
Kierstens mor [RN9112 Maren Lauridsdatter Geding] og bror [RN9116 Laurids Thomasen Geding] får hver 486 ½ Rd. af de sikre indtægter.
De usikre tilgodehavender fordeles efter samme nøgle. Maren og Laurids får som de største arvinger får på alle arvingers vegne overdraget alle dokumenter til fælles oplysning og afbetjening. 88)#14
Alt i alt arver den længst levende ægtefælle Kiersten halvdelen af værdierne efter Peder, som efter hendes død går i arv til moderen og broders Laurids. Peders søn med Kiersten RN9162 Peter Kaarsberg, født 1768 og begravet den 14-05-1778 arver tilsyneladende ikke noget.
RN9102 Hans Kaarsberg bemyndiger den 22-06-1778 broderen RN9049 Andreas Kaarsberg til på sine vegne at modtage faderens arv på 418 Rd. [beløbet må omfatte såvel sikre som usikre indtægter] 88b) #10 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1737 Peders mor [RN9161] Elisabeth dør den 21-04-1758 i datterens og svigersønnens hjem i Kihlendahl, et hus i Strand Kvarter nr. 16 på hjørnet af Naboløs og Gl. Strand. Forsegling blev foretaget den følgende dag, 21' april 1758 [22-04-1758] efter Christen Hansens begæring. Ved Forretningen var Requirenten og Hustrue Cicilia Lerche Kaasberg som tilligemed hendes Broder [RN9078] Peter Kaasberg Kiøbmand i Aarhuus tilstæde. Der var stort set ikke værdier i boet, så det måtte frasige sig arv og gæld. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1738 Petersen og [RN9007] N. Malling sidder i Aarhus Overformynderi.
 
Malling, Niels (I7)
 
1739 Petersen´s Søn Theodor Marius August, døbes i Domkirken Juli el. Aug. 1834.
Faddere: Fru Engelsted, Frøken Seidelin, Krigsraad Møller, Kbmændene Scheibye, Wulf, [RN9007] Malling.
 
Malling, Niels (I7)
 
1740 Pladsen har i 1682 tilhørt Dinus Pedersen Vintz, og blev af Basballe i 1691 solgt videre til apoteker Jacobus Gessius.
I 1691 køber Basballe en øde plads, som tidligere har tilhørt Emanuel Hattemager. 
Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1741 Portræt fra hans ældre dage. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1742 Post 25: en Revers [bagside] af 22-12-1797, fra [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus, for 150 Rd. sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1743 Posten er et offentlig erhverv, som man var udpeget til i en kortere årrække, som kan betyde, at pågældende har lignet indkvarteringsskatten eller har opkrævet den. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1744 Procurator Juul fremlagde et to sider langt indlæg, hvor [RN9112] Maren erkendte, at der ikke havde været skiftet efter hendes mand Thomas eller sønnen Hans [det sker først den 10-04-1777, se nedenfor]. De store søskader [i forbindelse med sønnen forsvinden] var en af årsagerne hertil. Efter hendes opfattelse skulle boet gøres op på dødstidspunktet, hvor det efter hendes skøn havde en værdi på 1.200 Rd, som hun var villig til at forhøje til 1.400 Rd. «i»"for at konservere venskab med min goede sal: Sviger Sønds Arvinger". «/i»Ud fra denne opgørelse ville der efter loven være 140 Rd. ud af de 1.400 Rd. til hende. Hvis ikke«i» «/i»arvingerne kunne akseptere tilbuddet, ville hun henstille til det kompetente forum [skifteretten] og procurator Juul fremtidig at møde for hende i sagen. 88)#13
Arvingerne bad herefter om udsættelse af sagen i 8 dage. 
Hansen, Thomas (I113)
 
1745 Produktion i 1792: 38976 Pd. Røgtobak og 4954 Pd Snuustobak. Tobakkens Stempel: Spindemesterens og Byens Navn Hans Friderich Wilhelm«b» «/b»Aarhuus

Fremmede Tobakker som indsniges i Landet er til stor Hinder for Afsætningen.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1746 Prokurator Westergaard i Århus er formynder for hendes børn med [RN9446] Terkild: Anne Kirstine og Kirsten. Olufsdatter, Karen (I443)
 
1747 Præstenken Madame Dons i Brabrand og beboes af 9 familier. Et Huus Bindingsværk, 1 Huus til Gaden 27 Fag 1 Etage 540 Rdl. Westergaard, Cicilie Jørgensdatter (I176)
 
1748 På Byrådets møde igår [03-04-1873] var 16 Medlemmer til stede.
Under punkt 15 drøftede man en uenighed omkring indkvarteringsforholdene (arealet) i Sukkerhuset [Brammersgade 37], hvor ejeren [M.P. Bruun?] havde klaget over den debat, der havde været herom på det sidste byrådsmøde.
Ejeren beklagede sig også over, at de militære myndigheder i stedet for at rette henvendelse herom til Indkvarteringskommissionen havde henvendt sig til de andre private kaserneejere, som det er sket sidste år ved [RN9034] Mallings Kaserne og Sukkerhuset.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1749 På daværende tidspunkt var det modtageren af et brev, som skulle betale portoen. Det betød, at et brev godt kunne ligge længe uafhentet hen på posthuset. Med visse mellemrum annoncerer postkontoret en oversigt over, hvem der har breve liggende, og hvor de kommer fra her for maj måned 1800:
Bekiendtgiørelser.
Uindløste Breve ved Aarhuus Post-Contoir for Maii Maaned 1800.
bl.a.
[RN9559?] Niels Kielderup, brev fra Hamborg
[RN9049] Kaarsberg, brev fra Helsingøer
[RN9049] Andr. Kaarsberg, brev fra Varde
[amtsforvalter?] Jens Thygesen
Nogle af disse breve kan være til nu for længst afdøde personer, som boet ikke har ønsket at modtage. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1750 På det samme møde den 30-04-1777 tilbød [RN9116] Lauritz Geiding af købe Okker Fabrikken [Røde Mølle] med alle dens priviligier etc. for 200 Rd. af Andreas Kaarsberg, hvilket han tilsluttede sig for at få afsluttet boet. Andreas havde som nævnt oven for den 21-11-1776 købt sin fars halvdel af møllen, og siden da købt den anden ejer ud af møllen. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1751 På en del af arealet langs med sydsiden af Mindegade opfører [RN9342] Christen Jensen Basballe 3 store købmandsgårde regnet fra Mindeporten mod vest:

[RN9358 hans søn] Peder Basballes egen iboende Gaard [Mindegade 10, matr. nr. 94]
[RN9360 hans svigersøn gift med RN9359 Anne] Michel Jacobsens egen iboende Gaard [Mindegade 8, matr. nr. 95]
[RN9339 hans søn] Jens Christensen Basballes Gaard som Søren Ollufsen beboer [Mindegade 6, matr. nr. 96]
[herefter følger Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97]

Baumgarten opgiver godt nok matr. nr. 93-96 samt en del af nr. 89, men anfører kun oplysninger om de forannævnte 3 købmandsgårde.

[Mindegade 12, matr. nr. 93 Jens Møches egen iboende Gaard og Mindegade 20, matr. nr. 89 Jens Mørches Plads]

Kilde til ovennævnte oplysninger har Baumgarten fra Grundtaksationen 1682. 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1752 På en ekstraordinær generalforsamling må det være vedtaget at ophæve selskabet grundet store tab, og i april 1786 sættes selskabets gård på en ny auktion.
For hver aktie kan der til forestående snaptings termin mod forevisning af aktiebrevene blive udbetalt 10 Rdl. Resten må betragtes som tabt. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1753 På kommunalbestyrelsens møde den 05-10-1862 behandlede man en ansøgning fra RN9034 enkefru Malling om nedsættelse af de hendes mand RN9007 Niels Malling for 1862 pålignede skatter:

"Et Andragende fra [RN9034] Enkefru Malling om Nedsættelse i de hendes afdøde [RN9007] Mand for indeværende Aar [1862] paalignede Skatter, nemlig Næringstaxt 20 og Formueetaxt 120, blev foretaget. For October Qvartal blev Skatten nedsat efter Næringstaxt 10, Formuetaxt 60 [for 1/1 år, hvoraf betale 1/4 for oktober kvartal?], hvorimod Ligningskommissionen havde foreslaaet Nedsættelse til Næringstaxt 10, Formuetaxt 20."

[RN9007 kaptajn, købmand N. Malling blev som den 6. højeste skatteyder beskattet med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 257 rdr. 48 sk. af formue, ialt 280 rdr. 60 sk. jf. Aarhuus Stiftstidende den 06-02-1862. Umiddelbart passer disse beløb ikke med ovennævnte behandling af fru Mallings ansøgning.

Som det fremgår af skatteligningen for det efterfølgende år 1863 bliver fru Malling nu sat i skat [1/1 år] med 7 Rdr. 28 sk. i næringsskat og 43 Rdr. 32 sk. i formueskat. Disse to tal passer bedre med kommunalbestyrelsens afgørelse den 05-10-1862.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1754 På kort 8 over bymarken 1801-1802 med fordelingen af jorden mellem de små lodsejere er som nr. 23 opført [RN9013] Madame Malling med et 3/3 avlslod.
Der er formodentlig tale om RN9013 Margreta Pedersdatter Kaarsberg, som på dette tidspunkt er gift Malling. Ejerskabet kan stamme fra hendes første ægteskab med RN9014 Jens Andersen Schmidt. 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
1755 På Magistratens herunder borgmester Christian Basballe besigtigelse i 1723 havde man ingen bemærkninger til, at Buchtrup opførte sin nye købmandsgård [Frederiksgade 79, matr. 351], så den strakte sig ud på byens markjorder og dermed uden for byporten. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1756 På skiftemødet den 21-11-1776 behandlede man et 7 siders langt regnskab og fabrikken Røde Mølle i Fruering Sogn [ved Skanderborg]. Peder ejede møllen sammen med Jens Jensen Nebel. Først afgjorde man mellemværendet mellem disse to, hvorefter [RN9049] Andreas Kaarsberg tilbød boet at købe faderens andel i møllen for 40 Rd., «i»"som var lidet meere end hands Sal. Fader selv derfor havde givet"«/i», hvilket medarvingerne aksepterede. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1757 Pålignede kommuneskatters ansættelse i taxter: Næring 10 x 1 Rdl 11 sk og i formue 80 x 1 Rdl. 70 sk. Malling, Andreas (I2)
 
1758 Påtegningen fremgår af skiftets indføring 06-03-1616 i Aarhus Overformynder Bog ved hans eneste barn [RN9343] Lisbeth Pedersdatter Basballe:
«i»
"finge siiden til echte hendis Stedfaders [RN9344 Jens Christensen] Broder [RN9505 Jens Jensen Basballe] ved naun Chresten Jensen, Vintapper i Kiøbenhaun anno 1634 [RN9342 Christen Jensen Basballe]"
«/i»Torkil Baumgarten er af den opfattelse, at der skulle have stået:
«i»"finge siiden til echte hendis [RN9343] Stedfaders [RN9344 Jens Christensen] Søn ved naun Chresten Jensen, Vintapper i Kiøbenhaun anno 1634 [RN9342 Christen Jensen Basballe]"
«/i»
Dette stemmer med, at [RN9342 Christen Jensen Basballe] og [RN9343] Lisbeth Pedersdatter Basballe var gift på tidspunktet for påtegningen i 1644 og boede i København. 
Basballe, Peder Nielsen (I349)
 
1759 Påtegningen fremgår af skiftets indføring 06-03-1616 i Aarhus Overformynder Bog ved hans eneste barn [RN9343] Lisbeth Pedersdatter Basballe:
«i»
"finge siiden til echte hendis Stedfaders [RN9344 Jens Christensen] Broder [RN9505 Jens Jensen Basballe] ved naun Chresten Jensen, Vintapper i Kiøbenhaun anno 1634 [RN9342 Christen Jensen Basballe]"
«/i»Torkil Baumgarten er af den opfattelse, at der skulle have stået:
«i»"finge siiden til echte hendis [RN9343] Stedfaders [RN9344 Jens Christensen] Søn ved naun Chresten Jensen, Vintapper i Kiøbenhaun anno 1634 [RN9342 Christen Jensen Basballe]"
«/i»
Dette stemmer med, at [RN9342 Christen Jensen Basballe] og [RN9343] Lisbeth Pedersdatter Basballe var gift på tidspunktet for påtegningen i 1644 og boede i København. 
Basballe, Lisbeth Pedersdatter (I343)
 
1760 R. Malling udbyder hampeblår i bedste sort fra Riga, nogle tønder godt ævre-smør, fyrkul og store stenkul sælges en-gros [til andre købmænd]. Malling, Niels (I7)
 
1761 R. Malling:
Et huus 180 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 92-3 og for de tidligere ejere nr. 92-2 og 92-4. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1762 R. Schandorff og [RN9007] N. Malling
udsælger indtil videre hver Søgnedag fra Kl. 8 til 10 Formiddag fortrinlig god tørret østersøsk Rug i Skjeppeviis til 5 Mk. 10 Sk. pr. Skp.
Aarhuus, den 1ste December 1830 [01-12-1830]
 
Malling, Niels (I7)
 
1763 Rannerøe's Søn Christian Peter døbt i Domkirken.
Faddere: Mad. Søegaard, Jfr. J. Schmidt, Agent Røgind, Færgeløbscass. Richard, Handelsassistent J. Schmidt og [RN9007] N. Malling.
 
Malling, Niels (I7)
 
1764 Rasmus er fraflyttet denne adresse i november 1874 iflg. Politiets Mandtalsliste. Malling, Rasmus (I8)
 
1765 Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
Et ?Huus 5 Fag 1 Etage, Ege Grundmuur indrettet til Beboelse med 2 Jern Kakkelovne, á Fag 80 400 Rdl. eller 370 sølv. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1766 Rasmus Mallings erindringer opgiver dødsdatoen til 16-08-1818, men kirkebogen siger 15-05-1818.

Aarhuus Stiftstidende 19-05-1818:

Efter et kort Sygeleie, behagede den almægtige Gud, i Aftes ved en rolig og blid Død at kalde til sig vores elskede og trofaste Moder [RN9047] Madam Anne Maria Malling, fød Hasle, i hendes Alders 83 Aar, der saaledes sørgeligst bekiendtgiøres for Familie og Venner af hendes efterladte Sønner.

Aarhuus
den 16 May 1818 [16-05-1818]
Paa min [RN9048 Mikkel Malling] Broders og egne Vegne [RN9001] R. Malling

 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1767 Rasmus vælges sammen med Hans Raae. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1768 Rebslager Laurits Espensen pantsætter 05-07-1666 ejendommen til handelsmand [RN9342] Christen Jensen Basballe.
I skiftet 13-02-1672 efter Laurids Espensen, der er død nogle år forinden, indlægges Christen som panthaver. Enken er Dorthe Svendsdatter med 5 børn.
Vurderingsforretning 23-10-1684.
21-01-1685 overtager Christen ejendommen. [han står som ejer i 1682 jf. Thomsens Realregister.] 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1769 Reen Kommen-Aqvavit og Brændeviin faaes nu igjen af egen Production hos
[RN9007] N. Malling
[efter moderniseringen af brænderiet til dampbrænderi?]

På lokaletegningerne vedlagt sønnen RN9008 Rasmus Mallings erindringer fra 1915 om købmandsgården svarende til situationen i 1856 er markeret en stor skorsten i det ene hjørne af Brænderiet, ligesom Pakhuset for jern, hør, hamp og klipfisk er nedlagt. "For Enden af Brænderiet laa Pakhuset for Jern, Hør og Hamp, dette tillige med Brænderiet lod min [RN9007] Fader nedrive og byggede det ny Brænderi med Dampkjedel, høj Skorsten og det Hele, som den Tid fordrede." jf. #77 i erindringerne.

 
Malling, Niels (I7)
 
1770 Rekonstruktionsskitse af facaderne på ejendommene Mejlgade 19 til 47 i 1801 og samme ejendommes facader skitseret i 1968.

Kilde: Stadsarkitektens Kontor, Rådhuset, 1968? 
Hutfeld, Jesper Nielsen (I398)
 
1771 Rekonstruktionsskitse af facaderne på ejendommene Mejlgade 19 til 47 i 1801 og samme ejendommes facader skitseret i 1968.

Kilde: Stadsarkitektens Kontor, Rådhuset, 1968? 
Schmidt, Christen Larsen (I209)
 
1772 Rekonstruktionsskitse af facaderne på ejendommene Mejlgade 19 til 47 i 1801 og samme ejendommes facader skitseret i 1968.

Kilde: Stadsarkitektens Kontor, Rådhuset, 1968? 
Rasch, Ulrikke Sophie (I55)
 
1773 Rekonstruktionsskitse af facaderne på ejendommene Mejlgade 19 til 47 i 1801 og samme ejendommes facader skitseret i 1968.

Kilde: Stadsarkitektens Kontor, Rådhuset, 1968? 
Gjeding, Jens Jensenius (I551)
 
1774 Renlighed i Aarhus i 1840erne var det iflg. Rasmus Nielsen så som så med. Amtsbarber Warbergs Badehus bag haverne ved Skolegade blev især kun brugt af mændene. Om vinteren kunne der også fås varme bade hos Warberg, og i en årrække havde Marcus Bech indrettet dampbadeanstalt i Graven, ligesom man også kunne få varme bade hos [RN9034] købmand N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41].
Men søgningen har åbenbart ikke været stor nok, for omkring 1870 var der kun anstalten i Skolegade tilbage med kun et baderum og et badekar til byens 15.000 indbyggere.
Byens læger, især A. Hansen var ivrige for at ændre disse forhold, og købmand Hans Broge støttede også sagen, så et aktieselskab blev stiftet til formålet, og den 03-12-1872 åbnede den romerske badeanstalt nu St. Olufs Badeanstalt. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1775 Reparation eller ombygning af Mind Port, Medel Port, Monch Port, Studtz Port, Broberrigs Port og Vester Port.
Hver af dem var 6-7 Alen bred [3,8x4,4 m] og 5-6 Alen høj [3,1x3,8 m]. 2 Portstolper på 7½ Alen [4,7 m] og en Overligger, "Port Hammer" på 5-6 Alen. Over hver Port anbragtes en Krone på 2 små Stolper.
Også Mølleport og Fægydeport på Brobjerg blev der også ofret udgifter på. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1776 Rheder-Sammenslutning for Sejladsen paa København.
Se: Skibsfart
 
Malling, Niels (I7)
 
1777 Richardt´s Datter, Ane Sørine Elisabeth Henriette, døbt i Domkirken.
Faddere: Mad. Welejus og Hr. G. Mulertz fra Kalundborg, Købmand Jacob Sørensen, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Købmand L. Jahnsen, Tobaksfabrikør Boberg, [RN9007] Handelsassistent Malling.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1778 Richardt´s Datter, Ane Sørine Elisabeth Henriette, døbt i Domkirken.
Faddere: Mad. Welejus og Hr. G. Mulertz fra Kalundborg, Købmand Jacob Sørensen, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Købmand L. Jahnsen, Tobaksfabrikør Boberg, [RN9007] Handelsassistent Malling.
 
Malling, Niels (I7)
 
1779 RN9001 Malling indkalder den 20-04-1809 som laugsværge for Lise Røygaard, enke efter Peder Nørschou Røygaard i Aarhus til møde om kaperen Willemoes. Enken ser sig ikke i stand til at tage ansvar for driften og udgifterne ved skibet, som pt. ligger i Aalborg Fjord [Limfjorden], hvor det afventer en reparation.
De øvrige interessenter i skibet indkaldes derfor til møde på Aarhus Rådstue den 04-05-1809 kl. 15 , for at man skal træffe beslutning om skibets fremtid.
Som laugsværge [RN9001] Malling. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1780 RN9001:

Aarhuus Stiftstidende 14-05-1794: Copulerede. Aarhuus den 9 Maii [09-05-1794]. [RN9001] Kiøbmand Hr. Maling, og [RN9013] Mad. Schmith.

Rasmus er omtalt i Anna Thestrup [03-09-2013, TAA]

Om hans begravelse siger Aa.St. 27-07-1826:

da hans jordiske Levninger bleve bragte til Domkirken, hvor hans Liig blev bisat...Hans Højærværdighed Hr. Stiftsprovst Studsgaard fremsagde efter Jordpaakastelsen...Liget bisattes i Domkirkens Korsgang undet det der hængende smukke Skib,

hvor der i KØBMANDSGARDEN, DYNKARKEN 39-41, ÅRHUS, RN9008 Distriktsforstander Rasmus Mallings erindringer fra 1899 og 1915 under note 1) #87 er oplyst [Den gamle By?] flg.:

Begravet på den gamle kirkegård (nu rådhusparken), på hans ligsten stod foruden de sædvanlige biografiske data:
Stands Taare ved den Frommes Hvilested,
Smil glade Haab igjennem Sorgen,
For Dyden lyser hist en salig Morgen,
En herlig Soel som aldrig skal gaa ned.

Hans bisættelse fra Domkirken og efterfølgende begravelse i Rådhusparken stemmer med udpegningen af familiegravstedet her samt enkens donation af 400 Rdl. til færdiggørelse af indhegningen omkring Søndre Kirkegård. Danmarks Kirker, Kirkegårde i Århus #1318

I så fald må denne gravsten senere hen være erstattet af den nuværende i Rådhusparken. [03-04-2014, TAA]

Af to gravstedsprotokoller for Søndre Kirkegård, litra A ajourført op til 1919 og efter 1919 fremgår der flg.:

Ældste protokol
Domsognet, litra a13, 6 grave, kontaktperson: [RN9039] overretssagfører Malling, Ved Stranden 4 II, København K.
Gravsted købt 1820
Nedsat lig i 1826 [RN9001 24-07-1826] og 01-10-1832 [Købmand Niels Mallings datter? RN9093 Rasmine Malling]
[RN9001] Købmand Rasmus Malling 24-07-1826
[RN9093] Købmand Niels Mallings ? 01-10-1832 [Rasmine 02-10-1832]
[RN9024] Jacobine Malling 12-01-1841
[RN9063] Hans Peter Malling 02-04-1841
[RN9022] Cecilie Malling 28-04-1841 [skal være 27-04-1841]
[RN9240] købmand Niels Mallings dødfødte barn 01-05-1848 [dreng]
[RN9007] købmand Niels Malling 25-07-1862
[RN9034] Ernstine Mathilde Kirstine [Kirstine overstreget] Malling 30-05-1874 [navn opført efter kirkebogens indførelse af dødsfaldet, men hun er døbt Mathilde Kirstine]
Gravstedet fornyet til 31-12-1922 og senere hen til 1942.

Yngre protokol
Domsognet, litra a13, 6 grave, 60 alen2 [23,6 m2]Kontaktperson: [RN9039] overretssagfører G. Malling, Ved Stranden 4, København K.
[RN9001] Købmand Rasmus Malling 24-07-1826
Købmand Niels Mallings hustru 01-10-1832, [skal være Købmand Niels Mallings datter RN9093 Rasmine Malling begravet 02-10-1832]
[RN9024] Jacobine Malling 12-01-1841
[RN9063] Hans Peter Malling 02-04-1841
[RN9022] Cecilie Malling 28-04-1841 [skal være 27-04-1841]
[RN9240] Niels Mallings udøbte søn [01-05-1848]
[RN9007] købmand Niels Malling 25-07-1862
[RN9034] Mathilde Kirstine Malling 30-05-1874
Gravstedet fornyet til 1942.

Af Protokol over gravsteder der skal flyttes i anledning af inddragelse af areal til rådhus, rådhuspark samt Park Allé fremgår der flg. oversigt over begravede:
Domsognet, litra a13, Klasse 1, Tiden for Gravstedets køb: 1820, 6 grave, Gravstedsejerens Navn og Bopæl: Overretssagførerfirmaet Rudolph Hauschultz [RN9069, RN9239], Ved Stranden 4, København K og RN9040 Frk. M. Malling, Hillerødgade 124, København F [står for vedligeholdelsen], Tidsfristens Udløb: 31-12-1942, Tiden for Nedsættelsen [begravelsesdato]:
[RN9001] Købmand Rasmus Malling 24-07-1826
[RN9093] Købmand Niels Mallings Søn Rasmus 01-10-1832 [skal være datter Rasmine begravet 02-10-1832]
[RN9024] Jacobine Malling 12-01-1841
[RN9063] Hans Peter Malling, Søn af Købmand Niels Malling 02-04-1841
[RN9022] Kathrine Cecilie Malling, Enke efter Købmand Rasmus Malling 28-04-1841 [skal være 27-04-1841]
[RN9240] Niels Mallings dødfødte barn [søn 01-05-1848]
[RN9007] købmand Niels Malling 25-07-1862
[RN9034] Mathilde Kirstine Malling født Linnemann 30-05-1874
Overgaaet til Kommunens Eje. Monumentet opbevares paa Kirkegaarden. Skal der foretages Udgravning før 1946, da skal der foretages Flytning til det Sted, hvor Monumentet anbringes. Indmaales [måle gravstedet op?].

Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet, Løbenummer: 56 [04-09-2015, TAA] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1781 RN9002:

Om Dynkarkens og Mindegades historie se: Emanuel Sejr, Gamle Århusgader, anden samling, Århus byhistorisk Udvalg, 1961, #54-61, #63-73.

[28-08-2013, TAA]

Kongelig bevilling af 17-10-1839. [12-08-2013, TAA]

[Fotografi] [RN9002] Andreas Malling [1815-1876] og Hustru Line Malling, f. Gaarn [RN9003 Caroline Gaarn 1817-1863]. Efter Fotografi tilh. [RN9008] Distriksforst. Rasmus Malling [1835-1922], København. Kilde: Om Jægergaarden i Aarhus
og dens Omgivelser.
Af Peter Holm.
[Om Jægergaarden i Aarhus og dens omgivelser, Peter Holm, Historisk Samfund for Aarhus Stift, 1911 nr. 4 side 1-14]
[Fotografiet findes ikke i www.danskebilleder.dk men skal scannes fra artiklen] [14-08-2013, TAA]

Hans købmandsgård i Mindegade 341 nu 6 er omtalt i Aarhus. Historisk-topografisk Beskrivelse med Biografier ved Dr. phil. Viggo J. v. Holstein Rathlou. Aarhus historisk topografiks Forlag, 1920. Bind 1. #376-395. Mindegade og Dynkarken.

[28-08-2013, TAA]

Om barken Caroline, omk. 1855:

#71 og #74 Barken er på 137 kmcl [274 registertons].

#74 ejet af købmandskonsortiet bestående af Andreas Malling, Hendrik Schandorff, F.W. Kiørboe, Hans Broge og den københavnske reder D. Halberstadt, ligesom den 85 læster store brig ejedes i kompagnigskab af denne kreds. Kilde: Fra Åhavn til Kysthavn – Århus havns historie til 1914, Århus Byhistoriske Udvalg, 1990


 
Malling, Andreas (I2)
 
1782 RN9003: Gaarn, Caroline (I3)
 
1783 RN9004 Rasmus Malling har her solgt (resten af) matr. nr. 5a til advokaterne Winge og Ollendorff. Malling, Rasmus (I4)
 
1784 RN9004:
 
Malling, Rasmus (I4)
 
1785 RN9005:

Ej fundet konfirmeret i Grundfør Sogn 1858-1860 incl. [21-08-2013, TAA] 
Jensen, Petrea Heine (I5)
 
1786 RN9006:

John har som husejer udfyldt, stemplet og underskrevet folketællingen for 1890 for Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a. [13-08-2013, TAA] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1787 RN9007 Capt. og Kbm. N. Mallings skonnert "Isabel" strander den 21-12-1852 på Svanegrunden ved Endelave med en deraf følgende skade på 237 Rdr. 47 sk., som Malling efterfølgende gennem to retssager får tilkendt, se 03-06-1856. Malling, Niels (I7)
 
1788 RN9007 N. Malling køber færsk flæsk. Malling, Niels (I7)
 
1789 RN9007 N. Malling køber gult voks. Malling, Niels (I7)
 
1790 RN9007 N. Malling sælger fra mandag den 15-10-1860 dagligt 2 slags godt husholdningsøl samt skibsøl i 1/1, 1/2, 1/4 og 1/8 tønder. Med den præcise datering tyder det på, at han ikke tidligere har udbudt denne vare. Herudover udbyder han gammelt mjød. Malling, Niels (I7)
 
1791 RN9007 N. Malling udbyder fisk i større eller mindre partier. Malling, Niels (I7)
 
1792 RN9007 N. Malling udbyder igen udmærket god Xeres-vin på flaske, 3 Mk. 8 sk. pr. flaske. Malling, Niels (I7)
 
1793 RN9007 N. Malling udbyder Libauer-hampeblår efter nutidens priser meget billigt, hjemmegjorte blegede hørlærreder i stykkevis og alenvis, fiin hvidgrå Rakizker-hør [rakitsker], hvid hør, Sele gryn, Tronhjems sild og ærter. Malling, Niels (I7)
 
1794 RN9007 N. Malling udbyder Liverpool salt. Malling, Niels (I7)
 
1795 RN9007 N. Malling udbyder norsk kommen og engelsk sennep (Durham Murtard) på flasker. Malling, Niels (I7)
 
1796 RN9007 N. Malling udbyder norske hamrede 3/4 pots [ca. 3/4 liter] bouteiller [flasker især til vin]. Malling, Niels (I7)
 
1797 RN9007 N. Malling udbyder nye 3-, 2- og 1-etages kakkelovne fra jernstøberiet i Aalborg, små runde ovne samt bilæggere alt til billige priser. Malling, Niels (I7)
 
1798 RN9007 N. Mallings oplag af københavnske 3-, 2- & 1-etages kakkelovne er blevet suppleret med små runde ovne, vindovne og bilæggere. Malling, Niels (I7)
 
1799 RN9007 Niels Malling sælger forskellige tekstiler i købmandsgården jf. en omfattende annoncering i den lokale avis Aarhuus Stiftstidende. Tekstilerne udbydes som lærred, hør, hørlærred, hamp, hampeblår, blår og blårlærred.

www.textfilnet.dk beskriver lærred på flg. måde: "Tekstil, den klassiske betydning af ordet lærred er et som oftest hvidt tekstil vævet af hørgarn i lærredsbinding. I bredere forstand benyttes ordet også om tekstiler af hamp-, blår- eller nældegarn vævet i lærredsbinding (jf. hampelærred, blårlærred og netteldug). Senere begynder man at iblande bomuld...Gennem tiden er lærred blevet anvendt til mange ting, alt efter kvaliteten blev det (og bliver det til dels stadig) benyttet til f.eks. skjorter, undertøj, sengetøj, håndklæder, sække og sejl."

Herudover sælger han også sejldug formodentlig målrettet sejlskibene.

Den 05-11-1830 lyder annoncerne således:
"Blegede og ublegede hjemmegjorte Hør- og Blaarlærreder kan faaes i Stykkevis hos
[RN9007] N. Malling."
"Norske hamrede 3/4 pots Bouteiller, bedste 3 & 4 bands Hør, samt fyhr Kull kan faaes hos
[RN9007] N. Malling."

Den 10-12-1830 sælger han flere sorter hør, samt hørblår til billige priser, den 23-04-1831, 28-04-1831 og 05-05-1831 flere sorter hør, den 13-08-1831 blegede og ublegede hør- og blårlærreder, Libauer hør og hamp, den 15-09-1831 hampeblår og den 16-03-1832 og 01-05-1832 Riga reen-hamp, pashamp & hampeblår, liebsuer hør i større og mindre partier til moderate priser. 
Malling, Niels (I7)
 
1800 RN9007 og RN9023:

"Bekjendtgjørelser.
De Mange af vore Venner og Velyndere som for skjønnede vores Bryllups Fest ved Illumination, Flagning, og paa anden Maade, modtage herved vores hjertelige og forbindtlige Tak.
Aarhuus, den 22de Octbr. 1830 [22-10-1830]
[RN9007] N. Malling. [RN9023] C.M. Malling, fød Frausing."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 23-10-1830

Købmænd i Århus. Bidrag til handelens historie i Århus. Århus Handelsstandsforening, Århus 1962, Redaktion Vagn Dybdal #80 opgiver ægteskabet som indgået i 1832. [16-08-2013, TAA]

 
Familie (F4)
 
1801 RN9007:


 
Malling, Niels (I7)
 
1802 RN9008 Rasmus Malling er ikke opført på denne adresse i maj 1873. I stedet for er opført Jørgen Olsen, distriktsforstander ved 6. distrikt. Rasmus har formodentlig overtaget sin forgængers bolig ved udnævnelsen til fattigforstander. Malling, Rasmus (I8)
 
1803 RN9008: Malling, Rasmus (I8)
 
1804 RN9009:

Se skiftet efter RN9046 Mette i Købmandsgården Dynkarken 39-41 #55. [14-08-2013 TAA]

Niels havde 4 børn med RN9047. De to yngste døde tidligt. Kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41. [14-08-2013, TAA]

Kirkebogen for Malling Sogn for 1717 er ikke bevaret. [20-08-2013, TAA]

Niels ej fundet konfirmeret i Malling Kirke, Domkirken eller Vor Frue Kirke, men der synes ikke at være indføring herom i 1731. [21-04-2014, TAA]

RN9009 Niels og RN9047 Anne Marie opretter 01-11-1786 fledføringskontrakt, indført i skifteprotokollen 27-11-1786, fol. 751.

Død og begravelse:

Niels død i december 1786 og begravet 15-01-1787 iflg. Ruth Dahl Larsen på http://www.geni.com/people/Niels-Malling/6000000017178666838 [18-04-2014, TAA] 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
1805 RN9010:

4 søskende:

1353 Mikkel Nielsen Malling i Århus. 09-12-1744 [skiftedato], fol. 66B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Johan Henrik Vilhelmsen, skrædder. A:

1) bror Rasmus Nielsen Pøel, død. 4B:
a Bendix Rasmussen Malling i Nygårdsmølle ved Vordingborg på Sjælland
b [Maren Rasmusdatter] g.m. Peder Hansen i Storenor
c [Johanne Rasmusdatter] g.m. Mikkel Sørensen i Starup
d [Anne Rasmusdatter] g.m. Hans Nielsen i Elkær

2) bror [RN9010] Morten Nielsen Malling, død. 2B:
a Jens Mortensen Malling
[RN9009] b Niels Mortensen Malling, skipper

3) søster Maren Nielsdatter, [fejl, skal være: Anne Nielsdatter], død, var g.m. Øvle Pedersen i Malling. 2B:
a Eskild Øvlesen i Malling
b Peder Øvlesen i København, brændevinsmand

4) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen Bundgaard. 1B:
a Niels Jensen Fløjstrup i Fløjstrup.
 
Nielsen, Morten (I10)
 
1806 RN9011:

Relationen til RN9009 Niels Mortensen Malling er ikke bevist.

Parret trolovet 06-10-1770. [12-08-2013, TAA]

spouse:Giertrud Maria NIELSDATTER
children:Helene Marie MALLING, Niels MALLING, Karen MALLING, Morten Rasmussen MALLING, Maren MALLING, Marthe Marie MALLING, Malene MALLING

Marthe Marie MALLING
christening: 8 April 1772
burial: 15 April 1772
Malene MALLING
christening: 8 April 1772
burial: 15 April 1772
Morten Rasmussen MALLING
christening: 4 July 1773
death:
Helene Marie MALLING
christening: 28 December 1775
death:
Maren MALLING
christening: 7 July 1779
death:
Niels MALLING
christening: 9 December 1780
death:
Karen MALLING
christening: 24 October 1784
burial: 10 June 1785

Kilde: https://familysearch.org [20-09-2013, TAA] 
Malling, Rasmus Mortensen (I11)
 
1807 RN9012: Borch, Giertrud Maria Nielsdatter (I12)
 
1808 RN9013:

Hendes broderdatter er [RN9022] Cecilie Marie Kaarsberg datter af RN9049 købmand Andreas Kaarsberg. [kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41 #55. 14-08-2013 TAA]
 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
1809 RN9014 Jens Andersen Schmidt klager den 03-05-1784 sammen med naboen Ole Sanne i Dynkarken 43 til Magistraten over vejens dårlige vedligeholdelse. Regnvandet løber igennem deres gårde og til tider ned i kældrene.
Rådstuen afviser deres ønske om, at byen istandsætter vejen med henvisning til Magistratens resolution af 23-07-1781 og anviser efter accept af amtsforvalter Thygesen byfoged og rådmand Hviid til at pålægge de øvrige husejere hver at istandsætte deres del af vejen.
Afslaget var udtryk for datidens holdning til vedligeholdelse af veje og gader.
 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1810 RN9014:

Skifte 18-01-1792.

Hans søster var gift med Peder Herskind, købmand i Århus.
 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1811 RN9015:

 
Jensdatter, Maren (I15)
 
1812 RN9016: Schmidt, Peter Kaarsberg (I16)
 
1813 RN9017:

Gift med Peder Laursen Schmidt, eligeret 1808-1822 i Aarhus. [03-09-2013, TAA] 
Schmidt, Dorothea Sophie (I17)
 
1814 RN9018:

Af Rasmus Mallings erindringer fra 1915 fremgår det, at Elisabeth angiveligt skulle være født 14-05-1783 iflg. Den Gamle By.

Det passer ikke med de andre børns fødselsår. I folketællingen for 1787 opgives hun til at være 5 år gammel og dermed født i 1782. Fødselsåret derfor rettet til 1782. [10-04-2015 TAA] 
Schmidt, Elisabeth Jensdatter (I18)
 
1815 RN9019: Schmidt, Maren Wissing (I19)
 
1816 RN9020:

Hun er ikke opført på skiftet efter faderen
Jens Andersen Schmidt, købmand i Århus. 18-01-1792, fol. 55, 71

Konklusionen må være, at hun ikke er datter af RN9014 Jens Andersen Schmidt, hvorfor forbindelsen til disse forældre er brudt. 16-11-2017 TAA 
Jensdatter, Maren (I20)
 
1817 RN9021: Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
1818 RN9022:

Som Forlovere ved hendes ægteskab med RN9001 Rasmus var hendes far RN9049 Andreas Kaarsberg og kusines mand RN9201? Peter Larsen Schmidt [12-08-2013, TAA]

Hun fik 5 børn sammen med RN9001 Rasmus, hvoraf tre døde som spæde. [03-09-2013, TAA] 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1819 RN9023:

Den gamle By«s Aarbog 1936-1937, #60. Kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41 #88 [15-08-2013, TAA]

I familie med [RN9057] maleren Rasch iflg. Købmandsgården i Dynkarken #70. [15-08-2013, TAA] 
Frausing, Cathrine Marie (I23)
 
1820 RN9024:

Kongebrev af 18-07-1834 ved ægteskabet med RN9007 Niels. [12-08-2013, TAA]

Moderen dør formodentlig i barselsengen efter RN9053 Hans Peters fødsel 26-12-1840. [19-08-2013, TAA] 
Schmidt, Jacobine (I24)
 
1821 RN9025: Malling, Cathrine Marie Margrethe (I25)
 
1822 RN9026:
 
Malling, Marie Christine (I26)
 
1823 RN9027:

Børn og børnebørn med RN9041, se dokumentet: 2019-10-14 Stamtavle Malling, kilde: Niels Malling, Majsvænget 89, 8340 Malling, 4085 2072, niels.malling@gmail.com
 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
1824 RN9028: Malling, Caroline Johanne Ane Dorthea Alexandra (I28)
 
1825 RN9029: Malling, Sophie Regize Gaarn (I29)
 
1826 RN9030: Malling, Birthe (Bertha) Heine (I30)
 
1827 RN9031: Malling, Andreas (I31)
 
1828 RN9032: Rasmussen, Jens (I32)
 
1829 RN9033: Pedersdatter, Dorthe Marie (I33)
 
1830 RN9034: Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1831 RN9035:

Datter Christiane Linnemann, annonceret død 31-03-1887?

At min kære Tante Christiane Linnemann igaar Eftermiddag er afgaaet ved Døden, bekjendtgjøres herved for Slægt og Venner.

Aarhuus, d. 31. Marts 1887 [31-03-1887]
[RN9036] N. Malling

jf. Sejr Sedler i Aarhuus Stiftstidende 31-03-1887. 
Linnemann, Johannes Hendrich (I35)
 
1832 RN9036:

Børn og børnebørn med RN9603, se dokumentet: 2019-10-14 Stamtavle Malling, kilde: Niels Malling, Majsvænget 89, 8340 Malling, 4085 2072, niels.malling@gmail.com 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
1833 RN9037: Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
1834 RN9038:

Børn og børnebørn med RN9604, se dokumentet: 2019-10-14 Stamtavle Malling, kilde: Niels Malling, Majsvænget 89, 8340 Malling, 4085 2072, niels.malling@gmail.com 
Malling, Ernst (I38)
 
1835 RN9039: Malling, Gustav Frederik Ludvig Wilhelm Schneider (I39)
 
1836 RN9040: Malling, Mathilde Ernestine (I40)
 
1837 RN9041: Sørensen, Johanne (I41)
 
1838 RN9042: Hansen, Søren (I42)
 
1839 RN9043:

www.politiregisterblade.dk angiver hendes fødselsår til 11-02-1844. [19-08-2013, TAA] 
Guldberg, Emilie Constance Nygaard (I43)
 
1840 RN9044: Jensine (I44)
 
1841 RN9045:

De får også børnene: f. 25-08-1809 [RN9231] Johanne Frederikke Frausing og f. 22-06-1822 Oluf Worm Frausing. Kilde: http://www.oleborch.dk [29-08-2013, TAA]

I perioden 1807 til 1825 får de 10 børn. 2 drenge død som små, Frederik født i 1816 falder i 1822 ned fra Svalegangen og dør. Sønnen Poul født i 1810 drukner i 1827 under skøjteløb på Limfjorden ved Aalborg.
RN9023 Cathrine er den ældste af de 4 døtre.
Tilbage i børneflokken i Borgmestergården efter Cathrines ægteskab 3 døtre og 2 sønner.
Kilde: Frausings erindringer #59-60 
Frausing, Christen Bagge (I45)
 
1842 RN9046:

Af skiftet dette år fremgår det, at familien uden at være velstående kunne svare enhver sit, idet boet efter fradrag af gæld blev opgjort til 417 rdlr. 1 mk. 14. sk. Listen over familiens sølvtøj viser kun en beskeden mængde sammenlignet med den tilsvarende fortegnelse fra 1862. Den bestod af 6 sølvskeer med en vægt af 18 lod, takserede til 9 rdlr., et krus med sølvlåg på 9 lod til 4 rdlr. 3 mk., et hovedvandsæg af sølv til 1 rdl., en guldkæde på 8 lod til 64 rdlr. og en treleddet ring til 3 rdlr. Kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41 ÅRHUS, Distriktsforstander Rasmus Mallings erindringer fra 1899 og 1915 doneret til Den gamle By.
8)#55
 
Thomasdatter, Mette Marie (I46)
 
1843 RN9046:

Skifte 17-10-1756.

 
Thomasdatter, Mette Marie (I46)
 
1844 RN9047:

Bror Rasmus Mortensen Hasle, købmand?
 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1845 RN9048:

"Paa S.T. Hr. Kjøb- og Handelsmand Michel Mallings Liigplade læstes følgende:
En redelig retskaffen Mand,
Virksom god Borger,
Trofast øm Ægefælle,
Omhyggelig, kjerlig Fader
Og
Fattiges hjelperige Ven,
Kjøb- og Handelsmand
Hr. Michel Malling
Endte sin daadrige Vandel
Den 21de Juni 1819 [21-06-1819]
Fød den 9de November 1764 [09-11-1764] i Aarhuus;
Gift den 8de Juli 1807 [08-07-1807]
Med Hans efterladte dybtsørgende Enke
[RN9241] Mad. Margarethe Christensen,
Som med inderlig Veemod
Begræder Hans tidlige Bortgang;
Savnende tungt en høitelsket Ægtefælle
Og en saare god omhyggelig Fader
For Deres tvende Smaae
En Søn og en Datter.
Een Datter
Modtog Ham i Evighedens lyse Egne,
Til Guds Ansigts
Glade Beskuelse.
Hædret være Hans Minde,
Thi Han fortjente død." 
Malling, Mikkel Nielsen (I48)
 
1846 RN9048: Malling, Mikkel Nielsen (I48)
 
1847 RN9049:

Andreas Kaarsbergs levnedsforløb iflg. Thestrup: Eligerede Borgere, #100:

Ca. 1749 - 1826
Eligeret 1794 - 1803.
Født i Aarhus, søn af vinhandler og og elig. borger [RN9078] Peter Kaaberg og [RN9079] Maren Jensdatter Wissing.
Borgerskab som Købmand 1776, var vinhandler.
Fordelt ekstraskatten 1781, "gået med magistraten" 1784, indkvarteringen 1786, takserborger 1792, var opsynsmand og kasserer ved færgevæsenet 1815, medinteressent i tobaksfabrik og -plantage.

Gift ca. 1776 med [RN9080] Kirsten Dons (ca. 1746 - maj 1825) datter af [RN9175] portør [pastor] Jens Dons i Brabrand og [RN9176] Cecilie Jørgensdatter Westergaard.


 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1848 RN9050: Hansen, H.P. (I50)
 
1849 RN9051:

Denne person udgår og erstattes af RN9052 Christian Vigilius Blache, professor, 37 i København. [19-08-2013, TAA]
 
Blache, Chr. (I51)
 
1850 RN9052:

Har jf. Købmandsgården Dynkarken 39-41 stået for flere malerier m.m. til familien Malling. [15-08-2013,. TAA]

Bl. a. akvarellen: Gårdspladsen i den Mallingske købmandsgård i Dynkarken brugt som omslag til: Købmænd i Århus, 1962 og gengivet i Købmandsgården Dynkarken 39-41 #78. [16-08-2013, TAA]

I kilden: Aarhus, Byens Historie og Udvikling gennem 100 Aar, Francis Beckett m. fl. Billeder af J. Ølsgaard, november 1905 #357 er der et maleri udført af ham af hans barndomshjem: rektorboligen set fra gårdspladsen. [21-08-2013, TAA]

Vielsen 09-11-1870 ej fundet i kirkebogen for Aarhus Domsogn. [21-08-2013, TAA]

Er udførligt omtalt i Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi på http://www.denstoredanske.dk under navnet Christian Blache [29-08-2013, TAA]
 
Blache, Christian Wigilius (I52)
 
1851 RN9053:

Han fik 2 børn med RN9054 Petrine og 2 børn med RN9237 Lise. 
Schmidt, Christen Møller (I53)
 
1852 RN9054 Schmidt, Anne Jacobine Petrine Secher (I54)
 
1853 RN9055:

Hans [hendes] bror er [RN9057] maleren Rasch. Kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41 og Frausings erindringer #59 [22-08-2015, TAA]
 
Rasch, Ulrikke Sophie (I55)
 
1854 RN9056:

Parret havde herudover 2 sønner.
Kilde: Frausins erindringer #59 
Rasch, Frederik (I56)
 
1855 RN9057:

Den gamle By opgiver fødselsåret 1806 og dødsåret 1842 i RN9008 Distriktsforstander Rasmus Mallings erindringer fra 1899 og 1915 doneret til Den gamle By. Uddrag af hans halvsøster RN9040 Ernestine Mathilde Mallings Erindringer skrevet 1914 og 1920. Den gamle By, Årbog 1953. #88

Årstallene hviler på fejlagtige oplysninger iflg. . Han er rettelig født 1783 og død 1862 iflg.: Købmænd i Århus. Bidrag til handelens historie i Århus. Århus Handelsstandsforening, Århus 1962, Redaktion Vagn Dybdal. #80 hvor der også er en beskrivelse af hans liv. [16-08-2013, TAA] 
Rasch, Ole Magnus (I57)
 
1856 RN9058:

Tante Lise Schmidt paa Klokkerholm var jomfru i Hjortshøj Præstegård, da RN9022 Cecilia som enke kom på besøg hos hendes bror præsten. Kilde. Købmandsgården Dynkarken 39-41 [16-08-2013, TAA]

Ægteskab: Appollone Marie Jensdatter Sand den 06-11-1815 i Hjortshøj Kirke. [28-08-2013, TAA]

De fik 1 datter. [03-09-2013, TAA]

Hjortshøi, Elev og fra 27/5 1674 Egaa, Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.
11. 05-07-1815 [p. Cap.[personlig capellan] * 30-04-1806, o.[ordineret?] 23-05-1806] Jens Dons Kaarsberg, f. Aarh. 27-12-1778; F. [RN9049] Andreas K., Viinhandler; M. [RN9080] Kirstine Dons af Braband-K.; St. Aarh. 97; C. 23-07-1801, n.; ~ Abelone Marie Sand, s. 83; F. Eier af Hvidstedgd.; see N. Secher i Ølsted;
[† 06-04-1849; „Høi og smuk; vel ikke meget lærd, men en dygtig og nidkjær Præst, retsindig i al sin Færd. Han og hans Hustru vare bekjendte for deres store Gjæstfrihed og meget afholdte".].
Kilde: http://wiberg-net.dk/459-Hjortshoi.htm 
Kaarsberg, Jens Dons (I58)
 
1857 RN9059:

 
Kaarsberg, Peter (I59)
 
1858 RN9060:

Faderen var degn i Aalsø Sogn. Kilde: Aarhus, Byens Historie og Udvikling gennem 100 Aar, Francis Beckett m. fl. Billeder af J. Ølsgaard, november 1905, #324

Maleri af ham samme sted.

En del af hans digte er samlede i "Arosia".

I samme kilde #357 er et maleri udført af sønnen RN9052 professor Chr. Blache af rektorboligen set fra gårdspladsen.

[21-08-2013, TAA]

Er udførligt omtalt på Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi på http://www.denstoredanske.dk [29-08-2013, TAA] 
Blache, Hans Henrik (I60)
 
1859 RN9061: Kold, Elisa Maria (I61)
 
1860 RN9062:

Forbindelsen til forældrene RN9052 og RN9026 ikke dokumenteret men Lise bor pr. 01-05-1892 hos forældrene, og adressen er den samme.

Ej fundet født i Aarhus Domsogn eller Vor Frue Sogn. Ej fundet i folketælligen 1880 for Aarhus eller København.

På www.politiregistebladene.dk oplyses det, at hun er født i København.

[21-08-2013 TAA]
 
Blache, Lise Christine (I62)
 
1861 RN9063: Malling, Hans Peter (I63)
 
1862 RN9064: Blache, Maria Elisabeth (I64)
 
1863 RN9065: Blache, Marie Elisabeth (I65)
 
1864 RN9066:

Han er født 23-08-1877 og ægteskabet indgået 15-07-1908 iflg. Den Christen Møller Schmidtske stamtavle udarbejdet 1882 i henhold til købmand i Århus Christen Møller Schmidts testamente af august 1869 ved F.E. Seidelin. 2den udgave i 1911 ved Peter Holm. 3die udgave i 1954 ved M. Schmidt Müller. #85 [21-08-2013, TAA]

Børn og børnebørn med RN9067, se dokumentet: 2019-10-14 Stamtavle Malling, kilde: Niels Malling, Majsvænget 89, 8340 Malling, 4085 2072, niels.malling@gmail.com 
Blache, Niels Christian (I66)
 
1865 RN9067: Dinesen, Nicoline Louise (I67)
 
1866 RN9068: Malmberg, Hortensia Martine (I68)
 
1867 RN9069:

Der er en længere omtale om hende på: http://www.kvinfo.dk, https://sv.wikipedia.org og www.denstoredanske.dk [06-09-2015, TAA] 
Malling, Mathilde Johanne (I69)
 
1868 RN9070:

RN9070 er farfar til Niels Malling, født i 1849, forfatter til anetavlen, se dokumentet: 2019-10-14 Stamtavle Malling, kilde: Niels Malling, Majsvænget 89, 8340 Malling, 4085 2072, niels.malling@gmail.com 
Malling, Carl Gustav (I70)
 
1869 RN9071:

Ej fundet født i kirkebøgerne for Aarhus Domsogn eller Vor Frue Sogn. [21-08-2013, TAA] 
Malling, Rasmus (I71)
 
1870 RN9072: Jutta Angelica Alvilda (I72)
 
1871 RN9073:

Forbindelsen til forældrene er ikke bevist. [21-08-2013, TAA]

Børn og børnebørn med RN9074, se dokumentet 2019-10-14 Stamtavle Malling, kilde: Niels Malling, Majsvænget 89, 8340 Malling, 4085 2072, niels.malling@gmail.com 
Blache, Hans Henrik (I73)
 
1872 RN9074: Hein, Ingeborg (I74)
 
1873 RN9075: Schmidt, Holger (I75)
 
1874 RN9076:

Tom Schmidt har læst kirkebogen, så barnet skulle være søn af RN9007 Niels Malling og RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann, hvilket ikke er tilfældet. Deres dødfødte søn RN9240 er født 26-04-1848 og begravet 01-05-1848. [04-09-5015, TAA] 
Schandorff, Waldemar (I76)
 
1875 RN9077: Malling, Niels (I77)
 
1876 RN9078:

Hans aner er beskrevet på http://www.smidths.dk/gruppe6/19357.htm
Her er han død 16-07-1774.
[28-08-2013, TAA]

Fælles skifte over Peder og Kiersten 26-07-1774, fol. 880B.

Stamtavle-uddrag for Peter Andreasen Kaarsberg vist som bilag 3a i Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg, skrevet af Jørgen Kaarsberg, 2003. [03-09-2013, TAA] 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1877 RN9079:

Bror Søren Vissing og Peder Lerager, prokurator.

Slægtningen i Aarhus, som bl.a. ejede Aarhus Mølle.

 
Wissing, Maren Jensdatter (I79)
 
1878 RN9080:

Hendes aner er beskrevet på http://www.smidths.dk/gruppe6/19383.htm
[28-08-2013, TAA] 
Dons, Kirstine (I80)
 
1879 RN9081: Malling, Andreas (I81)
 
1880 RN9082:

Gift Dreyer iflg. Københavns Skiftekommission ved søsterens død 13-06-1928. [27-08-2013, TAA] 
Malvine Frederikke (I82)
 
1881 RN9083:
 
Kaarsberg, Maren Elisabeth (I83)
 
1882 RN9084:

Parret fik 2 døtre og 8 sønner. Se silhouet fra ca. 1821, Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg, #20

[03-09-2013, TAA] 
Kaarsberg, Anne Johanne Catharine (I84)
 
1883 RN9085: Kaarsberg, Hans Dons (I85)
 
1884 RN9086:

Er der tale om to sønner med navnet Peter Kaarsberg? [29-08-2013, TAA]

Han var åndsvag. Kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41 #83 [18-08-2013, TAA]

[28-08-2013, TAA] 
Kaarsberg, Peter (I86)
 
1885 RN9087:

Skiftesamling 20-11-1776.

