Notater


Træ:  

Match 1 til 1,500 fra 3,073

      1 2 3 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
Annoncen den 26-01-1864 lyder således:

"Uden senere at have havt Leilighed til Sammenkomst med de mange Soldater, der paa Overreisen til Kjøbenhavn [soldaterne blev flyttet fra Jylland til Sjælland ifm. krigen i 1864] vare indqvarterede hos [RN9034] N. Mallings Enke i Aarhuus, hvis Huus stod aaben for alle de Soldater, der vilde ankomme, og hvis Bord var dækket med rig Velsignelse og af et godt Hjerte stod til Alles Tjeneste, have Undertegnede troet, paa egen og Manges Vegne, at burde aflægge bemeldte Enkefrue Malling vor hjerteligsteTak.
Mikkel Jensen,
Emborg Mk.
Peder Jensen,
Vissingkloster Mk."
[Begge syd for Skanderborg.]

Annoncen den 28-01-1864 lyder således:

"To Frilodsmænd [mænd trods frinummer indkaldt til soldatertjenesten] fra Lemvig takke herved [RN9034] Fru Malling paa det Hjerteligste for den overordentlig Gjæstfrihed, hun har udviist imod os under vort Ophold i Aarhuus."

Annoncen den 29-01-1864 lyder således:

"Vi aflægge herved vore hjerteligste Tak til [RN9034] Enkefrue Malling for den mod os under vort Ophold heri Byen udviste særdeles Velvillie og Godhed, der stedste skal forblive os i kjærlig Erindring.
Fire indkaldte Frilodsmænd." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2 Støbte Jernvare.....
Camin....
Kløverfrøe....
norske og svenske Bord,
samt 18, 20 og 24 Fods Lægter...
engelsk Sennop... faaes
hos
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
3 "Oversigt over Aarhuus Havns Indtægter og Udgifter, dens Capitaler og de udførte Havnearbeider i Aarene 1836 til 1844 incl., meddeelt af [RN9007] Casseren, Kjøbmand N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
4 Aarhus Stiftstidende 28-12-1874 iflg. Sejers Sedler.


Stiftstidende 28-12-1874 iflg. Sejers Sedler.
 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
5 »imellem hans Hostrv [RN9324] Anne Oluffsdaatter saa och Børn och Barnebarn [søn af RN9368] Johan Nielsøn, huis Bundegaard och Kiøbstadsgods saa och Løsøre verre sich ved hvad Naffn dett ehr eller verre kand, inttit undtaggen udi nogen Maade ephtter Schifftebreff och Affkald bemeller sig.
[RN9324] Anna Oluffsdaatter annammit siulff hindis egen Part.
[RN9331] Peder Christophersøn Byefouget sin Hustru [RN9327] Zidtsell Clemensdaatters Part, [RN?] Christen Karlsøn [RN9326? Christen Clemendssøns som da var udenlands, [RN9275] Søffren Clemendssøn sin egen och sinne tvende Søstre [RN9325] Maren Clemensdaatter [RN9328] Karen Clemensdaatter saa och Broderbarn [søn af RN9368] Johan Nielssøns Vegne som hand er rette tilfød Værge for och gall Affkald derforre«.
Senere er tilføjet i Overformynderiprotokollen: »[RN9325] Maren Clemensdaatter
finge siden [RN9329] Anders Lydichsen, [RN9328] Karen Clemensdaatter
Her [RN9332] Christen Nielssøn Friis i Rorup och [søn af RN9368] Johan Niel-
søn døde anno 1633, 17. Nouwembris [17-11-1633] «. 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
6 " FR VI [Frederiks Rex VI] Fjerde Klasse,
til Documenter efter Stemplet-
papirs-Forordningens § 5. litt. b.

10 Rigsbankskilling Sølv.
Schifter. 1836. Falkenskjold.

Hans Ustrup Fleischer,
Justitsraad, samt Borgemester og
Byefoged i Aarhuus
gjør vitterligt: at efter Begjæring af [RN9022] Kjøbmand Rasmus Mallings Enke i Aarhuus, og grundet paa dertil under 7de August forrige Aar [07-08-1835] erhvervet allernaadigst Bevilling, indstævnes herved, ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796], uden Laugdag eller Forelæggelse at kunne vente, Den eller De, der maatte være i Besiddelse af en bortkommen, under 28de Juni 1819 [28-06-1819] fra Bager Peter Sperling i Aarhuus, til bemeldte [RN9001] Kjøbmand Malling ibidem [her], for To Tusinde Rigsbankdaler Sølv udstædte Obligation, hvorved til Sikkerhed er givet Pant i Gaarden, beliggende under gammelt No. 75, nyt No. 95 paa Aarhuus Kjøbstads Middelgade [Mejlgade 76, matr. nr. 908ab]; hvilken Gaard nu eies af berørte Mad. Malling - til at give Møde for Aarhuus Byetingsret, paa Raadhuset ibd., den anden Torsdag i Mai Maaned 1837 [11-05-1837], for der og da med foranberørte Obligation at fremkomme, og deres lovlige Adkomst til samme at godtgjøre: da den i Mangel heraf, efter nærmere i Retten derom fremsættende Demonstration og Irettesættelse, ved Dom vil vorde mortificeret til Udslettelse af Panteprotocollen. Dets til Bekræftelse under mit Navn og Segl.
Aarhuus, den 7de Januar 1836 [07-01-1836].
Fleischer. (L.S.)

[Efterlysningen af det bortkomne gældsbevis sker med henblik på at få det mortificeret, så Cecilia kan sælge ejendommen ubehæftet.
I ejendommen Middelgade 95 bor bager Nicolay Hee med familie i folketællingen pr. 18-02-1834.] 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
7 " FR VI [Frederiks Rex VI] Fjerde Klasse,
til Documenter efter Stemplet-
papirs-Forordningens § 5. litt. b.

10 Rigsbankskilling Sølv.
Schifter. 1836. Falkenskjold.

Hans Ustrup Fleischer,
Justitsraad, samt Borgemester og
Byefoged i Aarhuus
gjør vitterligt: at efter Begjæring af [RN9022] Kjøbmand Rasmus Mallings Enke i Aarhuus, og grundet paa dertil under 7de August forrige Aar [07-08-1835] erhvervet allernaadigst Bevilling, indstævnes herved, ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796], uden Laugdag eller Forelæggelse at kunne vente, Den eller De, der maatte være i Besiddelse af en bortkommen, under 28de Juni 1819 [28-06-1819] fra Bager Peter Sperling i Aarhuus, til bemeldte [RN9001] Kjøbmand Malling ibidem [her], for To Tusinde Rigsbankdaler Sølv udstædte Obligation, hvorved til Sikkerhed er givet Pant i Gaarden, beliggende under gammelt No. 75, nyt No. 95 paa Aarhuus Kjøbstads Middelgade [Mejlgade 76, matr. nr. 908ab]; hvilken Gaard nu eies af berørte Mad. Malling - til at give Møde for Aarhuus Byetingsret, paa Raadhuset ibd., den anden Torsdag i Mai Maaned 1837 [11-05-1837], for der og da med foranberørte Obligation at fremkomme, og deres lovlige Adkomst til samme at godtgjøre: da den i Mangel heraf, efter nærmere i Retten derom fremsættende Demonstration og Irettesættelse, ved Dom vil vorde mortificeret til Udslettelse af Panteprotocollen. Dets til Bekræftelse under mit Navn og Segl.
Aarhuus, den 7de Januar 1836 [07-01-1836].
Fleischer. (L.S.) 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
8 " [RN9034] Mallings kaserne i 1875 var befængt med væggetøj, endog i et sådant omfang, at mandskabet har været nødsaget til at flytte fra lokalerne, mens disse blev desinficerede. Kilde: U.C. Schmidten: Kasernesagen i Århus 1878. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
9 "..har vi mellem den ydre Mindeport (Sønder Alle) og Sakshøj den saakaldte »Polakhave« (det nuværende Banegaardsterræn med tidl. Godsbanegaard [nuværende Rutebilstation]), der skal have faaet sit Navn af, at de polske Hjælpetropper i 1659 i Stedet for at forsvare Byen gemte sig herude, da det truede med et Angreb af de Svenske. Paa denne Polakhave byggedes i 1808 den Rytterbarak, som skulde huse de indkvarterede Spanioler og som gav Gaden Navnet »Spanien«, maaske under Indflydelse af det nærliggende »Grønland«."
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
10 "100 Lpd. [800 kg] Halm ønskes tilkjøbs hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
11 "12 Lpd. [96 kg] rød Kløverfrøe ønskes tilkjøbs af Withusen, Forvalter paa Moesgaard; om Prisen kan accorderes med [RN9001] Kjøbmand R. Malling i Aarhuus." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
12 "3de Fag Huus med Haveplads, paa Fiskergade [8 fag i Fiskergade 38-40, matr. nr. 203], ere at erholde tilleie fra næstk. Paaske-Flyttetid [03-04-1825]. Om Leien kan akkorderes med [RN9001] Kiøbmand R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
13 "6 a 7 Alens tørre, fuldtkantede 3/4 T. Fyrrebrædder faaes tilligemed 5 Alens 1 1/2 T. Granbrædder i udmærket Qvalitet hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
14 "90 Par Lagener kunne faaes til Vask hver
Maaned hos [RN9034] N. Mallings Enke."

[Det må være udtryk for, at RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann forsøger sig med at tilbyde vask af eks. sengetøj, idet hun udnytter den kapacitet, som dampbrænderiet har i overskud fra øl- og brændevinsproduktionen.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
15 "Aarhuus
Smakkefarten imellem Aarhuus og Calundborg.
Indpasserede.
...Kiøbmændene J. Raae, [RN9001] Malling og Sødring..." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
16 "Aarhuus Kirkenyt
Døbte i Domkirken i Juni 1825:
Skipper Jens E. Møllers Datter, Ane Jensine Marie, Fadd.: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. A. Schmidt, Kbmdene. P. Herschind, P. Mørch og J. Schmidt."
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
17 "Aarhuus Kirkenyt
Døbte i Domkirken:
Viinhandler og Kirkeværger Fulling en Datter, Jacobine Marie, Fadd.: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. A. Schmidt, Pastor Hertel, Kjøbmændene L.C. Meulengracht, M. Bech, J. Schmidt, Værthuusholder P. Munch, Handelsassistent M. Galthen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
18 "Aarhuus Kirkenyt
i Juli Maaned.
Døbte i Domkirken: Afdøde Capt. Langballes Datter, Juliane: Fadderne: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. Bøgh, Kbm. Røgind, [RN9196] J.P. Schmidt og [RN9045] C.B. Frausing." 
Schmidt, Jens Peter (I196)
 
19 "Aarhuus Kirkenyt
i Juli Maaned.
Døbte i Domkirken: Afdøde Capt. Langballes Datter, Juliane: Fadderne: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. Bøgh, Kbm. Røgind, [RN9196] J.P. Schmidt og [RN9045] C.B. Frausing." 
Frausing, Christen Bagge (I45)
 
20 "Aarhuus Kirkenyt
i Juli Maaned.
Døbte i Domkirken: Afdøde Capt. Langballes Datter, Juliane: Fadderne: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. Bøgh, Kbm. Røgind, [RN9196] J.P. Schmidt og [RN9045] C.B. Frausing." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
21 "Aarhuus Kirkenyt.
Døbte i Domkirken i Julii 1825:
Krigsraad Knudsens Datter, Christiane Amalia, Fadd.: [RN9022] Madame Malling, Mad. Kragh, Justitsraad Clemmentsen, Capitain Albrecht, Tobaksfabrikør Siegumfeldt, Kbmd. P. Herschind jun., Over-Toldbetjent Bull."
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
22 "Aarhuus, 23de Januar [23-01-1865].
- Vi have bragt i Erfaring, at [RN9034] Captain N. Mallings Enke har besluttet at oprette en Badeanstalt i større Stiil i sin Gaard [Dynkarken 41, matr. nr. 54], og at hun kan gjøre det med forholdsviis mindst Bekostning synes at følge af, at den nye Badeanstalt, ved at sættes i Forbindelse med det af hende hidtil drevne Dampbrænderi, samtidig kan paa hensigtsmæssige Maade benytte Dampen og Vandet, uden at nye Udgifter gjøres nødvendige til de derhen hørende bekostelige Apparater. Det er navnlig «b»russiske Bade«/b», hvorom Talen har været, men sandsynligvis ville ogsaa almindelige lunkne og varme Bade kunne blive at erholde der.

Gaarden [Dynkarken 41, matr. nr. 54], hvori Etablissementet agtes oprette, er beliggende paa Mindegade i Nærheden af Havet, og det synes vel derfor naturligt, at dersom Havvandet uden større Vanskelighed eller Udgift kunde indledes, burde dette skee, hvilket vistnok kunde blive til [RN9034] Eierindens Fordeel, thi lunkne Søbade ere til de fleste af Aarets Tider at give Fortrin for alle andre. Det vilde være ønskeligt, at denne Fru Mallings Plan ikke endnu maatte støde paa Hindringer; thi det maa dog vistnok ansees for et stor Gode, og hørende ind under den Slags gavnlige Foretagendeder, som selv Communer have understøttet med Pengemidler, for at være i Besiddelse af en Badeanstalt, der tilfredsstiller de almindelige Fordringer, som Reenligheds-, Hygieiniske og Sygdomshensyn gjøre uafviseligt nødvendige.

- Lunkne og varme Bade have i den senere Tid alene været at erholde hos Hr. Barbeer Warberg; men hans Locale er meget indskrænket, og russiske Bade, som ikke Faa have faaet kjære, have i længere Tid slet ikke været til at erholde her i Byen, paa Grund af, at den af afdøde Capt. M.G. Bech i sin tid oprettede Anstalt er bleven nedlagt. Samme Anstalt bestod i en Række af Aar; men i Forhold til dens Udgifter var Søgningen aldrig tilstrækkelig, hvortil ogsaa maatte bidrage, at Prisen for disse Bade var temmelig høj, - af den Grund, at ikke Opretteren skulde lide for stort Tab. Saalænge Anstalten bestod var Byen i Taknemmelighedsforhold til hiin vor virksomme Medborger, som meest af Interesse for Sagen og næppe nogensinde med Fordeel holdt Tingen gaaende.

[RN9034] Enkefru Mallings Etablissement, der, som nævnt, vil blive indrettet i det Større og tilbyde forskjellig Comfort, vil formeentligen ogsaa kunne levere Badene til en noget billigere Priis, og derved befordre en større Brug af samme."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
23 "Aarhuus, 26de Juli [26-07-1856].
- Onsdagen den 23de. ds. [23-07-1856] afsluttedes de offentlige Examina i den herværende Cathedralskole med den sædvanlige Translocationshøitidelighed. Skolens Rector, Hr. Prof. Blache, indledede Handlingen ved en kort Fremstiling af den lærde Skoles Væsen, Plan og Øiemed i de forskjellige Tidsaldre, og tog, efterat have bekjendtgjort Prøvernes Udfald, Afsked med de fra Skolen dimitterede Disciple. Til Universitetet afgik denne Gang følgende 9 Kandidater: L.M. Valeur og F.E. Sørensen med første Characteer, S.J.G. Mohr, J.W.E. Edsberg, E.Th. Bloch, A.Th. Grarup og H.C.E. Carstensen med anden, og [RN9008] R. Malling samt J. Teilmann med tredie Characteer." 
Malling, Rasmus (I8)
 
24 "Aarhuus, 27de Januar [27-01-1863].
Inat og idag [27-01-1863] har der atter her raset en voldsom Storm, der har forvoldet megen Skade paa Bygninger, Plankeværker ec. Det saakaldte gamle Exerceerhuus udenfor Mindeporten [Spanien 9, matr. nr. 48] er omblæst, ligesom ogsaa Gautiers Circus i "Sommerlyst". Desværre vil man vist atter erfare sørgelige Efterretninger fra Søen."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
25 "Aarhuus, 30te Marts [30-03-1855].
Her ligge 5 Skike udenfor Isen, nemlig: "Caroline", Capt. Tancke, tilh. J.H. Agerup hersteds, "Kjerstine", Capt. Broch, tilh. Hans Broge ibd., "Mette Kjellerup", Capt. Michelsen, tilh. [RN9007] N. Malling ibd., "Dorthea", Capt. Rasmussen, tilh. Tanggaard ibd., og "Svanen", Capt. Christensen, af Frederikshavn, alle ladede med Kul. Indeisningen er paabegyndt igaar Eftermiddags [29-03-1855], og ventes at kunne være tilendebragt imorgen [31-03-1855]. Længst ude, hvor Skibene ligge, omtent en Fjerdinvei [1.883 m] fra Havnen, skal Isen være 8 T. [8 tommer=21 cm], og længere inde over en halv Alen [31,4 cm] tyk." 
Malling, Niels (I7)
 
26 "Aarhuus, den 11te Novbr. [11-11-1848].
Briggen "Ægir", der løb af Stabelen her i Efteraaret, tilhørende dHrr.
[RN9002] Malling og [RN9179] Gaarn, og ført af Sidstnævntes [RN9181] Søn, er idag afgaaet herfra til England, osv."

 
Gaarn, Jens (I181)
 
27 "Aarhuus, den 11te Novbr. [11-11-1848].
Briggen "Ægir", der løb af Stabelen her i Efteraaret, tilhørende dHrr.
[RN9002] Malling og [RN9179] Gaarn, og ført af Sidstnævntes [RN9181] Søn, er idag afgaaet herfra til England, osv."

 
Gaarn, John (I179)
 
28 "Aarhuus, den 11te Novbr. [11-11-1848].
Briggen "Ægir", der løb af Stabelen her i Efteraaret, tilhørende dHrr.
[RN9002] Malling og [RN9179] Gaarn, og ført af Sidstnævntes [RN9181] Søn, er idag afgaaet herfra til England, osv."

 
Malling, Andreas (I2)
 
29 "Aarhuus, den 16de Januar [16-01-1861].
- Af Skatteligningen for 1861 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 21 rdr. 24 sk. skat af næring, 212 rdr. 48 sk. af formue, ialt 233 rdr. 72 sk. (0,5% af de samlede skatter).

RN9002 købmand A. Malling er ikke nævnt på listen. På listen for 1862 er han opført med en samlet skat på 52 Rdr. 16 sk., hvilket indikerer, at han i 1861 har ligget lige under grænsen på 50 rdr.

"Næringsskattens Beløb er 5164 Rdr., Formueskattens 29,275 Rdr. Samtlige Communeskatter beløbe sig her i Byen iaar til 52,207 Rdr." 
Malling, Niels (I7)
 
30 "Aarhuus, den 16de Januar [16-01-1861].
- Af Skatteligningen for 1861 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 21 rdr. 24 sk. skat af næring, 212 rdr. 48 sk. af formue, ialt 233 rdr. 72 sk. (0,5% af de samlede skatter).

RN9002 købmand A. Malling er ikke nævnt på listen. På listen for 1862 er han opført med en samlet skat på 52 Rdr. 16 sk., hvilket indikerer, at han i 1861 har ligget lige under grænsen på 50 rdr.

"Næringsskattens Beløb er 5164 Rdr., Formueskattens 29,275 Rdr. Samtlige Communeskatter beløbe sig her i Byen iaar til 52,207 Rdr." 
Malling, Andreas (I2)
 
31 "Aarhuus, den 16de Januar [16-01-1861].
- Af Skatteligningen for 1861 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 21 rdr. 24 sk. skat af næring, 212 rdr. 48 sk. af formue, ialt 233 rdr. 72 sk. (0,5% af de samlede skatter).

RN9002 købmand A. Malling er ikke nævnt på listen. På listen for 1862 er han opført med en samlet skat på 52 Rdr. 16 sk., hvilket indikerer, at han i 1861 har ligget lige under grænsen på 50 rdr.

"Næringsskattens Beløb er 5164 Rdr., Formueskattens 29,275 Rdr. Samtlige Communeskatter beløbe sig her i Byen iaar til 52,207 Rdr." 
Malling, Andreas (I2)
 
32 "Aarhuus, den 18de Marts [18-03-1867]
Aarhuus Amts 1ste Skyttekreds (Aarhuus)
afholdt forrige Søndag [10-03-1867] sin aarlige
Generalforsamling paa Raadhuset. Til
Kredsformand gjenvalgtes eenstemmmig Capt. Svane.
Til Medlemmer af Kredsbestyrelsen valgtes:
Overlærer Kraiberg, Kjøbmændene Reventlow
og [RN9002?] Malling, Lieutn. Møller,
Kjøbmand Nørretranders, Telegraphbestyrer
Jermiin, Conditor Bæhr og Handelsfuldmægtig
Wærum." 
Malling, Andreas (I2)
 
33 "Aarhuus, den 20de Februar [20-02-1857].
- Ifølge Opfordring og andre Communers Exempel meddeles herved Aarhuus Kjøbstads personelle Skatteligning-Liste [listen over de personlige skatter] for indeværende Aar [1857] (indtil en Skatteydelse af mindst 50 Rdr.):"

Den 4. højeste skatteyder er RN9007 købmand N. Malling med 21 rdr. 4 sk. skat af næring, 346 rdr. 84 sk. af formue, ialt 367 rdr. 88 sk. (0,7% af de samlede skatter).

Den 9. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 12 rdr. 60 sk. af næring, 192 rdr. 68 sk. af formue, ialt 205 rdr. 32 sk. (0,4% af de samlede skatter).

"Communeskatternes hele Beløb er 49,666 Rdr. 72 sk. For 1856 udgjorde Communeskatterne 36,595 Rdr. 60 sk.; altsaa ere de iaar forhøiede med 13,071 Rdr. 12 sk." 
Malling, Niels (I7)
 
34 "Aarhuus, den 20de Februar [20-02-1857].
- Ifølge Opfordring og andre Communers Exempel meddeles herved Aarhuus Kjøbstads personelle Skatteligning-Liste [listen over de personlige skatter] for indeværende Aar [1857] (indtil en Skatteydelse af mindst 50 Rdr.):"

Den 4. højeste skatteyder er RN9007 købmand N. Malling med 21 rdr. 4 sk. skat af næring, 346 rdr. 84 sk. af formue, ialt 367 rdr. 88 sk. (0,7% af de samlede skatter).

Den 9. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 12 rdr. 60 sk. af næring, 192 rdr. 68 sk. af formue, ialt 205 rdr. 32 sk. (0,4% af de samlede skatter).

"Communeskatternes hele Beløb er 49,666 Rdr. 72 sk. For 1856 udgjorde Communeskatterne 36,595 Rdr. 60 sk.; altsaa ere de iaar forhøiede med 13,071 Rdr. 12 sk." 
Malling, Andreas (I2)
 
35 "Aarhuus, den 23de Februar [23-02-1858].
- I Lighed med forrige Aar meddeles herved Aarhuus Kjøbstads personelle Skatteligning-Liste [listen over de personlige skatter] for indeværende Aar [1858] (indtil en Skatteydelse af mindst 50 Rdr.):"

Den 4. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 22 rdr. 8 sk. skat af næring, 330 rdr. 0 sk. af formue, ialt 352 rdr. 8 sk. (0,7% af de samlede skatter).

Den 11. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 13 rdr. 24 sk. af næring, 183 rdr. 32 sk. af formue, ialt 196 rdr. 56 sk. (0,4% af de samlede skatter).

"Communeskatternes hele Beløb er 51,413 Rdr. 39 sk. For 1857 udgjorde Communeskatterne 49,666 Rdr. 72 sk.; altsaa ere de iaar forhøiede med 1746 Rdr. 63 sk." 
Malling, Niels (I7)
 
36 "Aarhuus, den 23de Februar [23-02-1858].
- I Lighed med forrige Aar meddeles herved Aarhuus Kjøbstads personelle Skatteligning-Liste [listen over de personlige skatter] for indeværende Aar [1858] (indtil en Skatteydelse af mindst 50 Rdr.):"

Den 4. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 22 rdr. 8 sk. skat af næring, 330 rdr. 0 sk. af formue, ialt 352 rdr. 8 sk. (0,7% af de samlede skatter).

Den 11. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 13 rdr. 24 sk. af næring, 183 rdr. 32 sk. af formue, ialt 196 rdr. 56 sk. (0,4% af de samlede skatter).

"Communeskatternes hele Beløb er 51,413 Rdr. 39 sk. For 1857 udgjorde Communeskatterne 49,666 Rdr. 72 sk.; altsaa ere de iaar forhøiede med 1746 Rdr. 63 sk." 
Malling, Andreas (I2)
 
37 "Aarhuus, den 27de Januar [27-01-1860, skatteligningen for 1859 fremgår af Vejviseren det pågældende år].
- Af Skatteligningen for 1860 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

Den 3. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 360 rdr. af formue, ialt 383 rdr. 12 sk. (0,7% af de samlede skatter).

Den 60. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 11 rdr. 54 sk. af næring, 100 rdr. af formue, ialt 111 rdr. 54 sk. (0,2% af de samlede skatter).

"Næringsskattens Beløb er 5,592 Rdr. 75 sk., Formueskattens 33,410 Rdr. Communeskatternes hele Beløb er 55,753 Rdr. For 1859 udgjorde de 49,107 Rdr.; altsaa ere de iaar forhøiede med 3,646 Rdr." 
Malling, Niels (I7)
 
38 "Aarhuus, den 27de Januar [27-01-1860, skatteligningen for 1859 fremgår af Vejviseren det pågældende år].
- Af Skatteligningen for 1860 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

Den 3. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 360 rdr. af formue, ialt 383 rdr. 12 sk. (0,7% af de samlede skatter).

Den 60. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 11 rdr. 54 sk. af næring, 100 rdr. af formue, ialt 111 rdr. 54 sk. (0,2% af de samlede skatter).

"Næringsskattens Beløb er 5,592 Rdr. 75 sk., Formueskattens 33,410 Rdr. Communeskatternes hele Beløb er 55,753 Rdr. For 1859 udgjorde de 49,107 Rdr.; altsaa ere de iaar forhøiede med 3,646 Rdr." 
Malling, Andreas (I2)
 
39 "Aarhuus, den 27de Januar [27-01-1860, skatteligningen for 1859 fremgår af Vejviseren det pågældende år].
- Af Skatteligningen for 1860 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

Den 3. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 360 rdr. af formue, ialt 383 rdr. 12 sk. (0,7% af de samlede skatter).

Den 60. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 11 rdr. 54 sk. af næring, 100 rdr. af formue, ialt 111 rdr. 54 sk. (0,2% af de samlede skatter).

"Næringsskattens Beløb er 5,592 Rdr. 75 sk., Formueskattens 33,410 Rdr. Communeskatternes hele Beløb er 55,753 Rdr. For 1859 udgjorde de 49,107 Rdr.; altsaa ere de iaar forhøiede med 3,646 Rdr." 
Malling, Andreas (I2)
 
40 "Aarhuus, den 3die Decbr. [03-12-1859].
Efter hvad vi have bragt i Erfaring har Communalbestyrelsen, forinden den udmeldte Mænd til paa Communens Vegne at overvære Besigtigelsen af Jernbanelinien m.v. [jernbanen Aarhus-Randers], udtalt som sin Anskuelse, at Banegaardens [Hovedbanegården] Henlæggelse Nord for Byen er af Vigtighed for denne i sin Heelhed som Commune, og at den derfor maatte ønske, at de udvalgte Mænd anvende deres Indflydelse paa Opnaaelsen heraf, hvis dette ikke skulde være paatænkt."
[Et forgæves ønske, den efterfølgende besigtigelse afslører, at Staten allerede har valgt at placere banegården lige syd for sognegrænsen mellem Aarhus og Viby Sogn på sidstnævntes jord.] 
Malling, Niels (I7)
 
41 "Aarhuus, den 3die Decbr. [03-12-1859].
Efter hvad vi have bragt i Erfaring har Communalbestyrelsen, forinden den udmeldte Mænd til paa Communens Vegne at overvære Besigtigelsen af Jernbanelinien m.v. [jernbanen Aarhus-Randers], udtalt som sin Anskuelse, at Banegaardens [Hovedbanegården] Henlæggelse Nord for Byen er af Vigtighed for denne i sin Heelhed som Commune, og at den derfor maatte ønske, at de udvalgte Mænd anvende deres Indflydelse paa Opnaaelsen heraf, hvis dette ikke skulde være paatænkt."
[Et forgæves ønske, den efterfølgende besigtigelse afslører, at Staten allerede har valgt at placere banegården lige syd for sognegrænsen mellem Aarhus og Viby Sogn på sidstnævntes jord.] 
Malling, Andreas (I2)
 
42 "Aarhuus, den 3die Januar [03-01-1840].
Ved den idag [03-01-1840] stedfundne Borgerforsamling paa Raadhuset for at vælge nye Borgerrepræsentanter og Ligningsmænd i de afgaendes Sted bleve valgte: Hr. Oberst Ridder v. Høegh-Guldberg (der for kort siden havde taget Borgerskab), Kjøbmand J.P. Hald (der var blandt de afgaaende), og Feldbereder P. Weis. Tillige blev der valgt tre Ligningsmænd, nemlig [RN9550?] Kbm. H. Gjedding, S. Lind (der var blandt de afgaaende) og [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
43 "Aarhuus, den 6te Februar [06-02-1862].

[Listen indledes med en beskrivelse af skattegrundlaget: grundtaksten, gadearealet, assurancesummen, næring og brug, formue og lejlighed (en form for ejendomsbeskatning), hartkornet (beskatning af landbrugsjorden) og Frue Kirkes vedligeholdelse samt en forklaring på de væsentligste stigninger: Fattigvæsenet, ny gade mellem Studsgade og Nørregade [Nørreport] og inddæmning ud for Grønlandsgade.]

"Communens samlede Udgifter for dette Aar ere calculerede til c. 69,600 Rdr., hvoraf, efter at Indtægterne af Byens faste Eiendomme m.v. ere fradragne, det formodede Deficit [kasseunderskud] af c. 59,000 Rdr. er paalignet Skatteyderne og fordeelt saaledes:...paa Næring og Brug c. 5,850 Rdr., paa Formue og Leilighed c. 36,000 Rdr..."

- Nedennævnte Skatteydere ere ansatte for et Skattebeløb paa Næring og Formue af over 50 Rdr., nemlig:"

Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 257 rdr. 48 sk. af formue, ialt 280 rdr. 60 sk. (0,7% af de samlede skatter for næring og formue).

RN9002 købmand A. Malling er opført som en af de laveste beskattede med 9 rdr. 24 sk. af næring, 42 rdr. 88 sk. af formue, ialt 52 rdr. 16 sk. (0,1% af de samlede skatter for næring og formue).


 
Malling, Niels (I7)
 
44 "Aarhuus, den 6te Februar [06-02-1862].

[Listen indledes med en beskrivelse af skattegrundlaget: grundtaksten, gadearealet, assurancesummen, næring og brug, formue og lejlighed (en form for ejendomsbeskatning), hartkornet (beskatning af landbrugsjorden) og Frue Kirkes vedligeholdelse samt en forklaring på de væsentligste stigninger: Fattigvæsenet, ny gade mellem Studsgade og Nørregade [Nørreport] og inddæmning ud for Grønlandsgade.]

"Communens samlede Udgifter for dette Aar ere calculerede til c. 69,600 Rdr., hvoraf, efter at Indtægterne af Byens faste Eiendomme m.v. ere fradragne, det formodede Deficit [kasseunderskud] af c. 59,000 Rdr. er paalignet Skatteyderne og fordeelt saaledes:...paa Næring og Brug c. 5,850 Rdr., paa Formue og Leilighed c. 36,000 Rdr..."

- Nedennævnte Skatteydere ere ansatte for et Skattebeløb paa Næring og Formue af over 50 Rdr., nemlig:"

Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 257 rdr. 48 sk. af formue, ialt 280 rdr. 60 sk. (0,7% af de samlede skatter for næring og formue).

RN9002 købmand A. Malling er opført som en af de laveste beskattede med 9 rdr. 24 sk. af næring, 42 rdr. 88 sk. af formue, ialt 52 rdr. 16 sk. (0,1% af de samlede skatter for næring og formue).


 
Malling, Andreas (I2)
 
45 "Aarhuus, den 6te Juli [06-07-1848].
I en Tid af 14 Dage ere her løbne to Skibe af Stabelen, nemlig en Skonnert, drægtig 51 C.ommerce Læster [51 Kommercelæst = 132,6 tons], bygget af vor bekjendte dygtige Skibsbygmester Thomsen for egen Regning, og en Brig, 92 Commerce Læster [239,2 tons, Ægir] af Skibsbygmester Hoyer, for et Interessentselskab, efter Forlydende Kmd. R. Schandorff og [RN9002] Andr. Malling samt [RN9179] Skibskaptajn Gaarn sen.

"8.7 [08-07-1848] Briggen "Ægir", som i Onsdags [05-07-1848] løb af Stabelen, skal være et af de største Skibe, som i lang Tid er blevet bygget her, og iflg. Kyndiges Dom være et ganske fortrinligt Fartøi, saa ved denne sin Debut, har Skibsbygmester H. Hoyer altsaa afgivet et hæderligt Vidnesbyrd om sin Dygtighed. Vor By er altsaa nu i Besiddelse af to udmærkede Mænd i dette Fag."

[Kommercelæst: indtil 1867: 150 kubikfod, og dertil svarende normalvægt 2600 kilogram; efter 1867: 2 registertons. Kilde: ordnet.dk] 
Gaarn, John (I179)
 
46 "Aarhuus, den 6te Juli [06-07-1848].
I en Tid af 14 Dage ere her løbne to Skibe af Stabelen, nemlig en Skonnert, drægtig 51 C.ommerce Læster [51 Kommercelæst = 132,6 tons], bygget af vor bekjendte dygtige Skibsbygmester Thomsen for egen Regning, og en Brig, 92 Commerce Læster [239,2 tons, Ægir] af Skibsbygmester Hoyer, for et Interessentselskab, efter Forlydende Kmd. R. Schandorff og [RN9002] Andr. Malling samt [RN9179] Skibskaptajn Gaarn sen.

"8.7 [08-07-1848] Briggen "Ægir", som i Onsdags [05-07-1848] løb af Stabelen, skal være et af de største Skibe, som i lang Tid er blevet bygget her, og iflg. Kyndiges Dom være et ganske fortrinligt Fartøi, saa ved denne sin Debut, har Skibsbygmester H. Hoyer altsaa afgivet et hæderligt Vidnesbyrd om sin Dygtighed. Vor By er altsaa nu i Besiddelse af to udmærkede Mænd i dette Fag."

[Kommercelæst: indtil 1867: 150 kubikfod, og dertil svarende normalvægt 2600 kilogram; efter 1867: 2 registertons. Kilde: ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
47 "Aarhuus, den 7de Decbr. [07-12-1859].
Med Besigtigelsen af Jernbanelinien [Aarhus-Randers] fortsattes igaar [06-12-1859 fra Aaby] indtil Aarslev Mølle, hvorfra man altsaa idag [07-12-1859] gaar videre. Ved Brabrand bliver det første Stationssted herfra Byen." 
Malling, Niels (I7)
 
48 "Aarhuus, den 7de Decbr. [07-12-1859].
Med Besigtigelsen af Jernbanelinien [Aarhus-Randers] fortsattes igaar [06-12-1859 fra Aaby] indtil Aarslev Mølle, hvorfra man altsaa idag [07-12-1859] gaar videre. Ved Brabrand bliver det første Stationssted herfra Byen." 
Malling, Andreas (I2)
 
49 "Aarhuus.
Her paa Rheden ere ankomne: ...Capt. og R. Nielsen fra Bordeaux med Vine til Hr. Kbm. Fulling og Flere her i Byen (Skibet er [RN9001] Hr. Kbm. Mallings)." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
50 "Aarhuus. Atter har vi her havt en farlig Ildebrand, og atter havt det Held i Ulykken, at det var ved Dagen og i stille Veir. I Søndags Efterm. Klokken 4 ½ [20-12-1835 kl. 16.30] brød en stærk Ild pludseligt ud igjennem Taget paa [RN9007] Købmand Mallings Gaard ved Mindeporten, men ved vort raske Brandvæsens hurtige Hjelp blev Ilden lykkelig sluttet uden at grib videre om sig. Branden var kommet fra Kjøllen [ovnen til tørring af kornet]."
 
Malling, Niels (I7)
 
51 "Af en Fortegnelse over de jydske Skibsrhedere erfares, at i Aarhuus eiede ved Udgange af f.A. [31-12-1859] J.H. Agerup 6 Skibe med Drægtighed af 244 C.-L., C. Langballe 3 Skibe med 182 C.-L., H. Tanggaard 4 Skibe med 142 1/2 C.-L-, [RN9002] A. Malling og H. & F.C. Schandorff 2 Skibe med 127 C.-L.[330,2 tons], og H. Broge [Hans Broge] 2 Skibe med 101 1/2 C.L."

[Kommercelæst: indtil 1867: 150 kubikfod, og dertil svarende normalvægt 2600 kilogram; efter 1867: 2 registertons. Kilde: ordnet.dk] 
Malling, Niels (I7)
 
52 "Af en Fortegnelse over de jydske Skibsrhedere erfares, at i Aarhuus eiede ved Udgange af f.A. [31-12-1859] J.H. Agerup 6 Skibe med Drægtighed af 244 C.-L., C. Langballe 3 Skibe med 182 C.-L., H. Tanggaard 4 Skibe med 142 1/2 C.-L-, [RN9002] A. Malling og H. & F.C. Schandorff 2 Skibe med 127 C.-L.[330,2 tons], og H. Broge [Hans Broge] 2 Skibe med 101 1/2 C.L."

[Kommercelæst: indtil 1867: 150 kubikfod, og dertil svarende normalvægt 2600 kilogram; efter 1867: 2 registertons. Kilde: ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
53 "Af [RN9001] Kiøbmand Hr. R. Malling er indsendt til Fattig-Cassen 1 Rdr., som 3de Bønder har maattet betale for skiødesløs Omgang med Ild i hans Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Aarhuus Fattige Commission den 7de Julii 1806 [07-07-1806]." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
54 "Afdreiede Metal-Mortere med Stødere, samt [firkant vist vandret] Spøttebakker af Jern med Messing Foring, faaes hos
[RN9007] N. Malling."

 
Malling, Niels (I7)
 
55 "Afg. fra Khvn. i Morges Kl. 5. Ank. Efterm. Kl. 5 1/4 [17.15]... 23 Dæk passagerer - ialt 161 Passagerer" Malling, Niels (I7)
 
56 "Afgrøden af 6 Skpr. Land [4.140 m2], besaaet med Rug, og et Stykke Eng, hvorpaa avles 2 a 3 Læs Hø, kan faaes tilkjøbs hos [RN9002] A. Malling."

[Engarealet er en del af det nuværende Godsbaneareal/Mølleengen.] 
Malling, Andreas (I2)
 
57 "Alle de, som ere i Besidelse af [øl] Ankere fra [afgåede RN9007 kaptajn Niels Malling] afg. Capt. Mallings Ølbryggeri, bedes godhedsfuldt om at levere dem tilbage snarest muligt. [RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann alias Mallings Enke]"

[Vi kan ud af teksten se, at Niels som en del af købmandshandelen har produceret øl, men ikke om det har haft så stort et omfang, at det har gået under navnet Mallings Ølbryggeri. I datiden blev alle navneord skrevet med stort.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
58 "At Byraadet har tillagt den over Gartner N. Webers Ejendom Matr. nr. 5b og 5c af Aarhus Markjorder fra Marselisborg i lige Forlængelse af Jægergaardsvej nye anlagte Gade Navn "Ewaldsgade" skal man herom meddele." Malling, Rasmus (I4)
 
59 "At jeg fra Dags Dato [14-09-1830], har overdraget den af mig hidtil førte Handel til min Søn [RN9007] Niels Malling, og at samme af ham fortsættes for hans Regning allene, undlader jeg ikke hermed at bekjendtgøre, hvorved jeg tillige gjentagende anmoder de af mine Handelsvenner og Bekjendte, som endnu skylder mig Regningskrav for bekomne Vare, snarligst at afgjøre samme med min Søn, som herved qvitterer paa mine Vegne.
Aarhuus, den 14de Septbr. 1830 [14-09-1830]
R. Mallings Enke [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg].

I Forbindelse med ovenstaaende Avertissement anmodes de, som skylder for bekomne Vare, hidrørende fra den af min [RN9022] Moder hidtil førte Handel, snarligst at afgjøre samme med mig, hvorved jeg tillige anbefaler mit Vare Udsalg bestaaende af:

Forskjellige Dimentioner flad svensk & norsk Stangjern, Jern [vist med to kantede vandrette paranteser udtryk for H-jern eller I-jern?], valset og smeddet Baandjern, Boltjern, Ege Huustømmer, Fyr & Gran Tømmer, tørre Fyr & Gran Planker og Brædder, Lægter, tørre Egeplanker, bedste Liebauer Hør [til tøj], flere Sorter Hamp [til tovværk], Hør & Hampeblaar [affald fra hør og hamp], Liverpool, St. Ybes- og ægte Lyneborg Salt, norsk, finsker og stettiner Glas, valsede Kobberplader og Bonde, Bielæggere, 2 & 3 Etage Kakkelovne, bedste Kalk, Tagsteen, gammel St. Croix Rom, Beeg, Tjære etc. forsikkrende den reelleste Behandling forenet med muligst billige Priser.
Aarhuus, den 14de September 1830 [14-09-1830]
[RN9007] N. Malling." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
60 "At jeg fra Dags Dato [14-09-1830], har overdraget den af mig hidtil førte Handel til min Søn [RN9007] Niels Malling, og at samme af ham fortsættes for hans Regning allene, undlader jeg ikke hermed at bekjendtgøre, hvorved jeg tillige gjentagende anmoder de af mine Handelsvenner og Bekjendte, som endnu skylder mig Regningskrav for bekomne Vare, snarligst at afgjøre samme med min Søn, som herved qvitterer paa mine Vegne.
Aarhuus, den 14de Septbr. 1830 [14-09-1830]
R. Mallings Enke [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg].

I Forbindelse med ovenstaaende Avertissement anmodes de, som skylder for bekomne Vare, hidrørende fra den af min [RN9022] Moder hidtil førte Handel, snarligst at afgjøre samme med mig, hvorved jeg tillige anbefaler mit Vare Udsalg bestaaende af:

Forskjellige Dimentioner flad svensk & norsk Stangjern, Jern [vist med to kantede vandrette paranteser udtryk for H-jern eller I-jern?], valset og smeddet Baandjern, Boltjern, Ege Huustømmer, Fyr & Gran Tømmer, tørre Fyr & Gran Planker og Brædder, Lægter, tørre Egeplanker, bedste Liebauer Hør [til tøj], flere Sorter Hamp [til tovværk], Hør & Hampeblaar [affald fra hør og hamp], Liverpool, St. Ybes- og ægte Lyneborg Salt, norsk, finsker og stettiner Glas, valsede Kobberplader og Bonde, Bielæggere, 2 & 3 Etage Kakkelovne, bedste Kalk, Tagsteen, gammel St. Croix Rom, Beeg, Tjære etc. forsikkrende den reelleste Behandling forenet med muligst billige Priser.
Aarhuus, den 14de September 1830 [14-09-1830]
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
61 "At jeg i min eiende Gaard No. 341 paa Mindegade [Mindegade 6, matr. nr. 96] har etableret mig som Købmand, og Tirsdag den 21. ds. [21-05-1839] aabner mit Udsalg af Colonialvare samt Tømmer, Brædder, Jern, Steenkul, med videre, og tillige gjør Indkøb af Landets Producter [han køber landbrugets varer].
Alt til almindelige gangbare Priser, dette giver jeg mig herved den ærbødige Frihed at bekjendtgøre.
Aarhuus, den 19. Mai 1839 [19-05-1839]
[RN9002] Andreas Malling."
 
Malling, Andreas (I2)
 
62 "At min kjære Tante [RN9217] Christiane Linnemann igaar Eftermiddag [30-03-1887] er afgaaet ved Døden, bekjendtgjøres herved for Slægt og Venner. Aarhuus, d. 31. Marts 1887 [31-03-1887] [RN9036?] N. Malling [ugift]
Begravelsen finder Sted fra Kapellet paa den nye Kirkegaard [Nordre Kirkegård] Mandagen den 4de April Kl. 1 ½ [04-04-1887 kl. 13.30]."
Kilde: Aarhus Stiftstidende 31-03-1887
 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
63 "At Undertegnede ere blevne enige om fra Søndagen den 24de November [24-11-1872] indtil videre at lukke vore Boutiker hver «b»Søndag Aften Kl. 8 «/b»[20.00], tillade vi os herved at bekjendtgjøre.
Aarhuus, den 19de Novbr. 1872 [19-11-1872].
Carl Poulsen. L. Andersen. A.R. Petersen.
A. Petersen. Hans Schriver.
[RN9034] N. Mallings Enke" 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
64 "At vor kjære lille [RN9206] Mette Johanne Heine Malling i Nat er indgaaet til den evige Fred, bekjendtgøres herved.
Aarhuus, den 15. November 1876 [15-11-1876]
[RN9005] Petrea Malling f. Heine. [RN9004] R. Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 15-11-1876

 
Malling, Mette Johanne Heine (I206)
 
65 "Auction. Efter [RN9001?] Hr. Kiøbmand H. Mallings Forlangende bliver ved Auction Mandagen den 8de Maii førstkommende om Eftermiddagen Kl. 3 slet [08-05-1809 kl. 15] bortsolgt paa Aarhuus Brygge [havnen] en norsk fyrre Træslast bestaaende af:
circa 26 Tylter lange [312], maaler i cubic fra 7 til 11 Tom [0,12 til 0,18 l] .
6 Dito [Tylter, 72 stk.] Paaler [stænger?] fra 14 til 28 Fod lange [439 til 878 cm], Dito [cubic] fra 4 til 7 Tom [0,07 til 0,12 l] .
1600 Planker fra 6 til 16 Fod lange [188 til 502 cm], Dito [cubic] 2 1/2 a 3 Tom. tykke [0,04 til 0,05 l] .
Alt efter de Conditioner som paa Auctionsstedet nærmere skal blive bekiendtgiort. Lysthavende behager at indfinde sig bemeldte Tid og Sted. Aarhuus, den 4de Maii 1809 [04-05-1809]. Auctionsdirectionen.

[1 tylt=12 stykker, brugt som enhed ved salg af tømmer, brædder. kilde: ordet.dk] Bielker fra 10 til 24 Fod [314 til 753 cm] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
66 "Beboelses-Leiligheden i Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], ligeoverfor Jernbanegaarden [det er første gang, vi ser denne reference], bestaaende af 8 rummelige Værelser foruden Kjøkken, Spisekammer og Domestik-Værelser samt endeel ydre Beqvemmeligheder, kan til April [01-04-1862] faaes tilleie af
[RN9007] N.Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
67 "Bedste rinhske Møllestene, og engelske Sandstene, af forskjellige Dimensioner, faaes billig hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
68 "Bekendtgørelser.
Det blev min tunge Pligt at bekjendtgøre for fraværende Familie og Venner:
at det har behaget Gud i Dag [18-07-1826] at bortkalde til et bedre Liv, til rene Aanders salige Samfund, min evig uforglemmelige dyrebare Mand, [RN9001] Købmand Rasmus Malling i en Alder af 59 Aar.
I mange Aar, men i Særdeleshed det sidste, havde han kjæmpet med alle de med en ulægelig Steensmerte [blæresten, galdesten eller nyresten] forbundne Lidelser, men hans sidste Øieblikke var den blideste overgang, og liig den vederkvædende Søvn, der overfalder den trætte Vandrer efter en møiefuld Dag.
Enhver som kjendte vor indbyrdes huuslige Lykke vil føle vort Tab og skjænke mig og vore tvende [RN9007, RN9002] Børn, fra hvilke han, ak for tidlig! bortvandrede, deres Medlidenhed.
Kun den Tanke trøster mig, der i saa mangt et ængsteligt Øieblik har været Vidne til hans haarde Kamp: Han har nu Roe. Ja
Den Gode slumrer nu i Fred,
Saa froe han hørte Dødens Bud:
Thi han fandt Naade hos sin Gud.
Aarhuus, den 18. Juli 1826 [18-07-1826]
[RN9022] C. M. Malling f. Kaarsberg"
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 18-07-1826 og 22-07-1826

"Aarhuus
Atter har Aarhuus tabt en af sine solideste, virksomste og agtværdigste Borgere ved [RN9001] Kjøbmand Rasmus Mallings Død i disse Dage [den anden var måske RN9049 Andreas Kaarsberg død den 08-07-1826]. At man dybt føler Savnet af denne i saa mange Henseender i vore Dage højstsjeldne Mand, derom vidnede ogsaa præget i alles Aasyn den 24 Julii [24-07-1826], da hans jordiske Levninger bleve bragt til Domkirken, hvor hans Liig blev bisat [for efterfølgende at blive begravet på Søndre Kirkegård]. Et talrigt Følge af Byens Embedmænd og Borgere, saavelsom mange Uindbudne af Byen og fra Landet hædrede hans Liig ved at følge det did. Alle Skibene i Havnen flagede, og mange Søemænds taarefyldte Øine vidnede om deres Sorg og deres Tab. Ved Domkirkegaardens Grændse modtoges Liget med en høitidelig Sørgemusik, foranstaltet af den salig Afdødes ven, Hr. Kirkeværge Fulling, og under Bisættelsen blev der opført en sædeles smuk Sørgemusik fra Orgelet. Hs. Høiværdighed Hr. Stiftsprovst Studsgaard fremsagde efter Jordspaakastelsen nogle skjønne ord, der fandt en tro Gjenklang hos alle dem der kjendte den salig Hendengangnes sjeldne Værk. Liget bisattes i Domkirkens Korsgang under det der hængende smukke Skib, som Aar 1720 blev skjænket til kirken af 10 Søemænd og Aarhuus Borgere. Dette Skib var med sort Flor dekoreret, og paa et af dets Flag anbragt den skjønne Tanke: "Held hver som kom i Fredens Havn!"
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826

"(Forlangt indrykkelse)
Over afgangne [RN9001] Kiøbmand Malling.
Aarhuus tabte i Kiøbmand Rasmus Malling en af sine solideste og meest agtbare Handelsmænd: ophøiet over Titelprunk, ved Redelighed, Arbeidsomhed, Bestemthed, Tienstagtighed og Ordholdenhed, høstede han sin Løn i Guds Velsignelse og fand Agtelse her; i himmelsk Glæde og Salighed vil han høste den hisset."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826

Sejrs kommentar til de Aarhuus Stiftstidendes og de indsendte omtaler af Rasmus Malling bragt i avisen i juli 1826:

"I Omtalen af [RN9001] Rasmus Malling i Anledning af hans Død er det betegnende for Tidens Stil, at saavel Avisens egen som de indsendte Indlæg særlig taler om hans "sjeldne Værd" og Fortræffelige Egenskaber, men saa at sige ikke forsøger at give nogen Karakteristik af dem eller blot at meddele biografiske Data som Baggrund."
Kilde: Sejrs Sedler
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
69 "Bekiendtgiørelser.
Den aarlige Gave af Aarhuus Bye til danske Sømænd i engelsk Fangenskab have vi undertegnede for Halaaret fra 1st Novbr. 1810 [01-11-1810] til 1ste Maii 1811 [01-05-1811], under sidstafvigte 28de Junii [28-06-1811] oversendt Hr. Justitsraad Smith, Chef for Søe-Statens Commissariats-Contoir i Kiøbenhavn, med 380 Rdlr. 24 sk., og for samme modtager saadant Beviis:
"Ærbødigst erkiendes Modtagelsen af de 380 Rdlr. 24 sk., som mine Herrers Høistærede af 28de f.M. [28-06-1811] bragte mig til vore uheldige Landsmænd i engelsk Fangenskab. Kiøbenhavn, den 6te Julii 1811 [06-07-1811].
ærbødigst Smith.
Til de Herrer Bechmann, [RN9001] R. Malling, C. Smidth, Studsgaard, [RN9107] S.J. Schmidt og H. Beck i Aarhuus."
Hvilket vi herved have den Ære at bekiendtgiøre denne Byes respective Indvaanere til behagelig Underretning.
Aarhuus, den 10de Julii 1811 [10-07-1811].
N.K. Bechmann. [RN9001] R. Malling. C. Schmidt. Studsgaard. [RN9107] Søren J. Schmidt. H. Beck." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
70 "Bekiendtgiørelser.
Efte en kort Brystsvaghed [tuberkulose], behagede den almægtige Gud i Gaar Middags [26-02-1822] at kalde fra dette Jordiske til sit himmelske Rige, min Handelsbetient Anders Kierkebye, i sin blomstrende Alders 29de Aar. I fiorten samfulde Aar har han tient ved mine Handelsforretninger, viist troe Omhyggelighed og Retskaffenhed ved alle Leiligheder i Særdeleshed da Sygdomstilfælde saa ofte har trykket mig [Rasmus havde også problemer med sit helbred i flere år før hans død i 1826]. Han modtager nu den Høiste Løn [i Himmeriget]. Som hans Vandel var og [også] hans Overgang [sine sidste dage], (uden synderlige Smerter) rolig og blid. Fred med hans Aske! [hensmuldrende levninger] Dette sørgelige Overgangs Budskab giver jeg mig den Ære at anmelde for den sal. Afdødes fraværende Forældre, Familie og Venner.
Aarhus den 27de Febr. 1822 [27-02-1822].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
71 "Bekiendtgiørelser.
Efter allerhøieste Resolution bliver Onsdagen den 26de Junii om Eftermiddagen Kl. 2 slet [26-06-1811 kl. 14] ved offentlig Auction bortsolgt circa 250 Tdr. engelsk Steenkul i [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Mallings Gaard ved Mindet [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Conditionerne bekiendtgiøres paa Auctionsstedet, hvor Liebhaverne behagelig til bemeldt Tid ville give Møde.
Aarhus, den 23de Junii 1811 [23-06-1811].
Auctionsdirectionen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
72 "Bekiendtgiørelser.
Efter Hr. Pastor Borups Opfordring, ere følgende Gaver indkomne til den ved Caution ruinerede Gaardmand Anders Wistisen i Plougstrup [ved Hedensted?].
... [RN9001] Kiøbmand Malling 2 Rd...
[i alt] 423 Rd. 3 M.
Af hvilken Summa, 300 Rdlr. blev afsendt til Hr. Pastor Borup med sidste Agepost.
N. Lund
Eier af Aarhuus Stifts Adressecontoir." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
73 "Bekiendtgiørelser.
Fortsættelse [oversigt over] af Medlemmerne i det oekonomiske Selskab for Aarhuus Amt:
[Nyindmeldte]
Aarhuus.
... [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Malling [som har indbetalt et indskud på 10 Rdlr. og betaler et årligt kontingent på 5 Rdlr]...
[ialt udgør indskuddet 1.678 Rdlr. og kontingentet 638 Rdlr.]
Aarhus, den 10de Martii 1810 [10-03-1810].
Güldencrone, Stiftsamtmand over Aarhuus Stift.
Birch, Biskop over Aarhuus Stift.
Carøe, Justitsraad og Herredsfoged.
Secher, Provst.
Schumacher, Bye- og Herredsfoged.
J.H. Larsen, 2den ref. Kapellan ved Domkirken i Aarhuus." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
74 "Bekiendtgiørelser.
Torsdagen d. 17de Julii Kl. 2 Eftermiddage [17-07-1817] sælges ved offentlig Auction ved Havnens søndre Side, et Partie Svenske Brædder, hvortil Liebhaverne behager at møde.
Aarhuus d. 14de Julii 1817 [14-07-1817].
[RN9001] Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
75 "Bekiendtgjørelser.
Efter den af undertegnede i Aarhuus Stiftstidende skeete Opfordring er til de brandlidte Tjenestefolk paa Lyngbyegaard indkommen følgende milde Gaver:

... [RN9022] Mad. Mallings Tjenestefolk 2 Rbd...

Saaledes er foruden Varer og Klædningsstykker i Alt indkommen 37 Rbd. rede Sølv og 119 Rbd. og 3 Mk. Sedler og Tegn [mønt- eller pengetegn, tegn formidlet af Rigsbanken]; hvilket ere blevne uddeelte til de Brandlidte i Forhold til deres lidte Tab. Den i Aarhuus Stiftstidende indførte Opfordring har S.T. Hr. Overkrigscommissair Elmquist [ejer og redaktør af Aarhus Stiftstidende] ladet indrykke for halv sædvanlig Betaling, og denne Anmeldelse aldeles gratis.
De brandlidte Tjenestefolk, hvis Trang herved for det meste er bleven afhjulpen, bringe ved mig de ædle Velgjørere deres oprigtige og inderlige Tak. Selv har jeg atter modtaget et Beviis paa, at der i vort kjære Danmark altid gives ædle Mennesker, der have Hjerte til efter Evne at lindre nødlidende Brødres tunge Skjæbne, og at Mange føle Sandheden af Jesu Ord: "Saligt er det, hellere at give end at tage."
Borum Præstegaard, den 7de Mai 1828 [07-05-1828].
Chr. Olrik."

["Sønnen, Thøger Lassen Althalt, arvede Lyngbygaard i 1808, og han skulle blive slægtens sidste ejer af Lyngbygaard. Efter hans død blev Lyngbygaard i 1826 købt af Johannes Friis, som indtil da havde tjent ved hæren. Han løb dog hurtigt ind i store problemer, da gårdens udbygninger brændte ned lige efter, at forsikringen af besætning og inventar var udløbet." Kilde: http://www.danskeherregaarde.dk om Lyngbygård ] 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
76 "Bekjendtgjørelser.
At det behagede det alvise Forsyn ved en blid og rolig Død at bortkalde [RN9007] Capitain og Kjøbmand Niels Malling, Mandag Morgen den 21de Juli 1862 [21-07-1862] bekjendtgøres sørgeligst for fraværende Slægt og Venner af
[RN9034] hans Enke og efterladte Børn
Aarhuus, den 22de Juli 1862 [22-07-1862]
Begravelsen findet Sted fra Hjemmet Fredag den 25de Juli, Kl. 12 [25-07-1862]"
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 22-07-1862, 23-07-1862, 24-07-1862

"Døde
[RN9007] Capit. og Kbmd. Niels Malling i Aarhus."
Kilde: Aalborg Stiftstidende 23-07-1862

"Tanker ved [RN9007] Capitain og Købmand Niels
Mallings Død i Aarhuus ,
den 21de Juli 1862 [21-07-1862]

Som en Uveirssky gjør Dag til Nat,
Saa kommer ofte Sorgen brat
Og gjør et Skaar i huuslig Ro,
Hvor Hjerter kjærligt sammenbo.

Saa ofte kommer Dødens Haand
Og løser Livets Rosenbaand,
Saa Hjertet lider Sorg og Vee,
Og Øiet kan kun Mørkhed see.

Hvor ofte lyder Dødens Røst,
Saa vidt om Land i Vaar, i Høst,
Og komme snart til dunkle Vraa.
Snart den til Rigmand, høit paa Straa.

Den grumme Død, den gjør ei Skjel
Paa Ung og Gammel, Riig og Træl;
Den saarer kun med giftig Braad,
For den er ingen Fred og Raad.

Saa kom og her den sule Død
Og blegned Kinden, som var rød;
Den kaldte [RN9007] Manden bort i Hast,
Endskjøndt han stod som Træer fast.

O Død! du saared' Børn og Viv,
Thi der var kjærligt Sammenliv;
Den Enes Fryd, den Andens Lyst,
De deelte Sorgen Bryst ved Bryst.

Hans [RN9034] Hustru, som ham fulgte glad,
Dem har nu Døden skillet ad.
Det er saa tungt at tænke paa, -
Dog Herrens Raad vi ei forstaae.

For hende, som nu ene staaer,
Gid Prøven være ei for haard;
Men gyd, o Gud, din milde Trøst
I hendes sorgopfyldte Bryst!

a. h."

Kilde: Aarhuus Stiftstidende 16-08-1862
 
Malling, Niels (I7)
 
77 "Bekjendtgjørelser.
For at fremme et stadigt Samqvem med Hovedstaden, have Rhederierne for Jagterne:
Maren Cathrine, ført af Skipper N. Falslew,
De tvende Søstre do.do.do. J.K. Hansen,
Adonis do.do.do. J. Nyrup, og
De tvende Venner do.do.do. W.Thomsen,
forenet dem om, at disse 4 Jagter for Fremtiden skulle afgaae til bestemte Tider, saaledes at et Skib afgaaer omtrent hver 14de Dag herfra til Kjøbenhavn, et Andet fra Kjøbenhavn hertil.
DHerrer Handlende og Andre som have Gods at fo ville saaledes være sikrede en hurtig Expedition, og kunne stedse stole paa Skibenes Afgang paa de Dage der nærmere i Avisen vil blive bekjendtgjort.
Aarhuus, den 14de. Mai 1835 [14-05-1835].
C.A. Bünger. R. Schandorff. J. Røgind.
C. Bang. P.C. Kaae. J.F.W. Røse.
C.L. Schmidts Enke. L.P. Schmidt.
P. Herskind. [RN9007] N. Malling. J.P. Hammershøi.
I Henhold til Ovenstaaende afgaar Skiper J. Nyerup herfra til Kjøbenhgavn den 20de Mai [20-05-1835], ligeledes Skipper A. Falslew den 23de [23-05-1835] fra Kjøbenhavn til Aarhuus." 
Malling, Niels (I7)
 
78 "Bekjendtgørelser.
At det har behaget Gud Fredagen den 7de Juli om Eftermiddagen Kl. 3 [07-07-1826 kl. 15] at bortkalde fra dette Liv vor inderlig elskede Fader, [RN9049] forhenværende Færgeløbskasserer, Andreas Kaarsberg i Aarhuuus, i hans Alders 78 Aar, bekjendtgjøres fraværende Slægt og Venner paa Søskendes og egne Vegne.
Hjortshøj Præstegrd., den 8de Juli 1826. [08-07-1826]
J.D. Kaarsberg." [RN9058]
[kilde: Aarhuus Stiftstidende 11-07-1826] 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
79 "Bekjendtgørelser.
Enhver især af de, der den 25de ds. [25-07-1862] viste min salig [RN9007] Faders jordiske Levninger den Ære at ledsag samme til sit Hvilested [Søndre Kirkegård, litra a13], saaavelsom de, der paa andre Maader ved denne sørgelige Leilighed lagde deres Agtelse for den Affødes Minde og deres Hengivenhed for hans Familie for Dagen, modtag herfor min hjerteligste og forbindtligste Tak.
Aarhuus, den 26de Juli 1862 [26-07-1862]
Paa min [RN9034] Moders og mine Søskendes
Vegne: [RN9008] Rasmus Malling"
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 26-07-1862 
Malling, Niels (I7)
 
80 "Bekjendtgørelser.
Idag kaldte Gud til sig vor kjære Fader [RN9002] Købmand Andreas Malling, hvilket herved meddeles Slægt og Venner.
Aarhuus, den 22. Juli 1876 [22-07-1876]
[RN9004] R. Malling. [RN9006] J.G. Malling.
Jordfæstelsen finder Sted Fredag den 28de ds. Middag Kl. 12 [28-07-1876], fra Kapellet paa Kirkegaarden [Søndre Kirkegård].
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 24-07-1876, 25-07-1876 og 27-07-1876.

"For al udviist Deeltagelse under vor kjære [RN9002] Faders Sygdom og ved hans dødelige Afgang aflægges vor dybtfølte Tak.
Aarhuus, den 29de Juni 1876 [29-06-1876].
[RN9004] R. Mallling. [RN9006] J.G. Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 29-07-1876.
 
Malling, Andreas (I2)
 
81 "Biekendtgiørelser.
I Analogie af det allernaadigste Rescript af 18de f. M. [18-01-1813] ere Undertegnede fra høie Hr. Stiftsbefalingsmanden beordrede at sammentræde i en Committee for at regulere og vaage over Udsalgspriserne af Fornødenheder og andre i Detailhandelen forekommende Vare-Artikler her i Byen.
Samtlige Detailhandlere og Enhver her i Byen, som har Udsalg af nogen Slags Fornødenheds-Artikler, vilde derfor efter nærmere Paamindelse ved Byens Betiente, uden Ophold til os afgive de befalede Efterretninger. Committeen er samlet paa Byens Raadstue førstkommende Torsdag den 13de d.M., om Eftermiddagen Kl. 3 [13-02-1813 kl. 15] .
Aarhuus, den 6te Febr. 1813 [06-02-1813] .
N. Hviid, Petersen, Schumacher, [RN9263] P. Herskind, [RN9001] Malling, A.W. Petersen, Funder, J. Strunk, J. Frandsen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
82 "Biekendtgiørelsers.
Hvor en Deel Væresler med en meget god og fordeelagtig Have [Spanien 1, matr. nr. 52?] er at faae til leie til førstkommende Fløttetid [01-11-1809] erfares hos [RN9001] Kiøbmand Hr. R. Malling i Aarhuus." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
83 "Bikendtgiørelser.
Onsdagen den 18de Feb. sidstleden [18-02-1818], holdt det Søsterlige Velgiørenheds-Selskab her i Byen [Aarhus] dets Generalforsamling, men da Mødet ikke var saa talrigt, som man kunde have ønsket, blev Valg paa nye Direction [bestyrelse] indtil videre udsat. - Den betydelige Forøgelse Selskabet sidste Aar modtog, har sat det i den behagelige Forfatning, at Directionen kunde proponere [foreslå] det 4de Barn til Antagelse og Forsørgelse, hvilket af de Tilstædeværende blev biefaldet.
-De af Selskabets Medlemmer, som hertil ikke have afgivet deres Stemmer, og som kiendte noget særdeles trængende Barn, der efter Selskabets Grundbestemmelser [vedtægter] kan antages, ville behage inden medio marti at indsende deres Stemme til Selskabets Sekretair Kiøbm. Fulling.
Som tiltrædende Medlemmer ere indkomne i Selskabet:
...[RN9022] Mad. C. Malling med 10 Rbd. Indskud og 6 Rbd. aarlig [kontingent] [hun hører til de mest betalende medlemmer] ...
Den 24de Febr. 1818 [24-02-1818].
Directionen for det Søsterlige Velgiørenheds-Selskab
i Aarhuus."

[Det Søsterlige Velgørenheds Selskab eksisterede i midten af 1800-tallet i København, hvor det købte ejendommen Store Kannikestræde 13. Kilde: http://samf.ku.dk/fakultetet/historie/bygningshistorie/
Ud fra teksten har foreningen haft til formål at formidle uforsørgede børn anbragt i plejefamilier nutidens familieplejere.] 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
84 "Brændeviin kan faaes til 15 og 16 sk. pr. Pot [ca. 1 l], i Partier billigere, hos «b»
«/b»[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
85 "Børt-Fart [Afgangstiden for Færge- og Børtfarten mellem Bogense og Klakringe. Ligge for tur. kilde: ordnet.dk]
imellem
Aarhuus og Kjøbenhavn.
De hidtil paa Kjøbenhavn farende fire Jagter afgaaer for Fremtiden regelmæssig saaledes, at der hver Onsdag Aften afgaaer et Fartøi fra
Aarhuus til Kjøbenhavn,
og ligledes hver Tirsdag Aften et Fartøi fra
Kjøbenhavn til Aarhuus.
Fragten er betydeligt nedsat og vil erfares ombord, eller hos Undertegnde. - Gods kan til enhver Tid modtages, da der altid er Skib tilstæde [plads].
Ved den hurtige Samfærsel, der ved disse fire Jagter vil kunne tilveiebringes, tør vi haabe at tilfredsstille Enhvers Ønsker, og anbefale saaledes denne Børt-Fart til det Almindeliges Velvillie.
Aarhuus, den 9de Juni 1836 [09-06-1836].
[RN9007] N. Malling. J.F.W. Røse. Chr. Bang.
C.L. Schmidts Enke." 
Malling, Niels (I7)
 
86 "C. Medlemmer optagne i Repræsentantmødet Aarhuus Amt, Ning Herred.
...[RN9002] Malling, A., Proprietair til Jægergaarden..."

[Indboforsikring for værdier op til 40.000 rdr.] 
Malling, Andreas (I2)
 
87 "Copulerede i Aarhuus 24-10. [24-10-1839] :
[RN9001] Kjøbmand Andreas Malling og [RN9002] Jomfru Caroline Gaarn."
 
Familie (F2)
 
88 "Creditorerne i Dødsboet efter [RN9034] Enkefru Kirstine Mathilde Malling og tidligere afdøde Mand, [RN9007] Capitain og Kjøbmand Niels Malling heraf Byen [Dynkarken 39-41], indkaldes herved med 3 Maaneders Varsel til at anmelde og beviisliggjøre deres Fordringer for undertegnede Skifteret.
Aarhuus Skifteret, den 4de Juni 1874 [04-06-1874]
L. Hammerich."

[Mathilde har siddet i uskiftet bo efter ægtefællen Niels Mallings død]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
89 "Da flere af Debitorerne til Aarhuus Overformynderi staae i den Formening, at Rente erlægges kun eengang «b»pro anno «/b»i Juni Termin, saa bekjendtgjøres herved, at Renter af alle Capitalerne erlægges hvert Aars 11te Juni og 11te December Termin, hver Gang med det halve Beløb.«b»
«/b»Aarhuus Overformynderi, den 17de Febr. 1853 [17-02-1853].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
90 "Da Frederik VI steeg i land ved et hans Besøg i Slutningen af Tyverne [1820erne], sprang en af de daarlige gamle Kanoner under Saluteringen. Et Stykke af Kanonen fløi heelt over Husene og faldt ned i Mallings Gaard i Mindegade, og et andet Stykke havde nær dræbt Kongen selv; et par mand bleve qvæstede, men dog, saavidt vides, Ingen livsfarlig." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
91 "Da slette og ondskabsfulde Mennesker vedblive at tage mine Stakitter (ja heele Fag paa engang) af mine Plankeværker som hegner for min Toft uden for Mindeporten [Vor Frue Sogn, matr. nr. 5?], saa advares disse slætte Mennesker herved ei at komme oftere, da jeg har føiet saadan Anstalt, at de i saa Fald maae tilregne dem selv hvad Skade de da vorde tilføiet [en trussel om at give dem klø].
Aarhuus, den 20. Januar 1807 [20-01-1807]
[RN9001] R. Malling."
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
92 "Da vi igaar [23-01-1865] anbefalede [RN9034] Fru Mallings paatænkte Bade-Etablissement [Dynkarken 41, matr. nr. 54], vidste vi ikke, at Capt. M.G. Bechs Sønner havde besluttet at fortsætte den af deres afdøde Fader tidligere oprettede russiske Badeanstalt.

En Bekjendtgørelse i Dagsavisen indbyder til Actietegning, og ere vi i denne Sag aldeles uinteresserede. Vi ønskede kun, at vor By maatte opnaae at faa en hensigtsmæssig indrettet Badeanstalt, saavel for russiske Dampbade som for lunkne og varme Søbade."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
93 "Dagplejer P. Schandorf Nielsen en Datter: Johanne Marie. Fadd. Mad. Mørch, Jr. Schandorff. Kbmd. Agerup, Handelsassist. L. Schmidt, Handelsbetjent [RN9002] A. Malling." Malling, Andreas (I2)
 
94 "De Eligerede Borgeres Deliberationer i Forsamling med Magistraten 08-02-1819: Byen lejer til Brug for Prinds Ferdinands Dragonregiment det «i»[RN9021?] «/i»Jens Jensen Schmidt tilhørende udenfor Mindeport beliggende Exerceer-Huus - Vedligeholdelse paahviler Ejeren.- aarlig Lejeafgift 120 Rdr. rede Sølv." 7)Byrådets Arkiv I 1. 1819
 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
95 "De mange af vore Venner og Bekjendtere, der ved Illumination hædrede vor Bryllupsfest, modtage herved vor forbindtlige Tak.
[RN9007] N. Malling. [RN9024] Jacobine Malling f. Schmidt."
 
Familie (F10)
 
96 "De som skylde mig Regningskrav, for modtagne Vahrer, anmodes om behageligen at indbetale samme i Løbet af de første 14 Dage.
Aarhuus, den 10de Septbr. 1830 [10-09-1830]
[RN9022] R. Mallings Enke

[Det sker fordi hun den 14-09-1830 overdrager købmandsforretningen til sønnen RN9007 Niels Malling, se denne dato.]
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
97 "De ærede Venner, som ved Flagning eller paa anden Maade forskjønnede vor Bryllupsfest, aflægges herved vor hengivneste Tak
[RN9002] A. Malling. [RN9003] Caroline Malling født Gaarn."
 
Familie (F2)
 
98 "De, der maatte være i Besiddelser af uafhentede Øltræer [øltønder eller ølankre], mrk. N.M., ville bevise mig den Godhed, derom at underrette mig.
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
99 "De, som fra 11te Decbr. f.A. [11-12-1852] staae tilbage med Renter og Kapital-Afdrag til Aarhuus Kjøbstads Overformynderi, ville behage snarest muligt at gjøre Indbetalling.«b»
«/b»[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
100 "Den 1ste August [01-08-1809], blev paa Siden af Landeveien tæt ved Halmdrup [Holmstrup i Brabrand Sogn?], lagt et Uhr fra sig med Porcelains Skive, i 2de Sølvcasser og uden om en Skildpadekasse?; ved Uhret hængte en Tombaks Kiede, hvori et lidet Signet. Den retskafne Finder, som vil levere dette Uhr til [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus, kan derfor vente en billig Findeløn." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
101 "Den af [RN9007] Capt. og Kbm. N. Malling i Aarhuus mod Direct. for Skibsforsikringsforeningen i Nørrejylland anlagte Sag, betræffende Sidstnævntes Forpligtelse til at betale ham den Skade, som hans Skonnert "Isabel", ved at strande paa Svanegrunden ved Endelave den 21de Decbr. 1852 [21-12-1852], har lidt, er forleden bleven paakjendt af Landsoverretten i Viborg, hvis Dom er saalydende: "De Indstævnte, Direct. for Skibsforeningen for Nørre-Jylland, bør til Citanten, [RN9007] Capt. og Kbm. N. Malling, betale de i den opgjorte Dispache anførte Erstatningsbeløb 237 Rdr. 47 sk. med Renter heraf fra 27de Juni 1854 [27-06-1854] indtil Betaling skeer. Processens Omkostninger ophæves. Det Idømte udredes inden 8 uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse, under Adfærd efter Loven"." Malling, Niels (I7)
 
102 "Den Beboelsesleilighed, som Hr. Commandeur Kjerulff tidligere har beboet i Stue-Etagen af min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan for Sommerhalvaaret faaes tilleie for 100 Rdr. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
103 "Den for en Tid siden i disse og flere Aviser fra Norge efterlyste Handelsbetient Engelbreth Wallentinsen, har ogsaa her krænket Giestfriheden. Uden at keende dennes foregaaende Handlemaade, modtog jeg ham paa hans Giennemreise, og efter nogle Dages Ophold i mit Huus befordrede ham til Aarhuus uden Betaling; han medtog et Gevær, med Løvte om at aflevere samme hos Hr. Wahl; men ved min Ankomst fandtes hverken Personen eller Geværet. Skulle han, imod grundet Formodning, være en skikkelig Mand, bedes han at aflevere samme hos [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Malling i Aarhuus; skulde det derimod antræffes hos nogen anden, da anmeldes herved, at det er merket: Münzer i Eckernförde; Laasen med Navnet Schaefogd; Piben er forunget nede mellem de tvende Ringe hvor Ladestokken gaar. I Tilfælde af at den ikke tilbageleveres, erklæres han for en Tyv og en Skielm.
Nygaard, i Seerup Sogn [Serup sogn], Hidsherred, den 12te Juni 1813 [12-06-1813].
H.M. Salveter. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
104 "Den forhen [16-01-1816 og 16-03-1816] i Aviserne ommeldte Baad, der fører circa 40 Tdr. Gods, lader undertegnede ved offentlig Auction bortsælge, Onsdagen den 24de April, om Eftermiddagen Kl. 2 [24-04-1816 kl. 14], med alt tilhørende Inventarium, ifølge Inventariumslisten. Baaden er beliggende ved Havnens søndre Side, hvor Liebhaverne behage at møde.
Aarhus, den 17 April 1816 [17-04-1816].
[RN9001] R. Malling."
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
105 "Den Gaard uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] og det derved liggende Exerceerhuus er underhaanden at faa tilkiøbs af Eieren [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind paa Broberg.