Iflg. skifter i Aarhus l.nr. 2355 26-07-1774 efter [RN9078] Peder Kaarsberg er hun død på dette tidspunkt. 
Hansen, Kiersten Thomasdatter (I87)
 
1886 RN9088: Kaarsberg, Elisabet Margrete (I88)
 
1887 RN9089:

Der er bevaret en kladde til hendes gravskrift. 
Kaarsberg, Jakobine (I89)
 
1888 RN9090: Kaarsberg, Margrete (I90)
 
1889 RN9091: Kaarsberg, Anna (I91)
 
1890 RN9092:

Gift 3 gange, 3 børn i 2. ægteskab.

[03-09-2013, TAA]

Kan meget vel være
Id:8889Alder: 22
Lbnr:10857 Død:
Fornavn:HANSFødested:ÅRHUS
Efternavn:KAARSBERGBosiddende:
Borgerskab:Eksamensdato:1811-01-12 [12-01-1811] kilde: www.skippere.dk [17-06-2014, TAA] 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1891 RN9094: Malling, Jens Mortensen (I94)
 
1892 RN9095:

Morten og Ide har i folketællingen pr. 01-07-1787 på Gammel Torv, No. 181 i Aaborg 3 børn. 
Malling, Morten (I95)
 
1893 RN9096: Malling, Thomas Nielsen (I96)
 
1894 RN9097:

Af skiftet efter RN9248 Abelone Jacobsdatter l.nr. 1441 06-05-1745 fremgår det, at Abelone er 10 år gammel. 
Geding, Abelone Jacobsdatter (I97)
 
1895 RN9098:

Børn med RN9014: Anders 26, købmandskarl i Ålborg, Søren 25, Peder Nikolaj 24, død på rejse til Ostindien, Maren 22, Jacob 21, Hans 20. Arv efter børnenes morfar Søren Grønfeldt i Ebeltoft, skifte 21.11.1781.

Søskende: Testamente af 22.09.1772 for Birgitte Grønfeldt, enke efter Hans Lauridsen, hospitalsforstander i Århus.
søster Mette Marie Grønfeldt g.m. Jens Buchtrup, købmand i Århus
 
Grønfeld, Dorthe Sofie (I98)
 
1896 RN9098:

Mor Abelone Jacobsdatter, skifte 06.05.1745
 
Geding, Jacob Lauritsen (I99)
 
1897 RN9100:

Jens, 2 år er nævnt i skiftet efter faderen i l.nr. 1296 23-01-1744.

Af skiftet efter RN9248 Abelone Jacobsdatter l.nr. 1441 06-05-1745 fremgår det, at Jens er 8 år gammel.

Af skiftet l.nr. 1751 25-07-1760 fremgår det, at Jens Jacobsen Geding er 18 år og hans farbror [RN9438] Søren Wissing er formynder for ham. Fødselsdatoen derfor rettet til 1742. 
Geding, Jens Jacobsen (I100)
 
1898 RN9101:

Gift 28-10-1790 i Frelser Sogn med Frideriche Christine Tiihl (1768-1819). Sammen fik de 1 søn og 1 datter. Sønnen Peter Andreas var vinhandler i København, ligesom hans søn Jakob Peter.

På den nedlagte Frelsers Kirkegård var der en gravsten over Jacob. P. Kaarsberg. [03-09-2013, TAA] 
Kaarsberg, Jacob Pedersen (I101)
 
1899 RN9102:

Om familien RN9102 Hans Pedersen Kaarsberg se: 2004-00-00 Købmand og klædehandler Hans Petersen Kaarsberg, Jørgen Kaarsberg, 2004, http://www.kaarsberg.org/kapitler/kobmankl.pdf 
Kaarsberg, Hans (I102)
 
1900 RN9103:

Bror Søren Pedersen Kalundborg, skomager i Aarhus og Karen Pedersdatter i Rendsborg.

Maren 24 i Røsnæs Præstegård ved Kalundborg, Gertrud Marie 16 sst.
 
Kalundborg, Niels Pedersen (I103)
 
1901 RN9104: Rasmusdatter, Malene (I104)
 
1902 RN9105:

Morfar til RN9098 Dorthe Sofie Grønfeldt. 
Grønfeld, Søren (I105)
 
1903 RN9106: Schmidt, Anders (I106)
 
1904 RN9107: Schmidt, Søren Jensen (I107)
 
1905 RN9108: Schmidt, Peder Nikolaj (I108)
 
1906 RN9109: Schmidt, Maren (I109)
 
1907 RN9110: Schmidt, Jacob (I110)
 
1908 RN9111: Schmidt, Hans (I111)
 
1909 RN9112:

Iflg. Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg, 2003 døde hun efter maj 1777. 
Geding, Maren Lauridsdatter (I112)
 
1910 RN9113:

De har også en søn RN9116 Laurids Geding.

Skifte 10-04-1777.

Ved hans skifte 10-04-1777 har de børnene RN9117 Hans Thomsen, død og RN9116 Laurids Thomsen Geding.

Ved skiftet tillægges Laurids 13 års løn for hans arbejde for moderen fra 1764 til skiftedato, hvilket indikerer, at faderen er død 13 år før ultimo 1763. 
Hansen, Thomas (I113)
 
1911 RN9114: Nielsdatter, Maren (I114)
 
1912 RN9115:

Er formodentlig samme person som RN9097. 
Geding, Abelone Jacobsdatter (I115)
 
1913 RN9116:

Født ca. 1740 iflg. Anna Thestrup.

Laurids og Johanne fik tre børn heraf to sønner.
Kilde: Mejlgade - en reel og nærsom gade, Fra den sorte skole til Middelgades port, Peter Jensen og N.J. Israelsen, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968 #130

Iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #909 er Lauritz død 1811. Han, en søn begravet 10-06-1799 og hustruen Johanne er begravet i Domkirken.
Der er muligvis tale om samme gravsted som RN9364 Michel er begravet i. 
Gjeding, Laurids Thomasen (I116)
 
1914 RN9117: Thomsen, Hans (I117)
 
1915 RN9118: Galthen, Marcus Mørch (I118)
 
1916 RN9119: Malling, Niels (I119)
 
1917 RN9120: Malling, Mikkel Nielsen (I120)
 
1918 RN9121: Nielsdatter, Anne (I121)
 
1919 RN9122: Pøel, Rasmus Nielsen (I122)
 
1920 RN9123: Malling, Bendix Rasmussen (I123)
 
1921 RN9124: Rasmusdatter, Maren (I124)
 
1922 RN9125: Hansen, Peder (I125)
 
1923 RN9126: Rasmusdatter, Johanne (I126)
 
1924 RN9127: Sørensen, Mikkel (I127)
 
1925 RN9128: Rasmusdatter, Anne (I128)
 
1926 RN9129: Nielsen, Hans (I129)
 
1927 RN9130: Nielsdatter, Anne (Maren) (I130)
 
1928 RN9131:

Sønnerne Peder og Eskild fører tingsvidner 18-09-1758 på deres slægtskab med faderen Øvle Pedersen. Sagen oplister alle hans børn og ægtefæller. 
Pedersen, Øvle (I131)
 
1929 RN9132: Øvlesen, Eskild (I132)
 
1930 RN9133: Øvlesen, Peder (I133)
 
1931 RN9134: Nielsdatter, Anne (I134)
 
1932 RN9135: Bundgaard, Jens Jensen (I135)
 
1933 RN9137: Rasmus' første kone (I137)
 
1934 RN9138: Olufsdatter, Anne (I138)
 
1935 RN9139: Jensen, Mikkel (I139)
 
1936 RN9140: Jensdatter, Kirsten (I140)
 
1937 RN9141: Malling, Valborg (Volborg) Mortensen (I141)
 
1938 RN9142:

Børn og børnebørn med RN9606, se dokumentet: 2019-10-14 Stamtavle Malling, kilde: Niels Malling, Majsvænget 89, 8340 Malling, 4085 2072, niels.malling@gmail.com 
Malling, Bendix Mortensen (I142)
 
1939 RN9143:

I Brandtaksationen for 1761 står Peder Rasmussen Malling som ejer af ejendommen Ved Aaen, forsikring nr. 202, Bygningen står uden Beboere, et Huus, Bindingsværk, 3 Fag, Gadehuus, enn Etage, 2 Fag Halvtag. Vurderet til 80 Rdl.

Er dette en søn til RN9143 Rasmus Mortensen Malling?

Ejendommen ligger ved siden af RN9009 skipper Niels Mortensens ejendom forsikring nr. 201, som beboes af en Matros. 
Malling, Rasmus Mortensen (I143)
 
1940 RN9144: Jensdatter (I144)
 
1941 RN9145: Malling, Mikkel Mortensen (I145)
 
1942 RN9146: Malling, Peder Mortensen (I146)
 
1943 RN9147: Malling, Anne (I147)
 
1944 RN9148: Rasmusdatter, Karen (I148)
 
1945 RN9149: Malling, Maren (I149)
 
1946 RN9150: Malling, Søren (I150)
 
1947 RN9151: Sørensdatter, Maren (I151)
 
1948 RN9152: Øvlesen, Søren (I152)
 
1949 RN9153: Malling, Anne (I153)
 
1950 RN9154:

Fødsel også angivet til 1722. 
Malling, Jacob (I154)
 
1951 RN9155:

Alder også angivet til 1724. 
Malling, Laurids (I155)
 
1952 RN9156: Malling, Maren (I156)
 
1953 RN9157: Robertsdatter, Dorthe (I157)
 
1954 RN9158: Pedersen, Rasmus (I158)
 
1955 RN9159: Jensen, Mikkel (I159)
 
1956 RN9160:

Hans levnedsbeskrivelse er omtalt i: Themand og vinhandler. 
Kaarsberg, Anders Hansen (I160)
 
1957 RN9161: von der Weyde, Elisabeth Lucasdatter (I161)
 
1958 RN9162: Kaarsberg, Peder (I162)
 
1959 RN9163:

Søn? S Jensen Wissing som optræder som formynder ved skiftet efter RN9079 Maren. 70)l.nr. 1760 01-12-1760
Datter? jf. skifter i Aarhus:
1570 Anne Margrethe Wissing i Århus. 09-05-1755,
E: Niels Jensen Hasle. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

Morbror Thomas Wissing er formynder for RN9260 Gjødes børn med RN9259 Johanne iflg. skifter i Aarhus l.nr. 2456 24-11-1777. 
Wissing, Jens Sørensen (I163)
 
1960 RN9164: Kaarsberg, Marie Elisabet (I164)
 
1961 RN9165: Kaarsberg, Marie Elisabet (I165)
 
1962 RN9166: Müller, Christian Steen (I166)
 
1963 RN9167: Galthen, Mads (I167)
 
1964 RN9168: Galthen, Peter Kaarsberg (I168)
 
1965 RN9169 Galthen, Anne Mørch (I169)
 
1966 RN9170: Galthen, Peder Mørch (I170)
 
1967 RN9171: Galthen, Marcus Mørch (I171)
 
1968 RN9172:

Gift 08-10-1806 med gæstgiver og borger i Aarhus Frantz Fulling. 
Müller, Cecilie Elisabeth Mathilde (I172)
 
1969 RN9173: Galthen, Mads Pedersen (I173)
 
1970 RN9174: Mørch, Anne (I174)
 
1971 RN9175:

Begivenheder i hans liv:
Kilde: http://www.hannet.dk/Rapporter/aner_familie_slaegt/18347.html [10-12-2015, TAA]

• Uddannelse, 1828. 3 student fra Frederiksberg, cand. theol. 1732

• Erhverv, 17 jul. 1739. 3 sognepræst i Brabrand og Kasted, Århus amt

• Gift 1. gang. 4 med forgængerens enke. 1741 dør både en madame Fæster og en madame Hutfeldt, henholdsvis 37 og 68 år. Kan være forrige præsts datter og hustru. Der står intet i kirkebogen om ægtefælle

• Gift 2. gang: med Cicilia Jørgensdatter Westergaard, 9 jul. 1743, Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt. 5 viet i assessor Westergaards hus samtidig med søsteren Dorothea Marie Westergaard

• Barn begraves, 16 jun. 1751. 6 sønnen Søren Lintrup 3 måneder gammel, døbt 1/4 s.å.

• -, 1754. 7 nævnes i skiftet efter sin søster Anne Hansdatter Dons i Brabrand præstegård - bror Jens Dons, præst i Brabrand

• Barn begraves, 9 sep. 1756. 8 sønnen Peter 11 uger gammel, døbt 28/6 s.å.

• Barn begraves, 15 mar. 1757. 9 sønnen Søren 2 år gammel, døbt 3.1.1755

• -, 1768. 3 efterfølges i embedet af sin søn Hans Jensen Dons

• -, 1774. 10 nævnes i skiftet efter sin farbror Jens Simonsen: Jens Hansen Dons 66, præst i Brabrand og Kasted

• Skifte, 30 maj 1780. 11 efter Jens Dons, præst i Brabrand og Kasted. Enke: Sidsel [Jørgensdatter] Vestergaard. LV: Anker Jørgensen Secher til Kærbygård
Børn:
1) Hans Dons, præst i Brabrand og Kasted
2) Kirsten Dons g.m. Andreas Kaasberg, købmand i Århus
3) Maren Dons
4) Anne Dorthe Dons
5) Anne Cathrine Dons
6) Anne Dons.
FM: farbror Hans Dons, præst i Vitten, Haldum og Hadsten.
[tal 1-11 er henvisning til kilderne:
1 Eltang kirkebog, 1681-1800 opslag 69.

2 Brabrand kirkebog, 1763-1813 opslag 149.

3 Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867.

4 Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867. .... Brabrand kirkebog, 1732-1763 opslag 453.

5 Århus Vor Frue kirkebog, 1726-1813 opslag 145.

6 Brabrand kirkebog, 1732-1763 opslag 365 + 466.

7 www.brejl, Hasle Herred Gejstlige Skifteuddrag 1750-1807, folio 51 (brejl nr. 7).

8 Brabrand kirkebog, 1732-1763 opslag 382 + 470.

9 Brabrand kirkebog, 1732-1763 opslag 376 + 471.

10 www.brejl, Koldinghus amt Skifteprotokol 1774-1777 side 1237 (Brejl nr. 383).

11 www.brejl, Hasle Herred Gejstlige Skifteuddrag 1750-1807 folio 268 (brejl nr. 34). ]

 
Dons, Jens Hansen (I175)
 
1972 RN9176 Madame Donses lejeboder nu reduceret til 15 fag, som datteren RN9080 Kirstine arver efter moderens død.
 
Westergaard, Cicilie Jørgensdatter (I176)
 
1973 RN9176: Westergaard, Cicilie Jørgensdatter (I176)
 
1974 RN9177:

Begravne: den 2de Juni [02-06-1813]: [RN9001] kiøbmand Rasmus Mallings dødfødte Datter.
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 12-06-1813 
Malling, Dødfødt Datter (I177)
 
1975 RN9177: Malling, Dødfødt Datter (I177)
 
1976 RN9178: Schmidt, Anders (I178)
 
1977 RN9179:

Det er muligvis denne Gaarn:

Id:8300Alder:20
Lbnr:10268Død:
Fornavn:JOHN Fødested:LÆSØ
Efternavn:JENSEN GARNBosiddende:
Borgerskab:Eksamensdato:1805-08-08 [08-08-1805]

Ligesom hans bror kan være denne:


Id:6228Alder:20
Lbnr:8196Død:
Fornavn:POULFødested:LÆSØ
Efternavn:JENSEN GAARN
Eksamensdato:1798-06-06 [06-06-1798]


Kilde: www.skippere.dk, hjemmesiden over navigationseksaminerede danske skippere og styrmænd i perioden 1707-1839, hvor eksamen i dette tidsrum, kun kunne aflægges hos Københavns skipperlav. Siden indeholder en prosopografisk database, hvori der kan søges oplysninger om mere end 13.886 eksaminerede skippere og styrmænd, 4.001 skibe og 10.770 destinationer som var skibenes rejsemål. [17-06-2014, TAA] 
Gaarn, John (I179)
 
1978 RN9180: Creutzberg, Mette Kirstine (I180)
 
1979 RN9181:

Kan meget vel være:

Id:11179Alder:19
Lbnr:13148Død:
Fornavn:JENSFødested:ÅRHUS
Efternavn:JOHNSEN GAARNBosiddende:
Borgerskab:Eksamensdato:1831-12-20 [20-12-1831] Kilde: www.skippere.dk [17-06-2014] 
Gaarn, Jens (I181)
 
1980 RN9182:

Kan meget vel være:

Id:11383Alder:18
Lbnr:13352Død:
Fornavn:FREDERIKFødested:ÅRHUS
Efternavn:JOHNSEN GAARNBosiddende:
Borgerskab:Eksamensdato:1833-03-23 [23-03-1833] Kilde: www.skippere.dk [17-06-2014, TAA] 
Gaarn, Frederik (I182)
 
1981 RN9183: Gaarn, Jørgen (I183)
 
1982 RN9184: Larsen, Ane Sofie (I184)
 
1983 RN9185: Gaarn, Jens (I185)
 
1984 RN9186: Bertelsdatter, Karen (I186)
 
1985 RN9187: Mortensen, Maren (I187)
 
1986 RN9188: Malling, Mette Marie (I188)
 
1987 RN9193:

Christine blev flittigt brugt som fadder ved barnedåbene i byen jf. Sejrs Sedler fra Aarhuus Stiftstidende. 
Nielsen, Christine Margrethe (I193)
 
1988 RN9196: Schmidt, Jens Peter (I196)
 
1989 RN9198:

Datter af Bonne Bonnesen, ca. 1783 til 12-07-1846, eligeret 1831-1837, gift med Ane Elisabeth Brøchner, ca. 1777 til 17-01-1854? 
Bonnesen, Louise Augusta (I198)
 
1990 RN9201:

Parret fik 12 børn. kilde: Schmidtske stamtavle 1911 #1

Født paa Søbygaardgods, Nårup, søn af [RN9222] Laurs Povlsen og [RN9223] Anne Pedersdatter. Kilde: jf. Thestrup: Eligerede Borgere, #109

På www.aarhuswiki.dk er der en artikel om Peder Larsen Schmidt. Heraf fremgår, at familiens gravsten fortsat er bevaret i Rådhusparken. [04-08-2015, TAA]

Af to gravstedsprotokoller for Søndre Kirkegård, litra A ajourført op til 1919 og efter 1919 fremgår der flg.:

Ældste protokol
Vor Frue Sogn, litra a12, 8 grave, kontaktperson: konferensraadinde Bünger, her, senere hen [efter 22-03-1919] Kirkegaardsbestyrelsen.
Heri Begravet [begravelsesdato]
Schmidt 08-10-1818 [der er ingen Schmidt i kirkebogen på dette tidspunkt]
[RN9224] Schmidt 08-11-1818 [skal være 02-11-1818]
[RN9201] Schmidt 08-02-1823
Schmidt 10-08-1824
Schmidt 25-05-1838
Schmidt 24-10-1838
[RN9017] Enkefrue D.S. Schmidt 30-12-1850
L.S. Schmidt 08-06-1864
S. Nørskov Schmidt 07-11-1865
Chr. M. Schmidt 18-11-1878
Kirstine Schmidt 29-03-1879
Fornyet 22-03-1919 og senere betalt vedligeholdelsen til 31-12-1946, gravstedet fornyet hertil.

Yngre protokol
Vor Frue Sogn, litra a12, 8 grave, 80 alen2 [31,5 m2], Kirkegårdsbestyrelsen [står for vedligeholdelsen].
Begravet [begravelsesdato]
Schmidt 08-10-1818 [der er ingen Schmidt i kirkebogen på dette tidspunkt]
[RN9224] Schmidt 08-11-1818 [skal være 02-11-1818]
[RN9201] Schmidt 08-02-1823
Schmidt 10-08-1824
Schmidt 25-05-1838
Schmidt 24-10-1838
[RN9017] Enkefrue D.S. Schmidt 30-12-1850
Købmand L.S. Schmidt 08-06-1864
S. Nørskov Schmidt 07-11-1865
Chr. M. Schmidt 18-11-1878
Kirstine Schmidt 29-03-1879
Vedligeholdelsen er betalt til 31-12-1946, gravstedet fornyet hertil.

Af Protokol over gravsteder der skal flyttes i anledning af inddragelse af areal til rådhus, rådhuspark samt Park Allé fremgår der flg. oversigt over begravede:

Vor Frue Sogn, litra a12, Klasse 1, Tiden for Gravstedets køb 1818, 8 grave, Kirkegårdsbestyrelsen [står for vedligeholdelsen], Tidsfristens Udløb 31-12-1946, Tiden for Nedsættelsen [begravelsesdato]
[RN9224] Ane Schmidt død 08-10-1818 [27-10-1818], samme begravet 02-11-1818
[RN9201] Købmand Peder Larsen Schmidt 08-02-1823
Margrethe Schmidt 10-08-1824
Nicolai Schmidt 25-05-1838
Købmand Jens Schmidt 24-10-1838
[RN9017] Enkefrue D.S. Schmidt 30-12-1850
L.P. Schmidt 08-06-1864
P. Nørskov Schmidt 07-11-1865
Chr.M. Schmidt 18-11-1878
Kirstine Schmidt 29-03-1879
Overgaar til Kommunens Eje, Gravstedet er sløjfet; saafremt der skal graves i Jorden, da skal de jordiske Rester flyttes til et Sted, hvor de kan hvile i Fred.

Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet, Løbenummer: 56

 
Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
1991 RN9208:

Denne person er gift 08-09-1779 med RN9118 Jacobine Kaarsberg
iflg. Sejrs Sedler, jf. Slægten, Secher, 1939, #91

Denne person er derfor identisk med RN9166 Christian Steen Müller, gift 08-09-1779 med RN9118 Jacobine Kaarsberg, RN9208s relation er derfor slettet. 
Møller, Kristen Sørensen (I208)
 
1992 RN9209: Schmidt, Christen Larsen (I209)
 
1993 RN9211:
 
Hasle, Rasmus Pedersen (I211)
 
1994 RN9212:

Anna Thestrup, #95: Hun blev gift igen efter Rasmus' død. 
Wærn, Gertrud Rasmusdatter (I212)
 
1995 RN9213:

Mogens og Anne fik børnene jf. skifter i Aarhus l.nr. 1978 18-09-1765:
a Mikkel Mogensen Hasle, degn i Beder
b Hans Mogensen Hasle 17 [?] i Kalundborg
c Marianne Hasle g.m. Corfitz Boye
d Anne Marie Hasle g.m. Peder Stilling, bager i Skanderborg
e Anne Sofie Mogensdatter Hasle, vanfør. 
Hasle, Mogens Rasmussen (I213)
 
1996 RN9214:

1301 Jørgen Pedersen Ugelbølle i Århus. 9.7.1743, fol.554.
A:
1) søster [RN9215] Maren Pedersdatter g.m. Anders Værn, [fejl for [RN9214] Rasmus Værn], rådmand, begge døde. (Bevilling til uskiftet bo 29.12.1719 lbnr.808). 6B:
a [RN9374] Søren Rasmussen Værn på Frederikshald i Norge
b [RN9375] Mads Rasmussen Værn i Århus
c [RN9376] Peder Rasmussen Værn i Skanderborg
d [RN9373] Margrethe Rasmusdatter Værn, enke efter Søren Knudsen i Århus
e [RN9212] Gertrud Rasmusdatter Værn g.m. [RN9211] Rasmus Pedersen Hasle i Århus
f [RN] Anne Cathrine Rasmusdatter Værn g.m. Anders Lauridsen.

Kilde: Århus Købstad Skifteprotokol 1669 - 1815 l.nr. 1301 09-07-1743 iflg. www.brejl.dk 
Wærn, Rasmus Madsen (I214)
 
1997 RN9215:

Formodentlig rådmand i Aarhus Søren Sørensen Uggelbølles broderdatter. Søren og hans kone Margrethe Clausdatter fik ikke selv børn. Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #131-132 og 1944.

Af Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #905 fremgår det:
16) Muret til tre lig, med to gravsten (nr. 46 og nr. 72). 1618 ejet af Jens Nielsen Mørke. 1812 fyldt. — Begravelser: Jens Nielsen Mørkes første hustru, Maren Jensdatter, † 25-06-1618 — Jens Nielsen Mørke † 01-07-1627 — hans
anden hustru, Margrethe Clausdatter, † 11-11-1673 — hendes anden mand, rådmand og skipper Søren Sørensen Ugelbølle, † 19-09-1685 (jfr. epitaf nr. 20) — rådmand og købmand [RN9214] Rasmus Madsen Wærns hustru, [RN9215] Maren Pedersdatter, 08-12-1713 — sandsynligvis Rasmus Madsen Wærn begr. 27-08-1721.

Hun havde en bror Jørgen Pedersen Ugelbølle jf. skifte i Aarhus l.nr. 1301 09-07-1743.

Hun havde en bror Jørgen Pedersen, født i Uggelbølle 1673, død 1717, først borger i Aarhus, senere tolder i Randers.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #63. 
Ugelbølle, Maren Pedersdatter (I215)
 
1998 RN9217:

1861-08-27 Aarhuus Stiftstidende jf. Sejers Sedler
Løverdag den 24. August [24-08-1861] bortkaldte Gud ved en rolig Død Enkepastorinde M. C. Bredstrup, f. Bang, hvilket herved bekjendtgjøres for fraværende Slægt og Venner Aarhuus, d. 25. August 1861 [25-08-1861] [RN9217] Chr. [Christiane?] Linnemann[.]
Begraves fra "Hendes Bolig, Spanien Nr. 378 [Spanien 19, matr. nr. 43, solgt 09-04-1868 af RN9034 Mathilde Malling til proprietær Hollesen]"

Statsbanerne
De Efternævnte ere forfremmede fra den 1ste ds. [01-01-1877]: Assistent af 3. Kl. under Regnskabsafdelingen I.H.C.E. Linnemann [søn af RN9217 Christiane Linnemann? imod taler, at han ikke er underskriver på hendes dødsannonce 31-03-1887] til Assistent af 2. Kl....
Ansatte fra 1ste ds. [01-01-1877] ere: [RN9004] R. Malling som Assistent af 3. Kl. under Regnskabsafdelingen;...
Kilde: Jyllands Posten 06-12-1876
 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
1999 RN9218:
Gift Gammeltoft jf. Sejr Sedler/Aarhus Stiftstidende 28-12-1874. 
Schmidt, Elisabeth (I218)
 
2000 RN9219: Schmidt, Jens (I219)
 
2001 RN9220: Schmidt, Appellone (I220)
 
2002 RN9221: Schmidt, Markus (I221)
 
2003 RN9222:

Parret fik 10 børn, kun 4 sønner fik afkom. Kilde: Schmidtske stamtavle, 1911 #1 
Poulsen, Laurs (I222)
 
2004 RN9223: Pedersdatter, Anne (I223)
 
2005 RN9224: Schmidt, Ane (I224)
 
2006 RN9225 Poul Frausing bestiller aarhusmaleren S.M. Jørgensen male et interieurbillede fra dagligstuen i Borgmestergården med Poul, hans kone RN9226 Cathrine Marie Bagge og sønnedatteren RN9023 Cathrine ved klaveret. Frausing, Poul (I225)
 
2007 RN9225:

Født kl. 4 morgen. 
Frausing, Poul (I225)
 
2008 RN9226: Bagge, Cathrine Maria (I226)
 
2009 RN9227: Lassen, Johanne Frederikke (I227)
 
2010 RN9228: Bagge, Christen (I228)
 
2011 RN9229:

Hun stammer direkte fra oldgranskeren, professor Ole Worm.
Hendes morbroder var rektor i Aarhus, Jens Worm, og hendes bror var rektor i Horsens Oluf Worm, sidstnævnte født Bagge men tog senere moderens navn.
Kilde: Frausings erindringer #54 
Worm (I229)
 
2012 RN9230:

Parret får udover sønnen RN9225 Poul også 2 døtre i henholdsvis 1759 og 1760. 
Frausing, Paul Pedersen (I230)
 
2013 RN9231: Frausing, Johanne Frederikke (I231)
 
2014 RN9232: Borch, Frederik (I232)
 
2015 RN9233: Frausing, Jens Worm (I233)
 
2016 RN9234 Lassen (I234)
 
2017 RN9235:

Sognepræst Christen Frausing Borchs Erindringer fra Borgmestergaarden og det gamle Aarhus, ved Direktør Johannes Borch; Den Gamle By; Årbog 1936 og 1937; #52-78. 
Borch, Christen Frausing (I235)
 
2018 RN9236: Schmidt (I236)
 
2019 RN9237 Rohde, Lise (I237)
 
2020 RN9238 Rohde, Søren Clausen (I238)
 
2021 RN9239:

Søn af overlærer Rudolph Valdemar Alexander Hauschultz og Cecilie Erhardine Lund.
Kilde: http://www.kvinfo.dk [03-09-2015, TAA] 
Hauschultz, Rudolph (I239)
 
2022 RN9240 Dødfødt dreng (I240)
 
2023 RN9241 Christensen, Margrethe (I241)
 
2024 RN9242 Malling, Jens Nielsen (I242)
 
2025 RN9243 Trolle, Sophie Christine (I243)
 
2026 RN9244 Malling, Martin August (I244)
 
2027 RN9245: Malling, Michael (I245)
 
2028 RN9247: Poulsdatter, Margrethe (I247)
 
2029 RN9248: Geding, Laurids Christensen (I248)
 
2030 RN9249:

15) halvbror Jacob Albertsen i Vadsted [til Sidsel Jensdatter], død. 4B:
a Maren Jacobsdatter, enke efter Peder Nielsen i Århus
b Helle Jacobsdatter g.m. Niels Terkildsen i Århus
c [RN9249] Abelone Jacobsdatter g.m. [RN9248] Laurids Christensen, hestekøber i Århus
d Sidsel Jacobsdatter gift i Vadsted
Kilde: Mikkel Lassen, købmand og hustru Sidsel Jensdatter i Århus. maj 1711 
Jacobsdatter, Apollone (I249)
 
2031 RN9250:

Skifte: 3048 [RN9250] Cecilie Geding i Århus. 26.12.1799, fol.403.
E: [RN9251] Jens Kjellerup [se skifte 30-12-1763], købmand. B: Laurids i Ålborg, Jacob sst, [RN9575?] Christen. 
Geding, Cecilie Lauridsdatter (I250)
 
2032 RN9251:

Parret fik sønnen Jakob Kjellerup, købmand, justitsråd, født 09-03-1760, død 29-10-1831. Kilde: 2003-00-00 Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 1719-1774 
Kjellerup, Jens Nielsen (I251)
 
2033 RN9252:

Jørgen og Maren fik 5 sønner og 3 døtre, hvoraf en søn og en datter må være døde i barndommen. Kilde: 1951: Trods Katholm, #28 [14-12-2015, TAA] og jf. Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard.

Jørgen havde muligvis en bror Laurids Pedersen Westergaard, købmand i Aarhus gift med Karen Abelsdatter, skifte efter ham 10-07-1714, l.nr.719 i Aarhus. Jørgen Pedersen Westergaard, købmand i Aarhus var formynder for deres børn. 
Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
2034 RN9253 Westergaard, Dorothea Marie (I253)
 
2035 RN9254:

Anne Thestrup angiver på bilag 4 VI, at Maren Olufsdatter [skal være Marie RN9308] levede fra 1695 til 1778 gift med RN9296 Thøger Clemmensen Kjersgaard.

På # 99 angiver hun, at han er gift 2. gang med Maren Olufsdatter, der levede 1695 til 18-09-1778.

Af Sejrs Sedler jf. F. Vestergaard: Nogle Familie-Optegnelser fremgår det, at hun gift med [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard dør 01-11-1763 78 år gammel og dermed født i 1685.

Af skifter for Aarhus 1669-1815 l.nr. 1875 af 01-11-1763 fremgår det, at Maren Olufsdatter Westergaard, enke efter [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard efterlader deres fælles børn Christen, Oluf, Laurids, Dorthe Marie, Sidsel, Johan og Anne. Desuden at hun i sit første ægteskab med [RN9296] Thøger Kjærsgaard, borgmester i Aarhus fik bevilget uskiftet bo jf. l.nr. 1306 af 29-06-1744.

Jeg har derfor anvendt fødsel 1685 og død 01-11-1763.

Hun er født 1695 og død 1778 som datter af rådmand [RN9309] Oluf Sørensen.
Kilden: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #132 og 1944.

Iflg. Hanne Westergaard 07-03-2017 hedder RN9308 Marie gift med RN9296 Thøger Clemmensen Kjersgaard og søsteren RN9254 Maren gift med RN9252 Jørgen Pedersen Westergaard jf. skiftet. 
Olufsdatter, Maren (I254)
 
2036 RN9255:

Næstældste søn.

Iflg. skiftet i Aarhus l.nr. 1875 01-11-1763 har han børnene: Jørgen 18, Peder Oluf, Maren 9, Rosine 7.

Iflg. skiftet i Aarhus l.nr. 1908 23-05-1763 har Johan og Mille børnene: Jørgen 16, Peder Oluf 12, Maren 6, Gertrud Kirstine 3. 
Westergaard, Johan Arndt (I255)
 
2037 RN9256:

Ældste søn. 
Westergaard, Oluf (I256)
 
2038 RN9257:

Fjerdeældste søn. 
Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
2039 RN9258:

Den tredie ældste søn.

Ugift ved moderens død 01-11-1763. Kilde: 1951: Trods Katholm, #15 [TAA, 14-12-2015] 
Westergaard, Laurits (I258)
 
2040 RN9259 Wissing, Johanne Jensdatter (I259)
 
2041 RN9260:

Gjødes børn med Johanne iflg. skifter i Aarhus l.nr. 2456 24-11-1777:
Oluf 24, styrmand på Kina, Gøde 21 i København. FM: morbror Thomas Wissing. 
Gjødesen, Gjøde (I260)
 
2042 RN9261:

Sammen med Johanne har de børnene [RN9286] Mette Margrethe 7, Christen 6 [skifte l.nr. 2850 09-03-1794], Jens 4, Jens Vissing 3. morbror [mosterens mand RN9078] Peder Kaarsberg, og farfar [RN9284] Jens Olufsen Skødstrup er formynder for børnene iflg. skifte i Aarhus l.nr. 1472 30-08-1752. 
Schiødstrup, Ole Jensen (I261)
 
2043 RN9262: Schmidt, Ane Andersdatter (I262)
 
2044 RN9263:

Parret fik sammen børnene Barbara gift med Søren Jensen Schmidt, han gift 2. gang med Ane Herskind, Maren Herskind gift med Jørgen Bæhrentz, 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
2045 RN9264: Jensinius, Johanne (I264)
 
2046 RN9265: Jensinius, Jens (I265)
 
2047 RN9266: Gleerup, Birgitte (I266)
 
2048 RN9267:

Christen og Marie fik sammen børnene: 
Gjedding, Christen Laursen (I267)
 
2049 RN9268: Herskind, Michel Rasmussen (I268)
 
2050 RN9269: Betzer, Barbara Pedersdatter (I269)
 
2051 RN9270: Herskind, Barbara (I270)
 
2052 RN9271: Herskind, Ane (I271)
 
2053 RN9272:

Børnene er formodentlig født i rækkefølgen [RN9371] S [RN9372] Anders, [RN9214] Rasmus, [RN9365] Anne, [RN9288] Morten.
Kilde: Skifteprotokollen for Aarhus 1669-1815, skifte 21 pr. 18-10-1671

Hans gravsted i Domkirken er ikke fundet i Danmarks Kirker, Århus Domkirke selvom andre medlemmer af slægten er. 
Wærn, Mads Rasmussen (I272)
 
2054 RN9273: Sørensdatter, Sidsel (I273)
 
2055 RN9274: Wærn, Rasmus (I274)
 
2056 RN9275: Clemmensen, Søren (I275)
 
2057 RN9276:

Hendes bror var vist Jens Mortensen, borgersøn, som tog borgerskab 03-06-1619.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #62. 
Mortensdatter, Gjertrud (I276)
 
2058 RN9277: Wærn, Rasmus Rasmussen (I277)
 
2059 RN9278: Andersdatter, Anna (I278)
 
2060 RN9279: Karen (I279)
 
2061 RN9280: Herskind, Maren Pedersdatter (I280)
 
2062 RN9281: Bæhrentz, Jørgen (I281)
 
2063 RN9282: Bæhrentz, Mariane (I282)
 
2064 RN9283: Søegaard, Søren Jensen (I283)
 
2065 RN9284: Schiødstrup, Jens Olesen (I284)
 
2066 RN9285:

Anna Thestrup, #108: Hun havde været gift tidligere end med Jens. 
Todbjerg, Mette Pedersdatter (I285)
 
2067 RN9286: Schiødstrup, Mette Margrethe (I286)
 
2068 RN9287: Langballe, Henrik Jensen (I287)
 
2069 RN9288:

I skiftet i Aarhus efter Morten er opført flg. børn jf. l.nr.719 10-07-1714:
Mads i Frederikshald i Norge, Johannes, student ved den lutherske kirke i Sydengland, Peder i London, Sidsel i Århus, Christence 24, [RN9289] Maren 22.

Farbror [RN9214] Rasmus Værn, rådmand og købmand i Århus var formynder for børnene. 
Wærn, Morten Madsen (I288)
 
2070 RN9289: Wærn, Maren Mortensdatter (I289)
 
2071 RN9290: Haarbye, Christen Nielsen (I290)
 
2072 RN9291: Haarbye, Johanne Marie (I291)
 
2073 RN9292: Blach, Mogens Michelsen (I292)
 
2074 RN9293: Skaarup, Anna Christensdatter (I293)
 
2075 RN9294:

Iflg. En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #64 er [RN9294] Johanne Barbara Hutfeld ikke datter af [RN9399] Anders Lydichsen Jespersen Hutfeld og [RN9418] Karen Aridsdatter Benzon men datter af Niels Jespersen Hutfeld, sognepræst i Holme og Ingeborg Thomasdatter Helsing omtalt på 1943 #148-149.
Andre kilder bekræfter dette slægtsskab. 
Hutfeld, Johanne Barbara (I294)
 
2076 RN9295:

Thøger og Sidsel havde sønnen Clemen på 2 år ved hendes skifte l.nr.721 10-09-1714.
Iflg. samme skifte var morfar [RN9214] Rasmus Madsen Værn, rådmand og købmand i Århus, mors farbrors datters mand Knud Eriksen Knub, købmand i Århus, mosters mand [RN9211] Rasmus Pedersen Hasle, købmand i Århus barnets formyndere. 
Wærn, Sidsel Rasmusdatter (I295)
 
2077 RN9296:

Thøger og Sidsel havde sammen to sønner og en datter. Thøger og Maren havde 3 sønner og 7 døtre iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #814 
Kjersgaard, Thøger Clemmensen (I296)
 
2078 RN9297: Kjersgaard, Dorthe Kirstine (I297)
 
2079 RN9298: Müller, Ulrik Christian (I298)
 
2080 RN9299:

 
Friis, Christence Knudsdatter (I299)
 
2081 RN9300: Gjeding, Maren (I300)
 
2082 RN9301: Hald, Jens Poulsen (I301)
 
2083 RN9302: Thygesen, Jens (I302)
 
2084 RN9303: Langballe, Jens (I303)
 
2085 RN9304: Blach, Michel Sørensen (I304)
 
2086 RN9305: Bagge, Anna Dorthea (I305)
 
2087 RN9306: Bagge, Christen (I306)
 
2088 RN9307: True, Gjertrud Christensdatter (I307)
 
2089 RN9308:

Iflg. Hanne Westergaard 07-03-2017 hedder hun RN9308 Marie gift med RN9296 Thøger Clemmensen Kjersgaard og søsteren RN9254 Maren gift med RN9252 Jørgen Pedersen Westergaard jf. skiftet. 
Olufsdatter, Marie (I308)
 
2090 RN9309:

Oluf og Dorthe havde 7 sønner og 6 døtre, hvoraf kun 4 sønner og 2 døtre blev voksne.
Af sønnerne blev 3 præster, som har efterkommere med navnene Bøggild, Haasum, Kop, Blichfeldt, Tingbjerg og Fangel.
Sønnen Søren Olufsen, købmand i Aarhus, vist nok kæmner 1728.
Datteren [RN9480] Anna Olufsdatter gift med vejer og måler i Aarhus [RN9481] Christen Jørgensen Skaarup død 1756.

Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #118 og 1944. 
Sørensen, Oluf (I309)
 
2091 RN9310: Althalt, Dorthe Johansdatter (I310)
 
2092 RN9311: Müller, Peder (I311)
 
2093 RN9312: Anchersen, Aurelia (I312)
 
2094 RN9313: Schønau, Anna Marie (I313)
 
2095 RN9314: Schønau, Johan Frederik (I314)
 
2096 RN9315: Schmidt, Gotfred (I315)
 
2097 RN9316: Hald, Laurits Jacob (I316)
 
2098 RN9317: Grønbech, Anne Marie (I317)
 
2099 RN9318: Olufsen, Søren (I318)
 
2100 RN9319: Johannesdatter, Anna (I319)
 
2101 RN9320:

Johan og Maren havde 4 børn. Kilde: Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke, #1235

Johan gifter sig 2. gang 1673 med Maren Svendsdatter, datter af kapellan ved Vor Frue Kirke Svend Albertsen og Johanne Christensdatter.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #117 og 1944. 
Althalt, Johan Arentsen (I320)
 
2102 RN9321: Kryssing, Maren Hansdatter (I321)
 
2103 RN9322:

Clemen og Maren fik 6 sønner og 1 datter.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #102 og 1944.

Han har muligvis en bror Jørgen Smagbier, som nævnes i mandtallet over Borgervæbningen i februar 1588.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #104 og 1944.

Skifte l.nr. 352 05-03-1695 tilknytter Marens søskende på en anden måde ift. mødrene.
[men børnenes alder svarer til ægteskaberne]

Clemen skulle være død i 1624 iflg. Mejlgade - en reel og nærsom gade, Fra den sorte skole til Middelgades port, Peter Jensen og N.J. Israelsen, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968 #187. 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
2104 RN9323: Christensdatter, Maren (I323)
 
2105 RN9324:

Relation til faderen er en formodning. 
Olufsdatter, Anna (I324)
 
2106 RN9325:

Iflg. En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #48 er hun død 03-11-1690. 
Clemensdatter, Maren (I325)
 
2107 RN9326:

Havde herudover 3 børn iflg. skifte Aarhus l.nr. 352 05-03-1695:
a Clemen Christensen, præst i Sæby [og Hallenslev] på Sjælland, død
b Oluf Christensen, præst i Kolby på Samsø
c Jacob Christensen, præst i Hvorslev [og Gerning]

 
Clementin, Christen (I326)
 
2108 RN9327: Clemensdatter, Sidsel (I327)
 
2109 RN9328: Smagbier, Karen Clemensdatter (I328)
 
2110 RN9329:

Hans arvinger iflg. skifte for Aarhus l.nr. 352 05-03-1695:

a Niels Pedersen, død. 1B:
1 en datter, uvist hvor. Hendes børn
b Christoffer Pedersen, død. Hans børn
c Maren Pedersdatter, [skifte 21.4.1636], var g.m. Rasmus Clemensen, [ved skiftet 1636 kaldes han Rasmus Sørensen Gylling]. Hendes børn
d Kirsten Pedersdatter, død. Hendes børn
e Gertrud Pedersdatter. 1B:
1 Sidsel Rasmusdatter, død. Hendes børn
f Dorthe Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen Kryssing i Århus, begge døde. Hendes børn

Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1934 #26 opgiver dødsdatoen til 24-05-1664.

Det sammen går Nationalmusseets Århus Domkirke, #692. 
Lydichsen, Anders (I329)
 
2111 RN9330:

Anna Thestrup, Bilag 4, III: søster Magdalene Mathiasdatter Jacobæa gift med Rasmus Nielsen Skriver (d. 1653, rådmand 1641-1642, borgmester 1649-1653. De fik datteren Marie Rasmusdatter Broberg (1627-1664) gift med Christen Henrik Pedersen (borgmester 1664-1667). 
Jacobæa, Mette Mathiasdatter (I330)
 
2112 RN9331:

Peder og Sidsels børn iflg. skifter for Aarhus l.nr. 352 05-03-1695:
a Niels Pedersen, død. 1B:
b Christoffer Pedersen, død. Hans børn
c Maren Pedersdatter, [skifte 21.4.1636], var g.m. Rasmus Clemensen, [ved skiftet 1636 kaldes han Rasmus Sørensen Gylling]. Hendes børn
d Kirsten Pedersdatter, død. Hendes børn
e Gertrud Pedersdatter. 1B:
f Dorthe Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen Kryssing i Århus, begge døde. 
Christoffersen, Peder (I331)
 
2113 RN9332: Friis, Christen Nielsen (I332)
 
2114 RN9333: Friis, Knud Christensen (I333)
 
2115 RN9334: Friis, Niels Christensen (I334)
 
2116 RN9335: Ferslew, Ingeborg Nielsdatter (I335)
 
2117 RN9336: Friis, Anne Nielsdatter (I336)
 
2118 RN9337:

Christen og Vibeke havde en søn og 3 døtre.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #37.

Iflg. www.kefotos.dk døde han i 1751.

Christen og Vibeke var iflg. Baumgarten, #7 forældre til 6 sønner og 3 døtre, heraf 6 inden farfaderen [RN9339] Christens død i 1708.

Af Baumgarten #11 fremgår det, at kun 3 børn levede efter 1. ægteskab og 1 datter efter 2. ægteskab [efter Christens død i 1747]. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2119 RN9338: Benzon, Vibeke Aridsdatter (I338)
 
2120 RN9339 morbroderen Jens Christensen Basballe er formynder for Anne og Jacob. Skipper Peder Rasmussen Gylling er formynder for børnene af 1. ægteskab. Basballe, Anne Christensdatter (I359)
 
2121 RN9339: Basballe, Jens Christensen (I339)
 
2122 RN9340:

En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #38 opgiver, at Anne er død 21-05-1704. 
Friis, Anne Christensdatter (I340)
 
2123 RN9341: Winther, Maren Jacobsdatter (I341)
 
2124 RN9342:

Baumgarten oplyser, at han er født i Aarhus.

Kilde: brigsted.net: Med Lisbeth havde han 8 børn. Med Inger 4.

Slægtens våben og bomærke er iflg. Baumgarten, #8 et skibsanker og et hus med årer (Aarhus) i skjoldet. [Årerne var datidens oversættelse af bølgerne i byvåbenet] . 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
2125 RN9343:

Kilderne er uenige om Lisbeths fødsel, ægteskab og død.

Lisbeth var skulle være født i 1608 iflg:
Brigsted og http://jensen-hjorslev.dk Kirsten Pedersdatter.

Anne Thestrup, Eligerede borgere oplyser på #87, at hun er født 1624, gift ca. 1644 og død 27-10-1658.

En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #38 oplyser, at hun er født ca. 1624, gift ca. 1644 og død 27-10-1658.

Torkil Baumgarten oplyser #2, at Christen og Lisbeth blev gift 1634, hvor de befandt sig i København. Samme oplyser på #5 jf. teksten på epitafiet i Vor Frue Kirke, at hun dør 27-10-1652 i hendes 44. år [= født 1608] efter 18 års ægteskab [= gift 1634] med Christen.

Sidstnævnte datoer synes derfor at være de mest korrekte. 
Basballe, Lisbeth Pedersdatter (I343)
 
2126 RN9344:

Anst vest for Kolding ifg. Slægten Basballe, #2. 
Christensen, Jens (I344)
 
2127 RN9345:

Udgør, er erstattet af RN9408. 
Benzon, Arild Jørgensen (I345)
 
2128 RN9346:

Udgør, er erstattet af RN9405. 
Friis, Sidsel Christensdatter (I346)
 
2129 RN9347: Winther, Jacob Sørensen (I347)
 
2130 RN9348: Trane, Kirstine Nielsdatter (I348)
 
2131 RN9349:

"Jens er ikke slægtens stamfader i egentlig forstand" iflg. Baumgarten #1 [hvis man alene ser det ud fra en mandslinie-betragtning, hans datter bragte navnet ind i familien og var mor til de efterfølgende Basballe-medlemmer]. 
Basballe, Peder Nielsen (I349)
 
2132 RN9350:

Denne person er identisk med RN9357 Kirsten Pedersdatter gift med henholdsvis RN9349 Peder Nielsen Basballe til omk. 1626 og efterfølgende RN9344 Jens Christensen. 
Pedersdatter, Kirsten (I350)
 
2133 RN9351:

Anne Thestrup anfører dødsdatoen 17-02-1698, som kan være begravelsesdatoen.

Kilde: Baumgarten og Brigsted anfører dødsdato 26-01-1698.

Baumgarten citerer epitafiet for, at hun var gift med Christen i 34 år, hvilket ikke stemmer med ægteskabet i 1663. Måske skal de 34 år sættes i relation til hendes dødsår?

Om arvestridighederne mellem Inger og hendes stedbørn fortæller Baumgarten på #6:

"Inger blev aldrig sine Stedbørn venligsindet, og de hadede hende af oprigtigt Hjerte og deres Halvbroder [RN9391] Hieronymus Basballe som en ukaldet Medarving. Det gensidige Had brød ud i Ondskab, mens [RN9342] Chr. Basballe endnu laa Lig i Søren Molboes Gaard [Vestergade 11, matr. nr. 397], hvor en Del af hans Børn og Svigerbørn var samlet i Dødsværelset.

De kunde ikke blive enig med [RN9351] Stedmoderen om Skiftets Behandling. Hun paastod bl.a., at Gaarden [Vestergade 11, matr. nr. 397], samtlige til Stede værende Obligationer, klingende Mønt, Smykker af Guld og Sølv, ædle Stene, Hieronymusbakken [Fattiganstalten, Vester Allé] og meget andet var hendes [RN9391] Søns mødrende Arv, hvorimod hendes Stedbørn forlangte Registrering og Deling.

Saa begyndte en aarelang og bitter Strid. I første Omgang sejrede Enken, idet Boet forblev uskiftet til 1693 6/9 [06-09-1693 skal være 05-09-1693], da det ved et Magtbud af [RN9339] Jens Christensen Basballe, som var udpeget til Byens Borgmester [oplyst at være rådmand ved skiftet 05-09-1693], kom under Magistratens Behandling.

Formuen blev endelig opgjort til 30,000 Rdl., Købstadsejendomme til 3450 Rdl, forarbejdet Sølv og Guld 354 Rdl., rede Penge 2800 Rdl. Obligationer 6295 Rdl. o.s.v.

Boet blev udskiftet i 28 Søsterlodder. Men [RN9351] Inger Hieronvmusdatter vilde ikke bøje sig, og Trætten fortsattes med lige stor Bitterhed fra alle Sider.

Endelig afgjordes Sagen ved Højesterets Dom af 1698 27/6 [27-06-1698] med det Resultat, at Magistratens Skifte af 1693 bør i alle Maader ved Magt at stande.

Men da var Inger død, hun døde i Søren Molboes Gaard 26. Januar 1698 [26-01-1698].

Hendes Søn [RN9391] Hieronymus tog Sagen op paany med en Proces mod sin Halvbroder [RN9339] Borgmesteren paa Magistratens Vegne, der afgjordes ved HR.Dom af 1699 17/5 [17-05-1699] til liden Ære for [RN9339] Borgmesteren, men uden Fordel for [RN9391] Hieronymus, der allerede havde opgivet sit Bo til Skifteretten som Fallit." 
Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
2134 RN9352: Gülden, Hieronymus (I352)
 
2135 RN9353: Molboe, Søren Ottosen (I353)
 
2136 RN9354: Hasle, Peder (I354)
 
2137 RN9355: Andersdatter, Dorthe (I355)
 
2138 RN9356:

"Hvad Christen Jensen Basballe ikke selv formåede at ødsle væk gjorde sønnen Jens Chr. Basballe, der i et ufrugtbar forsøg på at gå embedsvejen skabte en anseelig gæld."
Kilde: www.aarhuswiki.dk Basballe Slægten 
Basballe, Jens Christian (I356)
 
2139 RN9357: Pedersdatter, Kirsten (I357)
 
2140 RN9358:

Peder og Karen havde børnene: Anders 29, student, Christen 27, Margrethe 26, Peder 20, Niels 19
iflg. skiftet efter ham i Aarhus l.nr.650 07-10-1711

Peder blev stamfader til en talrig efterslægt på Langeland, se Rudkjøbing-slægten Basballe.
Kilde: Slægten Basballe, Torkil Baumgarten #12. 
Basballe, Peder Christensen (I358)
 
2141 RN9359:

Baumgarten #12 opgiver hendes dødsdato til 1685, hvilket dog ikke stemmer med skiftedatoen. 
Basballe, Anne Christensdatter (I359)
 
2142 RN9360: Jacobsen, Mikkel (I360)
 
2143 RN9361:

Baumgarten, #12 opgiver 1671 som dødsår. 
Storm, Hans Hansen (I361)
 
2144 RN9362: Storm, Hans Michelsen (I362)
 
2145 RN9363: Sørensdatter, Karen (I363)
 
2146 RN9364: Storm, Michel Hansen (I364)
 
2147 RN9365: Wærn, Anna Madsdatter (I365)
 
2148 RN9366: Bonde, Oluf Sørensen (I366)
 
2149 RN9367:

Børnene:
a Christen Jensen, præst i Ringsted
b Clemen Jensen i Århus, død. 1B:
Kilde: Skifte for Aarhus l.nr. 352 05-03-1695
 
Clemmensen, Jens (I367)
 
2150 RN9368: Clemmensen, Niels (I368)
 
2151 RN9369: Sørensdatter, Ukendt fornavn (I369)
 
2152 RN9370:

Ingen af [RN9322] Clemen Jensen Smagbiers børn brugte navnet Smagbier, kun et barnebarn [RN9370] .
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #104 og 1944.
 