 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
106 "Den Huusleilighed Hr. Kjøbmand Heinr. Mertz [Heinrich Mertz] beboer i min Gaard ved Mindeporten [Dynkarken 43, matr. nr. 53], er til førstkommende Flyttetid [01-11-1842] eller forinden at erholde tilleie.
Aarhuus, den 5te Septbr. 1842 [05-09-1842] [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
107 "Den Huusleilighed i min Gaard Nr. 378 udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], som beboes af Hr. Kbm. Schandorff, kan erholdes tilleie fra først. April Flyttetid [01-04-1848]. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
108 "Den Huusleilighed, Hr. Ph.v. Leitner beboer i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan til Octbr. [01-10-1858] faaes tilleie imod en moderat Afgift af 250 Rdr. pro anno. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
109 "Den nye Kirkegaard inviedes den 2den November 1818 [02-11-1818], og herom melder Avisen for den følgende Dag:
"Byens nye Kirkegaard udenfor Brobjergporten blev igaar, da det første Liig, en Ungmø i sin favreste Rosenalder, begravedes derpaa, høitideligen indviet af Hs. Høiærværdighed Biskoppen."
Den unge Pige, hvis Grav saaledes er den første paa vor nuværende Kirkegaard, var [RN9224] Jf. Ane Schmidt, Datter af [RN9222] Kbmd. Peder Larsen Schmidt, og saaledes hørende til en af de gamle anseete og udbredte Slægter i Byen. Hun ligger begraven ved den vestlige Kirkemuur (ud til Skanderborgveien), lige før man komme til det gamle Liighuus [Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus], som støder op til samme Muur. Hendes Liigsten findes indsat i Muren og omtaler ogsaa Høitideligheden ved Kirkegaardens Indvielse."
[Rasmus Mallings gravsted befandt også op til Ligbærerlavets Vognhus. Anna er barnebarn af Rasmus' første kone RN9013 Margreta, så måske er der tale om to nabogravsteder]. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
110 "Den nye Kirkegaard inviedes den 2den November 1818 [02-11-1818], og herom melder Avisen for den følgende Dag:
"Byens nye Kirkegaard udenfor Brobjergporten blev igaar, da det første Liig, en Ungmø i sin favreste Rosenalder, begravedes derpaa, høitideligen indviet af Hs. Høiærværdighed Biskoppen."
Den unge Pige, hvis Grav saaledes er den første paa vor nuværende Kirkegaard, var [RN9224] Jf. Ane Schmidt, Datter af [RN9222] Kbmd. Peder Larsen Schmidt, og saaledes hørende til en af de gamle anseete og udbredte Slægter i Byen. Hun ligger begraven ved den vestlige Kirkemuur (ud til Skanderborgveien), lige før man kommer til det gamle Liighuus [Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus], som støder op til samme Muur. Hendes Liigsten findes indsat i Muren og omtaler ogsaa Høitideligheden ved Kirkegaardens Indvielse."
[Rasmus Mallings gravsted befandt også op til Ligbærerlavets Vognhus. Anna er barnebarn af Rasmus' første kone RN9013 Margreta, så måske er der tale om to nabogravsteder]. 
Schmidt, Ane (I224)
 
111 "Den rette Eier af en Bancoseddel der for nogen Tid siden er funden i min Stue, kan mod dette Avertissements Betaling afhente samme. Aarhuus den 4de April 1807. [RN9001] R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
112 "Den som sidste Løverdag [22-03-1817], formentlig ved en Feiltagelse, er kommet i Besiddelse af et Stk. hiemmegiort graat Klæde, af omtrent 11 Alen [3,9 m], indpakket i 2 koulørte Tørklæder, ville behage at melde sig dermed til [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus, som om dets Eier kan give Oplysning. Skulde derimod nogen paa en uret Maade have tilvent sig bemeldte Tøi, da loves den, som enten kan tilveiebringe samme, eller give paalidelige Efteretninger om hvor det vil være at finde, en passende Douceur." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
113 "Desuden hørte til Gaarden »Vagten«, en smuk enetages Eiendom med 2 Lejligheder, Gaard og Pakhus, beliggende i Spanien lige overfor Toften [matr. nr. 5?], den havde Navn efter et Vagthus, som havde ligget der, da Spanierne i sin Tid vare her, Lejlighederne bleve lejede ud." #82

Mine undersøgelser peger i retning af, at der er tale om den ubeboede ejendom med husnummeret 377, 378 og 378a(1829) nu Spanien 19, matr. nr. 43.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
114 "Det alvise Forsyn berøvede os i Nat [27-09-1832] i et Krampeslag, forenet med Tand-Udbrud, vort elskede Barn, Rasmine [RN9093], 8 Maaneder gammel, der sørgeligst tilkjendegives Familie og Venner.
Aarhuus, den 28. September 1832 [28-09-1832]
[RN9007] N. Malling. [RN9023] C. M. Malling fød Frausing"
Kilde: jf. Aarhuus Stiftstidende 29-09-1832

Krampe-slag: anfald af krampe (epilepsi og lign. krampesygdomme) jf. ordnet.dk

Tandudbrud kan næppe medføre døden. 
Malling, Rasmine (I93)
 
115 "Det behagede det alvise Forsyn hvis Veie ere urandsalige for os Mennesker, ved en rolig og stille Død i Morges Kl. 7 [25-01-1820] at henkalde min evigelskede og uforglemmelige Mand [RN9053] Christen Larsen Schmidt, Borger og Kiøbmand her i Staden, efter 16 Dages Sygeleie i hans Alders 51de Aar. Det for mig og 8 uopdragne Børn saa smertelige Tab, der allene lindres ved det Haab engang i Evigheden at samles med ham, skulde jeg ikke undlade at bekiendtgiøre for fraværende Slægt og Venner. Aarhuus, d. 25. Januar 1820 [25-01-1820 RN9054] Maren Wissing sal. Schmidt f. Schmidt" Kilde: Aarhuus Stiftstidende 25-01-1820 Schmidt, Christen Larsen (I209)
 
116 "Det behagede Forsynet den 6te ds. [06-07-1828] ved Døden at bortkalde til det Evige min Handelsbetjent Pauli Jacobus Paulsen efter 2 Dages Sygeleie, 24 1/2 Aar gammel, hvilket herved bekjendtgjøres for den Afdødes Familie og Venner.
Aarhuus, den 9de Juli 1828 [09-07-1828].
[RN9022] R. Mallings Enke." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
117 "Det behagede Gud i Dag Morges [27-03-1841] at bortkalde til det Bedre, mit kjære Barn, [RN9063] Hans Peter, 3 Maaneder gammel, hvilket Budskab sørgeligst meddeles fraværende Slægt og Venner.
Aarhuus den 27. Marts 1841 [27-03-1841].
[RN9007] Niels Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 29-03-1841

 
Malling, Hans Peter (I63)
 
118 "Det blev overdraget Kammerjunker Scholten at søge mindelig Overeenskomst med [RN9034] Fru Malling angaende den Communen tilhørende Plads paa Grønland udfor Cichoriefabrikken [Spanien 1, matr. nr. 52], med Hensyn til hvilken Plads [RN9007] Capitain Malling ved en i sin Tid afsagt Overretsdom er tilkjendt forskjellige Rettigheder." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
119 "Det én etage høje grundmurede forhus har en tredelt facade med et midterparti på fire vinduesfag, som er begrænset af siderisalitter med et trefags vindue i syd, som modsvarer det brede portfag i nord. Nederst i soklen ses gamle granitkvadre, medens den høje kældersokkel nu mangler et karakterisk bredt gesimsbånd, som ses på ældre billeder.
Hovedgesimsen er retkantet. Vinkeltaget er teglhængt og forsynet med to tagkviste, medens de tidligere karakterfulde skorstene nu er borte.
I husets kælder ses pæne sprossevinduer, der følger fagdelingen i de høje flotte vinduer af flagtype i stuen. Disse har fine sprosser. Fyldingsporten er udskiftet med en port af stålrør udfyldt med maskinfletning, således at kun det brede overlys er bevaret. Inde i portrummet ses en udmærket kælderdør med indramninger og en svær afdækningsliste.
Gårdens ejendommeligste enkelthed er en romansk korsmærket tympanon, som vel er blevet fundet under udgravningen til kælderen og har fundet anvendelse over en kælderdør i sidehuset."
"Mallings genbo, arkitekt H. W. Schrøder, kan meget vel tænkes at have medvirket ved opførelsen af gården. En modernisering af forhuset blev foretaget i 1979 for firmaet Bruun & Sørensen. Skorstenene forsvandt, og to nye kviste blev opført mod gaden." 
Malling, Andreas (I2)
 
120 "Det fine forhus [Dynkarken 39] i bindingsværk med mønstermurværk var opført i 1795 og et af de sidste huse, der blev bygget med 1700-årenes århusianske bindingsværkskonstruktioner. Man kan blandt andet lægge mærke til stokværksfremspringet, de profilskårne bjælkeende og det dobbelte bjælkelag under magasinetagen." Kun porthammeren RNM 1795 MPK er bevaret i Den gamle By.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
121 "Det saakaldte gamle Exercerhus, Nr. 373 i Spanien [Ridehuset, Spanien 9, matr. nr. 48], kan faaes tilkjøbs, naar man henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
122 "Det saakaldte gamle Exercerhuus [Spanien 9, matr. nr. 48] med Have og Pladsen med Møllesteensbukke kan strax faaes til leie. [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
123 "Dynkarken 39, 41 og 43. Rasmus Mallings Gård. Mallings købmandsgård var den første indenfor Den ydre Mindeport. Den lå omtrent ud for Sønder Allé, hvor Dynkarken skifter navn til Spanien. Købmandsgården bestod af to selvstændige gårde. Den ene havde to forhuse, et i bindingsværk fra 1795 [Dynkarken 39] og et pudset fra midten af 1700-årene [Dynkarken 41]. Det markante empireforhus i den anden gård [Dynkarken 43] var opført i 1816 og kendt som Mallings Enkesæde. Den fornemme facadeudsmykning med pilastre og et refendsfuget portparti var tydelige inspireret af det samtidige københavnske byggeri og mindede meget om forhuset på Klostergade 14 fra 1806."
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
124 "Dynkarken 39, 41 og 43. Rasmus Mallings Gård. Mallings købmandsgård var den første indenfor Den ydre Mindeport. Den lå omtrent ud for Sønder Allé, hvor Dynkarken skifter navn til Spanien. Købmandsgården bestod af to selvstændige gårde. Den ene havde to forhuse, et i bindingsværk fra 1795 [Dynkarken 39] og et pudset fra midten af 1700-årene [Dynkarken 41]. Det markante empireforhus i den anden gård [Dynkarken 43] var opført i 1816 og kendt som Mallings Enkesæde. Den fornemme facadeudsmykning med pilastre og et refendsfuget portparti var tydelige inspireret af det samtidige københavnske byggeri og mindede meget om forhuset på Klostergade 14 fra 1806."
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
125 "Dynkarken 39, 41 og 43. Rasmus Mallings Gård. Mallings købmandsgård var den første indenfor Den ydre Mindeport. Den lå omtrent ud for Sønder Allé, hvor Dynkarken skifter navn til Spanien. Købmandsgården bestod af to selvstændige gårde. Den ene havde to forhuse, et i bindingsværk fra 1795 [Dynkarken 39] og et pudset fra midten af 1700-årene [Dynkarken 41]. Det markante empireforhus i den anden gård [Dynkarken 43] var opført i 1816 og kendt som Mallings Enkesæde. Den fornemme facadeudsmykning med pilastre og et refendsfuget portparti var tydelige inspireret af det samtidige københavnske byggeri og mindede meget om forhuset på Klostergade 14 fra 1806."
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
126 "Døbte. Den 12te August 1816 [12-08-1816], lod Skipper Allerøe døbe en Søn Jørgen Peter: Faddere: [RN9022] Madam Malling, Jfr. Nielsen, d'Hrr. [RN9049] Havnekasserer Kaarsberg, Kbmdene. A. Agerup og P. Agerup, Handelsassistenterne M. Bech og P. Raae."
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
127 "Døbte. Den 12te August 1816 [12-08-1816], lod Skipper Allerøe døbe en Søn Jørgen Peter: Faddere: [RN9022] Madam Malling, Jfr. Nielsen, d'Hrr. [RN9049] Havnekasserer Kaarsberg, Kbmdene. A. Agerup og P. Agerup, Handelsassistenterne M. Bech og P. Raae."
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
128 "Efter Begiæring af Proprietair Jørgensen, bliver den 23de d.M. [23-12-1824], om Formiddagen Kl. 10 slet, paa Aarhuus Raadstue, foretaget offentlig Auction over 2de ham tilhørende Tofter; beliggende imellem [RN9001] Kiøbmand Mallings [Vor Frue Sogn, matr. nr. 5] og Jægergårdens Tofter [syd for sognegrænsen til Viby], og bestaaende af 9 Tdr. Land [Vor Frue Sogn, matr. nr. 4?], den anden, som udgjør 6 Tdr. Land, derimod paa forrige Marselisborg Mark [Viby Sogn, matr. nr. 2?], ved Siden af [RN9001] Kiøbmand Mallings Toft [Viby Sogn, matr. nr. 3]. Begge Eiendomme ere i den bedste Drift, indhegnede for sig selv, af fortrinlig Bonitet og kan, med den deri nedlagte Vintersæd, modtages strax efter Salget. Conditionerne vil vorde billige, og ere forinden til Eftersyn hos Reqvirenten, som tillige foreviser Jorderne.
Aarhuus, den 16de Decbr. 1824 [16-12-1824].
Fleischer." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
129 "Efter Begjæring af vedkommende [RN9007, RN9002] Arvinger efter afgangne [RN9022] Enkemadame Malling, afholdes Onsdagen den 26de dennes, om Eftermiddagen Kl. 2 [26-05-1841 kl. 14], Auction i bemeldte Afdødes Gaard ved Mindeporten [Dynkarken 43, matr. nr. 53], hvor da bortsælges:
et Mahognie Chatol med Skab, en moderne Mahogni-Divan og 6 ditto Stole stoppet med Krølhaar, et stort oval Speil i Mahogni-Ramme, et Mahogni Divansbord, et ditto Hjørneskab, en Birketræes-Divan og 12 ditto Stole stoppet med Krølhaar, en Mahogni-Skriverpult, forskjellige andre Mahogni- og Birketræes-Meubler, en fiin Porcellains med forgyldte Zirater forsynet Kaffe-Service, et Stueuhr med Sangværk, Sengesteder, Kobber, Messing, Jern- og Træfang m.m.m. Lysthavende indbydes.
Aarhuus, den 10de Mai 1841 [10-05-1841]. Fleischer."
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
130 "Efter Begjæring af [RN9007] Hr. const. Stadshauptmand og Kjøbmand N. Malling bliver ved Auction den 15de ds. om Eftermiddagen Kl. 4 [15-03-1848 kl. 16], opraabt, og om nogenlunde antageligt Bud erholdes, absolut bortsolgt en ham tilhørende 1/3 Part i Jagtskibet "St. Jørgen", drægtig 17 Commercelæster, fortiden beliggende her i Havnen.
Efter Opgivende er Skibet i solid og god Stand med fortrinligt Inventarium, hvoriblandt et dobbelt Stel Seil, samt derhos en udmærket Seiler.
Conditionerne, hvorefter berørte Skibspart bortsælges, vil tilligemed Inventarielisten vorde fremlagte ved Auctionen, der afholdes i Skibet, og ere forinden til Eftersyn hos Auctionsholder Hertz her i Staden.
Aarhuus Borgmestercontoir, den 4de Marts 1848 [04-03-1848].
J.Chr. Hée, const." 
Malling, Niels (I7)
 
131 "Efter forevist Prøve kjøber jeg vægtig (tyndskallet 2radet) Byg til at malte. [RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
132 "Efter nogle Dages Sygdom behagede det Gud den 16. dennes [16-03-1805] at bortkalde fra dette Liv min uforglemmelige Mand [RN9166] Christen Müller til et uopretteligt Tab for mig og vor [RN9172] eeneste Datter. Han var ikke allene mig en trofast Ægtefælle og hende en kjærlig og omhyggelig Fader, men han fortiente Fader-Navnet og Fader-Kjerlighed ogsaa af de Børn [hendes børn af 1. ægteskab], han havde staaet i Faders Sted. Derfor sørge vi nu lige med hinanden, og finde en Lise i, at vi vide, at vore Venner sørge med os over denne Godes Bortgang.

Aarhuus, d. 20. Marts i 1805 [20-03-1805]

[RN9089] Jacobine, fød Kaarsberg,
sal. Müller"
[Aarhuus Stiftstidende 20-03-1805] 
Müller, Christian Steen (I166)
 
133 "Efter Vedkommendes Begjæring afholdes en Auction Mandagen den 18de Decr. førstk. [18-12-1848], om Formiddagen Kl. 11, hvorved, om antageligt Bud skeer, agtes bortsolgt en afg. Proprietair Nissens Bo tilhørende Toft, beligende tæt udenfor Aarhuus Byes Frederiksport, i Viby Sogn. Lodden er c. 14 Tdr. Land stor, staaer for Hartkorn 1 Tde. 5 Skpr. [skæpper] 3 Fdr. [fjerdingkar] 2 3/4 Alb. [albumen] fri Hovedgaardstaxt, og bestaaer af meget god Jord. Auctionen afholdes paa selve Lodden; Conditioner, Taxationsforretning og Adkomstdocumenter ere forinden til Eftersyn paa Procurator Dahls Contoir i Aarhuus.
Hads og Ning Herreders Contoir, de 15de Novbr. 1848 [15-11-1848].
Rosenstand."

Annonceringen gentages den 16-03-1849 med en lidt ændret ordlyd: Auktionen afholdes 04-04-1849. Toften er beliggende på Marselisborg Hovedgaards Mark og jorden er af fortrinlig bonitet. Aarhus den 14-03-1849.

[Uden for Frederiksport i Viby Sogn: Der må være tale om arealet vest for Frederiks Allé syd for sognegrænsen mellem Aarhus og Viby Sogn matr. nr. 5 eller 6.] 
Malling, Andreas (I2)
 
134 "Efter Vedkommendes Begjæring bliver ved offentlig Auction, Tirsdagen den 8de dennes [08-04-1845], om Formidd. Kl. 10, i [RN9007] N. Mallings Pakhuus No. 373 udenfor Mindeport [Spanien 9, matr. nr. 48], bortsolgt 18,000 Stkr. gule Muursteen, efter de Conditioner som ved Auctionen ville vorde fremlagte.
De Lysthavende indbydes.
Aarhuus, den 2den April 1845 [02-04-1845] Fleischer." 
Malling, Niels (I7)
 
135 "Efter vor Opfordring til Byens Tjenestepiger have vi havt den Glæde at modtage følgende Bidrag:
...P. Møller hos [RN9034] Fru Malling 2 Mk...
...[RN9002] Kbm. A. Mallings Pige 1 Mk?..,
... [RN9034] Fru Mallings 3de Piger, hver 1 Mk...
Vi aflægge herved til enhver af Giverne vor hjerteligste Tak og have troet at handle efter de Flestes Ønske ved for denne Sum at anskaffe 38 gode Hørlærreds-Skjorter, som vi idag have tilstillet "Comiteen for uldne Sager og Linned", med den Anmodning, at de snarest muligt maatte blive sendte til Armeen.
... Sophie Dahl [hos RN9002 Kbm. A. Malling]..." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
136 "Efter vor Opfordring til Byens Tjenestepiger have vi havt den Glæde at modtage følgende Bidrag:
...P. Møller hos [RN9034] Fru Malling 2 Mk...
...[RN9002] Kbm. A. Mallings Pige 1 Mk?..,
... [RN9034] Fru Mallings 3de Piger, hver 1 Mk...
Vi aflægge herved til enhver af Giverne vor hjerteligste Tak og have troet at handle efter de Flestes Ønske ved for denne Sum at anskaffe 38 gode Hørlærreds-Skjorter, som vi idag have tilstillet "Comiteen for uldne Sager og Linned", med den Anmodning, at de snarest muligt maatte blive sendte til Armeen.
... Sophie Dahl [hos RN9002 Kbm. A. Malling]..." 
Malling, Andreas (I2)
 
137 "Eftermiddag Kl. 4 [16] 51 Passagerer." Malling, Niels (I7)
 
138 "Efternævnte Bidrag ere indleverede til Comiteen for Indsamling af uldne Sager til Sodaterne:
... [RN9034] Mad. Malling 1 Rdr...
Idet Comiteen takker for de den rigeligt tilstillede Gaver og for alt det den frivilligt ydede Arbeide tillader den sig at henlede saavel Byens som især Landboernes Opmærksomhed paa, at den fremdeles med Taknemmelighed modtager Bidrag saavel i Penge som i Varer." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
139 "Ege-Lede, Stolper, Løsholter og Stiver af bedste Qvalité faaes hos [RN9007] N. Malling."

Han udbyder også egetømmer. 
Malling, Niels (I7)
 
140 "En a to store 3 Etage Kakkelovne, samt forskjellige større og mindre Bilæggere, ere at bekomme tilkjøbs for taalelig Priis i Aarhuus hos [RN9001] R. Mallling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
141 "En Amme kan strax faae Plads, naar man
henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke."

[RN9040 Ernestine er født i 1859 og er nu 12 år gammel, så det kan næppe være til hende. Det kan være til en familie i huset]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
142 "En Arbeidskarl kan faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
143 "En Arbeidskarl kan faae fast Condition [ansættelse] strax eller til 1ste Mai [01-05-1858] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
144 "En blarbroget? 4-Aars Stud er Natten imellem den 14de og 15de ds. [14-10-1864, 15-10-1864] bortkommen fra [RN9002] A. Mallings Toft ved Kalkbrænderiet udenfor Frederiksporten [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121]. Der var klippet et B paa Studens venstre Øre. Hvo, der kan give Oplysning om denne Stud, bedes at henvende sig til Slagter Barlach, Fiskergade Nr. 436 [Fiskergade 88, matr. nr. 181]." Malling, Andreas (I2)
 
145 "En Bryggerkarl, en Røgter og et Par Piger kunne til 1ste Novbr. [01-11-1860] faae Tjeneste, men uden gode Skudsmaal nytter det ikke at melde sig hos [RN9007] N. Malling.
Aarhuus, den 12te Juni 1860 [12-06-1860]. 
Malling, Niels (I7)
 
146 "En Bryggerpige kan faae Plads strax paa
en Gaard i Nærheden af Aarhuus.
[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41] anviser." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
147 "En Dampkjedel paa 8 Hestes Kraft og en Dampmaskine, en Mølle og et Valtseværk, Alt saagodtsom nyt, kan faaes tilkjøbts hos
[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]

[Dampkedel og dampmaskine må være fra den tid, hvor RN9007 Niels Malling indførte dampbrændevinsbrænding]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
148 "En dygtig og velanbefalet Brænderibestyrer søger Plads som Saadan; i Mangel deraf da som Fyrbøder.
[RN9034] Enkefru Malling anviser."

[Er der tale om en af Mathildes medarbejdere, som søger anden stilling som følge af, at Mathilde nu opgiver brændevinsbrændingen]? 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
149 "En dygtig Pige kan faae Condition [ansættelse] strax eller eller til 1ste Novbr. hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
150 "En extra god Skaansk Møllesteen paa 7/4 Tomme [4,6 cm] et ditto [svensk] Stk. Træ til en Møllevinge 27 1/2 Alen 14 tomme2 [17,26 m lang og 95,4 cm2], og et lidet Partie Rød og Hvid Kløverfrøe er at bekomme i Aarhuus hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
151 "En Gallease, fladbygt, drægtig 14 Comerce Læster [36,4 tons], med staaendes og løbendes Redskab, Anker og Touge, samt 2de Sted Seil, beliggendes her i Aarhuus Havn, er underhaanden af faae tilkiøbs og kan derom accorderes med. [RN9001] R. Malling."

[1 commercelæst udgjorde indtil 1867 150 danske kubikfod og 2600 kg iflg. wikipedia.dk] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
152 "En god tilreden Hest kan faaes tilkjøbs hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
153 "En herskabelig Sals-Etage [1. sal?] med endeel ydre Leiligheder, Staldrum og Vognremise kan til October Flyttetid [01-10-1857] faaes tilleie hos [RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
154 "En Huusleilighed, bestaaende af 3 smukke Værelser og et stort Qvistværelse, med Kjøkken og ydre Leilighed, kan faaes tilleie til 1ste August [01-08-1861] hos
[RN9007] N.Malling."

[Ud fra kvistværelset formodentlig den ene lejlighed i Spanien 19.] 
Malling, Niels (I7)
 
155 "En Kakkelovn med Kogeindretning kan erholdes til billig Priis hos [RN9002] A. Malling." Malling, Andreas (I2)
 
156 "En Kakkelovn, 5 Fag Vinduer til en Stald, et Klædeskab, et Hundehus, en ny Plov, en ny Vogntrappe [en stige], en Sadel, et Bidsel og 2 Arbeidsvogne ere til Salg hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
157 "En Karl, som kan gjøre Formands-Tjeneste i et Dampbrænderi, kan faae Condition [tiltrædelse] til 1ste Mai [01-05-1851]
[RN9007] N. Malling."

"En villig Karl kan strax faae Tjeneste hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
158 "En Ko, tjenlig til Slagtning, staaer til Salg hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
159 "En Leilighed paa 4 Værelser [Spanien 19, matr. nr. 43?] og øvrige beqvemmeligheder kan til October Flyttetid [01-10-1868] faaes tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
160 "En Leilighed, bestaaende af 5 smukke Værelser, Kjøkken, Pigekammer, Spisekammer, samt om ønskes Staldrum m.m., kan faaes tilleie til April Flyttetid [01-04-1865] hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
161 "En Leiligheder paa 5 Værelser, Kjøkken, Spisekammer, Pigekammer m.m. kan til October Flyttedag [01-10-1865] faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
162 "En liden Drengs Chenille [overklædning m. bred opslagskrave og stort skulderslag. ordnet.dk] er tabt igiennem Aarhuus til Rønne. For Tilveiebringelsen af samme, loves en Douseur af Skipper Olsen ved Mindet i [RN9001] Hr. Kiøbmand Mallings Gaard." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
163 "En lille sort Hund, som lyder Navnet "Tommi", er den 1ste dennes [01-08-1856] bortløben. For Afleveringen til dens Eier, [RN9002] Kjøbmand A. Malling paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281], udbetales en god Douceur." Malling, Andreas (I2)
 
164 "En Lærerinde søges strax til at give nogle mindre Børn [RN9038, RN9039] Underviisning i Eftermiddagstimerne. Nærmere Underretning meddeles af [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
165 "En Mand kan faae Tjeneste i et Par Maaneder til at passe nogle Kreaturer hos [RN9007] Kjøbmand N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
166 "En Pige fra Landet kan faae Tjeneste som Stuepige til 1ste Novbr. [01-11-1858] hos [RN9007] Kjøbmand N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
167 "En Pige fra Landet kan til 1ste Mai [01-05-1860] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
168 "En Pige kan faae en god Plads til 1ste Mai [01-05-1866] naar hun med gode Anbefalinger henvender sig til
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
169 "En Pige kan strax faae Plads hos en Embedsmand heri Byen.
[RN9034] Enkefru Malling anviser."

[Er der tale om en plads hos en af Mathildes lejere eks. i Dynkarken 43?] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
170 "En Pige, som vil malke en halv Snees Køer om Dagen, og en helst ugift Røgter, kunne til førstkommende Mai [01-05-1851] faae Condition [tiltrædelse] hos
[RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
171 "En rask Karl, som med Omhu vil passe mine Kreaturer, kan erholde en Røgter-Tjeneste til 1ste Novbr. d.A. [01-11-1847]
[RN9007] N. Malling."

Det er nyt, at Malling-familien bruger avisen til at søger tjenestefolk, som det ses her i den første af mange stillingsannoncer. Niels' far og mor annoncerede kun fire gange, da de i perioden 1799 til 1808 formidlede en stilling hos andre og måske selv skulle ansætte en læredreng.

Fra ovennævnte første annonce efter tjenestefolk fra 21-07-1847 til hans død i 1862 indrykker Niels 59 gange en annonce især i perioden 1857-1862, hvor han søger tjenestefolk og hans kone RN9034 Mathilde fra 1862 til hendes død i 1874 omkring 38 gange (en indrykning kan omfatte en eller flere personer).

Årsagen hertil kan være en eller flere:

* Tidligere skete formidling af arbejdskraft ved mund til mund metoden.
* Behovet for arbejdskraft er øget i takt med udvidelsen af forretningen, hvilket især kan være tilfældet for Niels' vedkommende.
* Den øgede vandring fra land til by, som forudsatte et tilsvarende antal flere arbejdspladser i byen, har givet Malling-familiens medarbejdere nemmere jobmuligheder andre steder end hos Malling.
* Malling-familien har fra midten af 1800-tallet fået problemer med at fastholde medarbejderne, blandt andet fordi tidernes økonomi blev dårligere for de gamle købmandshuse. 
Malling, Niels (I7)
 
172 "En Røgter og 2de Malkepiger kunne til 1ste Septbr. [01-09-1860] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling.
 
Malling, Niels (I7)
 
173 "En smuk 4 sædig Wienervogn, af kjøbenhavnsk Fabrik, staaer til Salg hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
174 "En stor Beboelsesleilighed paa 10 Værelser foruden Domestik-Værelser [værelser til tjenestefolkene] kan faaes tilleie til April Flyttetid [01-04-1856] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
175 "En stor og god Baad, med Mast, Seil, Anker-Toug ec. Inventarium (især temmelig for en Øebeboer eller ved en Udskibningsplads, fører circa 40 Td. Korn eller circa 4 Favne Brænde) beliggende her i Aarhuus Havn, er underhaanden at faae tilkiøbs. Skulde Libhaverne ei snart meldig sig, vil bemeldte Baad vorde stillet til offentlig Auction, som nærmere skal vorde bekiendtgiort.
Aarhus den 13de Marts 1816 [13-03-1816].
[RN9001] R. Malling."

Salget af båden lykkes ikke, for den 19-04-1816 annoncerer Malling auktionen den 24-04-1816 over båden, se her. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
176 "En stor Skorstensplade [jærnplade, der danner bunden af en skorsten ell. dækker gulvet ved ildstedet iflg. ordnet.dk. Der er nok snarere tale om komfurets jernbord med et hul til ildstedet nedenunder til at lukke med komfurringe] med Komfyr Indretning er indsat til salg hos [RN9022] Kiøbmand R. Mallings Enke i Aarhuus." Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
177 "En Sypige, der tillige vil passe et 3 Aars Barn [RN9040], kan strax faae Tjeneste hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
178 "En Toft paa Viby Grund, ca. 6 Tønder Land [Viby Sogn, matr. nr. 3] Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. nr. 43], det saakaldte gamle Ridehuus [Exercerhuset] Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48] kunne underhaanden faaes tilkjøbs hos
[RN9034] N. Mallings Enke."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
179 "En tro og skikkelig Pige, som er øvet i Madlavning og vil paatage sig at malke 4 a 6 Køer, kan, formedelst Giftermaal, faae Condition til 1. Maj eller 1. Juni [01-05-1858, 01-06-1858] hos os
[RN9002] Andreas Malling
Fredens Torv Nr. 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281]."
 
Malling, Andreas (I2)
 
180 "En Træpumpe, 17 Al. [10,7 m] lang, med Tilbehør, kan faaes meget billig tilkjøbs hos Undertegnede.
Aarhuus, den 12te Juni 1876 [12-06-1876]
[RN9002] A. Malling, Markbetjent." 
Malling, Andreas (I2)
 
181 "En Tørre-Maskine, der med Lethed kan flyttes fra eet Loft til et andet, staaer til Salg hos
[RN9007] N. Malling."

[Da man jo opmagasinerede det høstede korn på loftet, kan man forestille sig, at det drejer sig om en maskine til at tørre kornet med, så det ikke gik i gæring.]
 
Malling, Niels (I7)
 
182 "En Wienervogn, en Caffebrænder, en Bryggerkedel, en Svalebakke, 3 Gjærbakker, en Kulkasse, 3 Romfade, 7 Fag nye Vinduer, 2 Vandslæder med Tønder [brugt til vandtransport eks. ifm. ildebrand], en ny Dørkarm og en Kakkelovn kunne kjøbes af [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
183 "En ældre Pige, som er vant til at passe Børn, kan, imod et Honorar af 50 Rdr., til Novbr. [01-11-1858] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
184 "Endeel af Afgrøden paa den af mig leiede Toft udenfor denne Byes Frederiksport [uden for Frederiksgade langs med Frederiks Allés] er sidste Nat [16-05-1843] bleven afskaaret. Den der kan give mig en saadan Oplysning af Gjerningsmanden til denne Handling kan blive draget frem for Lyset, udloves en Douceur af 5 Rbd.
Aarhuus, den 16de Mai 1843 [16-05-1843].
[RN9002] A. Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
185 "Endeel tørre Bygningsmaterialier, bestaaende af dobbelte Muursteen, Kalk, røde og blaae Tagsteen, 1 1/2 Tom. Brædder, samt Fyrre-Bjelker, indtil 12 Tom. [] [i firkant] , kan faaes hos [RN9007] N. Mallling.
Aarhuus, den 30te Marts April 1845 [30-03-1846]." 
Malling, Niels (I7)
 
186 "Endnu er nogle faae halve Tønder og Fierdinger gode Aalborg Høstsild at faae tilkiøbs for billig Priis hos [RN9001] Rasmus Malling". Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
187 "Engelsk flad Jern, flere Dimentioner rund Jern, reven grøn Maling, Bleghvidt, guul Sennep, samt Jernplader, 23 T. [60,3 cm] Brede, tjenlige til Møllebrug, faaes hos [RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
188 "Enhver, der saa kraftigen bidrog til at standse den i min Gaard afvigte Søndag den 20. ds. [20-12-1835] udbrudte Ildebrand, samt De, der reddede mit Indboe og Gods modtage herved Alle min inderligste og skjønsomme Tak. [RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
189 "Enkeboligen ved Siden af Kiøbmandsgaarden, som min [RN9001] Bedstefader byggede til sin [RN9022] Enke, toetaget med Port og Gaard, den tidligere Eiendom formodentlig tilhørende Skibby, lige op til Mindegades Port"

 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
190 "Et Commission havende Part i Drammens 12 og 10 fods Bord [376 og 314 cm planker] samt noget Tømmerlast, sælges Torsdagen den 3die Juli [03-07-1817] ved offentlig Auction ved Havnen, Stedet skal nærmere vorde bekjendtgjort.
Aarhuus den 27de Juni 1817 [27-06-1817].
[RN9001] Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
191 "Et Pakhuus, en Vognport, et Fourageloft samt Plads til 3 Heste kan faaes samlet eller særskilt hos [RN9034] N. Mallings Enke."

[Vognport, fourageloft samt hestestald findes i sidebygningen til nr. Dynkarken 39.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
192 "Et Pakhuus, et stort Loft, en Stald til 3 Heste, en stor Vognremise og Fourageplads samt et Kammer kan faaes samlet eller særskilt hos [RN9034] N. Mallings Enke."

[Vognremise, loft samt hestestald findes i sidebygningen til nr. Dynkarken 39.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
193 "Et Parti Bærme kan fra 1ste October [01-10-1869] faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
194 "Et Partie 7/8 pots [0,84 l] Boutellier er at bekomme for 20 sk. Stykket hos [RN9001] Kiøbmand Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
195 "Et smuk velindrettet Sted med Qvist til Gaden, beliggende ved Mindet [Dynkarken 37, matr. nr. 55] ved Siden af [RN9001] Hr. Mallings Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], med godt Vand og et Halvtag i Gaarden, samt en liden Haugeplads, er at faae tilkiøbs, og kan tiltrædes næste Flyttetid [01-11-1812].
C.P. Theil,
hos Mad. Fangel i Aarhuus. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
196 "Et Stykke Græsning ønskes tilleie af [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
197 "Et ungt Menneske, der sidste Efteraaer har erholdet danske juridisk Examen med bedste Caracteer, ønsker sig en Condition til næste 1ste Maii [01-05-1808], enten som Fuldmægtig hos en Embedsmand, eller Forvalter ved et Jordegods. [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus, giver nærmere Oplysning." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
198 "Et Værelse og et Pakhuus ere tilleie i Spanien [Spanien 19, matr. 43].
En Arbeidsvogn og en Caffebrænder ere til Salg hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
199 "Et Værelse og et Pakhuus ere tilleie i Spanien [Spanien 19, matr. 43].
En Arbeidsvogn og en Caffebrænder ere til Salg hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
200 "Extra god Boghvede til Sæd og gode 4 Alen [2,51 m] ege Stolper er at faae i Aarhuus hos Kiøbmand
[RN9001] Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
201 "Extra gode bergenske Form-Lys med Bomulds Vegger [væger] af 18 sk. Pd. eller 3 Rdr. Lpd. [1 lispund=8 kg] er at faae hos
[RN] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
202 "Extra godt dansk Klæde af forskjellige Couleurer udsælges til billige Priser af
[RN9022] R. Mallings Enke." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
203 "Extra godt Tavlblye [bly i tavleform] især til Kirkebrug, kan erholdes i Aarhuus hos [RN9001] Kjøbmand R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
204 "Extra valset Tavl-Blye [bly i tavleform], er at bekomme i Aarhuus hos [RN9001] Kjøbmand R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
205 "Fire Stkr. brogede Giæs er mig frakommen. Hvem der om kan give nogen Oplysning eller bringe mig dem betales en Douceur af Eieren [RN9001] Kiøbmand Malling.
Aarhuus, den 15de Februarii 1811 [15-02-1811]." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
206 "Firmaet Andreas Kaarsberg og Co. havde i 1780 28 Tdr. Land med Tobak, der "var liden, men vandt Bifald". Samtidig havde Amtsforvalter Thygesen til sin Fabrik to Tobaksplantager paa tilsammen 17 Tdr. Land, hvor han i 1787 avlede 23.000 Pund Tobak. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
207 "Flere hundrede Tylter tørre, norske og svenske Bord, samt 18, 20 a 24 Fods Lægter faaes hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
208 "For at besvare flere til mig stillede Spørgsmaal angaaende Søbadene maa jeg herved underrette Vedkommende om, at jeg paa Grund af de af Communalbestyrelsen stillede betingelser ikke seer mig istand til at kunne levere Søbade, ligesom ogsaa, at Badeanstalten for russiske og varme Bade paa Grund af Vinteren først bliver færdig om 14 Dage.
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
209 "For at betrækkes med Hestehaars Sæder ere for længere Tid siden, fire Mahogni-Børnestole blevne leverede paa et urigtigt [forkert] Sted. Den, som har modtaget disse, beder jeg om at tilbagelevere dem. [RN9007] N. Malling."

[Det må være Mallings egne tjenestefolk, som har leveret dem til det forkerte sted, som først er blevet opdaget på et langt senere tidspunkt.] 
Malling, Niels (I7)
 
210 "For at imødekomme flere Damers Ønske tillader jeg mig at bekjendtgjøre, at min Badeanstalt kun udelukkende er tilgængelig for Damer fra om Morgenen til Kl. 12 Middag, og fra den Tid og til Aften ene for Herrer. Dog kan Herrerne erholde varme Bade om Formiddagen i et særskilt Badekammer med Indgang fra Gaarden.
[RN9034] N. Mallings. Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
211 "For de Gaver jeg af Mine Venner og Medborgere har modtaget til den uhældige sal. Hermansens Enke i Marstal paa Ærrø være enhver i Særdeleshed venskabelig og ærbødigst takket af [RN9001] R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
212 "For en Dreng af god Opdragelse, som kan regne og skrive vel, og har Lyst at lære Kiøbmandshandelen anvises Condition [tiltrædelse] af
[RN9001] R. Malling."

[Det er formodentlig hos Malling selv, at han tilbyder en læreplads] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
213 "For en Dreng af god Renomme, som er confirmeret, og har Lyst at lære Kiøbmands-Handel udi en Kiøbstad i Sielland, anviises en god Condition [tiltrædelse/ansættelse] af
[RN9001] Rasmus Malling i Aarhuus." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
214 "Foranlediget ved Bekiendtgiørelsen af Hr. Pastor Pingel i Sveistrup, i Stiftets Aviser No 109 og 111, har jeg til Dato, modtaget til den brandlidte N.J. Schandorff i Wissing følgende ædelmodige Gaver:
...[RN9001] Hr. Kiøbmand Malling 10 Rbd...
Aarhuus den 29de August 1821 [29-08-1821] J. Røgind." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
215 "Formedelst Sygdom kan en Kokkepige faae Plads hos [RN9007] Kjøbmand N. Malling, Dynkarken Nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]." Malling, Niels (I7)
 
216 "Formedelst Udskrivning [af en af købmandsgårdens karle] kan en Karl faae Plads hos [RN9034] N. Mallings Enke."

[Fra den 16-12-1863 er straks angivet i annoncen.]

[til udskrivning: især m. h. t. soldater, værnepligtige. udskrîfning (er) det, at mand tager bønderkarle til soldater. Kilde: ordnet.dk Annoncen betyder, at en af købmandsgården karle er blevet indkaldt som soldat i relation til den kommende krig med Prøjsen i 1864.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
217 "Fortegnelse over de valgbare Borgere i Aarhuus Kjøbstad, til Afbenyttelse ved det forestaaende Repræsentantvalg i Januar Maaned 1849 [10-01-1849].
Affattet i Overeensstemmelse med Anordningen af 24de October 1837 [24-10-1837] og det provisoriske Regulativ for Aarhuus Kjøbstad af 22de Februar 1838 [22-02-1838]."
...
"Valgbestyrelsen i Aarhuus, den 23de December 1848 [23-12-1848].
Hertz. Engelsted. Nielsen. Hald. Bentzen. Høegh-Guldberg." 
Gaarn, John (I179)
 
218 "Fortegnelse over de valgbare Borgere i Aarhuus Kjøbstad, til Afbenyttelse ved det forestaaende Repræsentantvalg i Januar Maaned 1849 [10-01-1849].
Affattet i Overeensstemmelse med Anordningen af 24de October 1837 [24-10-1837] og det provisoriske Regulativ for Aarhuus Kjøbstad af 22de Februar 1838 [22-02-1838]."
...
"Valgbestyrelsen i Aarhuus, den 23de December 1848 [23-12-1848].
Hertz. Engelsted. Nielsen. Hald. Bentzen. Høegh-Guldberg." 
Malling, Niels (I7)
 
219 "Fortegnelse over de valgbare Borgere i Aarhuus Kjøbstad, til Afbenyttelse ved det forestaaende Repræsentantvalg i Januar Maaned 1849 [10-01-1849].
Affattet i Overeensstemmelse med Anordningen af 24de October 1837 [24-10-1837] og det provisoriske Regulativ for Aarhuus Kjøbstad af 22de Februar 1838 [22-02-1838]."
...
"Valgbestyrelsen i Aarhuus, den 23de December 1848 [23-12-1848].
Hertz. Engelsted. Nielsen. Hald. Bentzen. Høegh-Guldberg." 
Malling, Andreas (I2)
 
220 "Fortegnelse over de ved Aarhuus Postkontoir henliggende uindløste Breve i April, Maj og Juni Maaneder 1813."

Herefter oplistes 61 personer, som har et eller flere breve liggende til afhentning på postkontoret. Dengang var det nemlig modtageren, som skulle betale for portoen, så nogle breve var åbenbart ikke mere eftertragtede, end at de godt kunne vente eks. regninger eller rykkere for betaling.

"32 [RN9001] Malling, R. i Aarhuus, fra Helsingør, Porto 21 Rigsbankskilling."

Aarhuus Postkontoir, den 30te Juni 1813 [30-06-1813] Laub.

Rasmus Malling var også en af dem, som lod endda flere breve henligge på postkontoret, ikke mindre end 12 gange fra 1813 til hans død i 1826. Brevene var afsendt fra Helsingør, København, Hamborg, Flensborg, Prietz og Lübeck. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
221 "Foruden de til Armodens Lindring af Commissionen for denne Byes Fattigvæsen i Avisen ommeldte Gaver, har jeg deels paa samme Tid, deels siden efter modtaget følgende:
Fra [RN9001] Kiøbmand Hr. R. Malling 16 Rbdlr. 4 Mk. med Løfte om Brød af 2 Tdr. Rug, alt til Uddeling paa Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag...
Aarhuus, den 27de Januar 1814 [27-01-1814].
[borgmester] J.L. Schumacher." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
222 "Fra Dags Dato [13-02-1873] har jeg overdraget min Boutiksforretning til Hr. Adolph Stoustrup, saaledes at Forretningen dog vedblivende føres i min Gaard og i det samme Locale [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] som hidtil, og idet jeg anbefaler Hr. Stoustrup til mine ærede Kunders Søgning, undlader jeg ikke at tilføie, at jeg vedvarende fortsætter saavel Kornhandelen som min Brænderidrift for egen Regning.
[RN9034] N. Mallings Enke.

Med Henhold til Ovenstaaende tillader jeg mig at anbefale mig til [RN9034] Fru Mallings tidligere Kunder som til Andre, der maatte ville forunde mig deres Søgning, lovende ved reel Behandling at søge at tilfredsstille enhver billlig Fordring. A. Stoustrup"
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
223 "Fra den 12. dennes [12-10-1868] har jeg nedsat Prisen paa «b»varme Bade til 2 Mark.
«/b»[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
224 "Fra Exercerhuset [på Hads Herred Landevej, Spanien 19, matr. nr. 43?] og ind mod Mindeport til Højre for Landevejen strakte sig langs Havkanten de gamle Reberbaner [Reberbanen strakte sig fra Badegyde/Spanien 17, matr. nr. 44 ind mod havnen], Dames Have og den magre Græsjord paa Grønland.

Herude i disse landlige Omgivelser opslog som bekendt Spaniolerne deres Rytterbarak [forskellig fra Exercerhuset] i Forsommeren 1808. Pakken med Kæmnerregnskaber for 1808 giver nogle Oplysninger om Barakken, som var 75 Alen [47,08 m] lang og stod Byen i 1.480 Rdlr. Da August traf ind med en Varme saa overvættes [voldsomt], at Hestene var nær ved at segne, maatte Berent Meyer save 52 Huller "for Lofts Skyld" [til ventilation].

Barakken forsvandt rimeligvis ved Fredsslutningen [1814]. Dens nøjagtige Beliggenhed fremgaar af "De Eligerede Borgeres Deliberationer" 1815. Dette Foraar fik nemlig Købmand Malling [RN9001] overladt en Byggeplads paa den Grund, "hvor de saakaldede spanske Stalde haver staaet"."
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
225 "Fra Harlingen meldes, at Sluppen "Caroline", Capt. Storm (tilhørende d'Hrr. Schandorff, Simmelkjær og [RN9007] N. Malling i Aarhuus), er den 14de August [14-08-1840] strandet på Vestkysten af Holland. Mandskabet og en Deel af Takkelagen er bjerget." Malling, Niels (I7)
 
226 "Fra [RN9001] Kiøbmand Malling er til Fattigcassen modtaget 2 Rbd. Sedler, som en Bonde har erlagt for sidste Markedsdag den 15de October [15-10-1819], at have ladet et lidet Træe [øltræ=anker eller tønde kilde: ordnet.dk] med Brændevin følge sig ud af [RN9001] Hr. Mallings Kiøllestue [købmandsbutikken].
Fattigvæsenscommissionen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
227 "Fraværende Familie og Venner maa jeg herved sørgeligst tilkiendgive, at det i Dag [04-08-1806] har behaget den algode Gud ved en roelig og stille Død at bortkalde min i Livet elskede og dyrebare Kone, [RN9013] Magrete Pedersdatter fød Kaarsberg, i sit Alders 57 Aar, efter 12 Aars kierlig Ægteskab, fra mig og hendes efterladte Børn. Hvo som kiendte hendes Værd veed hvad jeg og de har tabt i hende, frabedende mig al skrivtlig Condolence, der kun vil forøge min billige Sorg. Paa egne og Børns Vegne.
Aarhuus, d. 4 Aug. 1806 [04-08-1806]. [RN9001] R. Malling"
[kilde: Aarhuus Stiftstidende 06-08-1806]
 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
228 "Fredagen den 1ste Nov. [01-11-1805] er et Beedelam udløben af min Gaard, det er kiendelig af sort Uld i Hovedet og sorte Been, for Underretrning om samme, eller Tilbringelse loves en Douceur. Aarhuus, d. 7de Nov. 1805 [07-11-1805].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
229 "Først i 1770-erne blev der igen gunstige tider for handelen med landbrugsprodukter og takket være de gode internationale forhold, der var for dansk handel i årene frem til Napoleonskrigene i 1807, kom købmændenes omsætning og antallet af skibe, der var hjemmehørende i Aarhus, i perioden næsten op på samme niveau som ved århundredets [1700] begyndelse." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
230 "Førstkommende Mandag den 17de d. M. [17-03-1817] om Formiddagen Kl. 10 1/2 bliver
paa Raadstuen foretaget:
1) Auction over den udenfor Mindeport beliggende saakaldede Lille Vagt med derved
imellem samme og Snedker Baastrups Sted [Spanien 11, matr. nr. 47?] beliggende øde
Plads [hus og jord ud for Spanien 9, matr. nr. 48].
2) Licitation over Muur-, Tømmer-, Snedker- og mere Arbeide, samt Materialier til
Indretning af 3de Boliger i den ud til Steentrappen [mellem Åboulevarden og Sankt
Clemens Stræde] liggende Huus af forrige Rosenkrantzes Gaard.
3) Licitation over Istandsættelse af Byens Mark-Hegn i tilstundende Foraar, alt paa
de Conditioner som paa Auctionsstedet erfares.
Aarhuus den 11te Marts 1817 [11-03-1817].
Auctionsdirectionen." 7b)11-03-1817

Ejendommen købes efterfølgende på auktionen af RN9001 Rasmus Malling, se 17-03-1817 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
231 "Gaarden Nr. 377-78 [377-378, Spanien 19, matr. nr. 43] samt det saakaldte gamle Exerceerhuus [Spanien 9, matr. nr. 48], begge Eiendomme beliggende i Spanien, tilligemed en Toft af ca. 6 Tønder Lands Størrelse [Marselisborg, matr. nr. 3], kunne underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvender sig til Undertegnede. Skulle Salg ikke finde Sted i Løbet af een Maaned, ville nævnte 3 Eiendomme blive stillede til offentlig Auction.
[RN9034] N. Mallings Enke,"

[Toften kan være matr. nr. 3 på Frederiksbjerg på 6.3 tdr. land på Matrikelkortet 1817-1860 Viby Sogn Marselis, Opmålt og udparselleret 1806 og 1807, prøvet copieret og tegnet 1816.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
232 "Gaarden Nr. 377-78 [377-378] samt det saakaldte gamle Exerceerhuus [Spanien 9, matr. nr. 48], begge Eiendomme beliggende i Spanien, tilligemed en Toft af ca. 6 Tønder Lands Størrelse [Marselisborg, matr. nr. 3], kunne underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvender sig til Undertegnede. Skulle Salg ikke finde Sted i Løbet af een Maaned, ville nævnte 3 Eiendomme blive stillede til offentlig Auction.
[RN9034] N. Mallings Enke."

[Toften kan være matr. nr. 3 på Frederiksbjerg på 6.3 tdr. land på Matrikelkortet 1817-1860 Viby Sogn Marselis, Opmålt og udparselleret 1806 og 1807, prøvet copieret og tegnet 1816.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
233 "Gaarden Nr. 377-78 [377-378] samt det saakaldte gamle Exerceerhuus, begge Eiendomme beliggende i Spanien, tilligemed en Toft af ca. 6 Tønder Lands Størrelse [Marselisborg, matr. nr. 3], kunne underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvender sig til Undertegnede. Skulle Salg ikke finde Sted i Løbet af een Maaned, ville nævnte 3 Eiendomme blive stillede til offentlig Auction.
[RN9034] N. Mallings Enke."

[Toften kan være matr. nr. 3 på Frederiksbjerg på 6.3 tdr. land på Matrikelkortet 1817-1860 Viby Sogn Marselis, Opmålt og udparselleret 1806 og 1807, prøvet copieret og tegnet 1816.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
234 "Galeasen Lovise Magdalena Charlotte af Aarhuus, ført af Capt. Peter Rasmussen Møller, som den 10de Juli [10-07-1823] var afseilet fra Bordeaux til Kbhn., blev Dagen efter [11-07-1823] taget af en spansk Kaper og besat med Spanioler. Men tre Dage efter [14-07-1823] har Capt. Møller og hans Mandskab overvældet disse og bragt dem med til Khvn. hvor han den 1ste August [01-08-1823] lykkelig indtraf med sit Skib. Bemeldte Kaper, der havde 70 Mand Besætning, havde foruden denne Galease taget endnu et hollandsk Kufskib, en Hamborger Brig, og en Galease fra Aarhuus, tilhørende [RN9001] Hr. Rasmus Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
235 "Gartner N. Weber har kjøbt det af ham i flere Aar drevne Gartneri, Frederiksallee 80 [Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b], af [RN9004] Jernbaneassistent R. Mallling for en Kjøbesum af 28.000 Kr." Malling, Rasmus (I4)
 
236 "Gode Aalborg Høst Sild ere at bekomme i Fierdinger og halve Tdr. for billig Priis, hos [RN9001] Rasmus Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
237 "Gode skotske Kakkelovnskul udsælges fra Galeasen "Mette Kjellerup" [ejet af A. Malling] ved Havnens søndre Side, til 6 Mk. 8 Sk. pr. Tønde, i løbet af 5 Dage. [RN9002] A. Malling." Malling, Andreas (I2)
 
238 "Grenaa, den 23 November [23-11-1856].
Et i Aarhuus hjemmehørende Skib, hvis Rheder var [RN9007] Capt. Malling, og som førtes af Skipper P. Andersen, afgik i Fredags [21-11-1856] herfra Havnen for at gaae til Hjemstedet; men udfor Glatved Strand [som ligger nord for Grenå!] kuldseilede det, og Folkene maatte i omtrent en halv Dag friste Livet ved at klamre sig til Kjølen, indtil de frelstes ved Assistance fra Landet." 
Malling, Niels (I7)
 
239 "Grubbe- og Pillestene af forskjellige Dimensioner og bedste Qvalitet udsælges til billige Priser af[RN9007] N. Malling."

Annonceringen gælder også engelske sandsten i alle brugelige størrelser. 
Malling, Niels (I7)
 
240 "Hans Astrup Fleischer, Justitsraad, samt Borgemester og Byefoged i Aarhuus.
Giør vitterligt: at efter Begjæring af [skipper] Mathias Mathiasen i Aarhuus, indstævnes den eller de som maatte ihændehave en af bemeldte Mathias Mathiasen til [RN9047] Anne Marie Malling, for 200 Rd. DC. [danske kurant], omskreven til 200 Rbd. Sølv, under 11te Juni 1800 [11-06-1800] udstædt og den 16de Juli 1818 [16-07-1818] tinglæst Obligation; hvorved er givet første Prioritet i Debitors paa Aarhuus Kjøbstads Fiskergades søndre Side østre Ende [Fiskergade 102, matr. nr. 174, 6 fag hus til gaden i 1 etage] beliggende Huus herved, med Aar og Dags Varsel, som uden Laudag eller Forelæggelse ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796] at kunde vente, til Møde for Aarhuus Byetingsret, der holdes paa Raadhuset ibd., den første Torsdag i September Maaned 1827 Kl. 10 Formiddag [06-09-1827], for der og da med bemeldte originale Obligation at fremkomme og deres lovlige Adkomster til samme at bevise; da Citanten [Mathias], i Mangel heraf, overensstemmende med dertil under 10de Febr. d.A. [10-02-1826] forundt allernaadigst Bevilling, efter nærmere Demonstrationer og Paastande, paa titnævnte Obligation, agter at erhverve Mortificationsdom [aflyst].
Aarhuus, den 9de Mai 1826 [09-05-1826].
Fleicher. (L.S)"

[Peder Willadsen ejer iflg. brandtaksationen i 1791 et 6 fag hus i 1 etage til gaden beliggende på Fiskergade 102, matr. nr. 174, og huset er udlejet til 2 familier.
I folketællingen pr. 01-02-1801 bor skipper Mathias Mathiasen med sin kone og 3 børn her. Hans køb af huset kan ud fra ovennævnte obligation udstedt den 11-06-1800 til Anne Marie været sket på dette tidspunkt for at få finansieret huskøbet.
Familien Mathiasen bliver boende i huset frem til omkring 16-05-1826, for i brandtaksationen pr. 1827 er Kjer noteret som ejer af huset på 6 fag i 1 etage mod gaden, et halvtag og et plankeværk.

Mathiasens ønske om at få aflyst pantebrevet og dermed gælden til Anne Marie skyldes formodentlig salget af ejendommen til Kjer, der i så fald ikke længere belastes af en gæld. Kilde: Mine artikler om Mindegade og Fiskergade.]
 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
241 "Hans Astrup Fleischer, Justitsraad, samt Borgemester og Byefoged i Aarhuus.
Giør vitterligt: at efter Begjæring af [skipper] Mathias Mathiasen i Aarhuus, indstævnes den eller de som maatte ihændehave en af bemeldte Mathias Mathiasen til [RN9047] Anne Marie Malling, for 200 Rd. DC. [danske kurant], omskreven til 200 Rbd. Sølv, under 11te Juni 1800 [11-06-1800] udstædt og den 16de Juli 1818 [16-07-1818] tinglæst Obligation; hvorved er givet første Prioritet i Debitors paa Aarhuus Kjøbstads Fiskergades søndre Side østre Ende [Fiskergade 102, matr. nr. 174, 6 fag hus til gaden i 1 etage] beliggende Huus herved, med Aar og Dags Varsel, som uden Laudag eller Forelæggelse ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796] at kunde vente, til Møde for Aarhuus Byetingsret, der holdes paa Raadhuset ibd., den første Torsdag i September Maaned 1827 Kl. 10 Formiddag [06-09-1827], for der og da med bemeldte originale Obligation at fremkomme og deres lovlige Adkomster til samme at bevise; da Citanten [Mathias], i Mangel heraf, overensstemmende med dertil under 10de Febr. d.A. [10-02-1826] forundt allernaadigst Bevilling, efter nærmere Demonstrationer og Paastande, paa titnævnte Obligation, agter at erhverve Mortificationsdom [aflyst].
Aarhuus, den 9de Mai 1826 [09-05-1826].
Fleicher. (L.S)"

[Peder Willadsen ejer iflg. brandtaksationen i 1791 et 6 fag hus i 1 etage til gaden beliggende på Fiskergade 102, matr. nr. 174, og huset er udlejet til 2 familier.
I folketællingen pr. 01-02-1801 bor skipper Mathias Mathiasen med sin kone og 3 børn her. Hans køb af huset kan ud fra ovennævnte obligation udstedt den 11-06-1800 til Anne Marie været sket på dette tidspunkt for at få finansieret huskøbet.
Familien Mathiasen bliver boende i huset frem til omkring 16-05-1826, for i brandtaksationen pr. 1827 er Kjer noteret som ejer af huset på 6 fag i 1 etage mod gaden, et halvtag og et plankeværk. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
242 "Herskabelig Huusleilighed.
Anden Etage i min grundmurede Gaard No. 368 ved Mindeporten [skal være nr. 367 det tidligere Enkesæde, Dynkarken 43, matr. nr. 53], som nylig er indrettet til Beboelse [efter moderen RN9022 Cecilias død 17-04-1841], kan erholdes til Leie i Vinter [1841/1842], eller fra Paaske-Flyttetid næste Aar [11-04-1842]. Den bestaaer af 7 gibsede Værelser (enkelte forsynede med dobbelte Vinduer [forsatsvinduer til at isolere mod kulden]) foruden Kjøkken, Domistique-Værelse [værelse til tjenestepigen] og øvrige Beqvemmeligheder.
Aarhus, den 11te October 1841 [11-10-1841]. [RN9007] N. Malling."

[Lejligheden bliver formodentlig efterfølgende udlejet til købmand Heinrich Mertz, se annonceringen den 07-09-1842.] 
Malling, Niels (I7)
 
243 "Hos Undertegnede kan bekommes til Møllebrug:
100 Stjernhjulsknag, 100 smaae Stokker, 30 store Stokker, 60 Knaghjulsknag, Alt af Aunbøg som er 4 Aar gammel ophuggen. Af samme ligger Prøve hos [RN9007] Hr. Kjøbmand N. Malling i Aarhuus.
Ole Jensen Boes i Rørt." 
Malling, Niels (I7)
 
244 "hun blev i alle Tilfælde gift i 1832 [20-10-1830] med [RN9007] Købmand Niels Malling (i Dynkarken), der var ældre og Enkemand [han var ugift ved ægteskabet med Cathrine]. Hun følte sig ikke lykkelig og døde allerede det følgende Aar den 26. Sept. [26-09-1833] af Brystsyge [sygdom i brystet nu lungetuberkulose]". Familie (F4)
 
245 "Hun følte sig ikke lykkelig og døde allerede det følgende Aar den 26. Sept. [26-09-1833] af Brystsyge [sygdom i brystet nu lungetuberkulose]".
Kilde: Frausings erindringer #60

"Hvad er Livet! Hvad er alt vort Held i Livet!
Dette var min Tanke ved nu i Løbet af et Aar at see de tvende Kjære [RN9093 og RN9023] ved Døden berøvet der her udgjorde mit Livs Lykke.
Tung var Sorgen da Gud afvigte Aar den 26. September [26-09-1832, skal være 28-09-1832] kaldte vort ene elskede [RN9023] Barn.
End sørgeligere skulde for mig Aarsdagen blive, paa hvilken jeg skulde friste den haarde Skjæbne at see min inderlig elskede Kone [RN9023] Cathrine Marie Malling, fød Frausing, nemlig afvigte 26. September d. A. [26-09-1833] ved Døden at forlade mig.
Ikke uventet, thi haarde og voldsomtærende var hendes Lidelser, men ak! for tidlig for mig lød Budet der kaldte hende, thi kuns trende Aar varede vort lykkelige Samliv.
Ene staaer jeg nu tibage, og ene trøster mig Haabet: at ei Baandet, der her sammenknyttede os, for evig skal være sønderrevet.
- Fred med Dit Støv! Idet jeg for fraværende Slægt og Venner bekjendtgør dette for mig saa sørgelige Dødsfald, frabedes al skriftlig Condolance.

Aarhuus, den 28. September 1833 [28-09-1833]
[RN9007] N. Malling"
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 28-09-1833:
 
Frausing, Cathrine Marie (I23)
 
246 "Huset "Elba": og derpaa blev Stuerne gjort til Forelæsningslokale for Underofficererne ved Prins Ferdinands lette Dragoner. Exercerhuset [hus nr. 373 eller 368/369] laa jo ikke langt derfra. Også dette havde Regimentet lejet, nemlig af Kbmd. [RN9021?] Jens Jensen Schmidt.
Fra Exercerhuset og ind mod Mindeport til Højre for Landevejen strakte sig langs med Havkanten de gamle Reberbaner, Dames Have og den magre græsjord paa Grønland."

Sejr (iflg. Sejerholt ...?) jf. 08-02-1819 jf. Byrådets Arkiv I 1.
Exercerhuset uden for Mindeporten have Dragonregimentet lejet af [RN9021] Jens Jensen Schmidt.

1819 er et kvalificeret gæt.

[RN9021] Jens Jensen Schmidt lejede 1820 "Kirkegaardstoften, d.v.s. den nedlagte Kirkegaard i Nærhenden af "Spanien".
 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
247 "Huusleiligheden i min Gaard Nr. 378 Litra B udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], best. af 4 rummelige og smukt malede Værelser, foruden Pigekammer, Kjøkken, Spisekammer, Brænde- og Vadskehuus, kan erholdes tilleie fra 1ste Octbr. [01-10-1849]. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
248 "Huusleiligheden No. 378a i mit nyopbyggede Sted udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] er fra medio Januar førstkommende [15-01-1844] at faae tilleie. Den bestaaer, foruden Entrée, af: 3 Værelser, Kjøkken med Damp-Comfur-Indretning og Spisekammer i nederste Etage, som alle ere gibsede, samt et stort Qvistkammer og Pigekammer [på 1. sal] foruden de nødvendige Beqvemmeligheder.
Aarhuus, den 21de December 1843 [21-12-1843] [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
249 "I Aarhus Domkirkes Kirkebog staar, at Hr. [RN9460] Jes Fæsters Enke [RN9294] Johanne Barbara Hutfeld blev begravet 22. September 1741 [22-09-1741] og en lignende Notits findes i Brabrand Kirkebog for samme Dag. Det kan derfor formodes, at der kun har været Tale om Trolovelse". Familie (F125)
 
250 "I Anledning af, at Capt. S.M. Sørensen, førende Skonnerten "Isabel", der ved Nakkehoved stødte sammen med Damskibet "Cimbria", har i den "Berlingske Tidende" erklæret Skibet for Vrag, kunne vi fra aldeles paalidelig Kilde forsikre, at [RN9007] Rhederen, Hr. Capt. og Kjøbmand N. Malling hersteds, har indtil Dato [05-10-1853] ikke modtaget nogen saadan Indberetning. Redact. [redaktøren]" Malling, Niels (I7)
 
251 "I de sidste mange år af F.J.C. Güldencrones [1765-1824] tid aftog købmand [RN9001] Rasmus Malling i Århus både landgildekorn og produkterne fra hovedgårdenes drift [Vilhelmsborg, Moesgaard, Marselisborg]. Han [RN9001] førte til gengæld en kontrabog over de varer, han leverede til hovedgårdene. Som en del af hoveriet har bønderne skullet fragte hovedgårdenes produkter til hans købmandsgård." 162)#250 Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
252 "I den Gaard udenfor Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52?], er de Værelser til Leie, med den Gaarden tilhørende Hauge (som for nærværende Tid haves til Leie af S.T. Hr. Capitain Krey) til dette Aars Michaeli Flyttetid [29-09-1811]. De Lysthavende ville herom henvende sig enten til [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind, som foreviser Værelserne og Haugen og accorderer om Leien."
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
253 "I Dynkarken Nr. 33, 1ste Sal [Dynkarken 39, matr. nr. 54], ere 2 Værelser, hvert med egen Indgang samt Seng og Meubler, strax at faae tilleie; de ere passende for Badegjæster.
Anvises af [RN9034] Enkefru Malling."

[Umiddelbart er der ingen fornuft i, at Mathilde skulle udleje værelser 3 opgange fra hendes egen ejendom. Jeg formoder, at der er tale om en trykfejl i avisen, og adressen i stedet for skal være Dynkarken 39]."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
254 "I Gaarden Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] kan Sals-Etagen [1. sal?] med endeel ydre Leiligheder [rum, lokaler], Stald og Vognskuur, faaes tilleie fra April Flyttetid [01-04-1857].
Reflecterende behage at henvende sig til Eieren [RN9007] N. Malling.
Aarhuus, den 5te Januar 1857 [05-01-1857]"
 
Malling, Niels (I7)
 
255 "I Henhold til § 57 i Loven af 16de Juni 1849 [16-06-1849], angaaende Valgene til Rigsdagen, opfordres herved de af Byens Indvaanere, der i sidste Aar have havt en reen aarlig Indtægt af 1200 Rbdr. eller derover, forsaavidt de ønske at optages paa Listen over valgbare Personer til Landsthinget, at anmelde Saadant for Undertegnede, inden de 8de Septbr. d.A. [08-09-1849]
Aarhuus Borgemester-Contoir, den 27de August 1849 [27-08-1849]. Hertz." 
Malling, Niels (I7)
 
256 "I Henhold til § 57 i Loven af 16de Juni 1849 [16-06-1849], angaaende Valgene til Rigsdagen, opfordres herved de af Byens Indvaanere, der i sidste Aar have havt en reen aarlig Indtægt af 1200 Rbdr. eller derover, forsaavidt de ønske at optages paa Listen over valgbare Personer til Landsthinget, at anmelde Saadant for Undertegnede, inden de 8de Septbr. d.A. [08-09-1849]
Aarhuus Borgemester-Contoir, den 27de August 1849 [27-08-1849]. Hertz." 
Malling, Andreas (I2)
 
257 "I Morgen Løverdagen d. 19de d.M. om Eftermiddagen Kl. 2 slet [19-11-1814 kl. 14] bliver uden for Mindeport ved offentlig Auction bortsolgt endeel Tømmer og Fiæl af den ved Stormen omstyrtede saakaldte spanske Stald [Spanien 19, matr. nr. 43]. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.
Auctionsdirectionen. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
258 "I No. 149 ved Mindeporten kan en aldeles nye holsteensk Vogn med 3 Sæder erholdes tilkiøbs." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
259 "I Stedet Nr. 378 Litra A udenfor Mindeport [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] kan en Beboelsesleilighed erholdes tilleie strax, bestaaende af 4 Værelser foruden ydre Leilighed [eksterne rum, lokaler]. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
260 "I Søndags Eftermiddag Kl. imellem 2 og 3 [25-11-1832 kl. 14-15] er fra min [RN9022] Moders Wienervogn borttaget Kudske-Hyndet, af hvidgul Farve med Silke-Lidser. For Tilveiebringelsen heraf loves en Douceur af
[RN9007] N. Malling." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
261 "Iblandt en ny Tilførsel af støbte Jernvarer er mit Udsalg bleven forøget med Tærtepander, Vaffeljern, store Comfyrgryder, trekantede & ovale Spyttebakker fra 2 Mk. 12 sk. til 4 Mk. 8 sk. pr. Stk, Strygejernsriste, Kjøkken-Fyrtøier 2 Mk. 8 sk. pr. Stk, m.m.
Aarhus, den 3. Novbr. 1836 [03-11-1836]
[RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
262 "Ifølge vor Opfordring have vi havt den Glæde at modtage følgende milde Gaver:
fra købmand Hans Broge 100 Rbd....
...fra [RN9002] Kjøbmand A. Malling 25 Rbd...
Med det tidligere Indkomne i Alt 464 Rbd.
Aarhuus d. 22de August 1853 [22-08-1853] «b»
«/b»Comiteen for Trængendes Understøttelse under Cholera-Epidemien." 
Malling, Andreas (I2)
 
263 "Ifølge vor Opfordring have vi havt den Glæde, til idag Kl. 12 at modtage følgende Gaver, fra:
...[RN9002] Hr. A. Malling 2 Par dito [lagner] samt flere Stkr. linned og uldent undertøi;...
Aarhuus, den 31te August 1859 [31-08-1859]
Comiteen til Trængendes Understøttelse
under Cholera-Epidemien." 
Malling, Andreas (I2)
 
264 "Jeg finder mig foranlediget til herved at bekjendtgøre, at jeg ikke tillader min Gaard afbenyttet som Gjennemgang fra Mindet [Havnen, Grønland] til Mindeporten eller omvendt fra Mindeporten til Mindet, hvilket tjener til Efterretning for dem som jevnligen afbenytte en saadan Gang. [RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
265 "K. Extra godt Norsk Kalk (læsket med fersk Vand) er at bekomme hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
266 "Kakkelovne.
Moderne Kjøbenhavnske Kakkelovne med Tallerkenvarmere og Koge-Indretninger faaes hos[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
267 "KF. Endnu er et lidet Partie extra rødt Kløverfrøe og nogle Lpd. [1 lispund= 8 kg] hvidt dito, samt extra gode Bergens Joller brugelige til Fiskerie at erholde hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling i Aarhuus." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
268 "Kiøbmand Jens Raae en Datter Anna Dorthea; Fadd. [RN9022] Mad. Malling og Jfr. Brøchner, [RN9058] Pastor Kaarsberg, Kiøbmand Carlsen, Sukkerraffinadeur Hansen og [RN9092] Skibskaptajn Kaarsberg." Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
269 "Kiøbmand Jens Raae en Datter Anna Dorthea; Fadd. [RN9022] Mad. Malling og Jfr. Brøchner, [RN9058] Pastor Kaarsberg, Kiøbmand Carlsen, Sukkerraffinadeur Hansen og [RN9092] Skibskaptajn Kaarsberg." Kaarsberg, Jens Dons (I58)
 
270 "Kiøbmand Jens Raae en Datter Anna Dorthea; Fadd. [RN9022] Mad. Malling og Jfr. Brøchner, [RN9058] Pastor Kaarsberg, Kiøbmand Carlsen, Sukkerraffinadeur Hansen og [RN9092] Skibskaptajn Kaarsberg." Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
271 "Kiøbmand Jens Raae en Datter Anna Dorthea; Fadd. [RN9022] Mad. Malling og Jfr. Brøchner, [RN9058] Pastor Kaarsberg, Kiøbmand Carlsen, Sukkerraffinadeur Hansen og [RN9092] Skibskaptajn Kaarsberg." Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
272 "Korn var den vigtigste eksportartikel, og de stigende kornpriser og landboreformerne i slutningen af 1700-tallet gav fremgang for købstæderne. Omkring år 1800 var tiderne gode, og byernes velstand voksende." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
273 "Lige udenfor Mindeport laa ""Tobaksspindergaarden"" (den nuv Cichoriefabrik), hvis Navn og Oprindelse er ubekjendt, og et par Smaahuse."
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
274 "Lige udenfor Mindeport laa ""Tobaksspindergaarden"" (den nuv Cichoriefabrik), hvis Navn og Oprindelse er ubekjendt, og et par Smaahuse."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
275 "Lige udenfor Mindeport laa ""Tobaksspindergaarden"" (den nuv Cichoriefabrik), hvis Navn og Oprindelse er ubekjendt, og et par Smaahuse."
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
276 "Ligesom flere af os Tjenestepiger i Aaret 1850 [krigen 1848-1850] sammenskøde hvad vi efter Evne kunde bidrage til Hjælp og Lindring for vore tappre Brødre og Venner, der i Krigen offrede Liv og Blod for Fædrelandet, saaledes have Undertegnede iaar forenet os om i den nuværende Trængselstid at opfordre samtlige Tjenestepiger her i Byen til en lignende Kjærlighedsgjerning og da snarest muligt tilstille En af os hvad Enhver efter Lyst og Evne vil yde.
... Sophie Dahl (hos [RN9002] Kbm. A. Malling)..." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
277 "Ligesom flere af os Tjenestepiger i Aaret 1850 [krigen 1848-1850] sammenskøde hvad vi efter Evne kunde bidrage til Hjælp og Lindring for vore tappre Brødre og Venner, der i Krigen offrede Liv og Blod for Fædrelandet, saaledes have Undertegnede iaar forenet os om i den nuværende Trængselstid at opfordre samtlige Tjenestepiger her i Byen til en lignende Kjærlighedsgjerning og da snarest muligt tilstille En af os hvad Enhver efter Lyst og Evne vil yde.
... Sophie Dahl (hos [RN9002] Kbm. A. Malling)..." 
Malling, Andreas (I2)
 
278 "Løverdagen den 6te ds., Eftermiddag Kl. 2 [06-04-1861 kl. 14], afholdes, efter Begjæring af [RN9002] Hr. Kbm. A. Malling, offentlig Auction i hans Eiendom paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] over: en holsteensk Kurvevogn, Harver, Plove, Hakkelsekister [til at hakke halm i småstykker] og andre Avlsredskaber, 2 Sæt Ridetøi, et Stk. Jernkjæde, en Skpds. Bismer [160 kg. bismervægt], Sengesteder, Borde, Stole, noget Kjøkkentøi m.m.
Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, de 3die April 1861 [03-04-1861].
Hertz.
Auctionsdirecteur."
 
Malling, Andreas (I2)
 
279 "Løverdagen den 8de Septbr. d.A. [08-09-1849], Formiddag Kl. 11 sl., bliver, paa Raadstuen her i Byen, ved offentlig Auction bortleiet, paa flere Aar, følgende Borgemester-Embedet tilhørende Jorder:
1) Jordlodden, udenfor Frederiksport, paa den nordvestre Side af Veien til Skanderborg [Frederiks Allé ud for Vester Allé?], hvilken Jordlod for Tiden haves i Leie af Arbeidsmand C. Bonnesen.
2) Dito, sammesteds [langs Frederiks Allé fra Vester Allés Kaserne mod syd], som [RN9002] Kjøbmand A. Malling hidtil har havt i Leie, dog med Undtagelse af den fraskilte Exerceerplads [Vester Allés Kaserne].
3) De to Jordlodder, som Kjøbmand S. Herskind har havt i Leie, beliggende i Oldjorden.
Conditionerne ere forinden til Eftersyn paa Undertegnedes Contoir.
Aarhuus, den 25de August 1849 [25-08-1849].
Hertz,
Borgemester og Auctionsdirecteur."

[Se også auktionen den 26-07-1825 annoceret den 22-07-1825.] 
Malling, Andreas (I2)
 
280 "Mandagen den 11te Juli om Eftermiddagen Kl. 2 1/2 slet [11-07-1814 kl. 14.30] lader Undertegnede ved offentlig Auction ved Havnens nordre Side bortsælge - cirka 51 Tylter [612 stk.] svensk Tømmer, samt 15 Casser 4 tommer Søm; hvor Libhaverne behage at møde.
Aarhuus den 9de Juli 1814 [09-07-1814].
[RN9001] Malling" 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
281 "Mandagen den 18de Juli om Eftermiddagen Kl. 2 1/2 slet [18-07-1814 kl. 14.30], vorder holden offentlig Auction ved Havnens søndre Side over et Partie 10 a 12 Fods Bord [314 x 376 cm planker], nogle Tylter [a 12 stk] 2 tomme [5,2 cm] Planker, samt et Partie 2 a 4 tomme [5,2 til 10,4 cm] Søm og nogle Srtr. [sorterede størrelser?] Stege-Pander. Hvor Liebhaverne inviteres.
Aarhuus den 15de Juli 814 [15-07-1814].
[RN9001] Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
282 "Med et complet Udsalg af Kakkelovne, bestaaende af 3, 2 og 1 Etage, runde Ovne, Vindovne, Kølleovne, samt Bielæggere med og uden Stege-Indretning, anbefaler sig [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
283 "Med Misfornøielse maa jeg erfare at slette Mennesker i de sidste Nætter har brækket mine Bord Stabler [stabler af planker] udenfor min Baggaard [mod Toldbodgade] og frastiaalet mig flere Tylter Bord [dusin planker]; det var vel at ønske at og disse kunne vorde opdagede, der muelig i lang Tiid har brugt denne Uskik; jeg udlover derfor en Douseur af 25 Rbd. R B. for disse Krabaters Opdagelse, især for at disse kunde faae Lovens gieldende Straf.
Aarhuus d. 2den Febr. 1818 [02-02-1818].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
284 "Med Skipper Jordshøi er hertil ankommen fra Kiøbenhavn 2 Skpd. [ 1 skippund=160 kg.] Hampeblaar, uden Adresse eller Connossement. Skulle nogen heri Byen kiendes ved samme, ville de behagelig henvende dem derom til [RN9001] Kiøbmand Rasmus Malling."
[Konossement: erklæring (udstedt i tre eksemplarer), som en skipper udsteder om at have modtaget visse varer i sit skib med forpligtelse til udlevering af disse paa bestemmelsesstedet til indehaveren af (et af eksemplarerne af) erklæringen. kilde: ordnet.dk] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
285 "Meelkalk
faaes i større og mindre Partier hos
[RN9007] N. Malling."

[melkalk: pulverformig kalk, der er fremkommet ved, at den brændte kalk har læsket sig ved optagning af luftens fugtighed og er faldet hen, kilde: ordnet.dk]
 
Malling, Niels (I7)
 
286 "Meget fiin Hør, Riga reen Hamp, Pashamp, Hampeblaar, Seilduger, Ravn & Præsendingsduger [pressenning], hvilket i Særdeleshed anbefales dHrr. Landmænd som fortrinlig skikket til Rapsseil, sælges billig af
[RN9007] N. Malling.
Liebau Hampeblaar til nedsat Priis faaes hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
287 "Men saa var der Borgervæbningen. Borgervæbningen! Hvilke glade Minder fremkalder ikke dette Ord! I Aarhundredets første Aar havde Patriotismen skabt Borgervæbningerne, vistnok med det Maal for Øje at forsvare "Arnen". Da Krigen var endt, vedblev Borgervæbningerne at bestaa, men de stod nu ikke mere i Mars' Tjeneste, det var Forfængeligheden, der holdt dem ilive. Uniformsgalskaben havde sin store Del deri, og saa var der det mageløse, at hvis man kunde bliver [RN9007] Borgerofficer, saa kom man i Rangen, Madammen blev Frue og Døtrene, som hidtil havde maattet nøies med ar være Jomfruer, blev Frøkener. Og hvor herligt er det ikke saaledes at kunne hæve sig over sine Ligemænd! ...
Denne Vildfarelse blev de forresten grundigt revne ud af i 1848..." 
Malling, Niels (I7)
 
288 "Min Jagt "de 2 Søstre", c. 12 Læster [commercelæster], sidst ført af Skpr. [skipper] Sivertsen, kan faaes tilkjøbs eller mageskiftet med en Grund-Eiendom [tom byggegrund?].
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
289 "Mit Lager af moderne kjøbenhavnske Kakkelovne er ved Skipper J.K. Hansens lykkelige Ankomst bleven forsynet med endeel smaae Ovne, der sælges yderst billige. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
290 "Mit Lager af Møllestene er i Dag ved Capitain Sørensens Ankomst fra England bleven forøget med alle brugelig Dimentioner af Pillestene, der til billige Priser anbefales dHrr. Møllere. [RN9007] N. Malling."
Annonceringen gælder også engelske sandsten i alle størrelser. [28-11-1837] 
Malling, Niels (I7)
 
291 "Mit Udvalg af støbte Jernvare er ved Skipper N. Andersens Ankomst fra Kjøbenhavn bleven forøget med endeel nye Kakkelovne, som til billige Priser anbefales.
Aarhus, den 6te. Septbr. 1838 [06-09-1838]
[RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
292 "Moderne Kakkelovne, ordinaire 2 Etage og Bielægger-Ovne ere arriveret og sælges til billige Priser af [RN9022] R. Mallings Enke." Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
293 "Moderne Kjøbenhavnske Kakkelovne, Jern-Gryder, Kasseroller, Komfurgryder, Mortere, faaes hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
294 "Moderne Kjøbenhavnske Kakkelovne, samt Norske 2 Etage & Bielægger-Ovne sælges billigt af[RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
295 "Nederste Etage i Stedet No. 149 ved Mindeport [Dynkarken 43, matr. nr. 53?] som beboes af S.T. Hr. Ritmester v. Flindt kan til førstkommende Paaske Flyttetid [15-04-1827] erholdes til Leie naar derom accorderes med
[RN9022] R. Mallings Enke." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
296 "Nogle hundrede Tylvter fuldkantede, tørre 5 a 6 Alens Mols-Bord, 1 1/4 a 1 1/2 T. tykke, 8 a 9 T. brede, kunne faaes hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
297 "Nogle Kreaturer kunne fra nu af indtil 1ste Mai [01-05-1866] tages paa Bærmefoder hos
[RN9034] N. Mallings Enke.

[Bærmen er overskudsproduktionen fra brændevinsfremstilling. Bærmen blev brugt til opfedning og fodring af kvier og køer i vinterperioden. Mælken fra køerne blev solgt i købmandsgården.]

 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
298 "Nogle Lispund Raigræs-Frøe og en nye Skorstens-Plade [jærnplade, der danner bunden af en skorsten ell. dækker gulvet ved ildstedet iflg. ordnet.dk. Der er nok snarere tale om komfurets jernbord med et hul til ildstedet nedenunder til at lukke med komfurringe] hvorudi et Comfurhul med 3 Ringe, kan bekommes hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling i Aarhuus." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
299 "Nogle smukke Beboelses-Leiligheder ere for en moderat Leie at faae hos
[RN9007] N.Malling."

[Formodentlig de to lejligheder i Spanien 19.] 
Malling, Niels (I7)
 
300 "Norsk Kron & Fenster-Glas samt Stetiner Glas, er arriveret og udsælges billig hos [RN9007] N. Malling."


 
Malling, Niels (I7)
 
301 "Nr. 12 Gadens Patricierbygning med de smukke rene Linier, er opført 1853 af [RN9002] Købmand Malling som det 10. Hus i den nyanlagte Gade, og her var ligesom i de fleste
Huse paa den Tid Koholderi. Græsmarkerne paa det gamle Silkjær gav jo god Græsning.

Ejendommen købtes 1854 af Købmand J.C. Seidelin, som etablerede sig her d. 9. Oktober 1855 [09-10-1855]. (Seidelin født 1827 død 1888)."

Salgsdatoen stemmer ikke med Aarhuus Stiftstidende den 31-07-1866 og skødet den 09-12-1866 jf. Realregistret. 
Malling, Andreas (I2)
 
302 "Nye 1-, 2- og 3 Etage Kakkelovne, samt Bielægger dito er at faae tilkiøbs hos
[RN9001] R, Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
303 "Nyelig hjemkomne bedste Tronhiems Høstsild og Bergefisk er at bekomme i Aarhuus hos Kiøbmændene [RN9107] Søren J. Schmidt og [RN9001] R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
304 "Også på anden måde måtte man "gå" for andre, nemlig ved indsamlinger i kirkerne. Dertil udpegedes for et helt eller et halvt år ad gangen "tavledragere". Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
305 "Omtrent 60 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, der støder til Aarhus Mark, tæt uden for Broberg [Frederiksgade] og Minde Portene [Spanien], og ere afsadte i Parceller hver paa 3 a 4 Tdr. Land, agter Eieren S.T. Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron v. Güldencrone at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse den 11te næstkommende Septbr. Maaned om Formiddagen Kl. 10 [11-09-1809] i Marselisborg Birke Tingstue, enten i Parceller eller samlede.

Jorderne er fortrinlig gode, beqvemme til al Slags Sæd, og kan erholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1809]. Vidtløftigere Beskrivelse derover ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbevise sig om deres Værd.

Conditionerne kan ventes saa billige, som mueligt og deribland denne: at Kiøbesummen afbetales i 2de Aar, til Snapstings Terminerne 1810 og 1811, i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekiendtgiøres. Marselisborg, den 9de Julii 1809 [09-07-1809].
Saabye, Forvalter ved Baroniet."

[RN9001 Rasmus Malling køber formodentlig matr. nr. 3 og sønnen RN9002 Andreas Malling senere hen matr. nr. 5]. 
Malling, Niels (I7)
 
306 "Omtrent 60 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, der støder til Aarhus Mark, tæt uden for Broberg [Frederiksgade] og Minde Portene [Spanien], og ere afsadte i Parceller hver paa 3 a 4 Tdr. Land, agter Eieren S.T. Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron v. Güldencrone at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse den 11te næstkommende Septbr. Maaned om Formiddagen Kl. 10 [11-09-1809] i Marselisborg Birke Tingstue, enten i Parceller eller samlede.

Jorderne er fortrinlig gode, beqvemme til al Slags Sæd, og kan erholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1809]. Vidtløftigere Beskrivelse derover ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbevise sig om deres Værd.

Conditionerne kan ventes saa billige, som mueligt og deribland denne: at Kiøbesummen afbetales i 2de Aar, til Snapstings Terminerne 1810 og 1811, i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekiendtgiøres. Marselisborg, den 9de Julii 1809 [09-07-1809].
Saabye, Forvalter ved Baroniet."

[RN9001 Rasmus Malling køber formodentlig matr. nr. 3 og sønnen RN9002 Andreas Malling senere hen matr. nr. 5]. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
307 "Omtrent 60 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, der støder til Aarhus Mark, tæt uden for Broberg [Frederiksgade] og Minde Portene [Spanien], og ere afsadte i Parceller hver paa 3 a 4 Tdr. Land, agter Eieren S.T. Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron v. Güldencrone at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse den 11te næstkommende Septbr. Maaned om Formiddagen Kl. 10 [11-09-1809] i Marselisborg Birke Tingstue, enten i Parceller eller samlede.

Jorderne er fortrinlig gode, beqvemme til al Slags Sæd, og kan erholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1809]. Vidtløftigere Beskrivelse derover ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbevise sig om deres Værd.

Conditionerne kan ventes saa billige, som mueligt og deribland denne: at Kiøbesummen afbetales i 2de Aar, til Snapstings Terminerne 1810 og 1811, i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekiendtgiøres. Marselisborg, den 9de Julii 1809 [09-07-1809].
Saabye, Forvalter ved Baroniet."

[RN9001 Rasmus Malling køber formodentlig matr. nr. 3 og sønnen RN9002 Andreas Malling senere hen matr. nr. 5]. 
Malling, Rasmus (I4)
 
308 "Omtrent 60 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, der støder til Aarhus Mark, tæt uden for Broberg [Frederiksgade] og Minde Portene [Spanien], og ere afsadte i Parceller hver paa 3 a 4 Tdr. Land, agter Eieren S.T. Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron v. Güldencrone at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse den 11te næstkommende Septbr. Maaned om Formiddagen Kl. 10 [11-09-1809] i Marselisborg Birke Tingstue, enten i Parceller eller samlede.

Jorderne er fortrinlig gode, beqvemme til al Slags Sæd, og kan erholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1809]. Vidtløftigere Beskrivelse derover ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbevise sig om deres Værd.

Conditionerne kan ventes saa billige, som mueligt og deribland denne: at Kiøbesummen afbetales i 2de Aar, til Snapstings Terminerne 1810 og 1811, i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekiendtgiøres. Marselisborg, den 9de Julii 1809 [09-07-1809].
Saabye, Forvalter ved Baroniet."

[RN9001 Rasmus Malling køber formodentlig matr. nr. 3 og sønnen RN9002 Andreas Malling senere hen matr. nr. 5]. 
Malling, Andreas (I2)
 
309 "Omtrent 60 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, der støder til Aarhus Mark, tæt uden for Broberg [Frederiksgade] og Minde Portene [Spanien], og ere afsadte i Parceller hver paa 3 a 4 Tdr. Land, agter Eieren S.T. Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron v. Güldencrone at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse den 11te næstkommende Septbr. Maaned om Formiddagen Kl. 10 [11-09-1809] i Marselisborg Birke Tingstue, enten i Parceller eller samlede.

Jorderne er fortrinlig gode, beqvemme til al Slags Sæd, og kan erholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1809]. Vidtløftigere Beskrivelse derover ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbevise sig om deres Værd.

Conditionerne kan ventes saa billige, som mueligt og deribland denne: at Kiøbesummen afbetales i 2de Aar, til Snapstings Terminerne 1810 og 1811, i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekiendtgiøres. Marselisborg, den 9de Julii 1809 [09-07-1809].
Saabye, Forvalter ved Baroniet."

[RN9001 Rasmus Malling køber formodentlig matr. nr. 3 og sønnen RN9002 Andreas Malling senere hen matr. nr. 5]. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
310 "Ongefærlig Beregning over Indtægter og Udgifter ved Aarhuus Postcontoir
Fra 1te October til 25de December 1813 [01-10-1813, 25-12-1813]
Indtægt.
«i»1. Ved Befordringsvæsenet«/i»
...
Færgeløbs Indkomsterne fra 1te October til 18de December 1813 [01-10-1813, 18-12-1813]
modtaget af [RN9049] Hr. Kaarsberg beløber 175 Rd. 60 Sk.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
311 "Onsdagen den 25de April [25-04-1810] vorder foretaget og holdet offentlig Auction efter Begiæring af [RN9001] Kiøbmand R. Malling, over de fra Skipper Thomas Jansens af Bergen førende Galease-Skib James et Thomas kaldet (der har havt det Uheld at strande paa Middelgrunden [formodentlig ved Anholt]) i Land biergede Bergefisk, bestaaende af circa 84 Skpd. [skippund, her 13.440 kg] samt 16 1/2 Skpd. [2.640 kg.] Klipfisk.
Næste dag [26-04-1810] vorder ligeledes holdet offentlig Auction over bemeldte Skibs i Land biergede Inventarium, bestaaende af Ankere og Ankertouge, et Kabeltoug, Seil og noget løbende Redskab, samt Rundholter ec. Liebhavere bedes at give Møde, hvor Conditionerne da skal vorde bekiendtgiorte. Aarhuus, den 10de April 1810 [10-04-1810] .
Auctions-Directionen. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
312 "Onsdagen den 25de April [25-04-1810] vorder foretaget og holdet offentlig Auction efter Begiæring af [RN9001] Kiøbmand R. Malling, over de fra Skipper Thomas Jansens af Bergen førende Galease-Skib James et Thomas kaldet (der har havt det Uheld at strande paa Middelgrunden [formodentlig ved Anholt]) i Land biergede Bergefisk, bestaaende af circa 84 Skpd. [skippund, her 13.440 kg] samt 16 1/2 Skpd. [2.640 kg.] Klipfisk.
Næste dag [26-04-1810] vorder ligeledes holdet offentlig Auction over bemeldte Skibs i Land biergede Inventarium, bestaaende af Ankere og Ankertouge, et Kabeltoug, Seil og noget løbende Redskab, samt Rundholter ec. Liebhavere bedes at give Møde, hvor Conditionerne da skal vorde bekiendtgiorte. Aarhuus, den 10de April 1810 [10-04-1810] .
Auctions-Directionen. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
313 "Onsdagen den 29de Novbr. om Eftermiddagen Kl. 2 [29-11-1820 kl. 14] bliver Skipper Jørgensens hidbragte Ladning, bestaaende af Drammens Bord [planker] og Tømmer ved offentlig Auction bortsolgt; hvortil Liebhavere inviteres - ved Havnens nordre Side.
Aarhuus den 24de Novbr. 1820 [24-11-1820]
[RN9001] R. Malling 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
314 "Over de fra Skipper Thomas Jansen fra Bergen paa Middelgrunden strandede Skib i Land biergede 52 1/2 Tdr. Sild, udi Tønder og Fierdinger, bliver efter Begiering af [RN9001] Kiøbmand R. Malling foretaget og holdet offentlig Auction udi Gaarden uden for Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Onsdagen den 11te April om eftermiddagen Kl. 2 slet [11-04-1810 kl. 14], hvor Liebhavere ville behage at møde og erfare Conditionerne.
Aarhuus, den 6te April 1810 [06-04-1810] .
Auctions-Directionen."

Efterfølgende afholdes der en ny auktion den 25-04-1810 over bergefisk og klipfisk og 26-04-1810 over skibets inventar annonceret den 11-04-1810 og 14-04-1810, se 25-04-1810 og 26-04-1810. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
315 "Paa en Herregaard mellem Horsens og Aarhuus er en Tieneste til Novbr. d.A. [01-11-1807] leedig for en god Huusholderske, (den ønskes helst af Midelalder) uden god Characteer og gode Attester nytter det ei at melde sig. Nærmere Underretning faaes hos Hr. Forstander Bentzen i Horsens og hos [RN9001] Kiøbmand Malling i Aarhuus."

[Der er ikke så mange herregårde mellem Horsens og Aarhus, så det kunne være Moesgaard eller Wilhelmsborg, som Malling havde handelsmæssig forbindelse med.] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
316 "Paa Markedsdag kom en sort omskoet løs Hest ind løbende i [RN9001] Kiøbmand Mallings Gaard, hvor Eieren kan erholde den imod Foderløns og Avertissementers Bekostning." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
317 "Paa Veien til Marselisborg er tabt en Nøgle og et Slør. Finderen bedes imod en Douceur at
aflevere det i Dynkarken Nr. 39 [Dynkarken 39, matr. nr. 54] [RN9034?]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
318 "Perioden fra 1800 til 1840 var stort set en fremgangstid for de østjyske købstæder på trods af Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene 1807-1814, der førte til tabet af Norge, samt statsbankerotten i 1813 og den efterfølgende landbrugskrise. Efter krisen gik det udelukkende fremad takket være de gode landbrugskonjunkturer, der førte til en opblomstring af handel og håndværk." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
319 "Proclama.
I Medfør af en os under 8de Juli 1841 [08-07-1841] meddeelt Kongelig allernaadigst Bevilling, de vil vorde læst ved vedkommende Over- og Underret, indkaldes herved sub poena præclusi et perpertui silentii [under straf at udelukkes og siden ikke mere blive hørt 70)] med Aar og Dags Varsel, Enhver der maatte have noget at fordre hos vores heri Byen [Aarhus] i Aaret 1826 afdøde Fader, [RN9001] Kjøbmand Rasmus Malling, og senere afdøde Moder, [RN9022] Cicilie Marie Malling, fød Kaarsberg, med deres Paastand at fremkomme, og saadant deres havende Krav inden foreskrevne Tids Forløb for mig, [RN9007] Kjøbmand Niels Malling i Aarhuus, at anmelde og beviisliggjøre.
Aarhuus, den 12te Juli 1841 [12-07-1841].
[RN9007] Niels Malling. [RN9002] Andreas Malling." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
320 "Proclama.
I Medfør af en os under 8de Juli 1841 [08-07-1841] meddeelt Kongelig allernaadigst Bevilling, de vil vorde læst ved vedkommende Over- og Underret, indkaldes herved sub poena præclusi et perpertui silentii [under straf at udelukkes og siden ikke mere blive hørt 70)] med Aar og Dags Varsel, Enhver der maatte have noget at fordre hos vores heri Byen [Aarhus] i Aaret 1826 afdøde Fader, [RN9001] Kjøbmand Rasmus Malling, og senere afdøde Moder, [RN9022] Cicilie Marie Malling, fød Kaarsberg, med deres Paastand at fremkomme, og saadant deres havende Krav inden foreskrevne Tids Forløb for mig, [RN9007] Kjøbmand Niels Malling i Aarhuus, at anmelde og beviisliggjøre.
Aarhuus, den 12te Juli 1841 [12-07-1841].
[RN9007] Niels Malling. [RN9002] Andreas Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
321 "Proclama.
I Medfør af en os under 8de Juli 1841 [08-07-1841] meddeelt Kongelig allernaadigst Bevilling, de vil vorde læst ved vedkommende Over- og Underret, indkaldes herved sub poena præclusi et perpertui silentii [under straf at udelukkes og siden ikke mere blive hørt 70)] med Aar og Dags Varsel, Enhver der maatte have noget at fordre hos vores heri Byen [Aarhus] i Aaret 1826 afdøde Fader, [RN9001] Kjøbmand Rasmus Malling, og senere afdøde Moder, [RN9022] Cicilie Marie Malling, fød Kaarsberg, med deres Paastand at fremkomme, og saadant deres havende Krav inden foreskrevne Tids Forløb for mig, [RN9007] Kjøbmand Niels Malling i Aarhuus, at anmelde og beviisliggjøre.
Aarhuus, den 12te Juli 1841 [12-07-1841].
[RN9007] Niels Malling. [RN9002] Andreas Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
322 "Proclama.
I Medfør af en os under 8de Juli 1841 [08-07-1841] meddeelt Kongelig allernaadigst Bevilling, de vil vorde læst ved vedkommende Over- og Underret, indkaldes herved sub poena præclusi et perpertui silentii [under straf at udelukkes og siden ikke mere blive hørt 70)] med Aar og Dags Varsel, Enhver der maatte have noget at fordre hos vores heri Byen [Aarhus] i Aaret 1826 afdøde Fader, [RN9001] Kjøbmand Rasmus Malling, og senere afdøde Moder, [RN9022] Cicilie Marie Malling, fød Kaarsberg, med deres Paastand at fremkomme, og saadant deres havende Krav inden foreskrevne Tids Forløb for mig, [RN9007] Kjøbmand Niels Malling i Aarhuus, at anmelde og beviisliggjøre.
Aarhuus, den 12te Juli 1841 [12-07-1841].
[RN9007] Niels Malling. [RN9002] Andreas Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
323 "På det nuværende Skt. Clemens Torv lå der indtil midten af 1700-årene en stor bindingsværksgård, hvori der indgik seks boder. På begge sider af gården gik smalle gyder, der forbandt torvet med henholdsvis Kannikegade og Stentrappen ned til åen. I 1749 købte byen gården af dødsboet efter [RN9337] borgmester Basballe, nedrev bygningerne og anlagde et torv, for på den måde at nedsætte faren for, at fremtdige brande skulle brede sig. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
324 "R. Schandorff [18-02-1834: Frederiksgade 81, matr. nr. 352] og [RN9007] N. Malling
udsælger indtil videre hver Søgnedag fra Kl. 8 til 10 Formiddag fortrinlig god tørret østersøisk Rug i Skjeppeviis [1 skæppe=17,4 l] til 5 Mk. 10 sk. pr. Skp.
Aarhuus, den 1ste December 1830 [01-12-1830]." 
Malling, Niels (I7)
 
325 "Reen Kommen-Aqvavit og Brændevin faaes igjen af egen Production hos
[RN9007] N. Malling."

Dette kan være udtryk for, at han har moderniseret sin produktion af brændevinsprodukter eks. ved at installere et dampaggregat. 
Malling, Niels (I7)
 
326 "Regnskab
for de til den brandlidte Præst paa Alheden, Hr. Rosendahls til mig indkomne Gaver.
... [RN] Hr. Kiøbmand Malling 5 Rd...
[Ialt er indkommet] 40 Rd.
Disse Penge ere forlængst tilsendt hr. Pastor Rosendahl, men, da jeg havde Haab om at flere Gaver skulle indkomme paa Grund af et Par Venners Løfte, om at ville indsamle i deres Egn, blev Regnskabets Offentliggiørelse udsat indtil nu, da jeg efter saa lang Tids Forløb maa formode intet mere vil indkomme. Modtageren yder herved de ædle Givere med et rørt Hierte sin tak, ved N. Lund,
Eier af Aarhuus Stifts Adressecontoir.
Aarhus, den 29de Novbr. 1809 [29-11-1809]." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
327 "Schaluppen Coureren, 4 Commercelæster drægtig, norsk af Bygning og Træklinker, Egematerialier, 2 Aar gammel, er særdeles godt indrettet med stor Kahyt og Folkelukafer, er med Inventarium underhaanden at faae tilkiøbs, naar Liebhaverne enten ville henvende sig til [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Malling (hvor Inventarielisten er til Eftersyn) eller til Undertegnede ombord. Tillige anmodes Lysthavende at indfinde sig inden Torsdagen den 19de d.M. [19-09-1816], thi efter den Tid kan ingen Afgiørelse skee.
Aarhuus den 16de Sept. 1816 [16-09-1816].
Christian Iversen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
328 "Seilduger.
Mit Oplag af Seilduger er idag fra St. Petersborg bleven forsynet med endeel Seil-, Ravn- & Presendingsduger, der sælges billig af
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
329 "Sidste Fredags Aften [27-01-1809] er bortkommen af en Bondevogn paa Torvet [Store Torv] (formodentlig tabt) 4 Stkr. nye Lærreds Sække mk. F. Den der har fundet samme eller kan give nogen Oplysning derom, vilde behage at afgive samme, mod en passende Douceur, hos [RN9001] Kiøbm. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
330 "Skatteligningen i Aarhuus.
Af den paa Raadstuen fremlagte Ligning meddeles de Høistbeskattede paa Formue og Leilighed samt Næring og Brug tilsammenlagte, indtil en Skatteansættelse af over 40 Rdr. Disse ere:
...[RN9002] Kjøbmand A. Malling 45 Rdr. 72 Sk. [0,1%]
Den samlede Formue- og Leilighedsskat udgjør 38,569 Rdr. 4 sk. (2034 Rdr. 68 sk. mere end ifjor) og Næringsskatten 1610 Rdr. 56 sk. (2188 Rdr. 36 sk. mindre end f,A.). Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] beløbe sig til 53,405 Rdr. 41 sk. (2395 Rdr. 89 sk. mindre end ifjor)." 
Malling, Andreas (I2)
 
331 "Skibsbygmester Bonnesen havde dog allerede i 1817 faaet en Grund udenfor Mindeport overladt imod en aarlig ringe Afgift, og her blev maaskee bygget et Par Smaahuse; men den egentlige Bebyggelse af "Grønland" begyndte først i Slutningen af Trediverne [1830erne], da Communen overlod flere Pladser til ovennævnte Bonnesen, og denne deels byggede, deels solgte til Andre Byggegrunde, paa hvilke der for endeel hvilede en lille Afgift til Communen, men hvilken senere er afløst." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
332 "Skipper Niels Andersen, førende Schaluppen "Lykkens Prøve" begynder at lade med Stykgods til Kjøbenhavn førstkommende Tirsdag [10-12-1833], og da den 1/2 Ladning er parat, ville de der muligen ønske at afbenytte denne Leilighed, behage at henvende dem til Skibet, beliggende ved Havnens norde Side, eller til [RN9007] N. Malling."

I annoncen den 07-02-1835 afgår skibet førstkommende fredag aften [13-02-1835] og medtager smågods efter nærmere aftale med [RN9007] N. Malling. 
Malling, Niels (I7)
 
333 "Skpr. [skipper] Jens K. Hansen er sidste Løverdag [09-12-1848] ankommen til Khvn. DHrr., som ønske Gods med ham Retour hertil, vilde behage med Dampskibsposten den 14de. ds. [14-12-1848] at indsende deres Ordre.
[RN9007] N. Malling."

 
Malling, Niels (I7)
 
334 "Slægt og Venner bringes herved det sørgelige Budskab, at min dyrebare, trofaste og uforglemmelige Hustrue, mine 5 smaae uopdragne Børns kjærlige Moder, [RN9024] Jacobine Malling, f. Schmidt, den 3. ds. [03-01-1841] omskiftede Tiden med Evigheden, i hendes blomstrende Alders 27 Aar.
Enhver der kjendte den Hedenfarnes stille huuslige Dyder og vores 6 1/2 Aars lykkelige Ægteskab, vil nogenlunde kunne vurdere det store Tab jeg og mine talrige Børneflok har lidt ved hendes uventede Bortgang, og forene sin Bøn med min: at Gud vil give mig Kraft til at bære det tunge Kors han i sin urandsagelige Viisdom paalægger mig.
Aarhuus, den 4de Januar 1841 [04-01-1841]
[RN9007] Niels Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 06-01-1841

[RN9024] Jacobine Malling født Schmidt
Fromme, blide, englehulde Qvinde!
Brat du segnede i Dødens Favn!
Aldrig vil forladte Mage finde
Nogen, der erstatter ham Dit Savn.

Ja, han jamrer for sin elskte Mage
Som forlod ham midt i Livets Vaar,
Dog hans Graad ei kalder Den tilbage
Som henlagtes paa den sorte Baar.

AK! forgjæves vil de Glutter strække
Armene mod ømme Moder hen;
Ei den Spædes Smiil og Graad kan vække
Moderen til Livet frem igjen.

Sjeldent længe varer Jordens Glæde,
Selv af Sorgens tidt ledsages den;
Ofte seer man Den idag at græde
Som igaar var Glædens hulde Ven.

Derfor Dødelige! hæft dit Øie
Paa det Evige, som ei forgaaer;
Hist hos Ham, vor Fader i det Høie,
Kun den Glæde troner, som bestaeer.

Der, [RN9007] Niels Malling, vil Du ogsa finde
Din Henfarne lykkelig og fro,
Der, i Himlens Hjem, Du atter vinde
Din paa Jorden tabte Hjertero.

Hviil da født, Du hulde Engelinde!
Støvets Sorger ei forstyrre Dig!
Alt for god til Jordens Borgerinde,
Kaldte Godheds Gud Dig hjem til sig."

Kilde: Aarhuus Stiftstidende 13-01-1841

"Enhver især af de, der den 12te dennes [12-01-1841] viste min salig [RN9024] Kones jordiske Levninger den Ære at ledsage samme til sit Hvilested, saavelsom de, der paa andre Maader ved denne søgelig Leilighed lagde deres Agtelse for den Afdødes Minde og deres Hengivenhed for hendes Familie og mig for Dagen, modtage herfor min hjerteligste og forbindtligste Tak.
Aarhuus, den 14de Januar 1841 [14-01-1841].
[RN9007] Niels Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 13-01-1841
 
Schmidt, Jacobine (I24)
 
335 "Stue-Etagen i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], bestaaende af 7 Værelser, foruden Domestik- og Kjøkkenleilighed, kan faaes tilleie. I Gaarden kan faaes Kjælder og Staldleilighed samt Plads til Fourage og Vogn-Magasin. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
336 "Syv ægte sorte Tumlinger ere tilsalgs i Gaarden Nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].«b»
«/b»[RN9034] N. Mallings Enke."

[tumling: lille hest (af en nordsjællandsk race), due af en særlig race, der flyver med tumlende bevægelser (kaster sig bagover i flugten). Kilde: ordnet.dk] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
337 "Sød & Skummet Mælk samt Fløde faaes daglig hos [RN9034] N. Mallings Enke."

"Stearinlys, Talglys, Canariefrø, Hampfrø, Lakrits, Bolscher samt flere Urtekramvarer [krydderier, te, kaffe, sukker, kolonialvarer] faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke."

"Kommen-Aqvavit og Korn-Brændevin af egen Production faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
338 "Sød & skummet Mælk samt Fløde faaes daglig hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
339 "Sød Mælk 8 sk. Kanden, skummet Mælk 3 sk. Kanden, faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
340 "Søndagen den 2den Decbr. [02-12-1801], blev ved Omlæsning af 1 Stk. Træ paa Langballe Mark strax oven for Cappel-Bækken, 2de Skotsauger sammenbunden forglemte. Hvem der har funden samme, bedes at aflevere dem imod en passende Douceur enten til Jens Moss eller [RN9001] R. Malling i Aarhus." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
341 "tegning af stuekakkelovn
Mit Kakkelovns-Udsalg er i Dag ved Skipper J.K. Hansens Ankomst bleven forøget med endeel nye Ovne, hvoriblandt nogle meget smaae firkantede, der sælges til yderst billige Priser.
Aarhus, den 28. Septbr. 1836 [28-09-1836]
[RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
342 "tegning over stueovn
Mit Kakkelovns-Udsalg, der som bekjent i Almindelighed bestaaer af de moderneste og meest brugelige kjøbenhavnske rund Ovne, 3, 2, 1-Etage Vind- og Bielæggerovne med og uden Kogeindretning, er i Dag fra Aalborg Jernstøberie bleven forsynet med slebne og uslebne rund Ovne, Berliner-, Spisestue-, Piedestal-, Stjerne- og Camin-Ovne, som jeg til de moderateste Priser tillader mig at anbefale.
Aarhus, den 15. Juli 1839 [15-07-1839]
[RN9007] N. Malling."
 
Malling, Niels (I7)
 
343 "Til 1ste Novbr. [01-11-1862] kan en Malkepige faae Condition hos [RN9034] N. Mallings Enke. Lønnen er 40 Rdr. om Aaret." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
344 "Til Aarhus Byraad.
Mellem de ikke faa Onder, hvoraf Frederiksbjerg fortiden lider, indtager Gadernes og Veienes slette Tilstand en vigtig Plads.
De fleste eller ialfald en stor Del af de derværende Gader eret private..."
Henvendelsen går ud på, at der snarest tilvejebringes en ordning af gaderne efter 8 punkter.
Henvendelsen er underskrevet af S.Chr. Danielsen, Bülowsgade 15.

Byrådet behandler sagen og træffer en beslutning, som offentliggøres i Aarhuus Stiftstidende? efterfølgende, hvor man imødekommer henvendelsen på en række punkter om end ikke alle. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
345 "Til Aarhus Byraad.
Mellem de ikke faa Onder, hvoraf Frederiksbjerg fortiden lider, indtager Gadernes og Veienes slette Tilstand en vigtig Plads.
De fleste eller ialfald en stor Del af de derværende Gader eret private..."
Henvendelsen går ud på, at der snarest tilvejebringes en ordning af gaderne efter 8 punkter.
Henvendelsen er underskrevet af S.Chr. Danielsen, Bülowsgade 15.

Byrådet behandler sagen og træffer en beslutning, som offentliggøres i Aarhuus Stiftstidende? efterfølgende, hvor man imødekommer henvendelsen på en række punkter om end ikke alle. 
Malling, Rasmus (I4)
 
346 "Til Bestemmelse af den Godtgjørelse, der tilkommer Eieren af Marselisborg i Viby Sogn, Cancelliraad Ingerslev, samt
Gartner Bergs Enke og
[RN9007] Kjøbmand N. Malling i Aarhuus,
i Anledning af det i Henhold til Lov 4de Marts 1857 [04-03-1857] stedfindende Jernbaneanlæg [Aarhus-Randers], afholdes førstkommende Torsdag den 29de d.M. [29-03-1860] en Forhandling, der for førstn. Lodseiers Vedk. paabegyndes paa Marselisborg bemeldte Dags Formiddag Kl. 9, og, for de tvende sidstnævnte Lodseieres Vedkommende, agtes fortsat paa Aarhuus Raadstue samme Dag Eftermiddag Kl. 2 [kl. 14]. Til bemeldte Tid og Sted indkaldes derfor herved de forannævnte Grundeiere, der have samtykket i Varslets Forkortelse, i Overeenstemmelse med Fr. 5te Marts 1845, § 9 [05-03-1845],
Randers, den 24de Marts 1860 [24-03-1860].
Paa Erstatnings-Commissionens Vegne
Rosenørn,
kgl. Commissarius ved Jernbaneanlæget i Jylland." 
Malling, Niels (I7)
 
347 "Til de Fattige er siden sidste Anmeldelse indkommen følgende Gaver: Den 8de Jan. [08-01-1817] 4 Rbd., ved en Lystighed [fest] den 5te Jan. [05-01-1817] hos Avlsmand Peder Brændstrup. Den 22de Jan. [22-01-1817] ved [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling fra en Fattigven af den mosaiske Troesbekiendelse 21 Rbd. at uddeles paa Hs. Majestæts Fødselsdag [Frederiks VI, født 28-01-1768], samt 2 Rbd. som en Tienestekarl har erlagt i Mulct [bøde] for urigtige Forhold. Ligeledes har velbemeldte [RN9001] Hr. Kiøbm. Malling skienket 2 Td. Rug bagt i Brød, som tilligemed flere ved en ubenævnt Velgiørers Gavmildhed anskaffede Brød blev uddelt til de Fattige paa Hs. Majestæts Fødselsdag. For hvilke Gaver herved paa de Fattiges Vegne forbindeligst takkes.
Aarhuus den 31te Jan 1817 [31-01-1817].
Fattigvæsenscommissionen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
348 "Til de forulykkede Kystboeres Efterladte i Orby Sogn har jeg endvidere modtaget følgende kjærlige Gaver:
... fra [RN9002] Hr. Kbm. Andr. Malling 5 sk...
hvilket, med Tak til de menneskekjærlige Givere, herved endvidere anmeldes.
A.F. Elmquist."

[Orby Sogn eksisterer ikke, men der et et Ørby i Helgenæs Sogn på Mols og et Ørby i Tranebjerg Sogn på Samsø.] 
Malling, Andreas (I2)
 
349 "Til den ulykkelige smed Bruun og hans trængende familie har jeg endvidere modtaget, fra....

Med det forhen Modtagne 545 Rdr. 81 sk.
A.F. Elmquist.
Foreløbigt, indtil der erfares om den ulykkelige Mands Liv kan reddes, har jeg af de til ham og hans Familie modtaagne Gaver idag indsat 500 Rdr. i Sparekassen. Om det Heles Anvendelse skal jeg i sin Tid nærmere meddele Underretning.
A.F. Elmquist." 
Malling, Andreas (I2)
 
350 "Til Fattigcassen er indbetalt 5 Rbd. Sedler, som Kjøbmand Krüge fra Sandefjord i Norge har erlagt i Mulkt, formedelst misligt Forhold ved en Skibsladning Salg til [RN9001] Kjøbmand Malling.
Aarhus, den 12te Juni 1823 [12-06-1823].
Fattigvæsenscommissionen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
351 "Til førstkommende October Flyttetid [01-10-1862] kan Boutik med Kornlofter, Pakhuse og Staldrum m.m. erholdes tilleie i Gaarden Nr. 366 ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Sammesteds kan et lille Bryggeri strax erholdes tilleie.
[RN9034] N. Mallings Enke."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
352 "Til idag [01-09-1853] Kl. 12 er endvidere indkommet:
...Kbm. Capt. RN9007 N. Malling 25 Rbdr...

Aarhuus, den 1ste Septbr. 1853 [01-09-1853].

"Til idag [01-09-1853] Kl. 12 er endvidere indkommet:
... Med det tidl. Indkomne 2524 Rbdr. 2 Mk...

Aarhuus, d. 2den Sepbr. 1853 [02-09-1853].
Comiteen for Trængendes Understøttelse under Cholera-Epidemien."

Herudover ydes der også beklædningsstykker, sengelinned m.m. 
Malling, Niels (I7)
 
353 "Til October Flyttetid d.A. [01-10-1858] bliver den Huujsleilighed ledig, som Hr. Kammerjunker, Herredsfoged Lillienskjold beboer i Gaden Spanien nr. 377 og 378 [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43]. Den kan deelt eller samlet faaes tilleie. Leiligheden Nr. 378 egner sig bedst for en Officer, da der findes en god Stald og Fourageloft [officererne havde ridehest i tjenesten]. Liebhavere ville snarest muligt behage at henvende sig til [RN9007] N.Malling." Malling, Niels (I7)
 
354 "Til October Flyttetid d.A. [01-10-1858] kan en Huusleilighed inde i Byen [Dynkarken 43, matr. nr. 53], bestaaende af en Sals-Etage [1. sal] med 8 Værelser, Kjøkken og Domestik-Leilighed [lejlighed til tjenestefolkene], faaes tilleie med endeel ydre Beqvemmeligheder, Kjælder og Plads til Eqvipage.
Forsaavidt som det ønskes, kan en Contoir-Leilighed [kontoropgaver] passende indrettes. [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
355 "Til October Flyttetid [01-10-1858] kan et Par Beboelsesleiligheder med endeel ydre Bekvemmeligheder [rum, lokaler] og Staldrum faaes tilleie hos [RN9007] N. Malling."
[Jeg antager ud fra beskrivelsen, at der er tale om de to lejligheder i nr. 377/378 a og b, udlægningen støttes af den efterfølgende annoncering den 03-07-1858.] 
Malling, Niels (I7)
 
356 "Til October [RN9007] er en god Huusleilighed [Dynkarken 43, matr. nr. 53?] at faae tilleie hos [RN9007] N. Malling."
[annoncen den 23-03-1851]

"Den Huusleilighed, som Hr. Kammerraad Frost beboer i min Gaard Nr. 367 ved Mindeport, kan faaes tilleie fra Ocbr. d.A. [01-10-1851] [RN9007] N. Malling."
[annoncen den 18-06-1851] 
Malling, Niels (I7)
 
357 "Til vor store Glæde have vi erfareret, at Arbeiderne ved det russiske Dampbad, som [RN9034] Capt. N. Mallings Enke agter at anlægge allerede er skredne saa langt frem, at Badningen kan begynde til 1ste Marts [01-03-1865], hvilket tyder paa, at Anlæget er drevet med den største Energi og Kraft fra [RN9034] Fru Mallings Side, og vi undlade ikke at takke offentlig for den Omhu hvormed hun fremskynder Arbeidet, da vi længe have trængt til en saadan Badeanstalt.
Vi nære det Haab, at Fru Malling vil vinde en riig Paaskjønnelse fra Aarhuus Beboere samt Udenbyesboende, som hun har været saa forekommende imod ved at indrette Værelser til dem, som ønske i længere Tid at afbenytte Badene.
Alt viser den Energi, hvormed Fru Malling forstaaer at styre sine Foretagender [også købmandsforretningen?], og vi undlade ikke at ønske hende til Lykke med dette.
Flere Badevenner."


[RN9034] Fru N. Mallings Badeanstalt ventes færdig til Benyttelse omkring 1. Marts [01-03-1865] Fru Mallings Energi prises i en "foreløbig Indretning."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
358 "Tilleie kan strax erholdes:
saavel den afdøde Enkemadame Rugaard forhen tilhørende gode Frugt- og Kjøkkenhave paa Frederiksgade i Aarhuus, c. 12 Skpr. Land stor [8.280 m2], som den hende ligeledes tilhørende fortrinlige Toft, c. 15 Tdr. Land stor, beliggende tæt udenfor Frederiksport.
Liebhavere ville behage at henvende sig til Procurator Dahls Contoir i Aarhuus."

[Uden for Frederiksport: Der må være tale om arealet vest for Frederiks Allé mellem Vester Allé mod syd.] 
Malling, Andreas (I2)
 
359 "Tirsdagen den 26de Juli [26-07-1825], Formiddag Kl. 11, foretages Auction paa Aarhuus Raadstue, over Bortforpagtning af en Toft udenfor Frederiksport [jorden på vestre side af Frederiks Allé fra Vester Allé til sognegrænsen til Viby Sogn] og en Lod i Oldjorden, tilhørende Raadmands-Embedet, samt 3de Gaards? Avl paa denne Byes Mark, efter de paa Auctionsstedet nærmere bekjendtgjørende Conditioner.
Aarhuus, den 22de Juli 1825 [22-07-1825].
J. Engelsted." 
Malling, Andreas (I2)
 
360 "Tirsdagen den 6te Februarii om Aftenen Kl. 7 [06-02-1798 kl. 19], bortløb en hvid Hoppe, uden noget andet Mærke, end at den var noget spetteret i Hovedet, samt omskoet, fra Hans Dinnesen Bierager i Nørth-Bye, Hads Herred, hvem som maatte forefinde den, bedes at levere den enten til [RN9001] Kiøbmand Malling i Aarhuus eller til Eieren imod en Douceur og Omkostningernes Erstatning." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
361 "Tirsdagen den 7de October d.A. [07-10-1862] og følgende Dage, hver Dags Eftermiddag Kl. 2 [kl. 14], bliver, efter Begjæring af Capitain og Kjøbmand Niels Mallings Enke, afholdt Auction i Restaurateur Winds Locale over et særdeles godt Indbo ec., bestaende især af:
en stor Deel udmærket gode Sengeklæder samt Lagen og Dækkentøi, hvoraf meget er aldeles ubrugt;
c. 830 Lod [12,9 kg] forarbeidet Sølv, Fajance og Glasvarer (hvoriblandt 3 Spisestel), Kobber- og Messingtøi (hvoriblandt en ny Messing-Selvkoger);
af Meubler fremhæves: et Chatol, en Shiffoniaire [kommode med skuffer], 2 Piedestaler, et Hjørneskab, Sophaer, Speile, Consoller, Borde, Stole, Klæderskabe, Servanter, 2 Taffel- og 2 Stueuhre, et Fortepiano m.m.
Endvidere sælges 2 Sæt Seletøi, hvoraf det ene er pletteret [belagt med et tyndt lag ædelt metal].
Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, den 26de September 1862 [26-09-1862].
R.v. Scholten,
const. Auctionsdirecteur." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
362 "To gode Seilbaade kan faaes hos
[RN9007] Malling"

Den 22-06-1830 og 26-06-1830 er den ene båd solgt og tilbage er:

"En ny, smuk og solid Seilbaad kan faaes hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
363 "To Leiligheder paa 5 og 4 Værelser, med Kjøkken og Pigekammer, kunne faaes tilleie til October Flyttedag [01-10-1865] hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
364 "To smukke umeublerede Værelser [Dynkarken 39-41] kunne strax faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
365 "To store Leiligheder [Dynkarken 43?] med alle øvrige Beqvemmeligheder kunne til October Flyttetid [01-10-1868] faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
366 "To Trykpumper, tildeels af Kobber, samt en amerikansk Pumpe ere tilsalg hos«b»
«/b»[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
367 "Torsdag Aftes Kl. 11 [20-06-1805 kl. 23] behagede Gud ved en stille og sal. Død, efter 9 Dages Sygeleie at bortkalde Henrich Rohde, Lærer ved den latinske Skole [Katedralskolen], som sørgeligst bekientgiøres den sal. Afdødes Slægt og Venner af
Aarhuus, d. 22de Jun. 1805 [22-06-1805] [RN9001] R. Malling"

Om Henrich Rohdes forhold til familien Malling, se mindedigtet af hans bror over- og underretsprokurator P.S. Rohde skrevet ved [RN9013] Madame M. Mallings begravelse 08-08-1806.

I fortsættelse af ovennævnte dødsannonce følger et hyldestdigt skrevet af C.F. Jansen:

"I Livets faureste Dage
paa kraftfuld Bane
henslumrede H.C. Rohde
Adjunct ved Aarhuus Latin Skole.
Ved utrættelig Flid i sit Kald,
ved sine sieldne store Talenter,
ved mageløs vennehuld Omgang,
vand han alles Hierter.

Visne skal den Blomst, elskte Henfarne!
vi plante paa din Grav,
men evig -
evig grönnes den Krands,
Kierlighed og Venskab skal
flette dig hisset.

C.F. Jansen" 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
368 "Torsdagen d. 5te Octbr. om Eftermiddagen Kl. 2 [05-10-1815], bliver holdet offentlig Auction i Gaarden No. 148 udenfor Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] over et Partie 3 a 4 Tomme Søm [7,83 a 10,44 cm], Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.
Aarhuus den 2den Oct. 1815 [02-10-1815].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
369 "Torsdagen den 30te Juni om Eftermiddagen Kl. 2 1/2 slet [30-06-1814 kl. 14.30], lader Undertegnede ved offentlig Auction bortsælge 28 Tylter [336 stk.] Udevalle Tømmer af forskellige Sorter, beliggende ved Havnes nordre Side.
Aarhuus, den 28de Juni 1814 [28-06-1814].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
370 "Torsdagen den 6te Octbr. om Eftermiddagen Kl. 2 [06-10-1814 kl. 14], lader Undertegnede ved Havnens søndre Side bortsælge ved offentlig Auction en Ladning Tømmer og Bord [planker], nogle Ege Barkoner [egebark?] ec. samt nogle Spiiger [stort ofte håndsmedet søm]; hvor Libhaverne behager at møde. Aarh. d. 3die Octbr. 1814 [03-10-1814].
[RN9001] Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
371 "Tre Gange om Dagen kan faaes sød Mælk hos«b»
«/b»[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
372 "Tre store lyse Værelser uden Kjøkken, to mindre med Kjøkken og Spisekammer [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54?] kunne strax faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke."

Annoceringen den 06-02-1863 lyder således:

«b»Tilleie.«/b»
Tre store lyse Værelser uden Kjøkken, men ønskes der Opvartning og kogt Vand Morgen og Aften, kan det faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke."

[Denne service indikerer, at værelserne befinder sig i købmandsgården.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
373 "Tvende Piger fra Landet kunne til 1ste Mai [01-05-1859] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
374 "Tømmersv. J. Johansen en Søn: Christian Peder Sode. Fadd.: Mad. Mørch og Jfr. Gr. Frausing, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg og Hansen, Handelsbetjent [RN9002] Malling." Malling, Andreas (I2)
 
375 "Tørre 2 a 3 tom. Fur-Planker samt Egeplanker og Fur-Brædder faaes billig hos [RN9007] N. Malling."

Annonceringen gælder også birkeplanker.

 
Malling, Niels (I7)
 
376 "Tørre 5 Al. Bord, 1 1/2 Tomme tyk, 8 á 9 T. bred, faaes billigt hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
377 "Tørre Furre-Brædder, 10 a 12 Tommer brede, af bedste Qvalitet, kan faaes hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
378 "Udenbyesboende, som afbenytte Badene, kunne faae meublerede Værelser og om ønskes Kost hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
379 "Udenfor Mindeport havde Strøget faaet Navnet "Spanien" efter de spanske Troppers ophold her i 1808.

Disse laa nemlig deels i et Exercerhus (hvor nu Gaarden Nr. 7 staaer) [Spanien 9, matr. nr. 48], deels i en særlig for dem opført Vagtbygning [Spanien 19, matr. nr. 43], og camperede paa den øvrige ubebyggede Grund." 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
380 "Udenfor Mindeport havde Strøget faaet Navnet "Spanien" efter de spanske Troppers ophold her i 1808. Disse laa nemlig deels i et Exercerhus (hvor nu Gaarden Nr. 7 staaer) [Spanien 9, matr. nr. 48], deels i en særlig for dem opført Vagtbygning [Spanien 19, matr. nr. 43], og camperede paa den øvrige ubebyggede Grund." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
381 "Udenfor Mindeport havde Strøget faaet Navnet "Spanien" efter de spanske Troppers ophold her i 1808. Disse laa nemlig deels i et Exercerhus (hvor nu Gaarden Nr. 7 staaer) [Spanien 9, matr. nr. 48], deels i en særlig for dem opført Vagtbygning [Spanien 19, matr. nr. 43], og camperede paa den øvrige ubebyggede Grund." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
382 "Udi Gaarden No. 148 [Hus.nr. 1801], beliggende uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52], er Værelser for en honet Familie samt en smuk Hauge at faae til Leie til næste Michaeli [29-09-1801] og kan derom handles med
[RN9001] R. Malling"«i»

«/i»[Teksten er lidt forskellige fra annonce til annonce]. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
383 "Udmærkede Kartofler a 3 Rdr. Tdn. [3 rdr. pr. tønde = 139,121 l] faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
384 "Udsøgte Male- [(mindre) sten, der anvendtes til knusning af korn] og Pillesteene [møllesten i en pillekværn] af forskjellige Dementioner kan bekommes til billige Priser hos
[RN9022] R. Mallings Enke." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
385 "Undertegnede er atter bleven forsynet med Liebauer Hamp & Hampeblaar, som udsælges til billige Priser.
Aarhuus, den 12te Juli 1832 [12-07-1832]
[RN9007] N. Malling.
"Norsk Kron & Fenster-Glas samt Stetiner Gals, er arriveret og udsælges billig hos
N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
386 "Undertegnede er forsynet med bedste Ege Huustømmer, saasom: Lede [låger?], Stolper, Løsholter [vandret tværstykke (ml. stolperne) i bindingsværk] og Stiver [skrå stolpe til afstivning]. Fur [fyr] - og Grantømmer i diverse Dimentioner, tørre Planker og Brædder, som udsælges til billige Priser.
Aarhuus, den 28de Juni 1830 [28-06-1830].
[RN9022] R. Mallings Enke. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
387 "Valsede Kobberplader og Bonde af flere Dimentioner kan faaes hos [RN9007] N. Malling."

 
Malling, Niels (I7)
 
388 "var det første Liig, som blev begravet paa den nye almindelige Kirkegaard uden for Broberg Port" Schmidt, Ane (I224)
 
389 "Ved Auctionen efter afgangne [RN9022] Enkemadame Malling, Onsdagen den 26de dennes [26-05-1841], vil vorde opraabt til Bortsalg en sufficant [sufficient=tilstrækkelig] og smukt udstyret Reisevogn med 2de lakerede Agestole." Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
390 "Ved eligerede borgere forstås i denne (Anna Thestrups) afhandling mænd, som deltog i købstadens styre ved at blive taget med på råd eller ved at have beslutningsret i visse sagsområder og i visse - ret tilfældige - enkeltsager." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
391 "Ved Skipper R. Falslev, der nylig er arriveret, har jeg modtaget et betydeligt Partie smukke moderne Kakkelovne, bestaaende af: meget store og smukke Spisestue-Ovne, Pyramide-, 2 & 1 Etages Vindovne, Kølleovne, smaae & runde Ovne til Steenkul, samt Bielæggere, der sælges meget billigt af
Aarhuus, den 26de Octbr. 1835 [26-10-1835] [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
392 "Ved Udgangen af April Maaned [30-04-1866] staae flere fede Kreaturer til Salg hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
393 "Vedkommende have anmeldt: at da denne Kiøbstads Jorder ere meget beqvemme til Tobaksavling, kunde det Slags Fabriquer giærne bestaae naar de allernaadigste Anordninger bleve efterlevede."

Tilforn 5 Spindeborde nu ikkun 1 Skiærekiste og 1 Snuus Tobaks Mølle. - 1 Mester, 1 Svend, 3 Drenge, 4 Arbejdskarle og 11 Børn.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
394 "Vi meddele her en Fortegnelse over de Skatteydere, der svare Formueskat efter en Skatte-Indtægt af mindst 500 Rdr." Malling, Niels Svenning (I36)
 
395 "[RN9002] Hr. A. Mallings Gaard paa Fredenstorv er solgt til Købmand I. C. Seidelin for 7.700 Rdr."
 
Malling, Andreas (I2)
 
396 "[RN9007] N. Malling er forsynet med Riga Reen-Hamp, Pashamp, Hampeblaar, Liebauer 4 & 3 B. Hør, 1ste, 2den & 3die Sort Hamp, Petersborg Seildug, blegede & ublegede hjemmegjorte Lærreder, som en detail & en gros udsælges til moderate Priser.
Aarhus, den 3die Mai, 1832 [03-05-1832]." 
Malling, Niels (I7)
 
397 "[RN9034] Enkefru Mallings Gaard Nr. 377 og 378 udenfor Mindeport er solgt til Proprietair
H.C. Hollesen for 7000 Rdr."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
398 "[RN9049?] Vedkommende have anmeldt: at da denne Kiøbstads Jorder ere meget beqvemme til Tobaksavling, kunde det Slags Fabriquer giærne bestaae naar de allernaadigste Anordninger bleve efterlevede."

[RN9049] Kaarsbergs & Comp.
Oprettet 1778. Ejer [RN9049] Andr. Kaarsberg & Comp. -
5 Spindeborde, 3 Skiærekister, 1 Snuustobaksmølle og Skiæreværk. - 1.Mester, 3 Svende 8 Drenge, 64 andre(det vil sige ?Børn).
Der forarbejdes hollandske-ukrainiske, stettinske og indenlandske Tobakker.
Fabrikation i 1780: 150.000 Pd. Blade -Forarbejdningen indrettet efter de københavnske Fabrikker - Afsætningen til Købstæderne her i Provincen og lidet til Norge og Sjælland. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
399 "[RN9337] Christen Jensen Basballe, Borgemester i Vor Kiøbsted Aarhuus og [RN9336] Anne Nielsdaatter Friis maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sydskende Børn. Friderichsborg Slot den 7 May Anno 1717 [07-5-1717] . Sign. (LS). Til Aarhuus Hospital 2 rdr."
Kilde: Århus bispearkiv, 1713-23. 162 No 49 
Familie (F152)
 
400 "[RN9337] Christian Jenssen Basballe, Borger i Vor Kiøbsted Aarhuus, oc [RN9338] Vibeche Arrildsdaatter, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet de hinanden udi andet Leed skal vere beslegtede.
Jægersborg Slot den 2 Septembr: Anno 1701 [02-09-1701]. Friderich R. (LS)"
Kilde: Århus bispearkiv, 1699-1703. 61 No 75. 
Familie (F153)
 
401 "[RN9391] Hieronymus tog Sagen op paany med en Proces mod sin Halvbroder [RN9339] Borgmesteren paa Magistratens Vegne, der afgjordes ved HR. Dom af 17-05-1699 til liden Ære for [RN9339] Borgmesteren, men uden Fordel for [RN9391] Hieronymus, der allerede havde opgivet sit Bo til Skifteretten som Fallit."
 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
402 "«b»Advarsel.
«/b»Al Overgang over min Mark [Frederiks Allé, matr. nr. 5?] forbydes herved. Enhver, som træffes, kan vente at blive straffet efter Loven. - Aarhuus, den 27de April 1863 [27-04-1863].
[RN9002] A. Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
403 "«b»Eiendomme.
«/b»Gaarden Nr. 983 paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] og Stedet Nr. 986 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104] kunne erholdes tilkjøbs.
[RN9002] A. Malling" 
Malling, Andreas (I2)
 
404 "«b»Eiendomme.
«/b»Gaarden Nr. 983 paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] og Stedet Nr. 986 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104] kunne erholdes tilkjøbs.
[RN9002] A. Malling" 
Malling, Andreas (I2)
 
405 "«b»En Byggeplads
«/b»tæt udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé, matr. nr. 5?], hvortil haves Vand i Overflødighed, kan faaes tilkjøbs hos
[RN9002] A. Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
406 "«b»N.M. «/b»Flere Sorter Hør, Hamp & Hampeblaar, svenske 4 & 3 Tom. Søm, norsk Salt i Foustager, faaes i større og mindre Partier hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
407 "«b»NB.«/b» Den mig tilhørende Gaard paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281], indrettet til Beboelse for en større Familie, samt den tilhørende Have, kan erholdes tilkjøbs.
Leiligheden bestaaer af 7 Værelser, Kjælder, Kjøkken m. m. samt en særdeles god udvendig Leilighed [placeret uden for forhuset i en sidebygning?], 2 Vognporte, Staldrum til 8 Heste, Fourageloft osv. Godt Vand haves i Gaarden. Denne velbyggede Gaard, der for faa Aar siden er af Nyt [uden brug af genbrugsmaterialer?] opført, kan erholdes tilleie til første Flyttetid [01-05-1861?] i Mangel af Salg.
Aarhuus, den 15de Novbr. 1860 [15-11-1860]
[RN9002] A. Maling."
 
Malling, Andreas (I2)
 
408 "«b»Paaseiling«/b». Skonnerten "Isabel", Capitain S.M. Sørensen, hjemmehørende i Aarhuus [tilhørende RN9007 N. Malling], paa Reisen fra Newcastle til Cronstadt, har iaftes udenfor Kronborg havt et Sammenstød med Dampskibet "Cimbria", hvorved Skonnerten mistede sit Bougspryd, og blev saa læk, at den ved Damskibets Assistence maatte bugseres ind til Land, hvor den sattes paa Grund ud for Glasværket. Damskibet har ingen Skade lidt, uden en ubetydelige Skamfilen paa Skandseklædningen, saa Reisen til Randers uden Ophold fortsattes, efter at Assistence var ydet, og det optagne Mandskab ilandsat i Helsingør.
Fra Dampskibet, der gik med de befalede Landterner paa mast og Hjulkasser [hjuldamper], observeredes Skonnerten i god Tid, hvorfor der og strax blev luvet op, men uagtet Skonnerten kom i Læ med rum Vind, og ved at holde sin Cours eller bære af, var gaaet langt frie af Damskibet, lagdes den paa en Gang op mod Vinden, tvers for dette, der, uagtet Maskinen strax blev standset, dog endnu havde saa meget Fart, at et Sammenstød, enskjøndt al anvendt Opmærksomhed fra Dampskibets Side, ikke kunde forhindres."
 
Malling, Niels (I7)
 
409 "«b»Store Steenkul,«/b»
fortrinlige til Kakkelovns-Brug, faaes hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
410 "«b»Til Leie«/b» kan erholdes 8 Tdr. Land udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?].
«b»Paa Englodden
«/b»avles aarlig 8 a 10 Læs Hø.
[RN9002] A. Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
411 "«i»Afsagde Domme i Høieste-Ret
Mandagen den 18 Fabruarii [18-02-1793].
Uldall. No. 401.
Hostved.
[RN9047] Ane Marie Hasle, afg. [afgåede, døde] [RN9009] Niels Mortensen Mallings Efterl. [efterlevende ægtefælle] c. Kiøbmand Jens Schibbye [Jens Skibby]
Samtlige den 3 Junii 1785 [03-06-1785] til de Fattiges Inspecteurer i Aalborg pantsatte [RN9096] Thomas Mallings Ejendomme og Effecter, bør i Forhold til deres udi Auctions- Forretningen af 2 Dec. 1790 [02-12-1790] vedtagne Værdie concurere [indgå] til skadesløs Betaling af de Fattiges Fordring, hvorefter det der overskyder fra Gaardens Værdie, bør tilfalde Citantinden [RN9047], som næste Pandte berettiget til samme, og det der overskyder fra Leievaaningerne og de i samme saavelsom i Gaarden værende Kakkelovnes Værdie bør tilfalde Jens Schibbye til Afbetaling af hans Fordring, ifølge den ham ved Pante Obligation af 7 Juni 1788 [07-06-1788] tillagde 3die Prioritets Pante-Rettighed. I det øvrige forbeholdes Parterne deres Ret til Opbudsboet [fallitbo] i Følge deres Fordringers og ihændehavende Forskrivningers Beskaffenhed. Denne Processes Omkostninger ophæves. Til Justitskassen betaler Contra-Citanten [Jens Skibby] som Tabende 5 Rdlr."
«/i»
[RN9096] Thomas Malling har den 03-06-1785 pantsat sin gård, nogle lejeboliger og andre værdier [kakkelovne m.m.] med en 1. prioritet til de Fattiges Inspektører i Aalborg.
Efterfølgende pantsætter Thomas gården med en 2. prioritet til sin stedmor Ane Marie, og den 07-06-1788 pantsætter han lejeboligerne samt kakkelovnene her og i gården med en 3. prioritet til købmand Jens Skibby.
Thomas er åbenbart gået fallit, for hans ejendomme og værdier sættes på auktion den 02-12-1790. Højesterets kendelse afgør, at auktionens udbytte først skal gå til at dække de Fattige Inspecteurers 1 prioritet i gården. Det overskydende udbytte fra salget af gården skal gå til at dække Ane Maries 2. prioritet.
Udbyttet fra salget af lejevåningerne og de heri og i gården værende kakkelovne skal tilfalde Jens Skibby til afdrag på hans 3. prioritet jf. panteobligationen af 07-06-1788.
Herudover bevarer parterne deres rettigheder i fallitboet i henhold til deres fordringer. Omkostningerne ved retssagen ophæves, og Jens Skibby betaler som tabende part 5 rdl. til statskassen. 
Malling, Thomas Nielsen (I96)
 
412 "«i»Afsagde Domme i Høieste-Ret
Mandagen den 18 Fabruarii [18-02-1793].
Uldall. No. 401.
Hostved.
[RN9047] Ane Marie Hasle, afg. [afgåede, døde] [RN9009] Niels Mortensen Mallings Efterl. [efterlevende ægtefælle] c. Kiøbmand Jens Schibbye [Jens Skibby]
Samtlige den 3 Junii 1785 [03-06-1785] til de Fattiges Inspecteurer i Aalborg pantsatte [RN9096] Thomas Mallings Ejendomme og Effecter, bør i Forhold til deres udi Auctions- Forretningen af 2 Dec. 1790 [02-12-1790] vedtagne Værdie concurere [indgå] til skadesløs Betaling af de Fattiges Fordring, hvorefter det der overskyder fra Gaardens Værdie, bør tilfalde Citantinden [RN9047], som næste Pandte berettiget til samme, og det der overskyder fra Leievaaningerne og de i samme saavelsom i Gaarden værende Kakkelovnes Værdie bør tilfalde Jens Schibbye til Afbetaling af hans Fordring, ifølge den ham ved Pante Obligation af 7 Juni 1788 [07-06-1788] tillagde 3die Prioritets Pante-Rettighed. I det øvrige forbeholdes Parterne deres Ret til Opbudsboet [fallitbo] i Følge deres Fordringers og ihændehavende Forskrivningers Beskaffenhed. Denne Processes Omkostninger ophæves. Til Justitskassen betaler Contra-Citanten [Jens Skibby] som Tabende 5 Rdlr."
«/i»
[RN9096] Thomas Malling har den 03-06-1785 pantsat sin gård, nogle lejeboliger og andre værdier [kakkelovne m.m.] med en 1. prioritet til de Fattiges Inspektører i Aalborg.
Efterfølgende pantsætter Thomas gården med en 2. prioritet til sin stedmor Ane Marie, og den 07-06-1788 pantsætter han lejeboligerne samt kakkelovnene her og i gården med en 3. prioritet til købmand Jens Skibby.
Thomas er åbenbart gået fallit, for hans ejendomme og værdier sættes på auktion den 02-12-1790. Højesterets kendelse afgør, at auktionens udbytte først skal gå til at dække de Fattige Inspecteurers 1 prioritet i gården. Det overskydende udbytte fra salget af gården skal gå til at dække Ane Maries 2. prioritet.
Udbyttet fra salget af lejevåningerne og de heri og i gården værende kakkelovne skal tilfalde Jens Skibby til afdrag på hans 3. prioritet jf. panteobligationen af 07-06-1788.
Herudover bevarer parterne deres rettigheder i fallitboet i henhold til deres fordringer. Omkostningerne ved retssagen ophæves, og Jens Skibby betaler som tabende part 5 rdl. til statskassen. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
413 "Østersøisk Rug
i bedste tørrede Vare, er atter arriveret og sælges i Tønder [139,2 l] og Skjæppevis [17,4 l] hos
[RN9007] N. Malling
Aarhuus, den 27de October 1831 [27-10-1831]." 
Malling, Niels (I7)
 
414 (Baumgarten: Kronprindsens Klub)
Borgerskab 1794, eligeret Borger 1810; død 18-07-1826.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
415 (Brev af 16-08-1774 til Kongen og Canceliet)

I Anl. af [RN9118] Marius Mørch Galthen:
Ansøgning om et særskilt Privil. at herbergere Fremmede og Reisende, siden det havende er conjunctim med flere, skriver Stiftamtmanden:

Af den Supplic. G. conjunctim med flere forundte Gæstgiver-Friehed ikke er Personale, men følger hans Gaard, saalænge hand handler vel med Fremmede og ei fordrer ubillig Betaling erfares.... af 3.de mig fra Magistratens tilstillede ...... Gienparter af de afg. Niels Rømmer her i byen under datis 16.01.1750, 15.01.1751 og 23.06.1752 meddeelte Privillegier, da det sidste i særdeleshed indeholder: at naa af de udi Aarhuus nuværende 4 Viinhandlere Jens Olsen og [RN9078] Peder Kaarsberg enten ved Døden maatte afgaae, eller frasige sig at logere Fremmede, skulle tilligemed Supplic. N. Rømmer alleene Postmester Wegner og [RN9173] Mads Galthen, hvor de melde at hidtil har logeret Fremmede og Reisende og hvis Gaarde dertil meget vel skal være skikkede alleene være berettigede til at modtage og Herbergere Fremmede."

Supplic; som Eyere af sin Sal Fader afgangne [RN9173] Mads Galthens Gaard, der bestandigen er vedligeholdt til Herbergering skal og efter Magistratens Beretning have Kiøbt Gaarden med Meubler og alt til en høy Priis formodentlig i Hensigt til den dermed følgende Friehed, af hvilken hand i adskillige Aaringer uden Klage har benyttet sig. Da nu forbenævnte Jens Olsen for mange Aar siden, og [RN9078] P. Kaarsberg nyeligen ere Døde, følgelig den Dem alleene paa Livs Tid forundte Frihed ophørt.

Postmester Wegeners fradøde Gaard beboes af Stedets Tolder, Afgangne N. Rømmers Privilegium ikke er exclusive i henseende til Supplicantens Gaard, men ratio rescripti, hvorpaa Gaardens Friehed grundes endnu Subsisterer: Saa ........ anbefalede.
 
Galthen, Mads Pedersen (I173)
 
416 (Brev af 16-08-1774 til Kongen og Canceliet)

I Anl. af [RN9118] Marius Mørch Galthen:
Ansøgning om et særskilt Privil. at herbergere Fremmede og Reisende, siden det havende er conjunctim med flere, skriver Stiftamtmanden:

Af den Supplic. G. conjunctim med flere forundte Gæstgiver-Friehed ikke er Personale, men følger hans Gaard, saalænge hand handler vel med Fremmede og ei fordrer ubillig Betaling erfares.... af 3.de mig fra Magistratens tilstillede ...... Gienparter af de afg. Niels Rømmer her i byen under datis 16.01.1750, 15.01.1751 og 23.06.1752 meddeelte Privillegier, da det sidste i særdeleshed indeholder: at naa af de udi Aarhuus nuværende 4 Viinhandlere Jens Olsen og [RN9078] Peder Kaarsberg enten ved Døden maatte afgaae, eller frasige sig at logere Fremmede, skulle tilligemed Supplic. N. Rømmer alleene Postmester Wegner og [RN9173] Mads Galthen, hvor de melde at hidtil har logeret Fremmede og Reisende og hvis Gaarde dertil meget vel skal være skikkede alleene være berettigede til at modtage og Herbergere Fremmede."

Supplic; som Eyere af sin Sal Fader afgangne [RN9173] Mads Galthens Gaard, der bestandigen er vedligeholdt til Herbergering skal og efter Magistratens Beretning have Kiøbt Gaarden med Meubler og alt til en høy Priis formodentlig i Hensigt til den dermed følgende Friehed, af hvilken hand i adskillige Aaringer uden Klage har benyttet sig. Da nu forbenævnte Jens Olsen for mange Aar siden, og [RN9078] P. Kaarsberg nyeligen ere Døde, følgelig den Dem alleene paa Livs Tid forundte Frihed ophørt.

Postmester Wegeners fradøde Gaard beboes af Stedets Tolder, Afgangne N. Rømmers Privilegium ikke er exclusive i henseende til Supplicantens Gaard, men ratio rescripti, hvorpaa Gaardens Friehed grundes endnu Subsisterer: Saa ........ anbefalede.
 
Galthen, Marcus Mørch (I118)
 
417 (Brev af 16-08-1774 til Kongen og Canceliet)

I Anl. af [RN9118] Marius Mørch Galthen:
Ansøgning om et særskilt Privil. at herbergere Fremmede og Reisende, siden det havende er conjunctim med flere, skriver Stiftamtmanden:

Af den Supplic. G. conjunctim med flere forundte Gæstgiver-Friehed ikke er Personale, men følger hans Gaard, saalænge hand handler vel med Fremmede og ei fordrer ubillig Betaling erfares.... af 3.de mig fra Magistratens tilstillede ...... Gienparter af de afg. Niels Rømmer her i byen under datis 16.01.1750, 15.01.1751 og 23.06.1752 meddeelte Privillegier, da det sidste i særdeleshed indeholder: at naa af de udi Aarhuus nuværende 4 Viinhandlere Jens Olsen og [RN9078] Peder Kaarsberg enten ved Døden maatte afgaae, eller frasige sig at logere Fremmede, skulle tilligemed Supplic. N. Rømmer alleene Postmester Wegner og [RN9173] Mads Galthen, hvor de melde at hidtil har logeret Fremmede og Reisende og hvis Gaarde dertil meget vel skal være skikkede alleene være berettigede til at modtage og Herbergere Fremmede."

Supplic; som Eyere af sin Sal Fader afgangne [RN9173] Mads Galthens Gaard, der bestandigen er vedligeholdt til Herbergering skal og efter Magistratens Beretning have Kiøbt Gaarden med Meubler og alt til en høy Priis formodentlig i Hensigt til den dermed følgende Friehed, af hvilken hand i adskillige Aaringer uden Klage har benyttet sig. Da nu forbenævnte Jens Olsen for mange Aar siden, og [RN9078] P. Kaarsberg nyeligen ere Døde, følgelig den Dem alleene paa Livs Tid forundte Frihed ophørt.

Postmester Wegeners fradøde Gaard beboes af Stedets Tolder, Afgangne N. Rømmers Privilegium ikke er exclusive i henseende til Supplicantens Gaard, men ratio rescripti, hvorpaa Gaardens Friehed grundes endnu Subsisterer: Saa ........ anbefalede.
 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
418 (tegning af flot stuekakkelovn)
"Undertegnede anbefaler til billige priser sit Udvalg af «b»Støbte Jernvarer«/b», der bestaae af følgende: 3, 2 & 1 Etage Kakkelovne, runde Ovne, Kjølleovne, Vind- & Bielæggerovne, Tagvinduer, Gruekjedler til 1 Td. [131,4 l] Rum, store og smaae Stegepander, Gryder og Pander i alle brugelige Størrelser, Theekjedler, Mortere med Stødere, Strygejernsrister, Spyttebakker, Kjøkkenfyhrtøier m.m.
[RN9007] N. Malling

Afdreiede Metal-Mortere faaes hos
[RN9007] N. Malling."


 
Malling, Niels (I7)
 
419 (tegning af flot stuekakkelovn)
«b»"[RN9007] N. Malling «/b»anbefaler til billige priser sit Udvalg af støbte Jernvarer, der bestaaer af følgende:
moderne kbhvnske 3, 2 & 1 Etages Kakkelovne, runde Ovne, Vindovne, Kølleovne, Bielæggerovne med og uden Stegeindretning, Skorsteensplader med Tilbehør, Comfyhrgryder, Stegegryder, Harestegepander, Skaftepander, Skaftepotter, Thekjedler, Gryder i alle brugelige Størrelser, Æbleskivepander, Mortere, Trefødder, samt løse Laag, m.m."


 
Malling, Niels (I7)
 
420 - og 10 Tdr. Land ovenfor Jægergården op til Marselisborg Mark. [Syd for Jægergården med skel til Jægergårsgade er en storparcel matr. nr. 3 påtegnet Malling jf. kortet: 1817-1860 Viby Sogn Marselis Hovedgård Opmålt og udskiftet 1806 og 1807, prøvet og tegnet 1816.]
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
421 ... Auktion over Løsøre og Effecter tilh. Stervboet efter [RN9179] J. Gaarn, bestaaende af en stor Deel Meubler, hvoriblandt Sophaer, Stole, Divanborde, Comoder, Spilleborde, Frokostborde, Speile, Skilderier, et Taffeluhr, en Thronseng.
Alt deels af Mahogni, deels af Birketræ og Bøgetræ. Desuden en stor Deel Sølvtøi, Sengeklæder, Linned, Dækketøi, Glas, Porcellain, Kiøkkentøi, Ballier, en Jern-Kjetting m.v.
 
Gaarn, John (I179)
 
422 ... Hans skibe gik både i oversøiske fart og på robbefangst .. eget trankogeri.
Midt under krigen med Englænderne byggede han sig en stor 3 Etages Gård på Lille Torv, hvor de kongelige Herskaber gentagne gange boede ... især Prins Ferdinand .. derfor ikke få kongelige Gaver ..
Fik sammen med Maren 10 børn.
 
Meulengracht, Harboe (I210)
 
423 ..."RN9007 Kjøbmændene N. Malling 5 Rbdr. og ... RN9002 A. Malling 5 Rbdr...

Aarhuus, i Comiteen til Omsorg for saarede Krigere [3 års krigen 1848-1850], den 3die August 1850.
M. Friis,
Formand i Comiteen."
 
Malling, Niels (I7)
 
424 ..."RN9007 Kjøbmændene N. Malling 5 Rbdr. og ... RN9002 A. Malling 5 Rbdr...

Aarhuus, i Comiteen til Omsorg for saarede Krigere [3 års krigen 1848-1850], den 3die August 1850.
M. Friis,
Formand i Comiteen."
 
Malling, Andreas (I2)
 
425 ..."RN9007 N. Malling 1 Rbd...

Aarhuus, den 29de Novbr. 1852 [29-11-1852].
Larsen. Salomonsen. Elmquist"
 
Malling, Niels (I7)
 
426 ...................."«i»da Proclama entiid ikke var udstedt, endeel af Bøggerne endnu udestaaende,.og Stærfboens Andeel i den forhen anmeldte Fabrique [Røde Mølle] ikke har været under haanden at faa solgt, saa maatte denne Forretning end viidere udsættes og imidlertid blev vedtaget at [RN9049] Sr: Kaasberg Alvorlig erindrede Stærfboets Debitorer om betaling og ellers hvor noget kand være at vendte endog ved Søgsmaal i ald Fald beder indtale,.ligesaa blev Fastsat at Stærfboets Anpart i Fabriquen efter faaregaaende Publication i Aviserne og ved Trommeslag stilles til Auction saa snart skee kand. Imidlertid [indtil videre] beraaer Skiftet.
Aarhuus Raadstue ut Supra. F.C. Gleerup. C. Trane.
som Laugværge [RN9116] L. Gieding. [RN9049] And: Kaarsberg. [RN9014] Jens And. Schmidt. Marcus M. Galthen".«/i» 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
427 .......her i Byen bestod i Tyverne et fast organiseret Borgercorps, en saakadt "Anden Afdeling", et Jægercorps, meest for Handelsbetjente og andre unge Mennesker, og endelig et borgerligt Artelleri.

Det sidstnævnte, som efter sin mangeaarige Commandeur i daglig Tale kaldtes "Marcus Becks Tolleri", vare Resterne af en Kystarmering fra Krigen 1807-14. Dengang havde der været fem eller sex smaa Batterianlæg paa Kyststrækningen fra den nuværende Badeanstalt i Grønland til udenfor Meilgadesport.

Nu var der kun et Batteri paa Havnens sydlige Side, omtrent hvor Svineslagteriet ligger, og her Saluteredes ved alle højtidelige Leiligheder.

Da Fr.VI steg i land ved et af hans Besøg i Slutning af Tyverne, sprang en af de daarlige gamle Kanoner under Saluteringen. Et stykke af Kanonen sprang helt over Husene og faldt ned i [RN9007] Mallings Gaard i Mindegade, og et andet Stykke havde nær dræbt Kongen selv; et Par Mand blev qvæstede, men dog, saavidt vides ingen Livsfarligt.

Dette uheld gav anledning til, at Kongen tilsagde Corpset nogle bedre Kanoner, og der blev da fra Toihuset hidsendt 6 eller 8 Stykker, der paa det nævnte Sted dannede et fast lukket Batteri, indtil det borgerlige Artellericorps Ophævelse i 1841.
 