Sørensen Smagbier, Jacob (I370)
 
2153 RN9371: Wærn, Søren Madsen (I371)
 
2154 RN9372:

Anders og Maren havde kun et barn sønnen Mads Andersen Wærn, født 13-11-1680 i Aarhus, student 1698, cand. theol. 08-06-1702, sognepræst i Laurbjerg-Lerbjerg Sogn, Galten Herred 05-04-1715, ordineret 31-05-1715, død 20-01-1730. Gift 18-10-1710 Med Mette Marie Hansdatter Harding.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #130 og 1944. 
Wærn, Anders Madsen (I372)
 
2155 RN9373:

Faderen RN9214 Rasmus Wærn, rådmand i Aarhus var lavværge for Margrethe ved Christens skifte l.nr.691 17-03-1713. 
Wærn, Margrethe Rasmusdatter (I373)
 
2156 RN9374: Wærn, Søren Rasmussen (I374)
 
2157 RN9375: Wærn, Mads Rasmussen (I375)
 
2158 RN9376: Wærn, Peder Rasmussen (I376)
 
2159 RN9377: Storm, Anna Michelsdatter (I377)
 
2160 RN9378:

Iflg. skifte i Aarhus l.nr. 1875 01-11-1763 er hun 37 år i 1766, altså født 1729.

I skifte l.nr. 2267 02-07-1773 gives bevilling til at være egen værge for [RN9378?] Anne Westergaard i Aarhus. 
Westergaard, Anne Jørgensdatter (I378)
 
2161 RN9379: Dons, Maren (I379)
 
2162 RN9380: Wærn, Jens Rasmussen (I380)
 
2163 RN9381: Wærn, Rasmus Rasmussen (I381)
 
2164 RN9382:

Ægter han Margrethe Bremer, enke efter Jørgen Danielsen, byfoged i Aarhus jf. hans skifte i Aarhus l.nr.468 af 26-10-1698? 
Storm, Hans (I382)
 
2165 RN9383: Storm, Christen (I383)
 
2166 RN9384: Storm, Peder (I384)
 
2167 RN9385: Michelsdatter, Anne (I385)
 
2168 RN9386: Michelsen, Jacob (I386)
 
2169 RN9387: Olufsdatter, Maren (I387)
 
2170 RN9388: Christensen, Oluf (I388)
 
2171 RN9389: Thomasdatter, Kirsten (I389)
 
2172 RN9390: Basballe, Augustinus Christensen (I390)
 
2173 RN9391:

Hieronymus og Gertrud fik iflg. skifte Aarhus l.nr.484 28-11-1702 flg. børn:
Christen Basballe 16, Mikkel Malling 15, Inger Basballe 13, Søren Basballe 11, Margrethe Malling 9, Maren Malling 7, Anne Basballe 6, Gertrud Malling 3.

Stamfader til slægten von Basballe iflg. Baumgarten, #12. 
Basballe, Hieronymus Christensen (I391)
 
2174 RN9392: Basballe, Silke Christensdatter (I392)
 
2175 RN9393:

Børn efter Peder og Silke iflg. skifter for Aarhus l.nr.416 22-03-1699:
Peder og Rasmus.
Formynder morbror [RN9358] Peder Christensen Basballe, købmand i Århus. 
Gylling, Peder Rasmussen (I393)
 
2176 RN9394: Basballe, Maren Christensdatter (I394)
 
2177 RN9395:

Hun blev g. 2. Gang 1705 m. Sognedegn i Alling, Peder Thygesen.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #34.

Hun blev stammoder til præsteslægten Sommer iflg. Baumgarten, #12. 
Basballe, Margrethe Christensdatter (I395)
 
2178 RN9396:

Sammen med Søren stamforældre til slægten Hjersing. 
Basballe, Ellen Christensdatter (I396)
 
2179 RN9397:

Anne Thestrup, #96 angiver hendes dødsdato til 16-09-1713.
Sidsel blev opdraget hos fasteren [RN9325] Maren Clemensdatter og hendes mand borgmester [RN9329] Anders Lydichsen i Aarhus. 
Clementin, Sidsel Christensdatter (I397)
 
2180 RN9398:

Jesper og Sidsel havde flg. børn iflg. skifter for Aarhus l.nr.399 28-10-1698:
1) Christen Hutfeld, præst i Tved, [Mols herred]
2) [RN9399] Anders Hutfeld, præst i Brabrand [og Kasted]
3) Niels Hutfeld, præst i Holme [og Tranbjerg]
4) Clemen Hutfeld 16, studerende i Domskolen
5) Anne Hutfeld g.m. Jens [Christensen] Friis, præst i Feldballe [og Nødager]
6) Mette Marie Hutfeld g.m. Casper [Bernhardsen] Suhr, præst i Saksild, [og Nølev] ved søn Bent Suhr
7) Ingeborg Marie Hutfeld 15. 
Hutfeld, Jesper Nielsen (I398)
 
2181 RN9399:

Opkaldt efter [RN9329] Anders Lydichsen.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #56. 
Hutfeld, Anders Lydichsen Jespersen (I399)
 
2182 RN9400: Friis, Christen Christensen (I400)
 
2183 RN9401: Friis, Oluf Christensen (I401)
 
2184 RN9402: Friis, Jens Christensen (I402)
 
2185 RN9403: Friis, Karen Christensdatter (I403)
 
2186 RN9404:

Iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #101 blev han 03-09-1685 og 08-06-1685 gift med Margrethe Rumand. [1. ægteskab?] 
Blichtfeldt, Henrik Christensen (I404)
 
2187 RN9405: Friis, Sidsel Christensdatter (I405)
 
2188 RN9406: Anchersen, Jeremias (I406)
 
2189 RN9407: Friis, Clemens Christensen (I407)
 
2190 RN9408: Benzon, Arild Jørgensen (I408)
 
2191 RN9409: Malling, Gertrud Mikkelsdatter (I409)
 
2192 RN9410: Christensdatter, Margrethe (I410)
 
2193 RN9411: Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
2194 RN9412: Basballe, Christen (I412)
 
2195 RN9413: Malling, Maren Mikkelsdatter (I413)
 
2196 RN9414:

Hans og Anne havde tvillingerne Mette og Karin jf. skifte af 06-01-1684, kgl. konfirm. 21-05-1684. Kilde: Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88

Hans og Maren havde 3 sønner og 3 døtre. Ved skiftet 12-06-1696 var flg. børn i live: Michel Hansen Malling og Jens Hansen Vinter, tvillinger (10 år), Anne (12 år) og Mette Marie (8 år). Kilde: Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88 
Winther, Hans Jensen (I414)
 
2197 RN9415:

Hun dør i 1684 iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88 
Friis, Anne Nielsdatter (I415)
 
2198 RN9416: Malling, Michel (I416)
 
2199 RN9417: Malling, Søren Michelsen (I417)
 
2200 RN9418: Benzon, Karen Arildsdatter (I418)
 
2201 RN9419:

Morten og Maren fik flg. børn iflg. skifter for Aarhus l.nr.407 30-03-1696:
Hans 19, student, Sidsel 17, Mads 15, Johannes 13, [RN9432] Peder 8, Christence 6, [RN9289] Maren 4.
Farbroderen [RN9214] Rasmus Værn, købmand i Aarhus var lavværge for børnene.

Morten og Maren fik flg. børn iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1937 #99 jf. skiftet 30-05-1696:
Hans 19, Sidsel 17 gift med skipper Jørgen Nielsen Særdi på Skolegade, Mads 15, Johannes 13, [RN9432] Peder 8, Christence 6, [RN9289] Maren 4.
 
Hansdatter, Maren (I419)
 
2202 RN9420:

Hans og Silke fik sammen barnet iflg. skifter for Aarhus l.nr.416 22-03-1699:

Lisbeth g.m. Herman Barre i Aarhus.
 
Haj, Hans Hansen (I420)
 
2203 RN9421:

Ved skiftet efter sønnen Hans Mogensen Hasle, l.nr. 2205 09-08-1773 nævnes hans øvrige søskende og hendes børn:
2) bror Mikkel Mogensen Hasle i Århus, kaldes vellærde
3) søster Marianne Hasle g.m. Corfitz Boye i Århus
4) søster g.m. Peder Stilling, bager i Viborg
5) søster Anne Sofie Hasle i Århus. 
Michelsdatter, Ane (I421)
 
2204 RN9422: Sørensdatter, Anne (I422)
 
2205 RN9423: Sørensdatter, Ellen (I423)
 
2206 RN9424: Nielsen, Søren (I424)
 
2207 RN9425: Nielsen, Niels (I425)
 
2208 RN9426: Sørensdatter, Ellen (I426)
 
2209 RN9427:

Har også sønnen Kjeld Sørensen, student i Grenå.
Hans bror har datteren Anne Nielsdatter Kjeldsen i Aarhus gift med Hans Sørensen Hadrup.
Kilde: iflg. skifter i Aarhus l.nr. 535 09-02-1705 
Kjeldsen, Søren (I427)
 
2210 RN9428:

Peder og Karen havde børnene: Anders 31, student, Christen 30, Margrethe 28, Peder 26, Niels 21
iflg. skiftet efter hende i Aarhus l.nr.694 04-10-1713 
Regel, Karen (I428)
 
2211 RN9429:

Christen er gift med Margrethe i sit andet ægteskab og med hende har han sønnen Anders på 10 år ved skiftet efter ham i Aarhus.
Ved samme lejlighed er Margrethes far RN9214 Rasmus Wærn, rådmand i Aarhus hendes lavværge.
Kilde: l.nr.691 17-03-1713. 
Mikkelsen, Christen (I429)
 
2212 RN9430: Friis, Christen Knudsen (I430)
 
2213 RN9431: Gylling, Jens Hansen (I431)
 
2214 RN9432: Wærn, Peder (I432)
 
2215 RN9433:

Afkald fra Jørgen Knudsen Permelille på Samsø, for arv efter bror [RN9433] Søren Knudsen til dennes enke [RN9373?] Margrethe Værn i Århus. Afkald også fra Jørgen Knudsens søskende og mor, alle boende på Samsø jf. skifter i Aarhus l.n. 1096 02-06-1735. 
Knudsen, Søren (I433)
 
2216 RN9434: Hasle, Mogens (I434)
 
2217 RN9435:

Datter? jf. skifte i Aarhus 21-11-1763:
1857 Ib Jørgensen Fogh i Århus. 21-11-1763
E: Marianne Mogensdatter Hasle. LV: [RN9078] Peder Kaarsberg. Bevilling til uskiftet bo af 18-02-1763 lbnr.1813. B: Mogens Rasmussen Ibsen Fogh 6, Peder Michael Fogh 2. FM: født værge [RN9435?] Rasmus Mogensen Hasle.
 
Hasle, Rasmus Mogensen (I435)
 
2218 RN9436: Geding, Kirsten Lauridsdatter (I436)
 
2219 RN9437: Kjellerup, Jens Nielsen (I437)
 
2220 RN9438:

Skifter i Aarhus:
1410 Kirsten Sørensdatter i Århus. 07-03-1748,
E: Peder Pedersen Kusk, skibsmand. A:
1) bror Peder Sørensen Fischer i Kalundborg
2) bror Augustinus Sørensen, død. 3B: Peder, Søren, Mette Marie g.m. Aksel Jensen, skrædder i Ørsted
3) søster [RN9438] Maren Sørensdatter g.m. [RN9435] Rasmus Mogensen Hasle i Århus ved søn [RN9213] Mogens Rasmussen Hasle, skipper sst. 
Sørensdatter, Maren (I438)
 
2221 RN9439: Holmsted, Christen (I439)
 
2222 RN9440:

Iflg. skiftet i Aarhus l.nr. 1908 23-05-1763 har Johan og Mille børnene: Jørgen 16, Peder Oluf 12, Maren 6, Gertrud Kirstine 3. 
Parille, Mille Kirstine Rosing (I440)
 
2223 RN9441:

Ingeborgs formynder er en bror Oluf Skaarup, foged på Dronningborg Slot iflg. skifter i Aarhus l.nr. 2026 09-10-1768. Moderen er født i Skorup i Gern Herred, så broderen kan meget vel have taget navn herefter.

I testamentet indsættes Ingeborg Skaarup, Samsø død i december 1770 jf. skifte efter hende l.nr. 2135 08-07-1771.

Ingeborg var iflg. Baumgarten #11 svagsindet og blev forsømt af faderen. Hun døde ugift og børnløs.

I Aarhuus Stifstidende 29-06-1941 #56 oplyser Sejer, at RN9337 Christen Jensen Basballe havde en åndsvag datter. 
Basballe, Ingeborg (I441)
 
2224 RN9442: Hasle, Morten Rasmussen (I442)
 
2225 RN9443: Olufsdatter, Karen (I443)
 
2226 RN9444: Westergaard, Peder (I444)
 
2227 RN9445: Oluf Christian (I445)
 
2228 RN9446:

Iflg. skifter i Aarhus l.nr. 2968 03-11-1797 fik Terkild og Karen døtrene Anne Kirstine og Kirsten. 
Fogh, Terkild (I446)
 
2229 RN9447: Schmidt, Peder Andersen (I447)
 
2230 RN9448 Karen findes afbildet på epitafiet i Domkirken over RN9541 Peder Saxe. Blichfeld, Karen Christensdatter (I448)
 
2231 RN9448: Blichfeld, Karen Christensdatter (I448)
 
2232 RN9449: Pedersdatter, Dorethe (I449)
 
2233 RN9450:

Hans og Dorthe fik 7 børn, som antog navnet Kryssing. Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #116 og 1944. 
Kryssing, Hans Jørgensen (I450)
 
2234 RN9451:

Arent og Alhed fik 4 sønner iflg. Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke, #1236 
Althalt, Arent (I451)
 
2235 RN9452: Kettel, Alhed Hansdatter (I452)
 
2236 RN9453:

Hans 2. hustru: Lisbeth Hansdatter Fogh død 1718 iflg. Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke, #1250 
Althalt, Arent Johansen (I453)
 
2237 RN9454: Winther, Karen Hansdatter (I454)
 
2238 RN9455: Kryssing, Peder Hansen (I455)
 
2239 RN9456:

Han er ikke omtalt i skiftet 01-11-1763 efter [RN9254] Maren Olufsdatter i Århus, men Århus Domkirke, Inventar og gravminder beskriver familiens gravsted i kirken herunder hans død før 1763.. 
Westergaard, Peder Jørgensen (I456)
 
2240 RN9457: Kjersgaard, Anne Marie Thøgersdatter (I457)
 
2241 RN9458: Laursen, Anders (I458)
 
2242 RN9459: Hutfeld, Christen Jespersen (I459)
 
2243 RN9460:

Jes og Johanne havde 5 børn.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #148 og 1944.

Jes og Johanne havde sønnen Jes Jessen Fæster, ca. 1737 til 26-02-1789, borgerskab som købmand 1765. Kilde: Anne Thestrup #93 
Fæster, Jes Jessen (I460)
 
2244 RN9461:

Hans 1. hustru, mor til RN9332 Christen, hvis navn er ukendt, døde før 1608.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #22. 
Friis, Niels Christensen (I461)
 
2245 RN9462: Hutfeld, Niels Jespersen (I462)
 
2246 RN9463: Helsing, Ingeborg Thomasdatter (I463)
 
2247 RN9464: Rasmusdatter, Anne Cathrine (I464)
 
2248 RN9465: Seyersdatter, Anne (I465)
 
2249 RN9466:

Jens og Mette havde iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88 12 børn:

Søren født 19-10-1644, Peder født 18-02-1646 og død 1647 af børnekopper, [RN9508] Maren født 26-03-1647, [RN9414] Hans født 31-03-1648, Peder født 02-01-1650 og Mette født 06-03-1651 jf. Hübertz II, # 312, 319.

Iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1937 #85 også datteren Gertrud 13 år i 30-01-1674. 
Winther, Jens Sørensen (I466)
 
2250 RN9467:

Iflg. Anne Thestrup var hun født 1625. 
Thestrup, Mette Rasmusdatter (I467)
 
2251 RN9468: Spliid, Ingeborg Jensdatter (I468)
 
2252 RN9469: Spliid, Jens (I469)
 
2253 RN9470: Christensdatter, Karen (I470)
 
2254 RN9471: Rosse, Rudolf (I471)
 
2255 RN9472: Winther, Søren Jacobsen (I472)
 
2256 RN9473: Jensdatter, Maren (I473)
 
2257 RN9474: Thestrup, Rasmus Pedersen (I474)
 
2258 RN9475: Olufsdatter, Maren (I475)
 
2259 RN9476:

Peder var borgersøn måske af [RN9476] Christopher Pedersen. 
Pedersen, Christopher (I476)
 
2260 RN9477: Frandsdatter, Karen (I477)
 
2261 RN9478: Sørensdatter, Hylleborg (I478)
 
2262 RN9479: Svendsdatter, Maren (I479)
 
2263 RN9480: Sørensen, Anna (I480)
 
2264 RN9481: Skaarup, Christen Jørgensen (I481)
 
2265 RN9482: Olufsen, Søren (I482)
 
2266 RN9483: Kaarsberg, Hans Andersen (I483)
 
2267 RN9484: Widsted, Sidzel Pedersdatter (I484)
 
2268 RN9485: Kaarsberg, Anders Hansen (I485)
 
2269 RN9486: Maren (I486)
 
2270 RN9487: Anderssøn, Hans (I487)
 
2271 RN9488: Wedsted, Peder Mortensen (I488)
 
2272 RN9489:

Denne gren kan føres tilbage til 1440 på www.smidths.dk 
Lerche, Abigael Knudsdatter (I489)
 
2273 RN9490: von der Weyde, Lucas (I490)
 
2274 RN9491: Jochumsdatter, Dorthea (I491)
 
2275 RN9492: von der Weyde, Erasmus (I492)
 
2276 RN9493: von der Weyde, Marcus (I493)
 
2277 RN9494:

På www.geni.com findes slægtninge længere tilbage i tiden. 
von der Weyde, Adam (I494)
 
2278 RN9495: Vedsted, Morten Jepsen (I495)
 
2279 RN9496: Jensdatter, Karen (I496)
 
2280 RN9497:

På www.geni.com føres denne gren langt tilbage til Middelalderen. 
Mortensen, Jep (I497)
 
2281 RN9498:

På www.geni.com kan slægten føres længere tilbage i tiden. 
Pedersen, Jens (I498)
 
2282 RN9499: Lerche, Knud Madsen (I499)
 
2283 RN9500: Bathe, Sidsel Sophie Anthoniusdatter (I500)
 
2284 RN9501:

På www.geni.com findes forfædre længere tilbage i tiden. 
Lerche, Mads Jepsen (I501)
 
2285 RN9502:

På www.geni.com findes forfædre længere tilbage i tiden. 
Knudsdatter, Sidsel (I502)
 
2286 RN9503: Bathe, Antonius (I503)
 
2287 RN9504: Oberberg, Sara Herculesdatter (I504)
 
2288 RN9505:

Skiftet finder sted 22-07-1671, hvoraf fremgår, at han døde 09-06-1671. Kilde: Benny Hansen. 2630 Taastrup, birthebenny@email.dk 
Basballe, Jens Jensen (I505)
 
2289 RN9506: Pedersdatter, Kirsten (I506)
 
2290 RN9507:

Iflg. Brigsted hedder hun Anne Olufsdatter. 
Olufsdatter, Anne (I507)
 
2291 RN9508: Winther, Maren Jensdatter (I508)
 
2292 RN9509: Blichtfeldt, Margrethe Henrichsdatter (I509)
 
2293 RN9510: Ibsen, Niels Nielsen (I510)
 
2294 RN9511: Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
2295 RN9512: Wegerslev, Anne Jensdatter (I512)
 
2296 RN9513:

Denne person er den samme som RN1072 Jens Christensen Wegerslev (Winther) i min anetavle for slægten Aastrup. 
Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
2297 RN9514:

Inger har en søster Ingeborg Christensdatter Spliid, død 1684 iflg. Anne Thestrup bilag 4, VIII.

Inger har formodentlig også en søster (pr. 07-03-1678) Anne Christensdatter Splid enke efter borger og handelsmand Jens Jacobsen.
Kilde: Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1938 #129 
Spliid, Inger Christensdatter (I514)
 
2298 RN9515: Hansdatter, Anne (I515)
 
2299 RN9516:

Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1933 #173 opgiver, at hun er enke efter Morten Sommerfeld, død før 16-03-1685. 
Wegerslev, Maren Jensdatter (I516)
 
2300 RN9517: Sommerfeld, Jens Jørgensen (I517)
 
2301 RN9518:

Denne person har anenummer RN1071 i anetavlen for Aastrup-slægten.

Født januar 1651 iflg. www.geni.com Christian Jensen Wegerslev.

[RN9518] Husbond til [RN9519] Elisabeth Marie Ludvigsdatter Pontoppidan og [RN9523] Inger Margrethe von Meulengrath.
Far til Ludvig Wegerslev; Inger Wegerslev; Ludvig Pontoppidan Christensen Veggerslev; Udøbt Veggerslev; Margrethe Christensdatter Veggerslev; Inger Margrethe Wegerslev; Henrik Schup Veggerslev og Anne Elisabeth Veggerslev.
Hvem der har hvilken mor er ikke umiddelbart til at udlede af denne hjemmeside.
Kilde: www.geni.com Christen Jensen Wegerslev. 
Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
2302 RN9519:

Denne person har anenummer RN1043 i anetavlen for Aastrup-slægten.

Hendes far var Ludvig Henriksen Pontoppidan, født 07-05-1648 i Vejle, Sankt Nilolaj Sogn?, død 27-09-1706 i Aarhus, Domsognet? opført under anenummer RN1029 i Aastrup-slægten. Hendes mor var Barbara Hansdatter Backer (Bacher), født 1646 i Herlufmagle Sogn, død 1689 i Herlufmagle Sogn, opført under anenummer RN0757 i Aastrup-slægten.

Barbara er ud af Mule-slægten, som det fremgår af anetavlen for Aastrup-slægten. 
Pontoppidan, Elisabeth Marine (I519)
 
2303 RN9520:

Søn af kaptajn [RN1074] August Stevens eller Steffens.

Denne person har anenummer RN1073 i anetavlen for Aastrup-slægten.
Kilde: Siemsen #241 
von Stevens, Hans August (I520)
 
2304 RN9521:

En Margrete Wegerslef gift med oberst Andresen blev begravet 11-09-1767 56 år og 1 måned gammel jf. Fredericia Mich. kirkebog. 
Wegerslev, Margrethe (I521)
 
2305 RN9522: Wegerslev, Ludvig Pontoppidan (I522)
 
2306 RN9523: von Meulengracht, Inger Margrethe (I523)
 
2307 RN9524: Wegerslev, Hans Jensen (I524)
 
2308 RN9525: Wegerslev, Jacob Jensen (I525)
 
2309 RN9526: Wegerslev, Just Jensen (I526)
 
2310 RN9527: Wegerslev, Karen Jensdatter (I527)
 
2311 RN9528: Wegerslev, Jens Jensen (I528)
 
2312 RN9529:

Hun blev begravet 34 år og 2 måneder gammel iflg. Nygaards Sedler: Inger Margr. Wejerslef. 
Wegerslev, Inger Margrethe (I529)
 
2313 RN9530: Grotum, Henrik (I530)
 
2314 RN9531:

Af Trods Katholm og dets Ejere, Th. Rasmussen, 1951, #28 fremgår det, at Chathrine skulle være gift med borgmester Hans Grotum. Det er ikke lykkedes mig at finde noget om Hans Grotum, og Nygaards Sedler henviser under Hans Grotum, født 1659 til [RN9530] Henrik Grotum.

En Henrik Grotum (Himmerig) i Aalborg er borgmester og gift med søsteren [RN9529] Inger Margrethe Wegerslev.

I beskrivelsen af Chathrines arveproblemer fremgår der heller ikke antydning af, at hun skulle være gift, så jeg antager, at hun var ugift, og at Hans er den samme person som hendes svoger Henrik. 
Wegerslev, Chathrine Elisabeth (I531)
 
2315 RN9532: Wegerslev, Navnløst barn (I532)
 
2316 RN9533: Molboe, Henning Sørensen (I533)
 
2317 RN9534: Agerup, Morten (I534)
 
2318 RN9535: Sommer, Søren Pedersen (I535)
 
2319 RN9536: Sørensen, Mads (I536)
 
2320 RN9537: Basballe, Anne Friis (I537)
 
2321 RN9538: Basballe, Maren (I538)
 
2322 RN9539: Blichfeld, Christen Ottesen (I539)
 
2323 RN9540: Fogh, Cecilie Lauridsdatter (I540)
 
2324 RN9541: Saxe, Peder Pedersen (I541)
 
2325 RN9542:

Jens og Maren havde 10 sønner og 8 døtre jf. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #86 
Laasby, Jens Rasmussen (I542)
 
2326 RN9543: Wegerslev, Søren Jensen (I543)
 
2327 RN9544:

Iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88-89 var hun gift med sognepræst i Borum med anneks Oluf Mortensen. 
Wegerslev, Gertrud Jensdatter (I544)
 
2328 RN9545:

Morten var iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #94
gift 1. gang med Karen Christensdatter også kaldet Karen Stenhuggers, hun gift 1. gang med den første ejer af ejendommen Laurits (Laurs) Stenhugger. 
Sommerfeld, Morten Jørgensen (I545)
 
2329 RN9546:

Clemen og Anna Cathrine havde mindst 7 børn.

Clemens datter Maren Clemensdatter død 24-02-1717 er begravet i samme gravsted i Aarhus Domkirke, Aarhus, Domkirken, Store Korsgang (tværskibet) som RN9116 Laurits og RN9264 Johanne.
Kilde: Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #909 
Kryssing, Clemen Hansen (I546)
 
2330 RN9547: Jessen, Anna Cathrine Pedersdatter (I547)
 
2331 RN9548: Jessen, Peder (I548)
 
2332 RN9549: Keggeben, Marie (I549)
 
2333 RN9550: Gjeding, Hans (I550)
 
2334 RN9551: Gjeding, Jens Jensenius (I551)
 
2335 RN9552: Herschind, Michel Pedersen (I552)
 
2336 RN9553:

Iflg. Elkjær skulle moderen RN9553 Maren Elisabeth Schmidt være død i barselsseng ved sønnen RN9554 Peters fødsel, altså i 1804. 
Schmidt, Maren Elisabeth (I553)
 
2337 RN9554:

Opkaldt efter sin farfar [RN9263] Peder Michelsen Herskind (senior) iflg. Elkjær #102. 
Herskind, Peter Michelsen (I554)
 
2338 RN9555: Smagbier, Jens, far til Clemen Jensen (I555)
 
2339 RN9556:

Hans og Friedericha får tilsammen 4 børn. 88)#6 
Friis, Friedericha Charlotta (I556)
 
2340 RN9557:

Hans og Sophia fik tilsammen 9 børn. 88b)#7 
Berlin, Sophia Christine (I557)
 
2341 RN9558: Sønnich, Marie Christiansdatter (I558)
 
2342 RN9559:

Skifte: 2748 [RN9559] Niels Jensen Kjellerup, købmand i Århus. 20-09-1789, fol.870B.
Enkemand efter [RN9572] Dorthe Cornelia Sparre. Testamente af 17-03-1772 lbnr.2571.
Hans A:
1) [RN9560] bror Laurids Jensen Kjellerup i Århus, [skifte 12.5.1784 lbnr.2631]. B: (Navne angives ikke).
2) [RN9563] bror Jacob Jensen Kjellerup i Århus
3) [RN9566] bror Peder Jensen Kjellerup
4) [RN9561] søster Abelone Jensdatter Kjellerup g.m. [???] Christen Kjellerup, købmand i Århus
5) [RN9571] halvsøster Kirstine Marie Jensdatter Kjellerup g.m. Anders Aggerup
6) [RN9570] halvbror Rasmus Jensen Kjellerup
7) søskendebarn Cathrine Knudsdatter.
Hendes A:
1) søster [Vilhelmine Augusta Mathiasdatter Sparre], død, var g.m. Jacob Hansen, kapellan i Horsens.
2B:
a Birgitte Kirstine Jacobsdatter Hansen
b Nikoline Dorthe Jacobsdatter Hansen
2) søster [Henriette Adolfine Sparre] g.m. [Henning] Kjærsgaard, købmand i Århus. 
Kjellerup, Niels Jensen (I559)
 
2343 RN9560:

Skifte: 2101 Anne Rasmusdatter Linaa i Århus. 8.7.1771, fol.428.
E: Jens Rasmussen Stilling. Hans første ægteskab med [Karen Jensdatter Herskind, skifte 5.2.1749 lbnr.1423]. B: Kirsten, død i 1771, Marie Cathrine, der ægter [RN9560] Laurids Kjellerup i Århus. Testamente af 30.6.1760.

Skifte: 2631 [RN9560] Laurids Kjellerup, købmand i Århus. 12.5.1784, fol.595.
E: [RN9574] Henriette Adolfine Sparre. LV: [RN049] Andreas Kaarsberg i Århus. B: Marie Cathrine 9 mdr. FM: farbror [RN9559] Niels Kjellerup, købmand i Århus.
Første ægteskab med [RN9573] Cathrine Stilling, [skifte 10.10.1782 lbnr.2532]. B: Anne Kirstine 10½, Karen Marie 6½, Kirsten 2½.
Enken har arv efter søster Conradine Christiane Christiansdatter Sparre. [også søster til RN9572?]
 
Kjellerup, Laurids Jensen (I560)
 
2344 RN9561 Kjellerup, Abelone Jensdatter (I561)
 
2345 RN9563: Kjellerup, Jacob Jensen (I563)
 
2346 RN9564 Kjellerup, Daniel Jensen (I564)
 
2347 RN9565 Kjellerup, Mikkel Jensen (I565)
 
2348 RN9566 Kjellerup, Peder Jensen (I566)
 
2349 RN9567 Kjellerup, Hans Jensen (I567)
 
2350 RN9568:

Skifte 2019 [mor] Anne Pedersdatter Brendstrup i Århus. 21.6.1768, fol.191B.
E: [far] Rasmus Thomsen Sabro. B: Thomas 27, farer til søs fra Holland på strædet, Mette g.m. Morten Hasle i Århus, [RN9568] Mette Christine g.m. [RN9437] Jens Kjellerup i Århus, Barbara. FM: farbror Thomas Thomsen Sabro.
KIlde: 2019 Anne Pedersdatter Brendstrup i Århus. 21-06-1768

Rasmus Thomsen Sabro er formynder ved skiftet efter [RN9264] Daniel Jensen Kjellerup 04-02-1774 og [RN9562] Christen Kjellerup i Århus. 04-02-1774.\lang1033 
Rasmusdatter, Mette Kirstine (I568)
 
2351 RN9570 Kjellerup, Rasmus Jensen (I570)
 
2352 RN9571 Kjellerup, Kirstine Marie Jensdatter (I571)
 
2353 RN9572 Sparre, Dorthe Cornelia (I572)
 
2354 RN9573:

Skifte efter 2532 [RN9573] Marie Cathrine Jensdatter Stilling i Århus. 10.10.1782
E: [RN9560] Laurids Kjellerup, købmand.
B: Anne Kirstine 9, Karen Marie 5, Kirsten 1¼.
FM: farbror [RN9559] Niels Kjellerup, købmand i Århus, fars svoger Christen Kjellerup [???], købmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1782, lbnr.2527. 
Stilling, Marie Cathrine Jensdatter (I573)
 
2355 RN9574 Sparre, Henriette Adolfine (I574)
 
2356 RN9575: Kjellerup, Chresten (I575)
 
2357 RN9576 Aggerup, Anders (I576)
 
2358 RN9577:

 
Ostenfeldt, Karen Pedersdatter (I577)
 
2359 RN9578: Berlin, Ide (I578)
 
2360 RN9579 Schmidt, Johann Christopher (I579)
 
2361 RN9580:

geni.com opgiver navnet Thomas Nielsen Nielsen. Der må være tale om en tastefejl, dobbelt ens efternavn synes sjælden.

Om hans forfældre se www.geni.com Thomas Nielsen Nielsen. 
Nielsen, Thomas (I580)
 
2362 RN9581:

Om hendes forfældre se www.geni.com Maren Gertsdatter. 
Gertsdatter, Maren (I581)
 
2363 RN9582:

Om hendes efterkommere se www.geni.com Karen Thomasdatter. 
Thomasdatter, Karen (I582)
 
2364 RN9596:

Børn og børnebørn med RN9595 se dokumentet: 2019-10-14 Stamtavle Malling, kilde: Niels Malling, Majsvænget 89, 8340 Malling, 4085 2072, niels.malling@gmail.com 
Jensen, Søren (I596)
 
2365 Roland Rasdmussens Søn, Niels, døbt i Domkirken i Marts el. April 1834
Faddere: Enkemadam Winding, Jomfru Wendelboe, Vertshusholder K. Peteresen, Handelsbetjentene Lange og [RN9002] A. Malling.
 
Malling, Andreas (I2)
 
2366 Rolle: Arv
«b»"Arveproclama. «/b»
Som Befuldmægtiget for de myndige Arvinger [RN9036, RN9037, RN9038, RN9039, RN9040]
efter afg. [afgåede RN9034] Enkefru Kirstine Mathilde Malling
af Aarhuus, der have erholdt hendes Bo extraderet af
Skifteretten til privat Skifte og Deling, indkalder jeg
herved i Medfør af Leven af 30te Novbr. 1874 [30-11-1874] om
Skifte og Deling af Døds- og Fællesbo § 71
sammenholdt med Fr. [forordning?] af 11te September 1839 [11-09-1839] § 1
fornævnte Afdødes Søn [RN9037] Carl Edvard Alexander Malling,
der som Sømand [styrmand?] ombord i Barkskibet
"Florida", ført af Capitain Rissing, forlod Havnen
Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] i Februar 1874 [02-1874], uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets
Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt - med det af Skifteretten
bestemte Varsel af 6 Maaneder til for mig at anmelde
og legimitere sig, for at blive deelagtig i Arven efter
[RN9034] Moderen, der, saafremt han ikke melder sig inden
denne Frists Forløb, vil blive deelt mellem dem alene [hans søskende].
Aarhuus, den 9de Juli 1879 [09-07-1879]
Winge, Procurator." 
Malling, Mathilde Ernestine (I40)
 
2367 Rolle: Arv
«b»"Arveproclama. «/b»
Som Befuldmægtiget for de myndige Arvinger [RN9036, RN9037, RN9038, RN9039, RN9040]
efter afg. [afgåede RN9034] Enkefru Kirstine Mathilde Malling
af Aarhuus, der have erholdt hendes Bo extraderet af
Skifteretten til privat Skifte og Deling, indkalder jeg
herved i Medfør af Leven af 30te Novbr. 1874 [30-11-1874] om
Skifte og Deling af Døds- og Fællesbo § 71
sammenholdt med Fr. [forordning?] af 11te September 1839 [11-09-1839] § 1
fornævnte Afdødes Søn [RN9037] Carl Edvard Alexander Malling,
der som Sømand [styrmand?] ombord i Barkskibet
"Florida", ført af Capitain Rissing, forlod Havnen
Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] i Februar 1874 [02-1874], uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets
Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt - med det af Skifteretten
bestemte Varsel af 6 Maaneder til for mig at anmelde
og legimitere sig, for at blive deelagtig i Arven efter
[RN9034] Moderen, der, saafremt han ikke melder sig inden
denne Frists Forløb, vil blive deelt mellem dem alene [hans søskende].
Aarhuus, den 9de Juli 1879 [09-07-1879]
Winge, Procurator." 
Malling, Gustav Frederik Ludvig Wilhelm Schneider (I39)
 
2368 Rolle: Arv
«b»"Arveproclama. «/b»
Som Befuldmægtiget for de myndige Arvinger [RN9036, RN9037, RN9038, RN9039, RN9040]
efter afg. [afgåede RN9034] Enkefru Kirstine Mathilde Malling
af Aarhuus, der have erholdt hendes Bo extraderet af
Skifteretten til privat Skifte og Deling, indkalder jeg
herved i Medfør af Leven af 30te Novbr. 1874 [30-11-1874] om
Skifte og Deling af Døds- og Fællesbo § 71
sammenholdt med Fr. [forordning?] af 11te September 1839 [11-09-1839] § 1
fornævnte Afdødes Søn [RN9037] Carl Edvard Alexander Malling,
der som Sømand [styrmand?] ombord i Barkskibet
"Florida", ført af Capitain Rissing, forlod Havnen
Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] i Februar 1874 [02-1874], uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets
Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt - med det af Skifteretten
bestemte Varsel af 6 Maaneder til for mig at anmelde
og legimitere sig, for at blive deelagtig i Arven efter
[RN9034] Moderen, der, saafremt han ikke melder sig inden
denne Frists Forløb, vil blive deelt mellem dem alene [hans søskende].
Aarhuus, den 9de Juli 1879 [09-07-1879]
Winge, Procurator." 
Malling, Ernst (I38)
 
2369 Rolle: Arv
«b»"Arveproclama. «/b»
Som Befuldmægtiget for de myndige Arvinger [RN9036, RN9037, RN9038, RN9039, RN9040]
efter afg. [afgåede RN9034] Enkefru Kirstine Mathilde Malling
af Aarhuus, der have erholdt hendes Bo extraderet af
Skifteretten til privat Skifte og Deling, indkalder jeg
herved i Medfør af Leven af 30te Novbr. 1874 [30-11-1874] om
Skifte og Deling af Døds- og Fællesbo § 71
sammenholdt med Fr. [forordning?] af 11te September 1839 [11-09-1839] § 1
fornævnte Afdødes Søn [RN9037] Carl Edvard Alexander Malling,
der som Sømand [styrmand?] ombord i Barkskibet
"Florida", ført af Capitain Rissing, forlod Havnen
Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] i Februar 1874 [02-1874], uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets
Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt - med det af Skifteretten
bestemte Varsel af 6 Maaneder til for mig at anmelde
og legimitere sig, for at blive deelagtig i Arven efter
[RN9034] Moderen, der, saafremt han ikke melder sig inden
denne Frists Forløb, vil blive deelt mellem dem alene [hans søskende].
Aarhuus, den 9de Juli 1879 [09-07-1879]
Winge, Procurator." 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
2370 Rolle: Arv
«b»"Christian Julius Thorup,
«/b»Byfoged og Byskriver i Aarhuus Kjøbstad,
gjør vitterligt: Efter Begjæring af [RN9036] Jernbaneassistent
Niels Malling i Aarhuus, [RN9038] Proprietair Ernst
Malling af Elsted, [RN9039] stud. juris. Gustav F.L.B.S. Malling
i Kjøbenhavn og [RN9040] Ernestine Mathilde
Malling i Rennenæs i Sverrig [en gård ved Halmstad?] (de 2de
sidste med Curator Captain Linnemann af Aarhuus,
Rd. af Dbg. p.p.) som Arvinger efter [RN9037] Sømand [styrmand?]
Carl Edvard Alexander Malling, der den 19. Februar 1874 [19-02-1874]
forlod Havnen Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] ombord i Barkskibet "Florida", ført af Capitain Rissing, uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt -
indstævnes bemeldte Carl Edvard Alexander Malling,
hvis sidste Værnething her i Riget var
Aarhuus Kjøbstad, i Overensstemmelse med Frdng. [forordning?] af
11te September 1839 [11-09-1839] § 14 med Aar og Dags
Varsel til at møde inden Aarhuus Bythingsret, som
holdes paa Raadhuset i Aarhuus, den første ordinaire
Retsdag, efter de nu gjældende Regler Torsdag, i
November Maned 1880 [04-11-1880] til sædvanlig Thingtid, for
Tiden Formiddag Kl. 10, for der og da Saggivelse
at modtage, Documenter at see irettelagte, stævnte
og ustævnte Vidners saavelsom ovennævnte Arvingers [hans søskendes]
egne edelige Forklaringer at paahøre samt Dom at
lide, ved hvilke Citanterne [hans søskende] forvente sig den bemeldte
Carl Edvard Alexander Malling tilhørende
Obligation stor Kr. 2.440,49, udstedt af Citanterne
selv den 18de Juni d.A. [18-06-1879], og thinglæst den 26de f.M. [26-08-1879],
og hvorved er givet Prioritet i Gaarden Matr. Nr. 54a og 53a [Dynkarken 39-41 og 43]
i Aarhuus, tilkendt til Eiendom tilligemed
bemeldte Obligations paaløbne og paaløbende
Renter, alt efter Citanternes nærmere Fremstilling og
Paastand inden Retten.
Til samme Ret, Tid og Sted indstævnes derhos
ovennævnt Carl Edvard Alexander Mallings
mulige øvrige Arvinger til at møde for at varetage
deres Tarv.
Forelæggelse og Lavdag er afskaffet ved Frdgn.
af 3die Juni 1796 [03-06-1796].
Aarhuus Byfogedcontoir, den 13de Septbr. 1879 [13-09-1879]. [Gentaget 13-11-1880 med møde første torsdag i januar 1882: 05-01-1882]
Thorup.
(L.S.)" 
Malling, Mathilde Ernestine (I40)
 
2371 Rolle: Arv
«b»"Christian Julius Thorup,
«/b»Byfoged og Byskriver i Aarhuus Kjøbstad,
gjør vitterligt: Efter Begjæring af [RN9036] Jernbaneassistent
Niels Malling i Aarhuus, [RN9038] Proprietair Ernst
Malling af Elsted, [RN9039] stud. juris. Gustav F.L.B.S. Malling
i Kjøbenhavn og [RN9040] Ernestine Mathilde
Malling i Rennenæs i Sverrig [en gård ved Halmstad?] (de 2de
sidste med Curator Captain Linnemann af Aarhuus,
Rd. af Dbg. p.p.) som Arvinger efter [RN9037] Sømand [styrmand?]
Carl Edvard Alexander Malling, der den 19. Februar 1874 [19-02-1874]
forlod Havnen Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] ombord i Barkskibet "Florida", ført af Capitain Rissing, uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt -
indstævnes bemeldte Carl Edvard Alexander Malling,
hvis sidste Værnething her i Riget var
Aarhuus Kjøbstad, i Overensstemmelse med Frdng. [forordning?] af
11te September 1839 [11-09-1839] § 14 med Aar og Dags
Varsel til at møde inden Aarhuus Bythingsret, som
holdes paa Raadhuset i Aarhuus, den første ordinaire
Retsdag, efter de nu gjældende Regler Torsdag, i
November Maned 1880 [04-11-1880] til sædvanlig Thingtid, for
Tiden Formiddag Kl. 10, for der og da Saggivelse
at modtage, Documenter at see irettelagte, stævnte
og ustævnte Vidners saavelsom ovennævnte Arvingers [hans søskendes]
egne edelige Forklaringer at paahøre samt Dom at
lide, ved hvilke Citanterne [hans søskende] forvente sig den bemeldte
Carl Edvard Alexander Malling tilhørende
Obligation stor Kr. 2.440,49, udstedt af Citanterne
selv den 18de Juni d.A. [18-06-1879], og thinglæst den 26de f.M. [26-08-1879],
og hvorved er givet Prioritet i Gaarden Matr. Nr. 54a og 53a [Dynkarken 39-41 og 43]
i Aarhuus, tilkendt til Eiendom tilligemed
bemeldte Obligations paaløbne og paaløbende
Renter, alt efter Citanternes nærmere Fremstilling og
Paastand inden Retten.
Til samme Ret, Tid og Sted indstævnes derhos
ovennævnt Carl Edvard Alexander Mallings
mulige øvrige Arvinger til at møde for at varetage
deres Tarv.
Forelæggelse og Lavdag er afskaffet ved Frdgn.
af 3die Juni 1796 [03-06-1796].
Aarhuus Byfogedcontoir, den 13de Septbr. 1879 [13-09-1879]. [Gentaget 13-11-1880 med møde første torsdag i januar 1882: 05-01-1882]
Thorup.
(L.S.)" 
Malling, Gustav Frederik Ludvig Wilhelm Schneider (I39)
 
2372 Rolle: Arv
«b»"Christian Julius Thorup,
«/b»Byfoged og Byskriver i Aarhuus Kjøbstad,
gjør vitterligt: Efter Begjæring af [RN9036] Jernbaneassistent
Niels Malling i Aarhuus, [RN9038] Proprietair Ernst
Malling af Elsted, [RN9039] stud. juris. Gustav F.L.B.S. Malling
i Kjøbenhavn og [RN9040] Ernestine Mathilde
Malling i Rennenæs i Sverrig [en gård ved Halmstad?] (de 2de
sidste med Curator Captain Linnemann af Aarhuus,
Rd. af Dbg. p.p.) som Arvinger efter [RN9037] Sømand [styrmand?]
Carl Edvard Alexander Malling, der den 19. Februar 1874 [19-02-1874]
forlod Havnen Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] ombord i Barkskibet "Florida", ført af Capitain Rissing, uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt -
indstævnes bemeldte Carl Edvard Alexander Malling,
hvis sidste Værnething her i Riget var
Aarhuus Kjøbstad, i Overensstemmelse med Frdng. [forordning?] af
11te September 1839 [11-09-1839] § 14 med Aar og Dags
Varsel til at møde inden Aarhuus Bythingsret, som
holdes paa Raadhuset i Aarhuus, den første ordinaire
Retsdag, efter de nu gjældende Regler Torsdag, i
November Maned 1880 [04-11-1880] til sædvanlig Thingtid, for
Tiden Formiddag Kl. 10, for der og da Saggivelse
at modtage, Documenter at see irettelagte, stævnte
og ustævnte Vidners saavelsom ovennævnte Arvingers [hans søskendes]
egne edelige Forklaringer at paahøre samt Dom at
lide, ved hvilke Citanterne [hans søskende] forvente sig den bemeldte
Carl Edvard Alexander Malling tilhørende
Obligation stor Kr. 2.440,49, udstedt af Citanterne
selv den 18de Juni d.A. [18-06-1879], og thinglæst den 26de f.M. [26-08-1879],
og hvorved er givet Prioritet i Gaarden Matr. Nr. 54a og 53a [Dynkarken 39-41 og 43]
i Aarhuus, tilkendt til Eiendom tilligemed
bemeldte Obligations paaløbne og paaløbende
Renter, alt efter Citanternes nærmere Fremstilling og
Paastand inden Retten.
Til samme Ret, Tid og Sted indstævnes derhos
ovennævnt Carl Edvard Alexander Mallings
mulige øvrige Arvinger til at møde for at varetage
deres Tarv.
Forelæggelse og Lavdag er afskaffet ved Frdgn.
af 3die Juni 1796 [03-06-1796].
Aarhuus Byfogedcontoir, den 13de Septbr. 1879 [13-09-1879]. [Gentaget 13-11-1880 med møde første torsdag i januar 1882: 05-01-1882]
Thorup.
(L.S.)" 
Malling, Ernst (I38)
 
2373 Rolle: Arv
«b»"Christian Julius Thorup,
«/b»Byfoged og Byskriver i Aarhuus Kjøbstad,
gjør vitterligt: Efter Begjæring af [RN9036] Jernbaneassistent
Niels Malling i Aarhuus, [RN9038] Proprietair Ernst
Malling af Elsted, [RN9039] stud. juris. Gustav F.L.B.S. Malling
i Kjøbenhavn og [RN9040] Ernestine Mathilde
Malling i Rennenæs i Sverrig [en gård ved Halmstad?] (de 2de
sidste med Curator Captain Linnemann af Aarhuus,
Rd. af Dbg. p.p.) som Arvinger efter [RN9037] Sømand [styrmand?]
Carl Edvard Alexander Malling, der den 19. Februar 1874 [19-02-1874]
forlod Havnen Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] ombord i Barkskibet "Florida", ført af Capitain Rissing, uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt -
indstævnes bemeldte Carl Edvard Alexander Malling,
hvis sidste Værnething her i Riget var
Aarhuus Kjøbstad, i Overensstemmelse med Frdng. [forordning?] af
11te September 1839 [11-09-1839] § 14 med Aar og Dags
Varsel til at møde inden Aarhuus Bythingsret, som
holdes paa Raadhuset i Aarhuus, den første ordinaire
Retsdag, efter de nu gjældende Regler Torsdag, i
November Maned 1880 [04-11-1880] til sædvanlig Thingtid, for
Tiden Formiddag Kl. 10, for der og da Saggivelse
at modtage, Documenter at see irettelagte, stævnte
og ustævnte Vidners saavelsom ovennævnte Arvingers [hans søskendes]
egne edelige Forklaringer at paahøre samt Dom at
lide, ved hvilke Citanterne [hans søskende] forvente sig den bemeldte
Carl Edvard Alexander Malling tilhørende
Obligation stor Kr. 2.440,49, udstedt af Citanterne
selv den 18de Juni d.A. [18-06-1879], og thinglæst den 26de f.M. [26-08-1879],
og hvorved er givet Prioritet i Gaarden Matr. Nr. 54a og 53a [Dynkarken 39-41 og 43]
i Aarhuus, tilkendt til Eiendom tilligemed
bemeldte Obligations paaløbne og paaløbende
Renter, alt efter Citanternes nærmere Fremstilling og
Paastand inden Retten.
Til samme Ret, Tid og Sted indstævnes derhos
ovennævnt Carl Edvard Alexander Mallings
mulige øvrige Arvinger til at møde for at varetage
deres Tarv.
Forelæggelse og Lavdag er afskaffet ved Frdgn.
af 3die Juni 1796 [03-06-1796].
Aarhuus Byfogedcontoir, den 13de Septbr. 1879 [13-09-1879]. [Gentaget 13-11-1880 med møde første torsdag i januar 1882: 05-01-1882]
Thorup.
(L.S.)" 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
2374 Rolle: Bygmester
Højre side:
Gade nr. 2 Tømrer Esben Andersen, matr. nr. 124a og matr. nr. 125a. Hus nr. 116 mod Frederiks Allé.
Gade nr. 4 Murer Niels Christensen, matr. nr. 124b og matr. nr. 125b
Venstre side:
Hus nr. 1 Lønnings?? P. Hald, matr. nr. 126. Hus nr. 120 mod Frederiks Allé
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2375 Rolle: Bygmester
Højre side:
Gade nr. 2 Tømrer Esben Andersen, matr. nr. 124a og matr. nr. 125a. Hus nr. 116 mod Frederiks Allé.
Gade nr. 4 Murer Niels Christensen, matr. nr. 124b og matr. nr. 125b
Venstre side:
Hus nr. 1 Lønnings?? P. Hald, matr. nr. 126. Hus nr. 120 mod Frederiks Allé
 
Malling, Rasmus (I4)
 
2376 Rolle: Bygmester
«b»"Bekjendtgjørelser.
«/b»
Ifølge Indberetning fra Justitsraad, Landinspecteur Honum er der i her i Aaret til 1ste October d.A. [01-10-1876] tilkommende følgende nye Gadenumre:

«b»Udlagt Vei [Holbergsgade] fra Frederiksallee [Frederiks Allé]
over [RN9002] A. Mallings Toft:
«/b»Matr. nr. 124a og 125a Tømrer Espen Andersen, Gade-Nr. 2
(Har Nr. 116 mod Frederiksallee)
Matr. nr. 124b og 125b Murer Niels Christensen, Gade-Nr. 4
Matr. nr. 126 Commissionair Hald, Gade-Nr. 1
(Har Nr. 120 mod Frederiksallee)."
[herefter følger vestre og østre vej over S: Madsens Toft.] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2377 Rolle: Bygmester
«b»"Bekjendtgjørelser.
«/b»
Ifølge Indberetning fra Justitsraad, Landinspecteur Honum er der i her i Aaret til 1ste October d.A. [01-10-1876] tilkommende følgende nye Gadenumre:

«b»Udlagt Vei [Holbergsgade] fra Frederiksallee [Frederiks Allé]
over [RN9002] A. Mallings Toft:
«/b»Matr. nr. 124a og 125a Tømrer Espen Andersen, Gade-Nr. 2
(Har Nr. 116 mod Frederiksallee)
Matr. nr. 124b og 125b Murer Niels Christensen, Gade-Nr. 4
Matr. nr. 126 Commissionair Hald, Gade-Nr. 1
(Har Nr. 120 mod Frederiksallee)."
[herefter følger vestre og østre vej over S: Madsens Toft.] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2378 Rolle: Fadder
[RN9196] Kiøbmand Jens P. Schmidt´s Søn [RN] Johann Christopher døbt 20-04-1814.
Faddere: Frue Langballe og Jfr. Nielsen, [RN9058] Pastor Kaarsberg fra Hjortshøi, [RN9001] Kiøbmand R. Malling, Fuldmægtig Jensen og Handels-Assistent Meulengracht.
 
Kaarsberg, Jens Dons (I58)
 
2379 Rolle: Gave
Den 01-09-1812 indrykker [RN9001] R. Malling og [RN9201] Peder Larsen Schmidt flg. bekendtgørelse:
"Bekiendtgiørelser.
For de Brandlidte i Hobroe er til os indkommen til Dato:"
herefter følger en oversigt over 17 bidragsydere med et samlet bidrag på 427 Rdlr.

"som denne Uge Afgaaer med Ugeposten til Øvrigheden der, for derved at lindre de Bedrøvedes Hierter; det Mere i Vente, som denne Byes [Aarhus] respective Indvaanere og Omegnens Beboere vil yde de trængende Medmennesker, modtages og besørges afsendt.
[RN9001] R. Malling. [RN9201] Peder Larsen Schmidt.

Den 08-09-1812 indrykker Malling og Schmidt igen en liste over 37 nye bidragydere med et samlet bidrag på 381 Rdlr.