Malling, Niels (I7)
 
428 ...efter Begjæring af [RN9027] Købmand Chr. Malling...
Auction i Hr. Købmand Schandorffs Gaard nyt Nr. 74 paa Søndergade over 2 stærke Arbeidsheste, 1 saa god som ny Fjeder-Arbeidsvogn, 2 solide Arbeidskjepstokvogne, Hakkelsekister, Dækkener, Seletøi, Hø og Halm...

se ogsaa 3.12 [findes ikke i person- eller emnesedlernr]
 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
429 ..10. d. M. ... [10-05-1811] bliver i den saakaldede [RN9049] Tobaksspindergaard ved den yderste Mindeport paa Forlangende af Hr. Søe-Lieutenant Ridder Ferry ved off. Auction bortsolgt 14 a 1500 Potter Øl, ca. 2000 Pund haardt Brød og 12 Fierdinger Smør---
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
430 ..10. d. M. ... [10-05-1811] bliver i den saakaldede [RN9049] Tobaksspindergaard ved den yderste Mindeport paa Forlangende af Hr. Søe-Lieutenant Ridder Ferry ved off. Auction bortsolgt 14 a 1500 Potter Øl, ca. 2000 Pund haardt Brød og 12 Fierdinger Smør---
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
431 ..efter Begjæring af [RN9092] Skibscaptain H. Kaarsberg afholdes Auction i hans iboende Gaard paa Fiskergade .. over endeel gamle Bygningsmaterialier, best. af Bjælker, Stolper, Vinduer og Døre etc...
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
432 01-01-1874 Ansat som ekstraassistent. "Opgivet af Revisionen" i ansættelsesperioden 01-01-1874 til ansættelsen som assistent IV 01-12-1876 i Regnskabsafdelingen. Sammenlignet med de efterfølgende kommentarer til hans manglende evner for kontorfaget må det udlægges, at man ikke har kunnet bruge ham i Revisionen. Alligevel fastansætter man ham efterfølgende i Regnskabsafdelingen.
 
Malling, Rasmus (I4)
 
433 03-03-1687 læses der forbud mod salg eller pantsætning af [RN9513] Jens' ejendomme, før Vor Frue Kirke har erholdt betaling jf. kgl. brev, dateret Frederiksborg 22-05-1688, at intet skøde, pant eller købebrev må udstedes på Bytinget, før der fremvises Borgmesteren og Råds Attest om, at der ikke resterer skatter m.v. til Kongen eller Byen.

Solgt på aution 16-04-1689 på foranledning af Vor Frue Kirke og de Fattige, som har pant i ejendommen, til sønnen proviantforvalter [RN9518] Christen Vegerslev. 
Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
434 03-03-1687 læses der forbud mod salg eller pantsætning af [RN9513] Jens' ejendomme, før Vor Frue Kirke har erholdt betaling jf. kgl. brev, dateret Frederiksborg 22-05-1688, at intet skøde, pant eller købebrev må udstedes på Bytinget, før der fremvises Borgmesteren og Råds Attest om, at der ikke resterer skatter m.v. til Kongen eller Byen.

Solgt på aution 16-04-1689 på foranledning af Vor Frue Kirke og de Fattige, som har pant i ejendommen, til sønnen proviantforvalter [RN9518] Christen Vegerslev. 
Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
435 04-05-1787: 1 Spindeford, 1 Skiære Kiste, 1 snustobaksMølle. - 1 Mester, 1 Sv. 2 Drenge, 3 Arbejdskarle og 10 Børn.
Fabrikation i 1786: 41.850 Pd. Røgtobak og 1514 Pd. Snus Tobak. Fabrikens Mærke er Fortuna og 6 Hierter samt Eiernes og Byens Navn. - Som Hindring for Afsætning nævnes: "De hollandske Rulle Tobakker og Engelske Tobakker og Engelske Kardus Tobakkers indepracticering her i Landet hindrer især Afsatsen saavel i Kiøbstæderne som paa Landet". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
436 05-09-1857 Capitain N. Malling:
a Forhuus 12 Fag 2 Etager, indrettet i begge Etager til Værelser, alle gibsede og tapetserede, Port i 2 Fag, Kjælder under 8 Fag. 6.600 Rdl. sølv
b Sidehuus 10 Fag 2 Etager, Kjælder under 3 Fag, indrettet til ??? med 2 Comfurer. 3.200 Rdl. sølv
c Sidehalvtag 9 Fag 1 Etage, til Pakhuus og Stald samt Kornlofter. 900 Rdl. sølv
d Baghuus 9 Fag 2 Etager, Pakhuus og Kornlofter. 1.980 Rdl. sølv
e Halvtag 3 Fag 2 Etager opført til Bygningen litre f i Gaarden 366. 210 Rdl. sølv
f 8 Fag Stakit med Laage. 50 Rdl. sølv
Samlet vurdering 12.940 Rdl. sølv

Herudover henvisning til taksation nr. 198-2 (16-10-1862), 204-3 (21-10-1862) og 237-5 (01-08-1865). 
Malling, Niels (I7)
 
437 05-09-1857 Capitain N. Malling:
a Forhuus 18 Fag 1 Etage, 2 smaa Quiste til Gaden, indrettet til Beboelse for 2 Familier med Kjøkken og ???, alt gibsede, 2 murede Skorstensindretninger. 6.300 Rdl. sølv
b Baghuus 10 Fag 1 Etage, ???, til Kornpakhuus og Stald. 1.500 Rdl. sølv
c Sidehalvtag 8 Fag 1 Etage, indrettet til Bryggaard?,Værelseshuus? og Brændehuus. 400 Rdl. sølv
d Indgangsport fra Gaden. 50 Rdl. sølv

Samlet vurdering 8.250 Rdl. sølv 
Malling, Niels (I7)
 
438 05-09-1857 Kaptain N. Malling:
a Forhuus til Gaden, 10 Fag 2 Etager med Port i 2 Fag, indrettet i begge etager til Værelser, tapetserede og gibsede. 4.500 Rdl. sølv
b Ditto [forhus] 9 Fag ligeledes 2 Etager, indrettet til Boutik og Boutikstue samt Contoir. Kjølleskorsten samt Kjølleindretning, Kjælder under 5 Fag. 3.060 Rdl. sølv
c1 en Bygning 8 Fag i 2 Etager, indrettet til Beboelse med Kjøkken. 1.440 Rdl. sølv
c2 ditto [bygning] ligeledes 2 Etager, indrettet til Røggaard i de første 3 Fag, i de 3 sidste til Værelser? 1.800 Rdl. sølv
c3 en ditto [bygning] 6 smaa Fag 2 Etager, og en tilbygget Dampskorsten, indrettet til Brænderi. 2.100 Rdl. sølv
d et Halvtag for Enden af litra c, 3 Fag 1 Etage, med indvendig Trappe. 180 Rdl. sølv
e et Sidehuus norden i Gaarden, 23 Fag 2 Etager, indrettet til Folkeværelser, Pakhuus, Korn- og Paklofter, Stald, Vognremise, Brænde- og Materialhuus m.m. samt Locum
4 Fag østen i Gaarden á 100 Rdl. [stalden?] 400 Rdl. sølv
19 Fag vesten i Gaarden á 250 Rdl. 4.750 Rdl.
f et Baghuus 21 Fag med Port i 2 Fag, 2 Etager.
De 10 nordre Fag indrettet til Kostald, øverste Etage til Kornlofter. 2.500 Rdl. sølv
g f et huus 11 Fag til Pakhuus og Kornlofter 2.750 Rdl. sølv
h Sidehuus i Baggaarden 8 Fag 1 Etage, til Stald og Pakhuus. 800 Rdl. sølv
i et 5 Fag aabent Skur. 250 Rdl. sølv
k Plankeværk 15 Fag i Baggaarden og Port. 120 Rdl. sølv
Inventarium ??? 4.440 Rdl.
Samlet vurdering 29.090 Rdl. sølv

Herudover henvises til taksation nr. 170-1, 198-1, 204-2 og 237-4
 
Malling, Niels (I7)
 
439 06-07-1789: 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle.
Fabrikation i 1788 31.988 Pd. Røgtobak 1679 Pd. Snustobak.
"Naar de fremmede Fabriquerede Tobakkers Indførsel her i landet kunde forebygges vilde dette være et vis Middel til Tobaks Fabriquernes Opkomst som i anden Fald nødvendig maae gaae under til vedkommendes store Skade ja Ruin". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
440 06-07-1789: Fabrikation i 1788: 77.000 Pd. Røgtobak og 1500 Pd. snustobak.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
441 08-04-1788: 1 Mester og Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle og 10 Børn. -
Fabrikation i 1787: 35.587 Pd. Røgtobak og 1652 Snustobak.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
442 09-05-1857 Capitain N. Malling:
a en Bygning, 10 Fag til Gaden, til Materialhuus. 800 Rdl. sølv
b en ditto [bygning] 23 Fag 1 Etage, den vestre Ende ?? til Pakhuus og den østre til Reberbanen. 1.150 Rdl. sølv
Samlet vurdering 1.950 Rdl. sølv

I øvrigt henvises til taksation nr. 199-1 (16-10-1862), 204-5 (21-10-1862) og 205-4 (09-03-1863). 
Malling, Niels (I7)
 
443 1 a 2 Loftsværelser med Kjøkken ere strax tilleie for en Enke eller Folk uden Børn.
Dynkarken 43. 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
444 1 a 2 Loftsværelser med Kjøkken ere strax tilleie for en Enke eller Folk uden Børn. Dynkarken 43. Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
445 1 Huus Bindingsværk, 3 Fag Gadehuus, een Etage. 60 Rdl.
Solgt 07-11-1763 til Niels Johansen, ..mand? 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
446 1 Huus Bindingsværk, 6 Fag Gadehuus med Udbygning, 1 Etage, 3 Fag Baghuus, 240 Rdl.
 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
447 1 Mester og Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle og 10 Børn.

- Fabrikation i 1787: 35.587 Pd. Røgtobak og 1652 Snustobak.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
448 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle. .

Fabrikation i 1788 31.988 Pd. Røgtobak 1679 Pd. Snustobak. "Naar de fremmede Fabriquerede Tobakkers Indførsel her i landet kunde forebygges vilde dette være et vis Middel til Tobaks Fabriquernes Opkomst som i anden Fald nødvendig maae gaae under til vedkommendes store Skade ja Ruin".
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
449 1 Spindebord, 1 Skiære Kiste, 1 snustobaksMølle. - 1 Mester, 1 Sv. 2 Drenge, 3 Arbejdskarle og 10 Børn.

Fabrikation i 1786: 41.850 Pd. Røgtobak og 1514 Pd. Snus Tobak. Fabrikens Mærke er Fortuna og 6 Hierter [6 Hjerter, Kaarbergs mærke] samt Eiernes og Byens Navn. - Som Hindring for Afsætning nævnes: "De hollandske Rulle Tobakker og Engelske Tobakker og Engelske Kardus Tobakkers indepracticering her i Landet hindrer især Afsatsen saavel i Kiøbstæderne som paa Landet".

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
450 1) bror [RN9256] Oluf Vestergaard, præst i Selde [og Åsted] i Salling, død. 4B:
a Jørgen Vestergaard over 26
b Dorthe Marie Vestergaard g.m. [Laurids Albertsen] Thura, præst i [Hvidbjerg og Lyngs]
c Maren Vestergaard g.m. Søren [Jeppesen] Salling, præst i Junget [og Torum]
d Margrethe Vestergaard
2) bror [RN9255] Johan Arent Vestergaard i Århus, [skifte 23.5.1763 lbnr.1908]. 4B:
a Jørgen Vestergaard
b Peder Oluf Vestergaard, skoleholder i Nørre Herlev kongelige skole, 26 år den 5.12.1775
c Maren Vestergaard
d Gertrud Kirstine Vestergaard
3) bror [RN9257] Christen Skaarup [Jørgensen] Vestergaard, præst [i Vigerslev og Veflinge] på Fyn
4) søster [RN9253] Dorthe Marie Vestergaard, enke efter [RN9439] [Christen] Holmsted, apoteker i Svendborg
5) søster [RN9176] Sidsel Vestergaard g.m. [RN9175] [Jens] Dons, præst i Brabrand
6) søster [RN9378] Anne Vestergaard i Århus.
Afdødes forældre var [RN9252] Jørgen Pedersen Vestergaard og hustru [RN9254] Maren Olufsdatter, skifte 1.11.1763 lbnr.1875.
Afdødes morforældre var [RN9309] Oluf Sørensen, rådmand og hustru [RN9310] Dorthe Johansdatter, datter af [RN] Johan Arent Althalt. 
Westergaard, Laurits (I258)
 
451 1, 2 a 4 meublerede Værelser ere strax tilleie med
Opvartning [pension?] i Dynkarken 43. 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
452 10 år gammel ved faderens skifte 17-03-1729, derfor født 1719. 3a) Malling, Niels Mortensen (I9)
 
453 12-01-1787 kgl. konf. på en mellem ham, hans hustru og 4 sønner 01-11-1786 indgået arveforening.
Hans 4 sønner Morten, Thomas, begge af hans tidligere ægteskab, samt Mikkel og Rasmus begge af hans nuværende ægteskab og begge med kurator, erklærer, at hvis deres far dør før sin hustru Anne Marie Hasle, må hun sidde i uskiftet bo, når hun til hver af dem som fædrene arv udbetaler 300 rdr. 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
454 14,8: [14-08-1867] Russ. Dampbade samt varme og kolde Bade kunne dagligt faas hos [RN9034] N. Mallings Enke.

 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
455 14-09-1860 Kjøbmand N. Malling:
Bygningen under litra d et Halvtag oprindelig takseret til 180 Rdl. nu ændret til 4 Fag 1 Etage, med Bagport? 800 Rdl.

Herudover henvises til taksation nr. 198-1, 204-2 og 237-4 
Malling, Niels (I7)
 
456 1610 [RN9046] Mette Marie Thomasdatter i Århus. 17-10-1756, fol.320.
E: [RN9009] Niels Mortensen Malling, skipper. B: [RN9095] Morten 10, [RN9096] Thomas 1½. FM: Peder [Jensen] Rask, skipper.
 
Thomasdatter, Mette Marie (I46)
 
457 1693 skøder han ejendommen til svigersønnen [RN9309] Oluf Sørensen. Althalt, Johan Arentsen (I320)
 
458 17 boder solgt på auktion 26-03-1689 til farver Peter Jessen med auktionsskøde af 05-06-1690. Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
459 17 boder solgt på auktion 26-03-1689 til farver Peter Jessen med auktionsskøde af 05-06-1690. Jessen, Peder (I548)
 
460 17-02-1784: 3 Spindeborde, 2 a 3 Skiærebænke, 1 a 2 Stk. Snus Tobaksknive. - 1 Mestersvend, 2 andre Sv. 1 Dreng, 6 Arbejdskarle, 30 Børn.

Fabriken bruger sin egen Plantages, Frederitzen og anden indenlandsk Tobak, samt i sidste Aar 40.000 Pd. hollandske og med ...
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
461 17-02-1784: Tilforn 5 Spindeborde nu ikkun 1 Skiærekiste og 1 Snuus Tobaks Mølle. - 1 Mester, 1 Svend, 3 Drenge, 4 Arbejdskarle og 11 Børn. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
462 1731 køber begravelse i Aarhus Domkirkes korskirke.
Kilde: 1951: Trods Katholm, #28 og Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard.

Aarhus Domkirkes store korsgang (tværskibet): Muret til to lig, med fliser. 1731 købt af assessor [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard, død før 1745, hans søn [RN] Peder Jørgensen Westergaard død før 1763, [RN9254] J.P.W.s hustru begravet 05-11-1763, [RN9258] Lauritz Westergaard begravet 14-10-1774. Gravstedet fyldt 1841.
Kilde: Århus Domkirke, Inventar og gravminder, Nationalmuseet, 1968 #912, #836

30-05-1743 begravet fra Vor Frue Kirke.
Kilde: 1951: Trods Katholm, #28 og Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard.

Epitafium i Vor Frue Kirke jf. Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard. 
Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
463 1768 overtog [RN9118] Marcus Mørch Galthen "Vinkældergaarden
paa Domkirkegaarden" og giftede sig med [RN9089] Jacobine Kaarsberg, som i 1779 efter hans Død giftede sig med [RN9166] Christen Müller -----

Se: Christen Müller
 
Galthen, Marcus Mørch (I118)
 
464 1779 [12-01-1779] ... "Vores Tobak-Fabrique og Plantage [Toftejorden, matr. nr. 5?] her arbeide vi paa af al Magt. Ville Plantningen lykkes det første Aar skulle man haabe at flere ville plante da jordene ere gode og vel situeret.

Fabriquen har kostet og vil endnu medtage store Penge. Debiten [overskuddet] vil Dependere af de handlendes Forhold. Her er af nogle Bønder optaget 46 M ...? fremmed spunden tobak fra en Købmand i Randers, der er kommen fra det sore lybske Hus Hiettiing og bragt hertil Byen.

- Vi har ansøgt Collegie at om det her skulle sælges, det da maatte skee til Fabriken for ikke ogsaa derved at gjøre Skaar i Fabriquens Debet.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
465 1794 findes Tobaksfabrikker ikke nævnet.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
466 18-02-1783: 2 a 3 Spindeborde og 2 Skiærekister - 1 Mestersvend, 2 andre Svende, 1 Dreng, 25-30 Børn

Amtsforvalter Thygesen anføres alene som Ejer. - Foruden indenlandsk Tobak benyttes "en deel Hollandske Blade mest til Dækning". Fabrikation. 50-60,000 Pd. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
467 18-02-1783: 2 Spindeborde, 2 Skærekister, 1 Snustobaksmølle. 1 Mester, 1 Svend, 2 Drenge, 5 Arbejdskarle og 16-18 Børn. -

Af mangel paa Afsætning kun fabrikeret 80,000 Pd. Afsætning til Landets Købstæder især til Aalborg. -

"Der foregives at Snig Handel [pirathandel] samt Indførsel af hollandske Tobakker, hvis Fabriquer har Tydsk og andre Materialler for ringere end halv Priis., skal underminere disse Fabriquer her". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
468 1817 den 11. December [11-12-1817] fortsat formeldt almindelig Vurdering som følger -
Dynkarken Østre Side, Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard, Matr. No. 335
a. Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtawl [murtavl], til Pakhuus og Værelser, med 2 Jernkakkelovne, Port i 2 Fag – á 350 3.500 1.400 Rdl. sølv
b. Forhuus 8 ½ Fag, 2 Etage, og Egebindingsværk og Murtawl, til Værelser med 1 Jernkakkelovn, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 4 Fag, á 200 1.700 680 Rdl. sølv
c. Sidehuus sønden i Gaarden, 11 ½ Fag 2 Etager, Dito Bygning [bindingsværk og murtavl], til Værelser, Kjøkken og Bryggers, med 2 Jernkakkelovne, 2 indmurede Kobberkedler på 2 F. og 3 Fj. [fjerdingkar], Mæskekar og Suletønde á 200 Rdl. 2.300 920 Rdl. sølv
d. Et Halvtag for siden af Sidehuuset 7 Fag 1 Etage med Steen behængt og Fjel beklædt [bræddebeklædning] 700 280 Rdl. sølv
e. Sidehuus norden i Gaarden 19 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Murtawl, til Kornloft og Brændehuus, á 150 2.850 1.140 Rdl. sølv
f. Baghuus 9 Fag 2 Etager med 3 Fag Sidebygning, Egebindingsværk og Murtawl, til Pakhuus, á 150 1.350 540 Rdl. sølv
g. et Dito [baghus] 8 Fag 2 Etager, samme Bygning [bygget sammen med f.], til Stald m.m., Port i tvende Fag á 150 1.200 480 Rdl. sølv
Samlet forsikringssum (13.600 gl. mønt) 5.440 Rdl (sølv) 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
469 1818 slog Prins Frederik Ferdinands dragoner - opkaldt efter Arveprins Frederik Ferdinand - sig fast ned i Aarhus.

Mod en årlig afgift på 120 rbd. sølv, blev købmand Fullings Villa Elba, lige uden for Mindeport, lejet til munderingskammer og lokale for eksercerskolen, og året efter blev også Prins Ferdinands Ridehus opført til dragonerne. Indkvarteringen var dog stadig privat. 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
470 1ste Etage:
«tab»[RN9007] Købmand Niels Malling, 47 år, født i Aarhuus, lutheraner
·«tab»[RN9034] Mathilde Linnemann, 35 år, født i Jelling Vejle Amt?, lutheraner
·«tab»[RN9008] Rasmus Malling, 19 år, født i Aarhus, lutheraner
·«tab»[RN9025] Cathrina Malling, 17 år, født i Aarhuus, lutheraner
·«tab»[RN9026] Maria Malling, 16 år født i Aarhuus, lutheraner
·«tab»[RN9027] Christian Lauritz Malling, 15 år, født i Aarhuus, lutheraner
·«tab»[RN9036] Niels Malling, 6 år, født i Aarhuus, lutheraner
·«tab»[RN9037] Carl Malling, 3 år, født i Aarhuus, lutheraner
·«tab»[RN9038] Ernst Malling, 2 år, født i Aarhuus, lutheraner
·«tab»Handelsbetjent Peder Laurentus Kold, 41 år, født i Aarhuus, lutheraner
·«tab»Røgter Jesper Pedersen, 50 år, gift, 50 år, født i Frue Sogn?, lutheraner
·«tab»Tjenestekarl Jens Jensen, 60 år, født i ? Randers amt, lutheraner
·«tab»Tjenestekarl Søren Jensen, 23 år, født i Aarhus amt, lutheraner
·«tab»Tjenestekarl Jacob Jensen, 22 år, født i Egå Sogn, Randers amt, lutheraner
·«tab»Tjenestekarl August Eliasen, 21 år, født i ?, lutheraner
·«tab»Tjenestepige Larsine Larsen, 23 år, født i Skanderborg, lutheraner
·«tab»Tjenestepige Caroline Bastrup?, 22 år, født i Aarhus, lutheraner
·«tab»Tjenestepige Mette Johansen, 33 år, født i Egaa i Randers amt, lutheraner
·«tab»Tjenestepige Sophie ? Josephine Petersen, 25 år, født i ?, lutheraner 
Malling, Niels (I7)
 
471 2 Børn med RN9079 Maren Jensdatter Wissing: [RN9097] Abelone 10, [RN9100] Jens 8.
FM: stedfar [RN9078] Peder Kaarsberg.
 
Geding, Jacob Lauritsen (I99)
 
472 2 Fag Gadehuus, 260 Rdl. [og sølvværdi] 100 Rdl.

Henvisning til taksationsprotol 22/23. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
473 2 Fag Gadehuus, 50 Rdl.
Henviser til Taksationsprotokollen 15/6. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
474 2 Fag Gadehuus, 80 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
475 2 Fag Gadehuus, 80 Rdl. [nedsat til] 50 Rdl.
Taksation 15/6 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
476 2 smukt møblerede Værelser, 1ste Sal, kunne
til 1ste Maj [01-05-1888] faaes til Leje.
Dynkarken 39 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
477 2 Spindeborde, 2 Skiære Bænker og 3 Snuustobak´Kn. 1 Mæster, 2 Svende, 7 Arbeidskarle og 14 Børn. Anvender foruden Blade af egen og Fredericia Plantage ogsaa Vestindiske, Hollandske og Pommerske Blade.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
478 2 Spindeborde, 2 Skærekister, 1 Snustobaksmølle. 1 Mester, 1 Svend, 2 Drenge, 5 Arbejdskarle og 16-18 Børn. -

Af mangel paa Afsætning kun fabrikeret 80,000 Pd. Afsætning til Landets Købstæder især til Aalborg. - "Der foregives at Snig Handel [pirathandel] samt Indførsel af hollandske Tobakker, hvis Fabriquer har Tydsk og andre Materialler for ringere end halv Priis., skal underminere disse Fabriquer her".
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
479 21 Fag vurderet til 840 Rdl. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
480 2241 [RN9264] Daniel Jensen Kjellerup, matros i Århus. 4.2.1774, fol.673B.
A:
1) [RN9559] bror Niels Kjellerup, købmand i Århus [Mindegade 10, matr. nr. 94 og Mindegade 12, matr. nr. 93]
2) [RN9560] bror Laurids Kjellerup i Århus
3) [RN9563] bror Jacob Kjellerup i Århus [Mindegade 10, matr. nr. 94 og Mindegade 12, matr. nr. 93]
4) [RN9562] bror Christen Kjellerup, [skifte 4.2.1774 lbnr.2243]
5) [RN9566] bror Peder Kjellerup 16
6) [RN9561] søster Abelone Kjellerup g.m. Niels Hansen Bech, købmand i Århus
7) halvbror Rasmus Kjellerup 6
8) halvsøster Kirstine Marie Kjellerup 9.
FM: Rasmus Thomsen Sabro.
Afdøde døde 8.6.1772 på rejse til Kina under Det Asiatiske Kompagni.
 
Kjellerup, Daniel Jensen (I564)
 
481 2354 [RN9113] Thomas Hansen i Århus. 10-04-1777, fol.876B. [Thomas var død den 31-12-1773]
E: [RN9112] Maren Geding. B:
1) [RN9117] Hans Thomsen, der døde
2) [RN9116] Laurids Thomsen Geding
3) [RN9087] Kirsten Thomasdatter, død, var g.m. [RN9078] Peder Kaarsberg, [skifte 26-07-1774 lbnr. 2355]. 5B:
a [RN9049] Andreas Kaarsberg, købmand
b [RN9013] [Margrethe] g.m. [RN9014] Jens Andersen Schmidt, købmand
c [RN9089] [Jacobine] g.m. [RN9118] Markus Galten, købmand
d [RN9101] [Jacob]
e [RN9102] [Hans].
Børnene er af ægteskabet mellem RN9078 Peder Andreasen Kaarsberg og RN9079 Maren Jensdatter Wissing. 70) Derimod nævnes RN9078 Peder Kaarsberg og Kierstens søn RN9162 Peder Kaarsberg ikke trods det, at han først døde i 1778, se min bemærkning til skiftet den 26-07-1774.
Resultatet af skiftet den 10-04-1777/11-04-1777 efter Thomas Hansen blev flg.:
Gården i Middelgade blev vurderet til 400 Rd, som sammen med de øvrige værdier beløb sig til 3.354 Rd. Gælden blev ansat til 13 års løn á 50 Rd. til sønnen [RN9116] Laurs Gieding for hans arbejde for moderen sammen med anden gæld gæld til ham beløb sig til 1.246 Rd., så boets nettoværdi udgjorde forskellen eller 2.069 Rd. [2.108], hvoraf Maren arvede 1.455 Rd. og hendes børn [Laurids og Kiersten] resten [614/653 Rd.]. 
Hansen, Thomas (I113)
 
482 24-05-1688 overtager farver Hans Jensen ejendommen.

I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken og afdødes børn.
 
Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
483 24-05-1688 overtager farver Hans Jensen ejendommen.

I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken og afdødes børn.
 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
484 26-02-1782 Nu kun 2 Spindeborde, 1 Skære Kiste, 1 Snustobaksmølle.
1 Mester, 1 Svend, 4 Drenge, 20- 24 Arbejdere. -

Fabrikation i 1779: 140,000 Pd. 1780: 150.000 Pd. 1781: 80.000 Pd. Nedgangen i Mangel paa Afs [afsætning]. -

"Vedkommende har indberettet, at Snig Handel [pirathandel] med fremmede Tobakker er Hovedaarsagen til at Fabriquen og Plantagen ikke kand bestaae, samt at der er forsøgt med billige Priiser for at forekomme dette Onde, men er uden Virkning, formener derfor at naar blev sat snevrere Grændser derfor ville den kongelige Kasse i Forhandlings Penge vinde aarlig af Nørre Jylland ca. 20.000 Rdr. og Landet bespare, som nu udgaar for fremmed gods ca. 66.000 Rdr.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
485 26-02-1782: Personale: En Mesterinde, hvis Mand døde i afvigte Aar, 1 Svend samt 2 Drenge tilligemed 4 Arbejdskarle til Rulning, Skiæring og Pakning samt 14 a 16 Børn til Blade Pilning m.v. - Fabriken bruger især indenlandske Blade og foruden dens betydelige Forraad af samme er dens egen Indavl i 1781 ohngefæhr 14.000 Pd. og indkiøbt af andre paa Stædet 1250 Pd.

Forarbejdes 50 á 60.000 Pd. Røgtobak aarlig - især efter Bøndernes Smag (spunden Tobak) og Carduus Tobak i flere Boniteter for at vinde alles Yndest.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
486 2631 [RN9560] Laurids Kjellerup, købmand i Århus. 12.5.1784, fol.595.
E: [RN9573] Henriette Adolfine Sparre. LV: [RN049] Andreas Kaarsberg i Århus. B: Marie Cathrine 9 mdr. FM: farbror [RN9559] Niels Kjellerup, købmand i Århus.
Første ægteskab med Cathrine Stilling, [skifte 10.10.1782 lbnr.2532]. B: Anne Kirstine 10½, Karen Marie 6½, Kirsten 2½.
Enken har arv efter søster Conradine Christiane Christiansdatter Sparre.
 
Kjellerup, Laurids Jensen (I560)
 
487 2682 [RN9009] Niels Mortensen Malling og hustru [RN9047] Anne Marie Hasle, der begge lever i Århus. 27-11-1786, fol.751.
B: [RN9048] Mikkel, [RN9001] Rasmus.
Hans første ægteskab med [RN9046] Mette Marie Thomasdatter, skifte 17-10-1756 lbnr.1610]. B: [RN9095] Morten, [RN9096] Thomas.
Fledføringskontrakt af 01-11-1786.
 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
488 272. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 5 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage med Udbygning.
 
Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
489 272. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 5 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage med Udbygning.
 
Westergaard, Oluf (I256)
 
490 272. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 5 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage med Udbygning.
 
Dons, Jens Hansen (I175)
 
491 273. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af en familie. En Gaard Bindingsværk 8 Fag til Gaden en Etage.
 
Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
492 273. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af en familie. En Gaard Bindingsværk 8 Fag til Gaden en Etage.
 
Westergaard, Oluf (I256)
 
493 273. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af en familie. En Gaard Bindingsværk 8 Fag til Gaden en Etage.
 
Dons, Jens Hansen (I175)
 
494 274. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 12 familier. Et Huus Bindingsværk 36 Fag Gadehuus en Etage.
 
Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
495 274. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 12 familier. Et Huus Bindingsværk 36 Fag Gadehuus en Etage.
 
Westergaard, Oluf (I256)
 
496 274. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 12 familier. Et Huus Bindingsværk 36 Fag Gadehuus en Etage.
 
Dons, Jens Hansen (I175)
 
497 275. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 6 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage.
 
Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
498 275. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 6 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage.
 
Westergaard, Oluf (I256)
 
499 275. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 6 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage.
 
Dons, Jens Hansen (I175)
 
500 275. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage sælges til: 3 fag bod solgt til Niels ?, 3 fag til Hans Nielsen, 5 fag til [RN9263] Sr. Peder Herschind, 6 fag til Lars Jensen [rest 0].

 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
501 276. Ejer [RN9258] Sr. Laurits Westergaard beboes af en familier. Et Huus Bindingsværk 7 Fag Side Huus en Etage mod Gaden til en Gade?
 
Westergaard, Laurits (I258)
 
502 276. Et Huus Bindingsværk 7 Fag Side Huus en Etage mod Gaden til en Gade?
 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
503 3 Fag Gadehuus 90 Rdl.

Henviser til taksationsprotokol nr. 18/23. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
504 3 Fag til Gaden 150 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
505 3 Fag til Gaden 150 Rdl. nedsat til 100 Rdl.

Henviser til taksationsprotokol nr. 18/30. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
506 320 Lbd. [2.560 kg] Rughalm kan faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
507 5 fag vurderet til 120 Rdl. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
508 5 Værelser kunne til April Flyttetid [01-04-1874] faaes
tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
509 6 fag vurderet til 120 Rdl. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
510 6 Skpr. Land [4.137 m2], besaaet med Rug, og et Stykke Eng, hvorpaa avles 2 a 3 Læs Hø, kan faaes tilkjøbs [leje?] hos
[RN9002] A. Malling

[I de efterfølgende annoncer den 01-08-1866, 09-08-1866 og 17-08-1866 sætter han kun afgrøden af nævnte jord til salg.]

[1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
511 9 ½ Fag til Gaden vurderet til 950 Rdl.

Under samme forsikring nr. 293 og 294 er opført gl. matr. nr. 346 på 6 fag, 347 på 3 fag, 348 på 9 ½ fag og 349 på 3 fag. Hver af disse ejendomme har sin egen ejer. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
512 ? ? på 46 commercelæster, 3 år gammel, bygget i Aarhus i 1811
Galeasen Maren Cathrine på 45 commercelæster, priseskib
Galleasen F.A.C. Gudmer? på 35 commercelæster, 8 år gammel, bygget i Svendborg i 1806
Galleasen Forsigheden? på 30 commercelæster, priseskib.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
513 a En Bygning til Gaden, 7 Fag 1 Etage, fjelbeklædt [beklædt med brædder], stenbehængt [tagsten], indrettet til Materialhuus, á 25 175 Rdl. eller 170 sølv
b. 23 Fag 1 Etage Huus med den vestre Ende stødende til Stuehuset og den østre til Reberbanen, beklædt med fjel, behængt med Sten, á 30 690 Rdl. eller 690 sølv
Samlet vurdering 860 Rdl. sølv 
Malling, Niels (I7)
 
514 a uforandret 800 Rdl. sølv
b Bygningen litra b, der blev beskadiget ved Ildebranden den 16 October sidste [15-10-1862], istandsat og ansat til den forrrige taksation 1.150 Rdl. sølv

Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

I øvrigt henvises til taksation nr. 205-4 (09-03-1863).
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
515 a) Et huus 9 ½ Fag 1 Etage med 3 Fag Qvist, alt Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 3 Jernkakkelovne, med Kjælder under 3 Fag, a 100 870 Rdl.
b) Halvtag 2 Fag 1 Etage, Fjæl beklædt og Steen behængt 20 Rdl.
Samlet vurdering 890 Rdl.

Juli kvartal 1831 solgt til købmand Christian Raae.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
516 a) Et stort, grundmuret Gadehus, bruges til Magasinkorn, 20 Fag Grundmur, 4 Etager,
b) 4 Fag grundmuret 'Kaarshus' (Korshus) 1 Etage,
c) 28 Fag Sidehus, Bindingsværk, 1 Etage,
d) 12 Fag Baghus, Bindingsværk 2 Etager. Taksationssum 2000 Rdlr.
 
Westergaard, Johan Arndt (I255)
 
517 a. Forhuus 12 Fag 1 Etage med Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Køkken mv. og Bryggers med 3 jern Kakkelovne med indmuret Kobber Kjedel [kobberkedel] paa 2 Fj? [fjerdingkar] ??, Maltkar og Støbetønde á 60 Rdl. 720 Rdl.
b. Baghuus 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl til Stald og Spiring? 50 Rdl.
c. Et Halvtag 4 Fag 1 Etage med Muur behængt? og F?? belagt 30 Rdl. 800 Rdl. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
518 a. Forhuus 12 Fag 1 Etage med Udbygning, Bindingsværk og Muur, til Værelser, Køkken og Baggaard, med 3 Jernkakkelovne, med indmuret Kobber Kjedel paa 2 Fj? [fjerdingkar] Rum, Maltkar og Maltønde, á 150 Rdl 1.800 Rdl. eller 720 Rdl. sølv
b. Baghuus 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Udbygning, Bindingsværk og Muur til Stald og Spiring? 150 Rdl. eller 60 Rdl. sølv.
c. Halvtag 4 Fag 1 Etage med Muur behængt? og halmbeklædt? 100 Rdl. eller 40 Rdl. sølv.
Samlet vurdering 2.050 Rdl. eller 820 Rdl.
 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
519 a. Forhuus 240 Rdl.
b. Sidehuus 100 Rdl.
c. Et Huus paa den anden side af Gaden 60 Rdl.
Samlet vurdering 400 Rdl.
Henvisning til taksationsprotokol nr. 17-8

Huset sælges videre i april kvartal 1809 til skipper Peder Hasle. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
520 a. Forhuus 240 Rdl.
b. Sidehuus 100 Rdl.
c. Et Huus paa den anden side af Gaden 60 Rdl.
Samlet vurdering 400 Rdl.
Henvisning til taksationsprotokol nr. 17-8

Huset sælges videre i april kvartal 1809 til skipper Peder Hasle. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
521 a. Forhuus 600 Rdl, b. Baghuus 40 Rdl, c. Halvtag 30 Rdl, 670 Rdl.

1801-1810. Henviser til Taksationsprotokollen 15/11 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
522 a. Forhuus 720 Rdl, b. Sidehuus 50 Rdl, c. et Halvtag 30 Rdl. 800 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
523 a. Forhuus 900 Rdl. [nr. 39]
b. Ditto [forhus] 510 Rdl. [nr. 41]
c. Sidehuus Synden i Gaarden [langs med skellet mod syd] 380 Rdl. [nr. 41]
d. Et Halvtag for Enden af forrige Huus 50 Rdl. [litra c nr. 41]
e. Sidehuus norden i Gaarden 570 Rdl. [nr. 39]
f. Baghuus 270 Rdl.
g. Ditto [baghus] 400 Rdl.
Samlet vurdering 3.080 Rdl.

Henviser til taksationsprotokol nr. 17-20

Efter denne ejendom kommer først skipper Thomas Schibyes gård for. nr. 272, matr. nr. 336 [Dynkarken 43, som senere hen blev købt af Rasmus Malling til at opføre Enkesædet på. Herefter følger under for. nr. 273, matr. nr. 337, Spanien 1 købmand Peder Herschinds lejegård.] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
524 Aarhus Amtsraad godkender på sit møde den 21-08-1872:

Et Andragende fra [RN9002] A. Malling, Frederiksbjerg, om at maatte fylde Landeveisgrøften bevilgedes paa sædvanlig Maade. 
Malling, Andreas (I2)
 
525 Aarhus Købstad, pr. 01-02-1855, 2. Rode, Mindegaden, husets nr. 341, ejer RN9002 Købmand A. Malling [overstreget og erstattet med F. Schandorff]
1ste Etage Frederich Christian Schandorff, 42 år, ugift, fødested ? Amt, kjøbmand
Jens Marius Stilling, 16, ugift, fødested Randers, handelslærling
Morten Andersen, 34, ugift, fødested ? Amt, tjenestekarl
Maria Malling, 28, ugift, fødested Aarhus, tjenestepige 
Malling, Andreas (I2)
 
526 Aarhus Magistrat har udnævnt prokurator C. Westergaard og [RN9049] Andreas Kaarsberg til at behandle købmand Johan Hendrich Jordans fallitbo jf. kongelig bevilling af 01-10-1800, og i den egenskab indkalder de kreditorerne i boet til at anmelde deres tilgodehavende. Den første samling finder sted i prokurator C. Westergaards hus den 24-11-1800 med efterfølgende møder efter behov. Underskrevet i Aarhus den 17-10-1800. C. Westergaard og A. Kaarsberg. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
527 Aarhus og Horsens er de eneste Købstæder i Stiftet, hvor der findes Tobaksplantager.

I Horsens har de vel lidt en deel af det vaade Vejr, men Afgrøden er dog større end forrige Aar, saa at man der ikke behøver nogen af de "saa Kaldede ringere Sorter Blade til næstkommende Aars September Maaneds Udgang".

Men i Aarhus er [RN9049 Toftejorden, matr. nr. 5?] Plantningerne saa mislykkede at det vilde blive til stor Skade for entrepreneurerne om derved meget kostbare og nyttige anlæg af Fabriquerne skulde standse, hvor Stiftamtmanden anmoder om Bevilling til at hver af Fabrikerne maa indføre det nødvendige Kvantum østersøiske Blade.

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
528 Aarhus Stiftstidende 01-05-1841:

"Bekjendtgjørelser.
De Mange som beviste vor sal. [RN9022] Moders jordiske Levninger den Ære at ledsage samme til sit Hvilested [Søndre Kirkegård, litra a13], bede vi modtage vor hjerteligste Tak.
Aarhuus, den 30te April 1841 [30-04-1841].
[RN9007] N. Malling. [RN9002] A. Malling." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
529 Aarhus Stiftstidende 20-04-1841 og 23-04-1841:

"Bekjendtgjørelser.
Med dyb Veemod bekjendtgøres herved for Slægt og Venner, at vores kjærlige og uforglemmelige Moder, [RN9022] Cecilie Marie Malling, født Kaarsberg, Enke efter vores tidligere afdøde Fader, [RN9001] Købmand R. Malling, heraf Byen, i Dag Morges [17-04-1841] ved Døden er afgaaet i hendes Alders 64 Aar.

Aarhus, den 17. April 1841 [17-04-1841]
[RN9007] N. Malling. [RN9002] A. Malling"
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
530 Aarhus, 1ste Februar [01-02-1868]
Af Ligningen over Communeskatterne
for 1868 meddele vi herved et Uddrag over de
Høistbeskattede af Næring og Formue indtil en
Skatteydelse af mindst 40 Rdr.
[Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

[Nr. 1] Grosserer H. Broge Næring: 200 Rdr. 0 Sk. Formue: 631 Rdr. 24 Sk. Ialt: 831 Rdr. 24 Sk.
[Hans Broge]
...
[RN9034] Capt. N. Mallings Enke: Næring: 16 Rdr. Formue: 63 Rdr. 12 Sk. Ialt: 79 Rdr. 12 Sk.

Mathilde Malling er forsat i toppen af de højest betalende skatteydere i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret.

 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
531 Aarhus, 20de Januar. [20-01-1866]
Af den i disse Dage paa Raadstuen fremlagte
Ligning over Communeskatterne meddeles
herved et Uddrag over de Høistbeskattede af
Næring og Formue, indtil en Skatteydelse af mindst
40 Rdr.
[Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

[Nr. 1] Grosserer H. Broge Næring: 112 Rdr. 48 Sk. Formue: 572 Rdr. 88 Sk. Ialt: 685 Rdr. 40 Sk.
[Hans Broge]
...
[Nr. 133] Capt. N. Mallings Enke: Næring: 9 Rdr. Formue: 62 Rdr. 48 Sk. Ialt: 71 Rdr. 48 Sk.

Mathilde Malling er den 133. højest betalende skatteyder i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret.

 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
532 Aarhus, 20de Januar. [20-01-1867]
Af den i disse Dage paa Raadstuen fremlagte
Ligning over Communeskatterne meddeles
herved et Uddrag over de Høistbeskattede af
Næring og Formue, indtil en Skatteydelse af mindst
40 Rdr.
[Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

[Nr. 1] Grosserer H. Broge Næring: 112 Rdr. 48 Sk. Formue: 572 Rdr. 88 Sk. Ialt: 685 Rdr. 40 Sk.
[Hans Broge]
...
Capt. N. Mallings Enke: Næring: 9 Rdr. Formue: 62 Rdr. 48 Sk. Ialt: 71 Rdr. 48 Sk.

Mathilde Malling er forsat i toppen af de højest betalende skatteydere i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret.

 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
533 Aarhus, 23de December [23-12-1868]
Af Ligningen over Communeskatterne
for 1869 meddele vi herved et Uddrag over de
Høistbeskattede af Næring og Formue indtil en
Skatteydelse af mindst 40 Rdr.
[Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

[Nr. 2] Grosserer H. Broge Næring: 209 Rdr. 36 Sk. Formue: 631 Rdr. 24 Sk. Ialt: 840 Rdr. 60 Sk.
[Hans Broge]
...
[RN9034] Capt. N. Mallings Enke: Næring: 16 Rdr. 72 Sk. Formue: 73 Rdr. 62 Sk. Ialt: 90 Rdr. 38 Sk.

Mathilde Malling er forsat i toppen af de højest betalende skatteydere i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret.

 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
534 Aarhuus 12te Februar 1867. [12-02-1867]

Undertegnede [RN9004] Rasmus Malling, der er i en alder af 25de Aar og siden min Confirmation har været anbragt ved Landvæsenet i hvilken Stilling jeg imidlertid paa Grund af Omstændighederne fortiden er uden Empløi, nærer det Ønske, at kunde erholde en Ansættelse ved de jydske fyenske Jernbaners Drift; enten som Porteur, eller i en lignende, for mig passende Stilling. -

I det jeg tilføier, at jeg er fri for Militairtieneste, og af stærkt Helbred, tager jeg mig derfor den Frihed, at andrage for den ærede Overdriftsbestyrelse om ved given Leilighed, at maatte blive anbetroet en Plads som attraaet ved Banen i det jeg forventer, at de medfølgende Attester om min tidligere Vandel vil tale til min Anbefaling; nærer jeg det haab at mit Andragende gunstig maa blive taget i Erindring. -
«tab»Med Høiagtelse
«tab»«tab»Ærbødigst
«tab»«tab»Rasmus Malling
«tab»Adr. Frederiksgade No 569 i Aarhuus

[Transcripering Svend-Erik Christiansen]
 
Malling, Rasmus (I4)
 
535 Aarhuus Byraads Forhandlinger.

I Mødet i Gaar Kl. 4 [01-02-1877 kl. 16] foretoges følgende Sager:

5. Udvalget for Byens Bebyggelse og Udvidelse fremsender en forandret Plan til Bebyggelse af Mallings Toft. Planen henlagdes i Skabet til Underretning for Medlemmerne. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
536 Aarhuus Byraads Forhandlinger.

I Mødet i Gaar Kl. 4 [01-02-1877 kl. 16] foretoges følgende Sager:

5. Udvalget for Byens Bebyggelse og Udvidelse fremsender en forandret Plan til Bebyggelse af Mallings Toft. Planen henlagdes i Skabet til Underretning for Medlemmerne. 
Malling, Rasmus (I4)
 
537 Aarhuus den 31-03-1860; «i»"I Torsdags [29-03-1860] begyndte Expropriationen af Grunde til Jernbanen her ved Byen, idet et Møde afholdtes til Forligsmægling med de Grundeiere, som ikke ønskede Taxationen af deres Eiendomme udsat."«/i» Malling, Niels (I7)
 
538 Aarhuus Kirke-Nyt.
Døbte i Domsognet:
[RN9007] Kbm. N. Malling en Datter [RN9093] Rasmine. Faddere: [RN9022?] Mad. Malling, Jfr. Rasmussen, Agent Røgind, Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og RN9021?] J.J. Schmidt, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 12-05-1832.
 
Malling, Rasmine (I93)
 
539 Aarhuus Kirke-Nyt.
Døbte i Domsognet:
[RN9007] Kbm. N. Malling en Datter [RN9093] Rasmine. Faddere: [RN9022?] Mad. Malling, Jfr. Rasmussen, Agent Røgind, Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og [RN9021?] J.J. Schmidt, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 12-05-1832. 
Malling, Andreas (I2)
 
540 Aarhuus Stiftstidende 03-05-1825:

"For fraværende Familie og Venner bekjendtgøres: at det har behaget Gud at bortkalde min elskede Kone, [RN9080] Kiersten Kaarsberg født Dons, i hendes Alders 80de Aar. I en Række af 49 1/2 Aar var Hun min Ledsagerinde i Livet, deelte redelig som Ægtemage med mig Livets Sorger og Glæder og lod sig i de mindre blide Dage af vor Ægtestand ligesaalidet nedtrykke af Sorgen, som Hun i de senere lykkelige Aar, vi oplevede forglemte: Hvo hun skyldte denne Lykke. Svækket af Alderdom, lige meget paa Sjæl og Legeme, saae Hun rolig og gudhengiven sin Død imøde, den der afvigte 1. Mai [01-05-1825] overfaldt Hende, liig Søvnen den trætte Reisende. O! Hviil da Uforglemmelige trygt i den moderlige Jord! Dit virksomme Liv, Din redelige Vandel berettigede Dig til den Lykke Du nu nyder. Aarhuus, den 3. Mai 1825 [03-05-1825] Andreas Kaarsberg" 7b)03-05-1825
 
Dons, Kirstine (I80)
 
541 Aarhuus Stiftstidende citerer Berlingske Tidende fra den 22-09-1853 og supplerer med flg. oplysning:
"Skonnerten, der tilhører [RN9007] Kbm. Malling i Aarhuus, var ladet med Steenkul, og fra Newcastle bestemt til Kronstadt." 
Malling, Niels (I7)
 
542 Aarhuus Stiftstidende meddeler under indenlandske nyheder for Aarhus, at madam Kaarsberg med børn rejser fra byen formodentlig til København. Sønnen RN9058 Jens Dons blev uddannet til præst, og af den efterfølgende avisomtale den 25-09-1799 er student Kaarsberg noteret som udrejst af Aarhus den 24-09-1799. Man kan tænke sig, at moderen er rejst til København til familien for at undersøge logimulighederne for sønnen, når han nu skal til at studere.
«i»
"Aarhuus. Udpasserede: den 22de Septbr. [22-09-1796] Hr. Justitsraad Graae med Frue, [RN9080] Madame Kaarsberg med Børn [RN9022 Cecilia Maria, RN9086 Peter, RN9083 Maren Elisabeth, RN9084 Anne Johanne Catharine og RN9082 Hans], Cand. Theolog. Hr. Lindhardt, Candidaterne Hr. Hastrup og Thomsen, Studiosus Hr. Stabell og Fuldmægtig Hr. Thornschou"«/i». 
Dons, Kirstine (I80)
 
543 Aarhuus Stiftstidende meddeler under indenlandske nyheder for Aarhus, at studenterne Mørel og [RN9058 Jens Dons] Kaarsberg den 24-09-1799 er rejst fra byen formodentlig til København. Sønnen blev uddannet til præst. Man kan tænke sig, at han nu flytter til København for at studere. Jf. ovennævnte meddelelse er moderen sammen med hans søskende måske rejst i forvejen et par dage før for gennem familien at undersøge logimulighederne for sønnen. Kaarsberg, Jens Dons (I58)
 
544 Aarhuus, 23de Januar [23-01-1865]
Vi have bragt i Erfaring, at [RN9034] Capt. [kaptajn] N. Mallings Enke har besluttet at oprette en Badeanstalt i større Stiil i sin Gaard [Dynkarken 39-41], og at hun kan gjøre det med forholdsviis mindst Bekostning synes at følge af, at den nye Badeanstalt, ved at sættes i Forbindelse med det af hende hidtil drevne Dampbrænderi, samtidig kan paa hensigtsmæssig Maade benytte Dampen og Vandet, uden at nye Udgifter gjøres nødvendige til de derhen hørende bekostlige Apparater. Det er navnlig russiske Bade, hvorom Talen har været, men sandsynligviis ville ogsaa almindelige lunkne og varme Bade kunne blive at erholde der. Gaarden, hvori Etablissementet agtes oprettet, er beliggende paa Mindegade i Nærheden af Havet, og det synes vel derfor naturligt, at dersom Havvandet uden større Vanskelighed eller Udgift kunne indledes, burde dette skee, hvilket vistnok kunne blive til Eierindens Fordeel, thi lunkne Søbade ere til de fleste af Aarets Tider at give Fortrin for alle andre. Det vilde være ønskeligt, at denne Fru Mallings Plan ikke endnu matte støde paa Hindringer; thi det maa dog vistnok ansees for et stort Gode, og hørende ind under den Slags gavnlige Foretagender, som selv Kommuner have understøttet med Pengemidler, for at være i Besiddelse af en Badeanstalt, der tilfredsstiller de almindelige Fordringer, som Reenligheds-, hygieiniske-, og Sygdomshensyn gjøre uafviseligt nødvendige. - Lunkne og varme Bade have i den senere Tid alene været at erholde hos Hr. Barbeer Warberg; men hans Locale er meget indskrænket, og russiske Bade, som ikke Faa have faaet kjære, have i længere Tid slet ikke været til at erholde her i Byen, paa Grund af, at den af afdøde Capt. M.G Bech i sin Tid oprettede Anstalt er bleven nedlagt. Samme Anstalt bestod i en Række af Aar; men i Forhold til dens Udgifter var Søgningen aldrig tilstrækkelig, hvortil ogsaa maatte bidrage, at Prisen for disse Bade var temmelig høi, - af den Grund, at ikke Opretteren skulde lide for stort Tab. Saalænge Anstalten bestod var Byen i Taknemmelighedsforhold til hiin vor virksomme Medborger, som meest af Interesse for Sagen og næppe nogensinde med Fordeel holdt Tingen gaaende. Enkefru Mallings Etablissement, der, som nævnt, vil blive indrettet i det Større og tilbyde forskjellig Comfort, vil formeentligen ogsaa kunne levere Badene til en noget billigere Priis, og derved befordre en større Brug af samme.

 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
545 Aarhuus, den 16de Octbr. [16-10-1862]
Efter vi i omtrent 8 Maaneder have været forskaanede for Ildebrande (den sidste Ildebrand var paa Vestergade i Kbm. Lottrups Dampbrænderi), lød iaftes Kl. 11 3/4 [23.45] pludselig Stormklokken [i Mallings købmandsgård?], Vægterpiben og den sædv. Brandalarm. Ilden var udbrudt i den Hr. H.C. Liisberg m.Fl. tilh. Cichoriefabrik ved Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52]. Formedelst den heftige, næsten orkanagtige Storm, der hele Dagen havde blæst fra Sydost, men som dog ud paa Natten havde lagt sig noget, fik Ilden strax med en saadan Voldsomhed Overhaand, at ikke alene det store Pakhuus, men ogsaa Fabriksbygningen i mindre end en halv Time stod i lys Lue, saaledes at der for de hurtigt tililende Sprøjter ikke var Andet at gjøre, end at forhindre Ildens videre Udbredelse ved at frelse de tilstødende Bygninger [bl.a. Mallings ejendomme, der blev brandskadet jf. brandforsikringen], blandt hvilke Amtstuen og det ligeoverfor beliggende Hospital. Da Vinden bar paa Byen, var denne udsat for en betydelig Fare, saameget mere som Gnisterne fra Ilden, der næredes af det store Oplag af Cichorierødder, uafladeligt dreves henover Byen. Først omtrent Kl. 4 lykkedes det vort active Brandcorps fuldkommen at blive Herre over Ilden. Om Aarsagen til dennes Opkomst endnu intet Bestemt. Den anrettede Skade er vistnok betydelig; Brandassuranceforeningen for Løsøre i de nørrejydske Kjøbstæder skal, efter Forlydende, være interesseret med en temmelig betydelig Sum.

Avisen følger op med en bemærkning den 17-10-1862:
Aarhuus, den 17de Octbr. [17-10-1862]
Ifølge "Randers Avis" ere de her igaar Nat afbrændte Cichoriefabriksbygninger assurerede for 16.800 Rdl., og Varelageret for 20.000 Rdl.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
546 Aarhuus, den 18de Marts [18-03-1867]
Aarhuus Amts 1ste Skyttekreds (Aarhuus) afholdt forrige Søndag [07-03-1867] sin aarlige Generalforsamling paa Raadhuset. Til Kredsformand gjenvalgtes eenstemmig Capt. Svane. Til Medlemmer af Kredsbestyrelsen valgtes: Overlærer Kraiberg, Kjøbmændene Reventlow og [RN9002?] Malling, Lieutn. Møller, Kjøbmand Nørretranders, Telegraphbestyrer Jermiin, Conditor Bæhr og Handelsfuldmægtig Wærum. 
Malling, Andreas (I2)
 
547 Aarhuus, den 23de Mai [23-05-1872]

- Ligesom ved mange andre af vore Kjøbstæder har, som bekjendt, den senere Tids Udvikling medført, at der ogsaa udenfor vor Byes Grændse i det tilstødende Landsogn begyndte at danne sig en Bydeel, Frederiksbjerg m.v., der, uden at deeltage i Kjøbstadens Rettigheder og Byrder, dog mere havde Characteren af Kjøbstad end af Land, og som derfor i Tidens Løb baade selv vilde see sig stillet i et vanskeligt amphibialsk Forhold og genere Byen.

Det glæder os at meddele, at der, efter temmelig omfattende Forhandlinger imellem de vedkommende Lodseiere og Delegerede fra Byraadet, er truffet en Overenskomst om dette Strøgs Indlemmelse under Aarhuus Commune, saaledes at denne Overeenskomst nu kun beroer paa Byraadets Tiltrædelse og derefter Regjeringens Sanction for at være bindende afsluttet.

Hovedtrækkene i denne Ordning ere, at Byens Grænselinie udvides i Syd, saaledes at den fra Aaen løber paa den yderste Grændse af [RN9002] Mallings Tofter [matr. nr. 5 lige syd for Absalonsgade] (langs ad Marselisborg Hovmarks Grændse) op til Skanderborg-Chausseen [Frederiks Allé]; lige udenfor Petroleumslagrene gaaer Linien derpaa i Øst til Midten af Skandsen. og derfra alternativt paa den sydlige Grændse af Ridebanen [anlagt i Viby sogn umiddelbart syd for sognegrænsen] eller udenfor Sømfabrikken ud til Havet. Saavel Jægergaardens som Jægerhusets (Parcel af Marselisborg) Grunde og det bebyggede Terrain ved Klædefabrikken [Bruuns], Capt. Dalsgas's Ejendom [matr. nr. 3, Marselisborg] ? optages saalede i Byen.

De væsentligste Betingelser for denne Indlemmelse ere for Viby Sogns Vedkommende, at alle paa dette Terrain efter 1ste Jan. 1868 [01-01-1868] Fødte betragters som fødte i Aarhuus; at de nuværende og fremtidige Beboere paa disse Grunde, eftersom de allerede ere bebyggede eller bliver det, kun skulle svare halvt imod Byens øvrige Indvaanere i personelle Skatter (f. Ex. 2 pCt. naar Budgettet fordrer 4 pCt. o.s.fr.) deels indtil 1ste Jan. 1879 [01-01-1879, nuværende beboere], deels indtil 1ste Jan 1883 [01-01-1883, kommende beboere].

Med Hensyn til Grundskatten, da tilsikkres, at Grundene ikke før anden Revision (ca. om 23 Aar) skulle kunne sætte høiere end 1ste (laveste) Hartkornsclasse, hvorimod de strax skulle svare Huusskat.

Byen paatager sig derhos at brolægge et Stykke Gade fra Sønderallee [Ryesgade] op til Jernbanegennemskæringen [Banegraven med Hovedbanegården], og over denne [banen] at anlægge en Bro; derhos lægges en Gadestrækning videre sydpaa [M.P. Bruunsgade]; men denne Bekostning refunderes efterhaanden af Beboerne [i takt med at grundene udstykkes].

Byen vil saalede komme i en Udgift af c. 20.000 Rdr., og denne hele Ordning maa vel i det hele kaldes noget dyrekjøbt for Byen og lempelig for vedkommende Strøg; med naar der sees hen til, hvor vigtigt det er, at Jernbanens Omgivelser mod Syd ikke komme til at danne en By for sig, saa troe vi, at det vundne Resultat dog maa ansees for tilfredsstillende.

Selvfølgelig angaaer denne hele Ordning kun det communal-oeconomiske Forhold, hvorimod Jurisdictions- og Kirkeforholdene senere maa gjøres til Gjenstand for Ordning ved Regjeringens Forsorg.

[Artiklen er formodentlig skrevet af avisens redaktør Elmquist] 
Malling, Andreas (I2)
 
548 Aarhuus, den 2den August [02-08-1873]
I Byraadets Extramøde igaar [01-08-1873] var 14 Medlemmer tilstede.
Under punkt 1 drøftede man kaserneforholdene og militærets tilsteværelse i byen. Formanden (borgmesteren), Holm og Mørk havde været i København for at forhandle med Krigsministeren om byens garnisonsforhold.
Ministeren havde for nylig besigtiget kaserne i byen og «i»"kun fundet lidet Behag i"«/i». [RN9034] Mallings Kaserne [Dynkarken 39-41] fandt han særlig uheldig. «i»"Med Undtagelse af Bruuns Kaserne [Brammersgade 37] burde de alle forlades"«/i».
Konklusionen blev, at man nedsatte et udvalg til at føre de videre forhandlingerne med Staten og Militæret. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
549 Aarhuus, den 31te Januar [31-01-1872]
Igaar Aftes Kl. henimod 6 [30-01-1872 ca. kl. 18] allarmeredes
Byen ved Klemtning. Ilden viste sig at være
i Enkefru Mallings Gaard i Dynkarken [Dynkarken 39-41],
hvor den var opstaaet i Spritoplaget i Bagbygningen.
Herfra forplantede den sig videre,
idet den brændte Loftet igjennem til 1ste Sal,
der anvendes til Caserne. Ilden fandt heftig
Næring i det tilstedeværende ikke ringe Qvantum
Brændeviin. Alle Casernegjenstande lykkedes
det hurtig at faa fjernede. Skjøndt
Ilden kun var synlig i den umidelbare Nærhed,
samlede der sig dog en stor Mængde
mennesker, som det hurtig tililende Ordenscorps
imidlertid vidste at holde i en saadan
Afstand fra Brandstedet, at Slukningen ikke
hindredes. Sprøiterne indfandt sig skyndsomt;
men da man i Begyndelsen savnede Vand, lammedes
deres Virksomhed. Efter at Slufferne [transportredskab, bestaaende af en flade (et lad) ell. en kasse med meder ell. (eet ell. flere) hjul under til transport af vand. ordnet.dk] ved den
fornyede Klemtning vare begyndte regelmæssig
at indfinde sig pa Brandstedet, varede det
næppe en Time, førend man var fuldkommen
Herre over Ilden. Under Branden flød endeel
Brændevin ud i Rendestenen og opfyldte de
nærliggende Gader med en stræk Spritdunst.
Efter Forlydende er Ilden opsaaet ved, at
man i Brændeviinsoplaget under Tapning var
saa uheldig at tabe en Lampe, som strax tændte
Spriten, der ikke kunde slukkes ved de Midler,
der stode til Vedkommendes Raadighed, saa at
det blev nødvendigt ved Brandallarm at
tilkalde den offentlige Hjælp. Ved det paagydte
Vand bleve endeel Sengeklæder [soldaternes sengetøj] mere eller
mindre ødelagte.
[Brændvinslageret vidner om, at Mathilde Malling fortsat brænder brændevin].
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
550 Adkomst 02-06-1817 på en 14 fags byggeplads til [RN9001] købmand Rasmus Malling. Grunden på matriculs no. 379 [Husnr. 1787] udstykkes efterfølgende (se nr. 380, 381, 382 og 383), således at der på denne parcel kan opføres et hus på 3 fag.

 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
551 Adkomst 02-06-1817 på en 14 fags byggeplads til [RN9001] købmand Rasmus Malling. Grunden på matriculs no. 379 [Husnr. 1787] udstykkes efterfølgende (se nr. 380, 381, 382 og 383), således at der på denne parcel kan opføres et hus på 3 fag.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
552 Adkomst 02-06-1817 på en 14 fags byggeplads til [RN9001] købmand Rasmus Malling. Grunden på matriculs no. 379 [Husnr. 1787] udstykkes efterfølgende (se nr. 380, 381, 382 og 383), således at der på denne parcel kan opføres et hus på 3 fag.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
553 Adkomst 02-06-1817 på en 14 fags byggeplads til [RN9001] købmand Rasmus Malling. Grunden på matriculs no. 379 [Husnr. 1787] udstykkes efterfølgende (se nr. 380, 381, 382 og 383), således at der på denne parcel kan opføres et hus på 3 fag.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
554 Adkomst 02-06-1817 på en 14 fags byggeplads til [RN9001] købmand Rasmus Malling. Grunden på matriculs no. 379 [Husnr. 1787] udstykkes efterfølgende (se nr. 380, 381, 382 og 383), således at der på denne parcel kan opføres et hus på 3 fag.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
555 Af annonceringen om auktion over [RN9049] Andreas Kaarsbergs 4 år gamle chalup Cicillia Maria fremgår det, at den er ejet af Kaarsbergs fallitbo. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
556 Af de 6 parceller med areal anført er allerede solgt 5 med navns nævnelse, medens den 6. skal sælges ved lejlighed.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
557 Af en liste over ligningen over den samlede kommuneskat for 1864 på formue og lejlighed samt næring og brug fremgår der flg.:

... [RN9034] Kjøbmand N. Mallings Enke Ialt 47 Rdr. 48 sk... [0,1%]

Den samlede Formue- og Leilighedsskat udgjør 38,569 Rdr. 4 sk. (2034 Rdr. 68 sk. mere end ifjor) og Næringsskatten 1610 Rdr. 56 sk. (2188 Rdr. 36 sk. mindre end f.A.) Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] beløbe sig til 53,402 Rdr. 41 sk. (2395 Rdr. 89 sk. mindre end ifjor)." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
558 Af en liste over ligningen over kommuneskatten for næring og formueskat for 1863 fremgår der flg.:

... [RN9034] Capitain N. Mallings Enke 7 Rdr. 28 sk. [næringsskat] 43 Rdr. 32 sk. [formueskat] Ialt 50 Rdr. 60 sk... [0,1%]

Næringsskattens Beløb for iaar er 3,798 Rdr. 92 sk., Formueskattens 36,534 Rdr. 34 sk. Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] her i Byen udgjøre et Beløb af 55,798 Rdr. 34 sk." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
559 Af en liste over ligningen over kommuneskatten for næring og formueskat for 1863 fremgår der flg.:

... [RN9034] Capitain N. Mallings Enke 7 Rdr. 28 sk. [næringsskat] 43 Rdr. 32 sk. [formueskat] Ialt 50 Rdr. 60 sk... [0,1%]

Næringsskattens Beløb for iaar er 3,798 Rdr. 92 sk., Formueskattens 36,534 Rdr. 34 sk. Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] her i Byen udgjøre et Beløb af 55,798 Rdr. 34 sk." 
Malling, Andreas (I2)
 
560 Af en oversigt af 16-01-1802 fra Aarhuus Post-Contoir ved Holm fremgår det, at der ligger flg. uindløste breve fra december måned, heraf et brev fra København adresseret til [RN9049] Andreas Kaarsberg.
Vi genfinder Kaarsberg på de efterfølgende opslag 28-01-1807 (Hamborg), 15-04-1807 (Hamborg), 06-05-1807 (Hamborg), 03-10-1807 (Hamborg), 27-01-1808 (Hamborg), 08-02-1809 (Hamborg), 14-10-1815 (Helsingør) og 09-10-1819 (Hamborg). 7b 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
561 Af indberetningen til amtmanden fremgår det, at man havde indkaldt til valg efter eligeret borger købmand Søren Hasles død for at udpege en ny. De tre med det højeste antal stemmer blev: [RN9107] købmand Søren Schmidt 15 stemmer, [RN9201] købmand Peder Larsen Schmidt 12 (svoger til Søren) og købmand Harboe Meulengracht og snedker Bent Meyer hver 5 stemmer.
Man indstiller de to med det højeste antal stemmer til stiftsamtmand Güldencrone, der svarer, at han har godkendt Peder Lars Schmidt som den nye eligerede borger. 
Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
562 Af indberetningen til amtmanden fremgår det, at man havde indkaldt til valg efter eligeret borger købmand Søren Hasles død for at udpege en ny. De tre med det højeste antal stemmer blev: [RN9107] købmand Søren Schmidt 15 stemmer, [RN9201] købmand Peder Larsen Schmidt 12 (svoger til Søren) og købmand Harboe Meulengracht og snedker Bent Meyer hver 5 stemmer.
Man indstiller de to med det højeste antal stemmer til stiftsamtmand Güldencrone, der svarer, at han har godkendt Peder Lars Schmidt som den nye eligerede borger. 
Schmidt, Søren Jensen (I107)
 
563 Af Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger den 15-03-1762 fremgår det, at avisen distribueres fra Sr. Kaarsberg i Aarhus [RN9079 Peter Andreasen Kaarsberg]. Af samme annonce fremgår det, at der er kongelige postkontorer i Aalborg, Randers, Ribe og Hobro men ikke i Aarhus, hvor man åbenbart nøjes med en postekspeditør. Mindegade 8 bevarede denne funktion dog senere hen afløst af et egentlig posthus, som i 1870 flyttede til Fredenstorv 8. 40) Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
564 Af Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender fremgår det den 14-06-1756 og 25-06-1756, at direktionen for det kongelige salpeterværk endnu en gang opfordrer til at tegne aktier i Det Kongelige Frederiksborgske Salpeterværk«i» «/i»på de særlige økonomiske vilkår, som oprindelig havde frist til 30-06-1756. Det er uklart om man med annoncen udskyder denne tidsfrist. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
565 Af Realregistret for matr. nr. 54b (>pantebog 22, fol 657) fremgår, at en tidligere sælger Aarhus Commune mangler tinglæst adkomst jf. skøde af 25-07-1872 læst 08-08-1872, hvor der også er forpligtelse mht. plankeværk. På det efterfølgende ark over samme ejendom oplyses, at en tidligere sælger [Aarhus Commune] af et areal, der i sin tid er henlagt under det samlede matr. nr. 54, hvorfra nuværende ejendom er udstykket, mangler tinglæst adkomst jf. skøde læst 08-08-1872 herunder forpligtelse mht. plankeværk.
Se også RN9008 Rasmus Mallings erindringers omtale af grundstykke ved Reberbanen, som kommunen forlanger overtaget.


 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
566 Af Taubers Dagbog fra 1824 citeres en Del fra 1779 vistnok af Aug. Hennings:

Dyrkning og Fabrikering af Tobak er meget tiltaget og ernærer mange fattige Folk, som tilforn betlede.

[RN9049] Købmand Andr. Kaarsbergs Fabrik [Spanien 1, matr. nr. 52] er i god Flor, og efter Bladenes Mængde at regne, som kommer fra Holland, arbeider denne Mand med en Fond af 30-40.000 Rdr.

Amtsforvalter Thygesen, hvis Bedrift er mangfoldig, bruger egne Tobaksblade til sin Fabrik [Spanien 15, matr. nr. 46/47?], Tobakken falder noget i det smaa, bliver kun en Gang afbladet og først fuldkommen indhøstet i September. Dog elsker Kjøberne den, og Fabrikerne kunne ikke fabrikere saa meget,som forlanges af de omliggende Steder.

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
567 Af Taubers Erindringer om et Besøg i Aarhus 1824.
«i»"Der har - den Onde tordne mig - aldrig været saadan en Støihei i Aarhus paa nogen første Pinsedag [06-06-1824], saa længe jeg kan huske, som der var i Forgaars. [RN9001] Rasmus Malling glemte sin Podagra og Jens Røgind løb, som han var ellevild, omkring paa sine elleve Tæer."«/i» 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
568 Afgang på matr. nr. 5b og 5c til 01-10-1898 approberet 26-08-1898.
Afgang på matr. nr. 5f [RN9006] til 01-10-1898 approberet 09-11-1897. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
569 Afgang på matr. nr. 5b og 5c til 01-10-1898 approberet 26-08-1898.
Afgang på matr. nr. 5f [RN9006] til 01-10-1898 approberet 09-11-1897. 
Malling, Rasmus (I4)
 
570 Afgang på matr. nr. 5b og 5c til 01-10-1899 approberet 23-05-1899 og 04-08-1899.
 
Malling, Rasmus (I4)
 
571 Afgang på matr. nr. 5f og 5h til 01-10-1900 approberet 17-10-1899.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
572 Afgrøden af 6 Skpr. Land [4.137 m2], besaaet med Rug, og et Stykke Eng, hvorpaa avles 2 a 3 Læs Hø, kan faaes tilkjøbs hos
[RN9002] A. Malling

[1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
573 Akt ikke undersøgt. Malling, Andreas (I2)
 
574 Akten ikke læst. Malling, Christian Lauritz (I27)
 
575 Akten ikke læst. Malling, Marie Christine (I26)
 
576 Akten ikke læst. Malling, Cathrine Marie Margrethe (I25)
 
577 Aktierne er underskrevet af direktørerne Thygesen, Rohde, [RN9049] Kaarsberg og Sanne. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
578 Amtmændene mener, at det være skadeligt for handelen, i fald man begrænser probenreuterne eller handelsagenternes virksomhed. Handelsstanden i Aalborg gør opmærksom på, at handelsagenterne ikke køber landets varer, men indsamler vareordrer fra byer og land med henblik på levering fra udlandet.
Repræsantantskabet for Handelsstanden i Aalborg den 07-12-1835 Jens Herskind, N. Hilligsøe, J. Ferslew.

Insigelsen får efterfølgende tilslutning den 18-12-1835 fra købmændene i Aarhus. 
Malling, Niels (I7)
 
579 Andreas er pålignet en kommuneskat på 2 taxter i næring og 5 taxter i formue. Rasmus er ikke pålignet kommuneskat. Hver taxt gælder for næring 1 Rd 38 sk og for formue 2 Rd 10 sk. Malling, Rasmus (I4)
 
580 Andreas er pålignet en kommuneskat på 2 taxter i næring og 5 taxter i formue. Rasmus er ikke pålignet kommuneskat. Hver taxt gælder for næring 1 Rd 38 sk og for formue 2 Rd 10 sk. Malling, Andreas (I2)
 
581 Andreas Kaarsberg var også involveret i Aarhuus Westindiske Handels Selskab, som blev dannet i 1782. Men da den nordamerikanske frihedskrig sluttede omtrent samtidig hermed, mistede forretningen sit grundlag. Det bragte ham til fallit i 1793. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
582 Andreas Kaarsberg, 38 Aar, gift med Kiersten Dons, 41 Aar.
Deres Børn:
Cicilia Marie Kaarsberg, 9 Aar
Jens Dons Kaarsberg -, 8 Aar
Peter Kaarsberg, 6 Aar
Elisabeth Kaarsberg, 5 Aar
Anne Johanne Kaarsberg, 1 Aar

3 Tjenestepiger, 1 Tjenestekarl
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
583 Andreasen får skøde fra Aarhus Byråd på 96 alen2 af Toldbodgade 17-12-1874. Pantebog 22 Folio 439. Noteret under matr. nr. 48. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
584 Angivelsen af matr. nr. 54a stammer fra en senere frastykning af en parcel matr. nr. 54b i Toldbodgade. Malling, Niels (I7)
 
585 Angivelsen af Toldbodgade, matr. nr. 53a stammer fra en senere frastykning af en parcel matr. nr. 53b forhuset i nr. 43. Malling, Niels (I7)
 
586 Anna Thestrup angiver perioden på slægtstavlen til 1653 til 1663 og på #102 1653 til 1664. Lydichsen, Anders (I329)
 
587 Anna Thestrup mener #73, at Andreas Peder Kaarsberg fratrådte som eligeret borger samme år som RN9001 Rasmus Nielsen Malling begyndte. #100 angiver hun 1803, men oplyser #103, at [RN9001] Rasmus Nielsen Malling var eligeret borger 1804-1815. Forklaringen kan være, at Andreas fratrådte med udgangen af 1803, og Rasmus tiltrådte ved starten af 1804. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
588 Anna Thestrup oplyser på #113, at han blev begravet den 27-08-1721. Wærn, Rasmus Madsen (I214)
 
589 Anna Thestrup, #54: Stokkemand også kaldet tinghører. Pågældende var vidne i retssager, en ikke særligt agtet stilling, som man nogle gange betalte andre for at udføre.
www.ordnet.dk: Personer der mødte på tinge (og sammen med foged og skriver sad paa stokkene) som bisiddere eller for at bevidne, hvad der foregik paa tinget.
Rasmus Nielsen omtaler i sin bog: Fra det gamle Aarhus, Det jyske Forlag, 1902 på side 41, at byfogeden [Jørgen Nielsen] holder forhør over Poul Pot. «i»"Det var så lange Forhør, at Retsvidnerne, Snedkermester Fløystrup og Skomagermester Køniche vare nærved at besvime af Sult, aandelig Træthed og Søvnighed, og kun kunne holde sig oppe ved flittig Brug af den store Snustobaksdaases Indhold."
«/i»Stokkemand og retsvidne var måske den samme funktion, hvor repræsentanter for offentligheden overværede domstolens forhør af den anklagede i de indledende undersøgelser. Dengang var anklager og dommer ikke adskilt. 
Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
590 Anna Thestrup, #54: Ved indsamlinger i kirkerne blev der udpeget for et hel et halvt år ad gangen "tavledragere". Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
591 Anna Thestrup: Gået med Magistraten betyder, at man var med, når mandtalslisten blev udfærdiget, og det skete hvert år i anledning af skatteudskrivningen og ofte for hver enkelt skat, der skulle opkræves. En noget arbejdskrævende opgave og derfor ikke særlig tiltrækkende. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
592 Anna Thestrup: Indkvarteringen kan betyde enten, at pågældende har lignet indkvarteringsskatten eller har opkrævet den. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
593 Anna Thestrup: Ved takserborger forstås 2, 4 eller flere borgere, der skulle ligne skatten, et arbejde som magistraten gerne var fri for. Der kendes derfor takserborgere for alle købstæder i Danmark, hvor arkivalierne er bevaret.
I Aarhus blev de valgt for 1 år og næste år udpeget til revisorer. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
594 Anne Maria sal. Jeegs afholder auktion over avlsgården Rørdahl eller Ferdinandinesdahl [Aalborg Portland Cement] den 22-07-1806. Udover annoncens beskrivelse af gården ligger konditionerne til gennemsyn 14 dage forinden hos bl.a. [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus.
Aalborg den 20-05-1806 Anne Maria sal. Jeegs. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
595 Annonce #47: J.G. Malling. Hjørnet af Nørregade og Nørrebro. Urtekram- & Kolonialforretning, saavel en gros so detail. Malling, John Gaarn (I6)
 
596 Annonce #57: J.G. Malling. Hjørnet af Nørregade og Nørrebro. Urtekram- & Kolonialforretning, saavel en gros so detail. Malling, John Gaarn (I6)
 
597 Annoncen den 21-07-1847 er suppleret med oplysningen om staldrum til et par heste. Malling, Niels (I7)
 
598 Annoncer for tobaksvarer:
Ved den af [RN9049] Kiøbmand Andreas Kaarsberg og Interessentere i Aarhuus udi Aaret 1778 anlagte Tobaks-Fabrique er fra undertegnede Dato følgende Sorter Tobak at faae til Kiøbs for vedtegnede Priiser: 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
599 Annoncerne den 30-01-1857 og 03-02-1857 lyder således:
"En Pige og en Arbeidskarl kunne fra 1ste Mai [01-05-1857] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling."

Annoncen den 16-02-1857 er suppleret med lønnen, måske fordi de første to annoncer ikke har givet response:
"En Arbeidskarl, og en Pige, som vil malke, kunne fra 1ste Mai [01-05-1857] halvaarlig erholde en Løn af 25 Rdr. hos [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
600 Approberet 01-04-1892. Malling, Rasmus (I4)
 
601 Approberet 01-10-1893. Malling, Rasmus (I4)
 
602 Approberet 02-02-1894 og 03-08-1894. Malling, John Gaarn (I6)
 
603 Approberet 02-02-1894, 03-08-1894 og 01-10-1894. Malling, Rasmus (I4)
 
604 Approberet 31-10-1884 og 23-05-1885. Parcel matr. nr. 5g udtaget under Bygrunden.

Matr. nr. 5a var i 1883-1884 opført med et areal på 2-2-2 1/4, hvor den i 1884-1885 kun er opført med et areal på 1-3-1 ½. Forskellen må være udstykningen af matr. nr. 5g i 1884-1885.

Matr. nr. 5b og matr. nr. 5c er uforandrede ift. 1883-1884. 
Malling, Rasmus (I4)
 
605 Arvingerne efter Dr. Mathias Broberg skødede 10-5-1683 ejendommen til borger og handelsmand [RN9358] Peder Christensen Basballe. Basballe, Peder Christensen (I358)
 
606 Assessor Jens Lassen overtager 1690 ejendommen.
Dinus Pedersen Vintz overtager 1691 ejendommen. 
Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
607 At Dampskibs og Færgecontoiret er fra den 20. October [20-10-1840] henflyttet til [RN9092] Hr. Skibscapitain Kaarsbergs Gaard paa Fiskergade, skraaes overfor, hvor bemeldte Contoir hidtil har været, bekjendtg. herved til Vedkommendes Efterretning

Richard
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
608 At jeg fra Dato [06-11-1868] ophører med russiske og
varme Bade, bekjendtgjøres herved. [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41].

7.11.: [07-11-1868] Varme Søbade kunne daglig erholdes på Skolegade Nummer 33.

 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
609 At min inderligt elskede og haabefulde Søn,
Student Hans Henrik Stamer Gaarn efter et kort
 
Gaarn, Hans Henrik Stamer (I204)
 
610 At vi fra 1. Januar d. A. [01-01-1883] have overdraget et af Hr. H. W. Secher i en Aarrække førte Støbegods-Udsalg til [RN9006] Hr. J. G. Malling tillader vi os herved at bekjendtgjøre.

Aalborg i Januar 1883
De Smith'ske Jernstøberier og Maskinværksteder

I Henhold til Ovenstaaende tillader jeg mig at anbefale et velassorteret Lager af Jernstøbegods og andre Fabricata fra de ovennævnte og velrenommerede Fabriker
J.G. Malling
Mindeport
Aarhuus, i Januar 1883
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
611 At vi fra 1ste Januar d.A. [01-01-1883] have overdraget det af Hr. H.W. Secher i Aarhuus i en Aarrække førte Støbegods-Udsalg til [RN9006] Hr. «b»J.G. Mallling«/b» sammesteds, tillade vi os herved at bekjendtgjøre.
Aalborg, i Januar 1883
«b»De Smith'ske Jernstøberier og
Maskinværksteder.

«/b»I Henhold til Ovenstaaende tillader jg mig at anbefale et velassorteret
Lager af «b»Jernstøbegods«/b» og andre Fabrikata fra de ovennævnte
velrenommerede Fabriker til Nutidens billigste Priser.
Aarhuus, i Januar 1883
«b»J.G. Malling
«/b»Mindeport [Dynkarken 39-41] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
612 At vore Boutiker indtil videre ville
være lukkede hver Søndag Aften fra Kl. 7 [19.00] ,
meddeles herved.
Rasmus Baden
[RN9006] J.G. Mallling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
613 At vore Boutiker lukkes paa Søn- og
Helligdage fra Kl. 9 Formiddag
i Maj, Juni, Juli og August, meddeles
herved vore ærede Kunder.
Fritz Sørensen
[RN9006] J.G. Mallling
Rasmus Baden
S.P. Hansen
N.C.Th. Møller
Martin Jacobsen
(945)
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
614 At vore Butiker ere lukkede alle
Søn- og Helligdage fra Kl. 9 Formiddag
i Maanederne Maj, Juni, Juli og
Avgust, bekjendtgøres herved for vore
ærede Kunder.
bl.a. [RN9006] J.G. Mallling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
615 At vore Butiker vil være lukkede om Søn- og
Helligdagene i Maj, Juni, Juli og Avgust fra
Kl. 9 Formiddag, meddeles herved vore
ærede Kunder.
Aarhus, i April 1886
Jens Petersen
Fr. Langermann & Co.
J.P. Seiersen
Fritz Sørensen
Rasmus Baden
N.C.Th. Møller
H.J. Friis
S.P. Hansen
[RN9006] J.G. Mallling
(1002)
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
616 At [RN9004] Hr R. Malling er mig bekjendt som en særdeles ordentlig og stræbsom ung Mand, der med Held har lagt sig efter sig Fag, og at han efter de ham af de dygtige Landmænd som han har staaet i Forbindelse med meddelte gode Vidnesbyrd, maa ansees vel skikket til at forestaa et større Landbrug, det kan jeg efter Forlangende bevidne, idet jeg tillader mig at anbefale ham til Enhveer der maatte behøve hans Tjeneste.

Aarhuus d. 20 Januar 1863 [20-01-1863] .
«tab»«tab»J. Frost
Justitsraad og Amtsforvalter

[Transcripering Svend-Erik Christiansen]
 
Malling, Rasmus (I4)
 
617 At [RN9179] Captain John Gaarn paa sine Medrehderes og egne Vegne har erklæret, under sit Ophold i Riga at være villig til i sin førende Jagt Lammet at imodtage Fragtgods fra andre Huse end netop det hvortil han maatte adressere sig med sit Fartøi;
dette finder jeg mig paa Grund af tidligere Omstændigheder foranlediget til paa d'Hrr. Fenger & Co.'s Vegne i Riga offentligen at bringe til d'Hrr. Købmænd og Fabrik-Eieres Kundskab.

Aarhuus, d. 25 Januar 1839 [25-01-1839]
J. G. Valentin
 
Gaarn, John (I179)
 
618 Auktion over afd. [RN9092] H. Kaarsbergs Bo tilhørende Jagt "Fredshaabet", 18 Commercelæster drægtig -
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
619 Auktion over Dødsboets faste Ejendomme: a) Stedet No. 520 paa Fiskergade [Fiskergade 91, matr. nr. 125] best. af 8 Fag nyt 2 Etage grundmuret Forhuus, samt 4 Fag Fjelle-Baghuus, og
b) Stedet Nr. 521 paa samme Gade [Fiskergade 93, matr. nr. 124] , best. af 4 Fag 2 Etage nyt grundmuret Forhuus -
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
620 b [bygningen litra b er taget ituslået på den østre ende i den nordre side] med ?? gavl fra Cichoriefabrikken, lægter og brædder også ituslåede. Skaden ansættes til 1/77 eller 15 Rdl. sølv]

Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

I øvrigt henvises til taksation nr. 204-5 (21-10-1862) og 205-4 (09-03-1863). 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
621 Baaden "Den uvisse Gevinst" af Aalborg. 12 Mand. 3 Kan. [kanoner] 1 Kom. Læster. Kaptajn Peder Lorentzen. Rheder [RN9102?] Købmand Hans Kaarsberg. Kaperbrev 04-08-1810. Kaarsberg, Hans (I102)
 
622 Bager J.F. Schrøder får takseret sin ejendom umiddelbart forinden RN9002 Andreas Malling køber den:
a 10 Fag 2 Etager Forhuus hvoraf 1 Etage til Gaden af Grundmur, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Boutik m.m. 2 Skorstene, Port i 2 Fag, Kjælder under 8 Fag, á 160 1.600 Rdl. eller 1.600 sølv
b 11 Fag 2 Etager Sidehuus, 1. Etage østre Side af Grundmuur, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser, Kjøkken, Bryggeri og Bageri med Bageovn, 2 indmurede Kjedler, 1 Kakkelovn, 2. Etage er derimod indrettet til Kornlofter, á 160 1.760 Rdl. eller 1.760 sølv
c. 11 Fag Halvtag, 1 Etage, Muur og Bindingsværk, indrettet til Materialhuus? og Brændehuus m.m., á 25 275 Rdl. eller 270 sølv [280]
d. 6 Fag 2 Etager af Grundmuur, indrettet til Kostald og Fourage, á 80 480 Rdl. eller 480 sølv
e 13 Fag Baghuus 2 Etager, næsten? Grundmuur, indrettet i 1. Etage til Folkeværelser Hestestald, hvori er gibset, Vognremise og Pak- eller Materialhuus og i 2. Etage til Kornlofter ??, á Fag 200 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
f 5 Fag Halvtag østen i Gaarden, Forsiden af Bindingsværk, men forøvrigt Grundmuur, til Svinesti, Hønsehuus m.m., á 15 75 Rdl. eller 70 sølv [80]

Samlet vurdering 6.780 Rdl. [6.800] 
Malling, Andreas (I2)
 
623 Bagergården sættes til salg efter, at den for nogle år siden er af nyt opbygget. Der har i flere år været drevet bageri i ejendommen, der består af et grundmuret 7 fags 2 etagers forhus med en velindrettet kælder under. I 1. etage [stuen] er der indrettet butik og beboelseslejlighed, ligesom 2. etage [1. sal] også er indrettet til beboelseslejlighed.
I gården findes et halvtag og et 1 etages grundmuret baghus indrettet til bageri med ovn og øvrigt inventar samt melkamre og brændehus.
Der hører en have til af ikke ubetydelig størrelse.
I mangel af salg er stueetagen og hele baghuset med tilhørende til leje fra 01-04-1852.
Henvendelse kan ske til murermester Lund, der anviser ejendommen. 
Malling, Niels (I7)
 
624 Barken Caroline (137 kmcl) og briggen Ægir (85 læster) ejes i kompagniskab i egentlige partrederier af Schandorff, Kiørboe og Hans Broge sammen med [RN9002] Andreas Malling og den københavnske reder D. Halberstadt. Malling, Andreas (I2)
 
625 Basballe bruger selv boden [vejerboden på østre side af Immervad?]. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
626 Basballe havde fået tiltransporteret et pantebrev af 11-01-1665 udstedt til rektor mag. Niels Krog og ved dom i 1669 fået ejendommen udlagt til brugelighed.

Ved skifte 02-04-1673 efter borger Jens Pedersen Sambsing i Emmervad takseredes ejendommen til 340 Sdlr., hvoraf Basballe tillagdes 214 Sdlr. 1 Mk. 11 Sk. og [RN9325?] Maren Clemensdatter 125 Sdlr. 2 Mk. 5 Sk.

I 1682 omtales ejendommen som [RN9393] Peder Gyllings egen iboende gård [gift med RN9392 Silche Christensdatter og svigersøn til Basballe], men han har sikker ikke ejet ejendommen.

Ved Basballes død 12-11-1687 tilfalder ejendommen enken [RN9351] og afdødes børn jf. skifte af 06-09-1693. 
Basballe, Silke Christensdatter (I392)
 
627 Basballe havde fået tiltransporteret et pantebrev af 11-01-1665 udstedt til rektor mag. Niels Krog og ved dom i 1669 fået ejendommen udlagt til brugelighed.

Ved skifte 02-04-1673 efter borger Jens Pedersen Sambsing i Emmervad takseredes ejendommen til 340 Sdlr., hvoraf Basballe tillagdes 214 Sdlr. 1 Mk. 11 Sk. og [RN9325?] Maren Clemensdatter 125 Sdlr. 2 Mk. 5 Sk.

I 1682 omtales ejendommen som [RN9393] Peder Gyllings egen iboende gård [gift med RN9392 Silche Christensdatter og svigersøn til Basballe], men han har sikker ikke ejet ejendommen.

Ved Basballes død 12-11-1687 tilfalder ejendommen enken [RN9351] og afdødes børn jf. skifte af 06-09-1693. 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
628 Baumgarten oplyser på #5, at de 4+7 boder er nuværende matr. nr. 1094 til 1099 og en plads på matr. nr. 1101. Af www.folketimidten.dk fremgår det, at disse matrikelnumre svarer til Klostergade nr. 42 til 52: Fattigvæsenets Boder. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
629 Baumgarten oplyser på #5, at de 4+7 boder er nuværende matr. nr. 1094 til 1099 og en plads på matr. nr. 1101. Af www.folketimidten.dk fremgår det, at disse matrikelnumre svarer til Klostergade nr. 42 til 52: Fattigvæsenets Boder. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
630 Bedste østersøiske tørret Rug, nylig hjemkommen fra Libau, er arriveret og udsælges af [RN9179] Skipper J. Gaarn, fra Skibet beliggende i Aarhuus Havn, saavel i Skiepper som Tdr. for 6 Rbd. 4 Mk. S. og T. pr. Tde.
 
Gaarn, John (I179)
 
631 Befordringer og Afgang....
Captain og Compagnichef ved Borgervæbningen i Aarhuus [RN9007] Niels Malling, er tillagt Rang med Premier Lieutnant af Københavns Borgervæbning, med Tilladelse at bære Armeens Felttegn.
 
Malling, Niels (I7)
 
632 Begravelsen der betaltes af Broderen [RN9342] Christen Jensen Basballe beløb sig til 52 Rigsdaler, som denne fik godtgjort ved Skiftet; så der bliver kun en Sum på 44 Rigsdaler til arv og deling, hvoraf Enken [RN9507] Anne Olufsdatter får de 22.
 
Basballe, Jens Jensen (I505)
 
633 Begravet 1776 i Domkirken jf. Købmand og vinhandler Kaarsberg.

[RN9166] Christen Müller blev gift med Vinhandler [RN9118] Marcus Mørch Galthens Enke ([RN9089] Jacobine, f. Kaarsberg). Christen Müller lod Galthens "Begravelse (fra 1776) istandsætte paa egen Bekostning 1802, men uagtet [RN9166] han ejede tvende Begravelser i Kirken blev han dog jordet paa St. Olufs Kirkegaard, da han døde 1806...". Sejrs Sedler 1806 jf. Hertel II, #177 
Galthen, Marcus Mørch (I118)
 
634 Begravet i Store eller mellemste gang iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #915 Olufsdatter, Marie (I308)
 
635 Begravet i Store eller mellemste gang iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #915 Wærn, Sidsel Rasmusdatter (I295)
 
636 Begravet i Vor Frue Kirke "aff de 4 mindste klocher for [RN9343] Chr. Basballes hustrue iij Dl. 1 mark" Basballe, Lisbeth Pedersdatter (I343)
 
637 Begravet uden ringning og prædiken. 40 år 1 måned. Kilde: Købmand og vinhandler Kaarsberg, 2003, Bilag 4 Hansen, Kiersten Thomasdatter (I87)
 
638 Bemeldte Kiøbmand R. Mallings Gaard:
a. Forhuus 11 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser med 3 jern Kakkelovne, Kølleskorsten og Maltkølle, Port i 2 Fag og Kjelder [kælder] under 6 Fag, á 100 1.100 Rdl.
b. Sidehuus 5 Fag 2 Etager med 3 Fag Udbygning, Egebindingsværk og Muurtavl, til Kjøkken og Bryggers, á 40 200 Rdl.
c. Et Halvtag 7 Fag 1 Etage med Sten behængt og Fjel beklædt [bræddebeklædning] 40 Rdl.
d. Baghuus 9 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl til Pakhuus og Stald, á 50 450 Rdl.
e. Et mørt Halvtag 8 Fag 1 Etage med Sten behængt og Fjel beklædt 80 Rdl.
Samlet vurdering 1.870 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
639 Bemeldte Kiøbmand Rasmus Mallings Gaard, som han selv beboer:
a. Forhuus 10 Fag 2 Etager og Egebindingsværk og Muurtavl, til Pakhuus og Værelser, med 2 jern Kakkelovne, Port i 2 Fag, á 90 Rdl. 900 Rdl. [nr. 39]
b. Ditto [forhus] 8 ½ Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Bindingsværk og Murtavl], til Værelser, med 1 jern Kakkelovn, Kølleskorsten og Maltkølle, Kælder under 4 Fag, á 60 Rdl. 510 Rdl. [nr. 41]
c. Sidehuus Sønden i Gaarden [langs med skellet mod syd], 9 ½ Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Bindingsværk og Murtavl], til Værelser, Køkken og Bryggers, med 2 jern Kakkelovne, 1 indmuret Kaaben Kedel [kobberkedel] paa 3 Fj. [fjerdingkar = 4,35 l]
og 1 Ditto [kobberkedel] paa 2 Fj. Maltkar og Spiretønde, á 40 Rdl. 380 Rdl. [nr. 41]
d. Et Halvtag for Enden af samme, 7 Fag 1 Etage med Sten behængt og fjel beklædt [brædder]
50 Rdl. [nr. 41]
e. Sidehuus norden i Gaarden 19 Fag 2 Etager og Egebindingsværk og Muurtavl, til Brændehuus og Kornlofter, á 30 570 Rdl. [nr. 39]
f. Baghuus 9 Fag 2 Etager med 3 Fag Udbygning, Egebindingsværk og Muurtavl [mursten mellem bindingsværket], til Pakhuus, á 30 270 Rdl.«i»
«/i»g. Ditto [baghus] 8 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Bindingsværk og Murtavl], til Stald, med Port i 2 Fag, á 50 400 Rdl.
Samlet vurdering 3.080 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
640 Bemeldte Kiøbmand Rasmus Mallings Gaard:
a. Forhuus 11 Fag 2 Etager, Grundmuur, til Værelser og kjøkken [køkken overstreget], Port i 2 Fag og Kjælder under 6 Fag, á 500 5.500 Rdl. eller 2.200 sølv
b. Sidehuus 7 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Kjøkken, samt Pakhuus, á 250 1.750 Rdl eller 700 sølv
c. Halvtag 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, á 150 450 Rdl. eller 180 sølv
d. Baghuus 9 Fag 2 Etager. Dito Bygning [Egebindingsværk og Muur] til Pakhuus og Stald, á 150 1.350 Rdl. eller 540 Rdl. sølv
e. Halvtag 8 Fag 1 Etage med Sten behængt [tegltag] og fjelbeklædt [bræddebeklædning] 300 Rdl. eller 120 sølv
f. et lidet Dito [halvtag] 3 Fag 200 Rdl. eller 80 sølv
Samlet vurdering 9.550 Rdl. eller 3.820 sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
641 Bemeldte Kjøbmand R. Mallings Gaard:
a. Forhuus 5.500 Rdl. eller 2.200 sølv
b. Sidehuus 1.750 Rdl. eller 700 sølv
c. Halvtag 450 Rdl. eller 180 sølv
d. Baghuus 1.350 Rdl. eller 540 sølv
mellemregning 3.620 sølv
e. Halvtag 300 Rdl. eller 120 sølv
f. Dito [halvtag] 200 Rdl. eller 80 sølv
Samlet vurdering [9.550 Rdl.] 3.820 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-2. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
642 Bemeldte Kjøbmand R. Mallings Lejebod:
a. 2 Fag Huus 500 Rdl. eller 200 sølv
b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering [530 Rdl.] eller 210 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-13. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
643 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:
a) Forhuus 14 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 2 Jernkakkelovne, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 7 Fag, á Fag 100 1.400 Rdl. eller 1.280 sølv
b) Sidehuus sønden i Gaarden 10 Fag 2 Etager, dito Bygning [Egebindingsværk og Muur], til Kjøkken og Bryggers med 1 Jernkakkelovn, á 80 800 Rdl. eller 730 sølv
c) Dito [Sidehuus] for enden af forrige 9 Fag 2 Etager, ? Bygning til Pakhuus og Kornlofter, á Fag 60 540 Rdl. eller 490 sølv
d) Baghus 24 Fag 2 Etager, ? Bygning, til ??, med Grundmuur, til ??? Pakhuus og Kornlofter, á Fag 110 2.640 Rdl. eller 2.410 sølv
e) Et fladt? Halvtag 14 Fag 1 Etage, ?Muur og Bindingsværk, ???, á Fag 10 140 Rdlr. eller 130 sølv
f) ?? mod den norden Ende af ?? mod Gaden 20 Rdl. eller 20 sølv
g) 1 Fag Plankeværk og en ?Port mod ??? Ende af ?? 20 Rdl. eller 20 sølv
h) Plankeværk og et ?bygget Lokum ?? i Gaarden 40 Rdl. eller 40 sølv
Samlet vurdering 5.120 Rdl. sølv
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
644 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:«i»
«/i»a. Forhuus 11 Fag 2 Etager ?? Grundmuur ???, til Værelser /som alle ??/ med 4 Jern kakkelovne, Port i 2 Fag og Kjælder under 8 Fag, á 300 3.300 Rdl. eller 3.020 sølv
b. Sidehuus 7 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, med ???, og Kjøkken samt Pakhuus. Kjælder under 2 Fag, á 100 700 Rdl. eller 640 sølv
c. Halvtag 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, ???, á 30 90 Rdl. eller 80 sølv
d. Dito [Halvtag] 8 Fag 1 Etage, ?beklædt og ??, á Fag 10 80 Rdl. eller 70 sølv
e. Baghuus 9 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Pakhuus og Kornlofter, á Fag 70 630 Rdl. eller 580 sølv
f. Et lidet Halvtag 3 Fag 2 Etager, Muur og Bindingsværk 40 Rdl. eller 40 sølv
Samlet vurdering [4.840 Rdl.] eller 4.430 sølv 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
645 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 2 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser med 1 Jern Kakkelovn, á Fag 60 120 Rdl. eller 110 sølv.

De tre ejendomme er efter salget i oktober kvartal 1832 til Lisbjerg beskrevet under taksationen 22-10-1832 nr. 116-4. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
646 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 1 Jern Kakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv.

De tre ejendomme er efter salget i oktober kvartal 1832 til Lisbjerg beskrevet under taksationen 22-10-1832 nr. 116-4. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
647 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
3 Fag Huus 150 Rdl. eller 140 sølv

Solgt i januar kvartal 1836 til Michel Jensen.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-10. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
648 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse med 1 Jern Kakkelovn, á 50 150 Rdl. eller 140 sølv

Solgt i januar kvartal 1836 til Michel Jensen.

 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
649 Bemeldte Købmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:
a. Forhuus 1.400 Rdl. eller 1.280 sølv
b. Sidehuus sønden i Gaarden 800 Rdl. eller 730 sølv
c. Ditto [Sidehuus sønden i Gaarden] 540 Rdl. eller 490 sølv
d. Baghuus 2.640 Rdl. eller 2.410 sølv
e. Et ? Halvtag 140 Rdl. eller 130 sølv
f. en ?? 20 Rdl. eller 20 sølv
g) 1 Fag Plankeværk og en Port 20 Rdl. eller 20 sølv
h) Plankeværk og Lokum 40 Rdl. eller 40 sølv

Litra f og g i brandforsikringen 1817-1827 med Exercerhuset på 23 fag og et hus på 10 fag synes i 1827-1837 at være overført til en særskilt ejendom for. nr. 368, matr. nr. 337 nu Spanien 9, matr. nr. 48.

Samlet vurdering [5.600 Rdl] eller 5.120 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 31-14. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
650 Bemeldte Mallings bortl? Gaard:
a. Forhus 1.100 nedsat til 700 Rdl. [udgår september 1816]
b. Sidehuus 200 nedsat til 130 Rdl. [udgår september 1816]
mellemoptælling 1.300 nedsat til 830 Rdl.
c. Halvtag 40 nedsat til 30 Rdl.
d. Baghuus 450 nedsat til 290 Rdl.
e. Halvtag 80 nedsat til 50 Rdl.
Samlet vurdering 1.870 nedsat til 1.200 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 17-21 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
651 Bemeldte Mallings bortl? Gaard:
a. Forhus 3.300 Rdl. [nyopført september 1816]
b. Sidehuus 1.190 Rdl. [nyopført september 1816]
mellemoptælling 4.490
c. Halvtag 210 Rdl. [nyopført september 1816]
c. Halvtag 30 Rdl.
d. Baghuus 290 Rdl.
e. Halvtag 50 Rdl.
Samlet vurdering 5.070 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 95-2. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
652 Bemeldte Mallings Lejebod:
a. 3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering [780 Rdl.] eller 310 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-10. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
653 Bemeldte R. Mallings bortleiede Gaard:
a. Forhuus 1.100 Rdl.
b. Sidehuus 200 Rdl.
c. Et Halvtag 40 Rdl.
d. Baghuus 450 Rdl.
e. Halvtag 80 Rdl.
Samlet vurdering 1.870 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
654 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
2 Fag Huus 120 Rdl. eller 110 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-14. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
655 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
3 Fag Huus 180 Rdl. eller 160 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 32-12. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
656 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
3 Fag Huus 180 Rdl. eller 160 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 32-13. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
657 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
3 Fag Huus 180 Rdl. eller 160 sølv

Solgt januar kvartal 1836 til Michel Jensen.

Henvisning til taksationsprotokol 32-11. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
658 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 2 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Beboelse, med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 120 Rdl. eller 110 sølv

 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
659 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
660 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Beboelse, med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv.

Solgt januar kvartal 1836 til Michel Jensen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
661 Bemeldte R. Mallings Lejebod:
a. 3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering [780 Rdl.] eller 310 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-11. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
662 Bemeldte R. Mallings Lejebod:
a. Et Huus 2 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur; indrettet til Beboelse, á 250 500 Rdl. eller 200 sølv
b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering 210 Rdl. sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
663 Bemeldte R. Mallings Lejebod:
a. Et Huus 3 Fag 1 Etage Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering 310 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
664 Bemeldte R. Mallings Lejebod:
a. Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering 310 Rdl. sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
665 Bemeldte R. Mallings Lejebod:
a. Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering 310 Rdl. sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
666 Bemeldte Rasmus Mallings Enkegaard:
a. Forhuus 3.300 Rdl. eller 3.020 sølv
b. Sidehuus 700 Rdl. eller 640 sølv
c. Halvtag 90 Rdl. eller 80 sølv
mellemregning 3.740 Rdl sølv
d. Halvtag 80 Rdl. eller 70 sølv
e. Baghuus 630 Rdl. eller 580 sølv
f. Et lidet Halvtag 40 Rdl. eller 40 sølv
Samlet vurdering [4.840 Rdl.] eller 4.430 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 31-13. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
667 Bemeldte Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
a. 5 Fag Huus til ? 400 Rdl. eller 370 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-9. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
668 Bemeldte Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv

Solgt januar kvartal 1836 til Michel Jensen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
669 Bemeldte Rasmus Mallings Lejebod:
a. 3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering [780 Rdl.] eller 310 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-12. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
670 Benævnelse "Gårde" betød en ejendom med port og gadedør, "Huse" var med gadedør, men uden port og "Boder" var en ejendom med ganske få fag. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
671 Berejste Jylland som Portrætmaler. Man kender 50 arbejder af ham, mest miniatureportrætter, Malet i sort el. farve paa bagsiden af glas. . .
har malet bl.a. Thomas Funder, [RN9001] Rasm. Malling og Benedicte Secher. .
En biografi af O. R. fortæller

Se: Kunst (Konvolut)
 
Rasch, Ole Magnus (I57)
 
672 Berlingske Tidende har den 22-09-1853 optrykt Aarhuus Stiftsphysicat Dr. Jespersens rapport af 20-09-1853 om omfanget af koleraepidemien i Aarhus fra det første registrerede tilfælde den 19-07-1853 til det sidste tilfælde den 14-09-1853, hvor epidemien nu betragtes som ophørt.

Rapporten indeholder en omfattende statistik over 319 koleratilfælde fordelt uge for uge på syge, døde og helbredte.
Endvidere fordelingen på køn og behandlingstederne: lazarettet, byens sygehus og i eget hjem.

Dødeligheden fordeler sig med 57% døde på lazarettet, 56% på sygehuset og 66% i hjemmet, altså en helbredelsesprocent til fordel for den "professionelle" behandling måske grundet dennes adgang til rent vand.

Udover de 319 tilfælde er der endvidere anmeldt 458 tilfælde af diaré og Cholerine [en mild form for diaré under en epidemi med asiatisk kolera. Kilde: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com] til Cholera-Bureauet. Disse tilfælde har været under offentlig behandling og betragtes nu som helbredte. 
Malling, Niels (I7)
 
673 Berlingske Tidende har den 22-09-1853 optrykt Aarhuus Stiftsphysicat Dr. Jespersens rapport af 20-09-1853 om omfanget af koleraepidemien i Aarhus fra det første registrerede tilfælde den 19-07-1853 til det sidste tilfælde den 14-09-1853, hvor epidemien nu betragtes som ophørt.

Rapporten indeholder en omfattende statistik over 319 koleratilfælde fordelt uge for uge på syge, døde og helbredte.
Endvidere fordelingen på køn og behandlingstederne: lazarettet, byens sygehus og i eget hjem.

Dødeligheden fordeler sig med 57% døde på lazarettet, 56% på sygehuset og 66% i hjemmet, altså en helbredelsesprocent til fordel for den "professionelle" behandling måske grundet dennes adgang til rent vand.

Udover de 319 tilfælde er der endvidere anmeldt 458 tilfælde af diaré og Cholerine [en mild form for diaré under en epidemi med asiatisk kolera. Kilde: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com] til Cholera-Bureauet. Disse tilfælde har været under offentlig behandling og betragtes nu som helbredte. 
Malling, Andreas (I2)
 
674 Beskrevet under matr. nr. 3 og 3a, som efterfølgende er udstykket i matr. nr. 143 til matr. nr. 165. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
675 Beskrivelse af hans varesortiment i: Butik i Århus, Århus Byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Århus 1981, Finn H. Lauridsen i artiklen Bod og butik i 19. århundrede, #17 hentet fra Aarhuus Stiftstidende juli 1835. Malling, Niels (I7)
 
676 Beskrivelse af porthammeren #188-189. Kryssing, Clemen Hansen (I546)
 
677 Bestyrelsen for Øresparekassen informerer om byens inddeling i kredse:

40de Kreds: Kalkværksstræde, Mallings Toft og Frederiksallee [Frederiks Allé] fra Jernveisbroen udefter. Indsamler: Jernbaneassistent Gregersen, Banegaardsvei 29 
Malling, John Gaarn (I6)
 
678 Bestyrelsen for Øresparekassen informerer om byens inddeling i kredse:

40de Kreds: Kalkværksstræde, Mallings Toft og Frederiksallee [Frederiks Allé] fra Jernveisbroen udefter. Indsamler: Jernbaneassistent Gregersen, Banegaardsvei 29 
Malling, Rasmus (I4)
 
679 Bevilling 1600 Pd. fra Stettin. Fabrikation: 80.000 Pd.

04-05-1787: 3 Spindeborde, 2 a 3 Skiære Benker og 4 SnuusTobaks Knive. - 1 Mester og 2 andre Svende, 2 Drenge, 8 Arbejdskarle og 34 Børn. Der forarbeides især Hollandske og lidet af Svitzent, Virginia, Brasille og lidet af Portorico Blade, de øvrige ere af egen og Frideritz Plantagier.

Fabrikation i 1786: 103,000 Pd. Røg Tobak og 4200 Pd. snus Tobak. - Fabrikens anordnede Stempel er: -Aarhuus Hans Frich Wilhelm - som er Mesterens Navne.

08-04-1788 Der er nu 5 snus tobaks Knise.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
680 Bevilling til at sidde i uskiftet bo af 30-12-1763 [hans dødsdato?], ingen børn i ægteskabet. Kjellerup, Jens Nielsen (I251)
 
681 Bevilling til at sidde i uskiftet bo af 30-12-1763 [hans dødsdato?], ingen børn i ægteskabet. Geding, Cecilie Lauridsdatter (I250)
 
682 Bilag 4 siger perioden 1740 til 1748, mens bilag 2 og #89 siger perioden 1740 til 1773. Blach, Mogens Michelsen (I292)
 
683 Biugeplatzen [byggepladsen] har i 1682 tilhørt sal. Hl. Suends arvinger af Kields Eye (formodentlig kapellan til Vor Frue Kirke Svend Albretsen eller Albertsen gift med Johanne Christensdatter). Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
684 Boden bliver i 1685 solgt til bager Villads Nielsen gift med Birgitte Michelsdatter.

I 1693 har [RN9411] borgmester Michel Michelsen Malling købt boden af handelsmand Søren Jensen gift med Sophie Arildsdatter.

Efter 1829 har boden husnummer 600, men bliver senere slået sammen med husnummer 599, nu Frederiksgade 20.
 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
685 Boden har fra 1682 tilhørt Rasmus Rutz. Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
686 Boderne blev af Basballe i 1693 solgt videre til Hans Ludvigsen. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
687 Boderne har fra 20-04-1682 tilhørt Dinus Pedersen Vintz.
Borgmester [RN9411] Michel Michelsen Malling har mikkelsdag 1684 [29-09-1684] foræret boderne til de fattige enker at bo i. 
Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
688 Boderne har i 1682 tilhørt rådmand Carl Christensen, senest forsøgt handlet på auktion 20-01-1691 og efterfølgende i 1691 solgt af enken Anne Erichsdatter til borgmester [RN9411] Michel Michelsen Malling.
I skiftebrev af 09-12-1690 og 10-12-1690 siges ejendommen at være solgt til [RN9391] Hieronimus Christensen Basballe [stemmer ikke umiddelbart med de andre noteringer om ejendommen]. 
Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
689 Boderne paa Fiskergade tilfalder Provst Westergaard Olufsdatter, Maren (I254)
 
690 Boderne paa Fiskergade tilfalder Provst Westergaard Westergaard, Cicilie Jørgensdatter (I176)
 
691 Boderne paa Fiskergade tilfalder Provst Westergaard Dons, Jens Hansen (I175)
 
692 Boderne tilhørte i 1682 Hans Bendixen. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
693 Bor sammen med forældrene. Malling, Martin August (I244)
 
694 Bor sammen med forældrene. Malling, Martin August (I244)
 
695 Borger og handelsmand Michael Rasmussen Soel køber 12-03-1685 ejendommen. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
696 Borger og handelsmand [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe er panthaver i ejendommen, som jf. skiftet 21-09-1672 efter Christen Frandsen og hans før 05-04-1671 afdøde hustru Anne Svendsdatter.

I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken [RN9351] Inger Hieronimidatter og afdødes børn.

Sognerpræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer gift med [RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, der var en af arvingerne og derfor i 1690 overtager ejendommen måske som arv. 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
697 Borgerrepræsentant. indvælges 9. [09-02-1848?] i Havnecommissionen og i Skovcommissionen.
 
Gaarn, John (I179)
 
698 Borgerskabsdagen: Mandagen Den 19. Decembr. 1740 [19-12-1740]
Borgeroplysning: Niels Mortensen Malling føed i Malling gl. 24de Aar fremkom for Raadstue Retten og begierede sit Borgerskab med tilkiendegivelse at hand sig som een Skipper agtede at ernære, gav tilkiende at hand sig her i byen paa een 12 Aar har opholt fremviste sin Cer [levnedsforløb].
 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
699 Borgmester Niels Rohde, rådmand og by- og herredsfoged Niels Hviid indkalder efter kongelig resolution af 22-05-1789 såvel arvinger som kreditorer til at gøre deres krav gældende i afdøde RN9014 købmand Jens Andersen Schmidts bo. Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
700 Brandtaksation nr. 50-1 (afstemt med brandforsikringen):

Den 15-09-1847, Dynkarken østre Side, Købmand N. Malling, for. nr. 362, husnr. 366:
a Forhuus til Gaden, 10 Fag 2 Etager, Port i 2 Fag, ?? i begge Etager, til Værelser, tapetserede, alle gibsede, ?? malede samt Pakhuus 3.500 Rdl. sølv
b Dito [forhus] 8 Fag 2 Etager, indrettet til Butik og Butiksstue samt Contoir, Kjølleskorsten samt Kjølleindretning af nyeste ?? med tilhørende 3 Termometre, Kjælder under 5 Fag. 2.080 Rdl. sølv
c 12 Fag Sidehuus sønden i Gaarden, 2 Etager, indrettet til Værelser, Kjøkken, Bryggers og Brænderi. 2.880 Rdl. sølv
(Efterfølgende opdelt i flg. nr.:
N. 1 960 Rdl. sølv
N. 2 1.440 Rdl. sølv
N. 3 1.560 Rdl. sølv)
d Halvtag for Enden af dette Sidehuus, 5 Fag 1 Etage med deri monteret Trappe. 300 Rdl. sølv
e Sidehuus norden i Gaarden, 23 Fag 2 Etager, [8 fag og 14 fag], indrettet til Folkeværelser, Pakhuus og Kornlofter, Stald, Vognremise, Brænde og Materialhuus m.m. samt Locum. 4 fag østen i Gaarden 320 Rdl. sølv og 19 fag vesten 3.040 Rdl. sølv
f+g 21 Fag Baghuus, med Port i 2 Fag, 2 Etager.
f De 10 nordre Fag indrettet til Kostald, øverste Etage til Kornlofter. 2.000 Rdl. sølv
g De 11 Fag til Pakhuus og Kornlofter. 1.760 Rdl. sølv
h et Sidehuus i Baggaarden 8 Fag 1 Etage, indrettet til Stald og Pakhuus 560 Rdl. sølv
i. et Skuur 5 Fag aabent Skur 250 Rdl. sølv
k. Plankeværk 15 Fag Plankeværk i Baggaarden og Port 120 Rdl. sølv
I alt 16.810 Rdl. sølv

Taksation nr. 50-1 afsluttes med: Bygningen under litra c indeholder flg. specificerede Inventarium 1.630 Rdl. sølv

Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 151-1 (oktober kvartal 1850), 159-1 (januar kvartal 1851), 186-12 (januar kvartal 1852), 242-1 og 267-5.
 
Malling, Niels (I7)
 
701 Brejls skifteuddrag angiver under nr. 16, at skiftet finder sted den 22-07-1671.

Flere andre anetavler angiver alle 1671 som dødsåret.

Eftersom flere kilder nævner, at rådmand Jens Basballe ejede Fulden Mølle bl.a. i 1680 og 1683, må der derfor være uoverensstemmelse mellem dødsår og ejerskab af Fulden Mølle.

 
Basballe, Jens Jensen (I505)
 
702 Brev af 22-03-1919 fra Oberst Ottenstrøm, Slagelse, hvor han beder kommunen om at overtage hans hidtidige vedligeholdelse af familiegravstedet på Søndre Kirkegård [RN9201 Peder Larsen Schmidt]. Han fremsender samtidig betalingen for vedligeholdelsen for 1919 ialt 7 kr.
Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, løbenummer: 56, Erhvervsarkivet

28-09-1936 noterer Begravelsesvæsenet, at gravstedet efter aftale med oberstinden Otterstrøm skal indmåles [afsættes på kort].

Omkring 28-09-1936 giver oberstinde Otterstrøm tilladelse til flytning af købmand Larsen Schmidts gravsted litra a12 dog midlertidig beroende hos landsretssagfører Kier. (Indmåles).
Kilde: Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet 
Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
703 Brev fra Blicher 22/7 1841
Højstærede! (vist nok cand. theol J. Seidelin, Aarhus).
De Kanoner, som jeg ved Kjøbmand C. Bentzen havde forlangt fra Aarhuus kunne faaes men alting betales forud, hvortil jeg ikke er istand.
Der vil vistnok indkomme saameget ved Entreen paa Him.bj. [Himmelbjerget] at sådant ogsaa kan klares
- Kunde De ikke trække os dette Skyts (2 Kanoner hos [RN9007] N. Malling, 2 af Briggen Thetis) derdid? [Thetis var et 86 commercelæster priseskib kapret fra England, nu brugt til hvalfangst]
Jeg venter Dem med disse Tordnere.
Ærb. S.S. Blicher [Steen Steensen Blicher]
 
Malling, Niels (I7)
 
704 Brev nr. 14 [RN9049] Kaarsberg, A. i Aarhuus. Fra Helsingør. Porto 28 Rsk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
705 Brev nr. 160 [RN9049] Kaarsberg, Anders i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 7 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
706 Brev nr. 23 [RN9049] Kaarsberg, Andr. i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 26 Rsk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
707 Brev nr. 24 [RN9049] Kaarsberg, And. i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 7 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
708 Brev nr. 243 og 244 [RN9049] Kaarsberg, Andreas i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 2 x 7 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
709 Brev nr. 65 [RN9049] Kaarsberg i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 7 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
710 Brev nr. 85 [RN9049] Kaarsberg, A i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 27 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
711 Broderen [RN9546] Clemen Hansen Kryssing købte gården af [RN9455] Peder Hansen Kryssing. Kryssing, Peder Hansen (I455)
 
712 Brænderi og Handel kan faaes tilleie i 8 Aar
enten samlet eller særskilt, naar man henvender
sig til [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
713 By: Århus Købstad Amt: Århus
Borger: Rasmus Nielsen Malling
Alder: 27 Hovederhverv: Købmand
Oprindelsessted: Århus
Borgerskabsdato: 25. August 1794 [25-08-1794]
Borgerbogens data:
Borgerskabsdagen: Mandagen den 25de August
Borgeroplysning: [RN9001] Rasmus Malling, fød i Aarhuus, gammel 27 Aar, begiert og vundet Borgerskab som Kiøbmand med alle Slags Vahre, Alenkram undtagen, aflagt Eed efter Loven og udlovet til Fattige aarlig 4 Rd. Ansat efter Rescriptet for 120 Rd.
Arkiv: LaV D2.305 Folie: [uden]
Noter: [Død 1826 i Århus] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
714 Byggepladser
I Nærheden af Frederiksbjerg og Jernbanen, langs med Chausseen [Frederiks Allé] kunne større eller mindre Parceller faaes tilkjøbs af
[RN9002] Andreas Malling
 
Malling, Andreas (I2)
 
715 Byggepladser paa Frederiksbjerg til 1 Kr. a 1 Kr. 5o Øre pr. Kv. Alen kunne faaes tilkjøbs hos

[RN9006] J. G. Malling Dynkarken 39-41
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
716 Byraadet vælger [RN9004] Malling til "Fattigforstander for Frederiksbjerg".

[Købstadskommunalloven åbnede mulighed for at ansætte ulønnede fattigforstandere, hvor denne indtog en meget central rolle i den daglige administration. Aarhus fandt det nødvendigt i 1869 at udnævne 7 fattigforstandere for at klare opgaverne. Kilde: Aarhus, Byens Historie, bind II#321]

Sejer har antaget, at der var tale om RN9004 gartner R. Malling udnævnt til fattigforstander på Frederiksbjerg i Aarhus, hvilket svarer til Aarhuus Stiftstidende den 12-12-1873. Hans fætter RN9008 Rasmus Malling bliver på dette tidspunkt også ansat som fattigforstander med for Frederiksberg i København.

 
Malling, Rasmus (I4)
 
717 Både bryggeri og brænderi blev hurtigt en god forretning, Jensen anskaffede nye og moderne [damp] maskiner. En overgang havde brænderiet byens eneste høje fabriksskorsten, og i 1840-erne var dampbrænderiet Danmarks største. Flere købmænd i Aarhus på den tid holdt som følge heraf op med at lave brændevin, de kunne ikke konkurrere med Jensens fabrik.

Som noget nyt begyndte han at fremstille brændevin af kartofler, som hans bror Anthon Nicolay Jensen havde lært i England, hvorfor broderen blev optaget som kompagnon i 1840. Kompagniskabet ophørte i 1843 og Jens Peter Birch Jensen gik fallit i 1847, da han havde slået et større brød op, end han magtede. Året efter døde han i Frankfurt an der Oder. 
Malling, Niels (I7)
 
718 Både porte og planker [plankeværket rundt omkring byen] mistede deres betydning som toldgrænse, og i 1857 blev Frederiks Port ved Frederiksgades udmunding i Frederiks Allé revet ned som den sidste af byens porte. Malling, Niels (I7)
 
719 Bøgebrænde til Levering fra Skib i Løbet af Sommeren.
Maskinæltede Tørv leverede fra Jernbanevogn eller Lager.
Indfyringsbrænde, Kul og Cinders og Trækul...

M. August Malling
Lager: Dynkarken 39. Kontor: Fredensgade 17
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
720 Bønderne var ikke længere forpligtede til at sælge varerne til købstadens købmænd, hvormed byens købmandsgårde mistede en stor del af grundlaget for deres engroshandel med bønderne. Afviklingen skete dog over lang tid, og var først gennemført, da der var fundet alternative muligheder for afsætning af landbrugsprodukterne blandt andet gennem andelsbevægelsen og forbedrede transportmulighede [anlæg af Esbjerg Havn].
[Med indførelse af dampmaskiner i brændevinsproduktionen i 1840erne blev denne produktion effektiviseret og med en uændret efterspørgsel gav det lavere priser og dermed mindre overskud for købmandsgårdene] . 
Malling, Niels (I7)
 
721 Børn med RN9558 Marie Christiansdatter Sønnich: Bodil Marie, Christen, Marie.
FM: morbror Peder Sønnich, på fars side [RN9113] Thomas Hansen, [RN9251 den yngre, han var gift med søsteren til Christen] Jens Kjellerup.
 
Gjedding, Christen Laursen (I267)
 
722 Børnene med RN9267 Christen: Bodil Marie 5, Christen 4, Marie 11/4. FM: morbror Peder Sønnich, student i København.\\\\lang1033 Sønnich, Marie Christiansdatter (I558)
 
723 Børnene Peder på 11 år og Rasmus på 7. Basballe, Peder Christensen (I358)
 
724 Børnene:
Datteren, gift med Laurits Olufsen,
Maren gift med Hans Zønnichsen,
Datteren gift med Peder Jacobsen Rømmer,
og Johan Sørensen. 
Olufsen, Søren (I318)
 
725 Børnene: En Datter, gift med Borger og Skipper Laurits Olufsen,
Maren gift med Borger og Skipper Hans Zønnichsen,
en Datter gift med Borger Peder Jacobsen Rømmer,
anden Datter Maren, gift med Borger og Skipper Jacobsen Samsing
og Sønnerne Johannes (Skipper) og [RN9309] Oluf. 
Johannesdatter, Anna (I319)
 
726 Børt-Fart [~ regelmæssig skibstrafik jf. Ordbog over det Danske Spog] imellem Aarhuus og Kjøbenhavn
De hidtil paa København farende fire Jagter afgaae for Fremtiden regelmæssig saaledes, at der hver Onsdag Aften afgaaer et Fartøi fra Aarhuus til København og ligeledes hver Tirsdag Aften et Fartøi fra København til Aarhuus. Fragten er betydeligt nedsat ... Ved den hurtige Samfærdsel, der ved disse fire Jagter vil kunne tilveiebringes, tør vi haabe at tilfredsstille Enhvers Ønsker, og anbefale saaledes denne Børt-Fart til det almindeliges Velvillie.

Aaarhus, de. 9. Junii 1836 [09-06-1836]
[RN9007] N. Malling, J. F. F. W. Røse, Chr. Bang, C. K. Schmidts Enke. 
Malling, Niels (I7)
 
727 Captain ved Borgervæbningen her i Staden F.L. Døcker er
ifølge Ansøgning enlediget [afskediget], og [RN9007] Premier-Lieutn. N. Malling i hans Sted udnævnt til Capitain for bemeldte Borgervæbngs vestre Compagnie.

 
Malling, Niels (I7)
 
728 Chaluppen "Lykkens Prøve", ført af Skipper Niels Andersen, bliver seilfærdig at afgaae til København førstkommende Fredag Aften; han kan medtage Smaagods, hvorom det Nærmere aftales med
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
729 Chr. Rasmussen's Datter Ane Johanne døbt i Domkirken.
Faddere: [RN9023] Madame Malling, Jomfrue Schandorff, Købmændene Frausing og N. Schibye, Snedkermester Fløistrup.
 
Frausing, Cathrine Marie (I23)
 
730 Chr. Sperling bekendtgør Chr. Gybergs Enkes Død.

1. Februar [01-02-1804, 08-02-1804]: Bagermester Chr. Sperling har Fortegnelse over Madame Gybergs Ejendele, som skal paa Auktion. Ejendommen Vestergade no. 74 samt 10 gårdsavlinger på Aarhus Bys Mark.
Se: Madame Gyberg

29. Februar [29-02-1804] : Chr. Sperling og [RN9049] Peder Kaarsberg er Executorer Testamenti i Madame Gybergs Bo.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
731 Christen er enearving til Borgmestergården jf. Frausings Erindringer #56. Frausing, Christen Bagge (I45)
 
732 Christen og Jens får oprejsning på dom i Aarhus Rådstue af 26-04-1657 i sag mellem dem og rådmand Peter Jessen Farver m.fl. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
733 Christen og Jens får oprejsning på dom i Aarhus Rådstue af 26-04-1657 i sag mellem dem og rådmand Peter Jessen Farver m.fl. Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
734 Christens indbo indeholdt guld, sølv og juveler til over 20.000 rdl., hans lager af kramvarer til 10.000 rdl. og hans panter og tilgodehavender til 50.000 rdl. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
735 Christian Raae, som lever af sine midler, bor i nr. 436 [Fiskergade 88, matr. nr. 181] i folketællingen pr. 18-02-1834. Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
736 Christiansens Søn Peter Christian døbt 7-8 [07-08-1814].
Faddere: Fru Bispinde Birch, Jfr. Hviid, d'Herrer Kiøbmænd H. Raae, [RN9001] R. Malling, S. Schmidt.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
737 Citat fra #111: «i»"Hans tøj var nyt, og han havde ingen kjoler i de gammeldags farver, og blåt tøj havde han kun i sin kontorkjol. Han har været en af dem, der lod de farver klinge igennem, som landadelen også brugte, og hvis omganag han utvilsomt dyrkede."«/i» Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
738 Colonial- & Producthandel
At jeg D. D. har etableret en Colonial- & Productforretning i [RN9027] Hr. Kbmd. Mallings Gaard paa Frederiksgade, tillader jeg mig - - -

Aarhuus, d. 15. Octbr. 1867 [15-10-1867]
N. C. Leth
 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
739 Consul Herskindss Søn, Holger William August døbt i Frue Kirke. Faddere: Madam Funder senior, Jomfru B. Schmidt, Købmand Røse, Gjedding og [RN9007] Malling, Cand jur. Funder, Procurator Ingerslew [Ingerslev] og Chirurg Haar.

 
Malling, Niels (I7)
 
740 Copulerede 15. August [15-08-1844] :
[RN9182] Frederik Gaarn og [RN9198] Jomfru Louise Bonnesen.
 
Familie (F76)
 
741 Copulerede i Aarhuus 11. December [11-12-1835]:
[RN9092] Hans Kaarsberg og [RN9194] Jomfru Pauline Petersen
_________________________________________________
Bekjendtgørelser.
De ærede Familier som i Aftes ved Illumination hædrede vor Bryllupsdag modtage herved vor erkjendtligste Tak

[RN9194] Pauline Kaarsberg [RN9092] Hans Kaarsberg
født Petersen
 
Familie (F72)
 
742 Copulerede i Domkirken:
[RN9179] Skibscaptain J. Gaarn og [RN9184] Jomfru Anne Sophie Larsen.
 
Familie (F68)
 
743 d 9 Fag 2 Etager, til Pakhuus og Kornlofter, i nederste Etage til et Badekammer?, et Pulterkammer. 2.160 Rdl. sølv
e 3 Fag 1 Etage hus i forbindelse med litra d indrettet til 2 Badekamre? og Gang med Køkken. 360 Rdl. sølv
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
744 Da der ikke blev givet et akseptabelt bud på auktionen den 11-02-1790 gentages auktionen den 27-02-1790 og 29-03-1790:
«i»"Da ingen antagelig Bud blev gjort paa Tobaks-Fabriquen [i Spanien 1, matr. nr. 52] [RN9049] Kaarsberg & Compagnie kaldet i Aarhuus ved den derover holdte Auction den 11te Febr. sidstleden [11-02-1790], saa bliver anden Auction derover foretaget den 27de [27-02-1790], og tredje Auction den 29de Martii førstkommende [29-03-1790]. Gaarden, hvorudi Fabriquen er anlagt, bestaaer af 14 Fag Huus til Gaden, 10 Fag Brøghuus, 9 Fag Sidehuus til Haugen, 22 Fag Baghuus, alt 2 Etager Muur og Bindingsværk, samt 17 Fag Halvtag; item Haug plads, og endnu et Huus at tørre Tobaks Blade udi 28 Fag [senere hen anvendt til exercerhus for Dragonregimentet]; de betydeligste Fabrique Redskaber bestaaer i følgende: en stor Presse med 12 Pressebræder og Klozcer, en Dito med 6 Pressebræder og Klozer, og en mindre Dito med Tilbehør, hvilke 3de Presser kan presse paa engang 2000 Pd. Tobak; et Engelsk Skiærværk med behørig Presse, hvorudi er 4 Rum og Skruer, samt 21 Casser med Rammer, indrettet at skiære Biskop Tobak med, 2de Hollandske Skiærværker at skiære Krøl Tobak med, en Karve-Blok med Kniv at skiære fiirskaaren Tobak med, tvende Blokke med tre tobladede Knive at fabriquere Snuus-Tobak med, en Valse med alt Tilbehør at trykke Papiir med, og en Trykkeblok; fremdeles bliver solgt endeel adskillig Slags Tobaks-Blade, og et Partie Tobakker, og endeel Boehave. Aarhuus, den 12te Februarii 1790 [12-02-1790]. N. Hviid C. Fellumb". «/i» 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
745 Da der ikke blev givet et akseptabelt bud på auktionen den 11-02-1790 gentages auktionen den 27-02-1790 og 29-03-1790:«i»
"Da ingen antagelig Bud blev gjort paa Tobaks-Fabriquen [i Spanien 1, matr. nr. 52] [RN9049] Kaarsberg & Compagnie kaldet i Aarhuus ved den derover holdte Auction den 11te Febr. sidstleden [11-02-1790], saa bliver anden Auction derover foretaget den 27de [27-02-1790], og tredje Auction den 29de Martii førstkommende [29-03-1790]. Gaarden, hvorudi Fabriquen er anlagt, bestaaer af 14 Fag Huus til Gaden, 10 Fag Brøghuus, 9 Fag Sidehuus til Haugen, 22 Fag Baghuus, alt 2 Etager Muur og Bindingsværk, samt 17 Fag Halvtag; item Haug plads, og endnu et Huus at tørre Tobaks Blade udi 28 Fag [senere hen anvendt til exercerhus for Dragonregimentet]; de betydeligste Fabrique Redskaber bestaaer i følgende: en stor Presse med 12 Pressebræder og Klozcer, en Dito med 6 Pressebræder og Klozer, og en mindre Dito med Tilbehør, hvilke 3de Presser kan presse paa engang 2000 Pd. Tobak; et Engelsk Skiærværk med behørig Presse, hvorudi er 4 Rum og Skruer, samt 21 Casser med Rammer, indrettet at skiære Biskop Tobak med, 2de Hollandske Skiærværker at skiære Krøl Tobak med, en Karve-Blok med Kniv at skiære fiirskaaren Tobak med, tvende Blokke med tre tobladede Knive at fabriquere Snuus-Tobak med, en Valse med alt Tilbehør at trykke Papiir med, og en Trykkeblok; fremdeles bliver solgt endeel adskillig Slags Tobaks-Blade, og et Partie Tobakker, og endeel Boehave. Aarhuus, den 12te Februarii 1790 [12-02-1790]. N. Hviid C. Fellumb". «/i» 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
746 Da det ved 3. Auktion
.. over de Boet efter [RN9092] Skipper Kaarsberg tilhørende faste Ejendomme .. er bleven forkastede ...
afholdes en 4. Aukt.: Gaarden Nr. 520 paa Fiskergade [Fiskergade 91, matr. nr. 125] , heri Byen, bestaaende af 8 Fag 2 Etage grundmuret Forhuus,
samt 4 Fag Fjellebaghus Stedet Nr. 521 paa samme Gade [Fiskergade 93, matr. nr. 124] , best af 4 Fag 2 Etage grundmuret Forhus.
Med Ejendommene følger den lige ned for disse beliggende Gaardplads, ned til Aaen, mod hvilken der er opført en særdeles solid Stenmole...

 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
747 Da han i sin alderdom overdrager handelen i Emervad til den ældste søn, flytter han ind i den ved ægteskabet med [RN9351] Inger i 1663 erhvervede gård Søren Molboes Gård. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
748 Da han udi Aaret 1727 kiøbte Østergaard [Hovedgården Østergaard i Aasted Sogn, Salling], havde han forlængst derudi 3die Prioritet 1500 Rdr., og desforuden havde paa Rente andre Stæder, som hans sal. [RN9339, RN9340] Forældre efterlod hannem 7000 Rdr. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
749 Da Interessenterne udi den af [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus 1778 anlagde Tobaks-Fabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?] har bragt i Erfaring, at der under Fabriquens Stempel er solgt frabemældte Aarhuus i Detail-Handel Carduus Tobak, som hverken er fabriqueret, eller kommet fra denne Fabrique, hvilken tobak er baade slet af Bonitet og ulovlig Vægt, finde de sig beføiede, sligt at bekiendtgiøre, med allerskyldigest Anmodning, at om nogen hist eller her skulde have kiøbt, og endnu have noget af dette forfalskede Tobak, de da ville beviise Interessentskabet den godhed, og for deres Regning sende det til Fabriquen, da deres Navne skal blive fortiede.

Aarhuus den 18. Februar 1780 [18-02-1780] [RN9049] A. Kaarsberg og Interessenter.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
750 Da jernbanen anlagdes i 1861-1862 indgik en del af den gamle Kirkegård [uden for Mindeport nu Rutebilstation] ved Amtmandstoften [og Mallings jord på Toftejorden matr. nr. 5] i de arealer, som eksproprieredes, "og da man begyndte at grave ud, kom forfædrenes gulne Ben frem af den fordums Kirkegaard".
 
Malling, Niels (I7)
 
751 Da Købmand Marcus G. Bech heri Byen for os har anmeldt, nu at have truffen en saadan Overenskomst med samtlige sine Creditorer, at han nærer Haab om disses Samtykke til at Boes Extradition, og vi, selv om dette ikke skee deelviis, og da i ethvert Tilfælde saavel Tidsomstændighederne som de indviklede Forhold mellem dette Bo, [RN9092] j.B. Kaarsbergs og flere Boer, gjorde det i høi Grad ønskeligt, at en Ordning af disse sidste i Forbindelse med Udbetaling af de disponible Midler snarest muligt kunde finde Sted saa have vi i samtlige foranførte Øiemed berammet en Skiftesamling...

L.P. Schmidt Dahl.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
752 Dahl er flyttet til [RN9002] Købmand A. Mallings Gaard No. 341 paa Mindegade.
 
Malling, Andreas (I2)
 
753 Dampbrænderi i min Gaard Nr. 39 ved Mindeport
[Dynkarken 39-41] kan faaes tilleie enten som Brænderi eller til
Farveri eller anden Bedrift.
[RN9034] Niels Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
754 Dampbrænderiet i min Gaard Nr. 39 ved Mindeport [Dynkarken 41] kan faaes tilleie enten som Brænderi eller til Farveri eller anden Bedrift.

En Hestestald til 4 Heste med Fourageloft kan faaes tilleie til October Flyttedag [Dynkarken 39] [01-10-1873].

To Kjældere [nr. 41 og 43], et Loft og flere Pakhuusrum kunne faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1873].

En lille Leilighed til 60 Rdr. kan faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1873] [Dynkarken 39].

To Værelser kunne faaes tilleie for 30 Rdr. aarlig [Dynkarken 39].
[RN9034] Niels Mallings Enke [indrykket over 5 annoncer efterfølgende hinanden].
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
755 Danske Statsbaner. Fra den 1ste April d.A. [01-04-1887] fordeles de i Kontorerne ansatte Assistenter i følgende Lønningsklasser:

I 2den Lønningsklasse: ...[RN9004] R. Malling... 
Malling, Rasmus (I4)
 
756 Datoen formodentlig svarende til hans køb af Trods Katholm.
Boden har i brandtaksationen 1791 f. nr. 271. 
Olufsdatter, Maren (I254)
 
757 Datteren [RN9343] Lisbeth Pedersdatter arver halvparten af gården [Immervad 6, matr. nr. 389], af den store Damhave [ved Aarhus Mølle] og af al løsøre.

Jeg formoder, at enken [RN9357] Kirsten Pedersdatter arver den anden halvdel, hvilket indikerer, at Kirsten er på vej ind i et nyt ægteskab, eftersom Anne Thestrup også har opgivet Kirsten som mor til Lisbeth.

Ved sit Giftermaal [med RN9357] blev han [RN9344] Ejer af Halvparten af Basballegaarden, samt andet Købstadsgods. 
Christensen, Jens (I344)
 
758 Datteren [RN9343] Lisbeth Pedersdatter arver halvparten af gården [Immervad 6, matr. nr. 389], af den store Damhave [ved Aarhus Mølle] og af al løsøre.

Jeg formoder, at enken [RN9357] Kirsten Pedersdatter arver den anden halvdel, hvilket indikerer, at Kirsten er på vej ind i et nyt ægteskab, eftersom Anne Thestrup også har opgivet Kirsten som mor til Lisbeth. 
Pedersdatter, Kirsten (I357)
 
759 Datteren [RN9343] Lisbeth Pedersdatter arver halvparten af gården [Immervad 6, matr. nr. 389], af den store Damhave [ved Aarhus Mølle] og af al løsøre.

Jeg formoder, at enken [RN9357] Kirsten Pedersdatter arver den anden halvdel, hvilket indikerer, at Kirsten er på vej ind i et nyt ægteskab, eftersom Anne Thestrup også har opgivet Kirsten som mor til Lisbeth. 
Basballe, Lisbeth Pedersdatter (I343)
 
760 Datteren [RN9343] Lisbeth Pedersdatter arver halvparten af gården [Immervad 6, matr. nr. ], af den store Damhave [ved Aarhus Mølle] og af al løsøre.

Jeg formoder, at enken [RN9350] Kirsten Pedersdatter arver den anden halvdel, hvilket indikerer, at Kirsten er på vej ind i et nyt ægteskab, eftersom Anne Thestrup også har opgivet Kirsten som mor til Lisbeth. 
Basballe, Peder Nielsen (I349)
 
761 De eligerede Borgeres Deliberat. i Forsamling med Magistraten 22/8 1816 [22-08-1816].
Fra [RN9001] Hr. Købmand Malling var indkommen Skrivelse under 12. dennes [12-08-1816] om at vorde entlediget som eligeret paa Grund af sit svage Helbred, i hvilken Anledning man besluttede ved næste Raadstue-Samling at foretage Valg paa sædvanlig Maade til en Borgers ansættelse i bemeldte Hr. Mallings Sted.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
762 De nævnte parceller er formodentlig udstykket fra matr. nr. 5 med henblik på bebyggelse og som følge heraf overflyttet til Aarhus Bygrunde med en deraf øget beskatning:
Gammelt matr. nr. 5c nyt matr. nr. 121 [RN9002] A. Malling, bebygget
Gammelt matr. nr. 5f nyt matr. nr. 122 Folkethingsmand Niels Jensen, bebygget
Gammelt matr. nr. 5g nyt matr. nr. 123 Rasmus Pedersen, ubebygget
Gammelt matr. nr. 5h nyt matr. nr. 124 Murer Chr. Christensen, bebygget
Gammelt matr. nr. 5i nyt matr. nr. 125 Christen Nielsen, ubebygget
Gammelt matr. nr. 5k nyt matr. nr. 126 Maskinbyggerthe? Laursen, bebygget
Gammelt matr. nr. 5l nyt matr. nr. 127 Chr. Christensen mfl. ubebygget 
Malling, Andreas (I2)
 
763 De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteders Udsalg af Støbegods, Agerbrugsmaskiner og Bygningsmateriale er hos

[RN9006] J. G. Malling Mindeport
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
764 De tilsyneladende to sidste annoncer med chokolade fra P.Chr. Deichmanns Fabrikshandel ses i avisen den 25-03-1867 og 04-07-1867:«b»

P. Chr. Deichmanns
Fabrikshandel.
«/b»Første Sølv-Priismedaille
Stockholm 1866.
«b»Dampchocoladefabriken
"Elisabethsminde",
«/b»grundlagt 1831, nyopbygget 1866,
«b»Kjøbenhavn,«/b»
anbefaler dHrr. Handlende og Forbrugere sine Vanille-, Kryder- og Sundhedschocolader, Stangchocolader, Dessertchocolader, Chocoladepastiller, Pralines & andre Chocoladebonbons i nyeste Parisersmag & Indpakning.
«b»Deichmanns Chocolade«/b», der udelukkende forarbeides paa de nyeste Pariser-Granitmaskiner af en anerkjendt dygtig Pariser-Mester og tilberedes af de meest udsøgte Raaproducter, directe indførte fra Productionsstederne ved egne Agenter, faaes til Fabrikspriser hos følgende Herrer Handlende:«b»

«/b»Hr. [RN9007] Capt. N. Mallings Enke
Hr. H.M. Ellermann
Hr. H.M.P. Schouby
Hr. Chr. Steenberg
i Aarhuus."
[Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
samt hos de fleste større Handlende saavel i Provindserne som i Hovedstaden." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
765 Deltog i Administratoriet for Raffinaderiet i Aalborg, som medvirkede til hans økonomiske deroute. Kaarsberg, Hans (I102)
 
766 Den 01-01-1843 (Matriklen 1844) står [RN9007] Købmand Malling i Aarhus opført som ejer af Viby, Marselisborg Hovedgård, matr. nr. 3.
Parcellen er oprindelig vurderet til: 1 tønde-3 skæpper-3 fjerdingkar-1 1/3 album hartkorn (Matriklen 1844), nu i den nye matrikel 1844: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1/2 album hartkorn og sat i gammel skat med 7 rbd. 40 sk.

Se også min artikel: «i»05 1825-1843 Marselisborg Hovedgårds sogne- og hartkornsekstraktprotokoller«/i»
 
Malling, Niels (I7)
 
767 Den 01-09-1812 indrykker [RN9001] R. Malling og [RN9201] Peder Larsen Schmidt flg. bekendtgørelse:
"Bekiendtgiørelser.
For de Brandlidte i Hobroe er til os indkommen til Dato:"
herefter følger en oversigt over 17 bidragsydere med et samlet bidrag på 427 Rdlr.

"som denne Uge Afgaaer med Ugeposten til Øvrigheden der, for derved at lindre de Bedrøvedes Hierter; det Mere i Vente, som denne Byes [Aarhus] respective Indvaanere og Omegnens Beboere vil yde de trængende Medmennesker, modtages og besørges afsendt.
[RN9001] R. Malling. [RN9201] Peder Larsen Schmidt.

Den 08-09-1812 indrykker Malling og Schmidt igen en liste over 37 nye bidragydere med et samlet bidrag på 381 Rdlr.

Den 09-09-1812 er der indrykket tre beskrivelser/opfordringer til at hjælpe de brandlidte i Hobro. Om ildebranden skriver sognepræsten N.C Spur og J.P. Rommedal flg.:
"Onsdagen den 19de August sidst [19-08-1812], Kl. imellem 10 og 11? Formiddag, opkom her en ulykkelig Ildebrand, som op? til 3 Timer lagde næsten den halve Deel af Byen [Hobro] i Aske. Det blæste strærkt, og Husene vare for størstedelen straatækte, saa menneskelig Magt lidet kunde udrette hvor Vinden bar hen? Elendigheden er større, end den her kan beskrives; 26 større og mindre Gaarde og Huse ere bleven et Rov af? Luerne; imellem 30 og 40 Familier ere blevne huusvilde, og de fleste af dem have ikke faaet mere reddet end de faa Klæder de vare iførte. Huusfædrene, som vare i god Næringsvei, tildeels formuende, have tabt alt indtil? Livets første Nødvendigheder og med jamrende Kone og Børn see den sørgeligste Fremtid imøde, dersom Gud ikke vækker gode Menneskers Hierte til Medlidenhed. Ædle Medborgere! Danske Mænd! som viste mangengang eders Lyst til at hielpe i Nødens Stund, og med Velvillie kvægede de Hungrige, klædte de Nøgne! kan eders medlidende Øine paa denne skrækkelige Seene, tænk eder den Nød og Elendighed, hvorunder denne liden Byes Indvaanere sukke, og ræk en hielpsom Haand til vore ulykkelige brandlidte Brødre, som ere huusvilde, brødløse, nøgne. -"
Indlægget afsluttes med, at de nævnte underskrivere modtager bidrag til de nødlidende, indtil der formodentlig bliver nedsat en kommission til behandling af ulykken. Ejendommene er brandforsikret men næppe indboet. Underskriverne lover at aflægge offentligt regnskab over indsamlingen i aviserne. Underskrevet Hobro, den 24-08-1812 sognepræsten N.C Spur og J.P. Rommedal.

Efter ovennævnte indlæg lover Malling og Schmidt efter opfordring af ovennævnte underskrivere at modtage bidrag fra såvel Aarhus som omegn. Aarhus den 26-08-1812 [RN9001] R. Malling. [RN9201] P.L. Schmidt.

I forlængelse heraf har præsten i Hyllested Præstegård F.Ch. Hjort indrykket en opfordring, hvor han bl.a. med reference til en nylig ildebrand i Øksenmølle By, Fuglslev Sogn [på Mols], hvor 3 gårdmænds gårde og indbo i få øjeblikke gik op i røg, opfordrer til at støtte de 20 til 30 familier i Hobro, som står husvilde efter ildebranden. En i egnen kendt borger i Hobro Andreas Brændstrup mistede således 2 gårde og værdier for i alt 50.000 Rdlr. samt et barn. Også Hjort modtager gaver og vil aflægge regnskab herfor. Hyllested Præstegård den 28-08-1812. F.Chr. Hjort.

Wikipedia fortæller, at den 19-08-1812 brændte 26 huse og den 02-02-1813 10 gårde og huse (den sidste gang blev ilden påsat af en 18-årig pige, der 15-03-1814 henrettedes tæt uden for byen).

Den 06-10-1812 indrykker Malling og Schmidt endnu en oversigt over nye bidragsydere, hvor indsamlingen nu er nået 1.817 Rdlr. 56 Mk.

Den 02-11-1812 indrykker de en liste med bidragsydere fra sogne andre steder i Østjylland, og det samlede beløb udgår nu 2.389 Rdlr. 80? Mk.

Den 10-11-1812 er man nået 2.717 Rdlr. Den 19-01-1813 har præsten i Hyllested Præstegård F.Chr. Hjort fremsendt 247 Rldr. 32 Mk. til Malling og Schmidt, som har videresendt pengene til Kommissionen, som nu åbenbart er nedsat til at behandle ulykken.

Den 17-03-1813 er iflg. A.F. Just i Viborg jf. Viborg Samler den 18-03-1813 indsamlingen nået op på 8.211 Rd. 80 Sk., en indberetning Malling og Schmidt refererer til den 13-04-1813, hvor de fremsender et bidrag på 306 Rdlr. 12 Sk. til Kommissionen.

I maj 1813 fremder de også penge og den 09-10-1813 afsendes yderligere et beløb på 200 Rdlr. til Kommissionen. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
768 Den 03-01-1827 indrykker bestyrerne for Aarhuus Stifts offentlige Bibliothek [oprettet 1821] en oversigt over gaver, som biblioteket har modtaget siden sidste oversigt. Her nævnes RN9049 afgangne færgeløbskasserer Kaarsberg som en af bidragyderne. Om der er tale om en boggave, Kaarsberg selv har givet, eller der er tale om en gave fra hans bo til biblioteket, kan vi ikke se. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
769 Den 05-07-1847 ejer toldbetjent Mussmann forsikring nr. 367, Dynkarken østre side, hus nr. 372 [Spanien 7, matr. nr. 49], men ejendommen er på et senere tidspunkt solgt til [RN9002] købmand A. Malling:

«tab»a. forhus 360 rdr. sølv 64) 1847 367

og taksation 51-4 fortæller flg.:

a. 3 fag forhus, 1 etage, egebindingsværk og mur, til værelser med gibsede lofter og køkken, 1 kakkelovn, á 120 360 rdr. sølv 63) 1847 51-4

Den 25-06-1853 videresælger han den til købmand J.G. Stelfeld.


 
Malling, Andreas (I2)
 
770 Den 11-02-1836 indfandt vurderingsmændene murermester J. Lund og tømrermester Ib Gundersen i købmand Niels Mallings gård i Dynkarken forsikringsnummer 366 for efter anmeldelse til Magistraten at vurdere denne til forsikring foranlediget af ildebranden den 20-12-1835 og de heraf afledte reparationer og andre forandringer. Forsikringen er tidligere takseret under nr. 31-12, 122-3 og 149-1. Den sidste vurdering lyder på 6.400 Rdl. sølv

a. Et Forhuus [nr. 39] til Gaden 10 Fag 2 Etager med Skorstene og en Port i 2 Fag, Egebindingsværk og Muur, samt teglhængt [tagsten], indrettet til Beboelse med gibsede og malede Værelser, heri er 4 Jern Kakkelovne, Faget takseret til 240 Sedler? 2.400 Rdl. eller 2.400 sølv

b. Et Forhuus [nr. 41] 8 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, dog Forsiden til Gaden Grundmuur, indrettet til Butikstue og Kontoir, Kjælder under 5 Fag, 2 Kakkelovne, á 160 1.280 Rdl. eller 1.280 sølv

c. Et Sidehuus synden i Gaarden, 12 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser, Kjøkken Bryggers og Brænderi med et aldeles nyt Brændevinstøj, bestaaende af 2 indmurede Kobber Kjedler, paa 2 og 3 Td [tønder] Rum, et Mælkekar og Svaletønde, et Støbekar og et Bryggerkar. 2 Jern Kakkelovne, á 200 2.400 Rdl. eller 2.400 sølv

d. Et Halvtag for Enden af dette Sidehuus [til nr. 41] 5 Fag 1 Etage, med stenbehængt [tagsten] og fjelbeklædt [beklædt med brædder], deri en Trappegang [op til svalegangen i sidehuset?], á 20 100 Rdl. eller 100 sølv

e. Et Dito Huus [sidehus] norden i Gaarden [til nr. 39], 20 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, hvorved dog maa bemærkes, at Bagsiden i de 7 [fag] østlige i underste Etage af Grundmuur, teglhængt, indrettet til Pakhuus, Korn- og Paklofter, Stald, Brænde og Materialhuus m.m. samt Lokum heraf takseret:
de 13 vestfra Fag á 90 1.170 Rdl. 1.170 sølv
de 7 østfra Fag á 130 910 Rdl. eller 910 sølv

f. Et Baghuus østen i Gaarden, 21 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Stald og Pakhuus, Port i 2 Fag, á 120 2.520 Rdl. eller 2.520 sølv

g. Et nyt Baghuus i Baggaarden, 8 Fag 1 Etage, Muur og Egebindingsværk indrettet til Stald, Pakhuus m.m. á 50 400 Rdl. eller 400 sølv

Takseret under 31-12 [1827], 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836]
 
Malling, Niels (I7)
 
771 Den 11-09-1750 meddelte Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, at der den 07-09-1750 under det Kongelige General Post-Amts Segl udgik en plakat, hvori man meddelte, at den af Hans Kongelige Majestæts forordning af 17-07-1750 bevilgede Jyske agende Post afgår første gang fra Aalborg den 23-09-1750, hvorefter den fortsætter frem og tilbage hver 14. dag. Den agende post ekspederes undervejs hos postekspeditører og værter bl.a. hos Sr. Kaarsberg i Aarhus [RN9079 Peter Andreasen Kaarsberg], hvortil den er kommet via Brøndby færgehus på Samsø og Norsminde.
 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
772 Den 14-03-1825 afholdes der auktion hos auktionsdirektør Blichfeldt i Skanderborg over en 42 uvisse gældsbeviser tilhørende proprietær Herschends [RN9552 Michel Pedersen Herschind? død 03-05-1824] bo. Der er tale om forskellige tilgodehavender, som Herschind gennem sit liv har tilegnet sig, men hvor skyldnerne endnu ikke har betalt (hele) gælden. Nogle få poster er benævnt revers [gældsbevis 38)] med et navn på en given person samt en datering. En af disse er værdisat til 2.360 Rbd. sølv.
Således noteres under post "«i»25) en Revers af 22de Decbr. 1797 [22-12-1797], fra [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus, for 150 Rd. dC"«/i». 7b)25-02-1825 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
773 Den 14-03-1825 afholdes der auktion hos auktionsdirektør Blichfeldt i Skanderborg over en 42 uvisse gældsbeviser tilhørende proprietær Herschends [RN9552 Michel Pedersen Herschind? død 03-05-1824] bo. Der er tale om forskellige tilgodehavender, som Herschind gennem sit liv har tilegnet sig, men hvor skyldnerne endnu ikke har betalt (hele) gælden. Nogle få poster er benævnt revers [gældsbevis 38)] med et navn på en given person samt en datering. En af disse er værdisat til 2.360 Rbd. sølv.
Således noteres under post "«i»25) en Revers af 22de Decbr. 1797 [22-12-1797], fra [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus, for 150 Rd. dC"«/i». 7b)25-02-1825 
Herschind, Michel Pedersen (I552)
 
774 Den 14-07-1832 og 04-09-1832 er han igen blevet forsynet med Liebauer hamp og hampeblår til billige priser, den 06-04-1833, 19-04-1833 og 10-05-1833 Rakitzker & 4 bds. [bands] hør, flere sorter hamp & hampeblår, den 24-10-1833 og 26-10-1833 meget fin Rigaer, Liebauer 4, 3 & 2 bands hør i større og mindre partier, den 26-10-1833 tillige blegede hørlærreder sælges stykkevis, den 23-01-1834 flere sorter hør, hamp & hampeblår, den 07-10-1834 blegede og ublegede hørlærreder og bedste 4 bands hør, den 02-07-1835 Riga reen hamp, pashamp & hampeblår samt forskellige sorter Leibauer hamp & hampeblår, den 07-08-1835 fine, hjemmegjorte hørlærreder sælges stykkevis, den 19-09-1835 meget fin hvid & grå Rakitzker-hør og den 20-11-1835 hampeblår. Malling, Niels (I7)
 
775 Den 15-03-1790 afholdes der auktion over [RN9049] Andreas Kaarsbergs 4 år gamle chalup Cicillia Maria, en drægtig 18 Commercelæster ejet af Kaarsbergs fallitbo. I givet fald afholdes der yderligere auktion den 29-03-1790 og 07-04-1790, hvor de om nødvendigt vil blive solgt til den højest bydende:

«i»"Mandagen den 15de Martii førstkommende [15-03-1790], bliver her i Aarhuus een i Byens Havn beliggende Chaluppe, Cicillia Maria kaldet, drægtig 18 Commerce-Læster, [RN9049] Kiøbmand Andreas Kaarsbergs Opbudsboe «b»[fallitbo 38)]«/b» tilhørende, med alle sine staaende og løbende Redskaber, efter den derover forfattede Inventarii-Liste, ved offentlig Auction opraabe og bortsolgt, om antagelig Bud skeer, i anden Fald er over samme berammet endnu en Auction til den 20de Martii [20-03-1790] og Tredje og sidste Auction til den 7de April førstkommende [07-04-1790], da denne Chaluppe, som ikkuns er 4 Aar gammel, absolut og uden videre Auctions Holdelse til den Højestbydende bliver bortsolgt; thi ville de Lysthavende til bemelte Tid og Sted sig behagelig indfinde. Aarhuus, den 12te Februarii 1790
Ole Gylling. C. Westergaard"«/i». 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
776 Den 15-03-1790 afholdes der auktion over [RN9049] Andreas Kaarsbergs 4 år gamle chalup Cicillia Maria, en drægtig 18 Commercelæster ejet af Kaarsbergs fallitbo. I givet fald afholdes der yderligere auktion den 29-03-1790 og 07-04-1790, hvor de om nødvendigt vil blive solgt til den højest bydende:
«i»"Mandagen den 15de Martii førstkommende [15-03-1790], bliver her i Aarhuus een i Byens Havn beliggende Chaluppe, Cicillia Maria kaldet, drægtig 18 Commerce-Læster, [RN9049] Kiøbmand Andreas Kaarsbergs Opbudsboe [fallitbo 38)] tilhørende, med alle sine staaende og løbende Redskaber, efter den derover forfattede Inventarii-Liste, ved offentlig Auction opraabe og bortsolgt, om antagelig Bud skeer, i anden Fald er over samme berammet endnu en Auction til den 20de Martii [20-03-1790] og Tredje og sidste Auction til den 7de April førstkommende [07-04-1790], da denne Chaluppe, som ikkuns er 4 Aar gammel, absolut og uden videre Auctions Holdelse til den Højestbydende bliver bortsolgt; thi ville de Lysthavende til bemelte Tid og Sted sig behagelig indfinde. Aarhuus, den 12te Februarii 1790
Ole Gylling. C. Westergaard"«/i». 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
777 Den 17-11-1843 (Matriklen 1844) står [RN9001] Købmand R. Malling rettet til Købmand R. Mallings Arvinger [RN9002 Andreas Malling og RN9007 Niels Malling] [skal være RN9007 Niels Malling] som ejer af Aarhus, Vor Frue Sogns toftejorder eller vænger, matr. nr. 4 [skal være matr. nr. 5].