Den 09-09-1812 er der indrykket tre beskrivelser/opfordringer til at hjælpe de brandlidte i Hobro. Om ildebranden skriver sognepræsten N.C Spur og J.P. Rommedal flg.:
"Onsdagen den 19de August sidst [19-08-1812], Kl. imellem 10 og 11? Formiddag, opkom her en ulykkelig Ildebrand, som op? til 3 Timer lagde næsten den halve Deel af Byen [Hobro] i Aske. Det blæste strærkt, og Husene vare for størstedelen straatækte, saa menneskelig Magt lidet kunde udrette hvor Vinden bar hen? Elendigheden er større, end den her kan beskrives; 26 større og mindre Gaarde og Huse ere bleven et Rov af? Luerne; imellem 30 og 40 Familier ere blevne huusvilde, og de fleste af dem have ikke faaet mere reddet end de faa Klæder de vare iførte. Huusfædrene, som vare i god Næringsvei, tildeels formuende, have tabt alt indtil? Livets første Nødvendigheder og med jamrende Kone og Børn see den sørgeligste Fremtid imøde, dersom Gud ikke vækker gode Menneskers Hierte til Medlidenhed. Ædle Medborgere! Danske Mænd! som viste mangengang eders Lyst til at hielpe i Nødens Stund, og med Velvillie kvægede de Hungrige, klædte de Nøgne! kan eders medlidende Øine paa denne skrækkelige Seene, tænk eder den Nød og Elendighed, hvorunder denne liden Byes Indvaanere sukke, og ræk en hielpsom Haand til vore ulykkelige brandlidte Brødre, som ere huusvilde, brødløse, nøgne. -"
Indlægget afsluttes med, at de nævnte underskrivere modtager bidrag til de nødlidende, indtil der formodentlig bliver nedsat en kommission til behandling af ulykken. Ejendommene er brandforsikret men næppe indboet. Underskriverne lover at aflægge offentligt regnskab over indsamlingen i aviserne. Underskrevet Hobro, den 24-08-1812 sognepræsten N.C Spur og J.P. Rommedal.

Efter ovennævnte indlæg lover Malling og Schmidt efter opfordring af ovennævnte underskrivere at modtage bidrag fra såvel Aarhus som omegn. Aarhus den 26-08-1812 [RN9001] R. Malling. [RN9201] P.L. Schmidt.

I forlængelse heraf har præsten i Hyllested Præstegård F.Ch. Hjort indrykket en opfordring, hvor han bl.a. med reference til en nylig ildebrand i Øksenmølle By, Fuglslev Sogn [på Mols], hvor 3 gårdmænds gårde og indbo i få øjeblikke gik op i røg, opfordrer til at støtte de 20 til 30 familier i Hobro, som står husvilde efter ildebranden. En i egnen kendt borger i Hobro Andreas Brændstrup mistede således 2 gårde og værdier for i alt 50.000 Rdlr. samt et barn. Også Hjort modtager gaver og vil aflægge regnskab herfor. Hyllested Præstegård den 28-08-1812. F.Chr. Hjort.

Wikipedia fortæller, at den 19-08-1812 brændte 26 huse og den 02-02-1813 10 gårde og huse (den sidste gang blev ilden påsat af en 18-årig pige, der 15-03-1814 henrettedes tæt uden for byen).

Den 06-10-1812 indrykker Malling og Schmidt endnu en oversigt over nye bidragsydere, hvor indsamlingen nu er nået 1.817 Rdlr. 56 Mk.

Den 02-11-1812 indrykker de en liste med bidragsydere fra sogne andre steder i Østjylland, og det samlede beløb udgår nu 2.389 Rdlr. 80? Mk.

Den 10-11-1812 er man nået 2.717 Rdlr. Den 19-01-1813 har præsten i Hyllested Præstegård F.Chr. Hjort fremsendt 247 Rldr. 32 Mk. til Malling og Schmidt, som har videresendt pengene til Kommissionen, som nu åbenbart er nedsat til at behandle ulykken.

Den 17-03-1813 er iflg. A.F. Just i Viborg jf. Viborg Samler den 18-03-1813 indsamlingen nået op på 8.211 Rd. 80 Sk., en indberetning Malling og Schmidt refererer til den 13-04-1813, hvor de fremsender et bidrag på 306 Rdlr. 12 Sk. til Kommissionen.

I maj 1813 fremder de også penge og den 09-10-1813 afsendes yderligere et beløb på 200 Rdlr. til Kommissionen. 
Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
2380 Russiske Dampbade samt varme og kolde Bade kunne dagligt faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2381 Russiske grønne Ærter faaes billig hos [RN9179] Gaarn ved Mindet. Gaarn, John (I179)
 
2382 Sabroes Tvillingbørn Peter og Susanne døbt i Domkirken i August- - Faddere: [RN9023] Madame Malling junior og Jomfru Lanng, Madame Mørch og Jomfru L. Elmquist, Consul Herskind, Købmændene [RN9045] Frausing, Lind, Wulff og N. Schibye samt Skibsbygmester Bonnesen.

 
Frausing, Christen Bagge (I45)
 
2383 Sagen drejer sig om den sag, som RN9049 Andreas Kaarsberg har anlagt mod RN9225 købmand Poul Frausing dels for misligeholdelse af kontrakten mellem dem om forsendelse af en ladning korn til Frankrig m.fl. dels for deres mellemværende i denne befragtning.
Aarhus Rådstue har i en dom af 15-04-1799 dømt Kaarsberg til at betale Frausing 245 Rdlr. 3 Mk. 6 sk. Dommen dømmer endvidere de af Kaarsberg og Frausings gensidige fornærmelige udtryk og beskyldninger som værende usagte og renser Frausings ære, gode navn og rygte.
Højesteret dømmer endvidere de af Kaarsberg fremsatte skammelig og nærgårende beskyldninger og udtryk mod underdommer og byfoged Hviid mortificeret, så de ikke forklejner dommerens ære, embede, gode navn og rygte.
Endvidere dømmer Højesteret Kaarsberg en bøde for hans lovstridige og grove skrivemåde på 20 Rdlr. til Aarhus Bys fattige, det samme til Justitskassen og 10 Rdlr. til underdommeren i kost og tæring [diæter for at møde frem i Højesteret?].
Den anden sag drejer sig om den kontrastævning, som købmand Frausing i en stævning af 01-03-1797 har lagt sag an imod Kaarsberg. Her har Byfogeden i en dom af 26-04-1798 dømt Kaarsberg til at betale«i» «/i»Frausing 324 Rdlr. 4 Mk. 9 sk.
Højesteret bestemmer, at Rådstuerettens [begge?] dom står ved magt. 
Frausing, Poul (I225)
 
2384 Sagen drejer sig om den sag, som RN9049 Andreas Kaarsberg har anlagt mod RN9225 købmand Poul Frausing dels for misligeholdelse af kontrakten mellem dem om forsendelse af en ladning korn til Frankrig m.fl. dels for deres mellemværende i denne befragtning.
Aarhus Rådstue har i en dom af 15-04-1799 dømt Kaarsberg til at betale Frausing 245 Rdlr. 3 Mk. 6 sk. Dommen dømmer endvidere de af Kaarsberg og Frausings gensidige fornærmelige udtryk og beskyldninger som værende usagte og renser Frausings ære, gode navn og rygte.
Højesteret dømmer endvidere de af Kaarsberg fremsatte skammelig og nærgårende beskyldninger og udtryk mod underdommer og byfoged Hviid mortificeret, så de ikke forklejner dommerens ære, embede, gode navn og rygte.
Endvidere dømmer Højesteret Kaarsberg en bøde for hans lovstridige og grove skrivemåde på 20 Rdlr. til Aarhus Bys fattige, det samme til Justitskassen og 10 Rdlr. til underdommeren i kost og tæring [diæter for at møde frem i Højesteret?].
Den anden sag drejer sig om den kontrastævning, som købmand Frausing i en stævning af 01-03-1797 har lagt sag an imod Kaarsberg. Her har Byfogeden i en dom af 26-04-1798 dømt Kaarsberg til at betale«i» «/i»Frausing 324 Rdlr. 4 Mk. 9 sk.
Højesteret bestemmer, at Rådstuerettens [begge?] dom står ved magt. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2385 Samme også læst på matr. nr. 5f? Malling, John Gaarn (I6)
 
2386 Samtidig med at jeg den 1. Marts [01-03-1878] overtager det tidligere af [RN9004] Hr Gartner Malling drevne Gartneri, Frederiks-Allee Nr 80 [Frederiks Allé 80], aabnes dersteds et Udsalg af det anerkjendte og undersøgte Frø fra Hr Frantz Wendt, St. Jørgensbjerg, Roskilde.
Bestillinger modtages i Februar Maaned under Adresse: Grønland Nr 19, fra 1. Marts: Gartneriet, Frederiks-Allee Nr 80.

L. Ulstrup Gartner
 
Malling, Rasmus (I4)
 
2387 Samtlige Bygninger er nedbrudte og udskrevet af Brandforsikingen. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2388 Sankt Oluf Kirke eller Sankt Olai Kirke omtales første gang 1203.
Kilde: Forsvundne kirke i Århus, Nationalmusseet, 1976, #1329

Sankt Olufs Kirkegård [fejlagtigt, skal være kirken iflg. Nationalmusseet #1329] styrtede sammen af ælde fastelavns søndag 1548 [15-02-1548], men blev benyttet flere århundreder efter. Den sidste begravelse fandt sted i 1813.
Kilde: Mejlgade - en reel og nærsom gade, Fra den sorte skole til Middelgades port, Peter Jensen og N.J. Israelsen, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968 #22

Den sidste begravelse på Skt. Olufs Kirkegård fandt sted i 1828. Kirkegården blev officielt nedlagt i 1897, hvorefter der blev park på grunden.
Kilde: www.aarhuswiki.dk

Kladde til gravskrift over Jakobine:
Her gjemmes Støvet af
En saare værdig Danneqvinde
[RN9089] JACOBINE MÜLLER, fød KAARSBERG
Til et gavnriigt Liv kaldte Skaberen Hende
Den 7de September 1746 [07-09-1746].
Ved omhyggelig Opdragelse af gudfrygtige Forældre
Spirede og blomstrede hos Hende de uvisnelige Dyder
Der bestemme Chrestnens Værd og Qvindens Hæder
Den 31te Maj 1768 [31-05-1768] blev Hun gift
Med velædle [RN9118] Hr. Marcus Mørch Galthen Kjøbmand i Aarhus
Ved hvem Hun i 10 Aars Ægteskab fødte 4 Sønner og 1 Datter
Af hvilke de 2 Sønner modtage Hende i Evigheden.
I 2det Ægteskab indlod Hun sig den 8de Sept 1779 [08-09-1779]
Med Velædle [RN9166] Hr. Christen Müller
Ved hvem Hun i 25 Aars Samliv blev Moder til 1 Datter.
Ikke blot Hendes Ægte- men endog Enke-Stand
Velsignede Gud med Reene Glæder og formildede dens Sorger
Og Hendes trolige Flid i at gøre sit hellige Kald som Hustru og Moder fejlfrit
Kronede Dydens trofaste Belønner den 15de April 1817 [15-04-1817]
Ved at kalde Hendes Haab og længselsfulde Aand
Fra et af flere Maaneders Sygeleie udmattet Legem
Og erkientlige Børns ømme Favn
Ind til de Godes salige Løn.
Men Hendes Minde dvæler med Velsignelse i
Taknemmelige Hierter
88)#17-18 
Kaarsberg, Jakobine (I89)
 
2389 Schaluppen Coureren, 4 Commercelæster drægtig, norsk af Bygning og Træklinker, Egematerialer 2 Aar gl., er særdeles godt indrettet med stor Kahyt og Folkelukafer, er med Inventarium underhaanden at faae tilkjøbs, naar Liebhaverne enten ville henvende sig til [RN9001] Hr. Købmand R. Malling (hvor Inventarielisten er til Eftersyn) eller til Undertegnede ombord.
Tillige anmodes Lysthavende at indfinde sig inden 19. d. M. [19-09-1816] , thi efter den Tid kan ingen Afgiørelse skee.

Aarhuus, d. 16 September 1816 [16-09-1816]
Christian Iversen
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2390 Scheibye's Tvillingbørn: Hans Hendrik Grok og Karen Marie Schiøth døbt 31.5 [31-05-1812].
Faddere: Mad. Kempel, Md. Iversen, Jfr. Dinesen, Jfr Hertz, Skibscaptainerne H. Chr. Sørensen, S. Løfberg, [RN9179] J. Gaarn, P. Schousen, J. Brøchner, J. Allerøe, Skibsbygm. Bonnesen, Handelsbetient Bæhr.
 
Gaarn, John (I179)
 
2391 Schmidt´s Søn Anders Faurschou døbt 4.10 [04-10-1815].
Fadder: Mad. Fauerschou, Jfr. Thomsen, Kuursmed Frandsen, Købmand Thomsen, Købmand Jordan, [RN9086] Handelsbetjent Kaarsberg.
 
Kaarsberg, Peter (I86)
 
2392 Schoubyes Søn Robertus Peter døbes i Domkirken Maj el. Juni 1834.
Faddere: [RN9184] Md. Gaarn, Jfr. Schytte, Fuldm. Brendstrup, Handelsbetjent Larsen, Værtshuusholder Hansen.

 
Larsen, Ane Sofie (I184)
 
2393 Schousens Søn Christian døbt 17.12 [17-12-1813].
Faddere: Mad. Loft, Jfr. M. K. Klitgaard, Skibskapitainerne Hr. Chr. Sørensen, Rasmus Molboe, [RN9092] Styrmand Kaarsberg
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
2394 Se også RN0256 Anders Thørrings borgerskabsbrev af 20-03-1829 som bagermester i Aalborg. Malling, Niels (I7)
 
2395 Seier Sg [Seigneur] Jens Schmidt:
Et Huus Bindingsværk
a) 1 Forhuus til Gaden 3 Fag 1 Etage med 2 Fag Quist 140 Rdl. [nr. 37]
b) 1 Baghuus 6 Fag 1 Etage 40 Rdl.
Samlet vurdering 180 Rdl.

Solgt til Jens Andersen Schmidts enke med indboet den 13-08-1790. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
2396 Seiersens Søn Anders Anthon Nicolai døbt i Domkirken.
Faddere: Madame Rese, Jfr. Luja, Købmand R. Schandorff, Simmelkjær, Fleischer, [RN9179] Skipper Gaarn og Luja.
 
Gaarn, John (I179)
 
2397 Sejr oplyser i en artikel i Aarhuus Stiftstidende den 29-03-1928 flg. om byens skatteforhold i 1813 jf. skattelisten. Eftersom skattebetalingen står i forhold til de pågældendes indkomstforhold (med en vis usikkerhed omkring de selverhvervende), fortæller oversigten også noget om indkomstfordelingen blandt byens borgere:
«i»"Højeste Skatteyder (4 % for alle) Stiftamtmand Baron Gyldencrone: 124 Rd., Biskop Birch: 99 Rd., Generalkriegskommissær Dahl: 26 Rd. Amtsforvalter Valeur: 24 Rd., Byfoged Schumacher: 14 Rd., Rektor Stougaard: 13 Rd., Kammerherre Rosenørn: 10 Rd. Adjunkter betaler 4-5 Rdr.
- de Højeste Beløb for Handelsstanden betales af Handelshusene Mussmann & Schoedler, Hartvig Rée, Hans Bech og [RN901] Malling: 26 Rd., H. Meulengracht: 25 Rd., Ganske faa Købmænd giver fra 23-12 Rdr., men ellers er Beløbene lavere helt ned til 3, 2 og 1 Rbdr. Vinhandler Fulling giver 10 Rdr.
Blandt Haandværkets Repræsentanter er den priviligerede Farver med 19 Rdr., mens Resten af Haandværkerne er helt nede paa 3 Rdr. (Murermester Schandorff) og derunder, Bogtrykker Elmqvist ligeledes 3 Rdr." «/i» 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2398 Sejrs Sedler jf. Aarhuus Stiftstidende 10-03-1826:

Grumme Død! du saarede os dybt, idet du Aftenen den 6. Marts Kl. 10½ [06-03-1826], efter 12 Dages haarde Lidelser bortrev fra os og vor gode Fader [RN9179] Skipper John Gaarn vor inderlig elskede Moder. [RN9180] Mette Kirstine Gaarn, f. Greutzberg, i hendes Alders 37 Aar.
Saameget smerteligere er for os hendes alt for tidlige Bortgang, som vor gode Fader - med hvem hun i 15 Aar deelte Livets Glæder og Sorger - just nu er paa en Reise til Engelland, da vi umyndige Smaae haardest trænge til hans faderlige Trøst og Opmuntring. Med blødende Hjerter bekjendtgjøres dette herved paa vor gode Faders, [RN9003] Søsters og egne Vegne, for frav. Slægt og Venner.

Aarhuus, d. 8. Marts 1826 [08-03-1826]
[RN9181] Jens Gaarn [RN9182] Frederik Gaarn
 
Creutzberg, Mette Kirstine (I180)
 
2399 Selvom Rasmus Malling ikke er nævnt som ejer af matr. nr. 337 i brandforsikringen for 1801-1810, som det efterfølgende er tilfældet for perioden 1811, 1811-1817, må han også have været ejer i perioden 1801-1810.

Mangler indtastning af brandforsikringen og brandtaksation nr. 17-22 for perioden 1801-1810. 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
2400 Selvom Rasmus Malling ikke er nævnt som ejer af matr. nr. 337 i brandforsikringen for 1801-1810, som det efterfølgende er tilfældet for perioden 1811, 1811-1817, må han også have været ejer i perioden 1801-1810. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2401 Set fra gaden under nedtagningen, tagstenene er fjernet, stolper og bjælker er nummereret til brug ved genopbygningen i Den Gamle By. Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
2402 Set fra gaden. En del af gården er genopført i Den Gamle By. Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
2403 Set fra gårdsiden. I hele 1800-tallet og frem til nedbrydning i 1915 var stedet købmandsgård.
gaden. 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
2404 Sidste Løverdag [06-02-1802] udgik af min Gaard en hvid Soegriis. Hvem som derom kan give mig Underretning, eller vil bringe mig den, loves en Douceur af [RN9001] Malling
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2405 Skal ses i lyset af, at RN9006 John Gaarn Malling har lejet købmandsforretningen. Malling, Niels Svenning (I36)
 
2406 Skat: 112 Rdr.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2407 Skat: 47 Rdr. 48 Sk. [svarer cirka til RN9002s skat samme år].
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2408 Skatteindtægt: 2.000 Kr. Skat: 108 Kr Malling, John Gaarn (I6)
 
2409 Skatteligningen for 1881 er fremlagt den 10-12-1880. En del af indbyggerne på Frederiksbjerg betaler kun halv skat ift. Aarhusborgerne. Militære tjensteindtægter betaler kun 2%.
Skatten for 1881 er pålignet som formue- og lejlighedsskat samt kirkebidrag. Skatteprocenten er 6 1/10, som også var gældende i 1880.
Listen omfatter skatteindtægter på 1.000 kr. og derover.
Baneassistent R. Malling er sat i skat efter en indtægt på 1.400 kr. nedsat med 300 kr. 
Malling, Rasmus (I4)
 
2410 Skatteligningen for 1881 er fremlagt den 10-12-1880. En del af indbyggerne på Frederiksbjerg betaler kun halv skat ift. Aarhusborgerne. Militære tjensteindtægter betaler kun 2%.
Skatten for 1881 er pålignet som formue- og lejlighedsskat samt kirkebidrag. Skatteprocenten er 6 1/10, som også var gældende i 1880.
Listen omfatter skatteindtægter på 1.000 kr. og derover.
Jernbaneassistent N? Malling er sat i skat efter en indtægt på 1.800 kr. nedsat med 1.600 kr. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
2411 Skatteligningen for 1881 er fremlagt den 10-12-1880. En del af indbyggerne på Frederiksbjerg betaler kun halv skat ift. Aarhusborgerne. Militære tjensteindtægter betaler kun 2%.
Skatten for 1881 er pålignet som formue- og lejlighedsskat samt kirkebidrag. Skatteprocenten er 6 1/10, som også var gældende i 1880.
Listen omfatter skatteindtægter på 1.000 kr. og derover.
Købmand Malling er sat i skat efter en indtægt på 2.000 kr. nedsat med 1.200 kr. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2412 Skifte påbegyndt 19-03-1695 iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1934 #26 Clemensdatter, Maren (I325)
 
2413 Skifte:
1) [RN9267] Christen Lauridsen Geding, [12.3.1745 lbnr.1317]. [Første ægteskab med RN9558 Marie Christiansdatter Sønnich, skifte 23.1.1739 lbnr.1179]. 3B: Bodil Marie 16, Christian 15, Marie 13. FM: født værge Peder Sønnich, [RN9261] Oluf Jensen Skødstup
2) [RN9099] Jacob Lauridsen Geding, [23.1.1744 lbnr.1296]. 2B: [RN9097] Abelone 10, [RN9100] Jens 8. FM: stedfar [RN9078] Peder Kaarsberg
3) [RN9112] Maren Lauridsdatter g.m. [RN9113] Thomas Hansen, skipper i Århus
4) [RN9436] Kirsten Lauridsdatter g.m. [RN9437] Jens Nielsen Kjellerup i Århus
5) [RN9250] Sidsel Lauridsdatter Geding, der ægter [RN9251] Jens Kjellerup den yngre. [15-06-1746 iflg. Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg] 
Jacobsdatter, Apollone (I249)
 
2414 Skifte: 3636 [RN9577] Karen Pedersdatter Ostenfeldt i Århus. 02-02-1815
Enke efter [RN9563] Jacob Jensen Kjellerup, købmand.
4B:
a Anne Kirstine Kjellerup g.m. Jens Hasle, mægler i Århus
b Karen Marie Kjellerup, enke efter Vulf Frederik Asmussen, [skifte 22.1.1815 lbnr.3635]
c Kirsten Kjellerup, [skifte 15.1.1813 lbnr.3818], var g.m. Hans Kold, købmand i Århus.
d Marie Cathrine Kjellerup g.m. Mikkel Carlsen, købmand i Århus
m.fl. 
Ostenfeldt, Karen Pedersdatter (I577)
 
2415 Skiftebehandlingen af Wegerslevs dødsbo var i 1725 endnu ikke tilendebragt, men desuagtet køber købmand, assessor og kommerceråd [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard Trods Katholm med Kornhaven 1725 under skiftebehandlingen af Wegerslevs bo (d. 28-04-1723).

«i»"Gården tilskødes ham af Major Joh. Aug. Stevns [gift med Wegerslevs enke] her i Byen og Borgmester Grotum [gift med Wegerslevs datter Cathrine] i Aalborg. Magistraten gør gældende, at dette er sket uden Enkens eller de endnu umyndige Børns Formynder, Arndt Johansens, Villie og Tilladelse. Gaarden staar ovenikøbet i Pant til Magistraten for Wegerslevs ene Datter Cathrine Elisabeths mødrene Arv."
«/i»
Denne bemærkning stemmer ikke umiddelbart med samme kildes oplysning om, at Trods Katholm efter Wegerslevs død af hans enke Elisabeth Merine Pontoppidan, Sal: Christen Wegerslevs
den 15-04-1724 sælges til kong Frederik IV.

«i»"Westergaard lader allerede føre Byggematerialier til Gaarden og lader Jorderne gøde. I Skøde- og Panteprotokollen er ikke indført noget Skøde til Westergaard."«/i» 
Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
2416 Skifteretten i [RN9179] John Gaarns Bo afholder Auktion til Bortsalg af "de Boet" tilhørende 7/18 syv attende Dele af Briggen Ægir, 85 1/2 Commercelæst."
Skibet forevises af Afdødes Søn [RN9192] Skibscaptain Johan Gaarn.
 
Gaarn, Johan (I192)
 
2417 Skifteretten i [RN9179] John Gaarns Bo afholder Auktion til Bortsalg af "de Boet" tilhørende 7/18 syv attende Dele af Briggen Ægir, 85 1/2 Commercelæst."
Skibet forevises af Afdødes Søn [RN9192] Skibscaptain Johan Gaarn.
 
Gaarn, John (I179)
 
2418 Skifteretten indkalder Kreditorerne i Stervboet efter [RN9195] S.M. Dinesen og [RN9083] Hustru Maren Elisabeth f. Kaarsberg.
 
Dinesen, Søren Møller (I195)
 
2419 Skiftesamling i "Stervboet efter [RN9179] Skibscapitain John Jensen Gaarn af Aarhuus"
 
Gaarn, John (I179)
 
2420 Skiftet er fortsat ikke færdigt 16-03-1771. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2421 Skiftet kompliceres af, at enken RN9087 Kiersten dør i 1776. Hansen, Kiersten Thomasdatter (I87)
 
2422 Skiftet kompliceres af, at enken RN9087 Kiersten dør i 1776. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
2423 Skiftet udlægger 2 små gamle boder med lidt kåljord og adgang til brønden på ejendommen Studsgade 34, matr. nr. 1056 efter begge ægtefællers ønske til gudfrygtige enker. Se under ægtefællen RN9511 Niels. Wegerslev, Anne Jensdatter (I512)
 
2424 Skifteuddrag, Protokol 4, 1693-1702, B 56 - 417
 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
2425 Skipper Jes Jessens Huus:
a. Forhuus 6 Fag 1 Etage med 4 Fag Udbygning, 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser med 2 jern Kakkelovne, á Fag 40 240 Rdl.
b. Sidehuus 5 Fag 1 Etage, ditto Bygning [egebindingsværk og murtavl], til Køkken og Bryggers, á 20 100 Rdl.
c. Et Huus paa den anden Side af Gaden 5 Fag 1 Etage, Ditto Bygning [egebindingsværk og murtavl], til Kammer og Brændehuus, á 12 60 Rdl.
Samlet vurdering 400 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2426 Skipper [RN9179] John Gaarn får den 20-03-1813 skøde med tinglysning den 06-04-1815 på ejendommen matriculno. [Hus.nr. 1827: husnummeret fra 1829]: 326 og gamle husno. [Hus.nr. 1787: husnummeret indtil 1827]: 114 [Mindegade 5, matr. nr. 118] for 616 Rdl. 4 sk. Sølv.
Ejendommen pantsættes med 1. prioritet den 21-01-1815 med tinglysning den 06-04-1815 til Stephen Geertsen for 180 Rdl. Sølv.
Ejendommen pantsættes med 2. prioritet den 21-04-1828 til Sina Løvn Jensen for 300 Rdl. Sølv?
[RN9182] 182 Frederich og Caroline Gaarn [RN9003]. [Noget med skiftet efter hans første kone død 06-03-1826] 
Gaarn, John (I179)
 
2427 Skoleliv og Skoleadministration #227 anfører, at han er født ved 1761. Borgerskabsprotokollen 1772. Galthen, Peter Kaarsberg (I168)
 
2428 Skøde fra Aarhus Byråd efter godkendelse af Indenrigsministeriet 27-10-1871 og 02-12-1871 til enkefru Mathilde Malling på et grundstykke af Toldbodgade 307 alen2 for en købesum på 100 Rdl, henlagt under matr. nr. 54 (men senere tildels fraskilt som matr. nr. 54b).
Læst på Dynkarken, matr. nr. 54a.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2429 Skøde fra Aarhus Kjøbstads Skifteret på [RN9034] enkefru Mathilde Mallings dødsbos vegne til [RN9217] frøken C. Linnemann. Læst 26-06-1879.
Skøde der er særlig tinglæst som servitutstiftende indeholder bestemmelser ang. forh. matr. nr. 53a og 54 mht. vinduer, tagdryp, plankeværk, farver m.v. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2430 Skøde fra Aarhus Kjøbstads Skifteret på [RN9034] enkefru Mathilde Mallings dødsbos vegne til [RN9217] frøken C. Linnemann. Læst 26-06-1879.
Skøde der er særlig tinglæst som servitutstiftende indeholder bestemmelser ang. forh. matr. nr. 53a og 54 mht. vinduer, tagdryp, plankeværk, færdsel m.v. 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
2431 Skøde fra enkefru [RN9034] Mathilde Malling til gårdejer Rasmus Petersen af Skaade på ejendommen nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48]...
Underskrevne enkefru Mathilde Malling enke efter [RN9007] kaptajn og købmand N. Malling vitterliggør... skøder og overdrager til gårdejer Rasmus Petersen af Skaade ... jf. uskiftet bo af 15-01-1863 tilhørende ejendom nr. 373 i Spanien til overtagelse den 01-04-1869... Købesum 2.800 Rdr. er nu berigtiget... Pladsafgift 1 Rdr. til byens kæmnerkasse.

"Det bemærkes, at den herved tilskødede Eiendom bestod af det saakaldte gamle Exserceerhuus, [Exercerhus] beliggende i Spanien udenfor Mindeport, med tilliggende Grund, samt af en Grund eller Haveplads, indeholdende 645 Alen2 Jord, der i sin Tid er fraskildt Eiendommen Nr. 368 og 369 [Spanien 1, matr. nr. 368 og 369 nu 52] og henlagt under ovennævnte Nr. 373, hele Eiendommen har nu Matr. nr. 48 med 2 Alb. Hartkorn." [transcription Leif Dehnits].

Aarhus den 09-10-1869 Til vitterlighed for Mathilde Malling: Oseholm? Carl Christensen landinspektør

Aarhus Borgmesterkontor 13-10-1869 H.E. Secher fm.
Aarhus Kæmnerkontor den 13-10-1869 R.R. Ryberg

Retsdagen d. 14-10-1869 og indført i Protokol 20 Folio 238 [Århus Byfoged, Skøde- og panteprotokol] Reg 2 Fol 160 L. Hammerich 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2432 Skøde til købmand Andreas Malling læst 13-10-1849 på matr. nr. 5. Også påtegnet matr. nr. 5c senere 121. Malling, Andreas (I2)
 
2433 Skøde til købmand Andreas Malling læst 13-10-1849 på matr. nr. 5. Også påtegnet matr. nr. 5d samt matr. nr. 5e.
På matr. nr. 5e udsteder han samtidig 2.000 panteobligation til af proprietær Nils Rasmus Düdslev? 
Malling, Andreas (I2)
 
2434 Skøde til købmand Andreas Malling læst 13-10-1849 på matr. nr. 5a. Han udsteder samtidig 2.000 panteobligation til af proprietær Nils Rasmus Düdslev? Malling, Andreas (I2)
 
2435 Skødet er ikke læst. Malling, Niels (I7)
 
2436 Skødet er ikke undersøgt. Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
2437 Skødet på ejendommen har været i familien [RN9001] købmand Rasmus Mallings eje siden [RN9047] Niels Mortensen Mallings enkes død i 1818.

[Realregisteret indeholder de gamle husnumre formodentlig opstået efter folketællingen 1787, hvor tællingen skulle indehold husnumrene, og de nye fra 1829.] 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
2438 Skødet på ejendommen har været i familien [RN9001] købmand Rasmus Mallings eje siden [RN9047] Niels Mortensen Mallings enkes død i 1818.

[Realregisteret indeholder de gamle husnumre formodentlig opstået efter folketællingen 1787, hvor tællingen skulle indehold husnumrene, og de nye fra 1829.] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2439 Snedker Jens Nielsen Schous Søn. Rasmus, døbt.
Faddere: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. M. Jørgensen. Skibsbygm. Bonnesen, [RN9092] Skibskapt. H. Kaarsberg, Handelsbetjent Kirkebye.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
2440 Sode's Søn, Jacob Marthin, døbt i Domkirken.
Faddere: Madame Kempel, Jomfrue Sørensen, Skibsbygmester Bonnesen, [RN9092] Skibscaptain Gaarn, Handelsbetjent J. Sode.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
2441 Sode's Søn, Jacob Marthin, døbt i Domkirken.
Faddere: Madame Kempel, Jomfrue Sørensen, Skibsbygmester Bonnesen, [RN9179] Skibscaptain Gaarn, Handelsbetjent J. Sode.
 
Gaarn, John (I179)
 
2442 Solgt 06-06-1689 til borger og garver Ditlev Bloch. Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
2443 Solgt i juli kvartal 1823 til købmand R. Malling. Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
2444 Solgt på auktion 26-03-1689 efter rekvisition af Borgmester og Råd på Frue Kirkes vegne som pant- og udlægshaver til handelsmand [RN9511] Niels Lauritsen gift med Jens' datter [RN9512] Anne. Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
2445 Solgt på auktion 26-03-1689 til byskriver Christen Jensen Hemb og videresolgt 1690 til rådmand [RN9339] Jens Christensen Basballe. Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
2446 Solgt på auktion 26-03-1689 til Dinus Pedersen Vintz. Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
2447 Som Enke ejede hun Skolegade Nr. 28 (nuværende Nr. 21) i Aarene 1733-40, samt 7 Boder i Strandstrædet [København?].
Numrene i Skolegade passer ikke med oversigten over bygningsnumre i www.folketimidten.dk 
Jessen, Anna Cathrine Pedersdatter (I547)
 
2448 Som nævnt under brandforsikring nr. 273 formoder jeg, at Rasmus Malling også er ejer af denne gård.

Brandtaksation nr. 17-22:
Købmand [RN9263] Peder Herschinds bortleiede Gaard Matr. Nr. 337
a. Forhuus 14 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, a 60 840 Rdl.
b. Sidehuus sønden i Gaarden 10 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Egebindingsværk og Murtavl] til Køkken og Bryggers, a 50 500 Rdl.
c. Sidehuus for Enden [sidehuset] af forrige 9 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Pakhuus, a 40 360 Rdl.
d. Baghuus 22 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Egebindingsværk og Murtavl] til Kornlade og Pakhuus, a 40 880 Rdl.
e. Et mørt Halvtag 16 Fag 1 Etage med Steen? behængt 50 Rdl.
f. Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk, med Steen? behængt og Fjæl indlukt [bræddebeklædning], 23 Fag 1 Etage, som bruges til Exercerhuus for Regimentet, a Fag 10 230 Rdl.
g. Ditto [Hus] med Enden til Gaden, Ditto Bygning [Egebindingsværk, med Halm? behængt og Fjæl indlukt], 10 Fag 1 Etage a 10 100 Rdl.
Samlet vurdering 2.960 Rdl.
 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
2449 Som nævnt under brandforsikring nr. 273 formoder jeg, at Rasmus Malling også er ejer af denne gård.

Brandtaksation nr. 17-22:
Købmand [RN9263] Peder Herschinds bortleiede Gaard Matr. Nr. 337
a. Forhuus 14 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, a 60 840 Rdl.
b. Sidehuus sønden i Gaarden 10 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Egebindingsværk og Murtavl] til Køkken og Bryggers, a 50 500 Rdl.
c. Sidehuus for Enden [sidehuset] af forrige 9 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Pakhuus, a 40 360 Rdl.
d. Baghuus 22 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Egebindingsværk og Murtavl] til Kornlade og Pakhuus, a 40 880 Rdl.
e. Et mørt Halvtag 16 Fag 1 Etage med Steen? behængt 50 Rdl.
f. Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk, med Steen? behængt og Fjæl indlukt [bræddebeklædning], 23 Fag 1 Etage, som bruges til Exercerhuus for Regimentet, a Fag 10 230 Rdl.
g. Ditto [Hus] med Enden til Gaden, Ditto Bygning [Egebindingsværk, med Halm? behængt og Fjæl indlukt], 10 Fag 1 Etage a 10 100 Rdl.
Samlet vurdering 2.960 Rdl.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2450 Spanien 9 (hvorfra hovedind- og opgang er) og Toldbodgade 22 ejet af fabrikant H. Nielsen er ved udstykning delt i 2 selvstændige ejendomme således:
Spanien 9, matr. nr. 48a ejet af fabrikant H. Nielsen
Toldbodgade 22, matr. nr. 48b ejet af fabrikant H. Nielsen. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2451 Spørgsmaal om hvorfor der ikke er kommet noget Havneregnskab i Trykken siden 1844, skønt Kassereren nu faar 200 Rdr. aarlig i Løn, hvorimod [RN9007] Købmand N. Malling. som førte Regnskabet fra 1836 til 1844, ikke fik nogen Løn.

 
Malling, Niels (I7)
 
2452 Stamtavlen nævner også, at han var købmand i Aalborg. Malling, Christian Lauritz (I27)
 
2453 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Løverdag, Mandag og Tirsdag

[RN9002] Andreas Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2454 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Løverdag, Mandag og Tirsdag...

[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2455 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Løverdag, Mandag, Tirsdag den 22., 24. og 25. April

[RN9002] Andreas Malling & Chr. Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2456 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Løverdagen

[RN9002] A. Malling & Chr. Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2457 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Tirsdag, Onsdag og Torsdag

[RN9002] Andreas Malling & Lund


 
Malling, Andreas (I2)
 
2458 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2459 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2460 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2461 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2462 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2463 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2464 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2465 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2466 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2467 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2468 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] [på tre af ugen dage].
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2469 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Løverdag, Mandag og Tirsdag, den 21de, 23de og 24de April [21-04-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2470 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Løverdag, Mandag og Tirsdag, den 21de, 23de og 24de April [21-04-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2471 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 30de April, 1ste og 2de Maj [30-04-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2472 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 30de April, 1ste og 2de Maj [30-04-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2473 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 30de April, 1ste og 2de Maj [30-04-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2474 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Tirsdag, Onsdag og Torsdag, den 10de, 11te og 12te April [10-04-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2475 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Tirsdag, Onsdag og Torsdag, den 10de, 11te og 12te April [10-04-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2476 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Tirsdag, Onsdag og Torsdag, den 10de, 11te og 12te April [10-04-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2477 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 12te, 13de og 14de Marts [12-03-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2478 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 12te, 13de og 14de Marts [12-03-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2479 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag og Fredag, den 21de, 22de og 23de Marts [21-03-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2480 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag og Fredag, den 21de, 22de og 23de Marts [21-03-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2481 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag og Fredag, den 21de, 22de og 23de Marts [21-03-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2482 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag, Fredag og Løverdag, den 17ds, 18ds, 19ds og 20ds. [17-01-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2483 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag, Fredag og Løverdag, den 17ds, 18ds, 19ds og 20ds. [17-01-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2484 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Onsdag, Torsdag, Fredag og Løverdag, den 17ds, 18ds, 19ds og 20ds. [17-01-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2485 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Torsdag, Fredag og Løverdag, den 8de, 9de og 10de [08-02-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2486 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Torsdag, Fredag og Løverdag, den 8de, 9de og 10de [08-02-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2487 Steenkalk udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé] Torsdag, Fredag og Løverdag, den 8de, 9de og 10de [08-02-1866]
[RN9002] A. Malling & Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
2488 Stefansforeningen har købt 1600 Alen2 af Købmand Spliids Have ud mod Pistolstræde (Aarhuus Stiftstidende jf. Sejrs Sedler 05-03-1883)
"Stefansforeningens Asyl og Børnehjem". Opfordring til at yde Bidrag, undertegnet af Corp. Læge Andersen, Kbmd. C. Bertelsen, Pastor E. Bohn, Fabrikant L. Kaaber (Kasserer), Overlærer Kraiberg, Pastor F. E. Seidelin og Frk. Zahle. (Aarhuus Stiftstidende jf. Sejrs Sedler 10-03-1883)
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2489 Stiftamtmanden finder intet at indvende imod Madame Selmers Ansøgning om contra-Commissairer i den mellem hende og Interessenterne i Tobaks Fabriquens «b»[RN9049]«/b» Kaarsberg et Compagnie kaldet svævende Dispute.

Hun er bleven indkaldt af commissionen for at "lide Dom som en 6te Deels Interessent i Tobaks Fabriquen" og hun har rettidig efter Placaten af 14-06-1771 ansøgt Contre Commissarier og dertil foreslaaet 2de redelige og fornuftige Mænd. Madame Selmer mener ikke at den nedsatte Commission kan anse hende som Interess.

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2490 Stiftamtmanden finder intet at indvende imod Madame Selmers [enke efter Apoteker Schack Selmer?] Ansøgning om contra-Commissairer i den mellem hende og Interessenterne i Tobaks Fabriquens [RN9049] Kaarsberg et Compagnie kaldet svævende Dispute.

Hun er bleven indkaldt af commissionen for at "lide Dom som en 6te Deels Interessent i Tobaks Fabriquen" og hun har rettidig efter Placaten af 14-06-1771 ansøgt Contre Commissarier og dertil foreslaaet 2de redelige og fornuftige Mænd. Madame Selmer mener ikke at den nedsatte Commission kan anse hende som Interess. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2491 Stiftamtmanden indberetter at han først nu har modtaget det af hans Formand for Købmændene [RN9014] J. Andersen Schmidts og [RN9049] Anders Kaasbergs Skib "Die Evigkeit", 58½ Kommerce-Læster drægtig, affordrede for bemeldte Fartøj under 8. September 1781 [08-09-1781] udfærdigede Algierske Øre Pas (?) No. 371 tilligemed Fornyelser Gebyhrene af samme Pas 30 Rdr. 1 Mk. 8 Sk Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2492 Stiftamtmanden indberetter at han først nu har modtaget det af hans Formand for Købmændene [RN9014] J. Andersen Schmidts og [RN9049] Anders Kaasbergs Skib "Die Evigkeit", 58½ Kommerce-Læster drægtig, affordrede for bemeldte Fartøj under 8. September 1781 [08-09-1781] udfærdigede Algierske Øre Pas (?) No. 371 tilligemed Fornyelser Gebyhrene af samme Pas 30 Rdr. 1 Mk. 8 Sk Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
2493 Stiftsamtmandens kommentar til den indsendte beretning af 21-02-1777 vedrørende Aarhus Byes jorders egnethed til dyrkning af tobak, hør og hamp. en række vanskeligheder opregnes. Bardewich, der ejer Aarhuus Sæbe-Syderie [«b»Spanien 15, matr. nr. 46/47«/b»] er dog villig til at forsøge dyrkning på visse specificerede betingelser, - som det anbefales kollegiet at godkende.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2494 Stiftsskriver [RN9518] Christen Wegerslev skal efter sigende have købt ejendommen på auktion for 1.040 Dl. i begyndelsen af det 18. århundrede.
 
Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
2495 Stilling' Søn Ole Peter døbt i Domkirken.
Faddere: Madame Lunne, [RN9003] Jomfru C. Gaarn, Skibscaptajn Ginge og Albrøe, Handelsbetjent Langballe.
 
Gaarn, Caroline (I3)
 
2496 Stillingsbetegnelsen var blot en slags titel iflg. Baumgarten. Basballe, Jens Christian (I356)
 
2497 Støtter oprettelsen med flg. bemærkning: "Skønt jeg inu ingen Børn har saa store at di kan afbenytte denne Endrettning, saa er ieg dog villig at yde et passende Bidrag, naar samme Skoleindretning maae blive bedre, en de, vi nu have." [Realskolen skulle forældrene finansiere]. Galthen, Peter Kaarsberg (I168)
 
2498 Sundhedskommissionen besluttede i sit møde 15-08-1890 at bede Bygningskommissionen om at pålægge købmand J.G. Malling, Dynkarken 39-41 at indhegne hans toft fra det sydvestlige hjørne af Wilstersgade og langs med den sydlige side af Absalonsgade [matr. nr. 5f], fordi Mallings Toft [formodentlig af naboerne] bliver benyttet til aflæsning af gadefejning og alle slags uhumskheder.
Bygningsinspektør Springborg gav Malling pålæg om inden 3 uger fra 28-08-1890 at sætte hegn op som forlangt af Sundhedskommissionen. 13-09-1890 søgte Malling Bygningskommissionen om fritagelse, hvilket blev afslået 19-09-1890. 16-11-1890 sendte bygningsinspektøren sagen til Politimesteren.
Sundhedskommissionen gør 29-04-1891 Bygningskommissionen opmærksom på, at alt henligger i samme uføre som hidtil.
I forannævnte svar af 01-05-1891 til Sundhedskommissionen refererer Springborg sagens forløb. [Politimesteren har tilsyneladende ikke haft held med at få Malling til at sætte hegnet op. Først omkring 1894 begynder Malling at sælge grundene på sydsiden af Absalonsgade.] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2499 Sønnen Martin August er endnu ikke flyttet ind til forældrene. Malling, Jens Nielsen (I242)
 
2500 Søren og Anne fik flg. børn:
Michel 9 år, Seyer 8, Jost 6 og Anne 3 år. 
Seyersdatter, Anne (I465)
 
2501 Sørensens Datter Mathilde Marie døbt i Domkirken i Oktober. Faddere: [RN9184] Madam Gaarn, Jomfru Høgh, Handelsbetjentene Terkelsen og Schmidt samt Skipper Sunne.
 
Larsen, Ane Sofie (I184)
 
2502 Taksationsprotokol 26-8, der fortæller:
Kjøbmand Rasmus Mallings Lejevaaning, matr. nr. ingen:
a. Forhuus 5 Fag 1 Etage, Grundmuur, indrettet til Beboelse, á 300 1.500 Rdl. eller 600 sølv
b. Baghuus 10 Fag 1 Etage, Bindingsværk, de 3 Fag muret, Tagsten? beklædt med Fjel [brædder] og Teglhængt, til Pakhuus, á 150 1.500 Rdl. eller 600 sølv
c. 8 Fag Stakit 80 Rdl. eller 30 sølv
d. 11 Fag Plankeværk med 2 Porte og en Laage 300 Rdl. eller 120 sølv
Samlet vurdering 1.350 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2503 Taksationsprotokol nr. 91-1 pr. 14-08-1816 fortæller:
Kiøbmand Rasmus Malling:
a. 3 Fag 1 Etage Lejevaaning No. A, forhen øde Plads, bestaaende af Egebindingsværk og Muur, á Fag 220 660 Rdl.
b. 6 Fag Plankeværk á 5 30 Rdl.
Samlet vurdering 690 Rdl.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2504 Taksationsprotokol nr. 91-2 pr. 14-08-1816 fortæller:
Bemeldte Kiøbmand Rasmus Malling:
a. 3 Fag 1 Etage Lejevaaning No. B, forhen øde Plads, bestaaende af Egebindingsværk og Muur, á Fag 220 660 Rdl.
b. 4 Fag Plankeværk á 5 20 Rdl.
Samlet vurdering 680 Rdl.

 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2505 Taksationsprotokol nr. 91-3 pr. 14-08-1816 fortæller:
Bemeldte Kiøbmand Rasmus Malling:
a. 3 Fag 1 Etage Lejevaaning No. C 1, forhen øde Plads, bestaaende af Egebindingsværk og Muur, á Fag 220 660 Rdl.
b. 4 Fag Plankeværk á 5 20 Rdl.
Samlet vurdering 680 Rdl.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2506 Taksationsprotokol nr. 91-4 pr. 14-08-1816 fortæller:
Kiøbmand Rasmus Malling:
a. 3 Fag 1 Etage Lejevaaning No. D forhen øde Plads, bestaaende af Egebindingsværk og Muur, á Fag 220 660 Rdl.
b. 4 Fag Plankeværk á 5 20 Rdl.
Samlet vurdering 680 Rdl.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2507 Taksationsprotokol nr. 91-5 pr. 14-08-1816 fortæller:
Kiøbmand Rasmus Malling:
a. 2 Fag 1 Etage Lejevaaning No. E, Egebindingsværk og Muur, forhen øde Plads, á Fag 220 440 Rdl.
b. 4 Fag Plankeværk á 5 20 Rdl.
Samlet vurdering 460 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2508 Tavle Domkirken 1756.

Tavle i Domkirken 1752 iflg. Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg, #10

Enken Kiersten Thomasdatter Hansen fremlægger den 17-11-1775 en opgørelse over begravelsesomkostningerne på 155 Rdr. samt en regning på udgifter i forbindelse med de afholdte auktioner. Kilde: Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg, #13 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
2509 Teglværket styrtede sammen over værdier af mere end 100.000 Rdl. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2510 Telegram til Randers Avis.

Aarhuus, den 16de October [16-10-1862]
Af herværende Cichoriefabrik er inat [15-10-1862] Fabriks- og Lagerbygningerne total nedbrændte, kun Forhuset staaer. De brændte Bygninger vare assurerede for 16.800 Rd., Varelageret for 20.000 Rd. Om Ildens Opkomst er Intet oplyst. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2511 Testamente oprettet 02-05-1664 og kongelig konfirmeret 09-07-1664 iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1934 #26 Lydichsen, Anders (I329)
 
2512 Testamente oprettet 02-05-1664 og kongelig konfirmeret 09-07-1664 iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1934 #26 Clemensdatter, Maren (I325)
 
2513 Testamentet ikke læst. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2514 Testamentet ikke læst. Malling, Christian Lauritz (I27)
 
2515 Testamentet ikke læst. Malling, Marie Christine (I26)
 
2516 Testamentet ikke læst. Malling, Cathrine Marie Margrethe (I25)
 
2517 Th. Sørensens Sukkervarefabrik
(tidligere Dynkarken Nr. 39)
er flyttet til Graven Nr. 23 og anbefales til d'Hrr. Forbrugere.
Da jeg personlig i Udlandet har anskaffet mig de nyeste og bedste Maskiner, seer jeg
mig istand til at levere alle Sorter Sukkervarer i gode og smukke Varer og til billigste Priser.
TH. Sørensen
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2518 Thygesen og Compagni´Fabrik Fabriken anlagt 1779, Ejer: Amtsforvalter Thygesen med en Interessent.

Personale: 1 Mester, 1 Svend, 2 Drenge, 6 Arbejdskarle samt 22 a 24 Børn. - Der er 2 a 3 Spindeborde og 1 Skiær Værk.

Forarbejdet: dels Pommerske Blade indkiøbt førend Forbudstiden, men ellers mest af egen eller anden indenlandsk avlet Blade-Tobak. Afsætningen ikke synderlig udover Provincerne og lidt til Norge. Stempel T&I Aarhuus 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2519 Tidsmæssigt kan det passe med RN9002 Andreas Malling, men fornavnet er Rasmus. Malling, Andreas (I2)
 
2520 Til 1ste November [01-11-1867] bliver en Plads ledig for en
Pige, som foruden at føre Tilsyn med 2 Børn [RN9039 Gustav og RN9040 Ernestine] maa
deeltage i al forefaldende Huusgjerning. [RN9034] Enkefru
Malling, Mindegade 366, [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] anviser. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2521 Til Dynkarken 39-41 hørte en have, der strakte sig langs med det gamle Exercerhus fra Spanien til Grønland med låge både til Spanien og Grønland; den kaldtes »den grønne Have« og var kun oplagsplads for store Grund- og Flisesten. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2522 Til Gaarden hørte endvidere 10 Tdr. Land mellem Amtmandens Have [Amtmandstoften] lige udenfor Mindegades Port og Jægergaarden - nu indtaget af Banegaardsterrainet [på matrikelkortet: 1816-1860 Århus Bygrunde er matr. nr. 5 påført "Mallings Arvinger"] - og 10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark. [Syd for Jægergården med skel til Jægergårsgade er en storparcel matr. nr. 3 påtegnet Malling jf. kortet: 1817-1860 Viby Sogn Marselis Hovedgård Opmålt og udskiftet 1806 og 1807, prøvet og tegnet 1816. Malling, Niels (I7)
 
2523 Til Gaarden hørte endvidere 10 Tdr. Land mellem Amtmandens Have [Amtmandstoften] lige udenfor Mindegades Port og Jægergaarden - nu indtaget af Banegaardsterrainet [på matrikelkortet: 1816-1860 Århus Bygrunde er matr. nr. 5 påført "Mallings Arvinger"] - og 10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark. [Syd for Jægergården med skel til Jægergårsgade er en storparcel matr. nr. 3 påtegnet Malling jf. kortet: 1817-1860 Viby Sogn Marselis Hovedgård Opmålt og udskiftet 1806 og 1807, prøvet og tegnet 1816]. Malling, Niels (I7)
 
2524 Til gården hørte endvidere 10 Tdr. Land mellem Amtmandens Have [Amtmandstoften] lige udenfor Mindegades Port og Jægergården '97 nu indtaget af banegårdsterrainet [på matrikelkortet: 1816-1860 Århus Bygrunde er matr. nr. 5 påført "Mallings Arvinger"] Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2525 Til Underr. for dem som muligt endnu i dette Efteraar kunde ønske sig noget Gods hjem fra Altona eller Hamborg her til Stedet giver jeg mig Friheden at bekiendtgiøre, at jeg med min førende Jagt Lamet [?] med første føielige Vind afseiler til bemeldte Stede og agter efter lykkelig Arrivation snarligst at returnere.
 
Gaarn, John (I179)
 
2526 Tilleie er til 1ste Novbr. [01-11-1873] for en gentil [nobel, pæn iflg. ordnet.dk] Herre 2
hyggelige meublerede Værelser.
Anvises af [RN9034] Enkefru Malling. [Dynkarken 39-41]
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2527 Tilleie udenfor Aarhuus Frederiksport kan erholdes 6 Skpr. Land og et Stykke Eng, hvorpaa der aarlig avles 2 a 3 Læs Hø

[RN9002] A. Malling
 
Malling, Andreas (I2)
 
2528 Tillige med konen RN9084 Anne Johanne Cathrine Kaarsberg, sønnerne handelsbetjent Peter Jensen Schmidt, handelsbetjent Christopher Schmidt, Severin Schmidt og Jesper Schmidt. Skibskaptajn Lars Peter Schmidt samt tjenestefolk. Schmidt, Jens Peter (I196)
 
2529 To elegante Leiligheder, en større og en mindre,
kunne faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1866] hos
[RN9034] N. Mallings Enke

[Ud fra beskrivelsen formoder jeg, at der er tale om lejligheder i Dynkarken 43.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2530 To Kjældere, et Loft og flere Pakhuusrum [Dynkarken 39-41-43]
kunne faaes tilleie hos
[RN9034] Niels Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2531 To Leiligheder, en til 300 Rdr. og en
dito til 150 Rdr., kunne til April Flyttetid
[01-04-1871] faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41?]
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2532 To Leiligheder, hver paa 4 a 5 Værelser med
Kjøkken og Pigekammer, kunne til April Flyttetid
faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke.
[Ud fra beskrivelsen formoder jeg, at der er tale om Dynkarken 43] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2533 To meublerede Værelser og 2 umeublerede dito
kunne strax faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke.
[Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2534 To udmærkede Værelser paa 1. Sal i Gaarden nr. 567 paa Frederiksgade, med en elegant Opgang og egen Indgang kunne faaes tilleie enten meubleret eller umeubleret fra April Flyttedag, naar man henvender sig til

[RN9027] Chr. Malling Badstuegade Nr. 241
 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
2535 To udmærkede Værelser, et paa 3 Fag til Gaden og et mindre til Gaarden, hvortil der hører egen Indgang og en net Opgang, kunne erholdes tilleie..
naar man henvender sig til [RN9027] Chr. Malling, Frederiksgade nr. 71.
 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
2536 To umeublerede Værelser med egen Indgang [Dynkarken 39-41]
kunne strax faaes tilleie hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2537 To umeublerede Værelser med egen Indgang [Dynkarken 39-41]
kunne til October Flyttetid [01-10-1870] faaes tilleie hos
[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2538 To Værelser kunne faaes tilleie for 30 Rdr. [Dynkarken 39-41]
aarlig. [RN9034] Niels Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2539 To Værelser med egen Indgang [Dynkarken 39-41]
kunne strax faaes tilleie for 7 Rdr. om Maaneden hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2540 Tobaksfabrikanterne Bønnelykke i Horsens og Hans Wilhelm i Aarhuus«b» «/b»har indsendt en Forestill. til Coll. som synes at klage over, at der indsniges udenlandsk Tobak paa Vestkysten, hvad Stiftamtmanden ikke mener kan forhindres uden større Paapasselighed fra Toldvæsenets Side.