Se også mine artikler: «i»Aarhus Købstads Markjorder«/i»
 
Malling, Niels (I7)
 
778 Den 21-12-1835 indfandt taksationsmændene murermester J. Lund og tømrermester Ib Gundersen hos købmand Niels Malling i anledning af ildebranden i går aftes den 20-12-1835 i købmandsgården nr. 366 i Dynkarken for at vurdere skadernes omfang.
a. Et Forhuus [nr. 39] 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse med gibsede og malede Værelser. Tidligere vurderet under taksations nr. 122-3 litra a. for 2.230 Rdl. Beskadiget for 2/9 af Forsikringssummen der andrager 495 Rdl. 54 skilling.
b. Et Do [forhus nr. 41] 8 fag 2 etager, Grundmuur til Gaden, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser samt Maltgjøreri. Takseret under nr. 31-12 litra b. for 800 Rdl. Beskadiget for 3/4 der andrager 600 Rdl.
c. Et Sidehuus sønden i Gaarden [til nr. 41], 12 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser, Kjøkken og Bryggers samt Brænderi, tidligere takseret under nr. 31-12 litra c for 1.100 Rdl. Beskadiget med 2/11 der andrager 200 Rdl.
Samlet skadeserstatning 1.295 Rdl. 54 skilling.
Købmand Niels Malling kunne med sin underskrift erklære sig tilfreds med erstatningens størrelse.
 
Malling, Niels (I7)
 
779 Den 23-05-1807 og 08-07-1809 annoncerer Güldencrone 120 heraf 60 tdr. land mod Aarhus Mark til salg. 7b)23-05-1807, 08-07-1809
Af matrikelkortet for Marselisborg Hovedgård udfærdiget i 1806 formodentlig i denne anledning fremgår det, at Malling er ejer af matr. nr. 3. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
780 Den 25-06-1853 sælger [RN9002] købmand A. Malling ejendommen hus nr. 372 [Spanien 7, matr. nr. 49] til fabriquir J.G. Stelfeld for 600 rdr.
 
Malling, Andreas (I2)
 
781 Den 25-07-1794 holdes auktion over en del tobaksfabrikredskaber og andre varer i den gård, hvor den Kaarsbergske fabrik blev drevet (Spanien 1, matr. nr. 52). Nærmere oplysninger herom kan fås hos bl.a. RN9263 Peder Herskind og RN9049 Peder Kaarsberg? Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
782 Den 27-09-1816
Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard.
Af denne Gaard er omdannet Forhuus litra a og Sidehuus litra b hvorimod er opførte:
a) 11 Fag Forhuus 2 Etager, Grundmuur til Beboelse, med Port i 2 Fag, og Kjelder [kælder] under 6 Fag, á 300 3.300 Rdl.
b) 7 Fag Sidehuus 2 Etager Muur og Bindingsværk, med Svale? [svalegang], den nederste Etage til Værelser og Kjøkken, den øverste til Pakhuus, á 170 1.190 Rdl.
c) 3 Fag 1 Etage Halvtag, Muur og Bindingsværk, á Fag 70 210 Rdl.
De forhen under c, d og e anførte Halvtage og Baghuus nu vurderet? til den forrige Taxationsvurdering [vurdering svarende til den forrige vurdering] 370 Rdl.
Samlet vurdering 5.070 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
783 Den 28-04-1790 indkalder opbudsmændene købmand O. Gylling og prokurator C. Westergaard i Aarhus efter kongelig bevilling af 12-03-1790 kreditorerne til inden for 1 år og 1 dag at fremkomme med deres dokumenterede tilgodehavender hos [RN9049] købmand Andreas Kaarsbergs fallitbo i Aarhus. Møderne i boet afholdes efterfølgende den 01-07-1790, 01-10-1790 samt 03-01-1791, 07-04-1791 og 28-06-1791. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
784 Den 28-05-1841 står [RN9007] Købmand Malling i Aarhus opført i hartkornsekstraktprotokollen afleveret den 28-05-1841 (den yngre) som ejer og bruger af Viby Sogn, Marselisborg Hovedgård matr. nr. 3.
Mallings jordlod er oprindelig vurderet til: 1 tønde-3 skæpper-3 fjerdingkar-1 1/3 album hartkorn (1688-matriklen), efterfølgende rettet til 0 tønder-5 skæpper-3 fjerdingkar-2 1/3 abum hartkorn og nu til den nye matrikel 1844 boniteret til: 0 tønder-6 skæpper-0 fjerdingkar-1/2 album hartkorn privilegeret [skattefri] jord

Se også min artikel: «i»05 1825-1843 Marselisborg Hovedgårds sogne- og hartkornsekstraktprotokoller«/i» 
Malling, Niels (I7)
 
785 Den 7. November [07-11-1847] døbtes skibsbygmester Thomsen's Datter Hertha i Domkirken.
Faddere: [RN9034] Fru Malling. Jomfru Ida Jahnsen, Cancelliraad Rasmussen, Købmand Kuur og Mægler Thomsen.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
786 Den af mig i en Aarrække førte
«b»Kolonial- og Produktforretning
«/b»har jeg Dags Dato overdraget til Hr. Frantz Gertzen. Idet
jeg takker mine ærede Kunder for den mig viste Tillid og Vel-
villie, beder jeg samme overført paa min Efterfølger.
Aarhus, den 1ste April 1892 [01-04-1892]
[RN9006] J. G. Malling

I Henhold til Ovenstaaende tillader jeg mig at anbefale mig
til Hr. J.G. Mallings tidligere Kunder og til Enhver, som for
Fremtiden vil forunde mig sin Søgning. Streng Reellitet [det at være reel] og
hurtig Betjening skal stedse være mit Formaal.
Aarhus, den 1ste April 1892.
Frantz Gertzen
Mindeport
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
787 Den af [RN9007] Captain og Købmand N. Malling i Aarhuus mod Directionen for Skibsforsikringsforeningen i Nørrejylland anlagte Sag, betr. Sidstnævntes Forpligtelse til at betale ham den Skade, som hans Skonnert "Isabel", ved at strande paa Svanegrunden ved Endelave den 21. December 1852 [21-12-1852] har lidt, er forleden bleven paakjendt af Landsoverretten i Viborg, hvis Dom er saa lydende:
"De Indstævnte, Directionen for Skibsforeningen for Nord Jylland, bør til Citanten, Captain og Købmand N. Malling, betale de i den opgjorte Dispache anførte Erstatningsbeløb 237 Rdr. 47 Sk. med Renter deraf fra 27. Juni 1854 [27-06-1854] indtil Betaling skeer. Det Idømte udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse.
Processens Omkostninger ophæves.
 
Malling, Niels (I7)
 
788 Den af [RN9007] Captain og Købmand N. Malling i Aarhuus mod Directionen for Skibsforsikringsforeningen i Nørrejylland anlagte Sag, betr. Sidstnævntes Forpligtelse til at betale ham den Skade, som hans Skonnert "Isabel", ved at strande paa Svanegrunden ved Endelave den 21. December 1852 [21-12-1852] har lidt, er forleden bleven paakjendt af Landsoverretten i Viborg, hvis Dom er saa lydende:
"De Indstævnte, Directionen for Skibsforeningen for Nord Jylland, bør til Citanten, Captain og Købmand N. Malling, betale de i den opgjorte Dispache anførte Erstatningsbeløb 237 Rdr. 47 Sk. med Renter deraf fra 27. Juni 1854 [27-06-1854] indtil Betaling skeer. Det Idømte udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse.
Processens Omkostninger ophæves.
 
Malling, Niels (I7)
 
789 Den Beboelsesleilighed, som [RN9184] Madame Gaarn for Tiden beboer, er tilleie til October Flyttetid [01-10-1854]. Leiligheden bestaaer af en Stue paa 3 Fag, og dito paa 2 Fag til Gaden, Sovekammer paa 2 1/2 Fag, Alt tapetseret, 3 Kakkelovne, Kjøkken med Comfur, Pigekammer, Garderobe, 2 Fag Kjælder, 9 Fag Loft samt Vaskehuus.
Det bemærkes, at det Hele er ganske nyt opbygt i 1853

Aarhuus, i September 1854 [09-1854] J. C. Fastrup
 
Larsen, Ane Sofie (I184)
 
790 Den Beboelseslejlighed, som Hr. Commandeur Kierulff tidligere har beboet i Stue-Etagen af min Gaard Nr. 367, kan for Sommerhalvaaret faaes tilleie for 100 Rdr.
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
791 Den Deichmannske Handels Chokoladefabrik i København fortsætter deres fælles annoncering for chokolade, hvor man dels roser sit produkt dels oplyser navnene på forhandlerne rundt omkring i landet.

Annonceringen starter den 08-05-1837 for Niels' vedkommende og varer ved også under Niels' kone RN9034 Mathilde Kirstine Linnemanns overtagelse af købmandsforretningen i Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 efter hans død i 1862. I Niels Mallings købmandstid får annoncen 4 forskellige udformninger, hvor indholdet herunder forhandlerkredsen har mindre variationer. De 4 perioder er: 08-05-1837 til 29-12-1837, 24-02-1838 til 24-12-1839, 06-02-1840 til 29-12-1847 og 16-04-1848 til 19-08-1862. De 4 forskellige annoncer er vist under startdatoen.

Annonceringen den 06-02-1840:
"Damp-Chokolade,
udarbeidet til den fuldkomneske Fiinhed i den Deichmannske Handels Chokoladefabrik ved Kjøbenhavn, erholdes til Fabrikpriserne: 2 Mk. 4 sk. a 8 Mk. pr. Pd.
L. Chr. Schmidt
L.P. Schmidt
A.W. Stigaard
S. Lind
[RN9007] N. Malling og
Chr. Christensen
i Aarhuus."
[Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
"Ligesom Fabricatet med fuld Føie kan anbefales som fortrinligt, saaledes er der ogsaa sørget for smagfuld Udstyring." 
Malling, Niels (I7)
 
792 Den ene fattigbod blev senere afhændet, og siden har "Basballes Boder" været bolig for 11 enker i 6 beboelseslejligheder. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
793 Den forestaaende Akkord i B.'s [købmand Marcus G. Bechs] Fallitbo gaar ud paa, at Vexel- og Haandskriftscreditorer, skulle, foruden de Procenter, der tillægges Indehaveren af Vexler med [RN9092] Kaarsbergs Endose, hvilke strax udetales, for deres oprindelige Fordringer endvidere have 45 p.Ct., hvoraf de 25 p.C. strax skulle udbetales, 10 p.C. i Dec. Termin og de øvrige 10 p.Ct. enten samme Termin eller noget senere. Regnings-Creditorene der kun ere faa, skulle tillægges 25 p.Ct. ..."
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
794 Den følgende Dag, nemlig Onsdagen den 9de April førstkommende [09-04-1794] om Formiddagen Kl. 9, bortsælges i forbenævnte Gaard ved Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] nogle Kakkelovne, Borde, Kaaber Kiedler [kobberkedler], adskilligt Jern Redskab m. v.

[Det er formodentlig justitsråd Fønss, som sælger fabrikkens inventar.] 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
795 Den Gaard uden for Mindeporten og det derved liggende Exerceerhuus er underhaanden at faa tilkiøbs af Eieren [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind paa Broberg.

 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
796 Den hertil hørende taksation under nr. 31-12 pr. 1827:
Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Gaard Matr. nr. 335:
a) Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Pakhuus, med 3 Jernkakkelovne og Port i 2 Fag a 110 1.100 Rdl. eller 1.010 sølv
b) Forhuus 8 Fag 2 Etager Grundmuur til Gaden, samme for øvrigt, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 2 Jernkakkelovne, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 5 Fag a 110 880 Rdl. 800 sølv
c) Sidehuus sønden i Gaarden 12 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser Kjøkken og Bryggers med 2 Jernkakkelovne, 2 indmurede Kobberkedler på 2 og 3 Fj [fjerdingkar] Rum, Maltkar og Brændevinstønde 1 ?? og 1 Bryggersrør? a 100 1.200 Rdl. 1.100 sølv
d) Halvtag for Enden af Sidehuuset 5 Fag 1 Etage med Stenbehængt og Fjel beklædt Muur 30 Rdl. 30 sølv
e) Sidehuus norden i Gaarden 18 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Stald, Pakhuus, Kornlade og Brændehuus a 60 1.080 Rdl. 990 sølv
f) Baghuus 17 Fag 2 Etager Egebindingsværk og Muur, til Pakhuus og Stald, Port i 2 Fag a 70 1.190 Rdl 1.090 sølv
g) Halvtag 8 Fag 1 Etage, Bindingsværk og Muur, til Pakhuus og Vognremise a 30 240 Rdl. 220 sølv
Samlet forsikringssum 5.240 sølv


Ejendommen er takseret under:
prot. 31-12 [1827-1836], 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836]

 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
797 Den Huus leilighed, som Hr. Kammerraad Frost beboer i min Gaard Nr. 367 ved Middelport, kan faaes tilleie fra October d. A. [01-10-1851].

[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
798 Den Huusleilighed Hr. Kjøbmand Heinr. Mertz beboer i min Gaard ved Mindeporten, er til førstkommende Flyttetid eller forinden at erholde tilleie

Aarhuus, den 5. September 1842 [05-09-1842]
[RN9007] N. Malling

[Dynkarken 39-41 (her bor familien Malling) og Spanien 1 (er overtaget efter Cicilias død af broderen RN9002 Andreas Malling) kan udelukkes som værende stedet, hvor ovennævnte lejlighed udlejes. I stedet er det nærliggende at udpege Dynkarken 43 (som udlejes efter Cecilias død den 17-04-1841. I så fald bliver den udlejet til kommandør i flåden A.C. Kjærulff.]. 
Malling, Niels (I7)
 
799 Den hyggelige Leilighed, jeg selv beboer paa 1. sal i min Eiendom paa Frederiksgade Nr. 71, kan paa Grund af indtrufne Omstændigheder faaes tilleie enten strax eller til 1. December [01-12-1869].
Leiligheden kan efter Leierens Ønske komme til at bestaa af 2 eller 4 Værelser med Kjøkken, Spisekammer, Loftsplads, Brænderum etc.

[RN9027] Chr. Malling
 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
800 Den mig tilhørende Gaard udenfor Mindeport
Matr. Nr. 378a og b [matr. nr. 378a, matr. nr. 378b] [Spanien 19, matr. nr. 43],
som tidligere har
været beboet af Herredsfoged Lilliensskjold,
kan erholdes tilkjøbs paa billige Vilkaar, naar
man snarest muligt henvender sig til Procurator,
Bankrevisor C. Møller eller til mig
selv.
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
801 Den nedsatte Commitees Udkast til Conditionerne til Bortleie af Vennelyst vedtages, dog kan et Mindretal (Mørch, [RN9179] Gaarn og Langballe) ikke billige at Byen skal være pligtig at overtage de i Anlægget muelig opførte Bygninger til nogensomhelst Pris.
Man mener at der ved Indrykkelse i Berlingske Tidende skal bemærkes, at Conditionerne ligger til Eftersyn hos to bekjendte navngivne Gjæstgivere i Hovedstaden. 
Gaarn, John (I179)
 
802 Den overordentlige Skat.
Uddrag af listen over indtægtsansættelser for den overordentlige skat. Skatten her i Aarhus er ansat til 1 2/3 %, der forfalder til betaling i tre terminer: 31-01-1868, 31-07-1868 og 31-01-1869.
Skatteprocenten er ens for alle med en indtægt på over 600 Rdr.
Skatten på indtægter fra udenbys ejendomme ec. svarer helt eller delvis til det fremmede sted. Skatten her til byen er anført i ().
Eftersom Mathilde har marken matr. nr. 3 i Viby Sogn kan vi med denne bemærkning regne ud, at hun har en indkomst på 100 Rdr. fra denne mark. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
803 Den rette Eier af en Bancoseddel der for nogen Tid siden er funden i min Stue, kan mod dette Avertissements Betaling afhente samme

Aarhuus, den 4. April 1807 [04-04-1807]
[RN9001] R. Malling
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
804 Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport
Se: M. JX Herskind. Formodentlig Kaarsbergs tidligere Gaard.


 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
805 Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport
Se: M. JX Herskind. Formodentlig Kaarsbergs tidligere Gaard.

"Onsdagen den 13de Maii førstkommende [13-05-1812], bliver ved offentlig Auction, som holdes i den saakaldte Tobakspindegaard uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52], bortsolgt:
... her følger en række emner: stenkul, 30 kurve med fajance eller stentøj tallerkener m.m...
Aarhuus, den 1ste Maii 1812 [01-05-1812] [RN9263?] M. Herskind


 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
806 Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport
Se: M. JX Herskind. Formodentlig Kaarsbergs tidligere Gaard.

"Onsdagen den 13de Maii førstkommende [13-05-1812], bliver ved offentlig Auction, som holdes i den saakaldte Tobakspindegaard uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52], bortsolgt:
... her følger en række emner: stenkul, 30 kurve med fajance eller stentøj tallerkener m.m...
Aarhuus, den 1ste Maii 1812 [01-05-1812] [RN9263?] M. Herskind


 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
807 Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport Se: M. JX Herskind. Formodentlig [RN9049] Kaarsbergs tidligere Gaard. [se 1794]

[RN9263] M. Herskind afholder auktion 13-05-1812 over tallerkener, fade o. lign. i Tobaksspindergården uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52]. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
808 Den sørgelige Efterretning er indtruffen hertil, at Jagten "Lammet", [RN9182] Captain F. Gaarn, der var paa Hjemrejsen fra England med en Ladning Steenkul, er forlist midt i Nordsøen, men at Besætningen lykkeligviis er bleven reddet af et forbiseilende Skib og indbragt til London.
Efter Forlydende skal Fartøiet, der for en Deel var [RN9182?] Førerens Eiendom, ikke være assureret.
 
Gaarn, Frederik (I182)
 
809 Den tidligere ejer Chr. Jørgensen Schoorup ejede ejendommen fra 1702 til 1734, hvor RN9099 Jacob formodentlig har overtaget den. Geding, Jacob Lauritsen (I99)
 
810 Den tidligere ejer er ikke nævnt.
Ejendommen blev opråbt på auktion 26-03-1689, hvor [RN9513] Jens Christensen Wegerslev køber den, men han kan ikke udbetale den del af købesummen, der skulle betales kontant og heller ikke stille sikkerhed for resten. [Han er gået fallit i 1688].
Ejendommen blev efterfølgende 16-04-1689 solgt på auktion til rådstue- og byskriver Christen Jensen Hemb. 
Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
811 Den udenfor Mindeport beliggende Plads, hvorpaa det gamle Exerceerhuus har staaet, er underhaanden at erholde tilkiøbs, enten samlet eller i mindre Dele paa fordeelagtige Pengevilkaar

[RN9034] N. Mallings Enke
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
812 Den ydre Mindeport lå i Dynkarken omtrent hvor nu Sønder Allé går fra og blev bygget i 1690erne. Den indre Mindeport for den østre ende af Mindegade forsvandt først i det 19. århundrede. Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
813 Den [RN9004] Hr. Assistent R. Malling tilhørende Ejendom, Banegaardsvej Nr 19, kan faaes meget billigt tilkjøbs og paa favorable Betalingsvilkaar ved Henvendelse til Prokurator J. Winge.

[Annonceringen gentages i Jyllands Posten 29-03-1888 og 04-04-1888]

 
Malling, Rasmus (I4)
 
814 Den [RN9004] Hr. Assistent R. Malling tilhørende Ejendom, Banegaardsvej Nr. 19, kan faaes meget billigt tilkjøbs og paa favorable Betalingsvilkaar ved Henvendelse til Prokurator J. Winge.
 
Malling, Rasmus (I4)
 
815 Denne parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning.

Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning. 
Malling, Rasmus (I4)
 
816 Denne parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning.

Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning. 
Malling, Andreas (I2)
 
817 Denne parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning. [Matr. nr. 5c må være en ny udstykning fra matr. nr. 5b. Den gamle matr. nr. 5c har fået nyt matr. nr.121] .

Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning. 
Malling, Rasmus (I4)
 
818 Der er tale om forhus og sidehus i Dynkarken 43, som ligger ud til Dynkarken. Samtidig får baghuset med et sidehus matr. nr. 53a ud mod Toldbodgade, som forbliver i børnenes eje. Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
819 Der er tale om forhus og sidehus i Dynkarken 43, som ligger ud til Dynkarken. Samtidig får baghuset med et sidehus matr. nr. 53a ud mod Toldbodgade, som forbliver i børnenes eje. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
820 Der findes ikke et tinglyst skøde. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
821 Der findes ikke et tinglyst skøde. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
822 Der findes ikke et tinglyst skøde. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
823 Der forarbejdes hollandsk, Ukraine, stettinsk og indenlandsk Tobak. I 1780 var der forarbejdet 150.000 Pund Tobak.

Ved drenge forstås læredrenge, og Anna Thestrup er af den opfattelse, at mange af de 64 arbejdere var børn. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
824 Der må være tale om jord, som endnu ikke er udstykket til bebyggelse og derved overflyttes til Aarhus Bygrunde med en højere beskatning til følge. Malling, Andreas (I2)
 
825 Der må være tale om jord, som endnu ikke er udstykket til bebyggelse. parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
826 Der må være tale om jord, som endnu ikke er udstykket til bebyggelse. parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning.
 
Malling, Rasmus (I4)
 
827 Derforuden berettede [RN9337] han at have fundet paa et Stæd [sted] efter sin sal. [RN9340] Moder 4000 Rdr. smaae C 4 Croner [hovedsmykke med Christian IVs monogram?]. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
828 Det behagede Forsynet den 6. ds. [06-07-1828] ved Døden at bortkalde til det Evige min Handelsbetjent Pauli Jacobus Paulsen efter 2 Dages Sygeleie, 24 1/2 Aar gammel, hvilket herved bekjendtgjøres for den Afdødes Familie og Venner

[RN9022] R. Mallings Enke
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
829 Det Deichmannske Chokoladefabrik Elisabetsminde i København indrykker en fælles annonce for deres chokolade, hvor man dels roser sit produkt dels oplyser navnene på forhandlerne rundt omkring i landet.

Annonceringen starter den 08-05-1837 for Niels' vedkommende og varer ved også under Niels' kone RN9034 Mathilde Kirstine Linnemanns overtagelse af købmandsforretningen i Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 efter hans død i 1862. I Niels Mallings købmandstid får annoncen 4 forskellige udformninger, hvor indholdet herunder forhandlerkredsen har mindre variationer. De 4 perioder er: 08-05-1837 til 29-12-1837, 24-02-1838 til 24-12-1839, 06-02-1840 til 29-12-1847 og 16-04-1848 til 19-08-1862. De 4 forskellige annoncer er vist under startdatoen.

Annonceringen den 08-05-1837:
"Chokolade
udarbeidet til den fuldkomneske Fiinhed i det Deichmannske Chokoladefabrik Elisabetsminde ved Kjøbenhavn, udsælges til Fabrikpriser i Aarhuus hos [RN9019?] Chr. L. Schmidts Enke, L.P. Schmidt, S. Lind, A.W. Stigaard, [RN9007] N. Malling og C. Christensen, i Ringkøbing hos J.F. Nyboe, i Weile hos J.C. Boesen, i Callundborg hos J.S. Philipson og i Skanderborg hos U. Jespersen. Det bemærkes, at Chokoladen fabriqueres i dobbelte lukkede Maskiner som opvarmes ved Dampe og drives ved en egen nye Mechanisme med roterende Hjul, hvilket Alt sikkrer Forbrugerne den reenligste Behandling, ligesom det derhos paa det omhyggeligste paasees at Ingredientserne ere af prima Qualitet og staae i et passende Forhold til hverandre, saaledes er der ogsaa i enhver Henseende sørget for smagfulde Vignetter." 
Malling, Niels (I7)
 
830 Det er formodentlig Clemen Jensen eller sønnen [RN9275] Søren Clemmensen, som byggede gården.

Ejendommen en rest af den såkaldte Frands Hansens gård var den første af byens gamle ejendomme, der i 1915 blev flyttet til Den Gamle By efter Borgmestergården.

Huset var oprindeligt på 15 fag, hvoraf de 7 fag blev flyttet til Den Gamle By, 6 fag var for længst borte, af resten 9 fag [2?] blev portfagene ikke skønnet egnet til flytningen. De blev i en periode brugt som økonomibygning for Stadsgartneren og i 1934 indlemmet i museet som ramme om guldsmedens og urmagerens værksted.

Beskrivelse af bygningen.

Også renæssancegården Frands Hansens gård blev genopført i Den Gamle By, hvor den i 1960erne rummede urmagerens butik og værksted samt urmuseet.
 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
831 Det er formodentlig faderen [RN9322] Clemen Jensen eller sønnen [RN9275] Søren Clemmensen, som byggede gården. Clemmensen, Søren (I275)
 
832 Det er formodentlig RN9007 Niels Malling, som nu ejer parcellen. Malling, Andreas (I2)
 
833 Det er formodentlig [RN9322] Clemen Jensen eller sønnen [RN9275] Søren Clemmensen, som byggede gården.

Den rige købmand Hans Raae ejede stedet i begyndelsen af 1800-tallet lejet ud til soldater ved 1. jyske infanteriregiment.

H.J. Gjern boede her i 1830erne, hvorefter han flyttede til Mejlgade 18, efter at have solgt gården til Johan Grundtvig Lihme, der flyttede ind i 1840.

Købmand Marinus Meden var der i en årrække, indtil Frands Hansen overtog ejendommen i begyndelsen af 1880-erne. 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
834 Det er nu bestemt, at Banegaarden kommer til at ligge ved Gartner Ehlers Have, hvorfra den med hestebane føres over "Spanien" og "Grønland" efter på en Svingbro at have passeret tæt øst forbi det såkaldte lysthus over Inderhavnen til den ydre havn:

"Igaar [05-12-1859] paabegyndtes her ved Byen Besigtigelsen af den afstukne Jernbanelinie, og det som derved til Publikums Kundskab, at Banegaarden agtes henlagt Syd for Byen, nemlig til Gartner Ehlers's Have [som lå lige nord for sognegrænsen mellem Viby Sogn og Aarhus], hvorfra den ved en Hestebane føres igjennem Gaden "Spanien" og "Grønland", efter at have paa en Svingbro passeret tæt Øst forbi det saakaldte Lysthuus, over Indrehavnen til den ydre Havn [hvor jernbanen i dag passerer Aarhus Å ved DOKK1]. Forbindelsen over "Spanien" eller Hadsherredsveien skal, for ikke at vanskeliggjøre Færdselen, saavidt muligt skee ved en Viaduct. Jernbanen er bestemt til at føres igjennem en Tunner under Chausseen til Skanderborg [Frederiksbroen i Frederiks Allé], omtrent ved [RN9002] Kbm. A. Mallings Kalkværk Aarhus [nordvest for Frederiks Allé 78, matr. nr. 121]. De Delegerede fra Aarhuus udtalte det Ønskelige for Aarhuus qua Commune i Banegaardens Henlæggelse Nord for Byen, hvori dog ikke kunde opnaaes nogen Forandring [enighed], hvorimod der indrømmes, at Veien [den foreløbige arbejdsvej, den endelige kom i Gl. Banegårdsgade] til Jernbanegaarden, der ei var bestemt til Henlæggelse ligefor nogen Gade blev henlagt ligefor Fredensgade, og at denne Vei-Expropriation og Vedligeholdelsen skeer for Entrepreneurens Regning. Færdselen for Gaaende over Havnen skal skee ved et fem Fods Galleri paa Siden af Banebroen [svingbroen over Aarhus Å?]. Idag [06-12-1859] paabegyndes med Besigtigelsen i Aaby Sogn, hvor Banen omtrent ved Fiskerhuset skal føres over Mølleaaen [Aarhus Å hvor Brabrand-stien, åen og jernbanerne krydser hinanden]."
 
Malling, Niels (I7)
 
835 Det er nu bestemt, at Banegaarden kommer til at ligge ved Gartner Ehlers Have, hvorfra den med hestebane føres over "Spanien" og "Grønland" efter på en Svingbro at have passeret tæt øst forbi det såkaldte lysthus over Inderhavnen til den ydre havn:

"Igaar [05-12-1859] paabegyndtes her ved Byen Besigtigelsen af den afstukne Jernbanelinie, og det som derved til Publikums Kundskab, at Banegaarden agtes henlagt Syd for Byen, nemlig til Gartner Ehlers's Have [som lå lige nord for sognegrænsen mellem Viby Sogn og Aarhus], hvorfra den ved en Hestebane føres igjennem Gaden "Spanien" og "Grønland", efter at have paa en Svingbro passeret tæt Øst forbi det saakaldte Lysthuus, over Indrehavnen til den ydre Havn [hvor jernbanen i dag passerer Aarhus Å ved DOKK1]. Forbindelsen over "Spanien" eller Hadsherredsveien skal, for ikke at vanskeliggjøre Færdselen, saavidt muligt skee ved en Viaduct. Jernbanen er bestemt til at føres igjennem en Tunner under Chausseen til Skanderborg [Frederiksbroen i Frederiks Allé], omtrent ved [RN9002] Kbm. A. Mallings Kalkværk Aarhus [nordvest for Frederiks Allé 78, matr. nr. 121]. De Delegerede fra Aarhuus udtalte det Ønskelige for Aarhuus qua Commune i Banegaardens Henlæggelse Nord for Byen, hvori dog ikke kunde opnaaes nogen Forandring [enighed], hvorimod der indrømmes, at Veien [den foreløbige arbejdsvej, den endelige kom i Gl. Banegårdsgade] til Jernbanegaarden, der ei var bestemt til Henlæggelse ligefor nogen Gade blev henlagt ligefor Fredensgade, og at denne Vei-Expropriation og Vedligeholdelsen skeer for Entrepreneurens Regning. Færdselen for Gaaende over Havnen skal skee ved et fem Fods Galleri paa Siden af Banebroen [svingbroen over Aarhus Å?]. Idag [06-12-1859] paabegyndes med Besigtigelsen i Aaby Sogn, hvor Banen omtrent ved Fiskerhuset skal føres over Mølleaaen [Aarhus Å hvor Brabrand-stien, åen og jernbanerne krydser hinanden]."
 
Malling, Andreas (I2)
 
836 Det er nærmere tale om, at det er RN9001 Rasmus Nielsen Malling, som sammen med enken Margreta opfører Dynkarken 39 i 1795. Det såkaldte enkesæde er Dynkarken 43 opført i 1816. Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
837 Det er uklart, om både Olud og Christen begge overtager eller kun den ene.

Brandtaksationen i 1761: Ejer. Frue Westergaard. Beboes af 25 fattige Familier. 1 Hus Bindingsværk, 84 Fag Gadehus [ca. 126 m], 1 Etage. Taksationssum 1260 Rdlr.
 
Westergaard, Laurits (I258)
 
838 Det er uklart, om både Oluf og Christen begge overtager eller kun den ene.

Brandtaksationen i 1761: Ejer. Frue Westergaard. Beboes af 25 fattige Familier. 1 Hus Bindingsværk, 84 Fag Gadehus [ca. 126 m], 1 Etage. Taksationssum 1260 Rdlr.
 
Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
839 Det er uklart, om både Oluf og Christen begge overtager eller kun den ene.

Brandtaksationen i 1761: Ejer. Frue Westergaard. Beboes af 25 fattige Familier. 1 Hus Bindingsværk, 84 Fag Gadehus [ca. 126 m], 1 Etage. Taksationssum 1260 Rdlr.
 
Westergaard, Oluf (I256)
 
840 Det får den konsekvens, at sønnen af kreditorerne bliver forlangt gældsfængslet. Basballe, Jens Christian (I356)
 
841 Det får den konsekvens, at sønnen af kreditorerne bliver forlangt gældsfængslet. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
842 Det meste af købmandsgården fungerer med indkvartering af soldater.

[366? k I baghuset p 1. sal bor en overintendant med kone.
[366? k I baghuset bor en sergent og 31 menige fra 20. Bataljon.
[366? k nr. 41] I stuen i forhuset bor en k hans kone, et barn, 2 tjenestepiger, 1 tjenestekarl og en butiksl Sidstn tyder p at denne k har forsat denne aktivitet p stedet suppleret med den nyere butikshandel.
[366? k I stuen i forhuset bor en mor med sine 2 b 1 tjenestepige, 2 pension og 1 sypige.
[367? Enkes P 1. sal i forhuset bor justitsr Poul Martin Lofft, hans kone, 2 b en amme og en husjomfru
[367? Enkes I stuen i forhuset bor Mathilde med hendes 4 b 1 tjenestepige og 2 tjenestekarle. Hertil kommer et barn (Carl Malling) [RN9037] bortrejst til Kina.
I alt bor der i husene 46 m og 16 kvinder eller i alt 62 personer. 2)
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
843 Det saakaldte gamle Ridehuus, med Facade
til 2 Gader [Spanien, Grønland] og c. 1.700 Alen2 [669,8 m2], kan
underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom
henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
844 Det ser ud til iflg. Grundtaksten, at han har ejet ejendomme på begge sider af Frederiksgade. Winther, Hans Jensen (I414)
 
845 Dinesen's Søn, Dines, døbt i Domkirken.
Faddere: Enkemadame Larsen, Jfr. Carlsen, Kbmd. J. P. Schmidt, [RN9092] Skipper Kaarsberg, Handelsass. S. Raae.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
846 Disse ejendomme bestod af 6 gårde og 45 boder samt 5 haver og øde byggesteder, der var spredt rundt omkring i byen, dog lå 8 ejendomme på Brobjerg [Frederiksgade]. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
847 Disse parceller parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning.

Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning. 
Malling, Andreas (I2)
 
848 Dreyer ønsker at erstatte en 120 alen2 gammel bygning, som hans nyere 4 etager pakhus er opført ved siden af. [en mindre bygning i sidebygningen i nr. 41] Det samlede arael på ejendommen udgør 4.362 alen2, der agtes bebygget med 2.810 alen2 og et ubebygget areal på 1.552 alen2, der mangler derfor 1.258 alen2 ubebygget areal. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
849 Dynkarken 366
Alder
[RN9007] N. Malling 36, Enkemand, født i Aarhus, Købmand
[RN9007] Rasmus Malling 10 født i Aarhus
[RN9008] Cathrine Marie Malling 8 født i Aarhus
[RN9026] Marie Christine Malling 7 født i Aarhus
[RN9027] Christian Lauritz Malling 6 født i Aarhus
Frederikke Amalie Warberg 20 ugift, født i København, Lærerinde
Petrea Caroline Hornsleth 29 ugift, født i Grenaa,Huusjomfru
Peter Laurentin Kold. 31, ugift, født i Aarhus, Handelsbetjent
+ 1 Handelslærling og 8 Tjenestefolk
 
Malling, Niels (I7)
 
850 Dynkarken 39-41 er nabo til Skibbys Gaard [Dynkarken 43, matr. nr. 53], Møddingen støder op til Skipper Jørgensen [Dynkarken 37, matr. nr. 55] og Enkemadam Schmidts Haver [Dynkarken 35, matr. nr. 56].
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
851 Døbte. Den 17de Decbr. 1815 [17-12-1815 i kirken]: lod [RN9001] Kiøbm. Rasmus Malling døbe en Søn, [RN9002] Andreas; Faddere: Fru Agentinde Meulengracht, [RN9017?] Jomfru D.S. Schmidt, [RN9049] Færgekasserer Kaarsberg, Grosserer Scheppler fra Hamborg, Kiøbmændene [RN9201?] P.L. Schmidt og [RN9209?] C.L. Schmidt, Fuldmægtig Holm. Kilde: Aarhuus Stiftstidende 23-12-1815.
 
Malling, Andreas (I2)
 
852 Død i Aarhus jf. Nygaards Sedler jf. kirkebogen for Aarhus Domsogn.


Bekjendtgjørelser.
Torsdagen den 2. Juli [02-07-1863] bortkaldte Herren min inderlig elskede Kone, [RN9003] Caroline Malling, født Gaarn, i hendes 46. Aar og efter flere Aars tiltagende Svaghed.
Dette Sorgens Budskab bekjendtgjøres herved for fraværende Slægt og Venner.
[RN9002] Andreas Malling
Begravelsen finder Sted fra Kapellet paa Kirkegaarden [Søndre Kirkegård] Torsdagen den 9de ds. [09-07-1863] Kl. 12.
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 03-07-1863, 04-07-1863, 08-07-1863.

Mindedigt
"[RN9003] Caroline Malling, født Gaarn,
Født 18de Septbr. 1818 [18-09-1817], død 2den Juli 1863 [02-07-1863])

Saa gik Du bort fra Verden og dens Møie;-
Du leed og stred og vandt den gode Strid.
At gjøre Godt har Du kun haft for Øie
I al din Gjerning og i al din Id;
Derfor Du af saa Mange nu begrædes,
Som kjendte ret din gudhengivne Sjæl,-
Derfor din Grav med Taarer ogsaa vædes
Af dem, som Du i Stilhed gjorde vel.

O! hviil da født i Gravens stille Bolig;
Dit Minde af Enhver velsignes vil.
Nu er for Sygdoms Orm Du tryg og rolig,-
Nu stunder Paradisets Glæder til.
Du hjalp hver Broder og Du hjalp hver Søster,
Og aldrig var Du imod Nogen kold;
Nu Løn derfor i Himmelen Du høster,
Og der vil Frugten blive tusindfold."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 09-07-1863.

"Enhver, der under min kjærlige [RN9003] Hustrues Sygdom, hendes Død og Henførsel til sit sidste Hvilested har viist mig og Mine Opmærksomhed bringer jeg herved min og mine 2de [RN9004, RN9006] Sønners hjerteligste og oprigtigste Tak.
[RN9002] Andreas Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 10-07-1863. 
Gaarn, Caroline (I3)
 
853 Dødsannonce i Aarhuus Stiftstidende 05-01-1908 og 06-01-1908:

Vor kære Svoger og Broder,
[RN9244] Martin August Malling,
Fuldmægtig ved Statbanernes
Maskinafdeling, døde i Morges.
p.T. Aarhus, 1. Januar 1908 [01-08-1908]
[RN9246] Augusta Malling
[RN9245] Michael Malling
Begravelsen finder Sted Tirsdag
den 7de ds. Kl. 1 1/4 [07-01-1908 kl. 13.15]
fra nordre Kirkegaards Kapel [Nordre Kirkegård i Aarhus]

Døde i Aarhus. Aarhuus Stiftstidende 06-01-1908
Fuldmægtig Martin August Nielsen Malling, 67 Aar gl. Bruunsgade 43. 
Malling, Martin August (I244)
 
854 Dødsannonce: "Det behagede Forsynet i Dag efter 8 Dages Sygeleie at bortkalde til et bedre Liv, min inderlig elskede [RN9168] Mand..." Galthen, Peter Kaarsberg (I168)
 
855 Dør og port til gaden definerer en gård. En gård omfatter gerne flere bygninger. Gård er en samlebetegnelse for et afgrænset bygningskompleks med én eller flere bygninger med port, gårdsplads og den grund, hvorpå bygningerne står.
Jord og grund er betegnelser for jordstykker i byen.
Jord er anvendt om ubebyggede arealer.
Ved bod forstås en bygning, der altid lejes ud, men ikke noget om bodens rent fysiske udformning eller lejernes sociale status. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
856 Dørkarmen på sidehuset [i baggården formodentlig] og 1 Fag Plankeværk i Baggården ødelagt grundet ildbrand sidste nat 15-10-1862, skaden omfatter 1/160 eller 5 Rdl. på huset og 1/75 eller 8 Rdl. del på plankeværket.

Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

Herudover henvises til taksation nr. 204-2 og 237-4
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
857 Een Gaard Bindingsværk
10 Fag Gadehuus, 2 Etager 500 Rdl.
21 Fag Sidehuus, ditto [2 etager] 810 Rdl.
16 Fag Baghuus, ditto [2 etager] 480 Rdl.
15 Fag Halvtag 70 Rdl.
11 Fag Halvtag i Baggaarden 110 Rdl.
3 Fag ditto [i Baggaarden] Halvtag 30 Rdl.
Samlet vurdering 2.000 Rdl.
[Vurderingen 1771-1773, Dynkarken nr. 269]
[Gården ligger 11 ejendomme nord for nr. 39-41] 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
858 Een Gaard Bindingsværk
a) 1 Huus til Gaden 14 Fag, 2 Etager 1.120 Rdl.
b) 1 Sidehuus 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
c) 1 Baghuus 22 Fag 2 Etager 880 Rdl.
d) 1 Sidehuus 9 Fag 2 Etager 360 Rdl.
e) 1 Halvtag teglhængt 16 Fag 1 Etage 160 Rdl.
f) 1 dito [halvtag] i Baggaarden 8 Fag 1 Etage 80 Rdl.
g) 1 Tørrehuus 29 Fag 2 Etager 400 Rdl.
Samlet vurdering 3.500 Rdl.

Ved Auktion solgt til Justitsraad Fønss indberettet den 13. August 1790 [13-08-1790] 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
859 Eet Huus, Bindingsværk,
9 Fag Gadehuus, een Etage med Udbygning til Gaarden, 280 Rdl,
3 Fag Baghuus, een Etage, 50 Rdl,
3 [halvtag?] teglbelagt? 20 Rdl., 350 Rdl. 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
860 Eet Huus, Bindingsværk,
a. 1 Huus til Gaden med Udbygning, 9 Fag, 1 Etage, 280 Rdl,
b. 1 Baghuus, 3 Fag, 1 Etage, 50 Rdl,
c. 1 Halvtag, teglbelagt 3 Fag, 1 Etage, 20 Rdl. 350 Rdl.
 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
861 Eet Huus, Bindingsværk, Tag Muurværk? af 2 Fag, 1 Etage til Gaden med Udbygning. 50 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
862 Eet Huus, Bindingsværk, tag Muurværk? af 3 Fag, 1 Etage til Gaden. 80 Rdl.
[Huset ligger to numre fra Dynkarken 39-41] 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
863 Eet Huus, Bindingsværk.
a. 1 Forhuus til Gaden 12 Fag, 1 Etage med Udbygning, 360 Rdl,
b. 1 Baghuus, 3 Fag, 1 Etage, 30 Rdl,
c. 1 Halvtag, teglbelagt, 4 Fag, 1 Etage, 20 Rdl.
Samlet vurdering 410 Rdl. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
864 Efter 1845 beboedes Jægergården af [RN9002] Købmand Andreas Malling fra Mindegade - Han blev dog snart ked af at bo "saa langt uden for Byen" og flyttede tilbage til Mindegade.

Billede af Andreas Malling og [RN9003] Hustru Line Malling
f. Gaarn
 
Malling, Andreas (I2)
 
865 Efter at det paa Byraadets Foranledning nedsatte Udvalg til Afhjælpning af navnlig uforskyldt Trang har, som det vil sees af nedenstaaende Underskrifter, forstærket sig med et Antal Medborgere, hvorved en yderligere Sikkerhed vil haves for, at Uddeling af Hjælp skeer paa en tilfredsstillende Maade, tillade Undertegnde sig at meddele:

at vi fremdeles anmode godgjørende Medborgere om Bidrag, der modtages af hver af Undertegnede, men forøvrigt helst maae indbetales directe til Kjøbmand Broge [Hans Broge], som Udvalgets Kasserer;

at de, som attraae Hjælp, kunne henvende sig til Enhver af os, hvorved bemærkes, at det er faste Indvaanere i Byen (Haandværkere og Arbeidere), som ikke have nydt Fattigvæsenshjæp, hvis øieblikkelige Nød vi agte at afhjælpe, deels ved mindre Pengebidrag, deels ved Brændsel ec.

Vel er der allerede indkommet anseelige Bidrag men det Indblik, vi have vundet i Tilstanden hos den ubemidlede Deel af Befolkningen, har lært os, at der endnu vil være god Anvendelse for, hvad der fremdeles maatte indkomme.
Aarhuu, den 25de Decbr. 1877
blandt flere:

Hans Broge, Kasserer, Mindegade
[RN9004] R. Malling, Frederiksallee 80 [Frederiks Allé 80 og fattigforstander]
Schmidten, Formand, Borgmestercontoiret [borgmester]
A. Termøblen, Frederiksallee 43 [Frederiks Allé 43, fattigforstander] 
Malling, Rasmus (I4)
 
866 Efter at en voldsom storm den 27-01-1863 forvoldte så megen skade, at det gamle Exerceerhus væltede, sætter [RN9034] N. Mallings enke grunden til salg:

"Den udenfor Mindeport beliggende Plads [Spanien 9, matr. nr. 48], hvorpaa det gamle Exercerhuus har staaet, er underhaanden at erholde tilkjøbs, enten samlet eller i mindre Dele, paa fordeelagtige Pengevilkaar.
[RN9034] N. Mallings Enke."
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
867 Efter at være spadseret gennem den lille Strækning med lave Huse paa venstre Haand, der kaldtes Revet [med Aarhus Å og Havnen på højre hånd], og drejet til venstre om Hjørnet, kom vi ind i „Dynkarken" og saa til Mindegadens Port [Ydre Port].
Straks vi kom udenfor den, mødte os en stærk Cikorielugt; Mortensen forklarede, at denne skrev sig fra Stelfeldts Cikoriefabrik, der laa lige udenfor Porten til venstre, og tilhørte Fabrikant Stelfeldt [Spanien 1, matr. nr. 52].
Ved Siden af Stelfeldts Ejendom laa [RN9007] Niels Mallings store Købmandsgaard og Brænderi [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Ligeoverfor men til højre, forklarede Mortensen os, begyndte Spadseregangen [Vejen bag om Byen], der førte helt udenom Byen og hen til Studsgadens Port.
„Her, hvor vi nu gaar, hedder Spanien", vedblev han, „og dér ligger Huset, hvor vi skal bo**, tilføjede han, idet han pegede hen imod et et-Etages Vaaningshus [Spanien 19, matr. nr. 43?], som ogsaa tilhørte Niels Malling. [Ovennævnte citat er en beskrivelse af en rejse med forældrene fra København til Aarhus den 15-05-1847]
 
Malling, Niels (I7)
 
868 Efter Begjæring af [RN9007] Hr. constitueret Stadshauptmand og Kjøbmand N. Malling bliver...
ved Auction bortsolgt en ham tilhørende 1/3 Part i Jagtskibet "St. Jørgen", drægtig 17 Commercelæster, fortiden beliggende her i Havnen.....
 
Malling, Niels (I7)
 
869 Efter Begjæring af [RN9179] Skibscapitain J.J. Gaarn, foretages Auction Torsdagen den 6te Juni førstkommende [06-06-1839], om Formiddagen Kl. 10, i Skibscapitain J. Gaarns Gaard ved Mindet [Mindegade 5, matr. nr. 118], over endeel Skibsinventarium, saasom en afbrukket Mast, endeel tappet Tougværk, nogle Seil henhørende til Jagten Haabet, m.m. Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, den 31te Mai 1839 [31-05-1839].
Fleischer. 
Gaarn, John (I179)
 
870 Efter en kort Brystsvaghed, behagede det den almægtige Gud i Gaar Middags at kalde fra det Jordiske til sit himmelske Rige, min Handelsbetient Anders Kierkebye, i sin blomstrende Alders 29. Aar.
I fjorten samfulde Aar har han tient ved mine Handelsforretninger, viist troe Omhyggelighed og Retskaffenhed ved alle Leiligheder i Særdeleshed da Sygdomstilfælde saa ofte har trykket mig.
Han modtager nu den Høiestes Løn.
Som hans Vandel, var og hans Overgang (uden synderlige Smerter) rolig og blid.
Fred med hans Aske! Dette sørgelige Overgangsbudskab giver jeg mig den Ære at anmelde for den salige Afdødes fraværende Forældre, Familie og Venner.

Aarhuus, den 27. Februar 1822 [27-02-1822] [RN9001] R. Malling
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
871 Efter Foranstaltning af Skifteretten, der behandler Boet efter afdøde [RN9092] Skibskapitain H. Kaarsberg, foretages Auction over Boets Løsøre, best. af forsk. tildels Mahognie Meubler, saasom: et Hjørneskab, Komoder, Stole, Borde, Speile, Skilderier, Sengesteder og Sengeklæder, Kobberovne, endeel forarbeidet Sølv, Porcellain og Glasvare, Linned, Dækketøi, en JernBallancevægt med Lodder, Gangklæder, Kjøkken og BryggerRedskaber m. v.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
872 Efter ildebranden blev han fuldkommen sløv og ligegyldig resten af sine dage. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
873 Efter mandens død sætter hun hele indboet på auktion, måske for at give børnene deres arv? #67 Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
874 Efter Reqvisition fra Kiøbmændene [RN9001] Hr. R. Malling og J. Kandelsdorff som Udlægshaver...
off. Auction over det Bødker Niels Poulsen tilhørende Sted No. 196 paa Fiskergade...[«i»Fiskergade 52, matr. nr. 199]«/i»
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
875 Efter RN9007 Niels Mallings død foretager enken RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann en voldsom oprydning i købmandsgårdens indbo, arbejdsredskaber, korn, bygningsartikler, kakkelovne, sengetøj, møbler m.m, som sættes på auktion den 25-10-1862. Der kan være tale om overskydende genstande, der ikke længere er en del af købmandsgårdens sortiment, eller også kan der være tale om, at Mathilde ønsker at neddrosle aktiviteterne i købmandsforretningen:

«b»"Løverdagen den 25de dennes, Eftermiddag Kl. 2 «/b»[25-10-1862, kl. 14],
bliver, efter Begjæring af [RN9034] Capitain og Købmand Niels Mallings Enke, afholdt Auction i Gaarden Nr. 366 i Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] over:
2 Wienervogne, en Postvogn, 4 Arbeidsvogne, 3 Sæt Seletøi, c. 18 Traver [en given mængde utærsket korn?] Rug, en Tromle, Plove og Harver, en Tørremaskine, en Slæde, en Kulkasse [kassen til at sprede møg med?] til en Vogn, et stor Steen-Brøndkar [vandtrug?], c. 800 Stkr. Brøndsteen, endeel Bøgeplanker og noget Egetømmer, c. 30 Tdr. Steenkul, en stor og god Skibsbaad, et Skibsanker og endeel Blokker [taljer], endeel tomme Fade, Foustager, Ankere og Kar [kar/tønder til øl og brændevin], en stor Deel forskjelligt Jerntøi (hvoriblandt 11 Stkr. Kakkelovne, Høstleer, Gryder, Kasseroller ec.), nogle gode Sengeklæder, Sengesteder [senge], en Sovesopha m.m.
Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, den 14de October 1862 [14-10-1862].
Hertz,
Auctionsdirecteur." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
876 Efter selskabet formelle stiftelse i 1782 blev den nu afdøde amtsforvalter Jens Thygesen [bl.a. ejer af Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97 fra 1764 til hans død 10-08-1789], borgmester Rhode [Niels Rohde, rådmand og senere borgmester 1783-1800 40))], [RN9049] købmand Kaarsberg samt købmand Niels Kieldrup [RN9559 Niels Jensen Kjellerup] valgt som direktører for selskabet med amtsforvalter Thygesen valgt til posten som bogholder og regnskabsfører. Efterfølgende udgik Niels Kjellerup af bestyrelsen og i stedet for blev købmand Ole Sanne indvalgt. Efter et stykke tid [1787?] blev selskabet nedlagt grundet mislykket handel, søskade og andet tab.
Undervejs i hele selskabets liv har amtsforvalter Thygesen stået som bogholder og med ansvar for regnskabet, men efter hans død fremsætter herredsfoged Anders Kier af Heede Mølle på vegne af de nulevende direktører: Borgemester Niels Rohde, samt [RN9049] Kiøbmændene Andreas Kaarsberg og Ole Sanne og selskabets øvrige ejere ønske om at sikre selskabets værdier i afdødes bo, da boet alene har været ansvarlig for regnskab og bogholderi, eftersom afdøde administrerede selskabets kassebeholdning.
Dette synspunt er dog blevet bestridt af Thygesens bo repræsenteret ved skiftekommissærerne: kammerråd og byfoged Niels Erich Behr i Grenå og nu afdøde mynsterskriver Jens Linaae i Aarhus.
Ikke desto mindre giver kongen skiftekommissionen pålæg om at indkalde interessenterne (aktionærerne) til at anmelde deres krav i selskabets bogholder og regnskabsfører Thygesens bo. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
877 Efter [RN9001] Hr. Købmand R. Mallings Forlangende bliver ved Auction... bortsolgt paa Aarhuus Brygge en norsk fyrre Trælast bestaaende af: ca 26 Tylter Bjelker fra 10 til 24 Fod lange....
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
878 Efter [RN9392] Silches død 1694 købte hendes bror [RN9339] Jens ejendommen for 700 sletdaler. Gylling, Peder Rasmussen (I393)
 
879 Efter [RN9392] Silches død 1694 købte hendes bror [RN9339] Jens ejendommen for 700 sletdaler. Haj, Hans Hansen (I420)
 
880 Efterfølgende 07-07-1687 får hans svoger Hans Zønnichsen skøde på ejendommen. Sørensen, Oluf (I309)
 
881 Efterfølgende køber [RN9318] Søren 26-07-1667 den anpart af ejendommen, som sælgeren [RN9466] Jens Sørensen Vinther tidligere var bleven udlagt på skiftet af 05-03-1666 efter [RN9448] Karen Christensdatter Saxi, sal. [RN9367] Jens Clemmensens enke. Blichfeld, Karen Christensdatter (I448)
 
882 Efterfølgende køber [RN9318] Søren 26-07-1667 den anpart af ejendommen, som sælgeren [RN9466] Jens Sørensen Vinther tidligere var bleven udlagt på skiftet af 05-03-1666 efter [RN9448] Karen Christensdatter Saxi, sal. [RN9367] Jens Clemmensens enke. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
883 Efterfølgende rettet til Mallings Arvinger [RN9007, RN9002] Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
884 Eier Jens Andersen Schmidt:
Et Huus Bindingsværk 1 Huus til Gaden 8 Fag 1 Etage 210 Rdl.

Jens Andersen Schmidt er ikke fundet som ejer i de tidligere brandtaksationer. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
885 Eier Jens Andersen Schmidts enke:
Eet Huus Bindingsværk
a. 1 Forhuus til Gaden 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Quist og 1 Fag Udbygning 140 Rdl. [nr. 37?]
b. Baghuus 6 Fag 1 Etage 30 Rdl.
Samlet vurdering 170 Rdl. 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
886 Eier Justitsraad Fønss og Interessenter, indrettet til Tobaksdyrkning, Oliemølle og Tobaks Fabrique
En Gaard Grundmur og Bindingsværk
a. 1 Forhuus til Gaden Grund Muur 34 Fag 1 Etage med 5 Fag Saalquist 2.470 Rdl.
b. 1 Sidehuus Grund Muur 10 Fag 1 Etage 400 Rdl.
c. 1 Ditto [sidehus] Grund Muur 8 Fag 1 Etage 480 Rdl.
d. 1 Mellemhuus Bindingsværk 9 Fag 2 Etager 410 Rdl.
e. 1 Fialla? Baghuus Teglhængt 14 Fag 1 Etage 210 Rdl.
f. 1 Ditto Ditto [baghus, teglhængt] 20 Fag 2 Etager 300 Rdl.
g. 1 Ditto [baghus] tobakstørrehuus 21 Fag 2 Etager 310 Rdl.
Samlet vurdering 4.580 Rdl. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
887 Eier Madame Schmidt:
Eet Huus Bindingsværk, bestaaende af 8 Fag 1 Etage til Gaden 240 Rdl. 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
888 Eier Niels Mortensen Malling:
Et Huus Bindingsværk 1 Huus til Gaden 3 Fag 1 Etage 80 Rdl. 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
889 Eier og beboer Andreas Kaarsberg [selvom ejeren er RN9378 Anne Westergaard] :
En Gaard Bindingsværk
a. 1 Forhus til Gaden 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
b. 1 Sidehuus 21 Fag 2 Etager 730 Rdl.
c. 1 Baghuus 16 Fag 2 Etager 480 Rdl.
d. 1 Halvtag Teglhængt [tagsten] 14 Fag 1 Etage 30 Rdl.
e. 1 Ditto i Baggaarden 17 Fag 1 Etage 120 Rdl.
f. 1 Huus samme Sted 4 Fag 1 Etage 40 Rdl.
Samlet vurdering 1.900 Rdl. 
Westergaard, Anne Jørgensdatter (I378)
 
890 Eier og beboer Andreas Kaarsberg:
Een Gaard Bindingsværk
a. 1 Forhuus til Gaden 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
b. 1 Sidehuus 21 Fag 2 Etager 735 Rdl.
c. 1 Baghuus 16 Fag 2 Etager 480 Rdl.
d. 1 Halvtag teglhængt 15 Fag 1 Etage 75 Rdl.
e. 1 ditto [halvtag] i Baggaarden 16 Fag 1 Etage 160 Rdl.
f. 1 ditto [halvtag] 6 Fag 1 Etage 50 Rdl.
Samlet vurdering 2.000 Rdl. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
891 Eier og beboer Andreas Kaarsberg:
En Gaard Bindingsværk
a. 1 Forhus til Gaden 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
b. 1 Sidehuus 21 Fag 2 Etager 730 Rdl.
c. 1 Baghuus 16 Fag 2 Etager 480 Rdl.
d. 1 Halvtag Teglhængt [tagsten] 14 Fag 1 Etage 30 Rdl.
e. 1 Ditto i Baggaarden 17 Fag 1 Etage 120 Rdl.
f. 1 Huus samme Sted 4 Fag 1 Etage 40 Rdl.
Samlet vurdering 1.900 Rdl. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
892 Eier og Beboer Jens Andersen Schmidt.
Een Gaard Bindingsværk
a) 1 Huus til Gaden 8 Fag 1 Etage 80 Rdl. [nr. 39]
b) 1 ditto [hus] Gadehuus 10 ½ Fag 2 Etager 420 Rdl. [nr. 41]
c) 1 Sidehuus 10 Fag 2 etager 300 Rdl.
d) 1 Baghuus 9 Fag 2 etager 270 Rdl.
e) 1 Halvtag teglhængt 7 Fag 1 Etage 70 Rdl.
f) 1 ditto [halvtag, teglhængt] 4 Fag 1 Etage 20 Rdl.
g) ditto [halvtag, teglhængt] 9 Fag 1 Etage 40 Rdl.
h) 1 Sidehuus 9 Fag 2 Etager 270 Rdl.
Samlet vurdering 1.470 Rdl.

Solgt til Jens Andersen Schmidts enke med indboet den 13-08-1790. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
893 Eier og Beboer Jens Andersen Schmidt.
Een Gaard Bindingsværk
[a] 8 ½ Fag Gadehuus en Etage med udbygning til Gaarden 210 Rdl. [12,75 m.] [nr. 39]
[b] 10 ½ Fag Gadehuus 2 Etager 720 Rdl. [15,75m.] [nr. 41]
[c] 10 Fag Sidehuus ditto [2 etager] 580 Rdl. [15,0 m.]
[d] 9 Fag Baghuus ditto [2 etager] 360 Rdl. [13,5 m.]
[e] 7 Fag Halvtag 140 Rdl. [10,5 m.]
[f] 4 Fag ditto [halvtag] 20 Rdl. [6,0 m.]
[g] 17 Fag ditto [halvtag] halmhængt [halmtag] 170 Rdl. [25,5 m.]
Samlet vurdering 2.200 Rdl.
 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
894 Eier og Beboer Jens Andersen Schmidts enke:
Een Gaard Bindingsværk
a. 1 Forhuus til Gaden 8 ½ Fag 1 Etage 40 Rdl. [nr. 39]
b. 1 Ditto Ditto [forhus til gaden] 10 ½ Fag 2 Etager 520 Rdl. [nr. 41]
c. 1 Sidehuus 9 ½ Fag 2 Etager 270 Rdl.
d. 1 Halvtag teglhængt 7 Fag 1 Etage 50 Rdl.
e. 1 Baghuus 9 Fag 2 Etager med 3 Fag Udbygning 360 Rdl.
f. 1 Sidehuus 19 Fag 2 Etager 380 Rdl.
g. 1 Halvtag teglhængt 5 Fag 1 Etage 10 Rdl.
Samlet vurdering 1.630 Rdl. 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
895 Eier og beboer Kiøbmand Peder Kaarsberg:
Een Gaard Bindingsværk
10 Fag Gadehuus, 2 Etager 500 Rdl.
21 Fag Sidehuus, ditto [2 etager] 810 Rdl.
16 Fag Baghuus, ditto [2 etager] 480 Rdl.
15 Fag Halvtag 70 Rdl.
11 Fag Halvtag i Baggaarden 110 Rdl.
3 Fag ditto [i Baggaarden] Halvtag 30 Rdl.
Samlet vurdering 2.000 Rdl.
[Gården ligger 11 ejendomme syd for nr. 39-41] 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
896 Eier og beboer Kiøbmand Seig [Seigneur] Jens Andersen Schmidt:
1 Gaard Bindingsværk
8 ½ Fag Gadehuus, 1 Etage [nr. 39]
10 ½ Fag Gadehuus, 2 Etager [nr. 41]
4 Fag Sidehuus, 2 Etager
9 Fag Baghuus, 2 Etager
17 Fag Halvtag
Samlet vurdering 1.200 Rdl.
[Ved beskrivelse af ejendommene fra havnen mod syd svarer de 8 ½ fag hus til nr. 39 og 10 ½ fag nr. 41] 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
897 Eierne af de her i Aarhus anlagte Tobaks Fabriquer [RN9049 Kaarsberg og Hans Frich Wilhelms tobaksfabrik, oprindelig amtsforvalter Thygesen, senere hen justitsråd Fønss] Deres Erkleringer betreffende Indholdet af Det Kongelige collegii i skrivelse til mig under 14de [14-03-1785] dennes og det dermed fulgte Bielag har jeg indhentet og begge sendes ærbødigst betegnet No. 1 og 2.

[RN9049?] No. 1 giver efter mine Tanker en gandske oplyselig og grundig Forklaring om Aarsagerne til Tobaks Fabriquernes og sig nærmede aldeeles Undergang samt de midler man herimod anseer beqvemmest og for de tienligste til Deres Opkomst, jeg skulle derfor paa bedste Maade anbefale samme Erklæring i samme vigtige Sag til det høie Collegii gode Overveiende.

Høegh-Guldberg
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
898 Eierne [Justitsraad Fønss og interessenter] af den ved Aarhuus Byes Mindeport beliggende Gaard [Spanien 1, matr. nr. 52], hvori Tobakfabriken [RN9049] Kaarsberg og Compagnie forhen blev dreven, lade samme Gaard, ved offentlig Auction opraabe og absolut bortsælge, næstkommende 8de April [08-04-1794] om Formiddagen Kl. 10 udi Hr. Christen Møllers Gaard i bemeldte Aarhuus. Gaardens Vaaningshuus [beboelseshus] bestaaer af 14 Fag til Gaden og 10 Fag Sidebygning. Et Baghuus og et Sidehuus i Gaarden bestaaer af 31 Fag; tre Fag i Sidehuset er indrettet til Havestue og Resten til Pakhuuse, Stald og Vognremisse. Disse 55 Fag er to Etager høi af stærk Eegebindingsværk med murede Vægge og teglhængt [tagsten]. Videre findes et teglhængt Haltaghuus og Vedehammer [sted hvor man opbevarer brænde, brænderum eller brændeskur], bestaaende af 16 Fag, samt 28 [23?] Fag Huus [i senere brandtaksationer opmålt til 23 fag], teglhængt og beklæd med Bræder, der nu bruges af det i Byen inqvarterede Regiment som Exerceerhuus [Exercerskole, Exercerhus, Ridehus]. Gaarderummet er stort og beqvemt, samt forsynet med særdeles godt Brøndvand. Ved Gaarden er en Have, hvorfra haves Udsigt til Søen og Byens Havn, som er nær ved. Gaarden er altsaa, i det Heele, særdeles beqvem for en Handelsmand, saavel i Henseende til Beliggenheden som Indretningen. Hele Kiøbesummen bliver Kiøberen crediteret til 13de Juni 1795 [køber får kredit med at betale købesummen indtil? 13-06-1795, og en Deel deraf kan blive crediteret længere, om han derved finder sig tient.

Samme Tid og Sted bliver end videre bortsolgt: a) En i Byen værende Oliemølle, med dobbelte Valser af Jernmalm, Præsse, Pande og videre Behør, alt i meget god Stand. Den er indrettet til at drives ved en Hest, kan nedtages og opsættes igien et andet Sted, og sælges med Vilkaar at den skal flyttes. b) En Sæbekiedel af Kaaber [kobberkedel] der kan rumme 50 Tønder [], og er overmaade tyk og stærk. Dermed følger en stor Deel Jern, henhørende til Kiedlens Ildgrubbe, samt et Par Kaaber Øser [kobberøser] med v. [m.v.] c) et Partie god Raaolie [rapsolie?], nemlig omtrent 60 Ankere, saa og en Deel Linolie.
Den følgende Dag, nemlig Onsdagen den 9de April førstkommende [09-04-1794] om Formiddagen Kl. 9, bortsælges i forbenævnte Gaard ved Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] nogle Kakkelovne, Borde, Kaaber Kiedler [kobberkedler], adskilligt Jern Redskab m. v.

Nærmere Efterretning om alle disse Ting, kan faaes hos Hr. Peder Herschind i Aarhuus, [RN9049] Hr. Peder Kaarsgaard ibid og hos underskrevne.
Wilhelmsborg pr. Aarhus, den 22. Jan. 1794 [22-01-1794] M. Brandt
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
899 Ejendommen blev i 1690 købt af [RN9391] Hieronimus Basballe. Winther, Hans Jensen (I414)
 
900 Ejendommen blev i 1690 købt af [RN9391] Hieronimus Basballe. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
901 Ejendommen blev opråbt på auktion 26-03-1689, hvor [RN9513] Jens Christensen Wegerslev køber den, men han kan ikke udbetale den del af købesummen, der skulle betales kontant og heller ikke stille sikkerhed for resten. [Han er gået fallit i 1688].
Ejendommen blev efterfølgende 16-04-1689 solgt på auktion til rådstue- og byskriver Christen Jensen Hemb. 
Basballe, Jens Christensen (I339)
 
902 Ejendommen ejes i 1682 af Hans Winther og Jens Poulsen bor i huset. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
903 Ejendommen ejes i 1682 af Niels Laursen og omfatter en gård med have, som Christen Sørensen bor i, samt 2 boder.

[RN9511] Niels får i skiftet 19-09-1684 efter hans fader byfoged Laurits Rasmussen udlagt de to boder, og i skiftet 18-02-1691 efter hans hustru [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev bliver de udlagt til ham og børnene. 
Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
904 Ejendommen er fra 1600-tallets renæssance og de bygningsmæssige forhold er nærmere beskrevet på #174-178 og 212-215. Ejendommens øvrige beboere og virke er nærmere beskrevet på #85-88. Hutfeld, Jesper Nielsen (I398)
 
905 Ejendommen er fra den sidste [første?] trediedel af 1800-tallet. Lydichsen, Anders (I329)
 
906 Ejendommen er nu takseret under 3 forsikringer:

Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
2 Fag til Gaden 120 Rdl. eller 110 sølv

Ejendommen solgt i juli kvartal 1832 til Jens H. Lisbjerg.

Henviser til taksation nr. 36-12 og 116-4 for oktober kvartal 1832. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
907 Ejendommen er nu takseret under 3 forsikringer:

Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
3 Fag til Gaden 180 Rdl. eller 160 sølv

Ejendommen solgt i juli kvartal 1832 til Jens H. Lisbjerg.

Henviser til taksation nr. 36-13 og 116-4 for oktober kvartal 1832. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
908 Ejendommen er nu takseret under 3 forsikringer:

Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
3 Fag til Gaden 180 Rdl. eller 160 sølv

Ejendommen solgt i juli kvartal 1832 til Lisbjerg.

Henviser til taksation nr. 36-11 og 116-4 for oktober kvartal 1832.

I forsikringsprotokollen for 1837-1838 optræder den under fors. nr. 459, matr. nr. 421 423, hus nr. 458, 459 og 460 tilhørende Jens Liisberg. Henvisning til taksationsprotokol nr. 45-11. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
909 Ejendommen er tidligere takseret under nr. 40-3 til 8.010 Rdl.
a 14 Fag Forhuus 2 Etager, Muur og Bindingsværk, Bygning indrettet til Værelser (køkken udstreget) med Kjælder under 7 Fag, 3 Jern Kakkelovne, á 200 2.800 Rdl. eller 2.800 sølv
b 10 Fag Sidehuus synden i Gaarden 2 Etager, Muur og Bindingsværk, indrettet til Kjøkken og Bryggers, Pigekammer?, 1 Jern Kakkelovn, á 150 1.500 Rdl. eller 1.500 sølv
c 9 Fag Sidehuus for Enden af sidste, ligeledes 2 Etager, forsiden? af Grundmuur, men forøvrigt Muur og Bindingsværk, indrettet til Kornlofter og Pakhuus, á 150 1.350 Rdl. eller 1.350 sølv
d 24 Fag 2 Etager Baghuus, hvoraf Bagsiden mod Reberbanen, samt den søndre Gavl af Grundmuur, men forøvrigt Muur og Egebindingsværk, indrettet til Pakhuus og Kornlofter, á 180 4.320 Rdl. eller 4.320 sølv
e 14 Fag 1 Etage Halvtag, Muur og Bindingsværk, dog udlagt Etage Gaarden lille og aaben?, til Vogn?, á 30 420 Rdl. eller 420 sølv
f 7 Fag Plankeværk i Gaarden 20 Rdl. eller 20 sølv
Samlet vurdering 10.410 Rdl. 
Malling, Andreas (I2)
 
910 Ejendommen formodentlig solgt i juli kvartal 1848 til købmand J.G. Stelfeld.

a Forhuus 14 Fag 2 Etager, Bygning indrettet til Værelser med Kjælder under 7 Fag. 2.940 Rdl. sølv
b Sidehuus, 10 Fag sønden i Gaarden, 2 Etager, indrettet til Kjøkken og Bryggers, ??, 1 Grubekjedel. 1.700 Rdl. sølv
sum 4640
c Sidehuus i 2te for Enden af sidste, 9 Fag ligeledes 2 Etager, Søndre Side, indrettet til Kornlofter og Pakhuus. 1.530 Rdl. sølv
d Baghuus, hvoraf Bagsiden mod Reberbanen, 24 Fag 2 Etager, indrettet til Pakhuus og Kornlofter. 4.560 Rdl. sølv
e 14 Fag 2 Etager Halvtag. 840 Rdl. sølv

«b»I Baggården:«/b»

f Locum i Baggaarden, dobbelt og 1 ?? Do 40 Rdl. sølv«b»
«/b»g Halvtag 9 Fag 1 Etage aabent Halvtag 90 Rdl. sølv
h 2 Porte mod Gaden. 30 Rdl. sølv
Samlet vurdering 11.730 Rdl. sølv
 
Malling, Andreas (I2)
 
911 Ejendommen formodentlig solgt i juli kvartal 1848 til købmand J.G. Stelfeld. Malling, Andreas (I2)
 
912 Ejendommen forsvinder i 1908 for at give plads til sparekassen Bikubens bygning på hjørnet af Rosensgade og Mejlgade. [Senere hen overtog kommunen bygningen, og i 1960erne havde politiet kontorer her, indtil de flyttede ned i Dynkarken]. Hutfeld, Jesper Nielsen (I398)
 
913 Ejendommen fremgår af skiftet 19-08-1686 efter cappellan til Vor Frue Kirke senere sognepræst til Viby og Tiset Sogne Lyder Lassen.

Ejendommen fremgår af skødet 17-05-1688 til borger og handelsmand [RN9511] Niels Lauritsen og i skiftet 18-02-1691 efter hans hustru [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev.
 
Clemensdatter, Maren (I325)
 
914 Ejendommen fremgår af skiftet 19-08-1686 efter cappellan til Vor Frue Kirke senere sognepræst til Viby og Tiset Sogne Lyder Lassen.

Ejendommen fremgår af skødet 17-05-1688 til borger og handelsmand [RN9511] Niels Lauritsen og i skiftet 18-02-1691 efter hans hustru [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev.
 
Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
915 Ejendommen fremgår af skiftet 19-08-1686 efter cappellan til Vor Frue Kirke senere sognepræst til Viby og Tiset Sogne Lyder Lassen.

Ejendommen fremgår af skødet 17-05-1688 til borger og handelsmand [RN9511] Niels Lauritsen og i skiftet 18-02-1691 efter hans hustru [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev.
 
Wegerslev, Anne Jensdatter (I512)
 
916 Ejendommen gl. gadenummer 545 en øde byggeplads i 1682 bliver efter 1829 lagt sammen med ovennævnte ejendom til Frederiksgade 29-31, matr. nr. 229-230.

[RN9358] Peder Christensen Basballe får skøde på ejendommen 10-05-1683. 
Basballe, Peder Christensen (I358)
 
917 Ejendommen havde [RN9337] Christen arvet. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
918 Ejendommen inspireret af italiensk arkitektur fra 1500 og 1600-tallet er nærmere beskrevet på side #239-241. Gjeding, Laurids Thomasen (I116)
 
919 Ejendommen kaldet Notlernes Hus udlægges i skiftet til datteren Mette Jensdatter Vinter gift med borger og handelsmand Hans Bendixen Harding. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
920 Ejendommen købt af rådmand [RN9513] Jens Christensen Vegerslev 24-12-1663. Solgt på auktion 26-03-1689 efter rekvisition af Borgmester og Råd på Frue Kirkes vegne som pant- og udlægshaver til handelsmand [RN9511] Niels Lauritsen gift med Jens' datter [RN9512] Anne. Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
921 Ejendommen ligger ved siden af nr. 984, som ejes af RN9242 Jens Nielsen Malling. Malling, Andreas (I2)
 
922 Ejendommen Matriculs No. 373 [Husnr. 1827, Dynkarken 9, matr. nr. 48], Det gamle Huus
No. - [Husnr. 1787, ikke anført], 2. Rohde Dynkarken [Spanien], Ejer [RN9001]
Kjøbmand Rasmus Malling, har ingen tinglyst Skøde, Stedet har før tilhørt Byen under
Navn af Den lille Vagt og ved Auction afholdt den 17. Marts 1817 [17-03-1817], tilskødet Malling
for 1.050 Rdl. Sedler. 54)373 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
923 Ejendommen over ved skiftet 06-09-1693 til enken [RN9351] Inger og børnene. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
924 Ejendommen pantsat 24-08-1654, og pantebrevet blev senere transporteret til [RN9467] Mette Rasmusdatter Testrup enke efter [RN9466] Jens Sørensen Vinther. Basballe, Hieronymus Christensen (I391)
 
925 Ejendommen siges 30-01-1674 og 1693 at ligge i Brohul. Winther, Hans Jensen (I414)
 
926 Ejendommen siges 30-01-1674 og 1693 at ligge i Brohul. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
927 Ejendommen siges at ligge norden for Folmersgyde.
Jens får skøde på ejendommen 10-05-1683.
 