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2541 Tobaksfabrikken ved Mindeport gik fallit allerede i 1790 på grund af ejerens fejlslagne investering i andre virksomheder.
Derimod fortsatte tobaksfabrikken i Dynkarken [«b»Spanien 15, matr, nr.«/b» «b»46/47«/b»] ind i 1800-årene. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2542 Tobaksproduktionen gik ikke særligt godt. Uagtet en positiv indstilling til den hjemlige produktion fra myndighedernes side for at spare fremmed valuta, så gjorde flere faktorer som klima, produktionserfaring m.m. det svært for den nye tobaksproduktion i Aarhus at kunne konkurrere med den udenlandske tobak. Hertil kom, at tre af de fire interessenter døde, hvorfor deres bo skulle gøres op og i givet fald udbetales til arvingerne. Den 29-12-1789 indrykkes den første af flere annoncer om auktionen over tobaksfabrikken: Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2543 Tobaksspindergaard: ... "i den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor denne Byes Mindeport" er der Auktion over endeel gamle Bygningsmaterialer
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2544 Torben Aastrup, 30-03-2013:

[En undersøgelse af begravelsesprotokollerne m.m. i Begravelsesvæsenets arkiv dokumenterer, at Malling-slægtens gravsted på Søndre Kirkegård var litra a13, som lå umiddelbart nord for Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus nu indkørslen til medarbejderparkeringspladsen på sydsiden af Rådhuset. På hans gravsted blev efterfølgende opsat en gravsten med teksten: R. Mallings Familiegravsted. Stenen eksisterer fortsat i Rådhusparken, hvor den i forbindelse med opførelsen af Rådhuset og nedlæggelse af kirkegården blev flyttet fra placeringen ved Frederiks Allé over for Ridehuset (foto af 07-1938) til skellet mod Banegårdsgade (foto 19-06-2013)].

Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826:

De Herrer, baade uden- og indenbyes, der uindbudne beviste min salige [RN9001] Mand den sidste Ære ved at ledsage ham til sin Bisættelse i Domkirken den 24. Juli [24-07-1826], saavelsom ogsaa dem der paa anden Maade bidrage til at forskiønne samme, hvilket i hiin Stund var mig en Trøst og i Fremtiden vil være mig en behagelig Erindring, kan jeg ei undlade herved at aflægge min skyldigste Tak, paa egne og [RN9007, RN9002] Børns Vegne.
Aarhuus, den 25de Juli 1826 [25-07-1826]
[RN9022] C.M. Malling fød Kaarsberg

Sejrs Sedler jf. Aarhuus Stiftstidende 28-07-1826:

(Indsendt)
Ja ædle [RN9001] Malling, Dit Minde gjemmes
Saalænge Aarhuus staaer, fra Mand til Mand,
Thi aldrig kan Dit sjeldne Værd forglemmes,
Det svinder ei for Tidens hvasse Tand.
M.

Sejrs Sedler jf. Den gamle Bys Årbog, 1952, #113:

Skibet "Enighed" i Aarhus Domkirke var ved [RN9001] Rasmus Mallings Begravelse i 1826 dekoreret med sort flor, og paa et af Flagene læstes: "Hæld den, som kom i Fredens Havn". Kisten stod under Skibet.

For hundrede Aar siden. 5 Silhuetter. Ved H. Sejerholt. Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift. #79:

"Hver Klasse snakkede mest om sine egne, og Klassedelingen var stærk."

"Ved enhver Lejlighed blev Rangfølgen nøje overholdt."

"Som i Livet saa i Døden. Naar de af Bedemanden indbudte Personer efter Sørgehøjtiden i Hjemmet skulde ud til Kisten og Vognen, opraabte Bedemanden dem efter forud omhyggelig affattet Liste Navn for Navn og placerede dem efter Rang og Stand nærmere eller fjærnere ved Dagens Midtpunkt, den blomstersmykkede Kiste. Bagerst kom de ikke indbudte. Saaledes bragtes Hans Raae, Rasmus Malling [RN9001] og de andre gamle Borgere til deres Grav."

Kilde: Rasmus Mallings Købmandsgården... 8)#87:
På hans ligsten stod foruden de sædvanlige biografiske data [navn, fødsels- og dødsår]:
"Stands Taare ved den Frommes Hvilested,
Smil glade Haab igjennem Sorgen,
For Dyden lyser hist en salig Morgen,
En herlig Soel som aldrig skal gaa ned." 8)#87

Brev 30-03-1921 fra RN9040 Mathilde Ernestine Malling om tilplantningen af familiegravstedet på Søndre Kirkegård:
Kilde: Begravelsesvæsenet i Aarhus

"Frederikkesminde fra Ebeltoft
30-3-1921 [30-03-1921]

Kirkegårds Kontoret [hun skriver med å]
På den gamle Kirkegård [Søndre Kirkegård] ved siden af
Materialhuset [Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus] findes
vore Familiegravsted (Rasmus Malling) [RN9001, litra A13]
På det ønsker jeg plantet nogle Bregner langs Muren
[kirkegårdsmuren ud til Frederiks Allé], samt en 4 á 6 Roser
foran Bregnerne, dersom Rabatten er bred nok, hvad jeg ikke
tror den er, i så Tilfælde kun Bregner.
På de to Grave nærmest Muren [formodentlig Rasmus' grav],
hvor der ingen hvid Tavle [gravsten] findes, vil jeg gerne have
plantet 2 hvide Snedronninger (Frau Karl Druschki).
Kan der plantes Roser foran Bregnerne, ønsker jeg Madame
Caroline Testous.
De bedes oplyse mig om, hvad der kan plantes og hvormeget
Beplantningen vil koste.

Med megen Agtelse

Frk. Malling [RN9040]
Frederikkesminde Ebeltoft"

Om Snedronningen: "I flere generationer var' Frau Karl
Druschki' den mest populære, hvide rose. 'Frau Karl
Druschki' har en meget kraftig vækst med tykke grene og en
højde på op til to meter. Bladene er grove og angribes ofte af
meldug. Blomsten er stor og velformet, ren hvid med
lysegrønt skær ved basis og af og til med lys rosa midte. Kan
anvendes i større busketter, hvor planter i god vækst kan
danne sammenhængende krat. Opstået ved krydsning af
'Merveille de Lyon' x 'Mme Caroline Testout' hos P. Lambert i
Tyskland 1901. Mest kendt under navnet Snedronningen."

"Om Madame Caroline Testous: "En af de først kendte
tehybrider, som har bevaret sin popularitet helt op til vore
dage. Planten er ikke særlig kraftig. Den bliver 50-70 cm høj
og har matgrønne blade. Blomsterne er fyldte og næsten
kuglerunde, farven skinnende mørkrosa. Duften er meget
stærk og fin. Sorten kan anvendes som højstammede, ligesom
den klatrende form er værd at plante. Denne sælges under
navnet 'Climbing Mme Caroline Testout'. Forældrene er 'Mme
de Tartas' x 'Lady Mary Fitzwilli-am', og forædlingen er
foretaget af J. Pernet- Ducher i Frankrig i 1890."
Kilde: http://www.haveabc.dk

Brev af 02-05-1919 fra oldebarnet RN9069 Mathilde og ægtefællen RN9239 Rudolph om vedligeholdelsen af familiegravstedet på Søndre Kirkegård. Regningen for betalingen skal fremsendes til parrets sagførerfirma Ved Stranden 4, København K.
Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Løbenummer: 56, Erhvervsarkivet

28-09-1936 noterer Begravelsesvæsenet, at gravstedet efter aftale med Frk. Malling [RN9040] skal indmåles [afsættes på kort].

Den 04-02-1937 sender Begravelsesvæsenet et brev til Frk. Malling [RN9040] om sløjfning af gravstedet litra a13, Købmand Malling. Gravstedet skal indmåles og monumentet bevares. Frk. Malling melder tilbage, at gravstedet ikke så gerne må sløjfes før i maj måned 1937.

Kilde: Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet


 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2545 Torsdag Aften Kl. 11 [20-06-1805] behagede Gud ved en stille og sal. død, efter 9 Dages Sygeleie at bortkalde Heinrich Rohde, Lærer ved den Latinske Skole, som Sørgeligst bekiendtg. den sal. Afdødes Slægt og Venner af

[RN9001] R. Malling

Aarhus, d. 22. Juni 1805 [22-06-1805] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2546 Tre meublerede Værelser kunne strax faaes
tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke

[Ud fra beskrivelsen formoder jeg, at der er tale om lejligheder i Dynkarken 39-41.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2547 Trende Værelser og to Kjøkkener, med øvrige Beqvemmeligheder, er fra førstk. Paaske-Flytte-tid at faae tilleie.
De to Værelser og Kjøkken ere i øverste, og det tredie i nederste Etage, hvilket sidste ogsaa kan bortleies til en enkelt Person. Man henvender sig til Skibscapitain.

[RN9181] Jens Gaarn Fiskergade
 
Gaarn, Jens (I181)
 
2548 Tømmersvend Ole Sørensen sælger i april 1804 sin ejendom på 8 fag til gaden på Ridderstrædes søndre side vurderet til 280 Rdl.
Ejendommen er i taksationen nr. 18-4 beskrevet således:
Tømrersvend Ole Sørensens Huus, matr. nr. 345. Et Huus 8 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muurtavl, indrettet til 3 Familier, med 1 jern Kakkelovn, á Fag 35 Rdl. 280 Rdl.
Ejendommen handles, første gang i januar kvartal 1804. I juli kvartal 1807 ser det ud til, at Rasmus Malling køber hele ejendommen for efterfølgende at udstykke den i tre lejeboliger:
En lejebolig på 3 fag vurderet til 180 Rdl. og takseret under nr. 92-3
en lejebolig på 2 fag vurderet til 150 Rdl. og takseret under nr. 92-2
en lejebolig på 3 fag vurderet til 180 Rdl. og takseret under nr. 92-4
Denne taksation finder sted den 06-11-1807.

Malling ses ikke som ejer i nogen af disse lejeboder i brandforsikringen for 1811 eller 1811-1817. Alle tre huse må derfor anses for solgt forinden, hvilket også stemmer med ånden i at udstykke en ejendom.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2549 Ud fra andre kilders angivelse af ejerskabet i 1680/1683 må der være tale om RN9339 Jens Christensen Basballe. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
2550 Ud fra andre kilders angivelse af ejerskabet i 1680/1683 må der være tale om RN9339 Jens Christensen Basballe. Basballe, Jens Jensen (I505)
 
2551 Uddrag af Rigsarkivets Supplique-Samlinger. Westergaard sender 1731 "Forestilling" til Koncelliet om at blive fri for yderligere "ombud", da han nu er "temmelig gammel og svag." Han har i Tidens Løb været "Ting-, Syns- og Meddomsmand, Formynder, Overformynder, Overkøbmand, Raadmand, Taxerborger, Kæmner o. deslige " og endnu vilde Magistraten "ikke lade ham være forskaanet", hvorfor han beder om fremtidig at "være befriet for deslige Byens Bestillinger." "Stiftsamtmanden anbefaler, da Westergaard nu "er over sine 60 Aar", "Fra sin Ungdom havde faret til Søs - og siden 28 Aar været Borger i Aarhus; Alligevel bestemmer Kancelliet: "Kan vente, til han af Magistraten herom (Det vil sige: om ny Tjeneste) bliver anmodet" Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
2552 Ude ved «b»den spanske Stald«/b» er i Dag tabt et Uhrbaand.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2553 Uden senere at have havt Leilighed til Sammenkomst med de mange Soldater, der paa Overreisen til København vare indqvarterede hos [RN9034] N. Mallings Enke i Aarhuus, hvis Huus stod aaben for alle de Soldater, der ville ankomme, og hvis Bord var dækket med rig Velsignelse og af et godt Hjerte stod til Alles Tjeneste, have Undertegnede troet, paa egne og Manges Vegne at burde aflægge bemeldte Enkefrue Malling vor hjerteligste Tak.

Mikkel Jensen Peder Jensen
Emborg Mh. Vissingkloster Mh.

[se omtale af begivenheden i Rasmus Malling og søsterens erindringer fra 1915] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2554 Udenfor Isen ligger 5 Skibe, bl.a. "Mette Kjellerup", Captain Michelsen, tilhørende [RN9007] N. Malling.
 
Malling, Niels (I7)
 
2555 Udmærkede Kartofler kunne hver Dag faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2556 Udmærket gammel Kommen-Aqvavit,
aftappet på Flasker, faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2557 Udnævnt til borgmester 16-04-1695. Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #38. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
2558 Udnævnt til rådmand 27-11-1667. Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #38. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
2559 Under Aarhuus Kjøbstads Borgerrepræsentations 6. møde den 17-02-1848 behandler man en skrivelse fra RN9007 konst. stadshauptmand N. Malling om at få godtgjort et udlæg på 45 rbdr. 1 mk. 4 sk. anvendt til reparation af Borgervæbningens musikinstrumenter:

"Ved en Skrivelse fra den [RN9007] const. Stadshauptmand af 22de Novbr. f.A. [22-11-1847], fremsendt ved en Skrivelse fra Magistraten af 9de d.M. [09-03-1848], forlanger [RN9007] N. Malling sig godtgjort for et Beløb af 45 Rbdr. 1 Mk. 4 sk., hvilken Sum er forbrugt til Reparation af Borgervæbningens musikalske Instrumenter, og melder tillige [ligesom han oplyser], at Corpset mangler Tambourer. Ved samme Skrivelse tilkjendegiver Magistraten, at [RN9007] Stadshauptm. er meddeelt Svar om 2de Tambourers Ophævelse [nedlæggelse af stillingerne], samt at der i Borgervægningsfondet intet Beløb er disponibel, ligesom og at bemeldte Fond, i Overensstemmelse med Pl. af 11 Mai 1804 [plakat af 11-05-1804], ikke kan anvendes uden i Henhold til denne [der er ikke hjemmel til at afholde reparationsudgiften af fonden].

Forsamlingen [Borgerrepræsentationen] indrømmede for sit Vedkommende, og for denne Gang [og ikke igen senere hen], at de af [RN9007] Hr. Malling udlagte 45 Rbdr. 1 Mk. 4 sk. udbetales ham af Kæmnerkassen.

Man tilstod ham ligeledes at disponere over et Beløb indtil 10 Rbdr. aarlig til Trommereparation ec., hvilken Sum da kunde refunderes ham ved hvert Aars Udgang, og med Hensyn til de omhandlede Instrumenter, da var det Forsamlingen bekjendt, at de i sin Tid vare anskaffede af forhenv., nu ved Døden afgaaede, Stadshauptm. Severin ved en Kjøbmand Schmidt i Hamborg, der under 19de Augsut f.A. [19-08-1847] gjentagen havde gjort Fordring paa disse Instrumenters Betalling med 358 Rbdr. 2 Mk. 6 sk., og da der var saare meget, der taler for, at Instrumenterne betales, uagtet de ere anskaffede unden Sanction [uden bevilling], men senere længe brugte af Borgervæbningen, saa besluttedes, at man vilde indgaae til [ansøge] vedkommende høiere Autoriteter med Indstilling om, at Borgervæbningsfondet maatte anvendes til Berigtigelse [betaling] af denne Sag, for ikke ved en saa betydelig Udgift at forøge de allerede haardt nok trykkende Communeskatter." 
Malling, Niels (I7)
 
2560 Underskriver sammen med Anders Lydichsen på byens vegne. Wærn, Mads Rasmussen (I272)
 
2561 Undert. endnu levende, hidtil værende Directerurer, for det det Aarh. Vestind. Handels-Selskab [Aarhuus Westindiske Handels Selskab?] bekiendtgiøres, at da ikkun et saare lidet Antal af Interessentere til Generalfors. indfaldt [indfandt?] sig 17. Juli [17-07-1792], undtagen 2.de Procuratorer som dog ikke foreviiste nogen Fuldmagt til at modtage den sammesteds anbudne Rigtighed, og den eene af dem desuden protesterede imod samme Antagelse af Interess., saa......[indkaldes til?] ny General-Forsamling 26. Sept. [26-09-1792] for at aflevere den Rigtighed som fra d. Hrr. Skifte-Commissairer i afgangne Amtsforv. [amtsforvalter] Thygesens Stervboe er leveret, da han var Med-Direkteur Bogholder og Casserer..............

Thi anmodes ydmygst og skyldigst det Høie respective og Høistærede Interess.Skab fornævnte Tid to Sted behagelig ville møde eller ved Fuldm. lade møde, for at votere paa nogle af Selskabets lemmer, til at modtage og qvittere for forannævnte Rigtighed, der viiser dette Handels-selskabs Skiæbne. Siden vi ikke kan afgive os med at vaage for Inddrivelsen af det Selskabet har tilgode eller befatte os med videre (da Selskabet ved fleeste Stemmer for nogle Aar siden er bleven ophævet) end Aflevering af Protocoller og Documenter.

Aarhuus, d. 31. Juli 1792 [31-07-1792] .

N. Rohde [RN9049] A. Kaarsberg O. Sanne

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2562 Undertegnede agter under Haanden at bortsælge en sig tilhørende Skovspart udi Trige Skov, kaldet Stue eller Michel Basses Skov, samt et her i Aarhuus Havn beliggende Slup-Skib, kaldet Johannes & Elisabet, med tilhørende nye Seil og Mast vel udhalet i alle Maader, hvilket alt af Liebhavere kan tages i Øiesyn naar de det behager, samt med mig selv underhaanden accordere om Kiøbesummen. Aarhuus, den 24de Januarii 1794 [24-01-1794].
[RN9563] Jacob Kieldrup. 
Kjellerup, Jacob Jensen (I563)
 
2563 Valget sker på generalforsamlingen med fuld tegnet aktiekapital, der samtidig blev udvidet. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2564 Ved bagermester Johan Frederik Schrøders taksation den 27-10-1837 bliver ejendommen takseret til flg.:
a. Forhuus 1.600 Rdl. eller 1.600 sølv
b. Sidehuus 1.760 Rdl. eller 1.760 sølv
c. Halvtag 18 Fag 275 Rdl. eller 280 sølv [270]
d. Ditto [Halvtag] 480 Rdl. eller 480 sølv
e. Baghuus 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
f. Halvtag 75 Rdl. eller 80 sølv [70]
Samlet vurdering 6.800 sølv [6.780]

Henvisning til taksation nr. 38-1. 
Malling, Andreas (I2)
 
2565 Ved Basballes død 12-11-1687 tilfalder ejendommen enken [RN9351] og afdødes børn jf. skifte af 06-09-1693. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
2566 Ved Brand [23-01-1858] i en Naboeiendom i Frederiksgade, er [RN9184] Enkemadam Gaarns Hus stærkt truet og flere Gange antændt, og meget af hendes Indbo, hvoraf intet var assureret, leed betydelig Skade.

se: J. P. Petersen
 
Larsen, Ane Sofie (I184)
 
2567 Ved den af [RN9049] Købmand Andr. Kaarsberg og Interessenten i Aarhuus udi Aaret 1778 anlagte Tobaksfabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?] er følgende Sorter Tobak at faae til Kiøbs for vedtegne de Priser:

Hollandsk Rulle-Tobak i tykt og tyndt Spind 28 Sk. Pd.
Dito No. 2 20 - -
Tyk Skraae 14 - -
Bornholmsk eller smal Skraae 16 - --
Lybsk 14 - -

Carduus-Tobakker
Biskop No. 1 24 - -
Dito No.2 20 - -
Middel Carduus No. 3 14 - -
Dito Nr. 4 12 - -
Ordinair dito No. 5 10 - -

Snustobakker
Fini Islandsk 32 Sk. Pd.
Hanoveransk 20 - -
Norsk 32 - -
Ordinair tør Snustobak 20 - - 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2568 Ved hjemmefødslen var mormoderen RN9013 Margreta Pedersdatter Kaarsberg fadder. Schmidt, Ane (I224)
 
2569 Ved koret i Aarhus Domkirke ligger en smukt udført ligsten med basrelief nordøst for alteret. Stenen har tre skikkelser, en mand og to kvinder i lange folderige kjoler, manden er i kappe og alle tre har pibekraver på og morsomme udskæringer foran i dragterne svarende til tiden omkring år 1600.

Teksten på stenen er:
»Her ligger begravit erlig og velact Mand [RN9322] Clemit Jensen, Borger og Rådmand her i Aarhus, som døde 18 Juni Anno 1626 [18-06-1626] — med sine tvende Hostrver [RN9323] Maren Christens Daater fød i Hderslef som lefde tilsamen paa fjortirade Aar oc aflede 6 Sønner oc en Dater oc døde dn 28. Oktober 1597 [28-10-1597] oc erlig oc gudfrøgtige Qvinde [RN9324] Anne Olofsdater som døde den 11. Febr 1650 [11-02-1650] — Al. 72. Gud gifve denom det evig Lif.«

Oprindeligt har stenen været anbragt i midtergangens gulv ud for de to kvindestole ved pillen over for prædikestolen op mod det sted, hvor døbefonden nu er placeret jf. Hertel i hans bog II #162 om Aarhus Domkirke.

Foto af stenen #103

Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #102 og 1944.

Muret til to lig, med gravsten, 1597 ejet af rådmand [RN9322] Clemen Jensen Smagbier. Store eller mellemste gang.

Gravstenen er omtalt i Danmarks Kirker, Stenen var oprindelig placeret over begravelsen i den store (midt)gang, men befinder sig i 1968 i den nordre koromgangs nordøstre hjørne. Kilde: Århus Domkirke, #786-787 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
2570 Ved krigens udbrud i 1848 blev alt materiellet overflyttet til København. Malling, Niels (I7)
 
2571 Ved nedtagningen af ejendommen i 1915, for delvis at flytte den til Den Gamle By, fandt man en porthammer fra 1701. Midterfeltet var udfyldt med ejerens og hustrus navne:
ANNO [RN9546] Clemen Hansøn Krysing / Anne Katrine Pejtersdaater 1701

Clemen havde købt gården af broderen [RN9455] Peder Hansen Kryssing. 
Kryssing, Clemen Hansen (I546)
 
2572 Ved skiftesamlingen i Handels Selskabet den 04-08-1790 optræder prokurator Westergaard, Aarhus som opbudsmand i [RN9049] købmand Andreas Kaarsbergs fallitbo. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2573 Ved skiftesamlingen i Handels Selskabet gør prokurator Westergaard, Aarhus som opbudsmand i [RN9049] købmand Andreas Kaarsbergs fallitbo opmærksom på, at boet ejer 10 aktier i selskabet. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2574 Ved skiftet efter forældrene 25-02-1684 overgik ejendommen til de umyndige børn:
Søren og Anne fik flg. børn:
Michel 9 år, Seyer 8, Jost 6 og Anne 3 år.

I 1685 købte tolder Johan Suhr ejendommen. 
Seyersdatter, Anne (I465)
 
2575 Vi tillade os herved høfligst at henlede det ærede Publikums Opmærksomhed paa, at vor overalt anerkjendte brune Oliesæbe faaes hos følgende Herrer Kjøbmænd i Aarhus:
bl.a. [RN9006] J.G. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2576 Vidneforklaring angående et tvættested. [Dette indikerer, at ejendommen lå ned til Aarhus Å.] Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
2577 Vilhelm Steinwinkel beretter: «i»"»at han den 7. April [07-04-1721] klagede over Gunder Laursdatter, der mængede sig i Chirurgien, og curerede Folk, men [RN9214] Raadmand Wærn svarede ham, at hun havde ligesaa god Frihed, som han og hans Collega. Hele Magistraten var da samlet. Der over siuntes mig for min Persohn som dend der har soerit Borgerskab, udstanden Examen, meddeelt Privilegium udi Chirurgie professionen, og svarer kgl. Contributioner og Byens Tynge, at jeg fandt mig ved dend Hr. Raadmandens Afscheed
fornærmet, Talte saa noget høit til samtlige Magistraten, at de alle kunde høre, Paastoed at Chirurgie oss allernaadigste meddelte Privilegium maatte dog handthæved vorde, hvor paa [RN9214] Hr. Raadmand Wærn prostituered sig, Reiste sig fra sit Sæde, luchte Døren op, wiiste mig ud af Dørren og at jeg schulle give 1 Rdr. Mulcht, og da jeg iche wiiste huor for,
Sagde hand til Byens Tjennere, at de schulle tage min Kaarde fra mig, og sætte mig i Byens Arresthus, hvilchet og schete efter besagte [RN9214] Hr. Raadmandens Ordree."

«/i»Sagens videre forløb kendes ikke. 
Wærn, Rasmus Madsen (I214)
 
2578 Vore ærede Kunder underrettes herved om, at vore Boutiker i Maanederne Juni, Juli og August ville være lukkede hele Søndag Eftermiddag. [med ikke om formiddagen?]

[bl.a. RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen gentages 10-06-1875 og 11-06-1875] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2579 Vort Byesbarn, [RN9052] Marinemaler Chr. Blache, hvis Talent overhovedet er i stærk voxende Anerkjendelse, har, efter hvad vi erfare, solgt sit store Maleri paa Verdensudstillingen i Pariis fordeelagtigt.
Her til Byen er i den senere Tid kommet flere af hans Malerier, navnlig to større Billeder af Aarhusbugten, malede efter Bestilling af ORS. Chr. Kjær ("oprørt Sø og optrækkende Byge", "Udsigt over Havnen set fra Jernbane-Bølgeskjærmen") og Sagfører Thorsen ("Udsigt over Havnen fra Stranden ved Riis Skov, Efmd., blank Havflade"), ligesom Raadmand Liisberg har kjøbt et stort Billede af ham
I Boghandler Zeuners Vindue findes i disse Dage udhængt to Oliestykker og en meget udført aqvarel af samme Kunstner. 
Blache, Christian Wigilius (I52)
 
2580 Vurdering 01-11-1837. Kjøbmand Malling:

a. Et Forhuus til Gaden [nr. 39] 10 Fag 2 Etager, og med Skorstene og en Port i 2 Fag, Egebindingsværk og Muur samt teglhængt [tagsten], indrettet til Beboelse med gibsede, tappeseret og malet Værelser, heri er 4 Jern Kakkelovne, Fag takseret til 250 2.500 Rdl.

b. Et Forhuus [nr. 41] 8 Fag ligeledes 2 Etager, Forsiden til Gaden af Grundmuur, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, indrettet til Butik og Butikstue samt Kontoir, Kølleskorsten samt nyeste Inventarium med tilhørende 3 termometre, Kjælder under 5 Fag, 2 Jern Kakkelovne, á 220 1.760 Rdl.

c. Et Sidehuus sønden i Gaarden [til nr. 41] 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, dog underste Etage af 8 Fag søndre Side Grundmuur, indrettet til Værelser, Kjøkken og Bryggers og Brænderi, med et i samme værende nyt Brændevinstøj bestaaende af 2 indmurede Kjedler paa 2 og 3 Td. [tønder] Rum, et Mæskekar, en Svalemaskine, Støbe- og Bryggerskar, Vandpost med Sylinderindretning, 2 Jernkakkelovne, á Fag 220 2.640 Rdl.

d. Et Halvtag for Enden af dette Sidehuus [til nr. 41], 5 Fag 1 Etage, Muur og Bindingsværk med deri værende Trappe [til svalegangen?], á Fag 50 250 Rdl.

e. Et Sidehuus norden i Gaarden [til nr. 39], 20 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, dog Bagsiden af et 7 østre Fag nederste Etage af Grundmuur, indrettet til Folkeværelser, med gibsede Lofter, Pakhuus, Korn- og Paklofter, Stald, Vognremise, Brænde- og Materialhuus m.m. samt Lokum, takseret til
1. Et 13 vestre Fag á 100 1.300 Rdl.
2. Et 7 østlige Fag á 130 910 Rdl.

f. Et Baghuus østen i Gaarden, 21 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Stald og Pakhuus. Deri 8 store Stykfade [stort vinfad, 1 fad=5 oksehoveder (1.130 l.) jf. ordnet.dk], der ikke kan borttransporteres, gennem nogen på huset værende Aabning, á 135 2.835 Rdl. eller 2.830 sølv

g. Et Baghuus i Baggaarden, 8 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Stald og Pakhuus m.m. á 60 Rdl. 480 Rdl. eller 480 sølv
Samlet vurdering 12.670 Rdl. 
Malling, Niels (I7)
 
2581 Vurdering 1817-1827:
Lejebod. 3 Fag til Gaden 450 Rdl. eller 180 Rdl. Sølv

Henvisning til taksationsprotokollen 28/15.

 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
2582 Westergaard bor i købmandshandlen i Vestergade, men flytter ved købet af Trods Katholm hertil? Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
2583 Wilstersgade 12, ejer Stabsserg. L.C. Hansen, Matr. Nr. 362a, Matr. Nr. 363o Malling, Rasmus (I4)
 
2584 Wilstersgade nr. 24, eier Typograf Nielsen, matr. nr. 362b, no. 12 Holbergsgade Malling, Rasmus (I4)
 
2585 Wilstersgade:
nr. 14, ejer Tømrer Buch, matr. nr. 362n
nr. 16, ejer Tømrer Buch, matr. nr. 362m
nr. 18, ejer Tømrer Buch, matr. nr. 362l
nr. 20, ejer Tømrer Buch, matr. nr. 362k 
Malling, Rasmus (I4)
 
2586 Wilstersgade:
nr. 25, eier murer N. Rasmussen, matr. nr. 361
nr. 27, eier murer N. Rasmussen, matr. nr. 360
nr. 29, eier murer N. Rasmussen, matr. nr. 359

 
Malling, Rasmus (I4)
 
2587 www.aarhuswiki.dk: Basballe Slægten. Epitafium opsat ca. 1688.

"I Sakristiet hænger et Epitafium over ham og begge hans [RN9343 Lisbeth, RN9351 Inger] Hustruer, samt hans [RN9351] Enkes første [RN9353 Søren] Mand, der alle er afbildet paa et Maleri i oval Ramme omgivet af Englefigurer under et Topstykke med en billedlig Fremstilling af Korsfæstelsen og derunder følgende Indskrift:

"Gud til Ære Oc Kircken til Prydelse er dette Epithafium opsat Efterkommerne til Admindelse at herunder hviler Erlig och nu hos Gud salig [RN9342] Christen (Jens)søn Basballe fordum fornemme Handelsmand herudi Aarhus som Døde dend 12. Novbr: Ao 1687 [12-11-1687] udi hans Alders 76 Aar med sin kiere Hustru [RN9343] Elisabet Pedørsdatter som Døde dend 27. Octbr. 1652 [27-10-1652] udi hendis Alders 44 Aar leffde de udi Echteskab tilsamen 18 Aar.

Saa oc hviler her [RN9353] Søffren Ottesøn Molbo fordum Handelsmand oc som Døde dend 22. April Ao 1661 [22-04-1661] i hans Alders 37 Aar med sin kjære Hustru [RN9351] Inger Hieronimusdatter i Deris Echteskab leffde de i 7 Aar

hun kom siden med Raadmand [RN9342] Christen Basballe udi Echteskab leffede de tilsammen 34 Aar. [RN9351] Døde den 26. Januar Ao 1698 [26-01-1698] udi hindis Alders 74 Aar.

Paa hver sin Side af Epitafiet er paa et Fodstykke anbragt en Kvindefigur i naturlig Størrelse. [RN9343] Kvinden til højre staar med foldede Hænder og himmelvendt Blik, den [RN9351] anden holder i sine Arme en Tigerunge, som er halvt skjult under hendes folderige Klædebon, og hun ser frem for sig med et prøvende Blik."

Kilde: Torkil Baumgarten, Slægten Basballe, 1931 som også har korrigeret teksten i forhold til senere tiders misforståede restaureringer. 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
2588 www.aarhuswiki.dk: Basballe Slægten. Epitafium opsat ca. 1688. Molboe, Søren Ottosen (I353)
 
2589 www.aarhuswiki.dk: Basballe Slægten. Epitafium opsat ca. 1688. Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
2590 [a beskadiget ved ildebranden 16-10-1862 var istandsat og anført til den forrige taksation 6.600 Rdl. sølv]
[b Bygningen istandsat, de 3 østre fag i den søndre ende opført i gundmur, ansættes uændret til 3.200 Rdl. sølv]
[c istandsat den nedbrændte bygning nyopført 12 fag 2 etager, halvtag til stald og kornlofter samt locum. 1.200 Rdl. sølv]
[d bygningen istandsat og ansat til forrige taksation 1.980 Rdl. sølv]
[e uforandret og ansat til forrige taksation 210 Rdl. sølv]
[f uforandret og ansat til forrige taksation 50 Rdl. sølv]
Samlet vurdering 13.240 Rdl. sølv

Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

Herudover henvisning til taksation nr. 237-5 (01-08-1865). 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2591 [a Et fag i den søndre side forkullet på spær og lægter, gibsede lofter gennemtrængt af vand, takseret til 1/132 skade eller 50 Rdl. sølv]
[b 4 fag mod vest? og ??forbrændt at denne nedbrydes, gibsede, ødelagt alle lofter gennemtrængt af vand, og en del tagværk bortrives?, takseret til 1/6 skade eller 533 Rdl. sølv]
[c aldeles udbrændt, erstatning til total 900 rdl. med fradrag af? 50 rdl.]
[d nogle tagspær og lægter afbrændte, skaden ansættes til 1/99 eller 20 Rdl. sølv]

Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

Herudover henvisning til taksation nr. 204-3 (21-10-1862) og 237-5 (01-08-1865).
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2592 [Beskrivelse af Kongedrikken, som bl.a. forhandles af RN9006 «b»J.G. Malling «/b»i Aarhus] Malling, John Gaarn (I6)
 
2593 [Beskrivelse af pastillerne, som bl.a. forhandles af RN9006 J.G. Malling i Aarhus] Malling, John Gaarn (I6)
 
2594 [Beskrivelse af sæben, som bl.a. forhandles af RN9006 J.G. Malling i Aarhus. Annonceringen gentages 12-07-1875] Malling, John Gaarn (I6)
 
2595 [Bygningen litra h sidehus i baggård beskadiget af ildebrand 15-10-1862 istandsat, nu ansat uændret til 800 Rdl.
Litra k plankeværk ligeledes nu ansat uændret til 120 Rdl.]

Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

Herudover henvises til taksation nr. 237-4 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2596 [cinders er en slags meget tætte, lidet svovlholdige koks. Koks er resterne af kullet, efter udvikling af gas, kilde: ordnet.dk] Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2597 [Der må være tale om arealet vest for Frederiks Allé mellem Vester Allé og sognegrænsen til Viby Sogn.] Malling, Andreas (I2)
 
2598 [Det er ikke til at vide, hvem af børnene er, der følger hende.] Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2599 [Det er ikke til at vide, hvem af døtrene, der følger med ham til København.] Malling, Niels (I7)
 
2600 [Det er ikke til at vide, hvem af døtrene, der følger med ham til København.] Malling, Niels (I7)
 
2601 [Discipel Malling skal til København for at studere, er måske ovre for at finde et værelse at bo i.] Malling, Rasmus (I8)
 
2602 [Drik tilberedt ved gæring af honning, der opløses i vand med tilsætning af forskellige krydderier. Kilde: ordnet.dk. Drikken må være forskellig fra den øl og hvidtøl, som købmandsgården normalt solgte.] Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2603 [En gård ved Halmstad?] Malling, Mathilde Ernestine (I40)
 
2604 [En ko skal årligt sætte en kalv til verden for at kunne producere mælk, købmandsgården solgt mælk til byens borgere.] Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2605 [Fønss er også ejer af den anden tobaksfabrik i Dynkarken: amtsforvalter Thygesens tobaksfabrik Spanien 15, matr. nr. 46/47?]
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2606 [Før matr. nr. 5a]
Angående 2.517 m2 restareal 1.087 m2, hartkorn 2 alb. indr. under matr. nr. 802a [Steinmannsgade m.fl.] tilh. Aarhus Kommune. 
Malling, Rasmus (I4)
 
2607 [Første ægteskab med RN9558 Marie Christiansdatter Sønnich, skifte 23-01-1739 lbnr.1179]. 3B: Bodil Marie 16, Christian 15, Marie 13. FM: født værge Peder Sønnich, [RN9261] Oluf Jensen Skødstup Gjedding, Christen Laursen (I267)
 
2608 [Hjemrejsen skyldes formodentlig faderens sygdom og efterfølgende død den 21-07-1862.] Malling, Rasmus (I8)
 
2609 [Johan Bardewich var bygningsentreprenør]

Stiftsamtmandens Erklæring i Anledning af Johan Bardewichs Ansøgning:
Supplicanten Johan Bardewich er en bekiendt fornuftig, og i Jordbrug erfaren Mand, som allerede har giort sig fortient af det Almindelige, ved en Sæbe Fabriquesanlæg her paa Stædet, den han nu som Mester og Interessent forestaaer, item ved Rapssaal (?) [raps] og Vinterhvede Avl paa Byens Mark, hvorudi han har bragt det temmelig vidt, og opmuntret flere til efterfølgelse.

Og da han ligeledes forstaae sig paa Tobaks Plantning, og dertil skal have antaget en Planteur fra Fridericia, har ieg anlediget af Deres Majestæts General-Land-Oeconomie og Comm. Collegii Skrivelse af 9de Januar [09-01-1777] sidst, samt i Betragtning af de forhaabende havde Fordeel til at indeholde Penge i Landet, skaffe de trængende Arbeide, og opmuntre andre til deslige almindelige nyttige Anlæg, formaaet ham til at giøre Forsøg med Tobaks Plantage paa 3 a 4 Tdr. Sædeland, ham selv tilhørende for det første i 3 Aar, og det paa Conditioner der under 18de Marts [18-03-1777] sidst, velbemeldte Collegio ere forestillede, hvoriblandt denne: at han til nogen Soulagement i henseende den betydelige Bekostning et saadant Anlæg ville medføre, skulle sees forhiulpen til indbemeldte ansøgte allern. Bevilling, tillige at maate efter Borgerskabstagelse, fortsætte og bruge sin lærte Muurmester Profession her i Byen.

De indvendinger som herimod giøres af Magistraten og det her værende saa kaldede Muurmester Laug, udi deres allerunderd. nedføiede Erklæringer, ansees ikke vigtige nok til at hindre et saa nyttigt foretagende, som de af anførte allern. Bevillings meddelelse, da Magistraten gierne følger Laugenes Erklæringer, og disse sædvanligen sætte sig imod slige ansøgninger, ja foruden at Muurmestrene her paa Stædet endog selv maae tilstaae at de mangle udfordrende specielle Laugs-Privilegier, er endeel derag medet maadelige Arbeids, og ikke i stand til nogen betydelig nye Bygning at opføre, hvorimod Bardewich paa nogle Aar, deels har entrepreneret, og deels opført adskillige, saavel publique som private Bygninger, der uagtet ald den Dadel Erklæringerne indeholde, staae til zlle Bedømme, saaledes at det ei kan tages i nogen tvivl, at han io er lige saa habil Muurmester, som kyndig Avlsmand og Jordbruger, ligesom hans øvrige Borgerlig Næring ved at brygge og brænde, vel ei kan lægges ham til Last, da han forhen har og endnu anbyder sig, at tage Borgerskab og svare Byens Tynger.

Overalt synes ikke, at nogle upriviligerede Laugsmestres indsigelse, kan komme i betragtning imod et, for det almindelige saa nyttig Forsøgs iværksættelse, helst Supplic dog bør vinde sig Borgerskab forinden han kan benytte sig at den ansøgende allern. Tilladelse, detsuden kunde forpligtes, at indtræde i Lauget, naar dette erholdt allern. bevilling paa Laugs med S ftlige (?) Rettighed, ligesom i Kiøbenhavn, Odense og andre Stæder, hvortil han erbyder sig, og endelig forbindes til i det mindste udi 3de Aar at Continuere Tobaks Plantagen paa 3 à 4 Tdr. Sædeland, alt imod ansøgte Bevilling, Præmie af 3 Mk (?) pr 100 godt tør Tobak,

og tilladelse uden betaling at bygge et Huus paa Byens Grund uden for Mindeporten, paa den Sandplæt mellem LandeVegen og Stranden til Tobakstørring, og en liden Vaaning for Planteuren, som ikke er til ringeste fornærmelse for nogen eller fordeel for Bardewich da dette bør borttages, saasnart Tobaks Plantagen ophører, - Fordrister mig derfore allerunderdanigst at indstille Ansøgningen til Deres Kgl.Mayestæts allerhøieste Velbehag.
Rosenørn

Se envidere: 04-03-1777 omkring de overvejelser, øvrigheden gør sig omkring dyrkning og produktion af tobak.

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2610 [Kilden ikke genfundet].
 
Malling, Niels (I7)
 
2611 [Kilden ikke genfundet]. Hentet i en yngre kilde.
 
Malling, Niels (I7)
 
2612 [Købmandsgården fordrede sine køer med resten af mæsken: bærmen efter endt øl- og brændevinsproduktion.] Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2613 [Købmandsgården fordrede sine køer med resten af mæsken: bærmen efter endt øl- og brændevinsproduktion.] Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2614 [Kødtorvet eller Sankt Clemens Torv]

Ejendommen er solgt på auktion 16-04-1689 rekvireret af Vor Frue Kirke, som har en indførsel [pant] i ejendommen af 21-02-1688.

Ejendommen siges at strække sig sønden hen til Stentrappen og med den østre side til Snefren, som løber ned til Stentrappen mellem l.nr. 456 [Bispegården, Kannikegade 5, matr. nr. 753] og 457 [Kødtorvet 8-6-2, matr. nr. 931-930-928]. 
Wærn, Morten Madsen (I288)
 
2615 [Litra a på 10 Fag 2 Etager er indrettet i de 8 nordre fag 4 Contoirer? med ?beklædning og gibsede lofter med 1 Comfur med Kjøkkenindretning. 4.800 Rdl. sølv]
[Litra d 4 Fag 1 Etage med indmuret dampkedel og ??, indrettet til tyrkiske dampbade med kakkelovn samt en rørledning, gibset. 1.200 Rdl. sølv]
[Litra h 8 fag sidehus i baggården 1 etage, til stald og pakhus, med en udbygning mod syd til vognhus? 880 Rdl. sølv]
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2616 [Mandagen dend 2den Novembr.] [02-11-1761]
Jens Andersen Smith, fød ibid., vandt Borgerskab paa Kiøbmandsskab, undtagen Allen Kram, gammel 26 Aar, aflagde Borgerlig Eed 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
2617 [Murermester N. Rasmussen udstykker matr. nr. 5g:]
Holbergsgade 8, matr. nr. 357
Wilstersgade, matr. nr. 358
Wilstersgade 29, matr. nr. 359
Wilstersgade 27, matr. nr. 360
Wilstersgade 25, matr. nr. 361
Wilstersgade, matr. nr. 362
Murer N. Rasmussen står som ejer af dem alle. Approberet 23-05-1885.
[matr. nr. 5g udgår af matriklen] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2618 [No. 4.] Anno 1715, den 9de Dec. [09-12-1715] Kiøbte sal. [RN9337?] Borgemester Basballe paa Auction efter salig Borgm. Laasbyes [f. ca. 1632, d. 10-04-1695 iflg. Anne Thestrup #103] Enke [RN9508] Maren Winther en Vaaning med lukt Gaards Rum for 69 Rdr. Sedler;
derpaa er bygget disse 2de Vaaninger. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2619 [No. 4.] Anno 1715, den 9de Dec. [09-12-1715] Kiøbte sal. [RN9337?] Borgemester Basballe paa Auction efter salig Borgm. Laasbyes [f. ca. 1632, d. 10-04-1695 iflg. Anne Thestrup #103] Enke [RN9508] Maren Winther en Vaaning med lukt Gaards Rum for 69 Rdr. Sedler;
derpaa er bygget disse 2de Vaaninger. 
Winther, Maren Jensdatter (I508)
 
2620 [No. 51, no. 52, no. 53?] En Vaaning paa Rosens Gade [Rosensgade] som Consumtionsbetjent Jens Adslev beboer, ligeledes Cramers og Lorents Peruqvemagers [Lorents Parykmager], er solgt til bemeldte Jens Adslev af min salig [RN9337] Fader [efter 1717]. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2621 [No. 55] En Gaard udi Emmervad [Immervad 3, matr. nr. 740], som Sr Jens Betser beboer. Kjøbt udi Krigens Tid 1717 eller 1718. Er kjøbt paa Auction den 14 November 1714 [14-11-1714], efter salig Raadmand [RN9511] Niels Lauridsens Enke, [RN9509] Margrethe Blikfeld, med et Gaardsavl dertil for 805 Sldr. [sølvrigsdaler?] 2 [skilling?] Half Sedler. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2622 [No. 56] En grundmuret Gaard paa Domkirkegaarden [Domkirkepladsen eller omkring Domkirken] tilhører Hr. Doctor Nannestad, med Frugthave til, er kjøbt 1730. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2623 [No. 57] En Vaaning paa Graven, som nu beboes af Rudolph Glarmester et loft høi med Hauge-Plads og Fælleds-Brønd. Denne Vaaning haver min sal. [RN9337] Fader solgt til Rudolph Glarmester [efter 1717]. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2624 [No. 58, no. 59?] Den Gaard [Immervad 6, matr. nr. 389], som Ildebranden overgik 1744, og En Gaard ved Siden af [Immervad 4, matr. nr. 390] opbygt 1711. Arvet [jeg formoder, at sønnen referenten henviser til faderen RN9337 Christens arv fra bedstefaderen RN9339 Jens Christensen Basballe]. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2625 [No. 60] Wrads Konge-Tiende [Vrads], beliggende udi Silkeborg Amt af Hartkorn 10 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. haver [RN9337] han arvet efter sin salig Fader [RN9339]. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2626 [No. 61, no. 62?] Meising Skov [Mesing Skov] med tilhørende Selvejer Gaard af Hartkorn 7 Tdr., saa og et Boels Jord udi Foerlef By [Forlev, Skanderup Sogn ved Skanderborg] af Hartkorn 1 Tønde 6 Skpr. 1 Fkr. 1 Albm med Skovskyld og anden aarlig Afgivt. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2627 [No. 63] Hvorslev Kirkes Provstie Korn 2 Tdr. 2 Skpr. 1 ½ Fkr. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2628 [No. 64] Sckiød Kirkes Provstie [Skød Kirke] Korn 2 Tdr. 7 Skr. 2 Fkr. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2629 [No. 65] Ait Kirkes [Aidt Kirke] Provstie Korn med halv Afgivt af Hammel Provstie Korn. Ligeledes arvet. [RN9339?] Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2630 [No. 66] En Korn Hauge uden Brobergs Port [Frederiks Port ved Frederiks Allé] med tilliggende Engjord som [RN9290?] Sr Christen Haarbye haver kiøbt; og arvet [af faderen RN9339 Jens Christensen Basballe?]. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2631 [No. 67] Et Stykke Engjord kaldet Silkjer [Silkjær] uden Brobergs Port [Frederiks Port ved Frederiks Allé]; og arvet [efter faderen RN9339 Jens Christensen Basballe?] eller ejet før 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2632 [No. 68] En Frugt Hauge [frugthave], beliggende imellem Graven og Rosens Gade [Rosensgade], ejet 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2633 [No. 69] En Ditto [frugthave] paa Rosens Gade [Rosensgade] beliggende, og ejet 1717. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
2634 [Nogle af disse boder går formodentlig i arv til barnebarnet RN9080 Kirstine Dons].
 
Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
2635 [Nogle af disse boder går formodentlig i arv til barnebarnet RN9080 Kirstine Dons]. Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
2636 [Obligationen er tinglæst 26-08-1879 og ønskes mortificeret ved indkaldelse den 17-09-1879]. Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
2637 [Obligationen er tinglæst 26-08-1879 og ønskes mortificeret ved indkaldelse den 17-09-1879]. Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
2638 [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf]. Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
2639 [Rettet fra 05-08-1682 til 05-05-1682 #63] Familie (F84)
 
2640 [RN9001] Købmand Malling i Aarhus står opført i sogneprotokollen for perioden 1825-1826 som ejer af matr. nr. 3: en samlet jordlod nord for Hovedgården [Marselisborg] i Viby Sogn. Mallings jordlod er oprindelig vurderet til 1 tønde-3 skæpper-3 fjerdingkar-1 1/3 album hartkorn [1688 matriklen], senere hen reduceret til 0 tønder-5 skæpper-3 fjerdingkar-2 1/3 album hartkorn.

Til den nye vurdering til matriklen 1844 opgjort i sogneprotokollen 1825-1826 er jorden opmålt til 88.200 alen2 eller 6,3 tdr. geometrisk jord, som er boniteret til 54.400 alen2 svarende til 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1/2 album hartkorn.

Om sogne- og hartkornsekstraktprotokollerne se mine artikler: Aarhus Købstads Markjorder. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2641 [RN9001] Købmand Rasmus Mallings Søn [RN9002] Andreas døbt 17.12 [17-12-1815 i kirken].
Faddere: Fru Agentinde Meulengracht, Jomfru D. S. Schmidt, [RN9049] Færgekasserer Kaarsberg, Grosserer Scheppler fra Hamborg, Kiøbmændene P. L. Schmidt og C. L. Schmidt, Fuldmægtig Holm jf. Aarhuus Stiftstidende 23-12-1815. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2642 [RN9001] Mallings gamle Gaard i Dynkarken, der nu ejes af Grosserer Dreyer, er i denne Tid bleven fikset op i sin "gamle" Stil, men det har ogsaa været en kostbar Historie. Saa meget desto større Tak fortjener Dreyer, fordi han her har bevaret en af Byens gamle karakteristiske Bygninger.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2643 [RN9002 Andreas Malling ejer Mindegade 341 nu 6 fra ca. 1839 til ca. 1855, hvorefter købmand Schandorff overtager ejendom og købmandshandel]
Mindegade 341 købt af Schandorff, som sælger til Hans Broge, der lægger en del af ejendommen til hans købmandsgård i nr. 8. Resten af ejendommen sælges af boet efter hans død i 1914 til tømrermester Chr. Withen.
Mindegade 340/8 blev 04-12-1847 solgt af Peder Kaarsberg til Hans Broge.
I 1990 indretter Aarhus Kommune vuggestue i nr. 8, se egne 4 artikler.
Hans Broge ejede også Mindegade 10.
 
Malling, Andreas (I2)
 
2644 [RN9002 Andreas Malling og RN9007 Niels Malling] Købmand R. Mallings Arvinger [skal være RN9007 Niels Malling] står opført i hartkornsekstraktprotokollen fra 28-05-1841 (den yngre) som ejer af Vor Frue Sogns toftejorder eller Vænger, matr. nr. 4 (rettet til matr. nr. 5). Mallings jordlod er oprindelig vurderet til: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-2 album hartkorn [1688-matriklen] og nu til den nye matrikel 1844 boniteret til: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1 3/4 album hartkorn privilegeret jord.

Se også mine artikler: «i»Aarhus Købstads Markjorder«/i» 
Malling, Niels (I7)
 
2645 [RN9002 Andreas Malling og RN9007 Niels Malling] Købmand Rasmus Mallings arvinger står opført i hartkornsekstraktprotokollen fra 22-12-1836 (den ældre) som ejer og bruger af Aarhus, Vor Frue Sogn, Toftejorden eller Vængerne, matr. nr. 4. [skal være matr. nr. 5].
Mallings jordlod er oprindelig vurderet under matr. nr. 1A, Aarhus Købstad Sogn
[1688-matriklen] og nu til den nye matrikel 1844 boniteret til: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1 3/4 album hartkorn jord.

Se også mine artikler: «i»Aarhus Købstads Markjorder.«/i»
 
Malling, Niels (I7)
 
2646 [RN9002] A. Malling ønsker at sælge byggegrunde på hans toft udenfor Frederiksport på "hele Strækningen langs med Chausseen."

«b»"Byggepladser.«/b»
Af den mig tilhørende Toft udenfor Frederiksport herved Byen attraaer jeg at afhænde til Byggepladse hele Strækningen langs med Chaussen [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?].
De, der maatte ønske deraf at erholde større eller mindre Parceller tilkjøbs, ville behage desangaaende snarest muligt at træffe den fornødne Overeenskomst med mig.
Aarhuus, den 13de Februar 1857 [13-02-1857]
[RN9002] Andreas Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
2647 [RN9002] Kjøbmand Andreas Malling
[RN9003] Charoline Gaarn
[RN9004] Rasmus Malling
[RN9006] John Gaarn Malling
Tjenestekarl Morten S
Tjenestepige Ane Kirstine S
Tjenestepige Ingeborg Christensen
Tjenestepige Elise M

Kjøbmand Frederik Schandorff [lejer?]
Handelsl Christian Hansen
Tjenestepige Maren Olsen
 
Malling, Andreas (I2)
 
2648 [RN9002] Købmand A. Mallings skat:
Næring: 13 Rdr. 24 Sk
Formue 183 Rdr. 32 Sk.
Ialt 196 Rdr. 56 Sk.
A. Malling er den 9. største skatteyder.

Nr. 1-9 er: Funder, Elmquist, Brammer, [RN9007] N. Malling, Liisberg & Meisner, R. Schandorff, J. F. Stellfeld, købmand Langballe og købmand [RN9002] A. Malling. 
Malling, Andreas (I2)
 
2649 [RN9002] Malling køber Jægergaarden, som ligger paa Hovedgaarden Marselisborgs Grund, af Cancelliraad Ingerslev, for 15.000 Rdr.
 
Malling, Andreas (I2)
 
2650 [RN9002] Malling, ejer, kjøbmand, hans kone Madam C. Malling, sønnerne [RN9004] Rasmus Malling og [RN9006] John Gaarn Malling, tjenestefolkene Frederik Sørensen, Jens Willadsen og Lise Møller. Malling, Andreas (I2)
 
2651 [RN9004?] Forvalter Malling af Aarhuus har købt "Elstedgaard" af Proprietair Larsen for 98.000 Kr. 100 Tønder Land, 12 Tønder Hartkorn. Bygningerne ny opførte.
 
Malling, Rasmus (I4)
 
2652 [RN9004] Hr R Malling har opholdt sig hos mig i eet Aar, i hvilken Tid han har deltaget i alt paa en større Gaard forefallende Arbeide. Han har viist Interesse for sit Fag, er en ordentlig og paalidelig ung Mand, og er jeg overbeviist om at han til Vedkommendes Tilfredshed vil kunde paatage sig en Plads som Medhjælper ved en større Avlsbedrift.
Lyngballe d. 8de November 1862 [08-11-1862]
Götsche

Transcription 17-09-2013 Leif Dehnits. 
Malling, Rasmus (I4)
 
2653 [RN9004] Hr R. Malling har under min ældre Forvalters Fraværelse ved Armeen været Avlsforvalter her paa Gaarden i et halv Aars Tid og viist sig i Besiddelse af flere væsentlig gode Egenskaber for en Landmand. - Selv istand til at forestaa en Avlsbedrift og villigt udførende sin Huusbonds Anordninger, hvad enten disse vinde hans eget Bifald eller ikke, vil han vistnok vinde dens Tilfredshed, der maatte have Brug for ham som Avlsforvalter.

Norslund ved Aarhuus September 64. [00-09-1864]
«tab»«tab»Callesen

[Transcripering Svend-Erik Christiansen]
 
Malling, Rasmus (I4)
 
2654 [RN9004] Hr. R. Malling sidstafvigte Aar været her paa Gaarden som Avlsforvalter, og har han som saadan udviist megen akkuratesse ved Udførelsen af det ham anbetroede Regnskab, ligesom han ogsaa pungtlig og med villighed har efterkommet mine Ordre.

Med mine beste Ønsker for hans Fremtid anbefaler jeg ham herved til hans fremtidige foresatte.

Sophie Amaliegaard den 1st November 1865 [01-11-1865]
«tab»«tab»«tab»Nissen

[Transcripering Svend-Erik Christiansen]
 
Malling, Rasmus (I4)
 
2655 [RN9004] Hrr. R. Malling har i 3 Aar til Dato opholdt sig her paa Moesgaard for under min Veiledning at sætte sig ind i Landvæsenet, han har bestandig været lærvillig og flittig og med Opmærksomhed fulgt Forretningernes Gang i Landbruget. Hvad det pragtigske Arbeide angaar, da har han deltaget i samme og vundet tilstrækkelig færdighed i Brugen af de forskellige Redskaber. I den sidste Tid har Hr. R. Malling assisteret mig som Underforvalter og sat sig ind i den almindelige Regnskabsføring, jeg tør saaledes ansee Hr Malling som duelig til under en ældre Landmands Veiledning at kunde paatage sig en Avlsforvalterplads og jeg vil ønske ham al Held og Lykke i denne Stilling
Moesgaard i Mai 1860
Rasmussen
Kammerraad

Transcription 17-09-2013 Leif Dehnits. 
Malling, Rasmus (I4)
 
2656 [RN9006] J.G. Malling beder om at få afsat tre pladser på 10 album i Holbergade med facade til samme og dybde til pladsen i Wilstersgade.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2657 [RN9006] J.G. Malling har solgt en plads til murer Jens Christensen med 10 alen facade til Holbergsgade, 40 alen dyb op til tømrer A. Larsens plads. Murermester Jørgensen arbejder på Mallings hus i Wilstersgade.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2658 [RN9006] J.G. Malling har solgt to parceller til M.C. Kibsgaard og Chr. Andersen. Den ene med 10 alen facade mod Absalonsgade ved siden af tømrer Pedersens på hjørnet af Wilstersgade og Absalonsgade. Den anden på 2.000 alen2 fra Læssøesgade med lige mange alen facade mod Absalonsgade og Holbergsgade.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2659 [RN9006] købmand Malling sælger en parcel på 126 alen2 til murer Buhl og købmand Sørensen, som tillægges matr. nr. 7 og forenes med matr. nr. 539. Samtidig søges om tilladelse til udstykning af matr. nr. 539 ejet af nævnte personer.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2660 [RN9007 N. Malling kommer formodentlig hjem efter at have afleveret sin kone RN9023 Cathrine til behandling på Frederiks Hospital i København.] Malling, Niels (I7)
 
2661 [RN9007 N. Malling kommer formodentlig hjem efter et besøg hos sin kone RN9023 Cathrine på Frederiks Hospital i København.] Malling, Niels (I7)
 
2662 [RN9007 N. Malling rejser formodentlig over for at besøge sin kone RN9023 Cathrine på Frederiks Hospital i København.] Malling, Niels (I7)
 
2663 [RN9007 N. Malling rejser onsdag morgen formodentlig over for at hente konen RN9023 Cathrine hjem fra behandling på Frederiks Hospital i København.] Malling, Niels (I7)
 
2664 [RN9007 N. Malling, RN9023 Cathrine og hendes mor kommer hjem torsdag eftermiddag efter behandling af Cathrine på Frederiks Hospital i København.] Malling, Niels (I7)
 
2665 [RN9007] Kaptajn og købmand N. Mallings skat:
Næring: 22 Rdr. 8 Sk
Formue 330 Rdr. 0 Sk.
Ialt 352 Rdr. 8 Sk.
N. Malling er den 4. største skatteyder.

Nr. 1-9 er: Funder, Elmquist, Brammer, [RN9007] N. Malling, Liisberg & Meisner, R. Schandorff, J. F. Stellfeld, købmand Langballe og købmand [RN9002] A. Malling. 
Malling, Niels (I7)
 
2666 [RN9007] Købmand Malling i Aarhus står opført i hartkornsekstraktprotokollen fra 22-12-1836 (den ældre) som ejer af matr. nr. 3. Viby, Marselisborg Hovedgård. Mallings jordlod er oprindelig vurderet til: 1 tønde-3 skæpper-3 fjerdingkar-1 1/3 album hartkorn [1688-matriklen] og nu til den nye matrikel 1844 boniteret til: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1/2 album hartkorn privilegeret [skattefri] jord.

Se også min artikel: «i»05 1825-1843 Marselisborg Hovedgårds sogne- og hartkornsekstraktprotokoller«/i»
 
Malling, Niels (I7)
 
2667 [RN9007] Købmand Malling står opført i sogneprotokollen for perioden 1840-1843 som ejer og bruger af Aarhus Købstads Jorder, Frue Sogn, matr. nr. 5, en Lod sydøstlig for Frederiksport mod Markskellet. Mallings jordlod er oprindelig vurderet til 0 tønde-6 skæpper-3 fjerdingkar-1 1/3 album hartkorn [1688 matriklen].
Til den nye vurdering til matriklen 1844 opgjort i sogneprotokollen 1840-1843 er jorden opmålt til 71.310 alen2 eller 5,09 tdr. geometrisk jord, som er boniteret til 55.390 alen2 svarende til 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1 3/4 album hartkorn.

Om sogne- og hartkornsekstraktprotokollerne se mine artikler: «i»Aarhus Købstads Markjorder.«/i»

 
Malling, Niels (I7)
 
2668 [RN9007] Malling var 1836-44 [1836-1844] Havnekasserer.
 
Malling, Niels (I7)
 
2669 [RN9007] N. Malling anbefaler til billige Priser sit Udsalg af støbte Jernvare - - især Kakkelovne

Kliche af en Kakkelovn
 
Malling, Niels (I7)
 
2670 [RN9007] N. Malling er forsynet med Riga Reen Hamp, Pashamp, Hampeblaar, Libauer 4 & 3 B.Hør, 1ste 2den og 3die Sort Hamp, Petersborg Seildug, blegede og ublegede hjemmegjorte Lærreder, som en detail & en gros udsælges til moderate Priser.
 
Malling, Niels (I7)
 
2671 [RN9007] N. Malling er sammen med J. F. W. Røse, Chr. Bang og C. L. Schmidts Enke Interessent i Børt-Fart Århus-København
Se: Skibsfart
 
Malling, Niels (I7)
 
2672 [RN9007] N. Malling og J. J. Gjeding sidder i Aarhus Overformynderi.
 
Malling, Niels (I7)
 
2673 [RN9007] N. Malling og J. J. Gjeding sidder i Aarhus Overformynderi.
 
Malling, Niels (I7)
 
2674 [RN9007] N. Malling udbyder (gammel) rug i sunde og vægtige vare, skæppevis til 3 Mk. 8 sk.
 
Malling, Niels (I7)
 
2675 [RN9007] N. Malling."

 
Malling, Niels (I7)
 
2676 [RN9007] Niels Malling, en Søn af [RN9022] Enkefru Malling, som drev Forretning i Spanien; han var en god Kammerat, der kun havde den Fejl, at han bandede meget stærkt - nogle sagde, at han endog "bandede i Spørgesætninger"
Udklip: Frisch
 
Malling, Niels (I7)
 
2677 [RN9009] Niels Malling er for udgående til Aarhus. Malling, Niels Mortensen (I9)
 
2678 [RN9009] Niels Mortensen Malling er 09-07-1751 ankommet til Helsingør. Malling, Niels Mortensen (I9)
 
2679 [RN9021] Jens Jensen Schmidt lejede 1820 "Kirkegaardstoften, d.v.s. den nedlagte Kirkegaard i Nærhenden af "Spanien".

"Hvor Vejen drejede af fra Spanien, laa "Kirkegaardstoften" [Rutebilstationens hjørne mod Svømmehallen]. Efter 1806, da Begravelser ikke mere tillodes inde i Byen [på Domkirkegården bl.a.], var Pladsen her bleven udlagt til Kirkegaard, men paa Grund af Jordbundens Fugtighed maatte Kirkegaarden nedlægges. 1818 flyttedes den højere op paa Bakken, og 1820 udlejedes "Kirkegaardstoften" til [RN9021?] Jens J. Schmidt. 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
2680 [RN9022] Madame Malling bliver Medlem af det søsterlige Velgørenheds-Selskab med et Indskud paa 10 Rbd. og et aarligt Kontingent paa 6 Rdr.
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
2681 [RN9022] Madame Malling er Fadder ved Told? ...... Kiersgaards Søns Daab.
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
2682 [RN9023 Cathrine er formodentlig på vej til behandling på Frederiks Hospital i København.] Malling, Niels (I7)
 
2683 [RN9034] Fru Malling har solgt sin i nærheden af Sukkerhuset smukt beliggende Toft til Ingeniørcapt. Dalgas for 4000 Rdr. Kjøberen agter i Sommer at bygge sig en Bolig sammesteds.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2684 [RN9049] Andreas Kaarsberg indrykker den 21-09-1796 og 28-09-1796 flg. efterlysning. Jeg har ikke kunnet finde noget om en sådan anordning, men der kunne være tale om et hjul påsat en vandmølle, som er i stand til at måle den vandmængde, som fra mølledammen løber gennem møllen. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2685 [RN9049] Andreas Kaarsberg køber den 21-11-1776 under faderens skiftebehandlingen boets anpart. Efterfølgende køber Andreas Kaarsberg Jens Jensen Nebel ud af Røde Mølle. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2686 [RN9049] Færgeløbskasserer Andreas Kaarsberg annoncerer auktion den 14-08-1815 over jagten den unge Johannes, jagten Jomfrue Maria samt en stor båd:
«i»"Mandagen den 14de August Eftermiddagen Kl. 2 slet [14.00], lader forrige Interessentere i Færgeløbet, ved Havnens søndre Side i det derværende Lysthuus, til offentlig Auktion opbyde, 2de dem tilhørende Fartøyer; Jagten den unge Johannes, 12 Commercelæster [], og Jagten Jomfrue Maria, 20 Commercelæster drægtig, begge i bedste seilbar Stand; tillige en stor Baad med tilhørende Mast, Seil m.m., og om nogenledes antalig Bud skeer strax bortsolgt; Inventarilisterne er at eftersee hos Færgeløbskasserer Andreas Kaarsberg; Liebhaberne ville behage at give Møde"«/i». 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2687 [RN9049] Kaarsberg og Med-Interess. Tobaksfabrik Domsognet, [Spanien 1, matr. nr. 52?], begyndt Efteraaret 1778 og dens Drift ophørt siden Michaelis 1789 [29-09-1789].

Beskæftiget: 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng og 2 andre. 1 Spinde Bord, 1 Skiære Bænk og Snustobaks Knive. Foruden egne og Fredericia Blade er der brugt Hollandske og Vestindiske Blade.

Forarbejdede og solgt i 1789: 23478 Pd. Røgtobak 1185 Pd. Snustobak.

Fabrikens Mærke: Fortuna og 6 Hjerter samt Ejerens og Byens Navn.

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2688 [RN9049] Kaarsberg og Med-Interess. Tobaksfabrik [Spanien 1, matr. nr. 52?], begyndt Efteraaret 1778 og dens Drift ophørt siden Michaelis 1789 [29-09-1789].

Beskæftiget: 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng og 2 andre. 1 Spinde Bord, 1 Skiære Bænk og Snustobaks Knive.

Foruden egne og Fredericia Blade er der brugt Hollandske og Vestindiske Blade.

Forarbejdede og solgt i 1789: 23478 Pd. Røgtobak 1185 Pd. Snustobak. Fabrikens Mærke: Fortuna og 6 Hjerter samt Ejerens og Byens Navn.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2689 [RN9049] Kaarsberg og Med-Interess. Tobaksfabrik, begyndt Efteraaret 1778 og dens Drift ophørt siden Michaelis 1789 [29-09-1789].

Beskæftiget: 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng og 2 andre. 1 Spinde Bord, 1 Skiære Bænk og Snustobaks Knive.

Foruden egne og Fredericia Blade er der brugt Hollandske og Vestindiske Blade.

Forarbejdede og solgt i 1789: 23478 Pd. Røgtobak 1185 Pd. Snustobak. Fabrikens Mærke: Fortuna og 6 Hjerter samt Ejerens og Byens Navn.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2690 [RN9049] købmand Andreas Kaarsberg
hans kone [RN9050] Christiane Dons
deres søn [RN9085] Hans Dons Kaarsberg
deres datter [RN9084] Anne Johanne Kaarsberg
tjenestepige Kirsten Andersdatter


 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2691 [RN9049] købmand Andreas Kaarsberg bor, men ejer ikke ejendommen Mindegade 8.
Nr. 249. Jomfru? Westergaards arvingers gård i Mindet:
a. Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser, med Kølleskorsten og Maltkølle, Port i 2 Fag og Kiælder under 8 Fag, a 60 600 Rdl.
b. Sidehuus 21 Fag 2 Etager, ditto Bygning [Egebindingsværk og Muurtavl], til Værelser, Køkken, Bryggers og Pakhuus, med 2 jern Kakkelovne, 1 indmuret Kobberkjedel på 2 ½ Fj. [fjerdingkar] Rum og Kiælder under 3 Fag, a 40 840 Rdl.
c. Baghuus 16 Fag 2 Etager, ditto Bygning [Egebindingsværk og Muurtavl], til Stald og Vognremise, a 40 640 Rdl.
d. Et Halvtag østen i Gaarden 11 Fag 1 Etage, med Steen behængt og Fjel beklædt 30 Rdl.
e. Et Skuur i Baggaard, åben 4 fag 1 Etage, med Steen behængt og Fjel beklædt 5 Rdl.
f. Et Halvtag 5 Fag 1 Etage med Steen behængt og Fjel beklædt 30 Rdl.
g. Et Baghuus 4 Fag 1 Etage Egebindingsværk og Muurtavl, til Tømmerhuus? 30 Rdl.
«sup»h. Et Halvtag 4 Fag 1 Etage med Steen behængt og Fjel beklædt 15 Rdl.«/sup»
Samlet vurdering 2.190 Rdl. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2692 [RN9049] købmand Andreas Kaarsberg bor, men ejer ikke ejendommen Mindegade 8.
Nr. 249. Jomfrue Westergaards arvingers gård i Mindet:
a. Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser, med Kølleskorsten og Maltkølle, Port i 2 Fag og Kiælder under 8 Fag, a 60 600 Rdl.
b. Sidehuus 21 Fag 2 Etager, ditto Bygning [Egebindingsværk og Muurtavl], til Værelser, Køkken, Bryggers og Pakhuus, med 2 jern Kakkelovne, 1 indmuret Kobberkjedel på 2 ½ Fj. [fjerdingkar] Rum og Kiælder under 3 Fag, a 40 840 Rdl.
c. Baghuus 16 Fag 2 Etager, ditto Bygning [Egebindingsværk og Muurtavl], til Stald og Vognremise, a 40 640 Rdl.
d. Et Halvtag østen i Gaarden 11 Fag 1 Etage, med Steen behængt og Fjel beklædt 30 Rdl.
e. Et Skuur i Baggaard, åben 4 fag 1 Etage, med Steen behængt og Fjel beklædt 5 Rdl.
f. Et Halvtag 5 Fag 1 Etage med Steen behængt og Fjel beklædt 30 Rdl.
g. Et Baghuus 4 Fag 1 Etage Egebindingsværk og Muurtavl, til Tømmerhuus? 30 Rdl.
«sup»h. Et Halvtag 4 Fag 1 Etage med Steen behængt og Fjel beklædt 15 Rdl.«/sup»
Samlet vurdering 2.190 Rdl. 
Westergaard, Anne Jørgensdatter (I378)
 
2693 [RN9062] Lærerinde Frk. Lise Blache har skænket to smaa Billeder af [RN9001] Købmand i Århus Rasmus Malling (1767-1826) og hans anden [RN9022] Hustru Cecilie Marie Kaarsberg (1776-1841) - udført af den særlig i Østjylland virkende [RN9057] Maler Ole Magnus Rasch.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2694 [RN9092] Kaarsberg er Fadder ved Tømrersvend J. Johansens Søns Daab.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
2695 [RN9092] Kaarsberg er Fadder ved Tømrersvend J. Johansens Søns Daab.
 
Malling, Andreas (I2)
 
2696 [RN9092] Kaarsberg er Fadder ved [RN9007] Købmand N. Mallings [RN9093] Datters Daab [se denne]
og
ved Sømand J. S. Normands Søns Daab
og
ved Skipper P. Lunnes Datters Daab.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
2697 [RN9092] Madam Gaarn er Fadder ved Skipper N. Lunds
Datters Daab.
 
Creutzberg, Mette Kirstine (I180)
 
2698 [RN9092] Skipper H. Kaarsberg, førende Jagten "Margrethe", afseiler snarest muligt til København med Stykgods og Passagerer.

A. Thomsen
Mægler
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
2699 [RN9092] Skipper Hans Kaarsberg afseiler snarest muligt til København og medtager Fragtgods og Passagerer.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
2700 [RN9166] Christen Müller blev gift med Vinhandler [RN9118] Marcus Mørch Galthens Enke ([RN9089] Jacobine, f. Kaarsberg). Christen Müller lod Galthens "Begravelse (fra 1776) istandsætte paa egen Bekostning 1802, men uagtet [RN9166] han ejede tvende Begravelser i Kirken blev han dog jordet paa St. Olufs Kirkegaard, da han døde 1806...". jf. Sejrs Sedler 1806.
 
Müller, Christian Steen (I166)
 
2701 [RN9166] Christen Müller giftede sig 1779 med [RN9089] Jacobine Kaarsberg, Enke efter [RN91118] Marcus Mørch Galthen (se denne), og blev derved Ejer af "Vinkældergaarden paa Domkirkegaarden". Skønt der var 3 Børn i første Ægteskab, gik Gaarden dog - ved Overenskomst - over til det eneste Barn af 2. Ægteskab, [RN9172] Cecilie Elisabeth Müller, som giftede sig med [RN9207] Frantz Fulling (se denne).
 
Müller, Cecilie Elisabeth Mathilde (I172)
 
2702 [RN9166] Christen Müller giftede sig 1779 med [RN9089] Jacobine Kaarsberg, Enke efter [RN91118] Marcus Mørch Galthen (se denne), og blev derved Ejer af "Vinkældergaarden paa Domkirkegaarden". Skønt der var 3 Børn i første Ægteskab, gik Gaarden dog - ved Overenskomst - over til det eneste Barn af 2. Ægteskab, [RN9172] Cecilie Elisabeth Müller, som giftede sig med [RN9207] Frantz Fulling (se denne).
 
Müller, Christian Steen (I166)
 
2703 [RN9179] Afg. Skibscaptain Gaarns Sted paa Mindegade blev ved Auctionen i Fredags [13-02-1857] tilstaaet Seilmager Bæhr for 8.025 Rdr.
 
Gaarn, John (I179)
 
2704 [RN9179] Captain Gaarn af Aarhuus var den 9. Marts [09-03-1839] kommen til Hull.
 
Gaarn, John (I179)
 
2705 [RN9179] Gaarn sen., Købmand R. Schandorff og [RN9002] Andr. Malling har hos Skibsbygmester Høyer ladet bygge en Brig "Ægir", 92 C. Læster.

se: Skibsbygning
 
Gaarn, John (I179)
 
2706 [RN9179] Skibscaptain John Gaarns Søn [RN9182] Friderich døbt 9. September [09-09-1815].
Faddere: Madam P. Raae, Jomfru Nielsen, [RN9191] Guldsmed Greutzberg, Købmand Jacob Sørensen, Skibscaptain J. Olesen og P. Pallesen jf. Aarhuus Stiftidende 09-09-1815.
 
Gaarn, Frederik (I182)
 
2707 [RN9179] Skibsrheder Gaarn nyvælges til Borgerrepræsentationen.
 
Gaarn, John (I179)
 
2708 [RN9179] Skipper J. Gaarn meddeler at Marineministeriet har givet Afslag paa en Ansøgning om Oprettelse af Lodseri i Aarhus, som [RN9179] G., C.Basse og flere Skibsførere har indgivet.

 
Gaarn, John (I179)
 
2709 [RN9179] Skipper Johan Gaarn, hans kone [RN9184] Ane Sophie Larsen, sønnerne [RN9181] Jens Jørgensen Gaarn, [RN9182] Frederik Gaarn, [RN9192] Johan Gaarn og datteren [RN9003] Caroline Gaarn samt 1 tjenestepige.
 
Gaarn, John (I179)
 
2710 [RN9179] Skipper John Jensen Gaarn, hans kone [RN9184] Ane Sophie Larsen, sønnen [RN9192] Johan Gaarn, 1 logerende og 1 tjenestepige.
Sønnen skipper [RN9182] Freder. Johnsen Gaarn og hans kone [RN9198] Louise Aug. Bonnesen. [Jensen og ikke Johansen]
 
Gaarn, John (I179)
 
2711 [RN9179] Skipper John S. Gaarn, hans kone [RN9184] Ane Sophie Larsen, sønnerne [RN9181] Jens S. Gaarn, [RN9182] Frederik S. Gaarn, [RN9192] Johan S. Gaarn og 1 tjenestepige. [S. skal formodentlig erstattes med J. for Jensen]
 
Gaarn, John (I179)
 
2712 [RN9181 eller RN9179] Skibscaptajn Gaarn samt Havnelodserne og de andre gode Søfolk, som reddede os igaar fra en øjensynlig livsfare, da vi dreve bort med Isen, idet de, 16 Mand i 4 Baade, bjergede os, modtage herved vores inderligste Tak

Niels Sabroe
paa egne og 14 andre Fiskeres Vegne

 
Gaarn, Jens (I181)
 
2713 [RN9181] Skipper J. Gaarn meddeler til Efterretning for "fraværende Skibsledere og Skibsførere", at Marineministeriet har givet Afslag paa en Ansøgning om Oprettelse paa Lodseri i Aarhus, som [RN9181] Skipperne J. Gaarn, C. Basse og flere havde
indgivet.

 
Gaarn, Jens (I181)
 
2714 [RN9184] Enkefru Gaarns Tjenestepige, Gjertrud Marie Laursen, faar Præmie fra "Foreningen til Uddeling af Belønninger til Tjenestepiger forlang og tro Tjeneste".
 
Larsen, Ane Sofie (I184)
 
2715 [RN9195] S. M. Dinesen, 46 Aar, Middelgade 98 [Mejlgade 82, matr. nr. 910]
[RN9083] Marie Elisabeth Kaarsberg, 51 Aar, hans Kone,
5 Børn fra 8 - 22 Aar
7 Tjenestefolk
 
Dinesen, Søren Møller (I195)
 
2716 [RN9196] Kiøbmand Jens P. Schmidt´s Søn [RN] Johann Christopher døbt 20-04-1814.
Faddere: Frue Langballe og Jfr. Nielsen, [RN9058] Pastor Kaarsberg fra Hjortshøi, [RN9001] Kiøbmand R. Malling, Fuldmægtig Jensen og Handels-Assistent Meulengracht.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2717 [RN9196] Kiøbmand Jens P. Schmidt´s Søn [RN] Johann Christopher døbt 20-04-1814.
Faddere: Frue Langballe og Jfr. Nielsen, [RN9058] Pastor Kaarsberg fra Hjortshøi, [RN9001] Kiøbmand R. Malling, Fuldmægtig Jensen og Handels-Assistent Meulengracht.
 
Schmidt, Johann Christopher (I579)
 
2718 [RN9244] Materialforvalter Malling sælger Fredensgade 17 til hotelejer Jensen, Dagmar for 21.500 kr. Malling, Martin August (I244)
 
2719 [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården].

I 1794 efter Kaarsbergs fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52]. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2720 [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården]. I 1794 efter Kaarsberg fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

Det kan være, at de i samme forbindelse har købt tobaksplantagen på de 10 tdr. land, som Rasmus Malling senere hen efterlader til sine arvinger. Det er i så fald Toftejorden, matr. nr. 5. 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
2721 [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården]. I 1794 efter Kaarsberg fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

Det kan være, at de i samme forbindelse har købt tobaksplantagen på de 10 tdr. land, som Rasmus Malling senere hen efterlader til sine arvinger. Det er i så fald Toftejorden, matr. nr. 5. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2722 [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården]. I 1794 efter Kaarsberg fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

Om Peder Michelsen Herskinds Gaard, Frederiksgade 79

Form. søn af Michel Rasmussen Herskind, der 1. februar 1723 [01-02-1723] tog borgerskab som skipper. Han var iflg. borgerskabsbogen fra Herskind. Peder Herskind blev født 20. august 1738 [20-08-1738] [død 14-05-1826], tog borgerskab som købmand d. 5. december 1757 [05-12-1757].

Den 12. september 1758 [12-09-1758] gift med Anne Andersdatter Schmidt (f. 1740 som datter af Anders Smed)

- Købekontrakt 1758 aftrykt, 1771 køber Herskind naboejendommen, nuv. nr. 75 af borgmester E. R. Müller.

- Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52. Ejerne [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde].
 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
2723 [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården]. I 1794 efter Kaarsberg fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

Om Peder Michelsen Herskinds Gaard, Frederiksgade 79

Form. søn af Michel Rasmussen Herskind, der 1. februar 1723 [01-02-1723] tog borgerskab som skipper. Han var iflg. borgerskabsbogen fra Herskind. Peder Herskind blev født 20. august 1738 [20-08-1738] [død 14-05-1826], tog borgerskab som købmand d. 5. december 1757 [05-12-1757].

Den 12. september 1758 [12-09-1758] gift med Anne Andersdatter Schmidt (f. 1740 som datter af Anders Smed)

- Købekontrakt 1758 aftrykt, 1771 køber Herskind naboejendommen, nuv. nr. 75 af borgmester E. R. Müller.

- Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52. Ejerne [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde].
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2724 [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med andre nær Mindeport [Tobaksspindergården]. I 1794 efter Kaarsbergs fallit køber han sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

Det kan være, at de i samme forbindelse har købt tobaksplantagen på de 10 tdr. land, som Rasmus Malling senere hen efterlader til sine arvinger. Det er i så fald Toftejorden, matr. nr. 5. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2725 [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med [RN9049] Andreas Kaarsberg og købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde nær Mindeport [Tobaksspindergården].

I 1794 efter Kaarsbergs fallit køber Herskind sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

Under såvel brandforsikringen nr. 273 som brandtaksation nr. 17-22 er kun købmand Peder Herschind opført som ejer, og at gården er udlejet. Men eftersom gården i brandforsikringen for 1811, 1811-1817 er opført med såvel Herskind som Rasmus Malling som ejer, formoder jeg, at Rasmus Malling også er ejer af gården i perioden 1801-1810.

Brandforsikringen lyder således:

Kjøbmand Peder Herschinds bortlejede gaard
a. Forhuus 840 Rdl.
b. et Sidehuus sønden i Gaarden 500 Rdl.
c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 360 Rdl.
d. Baghuus 880 Rdl.
e. Halvtag 50 Rdl.
f. Et Huus med Enden til Reberbanen [Exercerhuset] 230 Rdl.
g. Et Ditto [hus] med Enden til Gaden 100 Rdl.
Samlet vurdering 2.960 Rdl.

Henvisning til brandtaksation nr. 17-22. 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
2726 [RN9263] Herskind startede 1778 en tobaksfabrik sammen med [RN9049] Andreas Kaarsberg og købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde nær Mindeport [Tobaksspindergården].

I 1794 efter Kaarsbergs fallit køber Herskind sammen med [RN9001] Rasmus Malling "Tobaksspindergården" [Spanien 1, matr. nr. 52].

Under såvel brandforsikringen nr. 273 som brandtaksation nr. 17-22 er kun købmand Peder Herschind opført som ejer, og at gården er udlejet. Men eftersom gården i brandforsikringen for 1811, 1811-1817 er opført med såvel Herskind som Rasmus Malling som ejer, formoder jeg, at Rasmus Malling også er ejer af gården i perioden 1801-1810.

Brandforsikringen lyder således:

Kjøbmand Peder Herschinds bortlejede gaard
a. Forhuus 840 Rdl.
b. et Sidehuus sønden i Gaarden 500 Rdl.
c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 360 Rdl.
d. Baghuus 880 Rdl.
e. Halvtag 50 Rdl.
f. Et Huus med Enden til Reberbanen [Exercerhuset] 230 Rdl.
g. Et Ditto [hus] med Enden til Gaden 100 Rdl.
Samlet vurdering 2.960 Rdl.

Henvisning til brandtaksation nr. 17-22. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2727 [RN9296] Thøger Clemmensen Kiersgaard købte i 1743 rådmand Søren Clemmensens gravsted med sten i Aarhus Domkirke for at blive begravet der.
Gravstedet gik senere hen i arv til rådmand Stær.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #132 og 1944. 
Kjersgaard, Thøger Clemmensen (I296)
 
2728 [RN9318] Søren køber den anpart af ejendommen, som sælgeren [RN9466] Jens Sørensen Vinther var bleven udlagt på skiftet af 05-03-1666 efter [RN9448] Karen Christensdatter Saxi, sal. [RN9367] Jens Clemmensens enke. Olufsen, Søren (I318)
 
2729 [RN9318] Søren Olufsen har tidligere pantsat ejendommen eller sin førende skude 25-07-1672. Pantet blev aflyst 06-03-1673. Sørensen, Oluf (I309)
 
2730 [RN9329] Anders Lydichsen var borgmester under svenskekrigene, som Aarhus led meget under. Lydichsen, Anders (I329)
 
2731 [RN9332] Christen Nielsen Friis var begravet i et åbent gravsted i Vor Frue Kirke, hvor der er et epitafium i kirkens kor på samme væg som Basballeslægten.

Svigersønnen [RN9339] Jens Christensen Basballe blev ved sin død i 1708 midlertidigt nedsat i denne grav, hvor også hans anden hustru [RN9340] Anne var blevet nedsat 4 år tidligere.
Mange år senere lod sønnen [RN9337] Christen i samme kirkes kor indrette en stor familiebegravelse og flyttede faderens lig hertil.
Kilde: Torkil Baumgarten, #7-8. 
Friis, Christen Nielsen (I332)
 
2732 [RN9332] Christen Nielsen Friis var begravet i et åbent gravsted i Vor Frue Kirke. Svigersønnen [RN9339] Jens Christensen Basballe blev ved sin død i 1708 midlertidigt nedsat i denne grav, hvor også hans anden hustru [RN9340] Anne var blevet nedsat 4 år tidligere.
Mange år senere lod sønnen [RN9337] Christen i samme kirkes kor indrette en stor familiebegravelse og flyttede faderens lig hertil.
Kilde: Torkil Baumgarten, #7. 
Friis, Anne Christensdatter (I340)
 
2733 [RN9337] Christen Jensen Basballe har længe før 1717 ejet: Trende Boeder bestående af "10 Fag, et Loft høi Huus, med Hauge Plads og Fælleds-Brønd." Christens ejendom ligger imellem Niels, Stubs Gaard paa den ene og salig [RN9266?] Borgemester Kjersgaards [RN9308?] Enke tilhørende Bleeghauge [indhegnet blegehave jf. ordnet.dk, have til blegning af vasketøj] paa den anden Side.
[Med angivelse af salig borgmester Kjersgaard, der døde 15-06-1744, må beskrivelsen omfatte situation herefter.] 
Olufsdatter, Marie (I308)
 
2734 [RN9339] Jens Basballe købte gården i 1687.
 
Blichtfeldt, Henrik Christensen (I404)
 
2735 [RN9339] Jens Basballe købte gården i 1687. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
2736 [RN9339] Jens lod iflg. Baugarten, #8 udfærdige en ligsten opstillet i vægger i koret med en noget mindre prangende indskrift end den efterfølgende udfærdiget af sønnen.

Sønnen [RN9337] Christen lod i 1725 iflg. Baugarten, #8 opsætte et epitafium med en længere indskrift om både faderen og hans egen familie.

 
Basballe, Jens Christensen (I339)
 
2737 [RN9467] Mette var indlagt i ejendommen jf. ægtefællen [RN9466] Jens' skifte 30-01-1674. Thestrup, Mette Rasmusdatter (I467)
 
2738 [RN9511] Niels Lauritsen videresælger ejendomme 19-02-1689 til Jens Jensen Vedsted gift med Kirsten Sørensdatter. Ejendommen omfatter 8 binding stuehus med hosliggende og indbygget gammelt bryggerhus, nest sønden op til Snefren på Studsgade. I den forbindelse oplyses, at ejendommen tidligere er blevet Niels tildømt.

«i»"Det siges, at der skal sættes Skel mellem den solgte Del af Ejendommen og Niels Lauritsens 2 med Sommerhus incorporede Boder. Ejerne af disse boder forbeholdes Adgang til Brønden på Stuehuset."
«/i»
I skiftebrev af 12-02-1691 efter Niels' kone [RN9512] Annes død 20-10-1689 foræres disse to små gamle boder med kåljord og adgang til brønden efter begge ægtefællers ønske til to gudfrygtige enker. 
Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
2739 [RN9513] Jens Christensen Vegerslev har den 08-12-1664 betalt 20 Sdlr. for et begravelsessted i Vor Frue Kirke. Da han imidlertid i ca. 14 år har været værge for kirken, findes det billigt, at han, som hans forgængere, nyder fri begravelse i kirken, hvorfor de 20 Sdlr. afkortes i hans gæld til denne. Noteret 08-03-1688.
Kilde: Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1938 #128 
Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
2740 [RN9546] Clemen Kryssing køber 26-07-1705 sl [RN9322] Clemen Jensen Smagbiers begravelsessted "paa det store Kirche gulf beliggende til sig og sin [RN9547] Hustru og som han til Stedet er Arfing, da ej gifvet for det uden 30 Rdl."
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #123 og 1944. 
Kryssing, Clemen Hansen (I546)
 
2741 [RN9551] Jens driver som broderen Hans købmandshandel og brændevinsbrænderi.

Ejendommens historie før Jens er beskrevet #207. 
Gjeding, Jens Jensenius (I551)
 
2742 [RN9559] Niels Kieldrup klager over, at «i»"et slet menneske og et undt gemyt"«/i» har udspredt det rygte, at han [Kieldrup] «i»"har gjort mig de allerstørste fordele til interessenternes skade og tab"«/i», og viser omstændeligt hvor uretfærdige sådanne beskyldninger er.
Kieldrup trækker sig tilbage fra direktionen, hvor han erstattes af Ole Sanne, mens [RN9049] Kaarsberg fortsætter. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2743 Årstallet formodentligt. Malling, Andreas (I2)
 
2744 Årstallet formodentligt. Malling, Andreas (I2)
 
2745 [Sejldug kan også bruges til møllevinger. Ravndug= stærkt, meget tæt og fast vævet lærred, noget lettere end alm. sejldug, kilde: ordnet.dk] Malling, Niels (I7)
 
2746 [Student Malling flytter til København for at studere.] Malling, Rasmus (I8)
 
2747 [Udtrykket sprit indikerer, at der er tale om sprit til husholdningsbrug og ikke til at drikke.] Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2748 [Vurdering 1781-1789]
Et Huus Bindingsværk
a) 1 ForHuus til Gaden 3 Fag 1 Etage med 2 Fag Quist 140 Rdl.
b) 1 Baghuus 6 Fag 1 Etage 40 Rdl.
Samlet vurdering 180 Rdl.

Solgt til Jens Andersen Schmidts enke med indboet den 13-08-1790. 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
2749 [Vurdering pr. 1781-1789]
Een Gaard Bindingsværk
a) 1 Huus til Gaden 8 Fag 1 Etage 80 Rdl. [nr. 39]
b) 1 ditto [hus] Gadehuus 10 ½ Fag 2 Etager 420 Rdl. [nr. 41]
c) 1 Sidehuus 10 Fag 2 etager 300 Rdl.
d) 1 Baghuus 9 Fag 2 etager 270 Rdl.
e) 1 Halvtag teglhængt 7 Fag 1 Etage 70 Rdl.
f) 1 ditto [halvtag] 4 Fag 1 Etage 20 Rdl.
g) ditto [halvtag] 9 Fag 1 Etage 40 Rdl.
h) 1 Sidehuus 9 Fag 2 Etager 270 Rdl.
Samlet vurdering 1.470 Rdl.

Solgt til Jens Andersen Schmidts enke med indboet den 13-08-1790.
 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
2750 Ægtefællen Henrik Grotum får 22-07-1720 kongelig bevilling på at lade sin afgåede hustru [RN9529] Inger Margrete Wegerslefs ligkiste må sort baj [ordnet.dk: groft, løstvævet flonel] overtrække.
Kilde: Nygaards Sedler, Henrik Grotum. 
Wegerslev, Inger Margrethe (I529)
 
2751 Ægtefællen [RN9339] Jens Christensen Basballe står opført som ejer af ejendommene i 1690-1693. Friis, Anne Christensdatter (I340)
 
2752 «b»"15 Stykker Fedekøer«/b»
agtes bortsolgt ved offentlig Auction, som, efter Aftale med Auctionsretten, afholdes Fredagen den 2de April næstk., Formiddag Kl. 11 [02-04-1869], i [RN9034] Enkefru Mallings Gaard Nr. 366 paa Mindegade heri Staden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
Vederhæftige os bekjendte Kjøbere kunne erholde 6 Ugers Credit.
Aarhuus, den 8de Marts 1869 [08-03-1869]
Fr. Nellemann, C. Thomsen,
Auctionsholdere." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2753 «b»"7000 Rbdr.
«/b»kunne strax erholdes tillaaens imod lovbefalet Sikkerhed.«b»
«/b»Aarhuus Overformynderi, den 26de Jan. 1853 [26-01-1853].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
2754 «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
De af Overformynderiets Debitorer, som endnu ikke have indbetalt Renter og Capital-Afdrag til afvigte Juni Termin, erindres herved om inden denne Maaneds Udgang at berigtige deres Debet, saafremt de ville undgaae Søgsmaal saavel for Capital som Renter.
Aarhuus Overformynderi, den 17de Juli 1852 [17-07-1852].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
2755 «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
Til Underretning for Aarhuus Overformynderies Debitorer meddeles herved, at Capital, Afdrag og Renter, forfaldne til anstundende Juni Termin, modtages i Løbet af Juni og Juli Maaneder hver Tirsdag, Onsdag og Torsdag Eftermiddag fra Kl. 3-6 [kl. 15-18] i Medundertegnede Bagermester Joh.F. Petersens Bopæl i Gaarden Nr. 132 paa Middelgade [Mejlgade 43, matr. nr. 1020]. De af Debitorerne, som ikke i det seneste inden Udløbet af Juli Maaned maatte have erlagt Capital, Afdrag og Renter, maae tilskrive sig selv Følgerne af Udeblivelse.
I Slutningen af Juni og Begyndelsen af Juli Maaned foretages Renteudbetalinger m.m. [til långiverne] til samme Tid som foranført.
Aarhuus Overformynderi, den 24de Mai 1850 [24-05-1850].
J.F. Petersen. [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
2756 «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
Til Underretning for Overformynderiets Debitorer meddeles herved, at Capital, Afdrag og Renter modtages fra 12te Juni [12-06-1851] indtil Maanedens Udgang, hver Torsdag, Fredag, Mandag og Tirsdag Eftermiddag fra Kl. 3-6 [kl. 15-18] i medundertegnede J.F. Petersens Bopæl i Gaarden Nr. 132 paa Middelgade [Mejlgade 43, matr. nr. 1020]. De af Debitorerne, som ikke prompte indfinde sig med Betaling, maae tilskrive sig selv Følgerne. Udbetaling af Capitaler og Renter [til långiverne] vil saavidt muligt finde Sted til samme Tid og ellers i Begyndelsen af Juli Maaned paa ovenmeldte Dage og Tid.
Aarhuus Overformynderi, den 22de Mai 1851 [22-05-1851].
J.F. Petersen. [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
2757 «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
Til Underretning for Overformynderiets Debitorer meddeles herved, at Indbetaling af Capital-Afdrag modtages:
Torsdagen den 17de ds. [17-06-1852]
Fredagen den 18de ds. [18-06-1852]
Torsdagen den 24de ds. [24-06-1852], og
Fredagen den 25de ds. [25-06-1852],
hver Dags Eftermiddag fra Kl. 3-5 [kl. 15-17].
Renterne kunne indbetales i Løbet af Terminen hver Dag; Alt paa medundertegnede [RN9007] Capt. Kbm. N. Mallings Bopæl [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
Udbetaling af Renter [til långivere] vil snarest muligt finde Sted til samme Tid og Sted og ellers i Begyndelsen af Juli Maaned.
Aarhuus Overformynderi, den 11te Juni 1852 [11-06-1852].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
2758 «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
Til Underretning for Overformynderiets Debitorer meddeles herved, at Indbetaling af Capital-Afdrag og Renter modtages fra 13de ds. [13-06-1853] til Maanedens Udgang fra Kl. 10 til 12 Formiddag, Løverdagen undtagen, i medundertegnede [RN9007] Capt. og Kjøbmand N. Mallings Bopæl paa Mindegaden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
De af Debitorerne, som ikke prompte indfinde sig med Betaling, maae tilskrive sig selv Følgerne.
Udbetaling af Capital og Renter [til långivere] skeer til samme Tid og Sted.
Aarhuus Overformynderi, den 9de Juni 1853 [09-06-1853].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
2759 «b»"Aarhuus Overformynderi.«/b»
Til Underretning for Overformynderiets Debitorer og andre Vedkommende meddeles herved, at Indbetalinger af Capital og Renter modtages i forestaaende Decbr. Termin, hver Søgnedag, Eftermiddag fra Kl. 2-5 [kl. 14-17], Fredagen og Løverdagen undtagen, i medundertegnede [RN9007] Capt. Kbm. N. Mallings Bopæl, Gaarden Nr. 366 ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Til samme Tid ville Udbetalinger, forsaavidt disse efter Omstændighederne kunne finde Sted, blive foretagne.
Aarhuus Overformynderi, den 3die Decbr. 1853 [03-12-1853].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
2760 «b»"Aarhuus«/b», den 18de Novbr. [18-11-1843].
"Jægergaarden", beliggende paa Hovedgaarden Marselisborgs Grund, tæt udenfor Mindeporten [mellem sognegrænsen til Aarhus og Jægergårdsgade], og for Tiden beboet af Hs.H.Hr. Kammerherre Stiftamtmand Graah, er, med tilhørende ca. 10 Tdr. Land, solgt af Hr. Cancelliraad Ingerslev [ejer af Marselisborg Gods] til [RN9002] Hr. Kjøbmand Andreas Malling for 15,000 Rdr."
 
Malling, Andreas (I2)
 
2761 «b»"Albertha Janzenz
franske Linnedvaskeri«/b»
er flyttet til [RN9034] Fru Mallings gård (forrige Amtstue) ved Mindeport [Dynkarken 39-41]." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2762 «b»"Arveproclama. «/b»
Som Befuldmægtiget for de myndige Arvinger [RN9036, RN9037, RN9038, RN9039, RN9040]
efter afg. [afgåede RN9034] Enkefru Kirstine Mathilde Malling
af Aarhuus, der have erholdt hendes Bo extraderet af
Skifteretten til privat Skifte og Deling, indkalder jeg
herved i Medfør af Leven af 30te Novbr. 1874 [30-11-1874] om
Skifte og Deling af Døds- og Fællesbo § 71
sammenholdt med Fr. [forordning?] af 11te September 1839 [11-09-1839] § 1
fornævnte Afdødes Søn [RN9037] Carl Edvard Alexander Malling,
der som Sømand [styrmand?] ombord i Barkskibet
"Florida", ført af Capitain Rissing, forlod Havnen
Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] i Februar 1874 [02-1874], uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets
Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt - med det af Skifteretten
bestemte Varsel af 6 Maaneder til for mig at anmelde
og legimitere sig, for at blive deelagtig i Arven efter
[RN9034] Moderen, der, saafremt han ikke melder sig inden
denne Frists Forløb, vil blive deelt mellem dem alene [hans søskende].
Aarhuus, den 9de Juli 1879 [09-07-1879]
Winge, Procurator." 
Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
2763 «b»"Auction over en Skibspart.
«/b»Efter Begjæring af [RN9002] Kjøbmand A. Malling blive de ham tilhørende 3/8 af «b»Brigskibet "Ægir", drægtig 85 1/2 danske Commercelæster «/b»[222,3 tons], med staaende og løbende Redskaber, stillet til Bortsalg ved Auction, der afholdes «b»Onsdagen den 28de ds., Formiddag Kl. 11 «/b»[28-01-1863].
Auctionen afholdes paa selve Skibet, der er beliggende her i Havnen og paavises af Reqvirenten, hos hvem Conditioner og Inventarieliste ligeledes ere til Eftersyn.
Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, den 17de Januar 1863 [17-01-1863].
Hertz,
Auctionsdirecteur."
 
Malling, Andreas (I2)
 
2764 «b»"Auction.«/b»
Fredagen den 18de September førstk. Eftermiddag Kl. 2 [18-09-1874, kl. 14], afholdes efter Aftale med Auctionsretten og ifølge Vedkommendes Begjæring [arvingerne?] offentlig Auction i Gaaarden Nr. 39 i Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] her i Byen over endeel [RN9034] Enkefru Mallings Dødsbo tilhørende Løsøre, hvoraf fremhæves: Mahogni-Meubler, saasom Sophaer, Borde, Læne- og andre Stole, Sengesteder, et 8 Dages Stueuhr, Kjøkkentøi, Glas og Fajance, endeel Inventarium i Gaarden ec. [etcetera]
Aarhuus, den 11te Septbr. 1874 [11-09-1874]
Nellemann & Thomsen." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2765 «b»"Bekjendtgjørelse fra Politiet.
«/b»Ifølge en Anmeldelse fra Kjøbmand P.J. Hahn har et Fruentimmer, under Foregivende af at gaae i [RN9034] Enkefrue Mallings Ærinde, Onsdagen den 24de ds., om Middagen [24-12-1862], fra hans Boutik faaet udleveret 16 Al. [10,0 m] Kjoletøi med bruun og sort Bundfarve med temmelig brede og violette Striber og kærnet? [i midten?] af med gule og hvide Striber, et Shawl af heel Uld, graa Bundfarve med smal bruun Bordt og en rød og bruun Blomst i Hjørnet, og endelige 6 Al. [3,8 m] hvidt Shirting. Det ommeldte Fruentimmer var lille af Væxt, tarvelig kjøstadklædt, med et graat Kasketørklæde? og sort Kyse. Hendes Udtale var formeentligen svensk. For den, der om dette Bedrageri kan giver behørig Oplysning, udloves en Douceur af 10 Rdr.
Aarhuus, Politikammer, den 27de Decbr. 1862 [27-12-1862].
R.v. Scholten." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2766 «b»"Bekjendtgjørelser.
«/b»
Ifølge Indberetning fra Justitsraad, Landinspecteur Honum er der i her i Aaret til 1ste October d.A. [01-10-1876] tilkommende følgende nye Gadenumre:

«b»Udlagt Vei [Holbergsgade] fra Frederiksallee [Frederiks Allé]
over [RN9002] A. Mallings Toft:
«/b»Matr. nr. 124a og 125a Tømrer Espen Andersen, Gade-Nr. 2
(Har Nr. 116 mod Frederiksallee)
Matr. nr. 124b og 125b Murer Niels Christensen, Gade-Nr. 4
Matr. nr. 126 Commissionair Hald, Gade-Nr. 1
(Har Nr. 120 mod Frederiksallee)."
[herefter følger vestre og østre vej over S: Madsens Toft.] 
Malling, Andreas (I2)
 
2767 «b»"Bekjendtgjørelser.«/b»
I Anledning af Hds. Majestæt Dronningens og Hds. Kgl. Høihed Prindsesse Carolines høie Fødselsdag bliver der, den 28de dennes [28-10-1839], Bal i Selskabet Polyhymnia, hvortil Fremmede [gæster] kunne erholde Adgangsbillet hos een af Undertegnede, a 1 Rbd. pro persona. Begyndelsen skeer Kl. 7 [kl. 19].
Aarhuus, den 20de October 1839 [20-10-1839].
[RN9002] A. Malling. K. Reddelien." 
Malling, Andreas (I2)
 
2768 «b»"Bryggeri-Inventarium,«/b»
ganske ny, kan underhaanden kjøbes hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2769 «b»"Brændeviin
«/b»sælges til nedsat Priis, 1 Mk. Potten [ca. 1 l], større Partier billigere, hos «b»
«/b»[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2770 «b»"Bærme «/b»kan faaes til 1ste October [01-10-1871] hos
[RN9034] Niels Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2771 «b»"Christian Julius Thorup,
«/b»Byfoged og Byskriver i Aarhuus Kjøbstad,
gjør vitterligt: Efter Begjæring af [RN9036] Jernbaneassistent
Niels Malling i Aarhuus, [RN9038] Proprietair Ernst
Malling af Elsted, [RN9039] stud. juris. Gustav F.L.B.S. Malling
i Kjøbenhavn og [RN9040] Ernestine Mathilde
Malling i Rennenæs i Sverrig [en gård ved Halmstad?] (de 2de
sidste med Curator Captain Linnemann af Aarhuus,
Rd. af Dbg. p.p.) som Arvinger efter [RN9037] Sømand [styrmand?]
Carl Edvard Alexander Malling, der den 19. Februar 1874 [19-02-1874]
forlod Havnen Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] ombord i Barkskibet "Florida", ført af Capitain Rissing, uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt -
indstævnes bemeldte Carl Edvard Alexander Malling,
hvis sidste Værnething her i Riget var
Aarhuus Kjøbstad, i Overensstemmelse med Frdng. [forordning?] af
11te September 1839 [11-09-1839] § 14 med Aar og Dags
Varsel til at møde inden Aarhuus Bythingsret, som
holdes paa Raadhuset i Aarhuus, den første ordinaire
Retsdag, efter de nu gjældende Regler Torsdag, i
November Maned 1880 [04-11-1880] til sædvanlig Thingtid, for
Tiden Formiddag Kl. 10, for der og da Saggivelse
at modtage, Documenter at see irettelagte, stævnte
og ustævnte Vidners saavelsom ovennævnte Arvingers [hans søskendes]
egne edelige Forklaringer at paahøre samt Dom at
lide, ved hvilke Citanterne [hans søskende] forvente sig den bemeldte
Carl Edvard Alexander Malling tilhørende
Obligation stor Kr. 2.440,49, udstedt af Citanterne
selv den 18de Juni d.A. [18-06-1879], og thinglæst den 26de f.M. [26-08-1879],
og hvorved er givet Prioritet i Gaarden Matr. Nr. 54a og 53a [Dynkarken 39-41 og 43]
i Aarhuus, tilkendt til Eiendom tilligemed
bemeldte Obligations paaløbne og paaløbende
Renter, alt efter Citanternes nærmere Fremstilling og
Paastand inden Retten.
Til samme Ret, Tid og Sted indstævnes derhos
ovennævnt Carl Edvard Alexander Mallings
mulige øvrige Arvinger til at møde for at varetage
deres Tarv.
Forelæggelse og Lavdag er afskaffet ved Frdgn.
af 3die Juni 1796 [03-06-1796].
Aarhuus Byfogedcontoir, den 13de Septbr. 1879 [13-09-1879]. [Gentaget 13-11-1880 med møde første torsdag i januar 1882: 05-01-1882]
Thorup.
(L.S.)" 
Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
2772 «b»"Colonial- & Productforretning.«/b»
Efter at være overdraget den af [RN9034] Enkefru Malling førte Colonial- & Productforretning, tillader jeg mig at anbefale mig til alle dem, som tidligere have forundt hende deres Søgning, samt til Enhver Anden, der i Fremtiden vil beære mig med sin Handel, lovende dem en billig [rimelig] og reel Behandling.
Aarhuus i April 1873 [04-1873]
Thøger Christensen
Mindegade Nr. 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]

«b»Korn, Smør og Kalveskind
«/b»kjøbes til Dagens høieste Priser.
Thøger Christensen
Mindegade Nr. 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]

«b»Brændeviin
«/b»i 1/1 & 1/2 Ankere fra Gaardens Brænderi [RN9034 N. Mallings Enke]
sælges meget billigt.
Thøger Christensen
Mindegade Nr. 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2773 «b»"Colonial- & Producthandel.
«/b»At jeg Dags Dato har etableret en Colonial- & Productforretning i [RN9002?] Hr. Kjøbmand Mallings Gaard paa Frederiksgade [Frederiksgade 75, matr. nr. 350?], tillader jeg mig herved at bekjendtgjøre, idet jeg anbefaler mig til Enhver, der vil forunde mig sin Søgning.
Aarhuus, den 15de October 1867 [15-10-1867]
N.C. Leth.