Basballe, Peder Christensen (I358)
 
928 Ejendommen siges at være beliggende over Mindebroen mellem 469 [Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97] og 224 [Mindegade 8, matr. nr. 95]. Haven siges at strække sig fra Adelgaden [Frederiksgade] til 227 [Fiskergade 98, matr. nr. 176]. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
929 Ejendommen skifter igen ejer 02-03-1874. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
930 Ejendommen sælges i 1690 til Niels Roed, antagelig borger Niels Sørensen Roed gift med Anne Clemensdatter. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
931 Ejendommen sættes på auktion 16-04-1689 rekvireret af Vor Frue Kirke, som har en indførsel [pant] i ejendommen af 21-02-1688.

Køber bliver vejermester og måler [RN9288] Morten Madsen Wærn. 
Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
932 Ejendommen tilfaldt i skifte af 30-01-1674 efter [RN9466] Jens Sørensen Vinter sønnen Søren Windter, født 19-10-1644 død i 1682, sognepræst til Aarslev med anneks og gift med Anne Christensdatter.

Ejendommen var i 1682 ejet af Søren Winthers arvinger, og Christen Frandtzen iboer. 
Winther, Hans Jensen (I414)
 
933 Ejendommen tilfaldt i skifte af 30-01-1674 efter [RN9466] Jens Sørensen Vinter sønnen Søren Windter, født 19-10-1644 død i 1682, sognepræst til Aarslev med anneks og gift med Anne Christensdatter.

Ejendommen var i 1682 ejet af Søren Winthers arvinger, og Christen Frandtzen iboer. 
Winther, Jens Sørensen (I466)
 
934 Ejendommen tilfaldt i skifte af 30-01-1674 efter [RN9466] Jens Sørensen Vinter sønnen Søren Windter, født 19-10-1644 død i 1682, sognepræst til Aarslev med anneks og gift med Anne Christensdatter.

Ejendommen var i 1682 ejet af Søren Winthers arvinger, og Jørgen Bødicher iboer. 
Winther, Jens Sørensen (I466)
 
935 Ejendommen tilfaldt i skifte af 30-01-1674 efter [RN9466] Jens Sørensen Vinter sønnen Søren Windters, født 19-10-1644 død i 1682, sognepræst til Aarslev med anneks og gift med Anne Christensdatter.

Ejendommen var i 1682 ejet af Søren Winthers arvinger, og Jørgen Bødicher iboer. 
Winther, Hans Jensen (I414)
 
936 Ejendommen udlægges til b
Datteren, gift med Laurits Olufsen,
Maren gift med Hans Zønnichsen,
Datteren gift med Peder Jacobsen Rømmer,
og Johan Sørensen.
I skøde af 08-02-1683 erholder Hans Zønnichsen de 3 andre parthaveres andele.
Han dør 12-11-1693 og i skiftet efter ham tillægges denne og de to efterfølgende ejendomme [Aagade 85-87-, matr. nr. 793-792] og [Aagade 2-8, matr. nr. 820-823] hans enke Maren Sørensdatters bror [RN9309] Oluf Sørensen. 
Olufsen, Søren (I318)
 
937 Ejendommen var i 1682 ejer af Erich Møller, capellan til Frue Kirchen [Vor Frue Kirke] og beboet af Willum Thistrup.

I 1687 var den ejet af [RN9518] Christen Vegerslev. 
Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
938 Ejendommen var i 1682 ejer af Erich Møller, capellan til Frue Kirchen [Vor Frue Kirke] og beboet af Willum Thistrup.

I 1693 var den ejet af sal. [RN9342] Christen Basballes enke [RN9351] Inger Hieronimusdatter. 
Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
939 Ejendommen var i 1682 ejet af Anders Laursen ved Mindet. I 1688 ejes den af Anders Laursens søn borger og handelsmand Jens Andersen.
I 1690 ejes den af rådmand [RN9339] Jens Christensen Basballe. 
Basballe, Peder Christensen (I358)
 
940 Ejendommen var i 1682 ejet af Michel Michelsen Langballe, som havde bortlejet boden. Winther, Hans Jensen (I414)
 
941 Ejendommen var i 1682 ejet af [RN9342] borgmester og handelsmand Jens Rasmussen Laasbye gift med [RN9466] Maren, og beboet af Jens Hansen Orginist udi boer. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
942 Ejendommen var i 1682 ejet og beboet af Niels Schollemester. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
943 Ejendommen var i 1682 i borgmester Jørgen Juels arvingers eje. Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
944 Ejendommen var oprindelig bygget af Hans Buchtrup (#60) og kom familien Herskinds eje i midten af 1700-tallet. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
945 Ejendommene skødes 1680 til sønnen [RN9455] Peder. Kryssing, Hans Jørgensen (I450)
 
946 Ejendommene skødes 1680 til sønnen [RN9455] Peder. Kryssing, Peder Hansen (I455)
 
947 Ejendommens matriculno. [husnummeret fra 1829]: 366
gamle husno. [indtil 1829]: ikke angivet. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
948 Ejendommens matriculno. [husnummeret fra 1829]: 436
gamle husno. [indtil 1829]: 179, 180 og 181

Købesummen er 1.235 Rdr. og han optager samtidig et lån hos [RN9022] Madame Malling på 400 Rdr. 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
949 Ejendommens matriculno. [husnummeret fra 1829]: 436
gamle husno. [indtil 1829]: 179, 180 og 181

Købesummen er 1.235 Rdr. og han optager samtidig et lån hos [RN9022] Madame Malling på 400 Rdr. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
950 Ejendommens matriculs no. [Husnr. 1827]: 367 gamle husno. [Husnr. 1787]: 149 Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
951 Ejendommens matriculs no. [Husnr. 1827]: 367 gamle husno. [Husnr. 1787]: 149 Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
952 Ejendommens matriculs no. [Husnr. 1827]: 377 Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
953 Ejendommens matriculs no. [Husnr. 1827]: 378
Kjøbmand Rasmus Mallings Commercegaard [købmandsgård], ingen tinglyst Skjøde. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
954 Ejendommens samlede areal langs Immervads vestre side strakte sig op til hjørneejendommen ved Lille Torv [Immervad 2, matr. nr. 260] (den senere Borgmestergård placeret i Den Gamle By). Basballe, Christen Jensen (I337)
 
955 Ejer af matr. nr. 273 på 1 Album er Murer S. Jensen. Approberet 05-05-1883. Malling, John Gaarn (I6)
 
956 Ejer af matr. nr. 273 på 1 Album er Murer S. Jensen. Approberet 05-05-1883. Malling, Rasmus (I4)
 
957 Ejer. [RN9254] Frue Westergaard. Beboes af 25 fattige Familier. 1 Hus Bindingsværk, 84 Fag Gadehus [ca. 126 m], 1 Etage. Taksationssum 1260 Rdlr.
 
Olufsdatter, Maren (I254)
 
958 Ejer. [RN9254] Frue Westergaard. Beboes af 4 fattige Familier. 1 Hus Bindingsværk, 15 Fag Gadehus, 4 Fag Sidehuus, 1 Etage. Taksationssum 300 Rdlr.
Solgt 19-03-1764 til til skipper Mikkelsen, Hans ? og Rasmus Bomholt.
 
Olufsdatter, Maren (I254)
 
959 Ejeren justitsråd Fønss sætter Tobaksspindefabrikken i Spanien 1, matr. nr. 52 på auktion den 08-04-1794, og nærmere oplysninger om auktionen kan fås hos [RN9263] Peder Herschind og [RN9049 Andreas Peder Kaarsberg] Peder Kaarsberg. [RN9263] Peder Michelsen Herskind køber sammen med [RN9001] Rasmus Malling bygningerne og formodentlig også de tilhørende tobaksplantager. 7b)25-01-1794, 29-01-1794, 06-03-1794 og 7)jf. Østjysk Hjemstavn, 1962, #93 ff
Om ejendommens videre forløb se artiklen: «i»1794-1826 Købmandsgårde og huse knyttet til købmand Rasmus Nielsen Malling og 1794-1823 Exercerhuset, Exercerskolen og Ridehuset i Spanien.«/i» 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
960 Ejes af Frue/Sen? Westergaard og beboes af hendes søn:
a) Et stort, grundmuret Gadehus, bruges til Magasinkorn, 20 Fag Grundmur, 4 Etager,
b) 4 Fag grundmuret 'Kaarshus' (Korshus) 1 Etage,
c) 28 Fag Sidehus, Bindingsværk, 1 Etage,
d) 12 Fag Baghus, Bindingsværk 2 Etager. Taksationssum 2000 Rdlr.

Sælges 19-03-1764 ved Auktion til Amtsforvalter Jens Thygesen, d. 1789.

 
Olufsdatter, Maren (I254)
 
961 En af vor Byes ældste anseete Borgere, Kbmd R. Schandorff, er igaar Nat afg. ved Døden. Den Afd. var født 8-12. 1786 [08-12-1786] og gik altsaa i sit 80-Aar.
Efter at have lært Handelen i Randers tog han allerede i den unge Alder af c. 23 Aar Borgerskab her i Byen, og har saaledes været Borger i ca. 57 Aar.
I det andet og tredie Decennium af dette Aarh: navnlig drev han en meget betydelig Kjøbmandshandel, og hans Forretning taltes iblandt de fire eller fem største Handelshuse her ([RN9001] Rasm. Malling, H. Meulengracht, Schmidt etc.) som havde Handelen med de større Gaarde heromkring foruden en betydelig Bondehandel.
Tildeels med egne Skibe førte han en omfattende Udførsel til Norge ligesom også jævnlig til England og Holland og Østersøfart. Han var saaledes en meget virksom Mand, og selv i en tidligere Periode da den egentlige engros Handel med directe udenlandske Forbindelser udvikledes af nye Kræfter, herved den ældre Maade at føre Exporten paa traadte mere tilbage, fornægtede hans Virkelyst sig dog ikke men yttrede sig paa forsk Maade ved Bygning af et større Skib, ved Anlæg af Dampbrænderi etc. og da han for nogle Aar siden trak sig tilbage fra Handelen, havde han vundet saadan Fremgang, at han regnedes bl. vor Byes rigeste Borgere.
Af off. Hverv havde han i en tidligere Periode flere, han var bl.a. i en Aarrække "eligeret Borger" og i en halv Snes Aar Værge for Frue Kirke. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
962 En anonym brevskriver oplister de grundmurede bygninger i Aarhus på et tidspunkt, hvor hans forældre boede i Aarhus fra 1814 til 1815. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
963 En Bryggerkarl, En Røgter og et Par Piger kunne til 1. November [01-11-1860] faae Tjeneste, men uden godeSkudsmaal nytter det ikke at melde sig hos

[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
964 En confirmeret Pige kan faae Beskjæftigelse nogle
Timer Formiddag og Eftermiddag mod et Honorar
af 3 Rdr. om Maaneden, naar man henvender sig til
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
965 En Dreng kan faae Beskjæftigelse om Formiddagen hos [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg. Malling, Rasmus (I4)
 
966 En Dreng kan faae Plads til 1ste Mai [01-05-1874].
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annonceringen er gentaget 30-03-1874 og 14-04-1874] 
Malling, Rasmus (I4)
 
967 En dygtig Pige, der vil malke, kan faar Plads til 1ste Mai [01-05-1871] hos
[RN9004] R. Malling

[Annoncen gentages 30-01-1871] 
Malling, Rasmus (I4)
 
968 En flink Stuepige kan faae Plads til 1ste Mai [01-05-1866]
hos [RN9034] N. Mallings Enke

[Der er formodentlig tale om en ansættelse hos Mathilde selv i Købmandsgården] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
969 En Førstesals-Lejlighed paa Fredensgade paa
5 a 6 Værelser (fri Udsigt mod Syd) med øvrige
Udenomsbekvemmeligheder og en lille Have er billig
tilleje til April Flyttetid [01-04-1887]. [RN9006] Kjøbmand J.G. Malling
i Dynkarken Nr. 39-41 anviser Lejligheden. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
970 En Hestestald til 4 Heste med Fourageloft [Dynkarken 39] kan
faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1873]
[RN9034] Niels Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
971 En Karl, der har lært Maltgjøreriet kan strax faae Tjeneste hos
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
972 En Kirsten Jensdatter er opført som død i 1741 jf. kirkebogen for Malling, 1741, fol. 224b Jensdatter, Kirsten (I140)
 
973 En Leilighed i Stedet Nr. 986 paa Fredensgade med lidt Have kan faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1869]
[RN9002] A. Malling 
Malling, Andreas (I2)
 
974 En Leilighed paa 2de Værelser med Kjøkken og lidt Have kan faaes tilleie til October Flyttedag [01-10-1865] i Stedet Nr. 986 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104]. Man henvende sig til [RN9002] A. Malling." Malling, Andreas (I2)
 
975 En Leilighed paa 3 Værelser
to Leiligheder hver paa 2 Værelser
en Leilighed paa 1 Værelse
med fornødne Senge og egen Indgang kunne faaes
tilleie under Landmandsmødet, naar man derom
henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
976 En Leilighed paa 3 Værelser med Kjøkken og
Pigekammer ec. kan strax faaes tilleie hos
[RN9034] N. Mallings Enke
[Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at der er tale om Dynkarken 39-41] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
977 En Leilighed paa 4 Værelser i Stue-Etagen [Dynkarken 39-41],
som egner sig til Contoir, kan faaes tilleie hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
978 En Leilighed paa 4 Værelser med kjøkken
kan faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
979 En Leilighed paa 4 Værelser med kjøkken
kan faaes til 1ste Decbr. [01-12-1867] hos
[RN9034] N. Mallings Enke
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
980 En Leilighed paa 4 Værelser med Kjøkken, Pigekammer og øvrige
beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til April Flyttetid [01-04-1870] faaes
tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
981 En Leilighed paa 4 Værelser, kjøkken og Pigekammer
kan faaes til 1ste Decbr. [01-12-1867] hos
[RN9034] N. Mallings Enke
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
982 En Leilighed paa 4 Værelser, Kjøkken og øvrige
beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til Octbr. Flyttetid [01-10-1870] faaes
tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
983 En Leilighed paa 5 Værelser og øvrige
Beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til October Flyttetid [01-10-1871]
faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
984 En Leilighed paa 5 Værelser og øvrige
Beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til October Flyttetid [01-10-1872]
faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
985 En Leilighed paa 6 a 7 Værelser og øvrige
Beqvemmeligheder kan faaes til Octbr. Flyttetid [01-10-1867]
hos [RN9034] N. Mallings Enke.
[Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at det er i Dynkarken 43] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
986 En Leilighed paa 6 Værelser med øvrige
Beqvemmeligheder kan til April Flyttetid [01-04-1867] faaes tilleie
hos [RN9034] N. Mallings Enke.
[Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at det er en lejlighed i Dynkarken 43] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
987 En Leilighed paa 7 Værelser med øvrige
Beqvemmeligheder kan strax faaes tilleie
hos [RN9034] N. Mallings Enke.
[Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at det er en lejlighed i Dynkarken 43] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
988 En lille Leilighed til 60 Rdr. [60 Rdr. årligt, Dynkarken 39-41] kan faaes tilleie
til October Flyttetid [01-10-1873].
[RN9034] Niels Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
989 En Malkepige kan strax faae Tjeneste hos
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
990 En meget god 3 Fags Lejebod med Kakkelovn, beliggende i saakaldet Spanien uden for Mindeporten [Spanien 21-27, matr. nr. 42-39], er at faae til Leje næste Flyttetid, hos
[RN9001] R. Malling. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
991 En meubleret Leilighed kan faaes i Badetiden
hos [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
992 En ny Brunels Sko er tabt den 7de Juni [07-06-1877]. Finderen bedes mod en Belønning at aflevere den til
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg 80

[Brunel: Tekstil, normalt vævet af uld i kipperbinding, kan have kæde eller skud af bomuld eller hør. Kæde af silke forekommer også. Beskrives i de fleste kilder som kraftigt og tæt vævet. Anvendt til brynels sko, skafter på damestøvler, halsbind, gamacher, møbelbetræk, mm. Kilde: http://textilnet.dk] 
Malling, Rasmus (I4)
 
993 En Obligation paa 2000 Rbdr. Sølv, udstedt af Bager Peter Sperling d. 28. Juni 1819 [28-06-1819] til [RN9001] Købmand Rasmus Malling med sikkerhed i Middelgade 75, nyt Nr. 95, som nu ejes af [RN9022] Rasmus Mallings Enke, er bortkommen og efterlyses.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
994 En Pige kan paa Grund af Sygdom strax faae Plads

[RN9004] R. Malling Frederiksbjerg Nr. 27
 
Malling, Rasmus (I4)
 
995 En Pige kan strax faae en god Plads som
Enepige [tjenestepige i en husholdning, hvor der kun er een pige, kilde: ordnet.dk]
i et propert Huus, naar hun med gode
Anbefalinger henvender sig til
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
996 En Pige, der kan forestaae fiin Vask og Strygning
tilligemed Madlavning og Alt hvad der hører til
et proper Huus's Reengjøring, kan faae en vellønnet
Plads hos en Embedsmand til 1ste Mai [01-05-1866], naar hun
med gode Anbefalinger henvender sig til
[RN9034] N. Mallings Enke

[Der er formodentlig tale om en pige til den ene af Mathildes lejere i Dynkarken 43] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
997 En Pige, som vil malke en halv Snes Køer, og en helst ugift Røgter, kunne til førstkommende Mai [01-05-1851] faae Condition hos
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
998 En Polemik mod Havne-Kommissionen synes at bebrejde Kommissionen, at [RN9007] N. Malling ikke mere er Medlem.
 
Malling, Niels (I7)
 
999 En Porcellains Kakkelovn kan faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41?] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1000 En række borgere udsender en plan og invitation til stiftelse det efterfølgende Aarhuus vestindiske Handels Selskab.
Invitationen er underskrevet af:
Jens Anthonysen
Jacob Assendrup
Ole Sanne
[RN9263] Peder Herschind
[RN9014] Jens A. Schmidt
Kield Iversen
Niels Kieldrup
Jess Fæster
Peter Laurentin
[RN9049] Andreas Kaarsberg

Invitationen er i sin hedhed optrykt i bogen. 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1001 En række borgere udsender en plan og invitation til stiftelse det efterfølgende Aarhuus vestindiske Handels Selskab.
Invitationen er underskrevet af:
Jens Anthonysen
Jacob Assendrup
Ole Sanne
[RN9263] Peder Herschind
[RN9014] Jens A. Schmidt
Kield Iversen
Niels Kieldrup
Jess Fæster
Peter Laurentin
[RN9049] Andreas Kaarsberg

Invitationen er i sin hedhed optrykt i bogen. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1002 En række borgere udsender en plan og invitation til stiftelse det efterfølgende Aarhuus vestindiske Handels Selskab.
Invitationen er underskrevet af:
Jens Anthonysen
Jacob Assendrup
Ole Sanne
[RN9263] Peder Herschind [købmand RN9263 Peder Michelsen Herskind]
[RN9014] Jens A. Schmidt [købmand RN9014 Jens Andersen Schmidt]
Kield Iversen
Niels Kieldrup [købmand RN9559 Niels Jensen Kjellerup]
Jess Fæster [købmand Jes Jessen Fæster død 26-02-1789]
Peter Laurentin
[RN9049] Andreas Kaarsberg

Invitationen er i sin hedhed optrykt i bogen. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1003 En smukt beliggende Byggeplads paa Frederiksbjerg, ligeoverfor [RN9004] Gartner Mallings Have, med 30 Alens [18,8 m] Facade langs Hovedlandeveien og 70 Alen [43,9 m] dyb, kan faaes heel eller i mindre Dele, naar Lysthavende henvende sig til Tømrer S. Mikkelsen i Nr. 74 i Frederiksbjerg.

[Annonceringen gentages 06-04-1875] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1004 En stor god Baad, med Mast, Seil, Anker-Toug etc. Inventarium(især tienlig for en Øebeboer eller ved en Udskibningsplads fører ca. 40 Tønder Korn eller ca. 4 Favne Brænde).. er underhaanden at faae tilkjøbs...
[RN9001] R. Malling
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1005 En tidligere sælger Borgmesterembedet mangler tinglæst adkomst. Malling, Rasmus (I4)
 
1006 En Toft paa Viby Grund, ca. 6 Tønder Land [Viby Sogn, matr. nr. 3]
Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. nr. 43],
det saakaldte gamle Ridehuus [Exercerhuset] Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48]
kunne underhaanden faaes tilkjøbs hos
[RN9034] N. Mallings Enke
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1007 En Toft paa Viby Grund, ca. 6 Tønder Land [Viby Sogn, matr. nr. 3]
Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. nr. 43],
det saakaldte gamle Ridehuus [Exercerhuset] Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48]
kunne underhaanden faaes tilkjøbs hos
[RN9034] N. Mallings Enke
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1008 En Trediepart i Skonnertskibet "Lovise Augusta", beliggende her i Havnen, drægtig 42 Commercelæster, bygget 1841 og forsynet med Seil, Ankere, Kjettinger, Touge og andet fornødent
Inventarium, er underhaanden at erholde tilkiøbs af Undertegnede.

[RN9179] J. Gaarn
 
Gaarn, John (I179)
 
1009 En udmærket Kulgaard med 2 store Underrum - lige ved Havnen - kan faaes tilleje fra April 1888 [01-04-1888].
[RN9036] N. Malling 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
1010 En velopdragen (velvoren) Dreng eller ung Karl kan erholde Plads i Foraaret hos
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annoncen gentages 03-03-1871 og 11-03-1871] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1011 En øde plads ved Mindet mellem l.nr. 16 og 17 [Revet 17, matr. nr. 828], som byen har ladet indpæle og opfylde bortsælges på auktion 10-02-1685 som 4 byggesteder (mål).

De 3 byggesteder nærmest l.nr. 16, det hus som kaldes "Røfuen" solgtes til [RN9542] Jens Rasmussen Laasby, det 4. byggested til rådmand og farver Peter Jessen.
 
Laasby, Jens Rasmussen (I542)
 
1012 Endnu fandtes udi den gamle Vejerboe lige over for Gaarden [Immervad 6, matr. nr. 389] som 1744 brændte 6 til 7 Skpd. Humle, som da Ilden var, blev udkast, og af Fattige bortført. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1013 Enkefru Mallings Bo, senere solgt til Købmand F. Ollendorff [17-02-1876?]:
a. Halvtag [der står halvtag] til beboelse 2.400 kr., tarifklasse 2, risiko 1
b. Baghus do [til beboelse] 3.600 kr., tarifklasse 2, risiko 1
c. do [baghus] [til beboelse?] 720 kr., tarifklasse 2, risiko 1
d. Plankeværk 80 kr., tarifklasse 2, risiko 1
Samlet vurdering kr. 6.800 kr. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1014 Enkefru Mallings Bo, senere solgt til Købmand F. Ollendorff:
a. Halvtag [der står halvtag] til beboelse 2.400 kr., tarifklasse 2, risiko 1
b. Baghus do [til beboelse] 3.600 kr., tarifklasse 2, risiko 1
c. do [baghus] [til beboelse?] 720 kr., tarifklasse 2, risiko 1
d. Plankeværk 80 kr., tarifklasse 2, risiko 1
Samlet vurdering kr. 6.800 kr. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
1015 Enkefrue M. Malling søger om at måtte udskifte ca. 3 alen af brænderilokalet i det søndre sidehus og erstatte det med en udbygning på 3 alen.
Bygningsinspektøren gør opmærksom på, at udbygningen går ind i gården til nr. 367 [nr. 43]
Ansøgningen bliver udsat indtil videre den 07-10-1868 og frafaldet den 21-05-1869. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1016 Enkemanden: [RN9437] Jens Kjellerup.

Børnene: [RN9559] Niels 21, [RN9560] Laurids 17, [RN9561] Abelone 14, [RN9562] Christen 13, [RN9563] Jacob 12, [RN9564] Daniel 9, [RN9565] Mikkel Lassen 6, [RN9566] Peder 4, [RN9567] Hans 2½. [om børnene se også l.nr. 2241 og 2748]

FM: mostres mænd [RN9113] Thomas Hansen, skipper i Århus, [RN9251] Jens Kjellerup junior i Århus.
 
Geding, Kirsten Lauridsdatter (I436)
 
1017 Enken [RN9087 Kiersten Thomasdatter Hansen] anmoder på Skiftesamlingen den 14-12-1774, at hun måtte uddrage et fornødent bohave jf. en af hende udarbejdet liste af 27-11-1774 omfattende et beskedent møblement, sengetøj og husgeråd til en værdi af 249 Rd, så hun kan etablere sig på en anden bopæl (hun er formodentlig klar over, at stedsønnen [RN9049] Andreas Peter Kaarsberg er på vej til at købe købmandsgården).
Hun frafaldt sin halve bodel, ligesom hun var indforstået med, at alt det øvrige løsøre og købmandsvarerne sælges til fordel for det fælles bo. Dette gjalt også mandens klæder, men disse måtte dog ikke sættes på offentlig auktion.
Arvinger kunne tilslutte sig forslaget om bohavet. Svigersønnerne ønskede ingen af Peders klæder men foreslog dem givet til de umyndige sønner [RN9102] Hans og [RN9101] Jacob. Den ældste søn [RN9049] Andreas bad om at måtte få sin fars sørgekappe, der ikke ville være de mindre søskende til nytte. 
Hansen, Kiersten Thomasdatter (I87)
 
1018 Entreprenøren Johan Bardewich udførte byggearbejder for amtsforvalter Jens Thygesen, bl.a. nedrivningen af magasinhuset til den gamle bispegård ved Domkirken. Magasinbygningen blev købt i 1769 af amtsforvalter Thygesen, som solgte den videre i 1774, efter at Bardewich havde jævnet huset med jorden. Materialerne fra huset, hvoriblandt udmærkede sig svære pommerske bjælker, brugte Thygesen til sæbesyderi og tobaksfabrik i Dynkarken.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1019 Epitafium i Vor Frue Kirke over ham og Dorthe.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #118 og 1944.

Gravsted indrettet 1721 af [RN9309] købmand og rådmand Oluf Sørensen Bonde »for
sig og sin kæreste«, [RN9310] Dorethe Johansdatter Althalt. Kilde: Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke, #1253 
Sørensen, Oluf (I309)
 
1020 Epitafium på vestvæggen i søndre korgang [oprindelig i nordre koromgang] i Aarhus Domkirke oprettet af [RN9329] Anders Lydichsøn, borgmester i Aarhus og hustru [RN9325] Maren Clemindtz Datter. Epitafiet er kirkens største 9,3 m høj.
Kilde: Århus Domkirke, Nationalmusseet, beskrivelse, tegning, maleri og fotos #692-698 
Lydichsen, Anders (I329)
 
1021 Er ikke på adressen i 1936 og derefter. Malling, Mathilde Ernestine (I40)
 
1022 Esballes Tvillinger, Christen Schiellerup og Marianne, døbt. Faddere: Madame J. Raae, Madame Kiellerup, Jomfru Schoubye og Jomfru Nielsen, Capitain v. Severin, Kjøbmændene P.L. Schmidt, P. Galthen, J. Schoubye og J. Hald, [RN90092] Skibskapitain H. Kaarsberg
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1023 Et Huus 18 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muurtavl, til 6 Familier, a 20 360 Rdl. Westergaard, Cicilie Jørgensdatter (I176)
 
1024 Et Huus 2 Fag 1 Etage med Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl á 40 Rdl. 80 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1025 Et Huus 2 Fag 1 Etage med Udbygning, Bindingsværk og Muur. á 130 Rdl. 260 Rdl. eller 100 Rdl. sølv.
 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1026 Et Huus 3 Fag 1 Etage og Bindingsværk og Muurtavl á 50 Rdl. 150 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1027 Et Huus 3 Fag 1 Etage og Bindingsværk og Muurtavl, á 30 Rdl. 90 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1028 Et Huus 3 Fag 1 Etage, Bindingsværk og Muur, á 150 Rdl. 450 Rdl. eller 180 Rdl. sølv. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1029 Et Huus 9 ½ Fag til Gaden 1 Etage med 3 Fag Qvist, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, med 2 Jernkakkelovne, Kjælder under 2 Fag, a 250 vurderet til 950 Rdl.

Under samme matr. nr. 367-373 og for. nr. 406 er opført en ejendom på 6 fag. Under matr. nr. 368 til 373 er opført for. nr. 407 på 3 fag, 408 på 9 ½ fag og 409 på 3 fag. I alt 21 ½ fag. Hver af disse ejendomme har sin egen ejer. Det fælles for. nr. / matr. nr. antyder, at der har været en forbindelse mellem de fire ejendomme. Se artiklerne «i»Mindegade og Fiskergade«/i». 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1030 Et Huus 9 ½ Fag til Gaden 1 Etage med 3 Fag Qvist, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser, med 2 jern Kakkelovne, Kjælder under 2 Fag, a 100 950 Rdl.

Under samme matr. nr. 367, 368-373 og for. nr. 346 er opført en ejendom på 6 fag. Under matr. nr. 368 til 373 er opført for. nr. 347 på 3 fag, 348 på 9 ½ fag og 349 på 3 fag. I alt 21 ½ fag. Hver af disse ejendomme har sin egen ejer. Det fælles for. nr. / matr. nr. antyder, at der har været en forbindelse mellem de fire ejendomme. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1031 Et i Commission havende Parti Drammens 12 og 10 Fods Bord samt noget Tømmerlast, sælges.. ved offentlig Auction ved Havnen...
[RN9001] Malling
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1032 Et meubleret eller umeubleret Værelse ere tilleie.
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg 
Malling, Rasmus (I4)
 
1033 Et meubleret Værelse kan faaes tilleie hos Undertegnede i Stedet Nr. 569 paa Frederiksgade. [Frederiksgade 75, matr. nr. 350]
[RN9002] A. Malling 
Malling, Andreas (I2)
 
1034 Et meubleret Værelse kan faaes tilleie hos Undertegnede i Stedet Nr. 569 paa Frederiksgade. [Frederiksgade 75, matr. nr. 350]
[RN9002] A. Malling 
Malling, Andreas (I2)
 
1035 Et meubleret Værelse kan faaes tilleie hos Undertegnede i Stedet Nr. 569 paa Frederiksgade. [Frederiksgade 75, matr. nr. 350]
[RN9002] A. Malling 
Malling, Andreas (I2)
 
1036 Et meubleret Værelse kan strax faaes tilleie hos«b»
«/b»[RN9034] N. Mallings Enke

[Et umiddelbar gæt er, at der ud fra beskrivelsen er tale om købmandsgården i Dynkarken 39-41] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1037 Et meubleret Værelse med fuld Kost kan
til 1ste Mai [01-05-1875] erholdes i Dynkarken 43.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1038 Et Par eenlige Folk kan faae en Qvistleilighed
til April Flyttedag [01-04-1867] hos [RN9034] N. Mallings Enke.
[Ud fra senere tiders fotografier er det på et tidspunkt isat kviste i Dynkarken 43]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1039 Et Par Sophaer, Servanter, Bord og Stole
ønskes [købes] i Løbet af denne Maaned. Reflecterende bedes
henvende sig [hos lejeren i] Dynkarken Nr. 43. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1040 Et smukt Aqvarium med forskjellige Guld- og
Sølvfisk er paa Grund af Bortreise tilsalg. Man
henvende sig til Assistent Grove, Fru Mallings Gaard
paa Mindegade [Dynkarken 39-41]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1041 Et stort Locale [i sidebygningen til nr. 41] med Dampkjedel og Dampmaskine
kan faaes tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke [Dynkarken 41]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1042 Et umeubleret 2-Fags Værelse til Gaarden er
tilleie i Dynkarken Nr. 43. Anvises fra 1ste Sal
tilhøire. [RN9034?] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1043 Et vinkelanlæg præget af 1500-tallets arkitektur. Beskrivelse af ejendommen.

Nedtaget i 1923, gavlhuset var ret velbevaret og genopført i Den Gamle By som Tværgadehuset over for Borgmestergården.

Foto af konsolknægt og Tværgadehuset fra 1968.

En renæssancebygning fra begyndelsen af 1600-tallet, som i 1923 blev flyttet til Den Gamle By. 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
1044 Et Værelse for en eenlig Herre kan erholdes tilleie.
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annoncen gentages 20-02-1872, 23-03-1872 og 06-04-1872] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1045 Extra fine, ved mig selv i Christiania udsøgte, Ansjoser, i Glasser, hele og halve Dunker, faaes hos
[RN9092] H. Kaarsberg
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1046 Extra god Sæde-Byg kan faaes tilkiøbs hos [RN9001] Købmand Rasmus Malling.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1047 Extra gode Duun ere at bekomme hos Skipper [RN9179] J. Gaarn ved Mindet.
 
Gaarn, John (I179)
 
1048 Extra godt dansk Klæde af forskellige Couleurer udsælges til billige Priser af
[RN9022] R. Mallings Enke
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1049 Extra godt Moskauer Hvede-Meel, nyelig hjemkommen. gode Duun og Fjer samt nogle Lpd. godt Hør er at bekomme hos [RN9179] Skipper J. Gaarn, ved Mindet.
 
Gaarn, John (I179)
 
1050 Extra godt norsk Kalk (læsket med fersk Vand) er at bekomme hos [RN9001] Kjøbmand R. Malling.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1051 Extra godt Riga Hør, saavel af den hvide som blaae Slags, er at bekomme hos [RN9179] Skipper J. Gaarn ved Mindet.
 
Gaarn, John (I179)
 
1052 F. ca 1791, exam. jur., Købmand i Aarhus. cst. Kamner [kæmner?] 1822 se Mikkel Sørensen
Død 11-04-1834 , 43 Aar gl.
Gift med [RN9084] A.J. Kaarsberg Tillæg s. 224: F.1790,
Søn af Købmand Peter Larsen Schmidt.
Gift 04-04-1810 i Aarhuus med [RN9084] Anne Johanne Catharine Kaarsberg.
Han var Borger og Købmand i Aarhus i 24 Aar.
 
Schmidt, Jens Peter (I196)
 
1053 Fabrikation i 1777 [1787]: 47000 Pd. Røgtobak og 4550 Pd. Snustobak [årstal?, fabrikken først startet i 1779]

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1054 Fabrikation i 1779: 140,000 Pd.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1055 Far, søn og sønnesønnen Jens Malling bor sammen. Malling, Martin August (I244)
 
1056 Far, søn og sønnesønnen Jens Malling bor sammen. Malling, Jens Nielsen (I242)
 
1057 Fede Køer staae tilsalg hos
[RN9034] N. Mallings Enke
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1058 Fisker Sabroes Tvillingbørn Johan Peter og Susanne døbt i Domkirken i August- - Faddere: [RN9023] Madame Malling junior og Jomfru Lanng, Madame Mørch og Jomfru L. Elmquist, Consul Herskind, Købmændene [RN9045] Frausing, Lind, Wulff og N. Schibye samt Skibsbygmester Bonnesen.

 
Frausing, Cathrine Marie (I23)
 
1059 Fiskergade 491
Alder født i
[RN9181] Jens Gorn, 32, gift, Aarhus, Skipper
[RN9190] Ane Elisabeth Strand 27, - , Bergen, hans Kone
Hans Hendrik Gorn 3, , Aarhus, deres Søn
Johan Aug. Gorn 1, , - - -
+ 1 Tjenestepige.
Desuden synes Fuldmægtig Jens Chr. Hee (f. i Nyborg for 39 år siden) at have været logerende.
 
Gaarn, Jens (I181)
 
1060 For at fremme et stadigt Samqvem med Hovedstaden have Rhederierne for Jagterne:
Maren Cathrine, ført af Skipper N. Falslev
De tvende Søstre, ført af Skipper J.K. Hansen [RN9007s skib?]
Adonis, ført af J. Nyrup
De tvende Venner, ført af W. Thomsen
forenet dem om, at disse 4 Jagter for Fremtiden skulle afgaae til bestemte Tider, saaledes at et Skib afgaaer omtrent til bestemte Tider hver 14. dag Dag herfra til København, og et Andet fra København hertil.
D'Hrr. Handlende, og Andre som have Gods at forsende, kunne stedse Stole paa Skibenes Afgang paa de Dage der nærmere i Aviserne vil blive bekjendtgjort

Aarhuus, den 11. Maj 1835 [11-05-1835]

C. A. Bünger. R. Schandorff. J. Røgild. C. Bang. P. C. Raae. J. F. Røse. D. L. Schmidts Enke. L. P. Schmidt. Herskind. [RN9007] N. Malling. J. P. Hammershøi 
Malling, Niels (I7)
 
1061 For at styrke købstædernes handel efter vedtagelsen af Næringsloven af 1857 blev der i de første år af 1860erne stiftet talrige handelsforeninger landet over.

Aarhus Handelsforenings statuetter er således underskrevet 02-10-1862, og foreningens hovedformål var at virke for handelens fremme og opkomst i byen samt sikre den indenbys handelsstands rettigheder.

86 købmænd i Aarhus [RN9007 Niels Malling har formodentlig også været blandt disse, selvom han døde i sommeren 1862] havde tegnet sig på den stiftende indbydelse. 
Malling, Niels (I7)
 
1062 For rejsende mellem Aarhus og Kalundborg gælder flg.: Med anordningen for færgeløbs transporten af 31-05-1815 er alle foregående anordninger ophævet. Børsdagene er ændret fra tirsdag og fredag til mandag og torsdag. Af samme befaling følger, at enhver rejsende med kvæg og hestehandlere skal bestille og betale for transporten forud fra og med den 01-07-1815. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1063 For. nr. 366.
Købmand Rasmus Mallings lejevåning, som består af flg. bygninger:
a) Forhuus vurderet til 1.500 Rdl. eller 600 sølv
b) Baghuus til 1.500 Rdl. eller 600 sølv
c) Stakit? til 80 Rdl. eller 30 sølv
d) Plankeværk til 300 Rdl. eller 120 sølv
Samlet brandforsikringsvurdering 1.350 Rdl. sølv

Taksationsprotokol 26-8 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1064 For. nr. 749.
Kiøbmand Rasmus Malling, forhen øde plads:
a. 3 Fag Lejevaaning No. A 660 Rdl.
b. Plankeværk 30 Rdl.
Samlet vurdering 690 Rdl.

Taksationsprotokol nr. 91-1 pr. 14-08-1816 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1065 For. nr. 750
Kiøbmand Rasmus Malling, forhen øde plads:
a. 3 Fag Lejevaaning No. B 660 Rdl.
b. Plankeværk 20 Rdl.
Samlet vurdering 680 Rdl.

Taksationsprotokol nr. 91-2 pr. 14-08-1816 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1066 For. nr. 751.
Kiøbmand Rasmus Malling, forhen øde plads:
a. 3 Fag Lejevaaning No. C 660 Rdl.
b. Plankeværk 20 Rdl.
Samlet vurdering 680 Rdl.

Taksationsprotokol nr. 91-3 pr. 14-08-1816 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1067 For. nr. 752.
Kiøbmand Rasmus Malling, forhen øde plads:
a. 3 Fag Lejevaaning No. D 660 Rdl.
b. Plankeværk 20 Rdl.
Samlet vurdering 680 Rdl.

Taksationsprotokol nr. 91-4 pr. 14-08-1816 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1068 For. nr. 753
Kiøbmand Rasmus Malling, forhen øde plads:
a. 2 Fag Lejevaaning No. E 440 Rdl.
b. Plankeværk 20 Rdl.
Samlet vurdering 460 Rdl.

Taksationsprotokol nr. 91-5 pr. 14-08-1816 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1069 Foreviseren heraf [RN9004] Hr R. Malling har conditioneret hos mig siden medio Juni 1860 i Egenskab som Forvalter, og har i den Tid vidst at gjøre sig yndet af os alle, ved sin godmodige godmodige Caracteer, og fordringsfri Væsen, han har ført et smukt og ordentlig Bogholderi ved hvad der har været ham anbetroet.

Hvad Duelighed som Forvalter angaar, da maa jeg hendvise til Herr Rasmussens Anbefaling paa Moesgaard, som en navnkyndig Mand i Faget en jeg og hvem der har mere Kjendskab til Hr. Malling efter at han har opholdt sig der i 3 Aar.

Frydensberg den 1ste Marts 1861 [01-03-1861]
Buctrup

Transcription 27-09-2013 Leif Dehnits. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1070 Forlangt Indrykkelse. [læserbrev]

Vi undertegnede Skibsrhedere og Skibsførere tage os herved den Frihed at gjøre den ærede Havnekommission følgende Spørgsmaal, hvilke vi ønske besvarede:

1) Hvorfor blev i forrige Aar samtlige herværende 4 Lodser afsatte?

2) Hvis dertil virkelig, m.H.t. dem alle, var gyldig Grund, hvorfor blev da ej udvalgte Andre af her bosiddende Folk til disse Poster, der var fuldkommen saa vel qvalificerede dertil, som de fra Byen Helsingør hidkaldte Færgefolk.

3) Hvorfor blev i disse Dage, ved den forrige Havnefogeds Død, En af de nuværende Lodser ansat som constitueret Havnefoged fremfor en Mand af vor Midte, hvoraf der kan paavises Fleere, der virkelig kunne forestaa en slig Post, som den bør forestaaes, bedre end den ny Ansatte.

4) Er den ærede Havnecom. overbevist om, at den nu foreløbig ansatte ny Lods, der træder i den constituerede Havnefogeds Sted virkelig er qvalificeret til denne Post?

5) Er det ikke nødvendigt, at idetmindste Een af de her ansatte Lodser er i Stand til at kunne gaae med et Skib i Syd og Nord?

6) Hos hvem skulle vi søge Erstatning, naar Malheur maatte skee, hidrørende fra de Lodser Malconduite, som Havnecomm. har ansat.

7) Af hvilken Grund er den gamle Skik afskaffet, el. af hvem er det befalet, at de nuværende Lodser, ej skulle hjælpe til at yde Skibene Assistance ved Forhaling, samt Ind- og Udsejling saavel Dag som Nat, da vi dog endnu maa betale halve Lodspenge, uden at have mindst Nytte af Lodsen?

8) Hvorfor bliver den paa Rheden udlagte Bøie liggende paa en Plads, hvor den ingen Nytte kan gjøre, da den ærede Havnecom. af Flere er gjort opmærksom paa, at den vilde være til stor Nytte, naar den laae paa en rigtig Plads?

C. Basse - H. Tanggaard - H. I. Jensen - Joh. H. Ginge - Hans Printz '96 [RN9182] F. Gaarn - C. W. Olsen - Jens P. Funder - R. Johnsen - N. Michelsen - S. Johansen - A. R. Thilker - N. A. Krogh - N. P. Erichsen - J. C. Rude.

 
Gaarn, Frederik (I182)
 
1071 Forpligtelse til at opsætte og vedligeholde et 3 alen højt plankeværk i skellet mod matr. nr. 5b samt til at og istandsætte en vej ifølge skøde læst 10-01-1885. Malling, Rasmus (I4)
 
1072 Forretningen har formodentligt gået godt, for i 1848 byggede Gaarn sammen med købmand Henrik Schandorff og Andreas Malling briggen Ægir hos skibsbygmester Høyer. Det var et af de største skibe bygget i byen i lang tid. Det sejlede hurtigt ud på en lang tur og var første hjemme igen i 1854. Malling, Andreas (I2)
 
1073 Forsikring nr. 339, Mindegade søndre side, hus nr. 341 [husnr. 1827] [Mindegade 6, matr. nr. 96], [RN9002] A. Malling. Efterfølgende er ejeren i perioden 1847-1857 [pr. 1853] ændret til Fr. Schandroff:
«tab»a. forhus 5.460 rdr. sølv
·«tab»b. sidehus 4.200 rdr. sølv
·«tab»c. halvtag 2.160 rdr. sølv
·«tab»d. baghus 3.900 rdr. sølv
·«tab»e. halvtag 150 rdr. sølv
·«tab»f. baghus 640 rdr. sølv
·«tab»g. lysthus 100 rdr. sølv
·«tab»Samlet vurdering 16.610 rdr. sølv 64)1847 339

Henvisning til taksation 47-7.

Taksation nr. 47-7 købmand [RN9002] A. Malling, forsikring nr. 339, hus nr. 341 [husnr. 1827] [Mindegade 6, matr. nr. 96]:
«tab»a. 13 fag forhus, 2 etager, grundmur, indrettet til værelser i begge etager der alle var gibsede, 8 kakkelovne, kælder under hele huset, port i 2 fag á 420 rdr. 5.460 rdr. sølv
·«tab»b. 14 fag sidehus, 2 etager, grundmuret, indrettet i underste etage til værelser, køkken og bryggers med brænderi?, Værelser og Køkken gibset, ?? 6 fag ??, 4 kakkelovne, 2 indmurede kedler, Kjælder under 7 Fag, á 300 4.200 rdr. sølv
·«tab»c. 18 fag halvtag, 2 etager, grundmuret, bygningen indrettet til stald, pakhus, folkeværelser, lade og kornlofter? á 120 2.160 rdr. sølv
·«tab»d. 13 fag baghus, 3 etager med qvist, grundmuret, indrettet til kornlofter, á 300 3.900 rdr. sølv
·«tab»e. 5 fag halvtag østen i gården, forsiden i bindingsværk, men for øvrigt i grundmur, til svinesti, hønsehus m.m. á 30 150 rdr. sølv
·«tab»f. et nyopført baghus, 8 fag, 1 etage, mur- og bindingsværk og grundmurede gavle, indrettet til stald og tømmerhus á 80 640 rdr. sølv
·«tab»g. i haven, et bindingsværk lysthus 100 rdr. sølv

·«tab»Samlet vurdering 16.610 rdr. sølv 63)1847 47-7 
Malling, Andreas (I2)
 
1074 Forsynet behagede det, den 15. d.M. [15-04-1817], efter 3 Mdrs vedholdende Sygeleie, hvorunder nogle Ugers haarde Lidelser, ved en blid Død at bortkalde til det Bedre, min gode Svigermoder, [RN9089] Jacobine Müller, f. Kaarsberg, Enke efter [RN] Købmand og Viinhandler C. Müller her i byen, i en Alder af 70 Aar 7 Maaneder og nogle Dage.
- Med sin Sjæls fulde Kraft til sidste Øieblik, og den roelige Hengivenhed og det faste Haab som hendes retskafne Vandel kunde og maatte forskaffe hende, saae hun sin Forherligelse i Møde, hvortil hun fandt forønsket og smertefrie Indgang hiin Dags Aften Kl. 11.
- Dette Sorgens Budskab kundgiøres Familie og Bekjendte, der elskede hende i Livet, paa hendes fraværende Børns Vegne af

Fulling [gift med RN9172 Cecilie Elisabeth Mathilde Müller]. jf. Aarhuus Stiftstidende 18-04-1817
 
Kaarsberg, Jakobine (I89)
 
1075 Fortegnelsen er udarbejdet 20-06-1747 af sønnen RN9356 J.C. Baballe.

Alle posterne i oversigten ejede Christen Jensen Basballe i årene 1716 til 1717 før end han indgik i sit andet ægteskab [RN9336 Anne Nielsdatter Friis], dels arvet fra hans forældre [RN9339 og RN9340] før den tid. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1076 Foruden den ved Proclama efter Loven skeete Indkaldelse, lader underskrevne Skifte-Forvaltere i Aarhuus herved 3de gange indkalde saa vel afg. Kiøb- og handelsmand i Aarhuus [RN9258] Laurits Westergaards Ud-Arvinger, der ere hans Sødstende eller deres efterladte Børn, imellem hvilke den i Følge den Afdødes oprettede og allernaadigst confirmerede Testamente af 5te August 1774 [05-08-1774]. legede Gave 30 Rdlr. efter Loven skal deles, som ogsaa alle Stervboets Creditorer og enhver, som formener at have noget Krav i Stervboet, i hvad henseende det end være maatte, alle inden de i Loven befalede Tider at anmælde sig hos os, de første for at gotgiøre deres Slægtskab, Umyndige med Værger, og Enker med Laugværger, og de sidste for at indgive og legitimere deres Fordringer efter Loven, da enhver skal ske Ret tilfulde; iligemaade erindres Stervboets Debitorer uden Ophold at betale deres Skyld, om de vil undgaae Uleylighed og Bekostning. Skifte-Retten paa Aarhuus Raadstue den 29de Novbr. 1774 [29-11-1774].
F.G. Gleerup. G. Hass. 
Westergaard, Laurits (I258)
 
1077 Foruden en stor Deel Pante Gods, udestaaende Gjeld [tilgodehavender], som vis og uvis af ham selv var skatteret [vurderet til] for 50,000 Rdr., tilligemed mangfoldige andre Ting som ikke kan specificeres, hans sal. [RN9339, RN9340] Forældre efterlod hannem. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1078 Fotos #147-148. Schmidt, Maren Wissing (I19)
 
1079 Fra 1778 blev det muligt at få bevilling til oprettelse af tobaksfabrikker i provinsbyerne mod at forpligte sig til at beplante mindst 10 tdr. land af købstadsjorden med tobak (eller at aftage en mængde Fredericia-tobak).

[Kaarsberg & Co. omtaler såvel tobaksfabrik som tobaksplantage. I så fald kan disse 10 tdr. være Vor Frue Sogn, Toftejorden, matr. nr. 5, som RN9001 Rasmus Malling senere hen overlod til sine arvinger. Rasmus køber nemlig i 1794 sammen med Herskind "Tobaksspindergården"]

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1080 Fra 1778 blev det muligt at få bevilling til oprettelse af tobaksfabrikker mod at forpligte sig til at beplante mindst 10 tdr. land af købstadsjorden med tobak.
I 1778 indgår købmand og vinhandler Andreas Kaarsberg i interessentskab med andre om tobaksfabrikation og dyrkning af tobak [Toftejorden, matr. nr. 5?].

I 1779 og 1780 blev der produceret omkring 150.000 pund tobak på fabrikken ved Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52], hvor der var beskæftiget 60 børn og 10-15 voksne arbejdere, og tobakken fandt god omsætning i specielt de jyske købstæder.

I 1783 var produktionen dog reduceret til mindre end halvdelen. Fabrikken blev helt nedlagt efter Kaarsbergs fallit i 1790 [1793].
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1081 Fra 24-02-1712. Wærn, Rasmus Madsen (I214)
 
1082 Fra den i Aarhuus anlagte Tobaks Fabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?], som for de Herrers Interessenters [RN9049 m.fl.] Regning drives med særdeles Fremgang er i disse Dage til en Kjøbmand her i Byen [Aalborg] paa 8 Vogne ankommen 6400 Pd. Tobak, saavel i Carduser, som og i Ruller.

Samtidig averterer Raadmand Gleerup [i Aalborg], at han fra en Tobaksfabrik i København har Tobak til følgende Priser: Hollands Rulletobak 30 Sk. Pundet Bornholmsk dito 20 - - Tyk og smal Skraae 17 - - Punds Ruller og Brikketobak 14 Sk. Pundet Hollands Cardus 13. Sk. Dansk Cardus 13 Sk. Engelsk Virginie-Tobak 30 Sk. Pundet

[udtryk for konkurrence mellem tobaksfabrikkerne og udenlandsk/indenlandsk importeret tobak?]
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1083 Fra dHrr. [RN9002] Malling & Lunds Kalkbrænderi ved Aarhuus [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121] er Natten mellem 14de og 15de Juli [14-07-1862/15-07-1862] bortkommen en sort Han-Pudelhundehvalp, lydende Navnet "Hector", med hvidt Bryst og et Messing-Halsbaand om Halsen med en Plade mrkt. "H. Nielsen Aarhuus". En passende Douceur gives til den, som kan meddele mig Oplysning om samme.
H: Nielsen, Kalkbrænder." 
Malling, Andreas (I2)
 
1084 Fra ejendommen bliver efterfølgende udstykket matr. nr.5c, 187, 188 og 189.
Matr. nr. 5b og matr. nr. 5c bliver solgt 13-12-1888 til gartner Weber, se denne dato. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1085 Fra gamle Dage: Skattelisten fra 1813.

Højeste Skatteyder (4 % for alle) Stiftamtmand Baron Gyldencrone: 124 Rd., Biskop Birch: 99 Rd., Generalkriegskommissær Dahl: 26 Rd. Amtsforvalter Valeur: 24 Rd., Byfoged Schumacher: 14 Rd., Rektor Stougaard: 13 Rd., Kammerherre Rosenørn: 10 Rd. Adjunkter betaler 4-5 Rdr.

- de Højeste Beløb for Handelsstanden betales af Handelshusene Mussmann & Schoedler, Hartvig Rée, Hans Bech og [RN9001] Malling: 26 Rd., H. Meulengracht: 25 Rd., Ganske faa Købmænd giver fra 23-12 Rdr., men ellers er Beløbene lavere helt ned til 3, 2 og 1 Rbdr. Vinhandler Fulling giver 10 Rdr.

Blandt Haandværkets Repræsentanter er den priviligerede Farver med 19 Rdr., mens Resten af Haandværkerne er helt nede paa 3 Rdr. (Murermester Schandorff) og derunder, Bogtrykker Elmqvist ligeledes 3 Rdr.

 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1086 Fra Hamborg ligger der to breve til [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus. Porto 7 og 16 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1087 Fra Harlingen meddeles, at Sluppen "Caroline", Capt. Storm (tilhørende d´Hrr. Schandorff, Simmelkjær og [RN9007] N. Malling i Aarhuus) er den 14. August [14-08-1840] strandet paa Vestkysten af Holland.
Mandskabet og en Deel af Takkelagen var bjerget.
 
Malling, Niels (I7)
 
1088 Fra idag af [17-06-1869] forbydes det Enhver at hente
Vand i min Gaard [Dynkarken 39-41].
[RN9034] N. Mallings Enke
[Vandet i købmandsgården har formodentlig været af god og bedre kvalitet end andre steder i byen]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1089 Fra matr. nr. 5a på 6 skp. 1 3/4 alb. udstykkes efterfølgende: matr. nr. 5f på 3 skp, 1 fdk, 1 3/4 alb (folio 78) [til John Gaarn? før ophævelse af samejet mellem Rasmus og John Gaarn 26-06-1880, hvor matr. nr. 5a udgør 2 skp 3 fdk]

[Efter 26-06-1880 udstykkes] matr. nr. 273 på 1 alb (folio 403), matr. nr. 5g på 3 fdk, 3/4 alb (folio 463), matr. nr. 5i på 2 ½ alb (folio 598?), matr. nr. 5k på 3/4 alb (folio 598) og 5L på 1/4 alb (folio 598). Til rest udgør matr. nr. 5a 1 skp. 2 fdk 1 alb.

Skifteretsattest som adkomst for gartner R. Malling og købmand J.G. Malling på købmand A. Mallings andel af matr. nr. 121.

Skifteretsattest som adkomst for gartner R. Malling og købmand J.G. Malling på købmand A. Mallings andel af matr. nr. 5d. Fra matr. nr. 5d udstykkes efterfølgende: matr. nr. 5L, (218, 219, 220, 221, 222), (241, 242), 249, (258, 259), (260, 261), (265, 266, 267) og (274, 275, 276, 277), hvorefter matr. nr. 5d udgår af matriklen.

11-08-1876 udstykkes matr. nr. 276 i 276a, 276b, 276c og 276d. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1090 Fra matr. nr. 5a på 6 skp. 1 3/4 alb. udstykkes efterfølgende: matr. nr. 5f på 3 skp, 1 fdk, 1 3/4 alb (folio 78) [til John Gaarn? før ophævelse af samejet mellem Rasmus og John Gaarn 26-06-1880, hvor matr. nr. 5a udgør 2 skp 3 fdk]

[Efter 26-06-1880 udstykkes] matr. nr. 273 på 1 alb (folio 403), matr. nr. 5g på 3 fdk, 3/4 alb (folio 463), matr. nr. 5i på 2 ½ alb (folio 598?), matr. nr. 5k på 3/4 alb (folio 598) og 5L på 1/4 alb (folio 598). Til rest udgør matr. nr. 5a 1 skp. 2 fdk 1 alb.

Skifteretsattest som adkomst for gartner R. Malling og købmand J.G. Malling på købmand A. Mallings andel af matr. nr. 121.

Skifteretsattest som adkomst for gartner R. Malling og købmand J.G. Malling på købmand A. Mallings andel af matr. nr. 5d. Fra matr. nr. 5d udstykkes efterfølgende: matr. nr. 5L, (218, 219, 220, 221, 222), (241, 242), 249, (258, 259), (260, 261), (265, 266, 267) og (274, 275, 276, 277), hvorefter matr. nr. 5d udgår af matriklen.

11-08-1876 udstykkes matr. nr. 276 i 276a, 276b, 276c og 276d. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1091 Fra matr. nr. 5g udstykkes matr. nr. 357, 358, 359, 360, 361, 362.
13-12-1889? matr. nr. 362 udstykkes i matr. nr. 362a, 362b (Fol 630), 362c, 362d, 362e, 362f.
13-03-1896 udstykkes matr. nr. 362a i matr. nr. 362a (Reg. 3 Fol 853), 362h og 362i.
02-10-1896 udstykkes matr. nr. 358 i 358a og 358b.
29-10-1897 udstykkes matr. nr. 362a i matr. nr. 362a (Reg. 4 Fol 84), 362k, 362L, 362m, 362n.
14-03-1899 udstykkes matr. nr. 362i i 362i og 362o. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1092 Fra Tirsdagen den 9. October [09-10-1877] er min Forretning flyttet
til
Gaarden nr. 39 ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]
og anbefaler jeg samme med Alt til Urtekram, Colonial- & Produktforretning
henhørende
i et æret Publikums velvillige Erindring.
For d'Hrr. Landboere
afgives god Staldplads.

[RN9006] J.G. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1093 Fra Tirsdagen den 9de October [09-10-1877] er min Forretning flyttet
til
«b»Gaarden Nr. 39 ved Mindeport «/b»[Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]«b»
«/b»og anbefaler jeg samme med Alt til
«b»Urtekram-, Colonial- & Productforretning
«/b»henhørende
i et æret Publikums velvillige Erindring.
«b»For dHrr. Landboere«/b»
afgives god Staldplads.
[RN9006] J.G. Malling

[indrykket i Aarhuus Stiftstidende 08-10-1877 og 11-10-1877]

[I en separat annonce anbefaler afløseren P.Chr. Petersen sig til såvel Mallings gamle kunder som nye]:

Herved tillader jeg mig at meddele et æret Publikum, at jeg
«b»Tirsdagen den 9de October «/b»[09-10-1877] «b»
«/b»overtager den af Hr. J.G. Malling førte
«b»Colonial- & Urtekramforrretning
(Hjørnet af Guldbergsgade og Nørregade) «/b»[Høegh Guldbergsgade] «b»
«/b»og anbefaler mig saavel til Hr. Mallings tidligere Kunder som til Enhver der fremtidig vil forunde mig sin søgning.
P.Chr. Petersen

[indrykket i Aarhuus Stiftstidende 08-10-1877, i A.S. og Jyllands Posten 09-10-1877, i J.P. 11-10-1877] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1094 Fra Tirsdagen den 9de October [09-10-1877] er min Forretning flyttet
til
«b»Gaarden Nr. 39 ved Mindeport «/b»[Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]«b»
«/b»og anbefaler jeg samme med Alt til
«b»Urtekram-, Colonial- & Productforretning
«/b»henhørende
i et æret Publikums velvillige Erindring.
«b»For dHrr. Landboere«/b»
afgives god Staldplads.
[RN9006] J.G. Malling

[Ved samme lejlighed i en separat annonce anbefaler afløseren P.Chr. Petersen sig til såvel Mallings gamle kunder som nye]:

Herved tillader jeg mig at meddele et æret Publikum, at jeg
«b»Tirsdagen den 9de October «/b»[09-10-1877] «b»
«/b»overtager den af Hr. J.G. Malling førte
«b»Colonial- & Urtekramforrretning
(Hjørnet af Guldbergsgade og Nørregade) «/b»[Høegh Guldbergsgade] «b»
«/b»og anbefaler mig saavel til Hr. Mallings tidligere Kunder som til Enhver der fremtidig vil forunde mig sin søgning.
P.Chr. Petersen

[Sidstnævnte annoncering gentages 09-10-1877 i Aa.S. og JP, 10-10-1877 dog kun i Jyllands Posten] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1095 Fra [RN9001] Hr. Købmand Malling er til Fattigcassen modtaget 2 Rbd., som en Bonde har erlagt for sidste Markedsdag den 15. October [15-10-1819] at have ladet et lidet Træe med Brændeviin følge med sig ud af Hr. Mallings Kiøllestue.
Fattigvæsenscommissionen
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1096 Fredens Torv 12 var bolig for en af byens absolutte matadorer, grosserer Louis Hammerich (1859-1931). Det blev opført af [RN9002] købmand A. Malling i 1853. Husets klassiske tredelte facade og det nære naboskab gør, at det tilskrives arkitekt Hans Wilhelm Schrøder.
[Iflg. www.ois.dk er ejendommen opført i 1855] 
Malling, Andreas (I2)
 
1097 Frederik VIs ankomst skete "Den 8de Juni Kl. 9 om Formiddagen:
Her i Byen lever Traditionen om, at et stort Stykke af Kanonen fløi over Dynkarkens Baghuse og faldt ned i Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard ved Mindeport. Heldigviis kom nok Ingen til Skade ved dette Tilfælde." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1098 Frederiksallee 80, Aarhuus.
Efter at have overtaget det af Hr. Gartner Ulstrup hidtil drevne Handelsgartneri, tillader jeg mig at anbefale mig.

N. Weber
Handelsgartner


 
Malling, Rasmus (I4)
 
1099 Frederiksallee 80.
---udsælges hele Potteplante-Beholdningen til virkelig billige Priser paa Grund af Flytning.

 
Malling, Rasmus (I4)
 
1100 Frederiksbjerg Kalkværk
Fødselsdag 22-11. Født 1854
 
Malling, Andreas (I2)
 
1101 Frederiksgade 540
Alder Født i
Anders Andr. Baes, 40, gift, Skanderborg,Sadelmager
Anemarie Berse, 37, gift, Aarhus, hans Kone
Andrea Baes 8, Aarhus, Plejedatter
[RN9086] Peter Kaarsberg, 66, Ugift, Aarhus, Indlogeret, "underholdes af sin Familie".

 
Kaarsberg, Peter (I86)
 
1102 Friskbrændt Glatved-Steenkalk udleveres daglig fra Kalkbrænderiet i Frederiksallé [Frederiks Allé].
Chr. Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
1103 Fru Malling søger om at måtte indsætte en ny dør i underste etage til gaden og en trappe samt nye vinduer i øverste etage. [Der er formodentlig tale om at indsætte en dør med trappe op til første sal til venstre for porten i nr. 39 for at give direkte adgang fra gaden til denne etage. Dør og trappe skal ses i lyset af hendes øgede udlejning af lokaler og hendes indretning af bolig på 1. sal].
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1104 Fru Malling ønsker at udskifte bindingsværket i det nordre sidehus i nr. 366 [nr. 39] med grundmur og nogle bjælker. I det østre baghus i nr. 367 [nr. 43?] med baderummet at opføre en skorsten fra grunden af. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1105 Fru Mallings Arvinger >>> Kjøbmand J.G Malling >>> Kjøbmand Fr. Dreyer fra 4. kvartal 1900

a. Forhus, beboelse, 9.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [nr. 39]
b. do [forhus], do [beboelse] 6.120 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [nr. 41]
c. Sidehus, do [beboelse] 2.880 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [til nr. 41]
d. Ditto [sidehus] smb. f [sammenbygget med litra f] , do [beboelse] 2.880 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [til nr. 39]
e. Ditto [sidehus til nr. 41], Beboelse 3.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [ændres 17-05-1905 med elektrisk hejseapparat 25.000 kr.: Dreyers nye bygning for enden af litra c]
f. Baghus [til nr. 41] 2.400 kr. [ændret pr. 01-04-1891 til Smedie] tarifklasse 2, risiko 1 [ændres 17-05-1905 med elektrisk hejseapparat 19.760 kr.: Dreyers nye bygning for enden af litra c Dreyers nye bygning for endena af litra c]
g. Sidehus do [beboelse] 11.500 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [18-12-1900 beboelse og stald]
h. Baghus do [beboelse] 10.500 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [18-12-1900 pakhus med frøtørreri]

i. Sidehus [udgået pr. 01-04-1891] 1.600 kr. tarifklasse 2, risiko 1
i. Halvtag, pap, materialhus [tilgang pr. 01-04-1891] 600 kr. tarifklasse 4, risiko c

k. Halvtag [udgået pr. 01-04-1891] 200 kr. tarifklasse 2, risiko 1
k. Hegnsmur [tilgang 01-04-1891] 1.000 kr. tarifklasse 2, risiko b

l. Plankeværk [udgået 01-04-1891] 216 kr. tarifklasse 2, risiko 1
l. Skur, træ pap, Vognport [tilgang 01-04-1891] 120 kr. tarifklasse 2, risiko b

m. Møddingsskur 150 kr. [tilgang 01-04-1891] 150 kr. tarifklasses 2, risiko 1
Samlet vurdering 51.496 pr. 26-08-1867 og 50.150 kr. pr. 01-04-1891
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1106 Fru Mallings arvinger [17-02-1876?]:
a. Forhus, beboelse, 9.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [nr. 39]
b. do [forhus], do [beboelse] 6.120 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [nr. 41]
c. Sidehus, do [beboelse] 2.880 kr. tarifklasse 1, risiko 1
d. do [sidehus], do? [beboelse] do 2.880 kr. tarifklasse 1, risiko 1
e. do [sidehus], Beboelse 3.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1
f. Baghus do [beboelse] 2.400 kr. tarifklasse 1, risiko 1
g. Sidehus do [beboelse] 11.500 kr. tarifklasse 1, risiko 1
h. Baghus do [beboelse] 10.500 kr. tarifklasse 1, risiko 1
i. Sidehus do [beboelse] 1.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1
k. Halvtag 200 kr. tarifklasse 1, risiko 1
l. Plankeværk 216 kr. tarifklasse 1, risiko 1
Samlet vurdering 51.496 kr.
 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
1107 Fru Mallings arvinger [17-02-1876?]:
a. Forhus, beboelse, 9.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [nr. 39]
b. do [forhus], do [beboelse] 6.120 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [nr. 41]
c. Sidehus, do [beboelse] 2.880 kr. tarifklasse 1, risiko 1
d. do [sidehus], do? [beboelse] do 2.880 kr. tarifklasse 1, risiko 1
e. do [sidehus], Beboelse 3.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1
f. Baghus do [beboelse] 2.400 kr. tarifklasse 1, risiko 1
g. Sidehus do [beboelse] 11.500 kr. tarifklasse 1, risiko 1
h. Baghus do [beboelse] 10.500 kr. tarifklasse 1, risiko 1
i. Sidehus do [beboelse] 1.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1
k. Halvtag 200 kr. tarifklasse 1, risiko 1
l. Plankeværk 216 kr. tarifklasse 1, risiko 1
Samlet vurdering 51.496 kr.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1108 Fru Mallings arvinger:
a. Forhus, beboelse, 9.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [nr. 39]
b. do [forhus], do [beboelse] 6.120 kr. tarifklasse 1, risiko 1 [nr. 41]
c. Sidehus, do [beboelse] 2.880 kr. tarifklasse 1, risiko 1
d. do [sidehus], do? [beboelse] do 2.880 kr. tarifklasse 1, risiko 1
e. do [sidehus], Beboelse 3.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1
f. Baghus do [beboelse] 2.400 kr. tarifklasse 1, risiko 1
g. Sidehus do [beboelse] 11.500 kr. tarifklasse 1, risiko 1
h. Baghus do [beboelse] 10.500 kr. tarifklasse 1, risiko 1
i. Sidehus do [beboelse] 1.600 kr. tarifklasse 1, risiko 1
k. Halvtag 200 kr. tarifklasse 1, risiko 1
l. Plankeværk 216 kr. tarifklasse 1, risiko 1
Samlet vurdering 51.496 kr.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1109 Frøken Linnemann [17-02-1876?]:
a. Forhus til beboelse 11.520 kr., tarifklasse 2, risiko 1
b. Sidehus til beboelse 6.000 kr., tarifklasse 2, risiko 1
Samlet vurdering 17.520 kr. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1110 Frøken Linnemann [overtaget pr. 17-02-1876]:
a. Forhus til beboelse 11.520 kr., tarifklasse 2, risiko 1
b. Sidehus til beboelse 6.000 kr., tarifklasse 2, risiko 1
Samlet vurdering 17.520 kr. 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
1111 Frøken Linnemann:
a. Forhus til beboelse 11.520 kr., tarifklasse 2, risiko 1
b. Sidehus til beboelse 6.000 kr., tarifklasse 2, risiko 1
Samlet vurdering 17.520 kr.

Ejendommen genvurderet 24-02-1888. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1112 Får 02-04-1773 kgl. bevilling til at sidde i uskiftet bo i enlig stand med sine og sin afdøde hustrus, Dorte Sofie Grönfeldts, fælles umyndige børn og på omsider at skifte med sine samfrænder. Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1113 Født 1736 iflg. Trine Locht Eljær, #62. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1114 Født 1749 iflg. Anna Thestrup #100. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1115 Fønss har købt gården i 13-08-1790, og de efterfølgende indberetninger om tobaksproduktionen tyder på, at produktionen i Kaarsbergs tidligere fabrik ikke har varet ved ret længe. Men auktionen over inventar m.m. den 09-07-1794 afslører, at tobaksproduktionen fortsatte en tid endnu efter Kaarsbergs fallit.

Ejer Justitsraad Fønss og Interessesenter, bruges til Tobaksfabrique
En Gaard Bindingsværk
a. 1 Forhuus til Gaden 14 Fag 2 Etager 840 Rdl.
b. 1 Sidehuus 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
c. 1 Sidehuus 9 Fag 2 Etager 310 Rdl.
d. 1 Baghuus 22 Fag 2 Etager 880 Rdl.
e. 1 Halvtag teglhængt 16 Fag 1 Etage 50 Rdl.
f. 1 Tørrehuus 23 Fag 1 Etage 160 Rdl. [målene på denne bygning svarer til det senere omtalte Exercerskole/Exercerhus/Ridehus, og dermed at der er tale om Spanien 1, matr. nr. 52]
g. 1 Ditto Ditto [tørrehus] for Enden af samme 5 Fag 1 Etage 230 Rdl.
Samlet vurdering 2.970 Rdl. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1116 Første ægteskab med [RN9436 Kirsten Lauridsdatter Geding], skifte 24-05-1761 lbnr. 1770. B: [RN9559] Niels, købmand i Århus, [RN9560] Laurids 26, købmand i Århus, [RN9561] Abelone g.m. Niels Hansen Bech, købmand i Århus, [RN9562] Christen 22, [RN9563] Jacob 21, [RN9564] Daniel 18, [RN9566] Peder 13. Kjellerup, Jens Nielsen (I437)
 
1117 Gaarden Nr. 378 Litra a og b [nu Grønland 32], beliggende tæt udenfor Mindeporten i Nærheden af Havnen, som for Tiden beboes af Enkefrue Carlsen og Hr. Landinspektør Honum, kan til førstkommende October Flyttetid d. A. [01-10-1853] erholdes tilkjøbs eller samlet tilleie.
Til Gaarden hører et Kornmagasin, Vaskehuus, Karlekammer, Hestestald, endeel ydre Leiligheder med en fiirkantet stor Gaardsplads.

N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
1118 Galeasen Lovise Magdalene Charlotte af Aarhuus ført af Capt. Peter Rasmussen Møller, som den 10. Juli [10-07-1823] var afseilet fra Bordeaux til København, blev Dagen efter taget af en spansk Kaper og besat med Spanioler.
Men tre Dage efter har Captajn Møller og hans Mandskab overvældet disse og bragt dem med til København, hvor han den 1. August [01-08-1823] lykkelig indtra med sit Skib.
Bemeldte Kaper, der hande 70 Manddbesætning, havde foruden denne Galease taget endnu et hollandsk Kufskib, en Hamborger Brig og en Galease fra Aarhus, tilhørende [RN9001] Hr. Rasmus Malling.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1119 Gartner R. Malling:
Matr. nr. 5b. Parcellen er opmålt 30-09-1870 eller 30-09-1871, hvilket kan udlægges som en udstykningsdato.

Dette skal ses i sammenhæng med hans far RN9002 Andreas Malling på dette tidspunkt har udstykket matr. nr. 5 i parcellerne matr. nr. 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5k 5l. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1120 Gift med sognepræst Ole Nielsen Bech 1760-1806 med hvem hun fik 3 døtre og sønnen Marcus Galthen Bech (født 13-03-1795). Der er en længere omtale i Købmand og vinhandler Peder Andreasen Kaarsberg. [03-09-2013, TAA] Familie (F65)
 
1121 Gjedings plejesøn Jens Ormslev redder pigen Stine Kaae ud af brandstedet, og de gifter sig efterfølgende.

Ejendommen efter genopførelsen i 1861 er beskrevet #225-226.

Efter Jens' død i 1871 driver Ormslev og Stine købmandsgården videre for i 1879 helt at arbejde med brændevinsbrænderi.

Foto af Jens Ormslev og Stine #142 og brænderifolkene ca. 1893 #144.

Købmandsgården måtte i 160 vige i forbindelse for Nørreports udvidelse. 
Gjeding, Jens Jensenius (I551)
 
1122 Gjødning af 30 Kreaturer kan faaes fra 1 Januar [01-01-1864] hos
[RN9034] N. Mallings Enke
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1123 Gl. matr. nr. 5a, nyt matr. nr. 726, ejer Ollendorff & Winge
Gl. matr. nr. 5b, nyt matr. nr. 723, ejer Gartner N. Weber
Gl. matr. nr. 5c, nyt matr. nr. 722, ejer Gartner N. Weber
Gl. matr. nr. 5e, nyt matr. nr. 731, ejer slagter Wetzlar
Gl. matr. nr. 5i, nyt matr. nr. 724, ejer Ollendorff & Winge
Gl. matr. nr. 5k, nyt matr. nr. 725, ejer arbmd. M. Jensen
Gl. matr. nr. 5l, nyt matr. nr. 725, ejer arbmd. M. Jensen 
Malling, Rasmus (I4)
 
1124 Gl. matr.nr. 5c nyt matr. nr. 121 ejer A. Malling fortsat.
Gl. matr.nr. 5f nyt matr. nr. 122 er solgt til Folketingsmand N. Jensen
Gl. matr.nr. 5g nyt matr. nr. 123 er solgt til Rasmus Pedersen
Gl. matr.nr. 5h nyt matr. nr. 124 er solgt til Murer Chr. Christensen
Gl. matr.nr. 5i nyt matr. nr. 125 er sogt til Christen Nielsen
Gl. matr.nr. 5k nyt matr. nr. 126 er solgt til Maskinbygger Chr. Laursen
Gl. matr.nr. 5l nyt matr. nr. 127 er solgt til A. Christensen m.fl. 
Malling, Andreas (I2)
 
1125 Glatved Steenkalk, brændt i Højovn, som ved Læskning giver større Udbytte end andre Kalksorter, udleveres daglig friskbrændt af bekjendt fortrinlig Kvalitet til billigste Priis fra Kalkbrænderiet i Frederiksallee
Chr. Lund
 
Malling, Andreas (I2)
 
1126 God gammel Mjød faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke

 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1127 Gode Christiania Anchiovis i Dunker samt god Myse-Ost faaes hos [RN9092] Skipper H. Kaarsberg paa Fiskergade.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1128 Gode Christiania-Anchiovis [Oslo] faaes i hele og halve Dunker Gode Commin faaes billig hos
[RN9092] Skipper H. Kaarsberg
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1129 Godt dansk Klæde af forskellige Couleurer udsælges til billige Priser af
[RN9022] R. Mallings Enke

 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1130 Godt dansk Klæde af forskellige Couleurer udsælges til billige Priser af
[RN9022] R. Mallings Enke
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1131 Grarups kaserne i Mejlgade, [RN9034] Fru Mallings kaserne i Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], Hansen og Freislebens kaserne i Vesterport har mest været anvendt til fodfolk.
Gengivelse af § 1-3 af «i»Conditioner hvorefter Indqvarteringen af Fodfolk udbydes ved skriftlig Licitation den 6. Marts 1872 [06-03-1872].
«/i»I nærheden af Mallings Kaserne i Dynkarken ønskes indkvartering af ca. 30 fodfolk for tiden 24-04-1872 til 31-10-1872 [altså udover indkvarteringen i Mallings Kaserne]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1132 Gravkapel med epitafium udført af udført af den paa den Tid meget kendte Billedhugger Thomas Quellinusi.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #144 og 1944. 
Hutfeld, Jesper Nielsen (I398)
 
1133 Gravstedet købt 1672 af sønnen RN9320 Johan Arentsen Althalt iflg. Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke, #1235 Althalt, Arent (I451)
 
1134 Gravsten på Søndre Kirkegård [Rådhusparken] flyttet i forbindelse med nedlæggelsen af kirkegården i 1938 til skellet mod Banegårdsgade:

"Skibskaptajn John Gaarn, f. 22. juli 1786 [22-07-1786], død 30. nov. 1856 [30-11-1856].
Liggende sandsten, ca. 63 × 48 cm, med fordybet versalindskrift, hvorover relief af
antikt fartøj." 
Gaarn, John (I179)
 
1135 Gravstenen befinder sig i Den Gamle By.
Kilde: www:aarhuswiki.dk 03-09-2015

Den 25-03-1919 beder N.A. Secher, Margrethevej 101, København V Kirkegårdenes Kontor i Aarhus om at vedligeholde købmand Frausings gravsted [Søndre Kirkegård], samtidig med at han fremsender 6 kr. i betaling for vedligeholdelsen i indeværende år.
Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet, Løbenummer: 56 
Frausing, Christen Bagge (I45)
 
1136 Greffel's Enke, Emilie Greffel, boende i Mallings gamle Gaard, Dynkarken 39, hvor hun har boet i en Aarrække, fylder i Morgen 84 Aar. Malling, John Gaarn (I6)
 
1137 Grundafgift til Byen, 6 Rdl årlig iflg. ejendomsdom læst 06-06-1844, Pantebog 12 Folio 832. [Kilden ikke genfundet]. Malling, Niels (I7)
 
1138 Grundet børsdagene [i København] er ændret fra tirsdag og fredag til mandag og torsdag gør [RN9049] opsynsmand ved Færgevæsenet Andreas Kaarsberg rejsende med kvæg og hestehandlere opmærksom på, at med virkning fra 01-07-1815 skal de bestille befordring og betale transporten forud hos ham:
«i»
"Til alle respective Vedkommendes behagelige Kundgjørelse som agter at reise over Beltet imellem Aarhuus og Callundborg, er ved Allerhøieste udkomne Anordning for Færgeløbenes Transporten af 31. May dette Aaar [31-05-1815] alle foregaaende Anordninger ophævede med Forandring af de ugentlige Børtdage fra Tirsdag og Fredag til Mandag og Torsdag, og videre allernaadigst Befaling at enhver Reisende med Qvæg og Hestehandlere, til Befordringens Bestilling at erlægge Fragten m. v. efter Taxten forud, som 1. Juli [01-07-1815] tager Begyndelse.