«b»Korn
«/b»kjøbes og betales med høieste gangbare Priser.
N.C. Leth."

«b»Bedste Kornbrændeviin
«/b»erholdes billigt hos
N.C. Leth

«b»Colonialvarer.
«/b»Caffe (saavel raa som friskbrændt), Candis, Farin, Melis, Riis, Svedsker, Rosiner, Alt i gode nye Varer, erholdes billigst muligt hos
N.C. Leth

«b»Steenolie,
«/b»raff. Lampeolie & Tran erholdes billigt hos
N.C. Leth

«b»Jern,«/b»
svensk & engelsk i forskjellige Dimensioner, samt svenske Jernplader og afhugget Jern til store Steenhamre erholdes meget billigt hos
N.C. Leth

[Annonceringen gentages 06-11-1867, 15-11-1867, 28-11-1867, 05-12-1867, 14-12-1867 og 19-12-1867]

[Jf. en efterfølgende annoncering er der tale om Frederiksgade 569 (Frederiksgade 75, matr. nr. 350)]. 
Malling, Andreas (I2)
 
2774 «b»"Colonial- og Producthandel.«/b»
At jeg har etableret en Colonial- og Producthandel i [RN9034] Enkefru Mallings Gaard paa Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], tillader jeg mig herved at bekjendtgøre, idet jeg anbefaler mig i et æret inden- og udenbyes Publikums velvillige Erindring.
Aarhuus, i October 1867 [10-1867]
Carl Christensen."

[Carl Christensens etablering af købmandshandel er udtryk for, at RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann har opgivet at drive familiens kolonial-, korn- og produkthandel, hvilket også fremgår af annonceringen den 08-10-1872, 09-10-1872 og 12-10-1872, men har fortsat med øl- og brænderiprodutionen på stedet. I 1872 tager Mathilde nemlig forretningerne tilbage fra Carl Christensen.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2775 «b»"Communalbestyrelsens Forhandlinger
«/b»den 4de Juni 1863 [04-06-1863] .
Forespørgsel fra Chicoriefabriken [Spanien 1, matr. nr. 52], om den kunde erholde et lille Stykke Jord i Grønland imellem dens og [RN9007] Capt. Mallings Grund tilkjøbs. Det vedtoges at svare, at man ikke finder Anledning til at sælge dette Grundstykke."

[Der kan være tale om den ubebyggede strimmel jord, som ligger mellem baghuset i Dynkarken 43, matr. nr. 53 og Cichoriegrunden, selvom strimlen på matrikelkortet fra 1864/1865 hører til Mallings ejendom.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2776 «b»"Damp-Chokolade,
«/b»forarbeidet paa de nyeste franske Granit-Maskiner
i
«b»fabriken "Elisabethsminde"
ved Kjøbenhavn«/b»,
og hvis Fortinlighed en stedse tiltagende Afsætning tilfulde har godtgjort, erholdes til bestemte [faste] Fabrikpriser fra 2 Mk. 8 sk. pr. Pund hos:
Hr. [RN9007] Capt. N. Malling [først i annoncen den 13-02-1863 har man rettet til Capt. N. Mallings Enke]
Hr. M. Ellermann
Hr. M.P. Schouby
Hr. Anker Ring
Hr. C. Steenberg
i Aarhuus."
[Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
"P.C. Deichmanns Fabricationshandel." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2777 «b»"Dampbade-Anstalt.«/b»
Foreløbigt bekjendtgjøres herved, at min Badeanstalt til 1ste Marts [01-03-1865] bliver i fuldsændig Stand, saaledes at fra den Tid saavel russiske Dampbade som varme Bade kunne erholdes, uden at de behøve at bestilles forud.
Tillige bekjendtgjøres, at Udenbyesboende kunne erholde Værelser tilleie med Opvartning i mit Huus [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2778 «b»"En dygtig Brænderikarl«/b»
kan strax faae Plads hos
[RN9034] Niels Mallings Enke [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2779 «b»"En Eenspænder-Kane,
«/b»herskabelig udstyret, med Seletøi, Pidsk, Bjælder, Tigerskinds-Tæppe og brillant Næt, som Alt har tilhørt afdøde [RN9007] Kjøbmand N. Malling i Aarhuus, er billigt til Salg hos J. Sørensen, Marchandiser i Aarhuus [Tangen 6, matr. nr. 623, nu Klostertorv]." 
Malling, Niels (I7)
 
2780 «b»"En Kalkbrænder,«/b»
forsynet med gode Anbefalinger, kan faae en god Plads til April Flyttetid [01-04-1867] ved vort Kalkbrænderi [på Frederiks Allé].
[RN9002] A. Malling & C. Lund." 
Malling, Andreas (I2)
 
2781 «b»"En Pige,
«/b»som kan malke, kan, paa Grund af Sygdomstilfælde, strax faae Plads hos [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
2782 «b»"En Pige.
«/b»der vil malke nogle Køer og forrette udvendigt Arbeide [bestående af?], kan faae Tjeneste strax hos [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
2783 «b»"Enepige.«/b»
Paa Grund af Giftermaal bliver Plads ledig til 1ste Mai [01-05-1875] for en paalidelig og velanbefalet Pige hos Professor Walther, Dynkarken 43, 1ste. Sal." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2784 «b»"Extract
af
Aarhuus Kjøbstads Borgerrepræsentations forhandlinger.
«/b»Tredie Møde, den 3die Februar [03-02-1848].
Tretten Repræsentanter vare tilstæde. Viceformanden, Kjøbmand Kuur, udeblev formedelst Sygdom; [RN9179] Skibscapt. Gaarn havde anmeldt Forfald." 
Gaarn, John (I179)
 
2785 «b»"Fire meublerede Værelser,«/b»
om ønskes med Stald, Tjenerkammer og Vognremise, kunne faaes enten samlede eller adskilte hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2786 «b»"For en Pige«/b»
er en god og vellønnet Plads paa Landet ledig til 1ste Novbr. [01-11-1860] [RN9007] Kjøbmand N. Malling anviser" 
Malling, Niels (I7)
 
2787 «b»"Forlangt Indrykkelse.«/b»
Aarhuus Byes Indvaanere have modtaget os paa en saa overordentlig venskabelig og forekommende Maade, at vi ansee det for vor Pligt at bevidne dem alle vor Tak og Erkjendtlighed. Det er ikke alle Steder vi ere blevne saaledes modtagne som her i denne ægtedanske By.

En særskilt Tak aflægge vi Underskrevne, som med flere Kammerater vare indqvarterede hos [RN9007] Hr. Capt. og Kjøbmand N. Malling, til denne brave Mand, hos hvem vi have havt et af de bedste Qvarterer, som vi nogetsteds have havt. En saadan Modtagelse maa naturligviis forøge Soldatens Lyst til at vove Liv og Blod for Kongen og Fædrelandet.
Aarhuus, den 26de Juli 1849 [26-07-1849].
Chr.J. Storgaard, J.P. Nielsen Wels,
Artillerister ved 6te Batteri Harthausen,
paa mange Kammeraters Vegne." 
Malling, Niels (I7)
 
2788 «b»"Forlangt Indrykkelser [læserbrev],
Til Hr. X. «/b»
De har nok skrevet feil, naar de i Stiftstidende for igaar [10-07-1854] taler om, at Havne-Commissionens Medlemmer mangle "nautiske" Kundskaber, og at Byens Indvaanere derfor, efter hvad De formoder, vilde finde Betænkelighed, ved at garantere for det Laan, som Commissionen finder nødvendigt at der optages, for at see Havnen saa betids fuldført, at de Nulevende ikke blive udelukkede fra at høste Nytte af Værket.

- De har formodentlig meent "techniske" Kundskaber. Men i ethvert Tilfælde har De glemt, at Deres Nautiker var Medlem af Commissionen indtil Aaret 1850.

Troer De virkelig, at denne Mand, hvis Borgerrepræsentationen ikke havde fundet det rigtigt i Aaret 1850 af sin Midte at vælge en anden forretningsdygtig, begavet Mand i Stedet for ham, til Medlem af Havnekommissionen, men derimod havde beholdt ham som Repræsentant i de sidstforløbne 3 Aar, vilde have formaaet forlængst at fuldbringe Havnen ved dens egne Midler, selv naar den af Dem betegnede [RN9007] Købmand N. Malling i de sidstforløbne 3 Aar havde havt med Udbetalingen af Havnens Regninger at bestille?

Eller er det maaskee blot Deres Hensigt at tildele disse tidligere Medlemmer af Havnecommissionen en lille Roes? I saa Fald burde De have Talt rent ud og man venter, at De gjør Deres Feil god igjen ved næste Gang, naar De i dette Anliggende atter maatte ville træde frem, det være nu offentlig ved nyt Forfatterskab i denne Tidende, eller ved at hviske i Krogene, at see Dem udtrykke Dem bestemt og klart, at De kan undvære enhver Commentar, og at man kan være sikker paa, at det er Dem om Sagen at gjøre, og at det ikke er et Personspørgsmaal, der leder Dem. I ethvert Tilfælde venter man at see Dem træde offentlig frem paa Raadstuemødet, men ikke med løs Snak, som i Gaars-Avisen [10-07-1854], men med Grunde, som De, hvis saadanne findes, vil kunne forskaffe Dem ved enten at vente til Sagen foredrages der, eller, hvis De finder det rigtigere, ved forinden at sætte Dem ind i selve Actstykkerne med Planer og Tegninger, som Commissionens Formand Hr. Justitsraad Borgemester Hertz, vist med Fornøielse forelægger Dem, naar De henvender Dem til ham."

I samme avis er indrykket flg. læserbrev af 09-07-1854 under mærket Y om, at få Havnetegningerne offentligt fremlagt 14 Dage før Mødet:

«b»"Til Havne-Commissionen i Aarhuus.
«/b»Det er et almindeligt Ønske, at Havne-Commissionen i god Tid før Mødet den 19de dennes [19-07-1854] vilde offentlig fremlægge Tegning og Overslag (som Skik har været før) over den intenderede [planlagte] Forbedring og Udvidelse af Havnen; thi det er en vanskelig Sag, og vel en Umulighed for Byens skatteydende Indvaanere, at overtage en Garanti, maaskee for en meget betydelig Capital (man siger 170 a 200,000 Rd.), uden egentlig at vide, hvortil Pengene skulle bruges, eller at have havt Anledning til at bedømme, hvorvidt de intenderede Havnearbeider ere hensigtsmæssige og nødvendige.
Forsaavidt at Plan og Overslag ikke kan offentlig fremlægges, mindst 14 Dage forinden Mødet, da forventer man en passende Udsættelse af Mødet.
Den 9de Juli 1854 [09-07-1854] Y."
 
Malling, Niels (I7)
 
2789 «b»"Forlangt Indrykkelser.
«/b»Da Havne-Commissionens Medlemmer mangle nautiske Kundskaber, ville Byens Indvaanere formodentlig finde Betænkeligheder ved, at garantere for det Laan, som Commissionen, ifølge Borgemester Hertz's Annonce i denne Tidende Nr. 127, agter at optage.
Saavidt Indsenderen veed, ere de intenderede [planlagte] Havnearbeider ikke bekjendte, og det vil derfor være nødvendigt, at Tegning og Overslag blive henlagte til Eftersyn, førend Raadstuemødet den 19de dennes [19-07-1854].
Dersom Byen havde beholdt sin Repræsentant i Havnecommissionen (som Een af de Mænd, der havde været med at give Forslag til den nye Havn) samlet med Havnens oeconomiske Bestyrelse for Aarene 1834-45 [1834-1845], saa vilde Anlægget forlængst have været fuldbragt ved Havnens egne Midler.
X."

Læserbrevet følges op i avisen den 12-07-1854.

Borgmester Hertz har den 07-07-1854 indkaldt til samtlig byens skatteydere til et møde på Rådhuset den 19-07-1854 for at forholde sig til, hvorvidt man er villig til at garantere for de lån, som Havnekommissionen skal optage til fuldførelse af de intenderende [planlagte] arbejder ved Aarhus Havn. Kilde: Aarhuus Stiftstidende 11-07-1854

 
Malling, Niels (I7)
 
2790 «b»"Fur-Tømmer.«/b»
84 Stkr. 18, 18 1/2 & 19 Al. Bjælker, 9/10, 10 á 11 Tm. i Fiirkant, kunne samlede faaes hos [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
2791 «b»"Gode store Kakkelovnskul
«/b»faaes hver Dag i denne Uge fra Galeasen "Mette Kjellerup", Capt. N. Michelsen.
[RN9002] A. Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
2792 «b»"Hampeblaar
«/b»at bedste Sort, hjemkommen fra Riga, erholdes billigst muligt hos
[RN9002] A. Malling" 
Malling, Andreas (I2)
 
2793 «b»"Hans Ustrup Fleischer,«/b»
Justitsraad, Borgemester og Byfoged
i Aarhuus, Ridder af Dannebroge,
Gjør vitterligt: At efter Begjæring af [RN9007] Kjøbmand Niels Malling her i Staden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] og i Kraft af en ham under 31te Mai d.A. [31-05-1842] meddeelt allernaadigst Bevilling, indstævnes herved med Aar og Dags Varsel den eller dem som formene at have nogen Adkomst eller Prætension [krav, fordring] til følgende ham tilhørende i Aarhuus Kjøbstad beliggende Eiendomme, nemlig; Gaarden No. 367 i Dynkarken [Dynkarken 43, matr. nr. 53] og Eiendommen No. 377 og 378 uden for bemeldte Kjøbstads Mindeport, i det saakaldte Spanien [nu Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], til at møde inden Aarhuus Bytingsret, der holdes paa Aarhuus Raadhuus den første Torsdag i Februar Maaned 1844 [01-02-1844], om Formiddagen Kl. 10, for med saadan deres formeentlige Adkomst eller Prætension at fremkomme, da meerbemeldte Eiendomme, i Mangel heraf, ved Rettens Dom [den 01-02-1844] ville blive at tilkjende formeldte [RN9007] Kjøbmand Niels Malling som sin lovlige Eiendom.
Forordningen 3die Juni 1796 [03-06-1796] har hævet Laugdag.
Til Bekræftelse under Haand og Embedssegl.
Aarhuus, den 27de Octbr. 1842 [27-10-1842].
L. Nysum, const.
(L.S.)"

 
Malling, Niels (I7)
 
2794 «b»"Hans Ustrup Fleischer,«/b»
Justitsraad, Borgemester og Byfoged
i Aarhuus, Ridder af Dannebroge,
Gjør vitterligt: At efter Begjæring af [RN9007] Kjøbmand Niels Malling her i Staden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] og i Kraft af en ham under 31te Mai d.A. [31-05-1842] meddeelt allernaadigst Bevilling, indstævnes herved med Aar og Dags Varsel den eller dem som formene at have nogen Adkomst eller Prætension [krav, fordring] til følgende ham tilhørende i Aarhuus Kjøbstad beliggende Eiendomme, nemlig; Gaarden No. 367 i Dynkarken [Dynkarken 43, matr. nr. 53] og Eiendommen No. 377 og 378 uden for bemeldte Kjøbstads Mindeport, i det saakaldte Spanien [nu Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], til at møde inden Aarhuus Bytingsret, der holdes paa Aarhuus Raadhuus den første Torsdag i Februar Maaned 1844 [01-02-1844], om Formiddagen Kl. 10, for med saadan deres formeentlige Adkomst eller Prætension at fremkomme, da meerbemeldte Eiendomme, i Mangel heraf, ved Rettens Dom [den 01-02-1844] ville blive at tilkjende formeldte [RN9007] Kjøbmand Niels Malling som sin lovlige Eiendom.
Forordningen 3die Juni 1796 [03-06-1796] har hævet Laugdag.
Til Bekræftelse under Haand og Embedssegl.
Aarhuus, den 27de Octbr. 1842 [27-10-1842].
L. Nysum, const.
(L.S.)" 
Malling, Niels (I7)
 
2795 «b»"Herskabs-Leilighed.«/b»
En nylig istandsat og opmalet Beboelses-Leilighed, best. af 10 Værelser, Kjøkken, Domestik- og ydre Leilighed [separat lejlighed?], Hestestald, Vognremise og fortrinligt Drikkevand i Gaarden, kan strax faaes tilleie hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
2796 «b»"Humle«/b»
god dansk og brunsviger [vare fra Braunschweig], faaes hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
2797 «b»"Huusbestyrerinde.«/b»
En Jomfru, ikke ganske ung, som kan bestyre et Huus paa egen Haand, ønsker sig en Plads til 1ste
Mai [01-05-1868] hos en ugift Herre eller Enkemand.
Man behage at henvende sig til [RN9034] Enkefru Malling."

[Er der tale om en af hendes egne ansatte, som søger en stilling?] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2798 «b»"Huusleilighed.
«/b»En 1ste Sals-Etage, bestaaende af 9 Værelser, foruden Kjøkken, Spisekammer og Domestik-Kamre [pigeværelser], kan, med endeel ydre Leiligheder, saasom Stald, Vognremise & Fourageloft [opbevaring af fodder til hestene], faaes tilleie fra førstk. April Flyttetid [01-04-1857] hos [RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
2799 «b»"Kolonial-, Korn- og Produkthandel.«/b»
fra Tirsdag den 8de Oktober [08-10-1872] overtager Undertegnede igjen for egen Regning den i min iboende Gaard Nr. 39 paa Mindegade [Dynkarken 39, matr. nr. 54] i de sidste 5 Aar til Kjøbmand Carl Christensen bortlejede Kolonial-, Korn- og Produkthandel, og tillader jeg mig i den Anledning at anbefale mig saavel til mine ærede ældre Kunder som til dem, der i de sidste Aar har handlet i min Gaard og fremtidig maatte unde mig deres Søgning.
Aarhus, den 7de Oktober 1872 [07-10-1872] [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2800 «b»"Leilighed.
«/b»6 Værelser med Kjøkken, Spisekammer, Pigekammer, Loftsrum, Hestestald og Vognport kunne faaes tilleie for 150 Rdr. om Aaret hos
[RN9034] N. Mallings Enke."

[Beskrivelsen passer med sidebygningen i Dynkarken 39.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2801 «b»"Læs her!
«/b»En herskabelig Eenspænderkane (der har tilhørt [RN9007] afd. Kbm. N. Malling) med Tigerskinds-Tæppe og Næt samt Seletøi, Bjælder og Pidsk staaer til Salg hos Marschandiser J. Sørensen, Tangen 852 [Tangen 6, matr. nr. 623, nu Klostertorv]." 
Malling, Niels (I7)
 
2802 «b»"Malt.«/b»
Byg modtages til Maltning, Byg ombyttes med Malt og Malt sælges af
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2803 «b»"Malt«/b»
faaes i gode varer hos RN9007 N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
2804 «b»"Mælk og Fløde«/b»
kan faaes til efterstaaende Priser:
sød Mælk til 5 sk. pr. Pot [ca. 1 l],
skummet Mælk til 2 sk. pr. Pot og
Fløde til 6 sk. pr. 1/4 Pot
hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2805 «b»"Mærk.
«/b»At [RN9002] Hr. A. Malling fra 1ste Marts [01-03-1875], i Markbetjent J. Rasmussens Sygdomsforfald, er constitueret som Markbetjent, bekjendtgøres herved
Mark-Udvalget i Aarhuus, den 27de Febr. 1875 [27-02-1875]." 
Malling, Andreas (I2)
 
2806 «b»"Mærk.«/b»
Søndagen den 3die September [03-09-1865] er der fra afdøde [RN9007] Capt. Kjøbmand N. Mallings og afdøde Kones [RN9024] Grave borttaget 3 Kranse. Da dette er skeet idetmindste een Gang tidligere og da Krandsene ikke kunne have noget Værd for Vedkommende, maa de antages, at de ere borttagne af Ondskab, og der udloves derfor en god Douceur til den, der kan angive Navnet paa Gjerningsmanden.
Man henvende sig desangaaende til [RN9027] Commis Chr.L. Malling hos Kbm. Hjelm." 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
2807 «b»"Mærk.«/b»
Søndagen den 3die September [03-09-1865] er der fra afdøde [RN9007] Capt. Kjøbmand N. Mallings og afdøde Kones [RN9024] Grave borttaget 3 Kranse. Da dette er skeet idetmindste een Gang tidligere og da Krandsene ikke kunne have noget Værd for Vedkommende, maa de antages, at de ere borttagne af Ondskab, og der udloves derfor en god Douceur til den, der kan angive Navnet paa Gjerningsmanden.
Man henvende sig desangaaende til [RN9027] Commis Chr.L. Malling hos Kbm. Hjelm." 
Schmidt, Jacobine (I24)
 
2808 «b»"Mærk.«/b»
Søndagen den 3die September [03-09-1865] er der fra afdøde [RN9007] Capt. Kjøbmand N. Mallings og afdøde Kones [RN9024] Grave borttaget 3 Kranse. Da dette er skeet idetmindste een Gang tidligere og da Krandsene ikke kunne have noget Værd for Vedkommende, maa de antages, at de ere borttagne af Ondskab, og der udloves derfor en god Douceur til den, der kan angive Navnet paa Gjerningsmanden.
Man henvende sig desangaaende til [RN9027] Commis Chr.L. Malling hos Kbm. Hjelm." 
Malling, Niels (I7)
 
2809 «b»"NM. Møllestene.«/b»
Mit Oplag af rhinske Møllestene og engelske Sandstene anbefales dHrr. Møllere, tilligemed en Sort Seildug der fortrinlig passer sig til Mølle-Seil, og sælges billig af [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
2810 «b»"Ny opmalet Beboelsesleilighed.«/b»
Sals-Etagen [1. sal?] i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], som Hr. Commandeur Kjærulff tidligere har beboet, kan til Nytaar [01-01-1858] faaes tilleie, helst paa en længere Aarrække.
Denne Huusleilighed bestaaer af 7 Værelser, foruden Domestik-Værelser [pigekamre], Kjøkken og Kjælder-Leilighed, Fourageloft [til hø og halm] og Plads til Eqvipage [fint udstyret køretøj (m. forspand); især om fornemme selvejerkøretøjer. ordnet.dk].
Aarhuus, den 18. Novbr. 1857 [18-11-1857].
[RN9007] N. Malling."

I en opfølgende annonce den 02-02-1858 og 13-02-1858 lyder det:
"Den Huusleilighed, som Hr. Commandeur Kjærulff tidligere har beboet i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan faaes tilleie. Tiltrædelsen kan skee strax eller til 1ste April [01-04-1858]. [RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
2811 «b»"Pensionairer.«/b»
I et stille og ordentligt Huus i Kjøbenhavn kunne nogle unge Mennesker, der sammesteds agte at fuldende deres videnskabelige Udvikling, erholde Logis og Kost. [RN9002, skal være RN9007?] Hr. Kjøbmand A. Malling har godhedsfuldt lovet herom at meddele de nærmere Oplysninger." 
Malling, Rasmus (I8)
 
2812 «b»"Rug og Hø tilsalg.
«/b»9 Traver Rug og 3 a 4 Læs Hø kan erholdes hos [RN9002] A. Malling."

[trave er en række kornneg opstillet to og to iflg. ordnet.dk] Min udlægning: Kornneg sat to og to op imod hinanden på marken efter høstningen før indkørslen til laden.] 
Malling, Andreas (I2)
 
2813 «b»"Russiske Dampbade
samt varme Bade
«/b»kunne daglig faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2814 «b»"Steenkalk
«/b»udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 24de, 25te og 26te Juli [24-07-1876, 25-07-1876, 26-07-1876]
[RN9002] A. Malling og Chr. Lund."

[Dette er den sidste annoncering, hvor A. Malling optræder. Herefter fortsætter Lund annoceringen.] 
Malling, Andreas (I2)
 
2815 «b»"Steenkalk
«/b»udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Tirsdag, Onsdag og Torsdag, den 4de, 5te og 6te Mai [04-05-1858, 05-05-1858, 06-05-1858]
[RN9002] A. Malling og Chr. Lund."

[Annoceringen starter den 01-05-1858 og gentages jævnligt frem til og med den 21-07-1876 med variende ugedage umiddelbart inden Mallings død. Herefter fortsætter Lund med annoceringen.]

[Kalkværket eksisterer iflg. planlægningen af jernbanens forløb jf. A. St. 06-12-1859]
 
Malling, Andreas (I2)
 
2816 «b»"Støbte Jernvare.
«/b»Undertegnede anbefaler sig til billige priser med et Partie smukke og moderne 3 & 2 Etages Kakkelovne, Vindovne, runde Ovne, samt Bilæggere. Ligeledes Theekjedler, dybe Skaftepander med Been, Æbleskivepander, rhinske & hollandske Gryder i alle Størrelser, Pandekagepander, complette Comfyrgryder med Beslag, Mortere med Stødere, Aalerister, Trefødder, dybe Skaftepotter med Fod, store og smaae Stegegryder, m.m.
[RN9007] N. Malling."

Endvidere løse låg og trefødder. 
Malling, Niels (I7)
 
2817 «b»"Støbte Jernvare.«/b»
Skorsteensplader med Tilbehør af Ringe og Rister, samt Gruekjedler, i Særdeleshed tjenlig til Brug for Meierierne, faaes billig hos
[RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
2818 «b»"Søbade.«/b»
Da jeg agter at anlægge en Vandledning fra Havet ind til min nylig anlagte Badeanstalt for at tilfredsstille Manges Ønske, tillader jeg mig at indbyde til Abonnement paa Søbade.

Den maanedlige Betaling bliver 1 Rigsdaler for varme og kolde Bade samt Styrtebade.

Da Vandledningen vil medføre en stor Bekostning og jeg ikke kan anlægge den uden et tilsvarende Antal abonnenter, beder jeg dem som agter at abonnere, snarest at lade sig tegne hos [RN9034] N. Mallings Enke."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2819 «b»"Til de Nødlidende i Smaaland«/b»
har jeg fremdeles modtaget fra: Sindsygeanstalten ved en af Hr. J. Frank dersteds foranstaltet Indsamling: 11 Rdr. 5 Mk., Gevinst i Spil 2 Mk., Gartner Sørensen paa Calø 1 Rdr., B.K. i Skjering 5 Rdr., Bundtmager Warming 2 Rdr., [RN9002?] Hr. A. Malling 1 Rdr., "en Unævnt" [anonym] 2 Mk. og Hr. C. Thomsen 1 Rdr.; mod det tidligere Indkomne ialt: 311 Rdr. 1 Mk. 5 Sk.
Aarhuus, den 17de Marts 1869 [17-03-1869]
H.F. Elmquist [redaktør af Aarhuus Stiftstidende]." 
Malling, Andreas (I2)
 
2820 «b»"Til den forarmede Familie i Harboøre
«/b»er fremdeles modtaget fra: [RN9002?] Hr. A. Malling 1 Rdr., "en Unævnt" [anonym] 2 Mk., F.R. 1 Rdr., Hr. Christensen i Spørring 1 Rdr., Haar og Hinnerup (see ovenfor) 5 Rdr.; med det tidligere Indkomne ialt: 70 Rdr. 3 Mk. 8 Sk.
H.F. Elmquist [redaktør på Aarhuus Stiftstidende]." 
Malling, Andreas (I2)
 
2821 «b»"Til Salg.«/b»
Stedet Nr. 21 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104], 3 Fag 2-Etages Forhuus med Gaards- og Haveplads, kan erholdes tilkjøbs. Man henvende sig til Eieren.
[RN9002] A. Malling,
Frederiksgade 75 [Frederiksgade 75, matr. nr. 350?]." 
Malling, Andreas (I2)
 
2822 «b»"Tilleie.«/b»
Gaarden Nr. 377-78 [377-378] udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], med herskabelig Beboelsesleilighed af 10 lyse, høie og tapetserede Værelser, Kjøkken, Domestikværelser [værelser til tjenestefolkene], Stald til 3 Heste og endeel ydre Leiligheder [eksterne rum, lokaler], samt Magasin til 1000 Tdr. Sæd, kan fra Dato [09-007-1856] faaes tilleie. Til Eiendommen hører en stor fiirkantet Gaardsplads og overflødigt Vand [rigeligt] haves. [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
2823 «b»"Tilleie«/b»
kan faaes 8 a 10 Tdr. Land i Nærheden af Aarhuus Frederiksport, [Frederiks Allé, matr.nr. 5b?] og da samme er i en meget god Gjødningskraft, egner det sig ogsaa for en Gartner. [RN9002] A. Malling."

[På Frederiks Allé, matr.nr. 5b etablerede sønnen RN9004 Rasmus Malling efterfølgende gartneri.] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2824 «b»"Tilleie«/b»
kan faaes 8 a 10 Tdr. Land i Nærheden af Aarhuus Frederiksport, [Frederiks Allé, matr.nr. 5b?] og da samme er i en meget god Gjødningskraft, egner det sig ogsaa for en Gartner. [RN9002] A. Malling."

[På Frederiks Allé, matr.nr. 5b etablerede sønnen RN9004 Rasmus Malling efterfølgende gartneri.] 
Malling, Andreas (I2)
 
2825 «b»"To Kanariefugle
«/b»ere for et Par Dage siden bortfløine fra [RN9034] Enkefru Mallings Gaard ved Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], hvor de, hvis de fanges, bedes tilbageleverede." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2826 «b»"Underviisning.«/b»
En Dame, som er meget øvet i at informere [at give privatundervisning jf. ordnet.dk], ønsker at undervise nogle Smaadrenge og Smaapiger i sit Hjem i de forskjellige Skolefag. Man henvende
sig til Assistent Grove, boende i Fru Mallings Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] ." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2827 «b»"Varme Bade «/b»
kunne fra Kl. 8 Morgen til Kl. 4 Eftermiddag [kl. 16] faaes for 2 Mk. pr. Bad hos [RN9034] N. Mallings Enke."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2828 «b»"Ølankere,
«/b»hele og halve, mærkede "N.M." [RN9007 N. Malling], ønskes saa snart som muligt tilbagesendte imod en Doceur af
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2829 «b»2 Kobberpumper«/b»
staa til Salgs i Gaarden 39-41, Dynkarken,
Aarhus.
[RN9006] J.G. Malling
(624)

[Er det inventar fra brænderiets tid?] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2830 «b»3die Dragon-Regiments Intendant«/b»
træffes Søgnedage Kl. 11-12.
[RN9034] Enkefru Mallings Gaard [Dynkarken 39-41]
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2831 «b»6000 brugte Muursteen«/b»
kunne faaes tilkjøbs hos [RN9034] N. Mallings Enke."

Annonceringen gentages den 07-01-1874, og den 28-05-1874 tre dage efter Mathildes død indrykkes flg. annonce, der afslører, at murstenene fortsat ikke er blevet solgt:

"Endeel brugte gode Muursteen staae til
Salg i Nr. 39 i Dynkarken."
[Annonceringens knappe ordlyd antyder, at Mathildes død er kommet uventet]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2832 «b»A.C. Gaméls
patenbrændte Java-Caffe
«/b»(friskbrændt og malet)
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling,
Mindeport [Dynkarken 39-41] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2833 «b»A.C. Gaméls patentbrændte
Java-Caffe
«/b»faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2834 «b»Adolph Hartvig,
København,
«/b»anbefaler
Batavia Arraks-Punsch
«b»(Svensk Banko)
«/b»
Ovennævnte Punsch har været fremvist i Industriforeningen i Kjøbenhavn. Herom skriver "Nordisk Haandværker- og Industritidende: "Vinhandler Hartvig, Vesterbro 84, har tillavet en svensk Banko, som smager fortrinlig og som efter Kjenderes Dom i enhver Henseende kan staa ved Siden af de bedste svenske Fabrikater."

Denne Banko, der i Kjøbenhavn er faldet saaledes i Publikums Smag, at de føres saagodtsom paa alle offentlige Steder og samtidig haves til Forhandling paa over Hundrede Udsalgssteder, faas i Jylland paa følgende Steder:

Aarhus: [RN9006] J.G. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2835 «b»Amerikansk Glands-Stivelse-Tilsætningspræparat«/b» fra Heymann Bloch & Comp.s Fabrikat.
Faaes i Breve af 50 og 25 Øre alene ægte i Aarhuus
blandt andet hos
[RN9006] J.G. Malling

Heymann Bloch & Comp.
Chemiske Fabrikanter
Kjøbenhavn R 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2836 «b»Auct. over 16 fede Kreaturer.
«/b»Torsdagen den 21de ds., Form. Kl. 11 [21-03-1867 kl. 11.00],
afholdes, efter Begjæring af [RN9034] Enkefru Malling,
offentlig Auction i hendes Gaard Nr. 366 ved
Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] over 16 Stkr. fede Køer, mod
Betaling til Undertegnede.
Aarhuus, den 11te Marts 1867 [11-03-1867]
Molbo, Auctionsholder 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2837 «b»Auction.«/b»
Onsdagen den 23de Juli førstk., Eftermiddag
Kl. 2 [23-07-1879 kl. 14.00], afholdes, efter aftale med
Auctionsretten, offentlig Auction i Gaarden
Nr. 39 i Dynkarken [Dynkarken 39] heri Byen over c. 100
Dyner, Sengesteder, Matrasser [madrasser], Haandklæder
m.m., tilhørende Enkefru Mallings
Arvinger [RN9036 m.fl].
Aarhuus, den 14de Jui 1879 [14-07-1879]
Nellemann & Thomsen
[Med det opgivne stykantal på 100 er der formodentlig tale om sengetøj til de soldater, som brugte købmandsgården som kaserne]. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
2838 «b»Badehuus.
«/b»Dersom tilstrækkelig Deeltagere melde sig, vil et nyt Badehuus blive udlagt ved Vejlby Krat.
½ Time daglig koster for hele Sommeren 4 Kr.
Man melde sig snarest muligt hos Valeur i Veilby Krat eller hos [RN9006] Kjøbmand J.G. Malling

[Vejlby Krat betegner det område i det gamle Vejlby Sogn, der var bevokset med skovfraktioner i det ganle Vejlby Sogn inden den egentlige -bebyggelsen spirede frem - Kilde: http://www.vejlbykrat.dk] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2839 «b»Barnepige.«/b»
Paa Grund af Sygdom kan en Barnepige strax faae Plads hos [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg.

[Det må være til RN9028 Caroline Johanne Ane Dorthea Alexandra Malling] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2840 «b»Bekejndtgørelse
Aarhuus Fattigvæsen vedrørende.
«/b»Det bekjendtgøres herved, at 9de Fattigdistrict, Frederiksbjerg, er blevet delt i 2de Districter, nemlig:
9de District, der indbefatter den Deel af Frederiksbjerg, som er beliggende uden - sønden - for Jernbanen; for dette District vedbliver [RN9004] Hr. Gartner R. Malling at være Districtsforstander. og
10de District, der udgjør den Deel, som er beliggende imellem den ældre Deel af Aarhuus By - Frederiksport og Veien bagom Byen - og Jernbanen, altsaa nord for sidstnævnte, for hvilken District Hr. Kjøbmand A. Termøblen er bleven Districtsforstander.

[Annonceringen gentages 05-06-1877 og 07-06-1877] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2841 «b»Beværterlokalerne«/b»
i Gaarden 39-41, Dynkarken kunne
faaes tilleie fra Oktober Flyttedag [01-10-1897].
[RN9006] «b»J.G. Malling«/b» 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2842 «b»Blomster,
«/b»saavel i Potte som afskaarne, kunne faaes hos
[RN9004] R. Malling

«b»Krandse,«/b»
smukke billige, hos
R. Malling

«b»Bouketter, «/b»
elegante, hos
R. Malling, Frederiksbjerg 80

[Annonceringen gentages 04-04-1877, 23-06-1877, 27-06-1877, 25-09-1877 og 29-09-1877] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2843 «b»Brages Jubilæumsfest.«/b»
Det var et talrigt og elegant Publikum, som i Aftes fejrede Sangforeningen Brages 25 Aars Jubilum i Haandværkerforeningens Lokaler i Aarhus.

Dirigenten oplæste en Række indløbne Lykønskningstelegrammer fra Aalborg Håndværkerforening, Carl Meding, Jærnbaneassistent R. Malling ...

[Referatet fra festen også omtalt i Aarhuus Stiftstidende 09-11-1890] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2844 «b»Butik og Lejlighed.«/b»
En Stuelejlighed, 3 Værelser, Køkken etc.,
i Gaarden 39-41, Dynkarken, kan faaes
til Leje fra April Flyttedag 1894 [01-04-1894]. Den kan
ogsaa indrettes til Butik.
[RN9006] J.G. Malling
(1563) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2845 «b»Byggepladser
«/b»paa Frederiksbjerg med Facade mod Gaden [Absalonsgade, Holbergsgade, Wilstersgade] ned over
Toften [Mallings Toft] samt mod Frederiksallee [Frederiks Allé] sælges til forskjellige Priser af
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2846 «b»Byggepladser
«/b»paa Frederiksbjerg med Facade mod Gaden [Absalonsgade, Holbergsgade, Wilstersgade] ned over
Toften [Mallings Toft] samt mod Frederiksallee [Frederiks Allé] sælges til forskjellige Priser af
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, Rasmus (I4)
 
2847 «b»Byggepladser
«/b»paa Frederiksbjerg til 1 Kr. á 1 Kr.
50 Øre pr. Alen2 [0,394 m2] kunne faaes til
Kjøbs hos
[RN9006] «b»J.G. Mallling
«/b»Dynkarken 39-41
(802) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2848 «b»Byggepladser.«/b»
Eiendommen Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48]
er at erholde
tilkjøbs enten samlet eller udparcelleret i fire Dele,
hvortil den særdeles egner sig, da den grændser til
tvende Gader [Spanien og Grønland].
Mulige Liebhavere ville behage at
henvende sig til [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2849 «b»Byggepladser«/b»
i Nærheden af Frederiksbjerg & Jernbanen, langs med Chausseen [Frederiks Allé], kunne i større eller mindre Parceller faaes tilkjøbs af
[RN9002] A. Malling
[Annoncen gentages 22-10-1871, 23-10-1871, 26-10-1871, 29-10-1871, 30-11-1871, 30-12-1871, 07-02-1872, 19-03-1872, 18-04-1872, 11-05-1872, 28-06-1872, 03-08-1872, 25-09-1872, 11-11-1872, 21-11-1872, 30-12-1872, 10-01-1873, 27-02-1873, 21-04-1873, 02-05-1873, 16-06-1873, 07-08-1873, 14-08-1873, 20-09-1873, 22-11-1873, 06-12-1873, 11-03-1874, 18-04-1874, 30-04-1874, 01-08-1874, 08-10-1874, 11-01-1875, 06-04-1875, 29-04-1875, 24-05-1875, 11-06-1875, 03-08-1875, 02-09-1875, 05-10-1875, 10-11-1875, 30-12-1875, 29-02-1876, 27-03-1876, 13-05-1876 og sidste gang 20-07-1876] 
Malling, Andreas (I2)
 
2850 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg kunne kjøbes billigt hos
[RN9004] R. Malling
Fredensgade Nr. 48
[RN9006] J.G. Malling
Mindegade
[Dynkarken 39-41]

[Annonceringen er gentaget 02-09-1880] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2851 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg kunne kjøbes billigt hos
[RN9004] R. Malling
Fredensgade Nr. 48
[RN9006] J.G. Malling
Mindegade
[Dynkarken 39-41]

[Annonceringen er gentaget 14-08-1880, 02-09-1880] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2852 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg med Facade mod Gaden [Absalonsgade, Holbergsgade og Wilstersgade] ned over Toften [Mallings Toft] samt mod Frederiksallee [Frederiks Allé] sælges til forskjellige Priser af
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2853 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg med Facade mod Gaden [Absalonsgade, Holbergsgade og Wilstersgade] ned over Toften [Mallings Toft] samt mod Frederiksallee [Frederiks Allé] sælges til forskjellige Priser af
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling
 
Malling, Rasmus (I4)
 
2854 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg med Facade mod Holbergs-
[Holbergsgade] og Wilstersgade kunne faaes tilkjøbs paa billige
Vilkaar.
L.G. Malling [skal være RN9006 J.G. Malling
Dynkarken 43 [skal være Dynkarken 41] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2855 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 10-08-1881] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2856 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 10-08-1881] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2857 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 19-02-1882] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2858 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 19-02-1882] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2859 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 21-07-1881, 03-08-1881, 10-08-1881] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2860 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 21-07-1881, 03-08-1881, 10-08-1881] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2861 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2862 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling
 
Malling, Rasmus (I4)
 
2863 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede. Vandafløbsforholdene ere nu ordnede og Kloak bliver lagt.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2864 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede. Vandafløbsforholdene ere nu ordnede og Kloak bliver lagt.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2865 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede. Vandafløbsforholdene ere nu ordnede og Kloak bliver lagt.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, Rasmus (I4)
 
2866 «b»Byggepladser«/b»
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede. Vandafløbsforholdene ere nu ordnede og Kloak bliver lagt.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, Rasmus (I4)
 
2867 «b»Bærme «/b»kan faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2868 «b»Bærme«/b»
kan faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2869 «b»Bærme«/b»
kan faaes paa Løverdag [16-11-1867] hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2870 «b»Den Leilighed,«/b»
som for Tiden beboes af Hr. Architect Petersen i
[RN9034] Fru Malllings Boes Gaard i Dynkarken [Dynkarken 39-41],
bestaaende af 2 større og 2 mindre Værelser, er tilleie
til April Flyttetid førstk. [01-04-1877, førstkommende]
Aarhuus, den 20de Januar 1877 [20-01-1877]
Winge, Procurator 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2871 «b»Der behøves nu
ingen Æg mere,«/b»
naar man bruger det almindelige anerkjendte og
prisbelønnede
«b»Æggepulver
«/b»á 16 Øre pr. Pakke (1 Pakke lig 6 Æg i Hævningskraft),
som faaes hos
D'Hrr.
blandt andet
[RN9006] J.G. Malling, Aarhus 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2872 «b»Dødsboer.«/b»
Kjøbmand af Aarhus J.G. Malling.
Skiftes den 16. Januar Kl. 1 [16-01-1903 kl. 13.00]:
Fremlæggelse af endelig Opgjørelse, forventet
Boslutning. (Sagfører C. Thomsen, Aarhus) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2873 «b»En 2 og en 3 Værelsers
Lejlighed
«/b»med gode, ydre Bekvemligheder ere ledige
til Oktober i Gaarden 39-41, Dynkarken.
[RN9006] J.G. Malling
(2015) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2874 «b»En Førstesals-Lejlighed
paa Banegaardsvej
«/b»bliver ledig til April Flyttedag [01-04-1885]. Den bestaaer af 6 Værelser, Pigekammer, Gjæstekammer, Huusholdnings- og Brændekjælder samt Tørreloft.
Anvises af [RN9004] R. Malling, Banegaardsvej 19

[Annonceringen gentages 12-01-1885 og 14-01-1885] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2875 «b»En Havekarl
«/b»kan faae Plads til Foraaret. Samme maa være villig til at høste og slaae.
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annoncen gentages 06-02-1872] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2876 «b»En hyggelig Leilighed«/b» paa 3 Værelser og øvrige Bekvemmeligheder kan til Oktober Flyttedag [01-10-1891] faaes tilleie af en rolig Familie.
[RN9036] N. Malling, Fredensgade 36, anviser 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
2877 «b»En Leilighed
«/b»paa Nørrebro, 3 Værelser, Kjøkken, Spisekammer, Kjælder samt øvrige Beqvemmeligheder, anvises tilleie fra October Flyttedag [01-10-1874] af [RN9006] J.G. Malling, Nørregade Nr. 2.

[Annonceringen gentages 29-09-1874] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2878 «b»En Leilighed i Stue-Etagen
«/b»paa 5 store lyse Værelser med Kjøkken, Spisekammer,
Pigekammer, Vaskehuus og Loftsrum m.m.
er at faae tilleie til April Flyttetid [01-04-1866], om ønskes med
Staldrum og Pakhuus, hos
[RN9034] N. Mallings Enke

[Et umiddelbar gæt er, at der ud fra beskrivelsen er tale om stuelejligheden i nr. 43, Enkesædet] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2879 «b»En meget fin
Honning,«/b»
afstukken på Glas
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2880 «b»En Pige«/b»
kan paa Grund af Sygdom strax faae Plads.
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg nr. 27

[Annonceringen gentages 03-06-1873 og 07-06-1873] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2881 «b»En stor smuk 1ste Sal tilleie«/b»
paa 8 Værelser og udmærkede Udenomsbeqvemmeligheder.
Anvises af [RN9006] Kjøbmand J.G, Malling, Dynkarken Nr. 39.
Sammesteds ere nogle udmærkede Kjældere tilleie strax [i nr. 41]. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2882 «b»En større Parcel,«/b»
god Jord, beliggende paa Frederiksbjerg [matr. nr. 5a], anvises
tilleje af
[RN9006] J.G. Malling
Dynkarken 39-41 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2883 «b»Et meubleret Værelse«/b»
i Nærheden af Jernbanen [Hovedbanegården] er strax at faae tilleie i Stedet Nr. 965 paa Frederiksgade.
[RN9002] A. Malling

[Jf. en efterfølgende annoncering den 18-06-1868 og 15-07-1868 er der tale om Frederiksgade 569 (Frederiksgade 75, matr. nr. 350)]. 
Malling, Andreas (I2)
 
2884 «b»Et Par Ord
«/b»om
«b»Kongedrikken

«/b»[Her følger et læserbrev til Fabriken "Dana", Kjøbenhavn af 06-10-1874 fra Snedkermester A. Smidt, Gartnergade 3, 3. sal, Nørrebro]

«b»"Konge-Drikken" «/b»faas a 4 Mk. Flasken med Brugsanvisning
i Aarhus hos d'Hrr.
[bl.a. RN9006 «b»J.G. Malling«/b»]

[Annonceringen gentages 19-12-1874] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2885 «b»Fodergulerødder«/b»
kunne erholdes hos
[RN9004] R. Malling

[Annonceringen gentages 17-10-1872] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2886 «b»For en Gartner«/b»
anvises circa 3 Tdr. Land tilleie paa Frederiksbjerg [matr. nr. 5a].
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2887 «b»For enlige dannede Mennesker«/b»
ere to pæne Kvistleiligheder med Indgang fra
Hovedtrappen, hver bestaaende af Stue og
Soveværelse, umøblerede, uden Opvartning [pension?], at faae til
Leie i Dynkarken 43.
J. Nicolaisen, Skibsfører 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
2888 «b»Forretning.
«/b»Lokalerne i Gaarden 39-41, Dynkarken,
Aarhus, hvor der i en lang Aarrække er
dreven Urtekram-, Kolonial- og Produktforretning,
kunne faaes til Leje fra 1. April. [01-04-1893]
[RN9006] J.G. Malling
(624) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2889 «b»Fortegnelse over Skatteydere i Aarhus.«/b»
2.600 Rd.
...[RN9034] Kjøbm. N. Mallings Enke...
Til sammenligning er købmand Hans Broge og H. Liisberg som byens største skatteydere sat i skat efter en indkomst på 20.000 Rd. Biskop Brammer er sat i skat efter 14.000 Rd. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2890 «b»Friske Pommerantzer
«/b»faaes hos
[RN9006] J.G. Malling«b»

Galle & Jessens
«/b»patenterede
«b»islandske Mospastiller«/b»
(et fortrinligt Middel mod Hoste)
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2891 «b»Frø«/b»
Rødt og hvidt Kløverfrø samt engelsk Raigræs-
og Thimotheifrø [Timothe er en varig græsart, der indgår i varige græsmarksblandinger og i nogle blandinger til kortvarig benyttelse. Kilde: Dansk Landbrugsrådgivning], Alt i fortinlige rene nye Varer, kan faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2892 «b»Fuselfri Taffel-& Kommen-Akvavit
af Harald Jensens Fabrikata
i Aalborg faaes i Aarhus «/b»hos
bl.a.
[RN9006] J.G. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2893 «b»Fuselfri Taffel-Akvavit
af Harald Jensens Fabrikata
i Aalborg faaes i Aarhus «/b»hos
bl.a.
[RN9006] J.G. Malling
(3156) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2894 «b»Fuselfri Taffel-Akvavit
af Harald Jensens Fabrikata
i Aalborg faaes i Aarhus «/b»hos
bl.a.
[RN9006] J.G. Malling
(3156) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2895 «b»Galle & Jessens
«/b»patenterede
«b»islandske Mospastiller«/b»
(et fortrinligt Middel mod Hoste)
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2896 «b»Hakkelsesmaskiner.
«/b»Fra De Smithske Jærnstøberier &
Maskinværksteder i Aalborg har jeg
overtaget Eneudsalg for Aarhus og Omegn
af disse vel renommerede Maskiner,
som stadig forefindes paa Lager hos
[RN9006] «b»J.G. Malling
«/b»Mindeport
(319) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2897 «b»Har De forsøgt
"Konge-Drikken"?
«/b»Hvis ikke saa prøv den!
[beskrivelse af drikken]
«b»Kongedrikken«/b» faaes á 4 Mk. Flasken og med hver Flaske følger Brugsanviisning
i Aarhus
hos [bl.a.RN9006] «b»J.G. Malling

«/b»[Annonceringen gentages i en lidt anden version 19-03-1875] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2898 «b»Holger Dues
musserende
Skovlimonade«/b»
faas hos d'Hrr.
[blandt andet RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2899 «b»Honning «/b»(prima hvid)
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2900 «b»Honning,
prima hvid,
«/b»afstukken paa Glas, faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2901 «b»Honning,«/b»
prima hvid, faaes hos [RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2902 «b»I Aarhus Byraads Møde «/b»i Dag [11-10-1877] ville bl.fl. følgende Sager komme til Forhandling:

Sundhedskommissionens Erklæring over [RN9004] Gartner Mallings Klage over Besvær af Afløb fra Petroleumslagerne [der lå øst for Frederiks Allé og afledte deres kloak over Mallings ejendom matr. 5].

 
Malling, Rasmus (I4)
 
2903 «b»I Juni, Juli og August«/b»
ere vores Boutiker lukkede om Søndagen fra Kl. 9 om Formiddagen.

[blandt andet RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2904 «b»Ildebrand«/b». Iaftes Kl. omtrent 5 ½ [30-01-1872]
udbrød der Ild i den til [RN9034] Enkefru Mallings Brænderigaard
Nr. 39 i Dynkarken [Dynkarken 39] heri Aarhus hørende
2-etages Bagbygning, i hvis Stueetage
der haves Oplag af Sprit og Brændevin. Ilden
udbrød netop der hvor Spritoplaget var, efter
hvad der siges, ved at en derind medbragt
Petroleumslampe gik itu. Efter ca. 3 Timers
Forløb var man Herre over Ilden, der heldigvis
indskrænkede sig til den nævnte Bagbygning.
I samme Bygning, som fortsættes ind i Fru Malling
Nabogaard [bygningen går på tværs af nr. 39-41-43?], er der Militær-Kaserne for 35
Mand. Det hjemmeværende Mandskab tilligemed
Gaardens øvrige Mandskab, fik i en Fart fat
i den tæt bagved Gaarden henstaaende Mindegades
Sprøjte og benyttede den med Kraft, hvilket
det væsenligst maa skyldes, at Ilden saa hurtig
dæmpedes og ikke udstrakte sig til Gaardens
øvrige Bygninger, der alle ere gamle og af Bindingsværk,
altsaa letfængeligt Stof.
Brandkorpset kom temmelig hurtigt tilstæde. Nogen særdeles
god Kommando og Orden sporedes derimod
ikke. Snart hørte man nemlig Raabet:
"Ingen Vand", og snart, naar Opfordringen lød
til at pumpe: "Intet Mandskab" osv.
Ligeover Spritoplaget havde Ejerinden [Mathilde Malling] henliggende Sengeklæder
til ca. 100 Senge [til indkvartering af soldater], af hvilke en
betydelig Del dels brændte og dels beskadigedes,
ligesom der ogsaa brændte endel Sprit og Brændevin. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2905 «b»Indbydelse til Actietegning paa
Dampbadet i Gaarden Nr. 222 paa
Graven [Graven 14, matr. 1037] her i Byen.«/b»
Da vi ikke have til Hensigt for egen Regning at fornye Driften af det os tilhørende, og tidligere af vor afdøde Fader, Hr. Capitain og Kjøbmand Marcus G. Bech, i flere Aar drevne Dampbad i Gaarden Nr. 222 paa Graven her i Byen, forelaae vi Eiendommen overdraget til et Actieselskab, der vil være istand til, med et lille Udlæg, at foretage saadanne Forandringer og Udvidelser af Badet, at der i enhver Henseende vil kunne svare til Byens og Omegnens Tarv, og afhjælpe et især om Vinteren stærkt følt Savn, samt, efter al Rimelighed, blive nyttebringende for Interessenterne.
Til Kjøbet af nævnte Eiendom og Omkostningerne ved Forandringerne udfordres en Sum af 4000 Rdr., som foreslaaes fordeelte paa 400 Actier, hver paa 10 Rdr.
Idet vi herved indbyder Lysthavende til Actietegning paa ovenstaaende, skulle vi kun bemærke, at over 1/3 af Actierne allerde ere tegnede.
De fornødne Grundtegninger af Eiendommen med Overslag til de foreslaaede Forandringer ligge til Eftersyn paa vort Contoir, hvor man ligeledes vil behage at tegne sig, hver Formiddag mellem Kl. 10 og 1 [kl. 13].
Aarhuus, den 24de Januar 1865 [24-01-1865].
Marcus G. Bechs Sønner." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2906 «b»Kjøbmandsgaard til Udleie.«/b»
Da Kjøbmand Thøger Christensen paa
Grund af Eiendomskjøb ønsker at fratræde den af
ham hidtil benyttede Leilighed i [RN9034] Enkefru Mallings
Boes Gaard i Dynkarken heri Byen [Dynkarken 39-41] kan denne
Leilighed med Boutik, Kornlofter, Pakrum, Beboelse
samt rummelig Gaards- og Staldplads m.v. erholdes
tilleie strax eller til October Flyttedag førstk. [01-10-1876, førstkommende]
Lysthavende ville behage at henvende sig til
Winge, Procurator
Aarhuus, 30te Mai 1876 [30-05-1876] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2907 «b»Kjøbmandshandel«/b»
Den af min afdøde Mand i mange Aar drevne
Handel [Dynkarken 39-41], med betydelige Lofter, Staldplads og Gaardsplads,
kan faaes tilleie strax eller til 1ste Mai [01-05-1866], naar
man derom henvender sig til
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2908 «b»Kjøbmandsleiligheden
«/b»i [RN9034] Enkefru Mallings Boes Eiendomme i Dynkarken
her i Byen [Dynkarken 39-41] med Beboelsesleilighed, Boutik, Pakrum,
Kornlofter samt betydelig Gaards- og Staldplads
er til Udleie strax eller i Løbet af Foraaret.
Der har i en lang Række af Aar været dreven
Korn- og Producthandel i Gaarden.
Lysthavende ville behage at henvende sig til
Undertegnede.
Aarhuus, den 13de Marts 1877 [13-03-1877]. [to sidste indrykninger: 02-08-1877]
Winge, Procurator

[Annonceringen medfører, at svogeren RN9002 Andreas Mallings ene søn RN9006 J.G. Malling fra den 09-10-1877 lejer sig ind i købmandsgården i nr. 39-41 for senere hen at købe den].
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2909 «b»Knaposte«/b»
af en fortrinlig Qvalitet faaes hos
[RN9006] J.G. Malling

«b»Honning«/b»
kjøbes af
J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2910 «b»Landinspecteur Oxholm,«/b»
boende i Enkefru Mallings Gaard paa Mindegade [RN9034, Dynkarken 39-41]
i Aarhuus, paatager sig Udstyknings- og Magelægsforretninger
m.v. Det bemærkes, at Hr. H. Holck
i Odder velvillig har paataget sig at modtage
Forretninger til mig fra sammes Omegn. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2911 «b»Licitation over Qvarterer.«/b»
Til Fodfolk vil der behøves Qvarterer, saavidt
muligt i Eenmandssenge:
a) i Tiden fra 24de April [24-04-1872] til Slutningen af
October d.A. [31-10-1872]
i Nærheden af Grarups Caserne paa Meilgade
til c. 20 Mand,
i Nærheden af [RN9034] Fru Mallings dito [Caserne] i Dynkarken
til c. 30 Mand og
i Nærheden af Hansen & Freieslebens dito [Caserne] paa
Vestergade til c. 30 Mand;
b) i Tiden fra 1ste April [01-01-1872] til 14de Juni d.A. [14-06-1872]
til 140 Mand.
...
Aarhuus, den 24de Februar 1872 [24-02-1872]
P. Indqv.-Comm.s V. [På Indkvarteringskommissionens vegne]
Schmidten [borgmester] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2912 «b»M. Aug. Mallings
Brændeplads.«/b»
Storslaaet Bøgebrænde,
Indfyringsbrænde,
maskinæltede Tørv,
huusholdningkul,
Nøddekul og Cinders.
Lager: Dynkarken 39
Kontor: Fredensgade 17. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
2913 «b»Magarine«/b»
fra Hr. Otto Mønsteds Fabrik faaes hos
[RN9006] J.G. Malling
Mindeport [Dynkarken 39-41] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2914 «b»Markfrö.«/b»
DHrr. Landmænds Opmærksomhed henledes paa, at undertegnde Frøhandlere i Aarhuus
til den forestaaende Sædtid ville være forsynede med «b»undersögt, paalideligt
Markfrö«/b», indkjøbt i Fællesskab ved et Udvalg af de kyndigste Mænd i vor Midte.
Vi ere derved forvissede om at kunne betjene vore ærede Kunder fuldkommen saa godt
og billigt som nogen Forbrugsforening eller lignende Institution, hvis Bestyrelse næppe saa
godt som Mænd af Faget er i Stand til at følge Markedets Gang, og vi tillade os derfor at
anbefale dHrr. Landmænd at see Varerne og erkyndige sig om Priserne, forinden de gjøre deres
bestilling. Aarhuus, den 30te Januar 1873 [30-01-1873]
[i alfabetisk rækkefølge] ...Hans Broge... [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2915 «b»Mejerioste,
«/b»gode vellagrede
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2916 «b»Muurgruus.«/b»
Fiint hvidt Gruus kan kjøbes og afhentes fra min Eiendom paa Frederiksbjerg [matr. nr. 5a].
[RN9004] R. Malling, Fredensgade 48

[Annonceringer er gentaget 23-10-1881] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2917 «b»Mælk og Fløde«/b»
kan daglig erholdes hos
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annoncen gentages 28-06-1871 og 02-07-1871] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2918 «b»Mælk og Fløde«/b»
kan daglig erholdes hos
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg 
Malling, Rasmus (I4)
 
2919 «b»Mælk og Fløde«/b»
kan faaes til efterstaaende Priser:
sød Mælk til 5 Sk. pr. Pot
skummet Mælk til 2 Sk. pr. Pot og
Fløde til 6 Sk. pr. 1/4 Pot
hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2920 «b»Mærk.«/b»
En Dreng, der har været ved Smedeprofessionen 1 eller 2 Aar, kan strax eller til 1ste August [01-08-1872] faae Plads, naar man derom henvender sig til
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg ved Aarhuus

[Annonceringen gentages 24-06-1872 og 30-06-1872] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2921 «b»Mærk.«/b»
En gift eller ugift Arbeidsmand kan faae Beskæftigelse strax. Anvises af
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annoceringen gentages 06-07-1872 og 12-07-1872] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2922 «b»NB.«/b»
Den af Hr. Architect Petersen hidtil benyttede
Leilighed i [RN9034] Enkefru Mallings Boes Gaard Nr. 39
i Dynkarken [Dynkarken 39], bestaaende af 2 større og 2 mindre
Værelser uden Kjøkken, er at faae tilleie til October
Flyttetid [01-10-1877]. Winge, Procurator.
[Det manglende køkken er formodentlig udtryk for, at han bruger lejligheden til tegnestue]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2923 «b»Nye Æltetørv
«/b»ere nu fremkomne og leveres billigst
saavel i hele Vognladninger som i mindre
Kvanta fra Aarhus Brændselsforretning,
Dynkarken 39-41. Telefon 295
O.V. Hecht
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2924 «b»P.Chr. Deichmanns «/b»
Fabricationshandels
«b»Damp-Chokolade,«/b»
forarbeidet paa Granit i Fabriken Elisabethsminde
ved Kjøbenhavn.
[oversigt over forhandlere rundt i landet, bl.a.]
Hr. Capt. N. Mallings Enke i Aarhuus


 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2925 «b»Pakhusrum.«/b»
Tre gode Lokaler anvises til Leie i Gaarden Nr. 39-41, Dynkarken.
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2926 «b»Pakrum.«/b»
Et stort Pakrum i den [RN9034] Fru Mallings Dødsbo
tilhørende Gaard ved Mindeport [Dynkarken 39-41] er at faae tilleie.
Anvises af Vognmand Støvby, som boer i Gaarden. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2927 «b»Proklama.«/b»
Med 3 Maaneders Varsel.
Til Kreditorerne i Boerne efter:
[RN9006] Kjøbmand J.G. Malling af Aarhus.
(Hospitalsforstander, Sagfører Thomsen, Aarhus) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2928 «b»Rug og Hø tilsalg.«/b»
9 Traver Rug og 3 af 4 Læs Hø kan erholdes hos
[RN9002] A. Malling

[trave er en række kornneg opstillet to og to iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
2929 «b»Rug og Hø tilsalg.«/b»
9 Traver Rug og 3 af 4 Læs Hø kan erholdes hos
[RN9002] A. Malling

[trave er en række kornneg opstillet to og to iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
2930 «b»Russiske Dampbade
«/b»samt
«b»varme og kolde Bade
«/b»kunne dagligt faaes hos [RN9034] «b»N. Mallings Enke.«/b» 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2931 «b»Russiske Dampbade
«/b»samt
«b»varme og kolde Bade
«/b»kunne dagligt faaes hos [RN9034] «b»N. Mallings Enke.«/b» 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2932 «b»Skatteligningen
«/b»Ligningskommissionen har besluttet, at indtægter under 300 Rdr. ikke skal beskattes, uden at det har indvirkning på den kommunale valgret for tidligere beskattede borgere.«b»
«/b»Liste over skatteligningen for 1873 med skatteydere, der skal svare formueskat efter en skatteindtægt på mindst 500 Rdr. og derover.
[RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 105 Rdr. Hvis denne udgør 4 ½ % som sidste år, så vil hendes indtægt være på ca. 2.333 Rdr.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2933 «b»Skatteligningen
«/b»Liste over skatteligningen af «i»kommuneskatten«/i» for 1871 med skatteydere, der skal svare formue- og lejlighedsskat efter en skatteindtægt på mindst 600 Rdr. og derover. Skatten udgør 4 ½ % eller mindst 27 Rdr.
[RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 99 Rdr. Hvis denne udgør 4 ½ %, så vil hendes indtægt være på ca. 2.200 Rdr.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2934 «b»Skatteligningen
«/b»Liste over skatteligningen af «i»kommuneskatten«/i» for 1872 med skatteydere, der skal svare formue- og lejlighedsskat efter en skatteindtægt på mindst 600 Rdr. og derover. Skatten udgør 4 ½ % eller mindst 27 Rdr.
[RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 99 Rdr. Hvis denne udgør 4 ½ %, så vil hendes indtægt være på ca. 2.200 Rdr.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2935 «b»Skatteligningen
«/b»Listen opfører kun den af skatteyderen ved selvangivelse anslåede virkelige indtægt. Listen indeholder den skat, som skatteyderne virkelig skulle svare, hvis ikke der var regler for fradrag i visse indkomstintervaller.
Listen indeholder derfor alle ansættelser på 600 Rdr. og derover. Skatten udgør 2 ½ % for finansåret 1870/1871 og 1871/1872, som betales over 3 terminer: 01-02-1871, 01-08-1871 og 01-02-1872.
[RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 40 Rdr. 3 Mk. 12 Sk. i skat. Hvis denne udgør 2 ½ %, så vil hendes indtægt være på ca. 1.600 Rdr.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2936 «b»Skatteligningen
«/b»Vi meddele herved et Udtog af den paa
Raadhuset fremlagte Ligning paa Formue og
Leilighed samt Næringsskat, nemlig over de
Skatteydere, der mindst svare Formue- og
Leilighedsskat efter en Skatte-Indtægt af 600 Rdr.
a 4 pct. eller 24 Rdr.
...

Formue- og Leilighedsskat 72 Rdr.
[RN9034] Købmand N. Mallings Enke: N. [næringsskat] 7 Rdr. 64 Sk.


 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2937 «b»Skatteligningen.
«/b»Avisen bringer et uddrag af skattelisten for det kommende år (1874). Skatteprocenten bliver 4 2/3 %, dog betaler militærfolkene kun 2 % og beboerne på Frederiksbjerg (som indlemmes pr. 01-01-1874) det halve eller 2 1/3 %.«b»

112 Rdr. [svarende til en årsindkomst på 2.400 Rdr.]
«/b»...[RN9034] Kbm. N. Mallings Enke...
Til sammenligning er købmand Hans Broge og H. Liisberg som byens største skatteydere sat i skat efter en indkomst på ca. 20.000 Rd. Biskop Brammer er sat i skat efter ca. 18.000 Rd. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2938 «b»Skatteligningen.
«/b»Avisen bringer et uddrag af skattelisten for det kommende år (1874). Skatteprocenten bliver 4 2/3 %, dog betaler militærfolkene kun 2 % og beboerne på Frederiksbjerg (som indlemmes pr. 01-01-1874) det halve eller 2 1/3 %.«b»

23 Rdr. 2 Mk. [svarende til en årsindkomst på 495 Rdr.]
«/b»...[RN9004?] Assistent Malling ...
Til sammenligning er købmand Hans Broge og H. Liisberg som byens største skatteydere sat i skat efter en indkomst på ca. 20.000 Rd. Biskop Brammer er sat i skat efter ca. 18.000 Rd. 
Malling, Rasmus (I4)
 
2939 «b»Skolelærer-Examen«/b» den 19de Juni [19-06-1871]: Chr.C.B. Pfaff "meget duelig"; [RN9036?] N. Malling "duelig"; Een bestod ikke, og Tre forlode Examen. Malling, Niels Svenning (I36)
 
2940 «b»Smed C. Rasmussen
«/b»er flyttet fra Søndergade Nr. 30 til Dynkarken Nr.
39 (Mallings Gaard) [Dynkarken 39,] og anbefaler sig til sine ærede
Kunder og dem, som for Fremtiden ville forunde
mig deres Søgning, med Vogne, Hestebeslag,
Landbrugsredskaber samt Skibsarbeide.
NB. En Jagtvogn (træaxlet) og en Hakkelsemaskine
ere billigt til Salg. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
2941 «b»Staldene
«/b»med tilhørende Lofter og Lejlighed i
Gaarden 39-41, Dynkarken, kunne faaes til Leje.
[RN9006] J.G. Malling
(66) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2942 «b»Statsbanerne
«/b»De Efternævnte ere forfremmede fra den 1ste ds. [01-01-1877]: Assistent af 3. Kl. under Regnskabsafdelingen I.H.C.E. Linnemann [søn af RN9217 Christiane Linnemann?] til Assistent af 2. Kl....
Ansatte fra 1ste ds. [01-01-1877] ere: [RN9004] R. Malling som Assistent af 3. Kl. under Regnskabsafdelingen;... 
Malling, Rasmus (I4)
 
2943 «b»Store modne Jordbær
«/b»kunne daglig faaes hos
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annonceringen gentages 06-07-1876] 
Malling, Rasmus (I4)
 
2944 «b»Støbegodsudsalget«/b»
ved Mindeport [Dynkarken 39-41] anbefaler et stort Udvalg
af Kakkelovne og Komfurer i ny
Modeller. Hakkelsesmaskiner samt Alt
til Bygningsfaget henhørende til meget
billige Priser.
[RN9006] J.G. Mallling, Aarhus
(2384) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2945 «b»Sæd-Rug«/b»
kan faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2946 «b»Sælges.«/b»
De [RN9034] Fru Malling tilhørende Eienddomme udenfor
Mindeport: Matr. Nr. 378a og b [Spanien 19, matr. nr. 43], hvor Herredsfoged
Lillienskjold har boet, og det saakaldte
gamle Ridehuus Matr. Nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48], kunne erholdes
tilkjøbs paa billige Vilkaar, naar man snarest
henvender sig til Procurator Carl Møller. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2947 «b»Sælges.«/b»
De [RN9034] Fru Malling tilhørende Eiendomme udenfor
Mindeport: Matr. Nr. 378a og b [Spanien 19, matr. nr. 43], hvor Herredsfoged
Lillienskjold har boet, og det saakaldte
gamle Ridehuus Matr. Nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48], kunne erholdes
tilkjøbs paa billige Vilkaar, naar man snarest
henvender sig til Procurator Carl Møller. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2948 «b»Søbade-Anstalten
udenfor Mindeport ved Aarhuus.
«/b»Adgangen til Badene aabnes den 30te Mai [30-05-1858]. Betalingen for Badene ere ligesom forrige Aar [1857], nemlig:
For Badevognene og Damebadebroen med Styrtebad: enkelte Billetter af 20 sk. Abonnement af 12 Bade for Voxne 2 Rdr., for Børn 1 Rdr.; Abonnement for hele Sommeren for Voxne 3 Rdr. og for Børn 1 1/2 Rdr.
For Herre-Badebroen med Styrtebad: enkelte Billetter af 16 sk. Abonnement af 12 Bade til Voxne 1 Rdr. 48 sk. og til Børn 1 Rdr.; Abonnement for hele Sommeren 2 Rdr. for Herrer og 1 Rdr. 32 sk. for Skolediciple.
Billetter erholdes hos Hr. Conditor Weinschenck ved Domkirken og hos Mad. Luja i Forstaden Grønland, tæt ved Badeanstalten.
Directionen, den 22de Mai 1858 [22-05-1858]." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2949 «b»Sødmælk«/b» kan faaes for 8 Sk. Kanden hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2950 «b»Tabt.«/b»
En Peltsmuffedisse, som den 12te om Aftenene [12-12-1867] er
tabt fra Dynkarken til Apotheket paa det store Torv [Store Torv],
bedes afleveret i Dynkarken Nr. 366, 1ste Sal, imod
en Douceur
[Mathilde Malling i Dynkarken 39, 1. sal?]
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2951 «b»Tabt.«/b»
En rød Lommebog, indeholdende militaire
Notitser, er den 25de ds. [25-06-1875] tabt paa Veien til Egaa.
Den bedes afleveret i Mallings Gaard paa
Mindegade [Dynkarken 39-41] imod en Doceur.
N.T. Nielsen, Capitain
[Militæret holder forsat til i købmandsgården] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2952 «b»Til Syltning
«/b»anbefales:
«b»Demerara Sukkere,
St. Croix dito,
danske Fariner,
krystalliseret Melis,
«/b»Nr. 1 & 2 dito saavel i Toppe som hugget.
«b»stødt Melis «/b»og
«b»skaaren dito«/b»,
Alt til nedsatte Priser.
[RN9006] «b»J.G. Malling
«/b»Hjørnet af Nørregade &Nørrebro

[Annoceringen gentages 09-08-1873] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2953 «b»Til Syltning«/b»
anbefales et stort Udvalg af
«b»raa & raffinerede Sukkere
«/b»til Nutidens billigste Priser.
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2954 «b»Tilkjøbs for billig Priis«/b»
kan erholdes a) Stedet No. 351 [Dynkarken 7, matr. nr. 69] ved Mindet, som forhen har tilhørt Skibsbygmester Kjellerup, og b) 5 2/7 Tde Land geometrisk Maal paa Aarhuus Byes Mark, naar man snarest muligt henvender sig til Procurator Dahl, eller til Eierinden Vagtmester Frederiksmoses Enke [efter Vagtmester ved Prinds Ferdinands lette Dragoner Jacob Frederiksmose], boende paa Grønnegade i Aarhuus. 
Malling, Niels (I7)
 
2955 «b»Tilleie«/b»
udenfor Aarhuus Frederiksport [Marselisborg, matr. nr. 5] kan erholdesr 6 Skpr. Land [4.137 m2] og et Stykke Eng, hvorpaa der aarlig avles 2 a 3 Læs Hø.
[RN9002] A. Malling

[1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
2956 «b»Tilleie«/b»
udenfor Aarhuus Frederiksport [Marselisborg, matr. nr. 5] kan erholdesr 6 Skpr. Land [4.137 m2] og et Stykke Eng, hvorpaa der aarlig avles 2 a 3 Læs Hø.
[RN9002] A. Malling

[1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
2957 «b»To Arbeidere«/b» søge stadigt [fast] Arbeide ved
Hvadsomhelst. Anvises fra [RN9034] Mallings Boutik paa
Mindegade [Dynkarken 39-41]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2958 «b»Udmærkede store Kakkelovnskul«/b»
kunne faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2959 «b»Udvalget til Afhjælpning af den ved Arbejdsløsheden fremkaldte Nød.
«/b»Siden vi begyndte vor Virksomhed, have vi uddelt i Penge, hvoraf størte Delen til Julen og til Huslejehjælp... Stenkul .., Brød..., Kartofler..., saltet Flæsk...
I alt er der uddelt for 6.632,49 kr.
Vi blive saaledes desværre snart nødsagede til at indskærnke den Virksomhed vi ved vore Medborgeres store Godhed have været i Stand til at udfolde, hvis vi ikke faa flere Midler, og da vi nødig gribe til en 10 Øre Subskription og endnu mindre til den paatænkte Basar, saa rette vi herved en fornyet Opfordring til vore Medborgere om at komme os til Hjælp, saalede at vi kunne havde den Glæde at fortsætte vor Virksomhed i det Mindste i denne og næste Maaned.
Enhver af Undertegnede modtager Bidrag, og navnlig medundertegnede Hans Broge, som er Komiteens Kasserer.
Aarhus, den 14. Februar 1878 [14-02-1878]

blandt andre
Købmand Hans Broge, Mindegade
[RN9004] Gartner R. Malling, Frederiksbjerg
Schmidten, Borgmester, Mejlgade

 
Malling, Rasmus (I4)
 
2960 «b»Urtekramhandel} J.G. Malling {Urtekramhandel

«/b»Løverdagen den 5. Juli [05-07-1873] aabner jeg en velassorteret Urtekramhandel paa Hjørnet af Nørregade og Nørrebro, som anbefaler sig med
«b»raa & raffinerede Sukkere,
Vine & Spirituosa,
Cigarer & Tobakker«/b»
i et æret Publikums velvillige Erindring.

[RN9006] Ærbødigst «b»J.G. Malling
«/b»
[Annonceringen gentages i mere eller mindre samme udgave 04-07-1873, 05-07-1873 og i Jyllands Posten: 08-07-1873, 10-07-1873 og 12-07-1873 ]

[RN9006] J. G. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2961 «b»Valset
Rug og Havre
«/b»i friske og sunde Varer faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
2962 «b»«i»"Nyt Etablissement.«/b»
At den af Hr. C.F.W. Lewerkhuusen, i Gaarden Nr. 340 [Mindegade 8, matr. nr. 95] paa Mindegade, hidtil førte
«b»Colonial-, Tømmer- & Product-Handel«/b»
fra idag Løverdagen den 4de dennes [04-12-1847], fortsættes af Undertegnede, tillader jeg mig herved at avertere
for Byens og Omegnens ærede Beboere, ligesom og, at jeg i denne vil bestræbe mig for, ved stedse
at sikkre mig de Æredes Tilfredshed, som ville beære mig med deres Handel.
Aarhuus, den 4de December 1847 [04-12-1847]
Hans Broge"«/i»
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2963 «i»" Han led stor Skade ved Opbringelsen af Skibe i den store nordiske Krig og indgav til den danske
Regering i 1714 en Regning paa den Skade, han havde lidt. Skibet »Domkirken, som var et af Aarhus' største, blev opbragt paa en Reise fra Trondheim i 1710; det tilhørte [RN9309] Oluf Sørensen og 4 andre. Tabet af det alene opgjordes til 8.099 Daler, nemlig Ladning 5.292 Daler, Skibet takseret til 2000 Daler, Fragtgods, rede Penge og Skibsfolkenes Ejendele 807 Daler."«/i» 
Sørensen, Oluf (I309)
 
2964 «i»" Holger Rosenkrands til Rosenholm skøder til Jens Nielsen Mørke og [RN9344] Jens Christensen, Borgere og Indvaanere i Aarhus, det Hus med Have, Jord og Ejendom, som Mette Ommestrups nu paaboer, beliggende paa den søndre Side ved Mindet [Mindegade?], næst op til Hans Grønbecks og strækkende sig i Øster til Adelvejen [Frederiksgade] og paa den søndre Side til den Vej, der gaar op til "Sieldkiær" (1662: Søelkier, 1712: Selkiær), eller med andre Ord det Areal, som strækker sig langs Mindegades vestre Side [søndre?] om Hjørnet og omtrent til det Sted, hvor Sønder Allé nu ligger, og som i "Matricul paa Aarhuus af 1661" er betegnet: "Ved Mindet: Søren Mørches øde eie 100, og [RN9344] Christen Basballes hauge - 60.""«/i» Christensen, Jens (I344)
 
2965 «i»"1637 lod rådmand [RN9344] Jens Christensen og [RN9329] Anders Lydichsen opføre, et †kapel (jfr. †bygningstavle p. 1335) [på Sankt Oluf Kirkegård] og fik til gengæld rådighed over indtægterne fra begravelser på kirkegården, der fungerede som »en slags assistenskirkegård for domkirken [Aarhus Domkirke]«"

Efter sammenstyrtningen [af kirken] fungerede kirkegården fortsat som gravplads. 1637 forpagtede et par af byens foretagsomme storborgere, [RN9329] Anders Lydichsen (jfr. p. 692) og rådmand [RN9344] Jens Christensen (jfr. p. 1329) den hertil knyttede forretning, og i følge kontrakten af 1. januar nævnte år [01-01-1637] samtykkede bispen og sognepræsten med Olai sognemænd om, »at der må bygges et hus på kirkegården, dog uden alter, hvor Guds børn kan høre ligprædiken, .... eftersom regn og dårligt vejr ofte får folk til at sky at følge liget«

Der rejstes et ti fag langt og fem fag bredt [ca. 15 x 7,5 m], teglhængt bindingsværkshus (jfr. p. 50, fig. 5) [Fig. 5. Prospekt af Århus by set fra nord, efter Resens atlas, ca. 1670 med tydelige angivelse af kapellet og kirkegården], der 1668 udvidedes med fire fag [ca. 6 m] mod øst. En tavle over indgangsdøren forkyndte »A(nn)o 1636 Gud til Ære haver ærlig og Velagte Mand, [RN9344] Jens Christensön Raadmand, og [RN9329] Anders Lÿdrichsön, indvaaner i Aarhuus, ladet dette Capell opbÿgge og bekoste, formodendes at Sogne-Folkene af en Christen Kierlighed efter at vi og vores er ved den Tiimelig Död henkaldet, ville lade holde samme Capel ved magt, betenkende det Som Staar: Hagæi 1 Cap: «(citeres).

Da Lydichsens [RN9325] enke døde 1690, opstod en trætte mellem arvingerne og øvrigheden, hvorefter kirkegårdens indtægter overførtes til domkirken; kapellet blev pyntet op, men snart negligeredes vedligeholdelse."«/i» 
Christensen, Jens (I344)
 
2966 «i»"1637 lod rådmand [RN9344] Jens Christensen og [RN9329] Anders Lydichsen opføre, et †kapel (jfr. †bygningstavle p. 1335) [på Sankt Oluf Kirkegård] og fik til gengæld rådighed over indtægterne fra begravelser på kirkegården, der fungerede som »en slags assistenskirkegård for domkirken [Aarhus Domkirke]«"

Efter sammenstyrtningen [af kirken] fungerede kirkegården fortsat som gravplads. 1637 forpagtede et par af byens foretagsomme storborgere, [RN9329] Anders Lydichsen (jfr. p. 692) og rådmand [RN9344] Jens Christensen (jfr. p. 1329) den hertil knyttede forretning, og i følge kontrakten af 1. januar nævnte år [01-01-1637] samtykkede bispen og sognepræsten med Olai sognemænd om, »at der må bygges et hus på kirkegården, dog uden alter, hvor Guds børn kan høre ligprædiken, .... eftersom regn og dårligt vejr ofte får folk til at sky at følge liget«

Der rejstes et ti fag langt og fem fag bredt [ca. 15 x 7,5 m], teglhængt bindingsværkshus (jfr. p. 50, fig. 5) [Fig. 5. Prospekt af Århus by set fra nord, efter Resens atlas, ca. 1670 med tydelige angivelse af kapellet og kirkegården], der 1668 udvidedes med fire fag [ca. 6 m] mod øst. En tavle over indgangsdøren forkyndte »A(nn)o 1636 Gud til Ære haver ærlig og Velagte Mand, [RN9344] Jens Christensön Raadmand, og [RN9329] Anders Lÿdrichsön, indvaaner i Aarhuus, ladet dette Capell opbÿgge og bekoste, formodendes at Sogne-Folkene af en Christen Kierlighed efter at vi og vores er ved den Tiimelig Död henkaldet, ville lade holde samme Capel ved magt, betenkende det Som Staar: Hagæi 1 Cap: «(citeres).

Da Lydichsens [RN9325] enke døde 1690, opstod en trætte mellem arvingerne og øvrigheden, hvorefter kirkegårdens indtægter overførtes til domkirken; kapellet blev pyntet op, men snart negligeredes vedligeholdelse."«/i» 
Lydichsen, Anders (I329)
 
2967 «i»"A propos, Uniformer, saa var man i Fyrrerne over hele Landet, altsaa ogsaa i Aarhus, uniformsbegeistret. Uniformerede vare misundte af de ikke Uniformerede, og almindeligvis kunde man ogsaa opnaa den Lykke at bliver uniformeret, om ikke paa anden Maade, saa ved at træde ind i [RN9007] Borgervæbningen."«/i» Malling, Niels (I7)
 
2968 «i»"Aarhus Bys gamle Borgerskabsprotokol for Aaret 1580: »Clemen Jensen svor Eed, gaf'' ingen
borgerskab, thi hans Fader var borger«. Meningen er den, at Clemen Jensen i 1580 svor Borgered og blev derved Borger i Aarhus, men da hans Fader var Borger, skulde han intet betale herfor."«/i» 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
2969 «i»"Aarhus Bys gamle Borgerskabsprotokol for Aaret 1580: »[RN9322] Clemen Jensen svor Eed, gaf'' ingen borgerskab, thi hans [RN9555] Fader var borger«. Meningen er den, at Clemen Jensen i 1580 svor Borgered og blev derved Borger i Aarhus, men da hans Fader var Borger, skulde han intet betale herfor."«/i» Smagbier, Jens, far til Clemen Jensen (I555)
 
2970 «i»"Alene på [RN9078] købmand og vinhandler Peder Kaarsbergs gangklæder kan man se, at han hørte til byens spidser. Hans tøj var nyt og han havde ingen kjol'er i de gammeldags farver, og blåt tøj havde han kun i sin kontorkjol. Han har været en af dem, der lod de farver klinge igennem, som landadelen også brugte, og hvis omgang han utvivlsomt dyrkede. Hans fornemste antræk var en rød klædeskjol med blåt taftfoer og do. silkevest.

Han havde også en "fiolet" klædeskjol og vest og et grønt sæt med flos, en rød kjol havde sort manskiettes-vest, mens der til en grøn stoffeskjol hørte silkevest."

"Købmand Kaarsberg var den rigeste af mændene i denne periode [forfatterens bedømmelse] og eligeret borger. Hans hatte var med guldtresser og i futteral, den nye er vurderet til 4 Rdl. og den gamle til 2 Rdl." [den almindelige værdi var under 1 Mark].

"Tresser svarer i fagsproget til galoner eller bånd vævet af metaltråde. At såvel Kaarsbergs som købmand Jørgensens hat med sølvkrampe og "cordon" har været trekantede må man gå ud fra."

Om den trekantede hat skrives, at "den lidt fladpuldede hat med den ret store skygge, som var presset op i tre skarpe folder, langt bedre passede til de store allongeparykker i første del af århundredet. Da parykkerne blev mindre, fulgte hattene naturligt efter, men stadig med den opsmækkede skygge i tre knæk, så de virkede trekantede."

"Nu omtales nathat kun hos podemesteren og bedemanden. Derimod havde købmand Kaarsberg 16 natkapper. Det har været linnede huer ligesom nathattene og anvendt til natbrug, da de står opført sammen med hans natskjorter. Mange af de øvrige huer kan derimod godt være brugt såvel om dagen som om natten."

"De store parykkers tid var forbi, flere klarede sig med et par vandrette sidebukler over ørerne samt pisk i nakken, samlet med sløjfe eller hårpung."

"I anden halvdel af 1700'årene var halskraven stadig et kravebryst, der dækkede foran, hvis trøjen, vesten eller måske brystdugen var uknappet foroven inden for kjol'en. Forsiden kunne være rynket til en kant ved halsen, og den kunne have det, som blev kendt under navnet kalvekrøs. Dette vil sige to lodrette bølgende flæser, enten siddende i skjortens slids eller i kravebrystet, som jo skulle dække en mere ordinær skjorte eller bruges alene."

"I skifterne hedder det snart ærmer, snart halværmer, men det betegner blot løse ærmer, der i begyndelsen af denne periode endnu havde temmelig store flæser ved håndledet, de ændrede sig senere til mindre strimler - manchetter - der sås som en smal bølget kant neden for kjol'ærmerne."

"Købmand Kaarsberg havde seks kraver med seks par udtungede manchetter, endvidere tolv kraver med tolv par ærmer uden manchetter. Til den høje vurdering har stofferne været fine, og der har været kælet betydeligt for syningen."
«/i»
Af skiftet fremgår det også, at Kaarsberg havde to sølvkårder og tre hirschfængere. 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
2971 «i»"annammet aff Christen Basballe for it stoelstade till sin hustrue [RN9343] Lisbet Petersdatter udj de lange Quindstole Nr. 17 pend iij Dl"«/i» Basballe, Lisbeth Pedersdatter (I343)
 
2972 «i»"at besigtige Kgl. Mai. Magasinhus ved Mindet [Mindegade 4, matr. nr. 97]".
1) Muren paa den søndre Side paa Kvisten revnet fra øverst til nederst. 2) Alle Vinduer, som er 4 paa samme Kvist, er øde og ude, og de Vindueskarme som findes, forraadnet og udygtige (ubrugelige). 3) Renderne paa begge Sider af samme Kvist behøver Reparation. «/i» 
Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
2973 «i»"Basballernes Købstadsgods i Aarhus var samlet paa hans Haand. Hans Ejendomme laa spredt i
alle Byens Gader, og i alle dens Kroge fandtes Boder, Haver og øde Pladser, der ejedes af [RN9342] Christen Basballe."«/i» 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
2974 «i»"Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke, Forsøg til en antiqvarisk-historisk Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke, tilligemed alt hvad der staaer i nøje Forbindelse med den, saasom dens Præsules og Directeurer, Embedsmænd og Betjente tilligemed disses faste Embedsindkomster, fra dens første Begyndelse af, hele Catholicismen igjennem indtil vor Tid. 25-12-1808, Christian Vest Hertel, Haderslev 1809." 132)«/i»#XVIII Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2975 «i»"Borgmestergården blev bygget i 1597 af Raadmand Niels Christensen og hans Hustru Zitzil Persdotter. Den lå med sine 16 Fag lange Hovedfacade mod Lilletorv, medens den ene af de to Sidefløje vendte ud mod Immervad".«/i»
Den blev revet ned og flyttet til Landsudstillingen i Aarhus i 1909, for igen at blive revet ned og genopført i 1914 i Den Gamle By i det tidligere Haveselskabs Have, nu Botanisk Have. 
Frausing, Poul (I225)
 
2976 «i»"Da Interessenterne udi den af [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus 1778 anlagde Tobaks-Fabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?] har bragt i Erfaring, at der under Fabriquens Stempel er solgt frabemældte Aarhuus i Detail-Handel Carduus Tobak, som hverken er fabriqueret, eller kommet fra denne Fabrique, hvilken tobak er baade slet af Bonitet og ulovlig Vægt, finde de sig beføiede, sligt at bekiendtgiøre, med allerskyldigest Anmodning, at om nogen hist eller her skulde have kiøbt, og endnu have noget af dette forfalskede Tobak, de da ville beviise Interessentskabet den godhed, og for deres Regning sende det til Fabriquen, da deres Navne skal blive fortiede.

Aarhuus den 18. Februar 1780 [18-02-1780]
[RN9049] A. Kaarsberg og Interessenter."«/i» 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2977 «i»"Den 4. Februar 1636 [05-02-1636] er der Møde i Aarhus Byting angaaende følgende Sag: Jens Uldriksen var skyldig til Hans Skrams [ejer af Sjelle Skovgård 1621-1630] Børn 120 Dl., hvilke velb. Hr. Jørgen Høg til Hammergaard, der, som det synes, boede paa Sjelleskovgaard [Sjelle Skovgaard efter 1768 Wedelslund], skulde modtage.
I Selskab med Byfoged Peder Christophersen drog han [Jens Uldriksen?] til Sjelleskovgaard og tilbød Hr. Jørgen Høg Pengene med Afdrag af 33 Daler, som denne [Høg] var ham [Uldriksen] skyldig, men han [Uldriksen] blev saa slet modtaget, at han tillige med [RN9331] Byfogden over Hals og Hoved maatte flygte til sin Vogn, som holdt uden for Porten, begge efterladende deres Værger, hvilke efter Vognmandens Vidne en af Sjelleskovgaards Bønder og Tjenere kom med og bragte dem ved Vognen.
Peder Christoffersen afsagde flere gange domme på Aarhus Byting, som findes i den bevarede tingbog for tiden 1636-1638."«/i» 
Christoffersen, Peder (I331)
 
2978 «i»"Den ved siden af Trods Katholm [Mindegade 4, matr. nr. 97], altså nuværende nr. 6 [matr. nr. 96], ejedes i det 18. århundrede af en Basballe, fra hvem den gik over til Jens Thomasen Sabore (død 1807); senere havde [RN9002] købmand Andreas Malling den. Han ejede en overgang også Jægergården [Viby Sogn], hvor han boede en tid, men så blev han ked af at bo "så langt uden for byen" og flyttede tilbage til Mindegade".«/i» Malling, Andreas (I2)
 
2979 «i»"Der maa have været et grueligt Arbeide at losse Thetis. De stinkende Tønder trilledes ud til Trankogeriet paa Grønland, ude ved det gamle Ridehus."«/i» Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2980 «i»"Der synes ikke at have været nogen bebyggelse uden for Trods Katholm [Mindegade 4, matr. nr. 97] før 1634, da der vistnok for første gang blev bygget bro over åen på dette sted, nemlig Mindebroen, i hvert fald tales der om hugst af stort tømmer i Riis Skov til "den nye bro ved Mindet". Først derefter voksede en ny bydel op syd for Mindet, oprindelig kaldet "over broen", senere betegnet også som Dynkarken og til sidst opfattet som to dele: "ved Mindet over broen" og Dynkarken, svarende til henholdsvis det nuværende Mindegade og Dynkarken".«/i» Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
2981 «i»"Der var noget Lidenskabsløst over dette Complex af Hedebønder og Hedestude (vesterfra), som virkede beroligende i Modsætning til de flotte Hadsherredsbønder, der i strygende Fart med deres prægtige Heste svingede ind i Kjøbmandens Gaard og strax bleve tracterede med Caffe og Snaps."«/i»
[Hads herred lå syd for Aarhus, og der vel især var kunder herfra, som kom i Mallings købmandsgård.] 
Malling, Niels (I7)
 
2982 «i»"Det ti fag lange bindingsværkshus med gennemgående gavlkvist præsenterer sig særdeles markant i gadebilledet. I den murede og tjærede kældersokkel ses adskillige svære kampesten. Over den profilhøvlede bræddegesims ses et gammelt, men smukt tegltag. Den tre fag brede gavlkvist har gavltrekant til gaden, men valmtag til gårdsiden. Vinduerne er af flagtype med sprosser, og i den smukke revleport er indskåret en dør med anslagslister. Inde i portrummet ses husets meget smukke og velbevarede hoveddør med skæringer omtrent som i Nørreport nr. 20 »Arkitekt-skolen«. Huset tilhører en type, som tidligere var ret almindelig i vore købstæder."«/i» Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
2983 «i»"Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"«/i»

Bager Jens Lauritsen overtager ejendommen i 1685. 
Basballe, Jens Christensen (I339)
 
2984 «i»"Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"«/i»

Ejendommen optræder i skiftet 12-06-1696 efter broderen [RN9414] Hans Jensen Winthers 2. hustru [RN9413] Maren Michelsdatter Malling. 
Winther, Jens Sørensen (I466)
 
2985 «i»"Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"«/i»

Ejendommen optræder i skiftet 12-06-1696 efter hans 2. hustru [RN9413] Maren Michelsdatter Malling. Ligeledes omtales 7 små boder bag Klosteret, antagelig l.nr. 410 og 411. 
Winther, Hans Jensen (I414)
 
2986 «i»"Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"«/i»

Ejendommen optræder i skiftet 12-06-1696 efter [RN9413] Maren Michelsdatter Malling. Ligeledes omtales 7 små boder bag Klosteret, antagelig l.nr. 410 og 411. 
Malling, Maren Mikkelsdatter (I413)
 
2987 «i»"Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"«/i»

I skiftet 12-06-1696 efter [RN9413] Maren Michelsdatter Malling omtales 7 små boder bag Klosteret, antagelig l.nr. 410 og 411. 
Winther, Hans Jensen (I414)
 
2988 «i»"Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"«/i»

Skipper Peder Rasmussen overtager stedet i 1685.
 
Clemensdatter, Maren (I325)
 
2989 «i»"Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"«/i»

«i»"sal. [RN9342] Christen Basballes Enke [RN9351] Inger Hieronymusdatter og Arvinger haver lagt til det Stykke Jord, som efter den sal. Mands Testamente angaaende de til fattige Enker givne 4 Boder (406) til det Reparation og Vedligeholdelse, hvilken Jord og Penge forbliver hos den sal. Mands og siden ældste Arving, 50 Dlr."«/i»
 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
2990 «i»"Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"«/i» Basballe, Jens Christensen (I339)
 
2991 «i»"Dødsfald: Den 26. hujus [26-07-1774] i Aarhuus [RN9078] Kiøebmand samt Kiøbenhavns og Hamborg Agende Post Vært, saa og Borger-Capitain Sr. Peder Kaarsberg, 54 Aar"«/i». Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
2992 «i»"Efter Kgl. Mai.s Proviantforvalter [RN9518] Christen Wegerslevs Begiæring . . . vandt de (Synsmændene), at de var paa Kgl. Mai. Magasinhus her i Byen [Mindegade 4, matr. nr. 97], og befandt de, at en stor Kiælderdør til Gaden paa samme Hus var ganske af Hængslerne og ingen Kroge udi, tilmed et stort Hul over samme Dør, som et Menneske kunde indkrybe, som Commissarius — Landkommissair Thomas Friis residerede her samme Sted — havde fuldt liggendes med Kiød og andet. I samme Kiælder var en liden Trappe op i Muren til det underste Kornloft, hvor denne blev forevist. Til samme Trappe af Kornloften en liden Dør, som havde været tilspigret med syv fuldkomne Spiger og nu var opslaget og opbrudt. Og foreviste [RN9518] Christen Wegerslev dennem paa det underste Kornloft, som Trapdøren Trods Katholm var opbrudt til, en Dynge med Rug, hvor dennem syntes at kunde være aftagen ungefær 5 eller 6 Tdr. Rug"«/i» Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
2993 «i»"Eindommens Matriculs No.: 302 [Aagade 69, matr. nr. 800]
Det gamle Huus No. [intet]
Rode og Gade: 2den Rohde Aaen
Eierens Navn: [RN9001] Kjøbmand R. Malling
Stedet [en grund?] har været i Mallings Familie i over 20 Aar [anskaffet før 1766 måske til opmagasinering af materialer vedr. hans sejlads], og tilfaldt ved Skiftet efter [RN9009] Niels Mortensen [Niels Mortensen Malling død 12-1786] [:]Mallings Enke [RN9047 Anna Maria Rasmusdatter Hasle], i 1818 Brødrene Malling [ved hendes død den 15-05-1818 tilfaldt stedet RN9001 Rasmus Nielsen Malling og RN9048 Mikkel Nielsen Malling], hvoraf den ene [Mikkel] boede i Aalborg. De ere begge døde [Mikkel 21-06-1819, Rasmus 18-07-1826] og Stedet eiedes nu [ved oprettelse af protokollen i 1827] i Fælledskab af deres Enker [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg død 17-04-1841 og RN9241 Margrethe Christensen død den 05-02-1851 70 år gammel i Budolfi Sogn]. Tinglæst Adkomst har de ikke paa Stedet, ei heller er samme forfattet [dokument ikke udfærdiget]."«/i» 54)
Hvis der er tale om en ubebygget grund, som både betegnelsen Stedet og det manglende husnummer i 1787 indikerer, forklarer det den manglende indføring i brandforsikringerne frem til og med 1817. Jeg har ikke kopi af brandforsikringerne for Aaen efter 1817, derfor har jeg heller ikke oplysninger om Malling-enkernes evt. ejerskab af denne grund/bygning.
Med «i»1796-1829 Realregister Aarhus Købstad«/i» ved vi så, at Husnr. 302 [Husnr. 1827] er huset Aagade 69, matr. nr. 800, som eksisterer i folketællingen for 1834 beboet af daglejer Knud Petersen, hans kone Kirstine Marie Grosche og to døtre. 54) 
Christensen, Margrethe (I241)
 
2994 «i»"Eindommens Matriculs No.: 302 [Aagade 69, matr. nr. 800]
Det gamle Huus No. [intet]
Rode og Gade: 2den Rohde Aaen
Eierens Navn: [RN9001] Kjøbmand R. Malling
Stedet [en grund?] har været i Mallings Familie i over 20 Aar [anskaffet før 1766 måske til opmagasinering af materialer vedr. hans sejlads], og tilfaldt ved Skiftet efter [RN9009] Niels Mortensen [Niels Mortensen Malling død 12-1786] [:]Mallings Enke [RN9047 Anna Maria Rasmusdatter Hasle], i 1818 Brødrene Malling [ved hendes død den 15-05-1818 tilfaldt stedet RN9001 Rasmus Nielsen Malling og RN9048 Mikkel Nielsen Malling], hvoraf den ene [Mikkel] boede i Aalborg. De ere begge døde [Mikkel 21-06-1819, Rasmus 18-07-1826] og Stedet eiedes nu [ved oprettelse af protokollen i 1827] i Fælledskab af deres Enker [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg død 17-04-1841 og RN9241 Margrethe Christensen død den 05-02-1851 70 år gammel i Budolfi Sogn]. Tinglæst Adkomst har de ikke paa Stedet, ei heller er samme forfattet [dokument ikke udfærdiget]."«/i» 54)
Hvis der er tale om en ubebygget grund, som både betegnelsen Stedet og det manglende husnummer i 1787 indikerer, forklarer det den manglende indføring i brandforsikringerne frem til og med 1817. Jeg har ikke kopi af brandforsikringerne for Aaen efter 1817, derfor har jeg heller ikke oplysninger om Malling-enkernes evt. ejerskab af denne grund/bygning.
Med «i»1796-1829 Realregister Aarhus Købstad«/i» ved vi så, at Husnr. 302 [Husnr. 1827] er huset Aagade 69, matr. nr. 800, som eksisterer i folketællingen for 1834 beboet af daglejer Knud Petersen, hans kone Kirstine Marie Grosche og to døtre. 54) 
Malling, Mikkel Nielsen (I48)
 
2995 «i»"Eindommens Matriculs No.: 302 [Aagade 69, matr. nr. 800]
Det gamle Huus No. [intet]
Rode og Gade: 2den Rohde Aaen
Eierens Navn: [RN9001] Kjøbmand R. Malling
Stedet [en grund?] har været i Mallings Familie i over 20 Aar [anskaffet før 1766 måske til opmagasinering af materialer vedr. hans sejlads], og tilfaldt ved Skiftet efter [RN9009] Niels Mortensen [Niels Mortensen Malling død 12-1786] [:]Mallings Enke [RN9047 Anna Maria Rasmusdatter Hasle], i 1818 Brødrene Malling [ved hendes død den 15-05-1818 tilfaldt stedet RN9001 Rasmus Nielsen Malling og RN9048 Mikkel Nielsen Malling], hvoraf den ene [Mikkel] boede i Aalborg. De ere begge døde [Mikkel 21-06-1819, Rasmus 18-07-1826] og Stedet eiedes nu [ved oprettelse af protokollen i 1827] i Fælledskab af deres Enker [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg død 17-04-1841 og RN9241 Margrethe Christensen død den 05-02-1851 70 år gammel i Budolfi Sogn]. Tinglæst Adkomst har de ikke paa Stedet, ei heller er samme forfattet [dokument ikke udfærdiget]."«/i» 54)
Hvis der er tale om en ubebygget grund, som både betegnelsen Stedet og det manglende husnummer i 1787 indikerer, forklarer det den manglende indføring i brandforsikringerne frem til og med 1817. Jeg har ikke kopi af brandforsikringerne for Aaen efter 1817, derfor har jeg heller ikke oplysninger om Malling-enkernes evt. ejerskab af denne grund/bygning.
Med «i»1796-1829 Realregister Aarhus Købstad«/i» ved vi så, at Husnr. 302 [Husnr. 1827] er huset Aagade 69, matr. nr. 800, som eksisterer i folketællingen for 1834 beboet af daglejer Knud Petersen, hans kone Kirstine Marie Grosche og to døtre. 54) 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
2996 «i»"Eindommens Matriculs No.: 302 [Aagade 69, matr. nr. 800]
Det gamle Huus No. [intet]
Rode og Gade: 2den Rohde Aaen
Eierens Navn: [RN9001] Kjøbmand R. Malling
Stedet [en grund?] har været i Mallings Familie i over 20 Aar [anskaffet før 1766 måske til opmagasinering af materialer vedr. hans sejlads], og tilfaldt ved Skiftet efter [RN9009] Niels Mortensen [Niels Mortensen Malling død 12-1786] [:]Mallings Enke [RN9047 Anna Maria Rasmusdatter Hasle], i 1818 Brødrene Malling [ved hendes død den 15-05-1818 tilfaldt stedet RN9001 Rasmus Nielsen Malling og RN9048 Mikkel Nielsen Malling], hvoraf den ene [Mikkel] boede i Aalborg. De ere begge døde [Mikkel 21-06-1819, Rasmus 18-07-1826] og Stedet eiedes nu [ved oprettelse af protokollen i 1827] i Fælledskab af deres Enker [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg død 17-04-1841 og RN9241 Margrethe Christensen død den 05-02-1851 70 år gammel i Budolfi Sogn]. Tinglæst Adkomst har de ikke paa Stedet, ei heller er samme forfattet [dokument ikke udfærdiget]."«/i» 54)
Hvis der er tale om en ubebygget grund, som både betegnelsen Stedet og det manglende husnummer i 1787 indikerer, forklarer det den manglende indføring i brandforsikringerne frem til og med 1817. Jeg har ikke kopi af brandforsikringerne for Aaen efter 1817, derfor har jeg heller ikke oplysninger om Malling-enkernes evt. ejerskab af denne grund/bygning.
Med «i»1796-1829 Realregister Aarhus Købstad«/i» ved vi så, at Husnr. 302 [Husnr. 1827] er huset Aagade 69, matr. nr. 800, som eksisterer i folketællingen for 1834 beboet af daglejer Knud Petersen, hans kone Kirstine Marie Grosche og to døtre. 54) 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
2997 «i»"Eindommens Matriculs No.: 302 [Aagade 69, matr. nr. 800]
Det gamle Huus No. [intet]
Rode og Gade: 2den Rohde Aaen
Eierens Navn: [RN9001] Kjøbmand R. Malling
Stedet [en grund?] har været i Mallings Familie i over 20 Aar [anskaffet før 1766 måske til opmagasinering af materialer vedr. hans sejlads], og tilfaldt ved Skiftet efter [RN9009] Niels Mortensen [Niels Mortensen Malling død 12-1786] [:]Mallings Enke [RN9047 Anna Maria Rasmusdatter Hasle], i 1818 Brødrene Malling [ved hendes død den 15-05-1818 tilfaldt stedet RN9001 Rasmus Nielsen Malling og RN9048 Mikkel Nielsen Malling], hvoraf den ene [Mikkel] boede i Aalborg. De ere begge døde [Mikkel 21-06-1819, Rasmus 18-07-1826] og Stedet eiedes nu [ved oprettelse af protokollen i 1827] i Fælledskab af deres Enker [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg død 17-04-1841 og RN9241 Margrethe Christensen død den 05-02-1851 70 år gammel i Budolfi Sogn]. Tinglæst Adkomst har de ikke paa Stedet, ei heller er samme forfattet [dokument ikke udfærdiget]."«/i» 54)
Hvis der er tale om en ubebygget grund, som både betegnelsen Stedet og det manglende husnummer i 1787 indikerer, forklarer det den manglende indføring i brandforsikringerne frem til og med 1817. Jeg har ikke kopi af brandforsikringerne for Aaen efter 1817, derfor har jeg heller ikke oplysninger om Malling-enkernes evt. ejerskab af denne grund/bygning.
Med «i»1796-1829 Realregister Aarhus Købstad«/i» ved vi så, at Husnr. 302 [Husnr. 1827] er huset Aagade 69, matr. nr. 800, som eksisterer i folketællingen for 1834 beboet af daglejer Knud Petersen, hans kone Kirstine Marie Grosche og to døtre. 54) 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
2998 «i»"Eindommens Matriculs No.: 302 [Aagade 69, matr. nr. 800]
Det gamle Huus No. [intet]
Rode og Gade: 2den Rohde Aaen
Eierens Navn: [RN9001] Kjøbmand R. Malling
Stedet [en grund?] har været i Mallings Familie i over 20 Aar [anskaffet før 1766 måske til opmagasinering af materialer vedr. hans sejlads], og tilfaldt ved Skiftet efter [RN9009] Niels Mortensen [Niels Mortensen Malling død 12-1786] [:]Mallings Enke [RN9047 Anna Maria Rasmusdatter Hasle], i 1818 Brødrene Malling [ved hendes død den 15-05-1818 tilfaldt stedet RN9001 Rasmus Nielsen Malling og RN9048 Mikkel Nielsen Malling], hvoraf den ene [Mikkel] boede i Aalborg. De ere begge døde [Mikkel 21-06-1819, Rasmus 18-07-1826] og Stedet eiedes nu [ved oprettelse af protokollen i 1827] i Fælledskab af deres Enker [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg død 17-04-1841 og RN9241 Margrethe Christensen død den 05-02-1851 70 år gammel i Budolfi Sogn]. Tinglæst Adkomst har de ikke paa Stedet, ei heller er samme forfattet [dokument ikke udfærdiget]."«/i» 54)
Hvis der er tale om en ubebygget grund, som både betegnelsen Stedet og det manglende husnummer i 1787 indikerer, forklarer det den manglende indføring i brandforsikringerne frem til og med 1817. Jeg har ikke kopi af brandforsikringerne for Aaen efter 1817, derfor har jeg heller ikke oplysninger om Malling-enkernes evt. ejerskab af denne grund/bygning.
Med «i»1796-1829 Realregister Aarhus Købstad«/i» ved vi så, at Husnr. 302 [Husnr. 1827] er huset Aagade 69, matr. nr. 800, som eksisterer i folketællingen for 1834 beboet af daglejer Knud Petersen, hans kone Kirstine Marie Grosche og to døtre. 54) 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
2999 «i»"En for sig selv udflyttet fæste Gaard, ved Randers Kanten, hvortil er en god Avl, og Jorden besaaed med p.p. 60 Tdr. Korn, kan paa sædvanlig Maade faaes i Fæste. Anviisning faaes hos And. Kaarsberg i Aarhus"«/i». Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
3000 «i»"formedelst med behæftede Hoved Svimmelser kan ei komme paa Raadstuen, eller ud af mit Huus uden befrygtende Livs Fare", skriver han samtidig til Raadet."«/i» Basballe, Christen Jensen (I337)
 

      «Forrige 1 2 3 Næste»