Andreas Kaarsberg
Opsynsmand ved Færgevæsenet"«/i»

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1139 Grønsund's Datter, Ida Christine, døbt i Domkirken.
Faddere: [RN9180] Md. Gaarn, Jfr. Bonnesen, Kbmd. N. Schibye, Bager Schrøder, Tobaksfabrikør Borum.

 
Creutzberg, Mette Kirstine (I180)
 
1140 Guld, Sølv og Juveler efter hans egen Beretning var skatteret [vurderet til] for over 10,000 Rdr. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1141 Güldencrone køber baroniet Marselisborg i 1805 af de hidtidige ejere Gersdorff-familien. Det bestod af hovedgårdene Marselisborg i Viby sogn og Holmstrupgård i Brabrand sogn.
I årene fra 1805 til 1811 solgte han Holmstrupgård samt næsten alt Marselisborgs fæstegods nord for Århus Å fra [han solgte også fæstegodset mellem Hovedgårdens jord og sognegrænsen til Aarhus Købstad fra, se annonce den 08-07-1809]. Fæstegodset i Viby og Holme sogne bevaredes derimod under Marselisborg [foto af Marselisborgs hovedbygning set fra vest].
Efter Güldencrones død den 01-07-1824 går Marselisborg tilbage til Gersdorff-familien. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1142 Güldencrone købte Marselisborg i 1805. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1143 Gylling's Datter Christiane døbt i Domkirken i Nvbr.
- Faddere: Md. Kaarsberg, Jfr. Bonnesen,
Skibskapt. H. C. Sørensen og [RN9179] Gaarn, Handelsass. J. P. Schmidt.
 
Gaarn, John (I179)
 
1144 Gården ejes og beboes i 1682 af Niels Laursen.

Købt 14-11-1714 af RN9337 Christen Jensen Basballe. 
Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
1145 Gården er pr. 1688 solgt til Dinus Pedersen Vintz. Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
1146 Gården i Emervad omtales i 1688 som [RN9342] Christen Jensen Basballes "salige Faders [RN9344] (Jens Christensen Anst) iboende gaard". Christensen, Jens (I344)
 
1147 Gården ligger to forsikringsnumre fra Kaarsbergs gård, som er Mindegade 8, matr. nr. 95, hvorfor denne ejendom må være Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97:

Amtsforvalter Thygesen
En ??? Grund ??? Mark Huus, bruges til Magasin Korn
20 Fag Grund Muur 4 Etager 1.100 Rdl.
24 Fag ?? Pakhuus een Etage med 3 Fag Quist 1.500 Rdl.
12 Fag Baghuus een Etage 700 Rdl.
21 Fag Sidehuus een Etage 680 Rdl.
7 Fag Bindingsværk Muur til Gaden 20 Rdl.
Samlet vurdering 4.000 Rdl.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1148 Gården lå på hjørnet af Ved Stranden 3 og Maren Turis Gade, matr. nr. 284 og husnr? 204. Kaarsberg, Hans (I102)
 
1149 Gården var beliggende ved Mindet imellem Sr. Mads Henrichsen Kruuses Gaard paa den Østre [Mindegade 10, matr. nr. 94] og Skipper Jens Stillings paa den Vestre Siide [Mindegade 6, matr. nr. 96]. [Dette skulle angiveligt være ejendommen Mindegade 8 iflg. kilden til denne note]. Wissing, Maren Jensdatter (I79)
 
1150 Gården var beliggende ved Mindet imellem Sr. Mads Henrichsen Kruuses Gaard paa den Østre [Mindegade 8, matr. nr. 96] og Skipper Jens Stillings paa den Vestre Siide [Mindegade 8, matr. nr. 94]. [Dette skulle angiveligt være ejendommen Mindegade 8 iflg. kilden til denne note]. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1151 H. Beck og A. Bastrup står for en indsamling til denne ulykkelige familie til lindring i deres sørgelige skæbne. På dette tidspunkt er der indkommet 565 rdlr. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1152 H. Beck og A. Bastrup står for en indsamling til denne ulykkelige familie til lindring i deres sørgelige skæbne. På dette tidspunkt er der indkommet 565 rdlr. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1153 H. C. Craiberg's Søn Niels Nicolai døbt 22.2 [22-02-1815].
Faddere: Madame J. Raae og Jomfru Stine Nielsen, Skipper R. Molboe og [RN9092] Hans Kaarsberg og Handelsbetjent And. Kirkebye.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1154 Halling's Datter Johanne Cathrine døbt.
Faddere: Madame J. Sørensen, Jomfrue K. Nielsen, Skibskaptajn Wippel, Allerøe og [RN9092] Kaarsberg.

 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1155 Halvorsen's Søn Halvor døbt i Domkirken.
Faddere: [RN9023] Madame Malling jun., Jomfrue E. Sørensen, Købmand Hammershøi, R. Schibye og Stud. H. Meulengracht.

 
Frausing, Cathrine Marie (I23)
 
1156 Halvtaget med tagsten har målene 20 alen langt og 9 ½ alen dyb [12,6 x 6 m]. Malling, Niels Svenning (I36)
 
1157 Hammershøis Datter Emilie Fransine Christine døbt i Frue Kirke i November eller December.
Faddere: Madame N. Bech, Jomfru A. Schmidt, Købmand og Borgerkapt. M. Bech, Købmand L. M. Meulengracht, Købmand og eligeret Borger Bang, [RN9007] Købmand N. Malling.
 
Malling, Niels (I7)
 
1158 Hammershøis Søn Alfred Johan døbt i Frue Kirke.
Faddere: Madame Simmelkjær og Jomfru L. Sørensen, Fuldmægtig Hertz, Købmand Heegaard, [RN9179] Skipper Gaarn, Sæbesyder Møller og Handelsbetjent J. Møller.
 
Gaarn, John (I179)
 
1159 Han aflagde Lensregnskabet fra 1. Maj 1626 til 1. Mai 1627. [01-05-1626, 01-05-1627] Lydichsen, Anders (I329)
 
1160 Han betaler jordskyld af [RN9349] Peder Basballes Have ved Møllen (Damhaven). Basballe, Jens Jensen (I505)
 
1161 Han dør 1728 iflg. ligstenen i Vor Frue Kirke, men iflg. en anden kilde skulle han være død 10-01-1725.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #117 og 1944. 
Althalt, Johan Arentsen (I320)
 
1162 Han får skøde 26-04-1683 fra faderen [RN9513] Jens. Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
1163 Han får skøde 26-04-1683 fra faderen [RN9513] Jens. Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
1164 Han får skøde på ejendommen af 10-05-1683.
Ejendommen bliver i 1693 solgt videre til Hans Ludvigsen.

Efter 1829 har boderne husnummer 599, men bliver senere slået sammen med husnummer 600, nu Frederiksgade 20. 
Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1165 Han får skøde på ejendommen af 10-05-1683. Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1166 Han får skøde på ejendommen af 10-05-1683. Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1167 Han har formodentlig været medlem fra starten af klubben. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1168 Han har logi ved slagtermester Ziegler i Studsgade. Kaarsberg, Peter (I86)
 
1169 Han havde i 40 år været en af de største skatteydere i Aarhus. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1170 Han istandsatte og opbyggede sammen med rådmand, senere borgmester, [RN9344] Jens Christensen kapellet på Sct. Olai Kirkegård. Lydichsen, Anders (I329)
 
1171 Han og hans anden hustru [RN9289] Christense Knudsdatter Friis er begravet i samme gravsted som RN9322 Clemen Jensen Smagbier og dennes to koner iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #915 Wærn, Morten Madsen (I288)
 
1172 Han svarer 28 sk. jordskyld til Hospitalet. Basballe, Peder Nielsen (I349)
 
1173 Han var allerede forslået som eligeret borger i 1755, men magistraten valgte en af de øvrige kandidater. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1174 Han var først i kompagni med Harboe-Meulengracht på Vestergade nr. 1 [Vestergade 1, matr. nr. 392], siden hen alene på Vestergade nr. 6 [Vestergade 6, matr. nr. 594]. Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
1175 Han var først i kompagni med Harboe-Meulengracht på Vestergade nr. 1, siden hen alene på Vestergade nr. 6 [Vestergade 6, matr. nr. 594]. Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
1176 Handelen i min Gaard Nr. 366 i Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]
kan enten strax eller til October Flyttetid [01-10-1867]
faaes tilleie. [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1177 Handelsbetjent A. Malling, tidligere takseret under nr. 38-1 til 6.800 Rdl. [6.780]
a. Forhuus 4.550 Rdl. eller 3.250 sølv
b. Sidehuus 3.780 Rdl. eller 2.800 sølv
Samlet vurdering 6.050 sølv
c. Halvtag 18 Fag 275 Rdl. eller 280 sølv [270]
d. Ditto [Halvtag] 480 Rdl. eller 480 sølv
e. Baghuus 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
f. Halvtag 75 Rdl. eller 80 sølv [70]
Samlet vurdering 9.490 sølv [9.470]

Henvisning til taksation nr. 92-2 og 145-3. 
Malling, Andreas (I2)
 
1178 Handelsbetjent A. Malling, tidligere takseret under nr. 38-1 til 6.800 Rdl. [6.780]. [Litra a og b ændret til]
a 13 Fag Forhuus 2 Etager, neden Grundmuur, indrettet til Værelser i begge Etager, alle med gibsfast, Kjælder under hele Huuset, Port i 2 Fag, á 350 4.550 Rdl.
men efter Ejerens Klage ??? i Forordning 29. Febr. 1792 § 2 [29-02-1792] nedsat til første ??, á 250 3.250 Rdl. eller 3.250 sølv
b 14 Fag Sidehuus 2 Etager neden Grundmuur, indrettet i nederste Etage til Værelser, Kjøkken og Bryggers ?? Brænderi, Værelser og Kjøkken gibset, øverste Etage til Værelser og Kornlofter, Kjælder under 7 Fag, á 270 3.780 Rdl.
men nedsat til foranstaaende Værdi, á 200 2.800 Rdl. eller 2.800 sølv
De øvrige Bygninger er uforandrede: [38-1]:
c. 11 Fag Halvtag, 1 Etage, Muur og Bindingsværk, indrettet til Materialhuus? og Brændehuus m.m., á 25 275 Rdl. eller 270 sølv [280]
d. 6 Fag 2 Etager af Grundmuur, indrettet til Kostald og Fourage, á 80 480 Rdl. eller 480 sølv
e 13 Fag Baghuus 2 Etager, næsten? Grundmuur, indrettet i 1. Etage til Folkeværelser Hestestald, hvori er gibset, Vognremise og Pak- eller Materialhuus og i 2. Etage til Kornlofter ??, á Fag 200 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
f 5 Fag Halvtag østen i Gaarden, Forsiden af Bindingsværk, men forøvrigt Grundmuur, til Svinesti, Hønsehuus m.m., á 15 75 Rdl. eller 70 sølv [80]

Samlet vurdering 9.470 Rdl. sølv

Henvisning til taksation nr. 38-1 og 145-3. 
Malling, Andreas (I2)
 
1179 Handelsmand [RN9358] Peder Christensen Basballe får dom af 05-09-1667 til brugelighed som følge af et pantebrev udstedt 24-10-1661 til hans far [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe. Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1180 Handelsmand [RN9358] Peder Christensen Basballe får dom af 05-09-1667 til brugelighed som følge af et pantebrev udstedt 24-10-1661 til hans far [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe. Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1181 Handlen sker under skiftebehandlingen af Wegerslevs bo (den 28-04-1723). Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
1182 Hans alvorligste strid var med Hans Jensen Buchtrup (f. 18-08-1683 d. 30-09-1753), som ønskede at bygge på en grund uden for byens port [Frederiks Port] med den konsekvens, at porten skulle flyttes længere mod syd [ad Frederiks Allé].

Buchrup havde en gård i Frederiksgade 77 [matr. nr. 350] og ønskede nu efter uden protest fra Magistraten at have bygget på Frederiksgade 79 [matr. nr. 351] uden for byporten yderligere at bebygge Frederiksgade 81 [matr. nr. 352] (det nuværende hjørne af Freriksgade og Sønder Allé [hvor Danske Bank tidligere Handelsbanken nu ligger]).

Basballe var bange for, at handelen dermed blev flyttet længere væk fra byens kærne og hans egen købmandsgård på Immervad. Således skriver Magistraten [med borgmester Christen Jensen Basballe]: «i»"Skulle det tillades at bygge uden for portene, ville gårdene inde og fornemmelig midt i byen ingen estime eller værdig blive udi... saa man må slutte, at byens grænser omsider kom til at bestå i gadeenheder uden for byens begreb, og indvolden af byen blive en stor ledig plads."
«/i»
[Magistratens argumentation er ikke ukendt med moderne tiders tvist mellem indkøbscentrene uden for byerne og den klassiske butikshandel i byens centrum].

Under sagen fik Buchtrup 196 af sine medborgere [med borgerskab] til at støtte en udtalelse om, at «i»"hans bygning er ingen af dem til skade i deres næring eller i andre måder"«/i». Udtalelsen skal nok ses i lyset af, at Basballe ikke var en populær mand i byen. Sagen endte med en sejr til Buchtrup. Magistraten begrundede tilladelsen med, at grunden [Frederiksgade 81, matr. nr. 350] i virkligheden var gammel købstadsgrund. Herefter nedlagde Basballe sin handel.

Christen Jensen Basballe var en meget velhavende mand, der ejede ikke mindre end 67 boder rundt omkring i byen. Hans formue blev i 1717 opgjort til 80.000 rdl.

Den Buchtrupske familie ejede købmandsgården Frederiksgade 81 til begyndelsen af 1800-tallet, hvor købmand Rasmus Schandorff købte den efterfulgt af sønnen Hendrik Schandorff efterfølgende i kompagniskab med købmand S.M. Holst, der i 1873 blev eneejer af købmandsgården.

I 1939-1940 blev de to ældste fløje og portfagene under navnet S.M. Holsts gård flyttet til Den Gamle By. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1183 Hans annoncering af den [midlertidige] adresse, hvor rejsende og kreaturhandlere skal søge befordring med fartøjerne til Kalundborg, er formodentlig udtryk for, at han er ny i faget, og dermed er [RN9049] Andreas Kaarsberg ophørt med at fungere som færgekasserer.

Den 06-10-1821 meddeler opsynsmand og kasserer ved Færgevæsenet C.L. Mülertz rejsende og kreaturhandlere med ønske om befordring med færgefartøjerne til Kalundborg, at han har bopæl i købmand T. Røginds gård uden for byens Mindeport [Dynkarken eller Spanien]. Denne meddelelse om hans midlertidige adresse udlægger jeg, at RN9049 Andreas Kaarsberg er fratrådt denne funktion kort tid forinden, hvilket godt passe med hans alder på 73 år:
«i»"At min Bopæl er i Hr. Kiøbmand T. Røginds Gaard udenfor Byens Mindeport, tiener herved til Efterretning for Reisende og Kreaturhandlere som attraae Befordring med Færgefartøierne til Kallundborg.
C.L. Mülertz,
Opsynsmand og Kasserer ved Færgevæsenet"«/i». 7b)06-10-1821
«i»Nord for Mallings Gaard [Dynkarken 39-41] kom en Bager og saa Skibssmed Mikkelsens Gaard. Om Hjørnet [hjørnet af Dynkarken og Dynkarken nu Europaplads] traf man Røginds Beværtning, længere henne Toldboden og Lodshuset." 7)jf. Aarhus Stifts Aarbog, XXXIX, A. H. Winge, 1946, #1, 3«/i» 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1184 Hans Christians Søn Peter er døbt i Domkirken.
Faddere: Madame Kierbye, Jomfru Allerøe, Skipperne Halling og [RN9092] Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1185 Hans Indboe, som efter [RN9337] hans egen Beretning bestaaer af mange prægtige Meubler, der var anseet [anset] over for 10,000 Rdr. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1186 Hans personlige data stemmer ikke helt overens med andre kilder:

[RN9049] Født i Aarhus 1749 [1748, døbt 07-11-1748] , død 1826 [08-07-1826]
Gift 1776 [03-11-1775] med [RN9080] Kirsten Dons, født 1746 [1745, døbt 12-05-1745], død 1825 [01-05-1825] (Datter af [RN9175Jens Hansen Dons] Pastor D. Brabrand)
Deres Datter [RN9084 Anne Johanne Cathrine Kaarsberg] Ane Johanne, født 1786 [30-05-1786], blev gift med [RN9196] Jens Peter Schmidt. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1187 Hans personlige data stemmer ikke helt overens med andre kilder:

[RN9049] Født i Aarhus 1749, død 1826
Gift 1776 med [RN9080] Kirsten Dons, født 1746, død 1825 (Datter af [RN9175] Pastor D. Brabrand)
Deres Datter [RN9084] Ane Johanne, født 1786, blev gift med [RN9196] Jens Peter Schmidt. 
Kaarsberg, Anne Johanne Catharine (I84)
 
1188 Hans varesortiment var grovvarer og tømmer, ligesom han gjorde i skibsanparter. I 1840 opgav han detailhandlen og fortsatte sammen med købmand Schandorff et dampbrænderi i sidstnævntes gård ved Frederiks Port.
Nogle år senere anlagde han et teglværk med kalkbrænderi uden for Studsgades Port.
Han var medlem af borgerrepræsentationen fra 1842-1847.
I slutningen af 1880erne flyttede han til København, hvor han døde 1891. 
Herskind, Peter Michelsen (I554)
 
1189 Hansen's Søn Johan Hansen døbt 7.6 [07-06-1812].
Faddere: Mad. U. Basballe, Jfr. Steenberg, Skipperne [RN9179] Gaarn, P. Pallesen, A. Hansen, Skibsbygmester Bonnesen
 
Gaarn, John (I179)
 
1190 Hartvig Philip Ree er i 1818 byens højeste Skatteyder; han skal betale 150 Rdr. fulgt af [RN9001] Rasmus Malling, farver Jahnsen og enkelte andre, der hver i sær betalte 80 Rdl.

Derefter følger "Kapitalist" Jørgensen, [RN9001] Købmand Malling, Farver Jahnsen, Købmand Herschend [Herskind], Agent Meulengracht og "Kapitalist" Glerup, som hver skulde betale 80 Rdr., og Biskop Birch 70 Rdr.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1191 Havneinspektionen udgjordes af to rådsmedlemmer og to eligerede borgere. Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1192 Hendes alder i FT 1787 opgives til 4 år. I så fald skal hun være tvillingesøster til Elisabeth. Schmidt, Maren Wissing (I19)
 
1193 Henvisning til taksationsprotokol 26-3, der fortæller:
Kjøbmand Jens Jensen Schmidts Gaard, matr. nr. 337.

a. Forhus 14 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, á 250 3.500 Rdl. eller 1.400 sølv
b. Sidehuus, sønden i Gaarden, 10 Fag 2 Etager, Dito Bygning [Bindingsværk og Mur], til Kjøkken og Bryggers, á 200 2.000 Rdl. eller 800 sølv
c. Et Dito [Sidehus] for Enden a forrige, 9 Fag 2 Etager, samme bygning [bygget sammen], til Pakhuus, á 200 1.800 Rdl. eller 720 sølv
d. Baghuus 22 Fag, 2 Etager, Dito Bygning [Bindingsværk og Mur] til Pakhuus og Kornlade, á 180 3.960 Rdl. eller 1.580 sølv
e. Et mørt Halvtag, 14 Fag 1 Etage, behængt med Steen 400 Rdl. 160 sølv
f. Et Huus med Enden til Reberbanen, 23 Fag 1 Etage, Egebindingsværk med Fjel indlukket [bræddebeklædt], teglhængt á 50 1.150 Rdl eller 460 sølv [tidligere Exercerskole/Exercerhus]
g. Et Huus med Enden til Gaden, 10 Fag 1 Etage, Dito Bygning [Bindingsværk med bræddebeklædning?], á 50 500 Rdl. eller 200 sølv
Samlet vurdering 5.320 sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1194 Henvisning til taksationsprotokol 26-3, der fortæller:
Kjøbmand Jens Jensen Schmidts Gaard, matr. nr. 337.

a. Forhus 14 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, á 250 3.500 Rdl. eller 1.400 sølv
b. Sidehuus, sønden i Gaarden, 10 Fag 2 Etager, Dito Bygning [Bindingsværk og Mur], til Kjøkken og Bryggers, á 200 2.000 Rdl. eller 800 sølv
c. Et Dito [Sidehus] for Enden a forrige, 9 Fag 2 Etager, samme bygning [bygget sammen], til Pakhuus, á 200 1.800 Rdl. eller 720 sølv
d. Baghuus 22 Fag, 2 Etager, Dito Bygning [Bindingsværk og Mur] til Pakhuus og Kornlade, á 180 3.960 Rdl. eller 1.580 sølv
e. Et mørt Halvtag, 14 Fag 1 Etage, behængt med Steen 400 Rdl. 160 sølv
f. Et Huus med Enden til Reberbanen, 23 Fag 1 Etage, Egebindingsværk med Fjel indlukket [bræddebeklædt], teglhængt á 50 1.150 Rdl eller 460 sølv [tidligere Exercerskole/Exercerhus] [Exercerhuset]
g. Et Huus med Enden til Gaden, 10 Fag 1 Etage, Dito Bygning [Bindingsværk med bræddebeklædning?], á 50 500 Rdl. eller 200 sølv
Samlet vurdering 5.320 sølv 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
1195 Hermed er Jens Andersen Schmidts enke også ude af Tobaksspindergården.

[Fønss er også ejer af den anden tobaksfabrik i Dynkarken: amtsforvalter Thygesens tobaksfabrik Spanien 15, matr. nr. 46/47?]
 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
1196 Herskabs-Leilighed
En nylig istandsat og opmalet Beboelses-Leilighed bestaaende af 10 Værelser, Kjøkken, Domestik og ydre Leilighed, Hestestald, Vognremise og fortrinligt Drikkevand i Gaarden, kan strax faaes tilleie hos
[RN9007] N. Malling
 
Malling, Niels (I7)
 
1197 Herved tillader jeg mig at meddele et æret Publikum at jeg Tirsdag den 9. Oktober [09-10-1877] overtager den af [RN9006] Hr. J.G. Malling første Colonial & Urtekramforretning (Hjørnet af Guldbergsgade og Nørregade) og anbefaler mig.

P. Chr. Petersen
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1198 Hjørnet af Lilletorv og Immervad, den smukke gamle Bindingsværksgaard, der nu er flyttet, tildels som den var, og er Udstillingsgjenstand! [i Den gamle By] »Borgmestergaarden« kaldet.
 
Frausing, Christen Bagge (I45)
 
1199 Hospitalsforstander C. Thomsen indkalder som Executor test. i [RN9006] Mallings Bo eventuelle Kreditorer.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1200 Hun bliver boende på gården i Vestergade, men beholder Trods Katholm og boderne i Fiskergade til sin død. Olufsdatter, Maren (I254)
 
1201 Hun bliver boende på gården i Vestergade, men beholder Trods Katholm og i Fiskergade til sin død. Sønnen [RN9255] Johan Arndt Westergaard bor i Trods Katholm. Olufsdatter, Maren (I254)
 
1202 Hun fik oprejsning til at stævne en kommissionsskifteforretning af 24-07-1725 m.m. efter hendes afdøde far [RN9518] Kristen Vegerslev.

Jf. Trods Katholm og dets Ejere, Th. Rasmussen, 1951, #13-14 fremgår det nemlig:

«i»"Under Skiftebehandlingen af [RN9518] Wegerslevs Dødsbo, der endnu 1725 ikke var tilendebragt, hedder det, at [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard, efter to forgæves Auctioner har tilkøbt sig den salig [RN9518] Mands (Wegerslevs) iboende Gaard over Broen ved Mindet [Mindegade 4, matr. nr. 97], der er tilskødet ham af [RN9520] Major Joh. Aug. Stevns her i Byen og [RN9530] Borgmester Grotum i Aalborg.

Magistraten gør gældende, at dette er sket uden Enkens eller de endnu umyndige Børns Formynder, Arndt Johansens, Villie og Tilladelse. Gaarden staar ovenikøbet i Pant til Magistraten for [RN9518] Wegerslevs ene Datter [RN9531] Cathrine Elisabeths mødrene Arv.«/i» 
Wegerslev, Chathrine Elisabeth (I531)
 
1203 Hun skænkede den årlige rente af 60 Rdl. 4 Sk. til de fattige. Malling, Maren Mikkelsdatter (I413)
 
1204 Hus nr. 99, familie nr. 113. I husstanden tjenestepigen Maren Christensdatter.

Hus nr. 94, familie nr. 108 bor enken Anne Pedersdatter, 73 år, spindekone med en logerende Johanne Marie, 63 år, spindekone. Dette kan være hendes lejebod på Aaen nordre side, matr. nr. 291. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1205 Hus. nr. 6 Murer S. Jensen, matr. nr. 273. Malling, Rasmus (I4)
 
1206 Huset på 9 fag med gavlkvist er for første gang opført i Brandforsikringen i 1811. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1207 hver dag {«b»Patentbrændt Java-Kaffe af A.C. Gamél's} «/b»hver dag
anbefales ved
[RN9006] «b»J.G. Malling«/b»
Hj. af Nørregade & Nørrebro

[Annonceringen gentages 22-07-1873 og 24-07-1873] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1208 Hvorledes de som er forundt Allernaadigst Concession til Tobaksforhandling i Kiøbstæderne [købmændene], saaledes graveres ved den Tilladelse Fabriquerne [tobaksfabrikkerne] er forundt til Tobakssalt [tobakssalg?] i heele og halve Pund, at de aldeeles intet kan afsætte hvor Tobaks Fabriquerne udsælge i Smaae Partier for samme Priis som Tobakken overlades Kiøbmændene i store, skulle jeg ikke indlade skyldigst at berette; Indstillende til Deres Excellence og høistærede Herrers gunstbehagelige befindende, om det ikke var tienlig at tobaks Fabricanterne blev forbudet at udsælge mindre Partier end 50 Pd.

Jeg veed at saadant Forbud ikke existerer her i Residentzen, men som Omstændighederne ere forskiellige, tør jeg med vished forsikre at det i mange henseende vilde medføre og blive til fordeel i Provincerne, da Enhver i sit Fag derved havde Leilighed at fortiene noget efter Handels Greenens beskaffenhed; hvorpaa det respective Collegii guunstbehagelige Resolution skyldigst udbeedes.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1209 Hübertz II #330 anfører 1643 som året for borgerskab til Christen Jacobsen Basballj. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1210 Højesteretsdom i Sag anlagt af Skibskaptain C. Basse mod [RN9182] kaptajn F. Gaarn.

Se først 30.December [der er ingen sedler med denne dato heller ikke under emner.]
 
Gaarn, Frederik (I182)
 
1211 Højre side:
Gade nr. 2 Tømrer Esben Andersen, matr. nr. 124a og matr. nr. 125a. Hus nr. 116 mod Frederiks Allé.
Gade nr. 4 Murer Niels Christensen, matr. nr. 124b og matr. nr. 125b
Venstre side:
Hus nr. 1 Lønnings?? P. Hald, matr. nr. 126. Hus nr. 120 mod Frederiks Allé
 
Malling, Andreas (I2)
 
1212 Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
1213 I 1682 er den ene bod de, de to andre beboes af fattige folk. Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
1214 I 1693 har [RN9411] borgmester Michel Michelsen Malling købt boden af handelsmand Søren Jensen gift med Sophie Arildsdatter.

Efter 1829 har boden husnummer 600, men bliver senere slået sammen med husnummer 599, nu Frederiksgade 20.
 
Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
1215 I 1710 betalte han det femte største beløb i Aarhus i krigstyr. Kryssing, Clemen Hansen (I546)
 
1216 I 1721 ejede han en Gaard og en Bod paa Skolegade, Boder i Strandstræde, 2 Gaarde paa Mejlgade,
hvoraf den ene Nr. 68 [Mejlgade 38, matr. nr. 876?], i hvilken han selv boede, 3 Hold Boder ved Aaen, 1 Bod ved Mindet, Boder ved Møllestien og 2 Hold Boder »Bag Klosteret«. 
Kryssing, Clemen Hansen (I546)
 
1217 I 1734 indrettes gården til gæstgiveri. Jokum Bernt Hummelfører blev den senere ejer, hvorfor den kaldtes Hummelførergården langt op i 1800-tallet.

Købmand Chr. Christensen startede i 1836 en kolonialhandel og senere hen udvidet med vinhandel og skibsrederi.

I 1847 gik han fallit, men anlagde i 1849 et jernstøberi på stedet, som enken fortsatte med efter hans død i 1872.

Kommunen købte ejendommen i 1905 for 120.000 kr. og ved Åboulevardens gennemførelse [overdækning af åen] blev bygningerne revet ned. 
Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
1218 I 1779 havde amtsforvalter Thygesen oprettet en tobaksfabrik i Dynkarken, der gennem 1780erne producerede 70-80.000 pund tobak årligt. Fabrikken fortsatte senere under tobaksspindemester Hans Wilhelm og dennes søn til midt i 1820erne.

[Fabrikken startet i december 1779 af "Amtsforvalter Thygesen og Interessent" senere hen overtaget af Hans Frich Wilhelm senere ejet af justitsråd Fønss. I 1787 bor tobaksspindermester Hans Wilhelm i Spanien som husstand nr. 346. I købmandsgården Dynkarken 39-41 bor købmand RN9014 Jens Andersen Schmidt i husstand nr. 339. En optælling på matrikelkortet for 1865 betyder, at Hans Wilhelm bor i Spanien nr. 15, matr. nr. 46/47. Denne er også den eneste større ejendom efter Spanien 1, matr. nr. 52.] 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1219 I 1797 er eligeret borger og købmand Kjeld Iversen afgået ved døden, hvorefter magistraten jf. reskript af 24-03-1797 indkalder det samlede borgerskab til at møde for at vælge til den vacante pladses besættelse.
[RN9116] Laurids Gieding fik 12 stemmer, købmand Peter Laurentin 11, købmand Chr. Møller 6, købmand Hans Raae 5, skræddermester Peder Villadsen 8 og købmand Peder Andersen Schmidt 2 stemmer.
Resulatet blev indsendt til den højere øvrigheds godkendelse [af Gieding]. 
Gjeding, Laurids Thomasen (I116)
 
1220 I 1860 var der 7 landvæsenselever på Moesgård herregård jf. "Moesgård Historien om en herregård", Jens B. Skriver, 2001 #146 Malling, Rasmus (I4)
 
1221 I Aarhus Domkirke skulle der findes en ligsten over ham, formodentlig den som findes ved siden af faderens i den nordøstlige koromgang.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #128 og 1944.

I Domkirken skal findes en Ligsten over ham, og det er formodentlig den, som findes ved Siden af [RN9322] Faderens i den nordøstlige Koromgang. Inskriptionen er ganske ulæselig, men Skikkelsen
er lidt større end [RN9322] Clemen Jensen Smagbiers og Skægget er kløftet.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #128 og 1944. 
Clemmensen, Søren (I275)
 
1222 I Anledning af min [RN9037] Søns Confirmation
frabedes Gratulation
[RN9034] N. Mallings Enke
 
Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
1223 I Anledning af min [RN9038?] Søns Confirmation frabedes Gratulation
[RN9034] N. Mallings Enke
 
Malling, Ernst (I38)
 
1224 I Boet efter [RN9092] Hans Kaarsberg foretages en Skiftesamling paa Raadstuen d. 30. October [30-10-1846] ...........
Det bemærkes, at nogle anmeldte Fordringer ville vorde paastaaet anseete som chirographoriske, uagtet Haandskrift ei er fremlagt. Hvo som ikke møder, maa finde sig i hvad de Mødende beslutte...

Aarhuus Skifteret, d. 5. October 1846 [05-10-1846]

J. Chr. Hee Engelsted
const.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1225 I bogen Århus, en fotografisk billedbog, Århus Byråd, 1967 fortæller Emauel Sejr på #8, at Aarhus allerede i 1772 fik sin første klub, som i 1796 blev reorganiseret under navnet Kronprindsens Klub. I 1800 stiftedes et dramatisk selskab [Dramaten].

Rasmus Nielsen beskriver baggrunden og indholdet i Kronprindsens Klub i sin bog: Fra det gamle Aarhus, Det jyske Forlag, 1902 på side 46 ff.: Den første klub i Aarhus var "Kronprindsens Klub", som han antager må være oprettet, efter at kronprinds Frederik [Frederiks VI] overtog regeringen som kronprinds og regent efter sin sindsvage far Christian VII, altså ikke tidligere end 1784 [28-01-1795 iflg. aarhuswiki.dk]. Indholdet var lystige gilder, dans, kortspil og hvad man ellers kunne finde på, men ikke faglige forhold, som blev drøftet i gilderne.
Den 14-01-1815 lagde man det dramatiske selskab Dramaten sammen med Kronprindsens Klub i en ny klub: Selskabet Polyhymnia. Selskabet fik et sæt omfattende vedtægter på 164 paragraffer, som Rasmus ironiskerer lidt over. 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1226 I Byraadets Møde den 21de ds. [21-04-1870] behandledes følgende Sager:
Byraadet approberede Indqvarteringscommissionens Indstilling om, at der i dHrr. Freiesleben & Hansens, Grarups, M.P. Bruuns og [RN9034] Enkefru Mallings Caserner indrettes brændselsbesparende Kogesteder til Rekruterne.
Disse Kogesteder, hvormed 14de Bataillon har erklæret sig tilfreds, kunne opføres for ialt 165 Rdr. 4 Mk., og Bataillonen har paataget sig at levere Brændsel dertil for Tidsrummet fra 25de April til 28de October d.A. [25-04-1870 - 28-10-1870] for 260 Rdr. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1227 I Byraadets Møde den 29de Septbr. [29-09-1870]
behandledes følgende Sager:
Paa et Andragende fra [RN9034] N. Mallings Enke
om at afkjøbe Communen Pladsens ved Toldbodgade [Toldbodgade 8]
udfor hendes f.Fl.s Eiendomme for en Priis af
100 Rdr., besluttede man at svare, at man ikke seer
sig istand tilat tage Hensyn til et Tilbud, der er saa
langt under, hvad Pladsen er værd. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1228 I Byraadets møde den 4de ds. [04-03-1869] behandledes følgende Sager:
Indqvarteringscommissionen meddeelte, at der ved en i Henhold til Byraadets Beslutning i Mødet den 4. f.M. [04-02-1869] afholdt Licitation ikkun var indkommet 4 Tilbud, hvoraf det ene (fra Hr. Freiesleben og Hansen som Eiere af Gaarden Nr. 639 paa Vestergade [Vestergade 70-72, matr. nr. 498) angik Indqvartering af en større samlet Styrke, medens de 3 andre kun gik ud paa Modtagelsen af ialt 12 Mand.
Indqvarteringscommissionen havde derhos tidligere erholdt Tilbud [se 29-10-1868] fra [RN9034] Fru Malling og Hr. Grarup om at modtage ialt c. 200 Mand, og ventede at kunne faae henved 150 anbragte paa Ny-Bruunshaab [Sukkerhuset, Brammersgade 37].
Den forlangte Betaling for Qvartererne var 2 Rdr. maanedlig pr. Mand, og Tilbudene vare betingede af, at Qvarteerværten fritoges for at levere Brændsel til Rekrutternes Madkogning.
DHrr. Freiesleben og Hansen havde tillige stillet forskjellige andre Betingelser, og navnlig forlangt Garanti for, at de erholdt samme Adgang til at faae de Localer, de indrettede til Mandskabet, belagte i de næste 2 til 3 Aar [de ønskede en flereårsaftale], som Andre, hvorfor Indqvarteringscommisionen bemyndigedes til at søge særlig Overenskomst tilveiebragt med dem; man opfordrede den derhos til at fortsætte sine Bestræbelser for at tilveiebringe et Caserne-Etabliseement [Vester Allé kasernen] ogsaa for den Deel af Mandskabet, som der endnu ikke havde viist sig Udsigt til at faae anbragt paa denne Maade. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1229 I Byraadets Møde igaar [28-09-1871] vare 15
Medlemmer tilstede.
...
Derefter sattes Steffen Rasmussens Andragende om at
kjøbe et Stykke Jord udenfor hans Eiendom
ved den gamle Toldbod [Toldbygningen (1838-1869) på Europaplads] under Forhandling.
Det nedsatte Udvalg er kommet overeens om
at overlade Andrageren 329 Alen2 [129,6 m2] med 20 Alen [12,6 m]
Facade for 400 Rdr. og mod at han
hegner ved Bygning eller Plankeværk, samt at
der reserveres en Sti af 2 ½ Alens Brede [12,6 m] for
Bager Wachmanns Enke, som har Vei der.

Til [RN9034] Fru Malling foreslaaes at overdrage en
Grund med Facade af 12 Alen [7,5 m Toldboden 8, matr. nr. 54b] for 100 Rdr.
paa flere nærmere Betingelser. Disse Overenskomster
indstilles til Vedtagelse, med Bemærkning,
at de tidligere calculerede 500 Rdr. derved
ere opnaaede for Pladserne [både Steffen Rasmussens og fru Mallings jordstykker].
Fru Malling har nu imidletid senere tilbudt 550 Rdr. for
hele Pladsen, hvortil formeentlig ikke bør tages
Hensyn, da dette Bud er kommer saa seent.
Holm anbefaler Vedtagelsen af denne Slutning
paa en gamme Sag. Overenskomsten
vedtoges eenstemmmig og indstilles til Approbation
af Ministeriet.
[Mathilde Malling havde tilbudt at købe hele pladsen mellem hendes købmandsgård i nr. 39-41 og den gamle toldbod, men måtte nøjes med det oprindelige forslag om at købe, hvad der efterfølgende blev udstykket i matr. nr. 54b].

Det juridiske følger herefter med godkendelse i Indenrigsministeriet og tinglysning, se 25-07-1872. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1230 I Byraadets Møde imorgen [05-08-1869] ville blandt
andre følgende Sager komme til Forhandling:
Forslag fra Viinhandler Nielsen om paa opgivne
Vilkaar at ville kjøbe Pladsen paa "Grønland"
ved Fru Mallings Baggaard [Dynkarken 39-41]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1231 I Byraadets Møde imorgen [22-09-1870] ville blandt
andre følgende Sager komme til Forhandling:
Fornyet Tilbud fra [RN9034] N. Mallings Enke om at ville
kjøbe Communens Plads ved Toldbodgade [Toldbodgade 8] udfor
hendes m.Fls. [med fleres] Eiendomme [Dynkarken 39-41]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1232 I Byraadets Møde:

Til Fattigforstander for Frederiksbjerg [pr. 01-01-1874] valgtes [RN9004] Gartner R. Malling. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1233 I chokoladeannoncen fra P.C. Deichmanns Fabricationshandel er [RN9007] N. Malling tituleret med betegnelsen "Capt." [kaptajn i Borgervæbningen]. Malling, Niels (I7)
 
1234 I Communalbestyrelsens Møde den 26de f.M. [26-03-1868] behandledes følgende Sager:
Efter Andragende fra Communalbestyrelsen havde Armeens Intendantur stillet 400 Sæt Sengereqvisitter til Communens Dispostion, for at det kunde blive muligt at casernere det indkalte Mandskab; Indqvarteringscommissionen havde derefter truffet Overeensskomst med fire Huuseiere om at overlade Communen fornøden Plads til Caserneringen af to hele og et halvt Compagni, medens 1 Compagni [100-200 soldater] vil bliver indqvarteret paa Ny Bruunshaab [Sukkerhuset, Brammersgade 37] og et halvt hos [RN9034] Enkefru Malling. Communalbestyrelsen bifaldt de trufne Foranstaltninger og bemyndigede Indqvarteringscommissionen til at anskaffe hvad der behøves for at indrette de leiede Localer til Brug for Garnisonen. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1235 I Communalbestyrelsens Møde den 29de f.M. [29-10-1868] behandledes følgende Sager:
Det meddeltes, at der var afholdt Licitation over Qvarterer til Garnisonens Menige, og at der var indkommen Tilbud fra Forskjellige om at modtage ialt 40 Mand.
Gjennemsnittet af den Betaling, der var forlangt om Maaneden pr. Mand, var noget over 2 Rdr. For at imødekomme de militaire Autoriteters Ønske om Troppernes Indqartering i større Etablissementer havde Indqvarteringscommissionen forkastet de indkome Tilbud og for i Vinter sluttet Accord med Fabrikseier Bruun [M.P. Bruun], [RN9034] Enkefru Malling og Candidat Grarup om at modtage henholdsviis 105, 70 og 50 Mand for 2 Rdr. pr. Mand om Maaneden. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1236 I de to første og eneste relevante folketællinger er familien Kaarsberg opført som den anden sidste familie i Mind Gade (1787) Mindet (1801) [Mindegade].

Iflg. Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 1719-1774, udgivet i 2003 er der tale om ejendommen Mindegade 8, hvilket også stemmer med sønnen Andreas Kaarsbergs senere ejerskab af denne ejendom.

I brandtaksationen er gården opført under Dynkarken.

Eier og beboer Kiøbmand Peder Kaarsberg:
1 Gaard Bindingsværk
10 Fag Gadehuus, 2 Etage
21 Fag Sidehuus, 2 Etager
16 Fag Baghuus, 2 Etager
6 Fag huus i Baggaarden, 1 Etage
15 Fag Halvtag
Samlet vurdering 2.000 Rdl.
 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1237 I den Gaard udenfor Mindeporten, er de Værelser til Leie, med den Gaarden tilhørende Hauge (som for nærværende Tid haves til Leie af S.T. Hr. Capitain Krey) til dette Aars Michaeli Flyttetid [29-09-1811]. De Lysthavende ville herom henvende sig enten til [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind, som foreviser Værelserne og Haugen og accorderer om Leien. [Spanien 1, matr. nr. 52?]
 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1238 I det søndre sidehus [Dynkarken 39] ønsker enkefrue Malling at erstatte bindingsværket i den øverste etages søndre side med grundmur i en længde af 15 alen [9,4 m]. Lokalet benyttes som loftsrum.
Bygningsinspektøren bemærker, at nederste etage er opført i 1 ½ stens grundmur. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1239 I Dynkarken laa ligeoverfor Lægeboligen Cichoriefabrikken, hvis brune Drenge gjorde Gaden usikker. Derefter kom [RN9001] Mallings store Købmandsgaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
(Dynkarken).... Nord for [RN9001] Mallings Gaard kom en Bager og saa Skibssmed Mikkelsens Gaard.
Om Hjørnet traf man Røginds Beværtning, længere henne Toldboden og Lodshuset.
[Cichoriefabrikken lå i Dynkarken 323 iflg. Sejrs Sedler jf. Aarhus Stifts Årbog 1954.] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1240 I en forlangt Indrykkelse takker to Artillerister paa egne og mange Kammeraters Vegne for god Modtagelse i Aarhus....
En særskilt Tak aflægge vi underskrevne, som med [RN9007] Captain og Kjøbmand N. Malling, til denne brave Mand, hos hvem vi have havt et af de bedste Qvarterer som vi nogensinde have havt..."
 
Malling, Niels (I7)
 
1241 I en Tid af 14 Dage ere her løbne to Skibe af Stabelen, nemlig en Skonnert, drægtig 51 Commerce Læster, bygget af vor bekjendte dygtige Skibsbygmester Thomsen for egen Regning,
og en Brig, 92 Commerce Læster [Ægir] af Skibsbygmester Hoyer for et Interessentselskab, efter Forlydende Købmand R. Schandorff og [RN9002] Andr. Malling samt [RN9179] Skibskaptajn Gaarn sen.

8.7 [08-07-1848] Briggen "Ægir", som i Onsdags [05-07-1848] løb af Stabelen, skal være et af de største Skibe, som i lang Tid er blevet bygget her, og iflg. Kyndiges Dom være et ganske fortrinligt Fartøi, saa ved denne sin Debut, har Skibsbygmester H. Hoyer altsaa afgivet et hæderligt Vidnesbyrd om sin Dygtighed. Vor By er altsaa nu i Besiddelse af to udmærkede Mænd i dette Fag. 
Gaarn, John (I179)
 
1242 I februar 1859 står [RN9002] A. Malling opført som ejer af galeasen «i»"Mette Kjellerup"«/i», hvor skibsføreren er N. Michelsen. Galeasen på 44 1/2 drægtighed [se efterfølgende definition] er 5 år gammel og bygget af egetræ.
Broderen [RN9007] Niels Malling står opført som ejer af jagten «i»"De 2 Søstre"«/i» på 12 drægtighed er 48 år gammel og bygget af egetræ. Der er pt. ingen kendt skibsfører.
Der er 42 større over 10 commercelæster og 27 mindre fartøjer under 10 commercelæster opført i Aarhus Skibsregister i februar 1859 og hjemmehørende i sammes tolddistrikt. 35) 1859 #68-69
[drægtighed: bæreevne målt i kommercelæster, indtil 1867 var en kommercelæst 150 kubikfod eller 2,6 tons, efter 1867 2 registertons. 38)]]
 
Malling, Niels (I7)
 
1243 I februar 1859 står [RN9002] A. Malling opført som ejer af galeasen «i»"Mette Kjellerup"«/i», hvor skibsføreren er N. Michelsen. Galeasen på 44 1/2 drægtighed [se efterfølgende definition] er 5 år gammel og bygget af egetræ.
Broderen [RN9007] Niels Malling står opført som ejer af jagten «i»"De 2 Søstre"«/i» på 12 drægtighed er 48 år gammel og bygget af egetræ. Der er pt. ingen kendt skibsfører.
Der er 42 større over 10 commercelæster og 27 mindre fartøjer under 10 commercelæster opført i Aarhus Skibsregister i februar 1859 og hjemmehørende i sammes tolddistrikt. 35) 1859 #68-69
[drægtighed: bæreevne målt i kommercelæster, indtil 1867 var en kommercelæst 150 kubikfod eller 2,6 tons, efter 1867 2 registertons. 38)]]
 
Malling, Andreas (I2)
 
1244 I folketællingen 18-02-1834 bor hun i Dynkarken 368 [Enkesædet Dynkarken 43, matr. nr. 53, skal være hus nr. 367] og lever af sine midler. Hendes nabo mod syd er toldbetjenten Anders Freberg i acciseboden [konsumtionsboden]. Sammen med hende bor hendes yngste søn [RN9002] handelslærling Andreas Malling, født 25-08-1815, 1 husjomfru og 2 tjenestepiger. 2)
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1245 I folketællingen 18-02-1834 bor lods Jens Sørensen [Bager?], 54 år med familie ved Aaen, hus nr. 309. Dette må før have været madame Mallings eget hus dengang matr. nr. 296 og 297 i brandforsikringen 1817-1827.

Af brandforsikringen for 1817-1827 fremgår det, at matr. nr. 294 og 295 hører under det samme hus forsikring nr. 301. I så fald er der kun 4 numre mellem madame Mallings eget hus og lejeboligen, der så har hus nr. 305.

I folketællingen 18-02-1834 bor [familie nr. 457] kornmåler Poul Nicolaisen, 44 år og hans kone Berthe Cathrine Hansdatter, 30 år samt deres 3 børn ved Aaen hus nr. 305. I www.folketimidten.dk svarer hus nr. 305 til Aagade nr. 75, matr. nr. 798 i nyere tid.

På kortet over Aarhus for 1870 passer bredden af denne matrikel sammenlignet med andre grunde godt til de 2 fag.
 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1246 I folketællingen 18-02-1834 bor [familie nr. 461] ved Aaen, hus nr. 309 lods Jens Sørensen [Bager?], 54 år, hans kone Maren Klogh, 35 år, deres 3 børn og en logerende korporal. Der er formodentlig tale om den samme Jens Sørensen oprindelig skipper nu lods i havnen.
I www.folketimidten.dk svarer hus nr. 309 til Aagade nr. 83, matr. nr. 794 i nyere tid. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1247 I folketællingen pr. 01-02-1840 bor Niels i Dynkarken 366 og 367 [skal være 366] med kone, 4 børn, 6 tjenestepiger og 8 tjenestekarle samt skipper Jørgen Jacobs. Jørgensen som nabo i nr. 365 mod nord og moderen i nr. 368 [skal være 367] mod syd. Uden for ligger consumtionsboden. 2)
 
Malling, Niels (I7)
 
1248 I folketællingen pr. 01-02-1845 bor enkemanden Niels i Dynkarken 366 med 4 børn, 1 lærerinde, 5 tjenestepiger og 6 tjenestekarle samt skipper Jørgen Jacob Jørgensen som nabo i nr. 365 mod nord. I nr. 367 mod syd [Enkesædet, nr. 43, matr. nr. 53] bor Marie Sophie Lichtenberg og kaptajn i søetaten og indrulleringschef Anthon Christian Kjerulff. I nr. 368 og 369 mod syd bor købmand Johan Frederik Stellfeld. 2)
 
Malling, Niels (I7)
 
1249 I folketællingen pr. 01-02-1850 bor Niels i Dynkarken 366 sammen med konen [Mathilde Kirstine Linnemann], 5 børn, 5 tjenestepiger og 7 tjenestekarle. Som nabo mod nord i nr. 365 bor skipper Jørgen Jacob Jørgensen og som nabo mod syd i nr. 367 [Enkesædet] bor Marie Sophie Lichtenberg og Anton Christian Kjerulff. 2)
 
Malling, Niels (I7)
 
1250 I folketællingen pr. 01-02-1855 bor Niels i Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] sammen med konen [Mathilde Kirstine Linnemann] og 7 børn, 6 tjenestekarle og 4 tjenestepiger. Som nabo mod nord i nr. 365 [Dynkarken 37, matr. nr. 55] er Viggo Jørgensen. Malling har lejet ejendommen mod syd i nr. 367 ud til amtsforvalter Iver Frost og overlods Anton Christian Kjærulff [Enkesædet] [Dynkarken 43, matr. nr. 53]. I 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] bor købmand Stelfeldt. Ligeledes er han ejer af Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. nr. 43] [Tømmergården] udlejet til Anton Julius August Nielsen.
 
Malling, Niels (I7)
 
1251 I folketællingen pr. 01-02-1855 bor Niels i Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] sammen med konen [Mathilde Kirstine Linnemann] og 7 børn, 6 tjenestekarle og 4 tjenestepiger. Som nabo mod nord i nr. 365 [Dynkarken 37, matr. nr. 55] er Viggo Jørgensen. Malling har lejet ejendommen mod syd i nr. 367 ud til amtsforvalter Iver Frost og overlods Anton Christian Kjærulff [Enkesædet] [Dynkarken 43, matr. nr. 53]. I 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] bor købmand Stelfeldt. Ligeledes er han ejer af Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. nr. 43] [Tømmergården] udlejet til Anton Julius August Nielsen.
 
Malling, Niels (I7)
 
1252 I folketællingen pr. 01-02-1855 bor Niels i Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] sammen med konen [Mathilde Kirstine Linnemann] og 7 børn, 6 tjenestekarle og 4 tjenestepiger. Som nabo mod nord i nr. 365 [Dynkarken 37, matr. nr. 55] er Viggo Jørgensen. Malling har lejet ejendommen mod syd i nr. 367 ud til amtsforvalter Iver Frost og overlods Anton Christian Kjærulff [Enkesædet] [Dynkarken 43, matr. nr. 53]. I 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] bor købmand Stelfeldt. Ligeledes er han ejer af Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. nr. 43] [Tømmergården] udlejet til Anton Julius August Nielsen.
 
Malling, Niels (I7)
 
1253 I folketællingen pr. 01-02-1855 bor Niels i Dynkarken 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] sammen med konen [Mathilde Kirstine Linnemann] og 7 børn, 6 tjenestekarle og 4 tjenestepiger. Som nabo mod nord i nr. 365 [Dynkarken 37, matr. nr. 55] er Viggo Jørgensen. Malling har lejet ejendommen mod syd i nr. 367 ud til amtsforvalter Iver Frost og overlods Anton Christian Kjærulff [Enkesædet] [Dynkarken 43, matr. nr. 53]. I 368/369 [Spanien 1, matr. nr. 52] bor købmand Stelfeldt. Ligeledes er han ejer af Spanien 377/378 [Spanien 19, matr. nr. 43] [Tømmergården] udlejet til Anton Julius August Nielsen.
 
Malling, Niels (I7)
 
1254 I folketællingen pr. 01-02-1860 bor Niels i Dynkarken 366 [367 Enkesædet er ikke oplyst, kan skyldes istandsættelse af ejendommen se 24-02-1860] sammen med konen [Mathilde] og 8 børn, 6 tjenestekarle og 3 tjenestepiger. Som nabo mod nord i nr. 365 er J. J. Jacobsen og som nabo mod syd i nr. 368/369 er Stelfeldt. Niels står ikke mere som ejer af huse i Spanien.
 
Malling, Niels (I7)
 
1255 I folketællingen pr. 18-02-1834 bor enkemand og købmand Niels i Dynkarken 366 og 367 [skal være 366] med 5 tjenestepiger og 7 tjenestekarle samt med skibskaptajn Johan Hendrich Ginge i nr. 365 som nabo mod nord og moderen i nr. 368 [skal være 367] mod syd. 2)

 
Malling, Niels (I7)
 
1256 I forbindelse med handlen udsteder frisør J.G. Jensen en panteobligation på 2.000 kr. til købmand A. Malling (udlagt til fru Olivia Jensens Legat), 4 ½ % rente. Pantebog 20 folio 664 og 25/329.

Sejrs Sedler 1872-01-01:
Hiort. Lorenzen & Salicath Repert. over Legater, .. IV S. 32
Fru Olivia Jensens Legat, stiftet ved Testamente af 24-12-1867 af Georgine Ivardine Olivia Schinnerup (f. 1827, død 12-11-1871). Enke eftet Købmand S. Jensen (født 26-04-1811, død 18-10-1858) med 1000 Rdr., nu 2000 Kr., hvis Renter uddeles hvert Aar 1. Jan. i 2 lige store Portioner til trængende Kjøbmandsenker og ugifte Kjøbmandsdøtre udenfor Fattigvæsenet. (Fundats: Min.. Tid: 1872 A. S. 228). Legatet bestyres af Byrådet. Fundats af 09-07-1872. Stadfæstet 05-09-1872. 
Malling, Andreas (I2)
 
1257 I fortsættelse af ovennævnte kongelige pålæg indrykkes afgørelsen i sin helhed suppleret med, at Interessenterne med tilgodehavende i Aarhuus Vestindiske Handels Selskab skal gøre deres krav gældende i Thygesens bo.
Man bemærker, at det er Kiær som repræsentant for aktionærerne i det Vestindiske Handels Selskab og ikke skiftekommissærerne for Thygesens bo, som indkalder aktionærerne til at gøre deres krav mod selskabet gældende i Thygesens bo. Forklaringen herpå er, at skiftekommissionen ikke anerkender, at Thygesen som kasserer, bogholder og regnskabsfører har ansvaret for Handelselskabets konkurs.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1258 I fotografisk gengivelse findes flere af hans billeder i Frausings erindringer [eks. portrættet af RN9023 Cathrine]. Rasch, Ole Magnus (I57)
 
1259 I Gaarden Nr. 39 og 41 ved Mindeport [Dynkarken 39-41],
tilhørende Fru Mallings Arvinger [RN9036 m.fl.], er til
Udleie:
Tvende store tørre men svale Underrum [nederste rum, ordnet.dk] paa
henholdsviis 190 [74,9 m2] og 140 Alen [55,2 m2].
4 større Lofter (ikke Taglofter), passende
til Oplag eller Værkstedslocale.
En Bagplads ud mod Toldbodgade, tjenlig
til Kulplads, samt 2de derved beliggende
større Underrum.
4 smukke, fuldstændigt meublerede Værelser,
passende til Bolig og Contoir.
En Vognport og en Kjælder [i nr. 41].
Nærmere Paaviisning gives af Mad. Schouby,
som boer i Sidebygningen i Gaarden Nr. 39 [Dynkarken 39]. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
1260 I Gaarden Nr. 39 og 41 ved Mindeport [Dynkarken 39-41],
tilhørende Fru Mallings Arvinger [RN9036 m.fl.], er til
Udleie:
Tvende store tørre men svale Underrum [nederste rum, ordnet.dk] paa
henholdsviis 190 [74,9 m2] og 140 Alen [55,2 m2].
4 større Lofter (ikke Taglofter), passende
til Oplag eller Værkstedslocale.
En Bagplads ud mod Toldbodgade, tjenlig
til Kulplads, samt 2de derved beliggende
større Underrum.
Nærmere Paaviisning gives af Mad. Schouby,
som boer i Sidebygningen i Gaarden Nr. 39 [Dynkarken 39]. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
1261 I Gaarden Nr. 984 paa Fredensgade bliver Stue-Etagen, som beboes af Frøken Schmidt, ledig til October Flyttetid [01-10-1864].

[RN9006?] J. Malling
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1262 I grundtaksten for 1737 oplyses, at der er 10 boder på begge sider. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1263 I Henhold til Lov af 11te Februar 1863 [11-02-1863] § 5 vil der Mandagen den 1ste December førstk. [01-12-1873] blive afholdt Taxation til Skyldsætning af den Deel af Marselisborg Hovedgaards Parceller, der ere bestemte til Indlemmelse under Aarhuus Kjøbstad, og hvortil herved indvarsles [alle lodsejerne oplistes]:

Proprietair Ingerslev til Marselisborg, Statsraad Bruun til Jægergaarden, Capitain Dalgas ..... [RN9002] Kjøbmand A. Malling ...

Forretningen paabegyndes Mandagen den 1ste December, Kl. 10 Form. [01-12-1873 kl. 10], ved Jægergaarden.
Aarhuus, den 24de November 1873 [24-11-1873]
Schmidten [borgmester]


 
Malling, Andreas (I2)
 
1264 I kirkebogen for 1729, fol. 221a opført som Morten Nielsen af Malling, dvs. han har været bosat i Malling. Nielsen, Morten (I10)
 
1265 I kommuneskat er han lignet til 20 taxter (1 taxt = 1 Rdl. 11 sk) for næring og 180 taxter (1 taxt = 1 Rdl. 70 sk) for formue. Malling, Niels (I7)
 
1266 I kommuneskat er han lignet til 20 taxter (1 taxt = 1 Rdl. 11 sk) for næring og 180 taxter (1 taxt = 1 Rdl. 70 sk) for formue. Malling, Niels (I7)
 
1267 I Løverdags Aftes [23-01-1858] omtrendt Kl. 9 udbdrød en voldsom Ildebrand i den paa Frederiksgade af Købmændene Høimark og Kaae beboede Bindingsværksgaard, tilhørende Købmand J.P. Petersen, der selv boer umiddelbart ved Siden af i en større grundmuret Gaard (forhen Konsul P. Herskinds).
Ilden, der begyndte i Forhuset, varede hele Natten ...
Aldeles nedbrændte hele Forbygningen samt Mellembygningen, der tillige var Pakhuus, Sidebygningen, hvori Købmand Petersens Dampbrænderi, og en Bagbygning.
Af to andre Baghuse ... brændte Gavlene og Tagværket, og de ere betydeligt ødelagte.
En stor Deel Handelsvarer ere deels opbrændte deels bedærvede.
Alle Kreaturer, som havdes til Staldfodring, bleve lykkelig redede.
Det tilgrænsende Huus, der beboes af [RN9184] Enkemadam Gaarn var flere gange antændt, og meget af hendes Indbo, hvoraf Intet var assureret, led betydelig Skade.
De øvrige Brandlidte havde derimod deres Eiendele assurerede. -
 
Larsen, Ane Sofie (I184)
 
1268 I mødet den 20-03-1815 noteres flg. om Mallings overtagelse af en byggeplads, hvor førhen den spanske stald stod [i Spanien, stalden er nu revet ned]:
Ligeledes blev [RN9001] Kjøbmand R. Malling efter begæring overladt en Byggeplads paa den Grund, hvor den saa kaldede Spanske Stald have staaet paa Vilkaar som nærmere bestemmes.
[Der er formodentlig tale om den ejendom, hvor Malling efterfølgende indretter tømmergård.]


 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1269 I nr. 39-41, matr. nr. 54a bor der flg. personer:

nr. 39-41, matr. nr. 54a, forhuset, stuen:
1 købmand
ejeren købmand John Gaarn Malling, 1 svend, 1 tjenestepige og 1 tjenestekarl
nr. 39-41, matr. nr. 54a, forhuset, 1. sal:
1 kone og 1 jernbaneassistent [M. August Malling?]
1 kone med vaskeri og hendes 3 børn [antyder et vaskeri på stedet]
nr. 39-41, matr. nr. 54a, forhuset, loftet:
1 snedker med hans kone
nr. 39-41, matr. nr. 54a, sidehuset, stuen:
1 sømand og hans kone samt deres 3 børn
nr. 39-41, matr. nr. 54a, sidehuset, 1. sal:
2 kvinder
1 baneanbinder? og hans kone samt deres 6 børn
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1270 I Nærheden af Frederiksbjerg og Jernbanen, langs med Chausseen [Frederiks Allé] kunne større eller mindre Parceller faaes tilkjøbs af
[RN9002] Andreas Malling
 
Malling, Andreas (I2)
 
1271 I næsten tvende Decennier have Aarhuus Bye kundet glæde sig ved den ædle Guldbergs Bestyrelse: i denne Tid har den seet sin Havn forbedret, den for Byen og Havnen saa vigtige Skov fredet og sikret mod Misbrug: sit Fattigvæsen ophjulpen og af denne Herre privat understøttet:
sin mark saavidt mueligt af Fællesskab udskiftet, foruden saa meget andet, som denne Herres sieldne Beskeedenhed forbyder os udførlig at berøre. Ogsaa ved vi saare vel, at denne for sit Hierte, som sin Forstand udmærkede Mand er ophøiet over vor Berømmelse og trænger ikke dertil, men vores Hierter trænger til at vise alle, at vi inderlig Hengivenhed erkiende, hvad han var os, og til den offentlige og høitidelige Forsikring, at hans Minde vil boe helligt iblandt os, hans hædrede Navn omspørges, og en Taknemmeligheds Taare engang - gid sildig! rinde ved hans Grav. Fred over den ædle Oldings vel fortiente
Roelighed.

Aarhuus, den 21. August 1804 [21-08-1804]
N. Hviid Petersen
Som Byens Repræsentantere:
[RN9263] Peder Herskind. P. Willadsen. S. Hasle.
Hoffgaard. [RN9001] R. Malling. Hans Naae [Hans Raae?].
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1272 I Næstved Sct. Peders Kirke findes et epitafium over Christen og hans hustru.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #136 og 1944. 
Clementin, Christen (I326)
 
1273 I samme ejendom bor jernbaneassistent og brændehandler M. August Malling, der driver brændselsforretning med oplag i nr. 39, men har kontor i Fredensgade 17? Malling, John Gaarn (I6)
 
1274 I samme ejendom bor jernbaneassistent og brændehandler M. August Malling, der driver brændselsforretning med oplag i nr. 39. Malling, John Gaarn (I6)
 
1275 I samme ejendom bor jernbaneassistent og brændehandler M. August Malling, der driver brændselsforretning med oplag i nr. 39. Malling, John Gaarn (I6)
 
1276 I samme ejendom bor jernbaneassistent og brændehandler M. August Malling, der har lager her i nr. 39 med kul, brænde og tørv, men kontor i Fredensgade 17. Malling, John Gaarn (I6)
 
1277 I skiftebrev af 06-09-1693 efter Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1278 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Basballe, Ellen Christensdatter (I396)
 
1279 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Basballe, Margrethe Christensdatter (I395)
 
1280 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Basballe, Maren Christensdatter (I394)
 
1281 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Basballe, Silke Christensdatter (I392)
 
1282 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Basballe, Hieronymus Christensen (I391)
 
1283 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Basballe, Augustinus Christensen (I390)
 
1284 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Michelsen, Jacob (I386)
 
1285 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Michelsdatter, Anne (I385)
 
1286 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Storm, Peder (I384)
 
1287 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Storm, Christen (I383)
 
1288 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Storm, Hans (I382)
 
1289 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Basballe, Anne Christensdatter (I359)
 
1290 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1291 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
1292 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
1293 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1294 I skiftebrev af 06-09-1693 efter [RN9342] Christens død i november 1687 arver enken [RN9351] Inger og hans børn ejendommen:

[RN9351] Inger Hieronimisdatter (17/30)
og afdødes børn:
[RN9339] Rådmand Jens Christian [Christensen] Basballe (2/30)
[RN9358] Borger og handelsmand Peder Christensen Basballe (2/30)
[RN9390] Sognepræst i Mygind med Anneks Augustinus Christensen Basballe (2/30)
[RN9391] Hieronimus Christensen Basballe (2/30)
[RN9392] Silche Christensdatter Basballe, enke efter [RN9393] Peder Gylling (1/30)
[RN9394] sal. Maren Christensdatter Basballe og sal. [RN9354] Morten Agerup på Samsø's datter Maren Mortensdatter, sal. Hans Kedelførers (1/30)
[RN9359] sal. Anne Christensdatter Basballe, [RN9360] Michel Jacobsens, børn [RN9382] Hans Storm, sal. [RN9383] Christen Storm, død efter sin morfar [RN9342] [RN9384] Peder Storm, [RN9386] Jacob Michelsen og [RN9385] Anne Michelsdatter (tilsammen 1/30)
[RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, g.m. Sognepræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer (1/30)
[RN9396] Elline Christensdatter Basballe (1/30) 
Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1295 I skiftesamlingen i Thygesens bo gør herredsfoged Anders Kjær på de tre direktørers vegne gældende, at det alene må være Thygesen og hans dødsbo der havde ansvaret for rigtigheden af bogholderi og regnskab. Synspunktet blev afvist af skiftekommissærerne, der alene var villig til at udlevere papirer og regnskabsbøger til de tre direktører. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1296 I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken og afdødes børn. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1297 I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken og afdødes børn. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1298 I skøde af 08-02-1683 erholdt Hans Zønnichsen de 3 andre parthaveres andele.
Han dør 12-11-1693 og i skiftet af 22-10-1694 efter ham tillægges denne og de to efterfølgende ejendomme [Aagade 85-87, matr. nr. 793-792] og [Aagade 2-8, matr. nr. 820-823] hans enke Maren Sørensdatters bror [RN9309] Oluf Sørensen. 
Sørensen, Oluf (I309)
 
1299 I skøde af 08-02-1683 erholdt Hans Zønnichsen de 3 andre parthaveres andele.
Han dør 12-11-1693 og i skiftet af 22-10-1694 efter ham tillægges denne og de to efterfølgende ejendomme [Aagade 85-87, matr. nr. 793-792] og [Aagade 2-8, matr. nr. 820-823] hans enke Maren Sørensdatters bror [RN9309] Oluf Sørensen. 
Sørensen, Oluf (I309)
 
1300 I skøde af 08-02-1683 erholdt Hans Zønnichsen de 3 andre parthaveres andele.
Han dør 12-11-1693 og i skiftet af 22-10-1694 efter ham tillægges denne og de to efterfølgende ejendomme [Aagade 85-87, matr. nr. 793-792] og [Aagade 2-8, matr. nr. 820-823] hans enke Maren Sørensdatters bror [RN9309] Oluf Sørensen. 
Sørensen, Oluf (I309)
 
1301 I skøde af 08-02-1683 erholdt Hans Zønnichsen de 3 andre parthaveres andele.
Han dør 12-11-1693 og i skiftet af 22-10-1694 efter ham tillægges ejendommene [Aagade 79-83, matr. nr. 796-794], [Aagade 85-87, matr. nr. 793-792] og [Aagade 2-8, matr. nr. 820-823] hans enke Maren Sørensdatters bror [RN9309] Oluf Sørensen. 
Sørensen, Oluf (I309)
 
1302 I skøde af 08-02-1683 erholdt Hans Zønnichsen de 3 andre parthaveres andele.
Han dør 12-11-1693 og i skiftet af 22-10-1694 efter ham tillægges ejendommene [Aagade 79-83, matr. nr. 796-794], [Aagade 85-87, matr. nr. 793-792] og [Aagade 2-8, matr. nr. 820-823] hans enke Maren Sørensdatters bror [RN9309] Oluf Sørensen. 
Sørensen, Oluf (I309)
 
1303 I skøde af 08-02-1683 erholdt Hans Zønnichsen de 3 andre parthaveres andele.
Han dør 12-11-1693 og i skiftet af 22-10-1694 efter ham tillægges ejendommene [Aagade 79-83, matr. nr. 796-794], [Aagade 85-87, matr. nr. 793-792] og [Aagade 2-8, matr. nr. 820-823] hans enke Maren Sørensdatters bror [RN9309] Oluf Sørensen. 
Sørensen, Oluf (I309)
 
1304 I stamfrændeskifte af 30-09-1684 efter [RN9545] Morten Jørgensen Sommerfeld tilfaldt ejendommen enken [RN9516] Maren og de tre børn Jørgen, Jens og Johanne.
 
Wegerslev, Maren Jensdatter (I516)
 
1305 I stamfrændeskifte af 30-09-1684 efter [RN9545] Morten Jørgensen Sommerfeld tilfaldt ejendommen enken [RN9516] Maren og de tre børn Jørgen, Jens og Johanne.
 
Sommerfeld, Morten Jørgensen (I545)
 
1306 I starten af 1848 gjorde visse kredse i hertugdømmerne Slesvig og Holsteen, hvad kongeriget Danmark betragtede som oprør mod kongen. Dette gav anledning til flg. læserbrev i Aarhuus Stiftstidende:

"Forlangt Indrykkelse.
Ligesom nogle af denne Byes Handlende allerede have havt Anledning til, i et bestemt Tilfælde, at udtale sig om deres fremtidige Forhold til et Handelshuus i Hertugdømmet Slesvig, saaledes erklærer vi Undertegnede, Kjøbmænd i Aarhuus, herved offentlig: "At vi for Fremtiden ville afbryde enhver Forbindelse og ei have nogetsomhelst at bestille med de Fabrikantere og Handlende i Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen, som efter foreliggende, utvivlsomme Kjendsgjerninger, maatte befindes at høre til Oprørernes Tal."
Vi opfordre de Handlende i Danmarks øvrige Byer til at tage denne vor alvorlige Beslutning i Overveielse; vi vente de ville slutte sig til os og afgive lignende offentlige Erklæringer, for ligesom denne, at blive indrykkede i de i Hertugdømmerne meest læste Blade.
Aarhuus, den 12te April 1848 [12-04-1848].
H.C. Liisberg & Nybroe, S. Herskind, P. Mørch,
P. Herskind, H. Schandorff, Chr.B. Gjern, Fr. Scandorff,
H.W. Secher, Chr. Christensen, J.P. Hammerhøi,
S. Jensen, F.A. Appelt, Th. Wolf,
J.C. Schmalfeld, Røse & Gerdes, Emil Secher,
Vitus Ingerslev, Julius Dessauer, C.A. Rodtwitt,
Hans Broge, A. Herskind, Laur. B. Jacobsen, L.F. Brønnum,
N. Kirkebye & Søn, [RN9007] N. Malling, A.M. Bjørn,
C.B. Christensen jun., Carl Bentzen, Søeborg & Kirkerup,
J.H. Agerup, N.C. Møller, Joh.F. Kuur,
J.C. Juul, F. Pontoppidan, Joh.G. Libme,
Søren M. Dinesen, P.S. Kruuse, C. Faurschou,
Chr. Bang, C. Faurschou jun., A.C.J. Leth, H. Liisberg & Meisner,
J.J. Gjeding, H. Gjeding, A. Grarup,
Peter Chr. Raae, Th. Sabroe, N.J. Møller,
Chr. Jordan, J.H. Lange, I. Simmelkjær, Hofforn & Comp.,
L. Larsen, M. Ring, Chr. Stenberg, Jul. Frandsen,
M.C. Lottrup, A. Stabell, J.M. Andersen,
Chr.A. Bünger, C. Langballe, Niels Schoubye, Chr. Alrøe,
R. Schandorff, F.C. Døcker, J.P. Brændstrup,
W.B. Hviid, L.A. Marcussen, P.J. Hahn,
Edv.F. Rahr.
De øvrige ærede Blad-Redacteurer i Provindserne anmodes om at optage Ovenstaaende i deres resp. Blade." 
Malling, Niels (I7)
 
1307 I Stedet No. 521 paa Fiskergade [tilhørende afdøde skibskaptajn RN9092 Kaarsberg] kan til Michaeli d. A. [29-09-1845] erholdes en særdeles smuk lille Beboelsesleilighed, best. af en Stue til Gaden paa 3 Fag, et Sovekammer, Garderobe, Kjøkken og Spisekammer. Herom accorderes med [RN9181?] Skibscapitain Gaarn.
 
Gaarn, Jens (I181)
 
1308 I Stedet Nr. 491 paa Fiskergade i Aarhuus kan til October Flyttetid 2 smukke til Gaden beliggende Værelser erholdes til Leie. Det Fornødne.. afhandles med Eieren,

[RN9181?] Skibscapitain J. J. Gaarn
 
Gaarn, Jens (I181)
 
1309 I Stiftamtmandens Indberetning 02-02-1779 til Commerce Coll.m Fabriker i Stiftet skrives om

"En Tobaks Fabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?] og Plantage [Toftejorden, matr. nr. 5?] i" i Aarhuus. Ejerne er [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde.

Fabriquen er begyndt i Okt. 1778 og beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 14-16 Børn samt 3 Arbejdskarle. Alle Tobakker stemples med det Stempel som er indleveret i General Land oecon. og commerce Coll.

Fabriken "passer sig got her, da der er tienlige Jorder til Tobak-Anledning." -
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1310 I Stiftamtmandens indberetning 11-02-1780 meldes at "Spindeborde ere allerede i Gang og 3 Skiær Kister samt 1 Snuus Tobaksmølle". Der beskæftiger 1 Mester, 2 Svende, 8 Drenge og 60 "andre Arbejdere og Børn"

Fabriken er "anlagt 1778 og Fabriquens Drift begyndt samme Aar December Maaned" [12-1778]. Indtil Udgangen af 1779 er "Forarbeidet 140.000 Pd. Tobak, som og er afsat"

"Forarbeidningen er indrettet efter de kiøbenhavnske Fabriquer". "Afsatsen er skeet til Landets (d.s.v. Jyllands) Kiøbstæder og noget lidet til Selland og Laalland".

 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1311 I Stiftamtmandens Indberetning om Fabriker i Stiftet nævnes "En priviligeret Tobaksfabrique" som ejes af "Amtsforvalter Thygesen og Interessent" [Spanien 15, matr. nr. 46/47?] og er paabegyndt i Dec. 1779.

"Fabriquen er begyndt med et Forraad af 22.000Pd. fremmed Tobak fra Stettin og Amsterdam, 32.800pd. fra Frideritz dens eget Anledning og 23.000 ongefærlig eget Anl. herved Byen" [dyrket her i byen?]. ialt 77.800 Pd. Blade Tobak.

"1 Spindebord er endnu allene kommen i Brug samt 1 Skiær Kiste" og der beskæftiges "1 Mæster, 2 Drenge, 8 Arbeidere til Rulningspresning samt 16-18 Børn til Blade Pibning og videre Arbeider".

Begyndelsen af Arbeidet af Røgtobak er fornemmelig henrettet efter den Jydske Bondes Smag". "Stemplingen skeer med Fabriquens anordnede Stempel nemlig T&I Aarhus [Thygesen & Interessent]
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1312 I Stiftamtmandens Indberetning [02-02-1779] til Commerce Coll. m Fabriker i Stiftet skrives om "En Tobaks Fabrique og Plantage i" i Aarhuus. Ejerne er [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen [Schmidt], [RN9263?] Peder [Michelsen] Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde.

Fabriquen er begyndt i Okt. 1778 og beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 14-16 Børn samt 3 Arbejdskarle. Alle Tobakker stemples med det Stempel som er indleveret i General Land oecon. og commerce Coll. Fabriken "passer sig got her, da der er tienlige Jorder til Tobak-Anledning." -

I Indberetningen 11-02-1780 meldes at "Spindeborde ere allerede i Gang og 3 Skiær Kister samt 1 Snuus Tobaksmølle". Der beskæftiger 1 Mester, 2 Svende, 8 Drenge og 60 "andre Arbejdere og Børn"

Fabriken er "anlagt 1778 og Fabriquens Drift begyndt samme Aar December Maaned" [12-1778]. Indtil Udgangen af 1779 er "Forarbeidet 140.000 Pd. Tobak, som og er afsat" "Forarbeidningen er indrettet efter de kiøbenhavnske Fabriquer". "Afsatsen er skeet til Landets (d.s.v. Jyllands) Kiøbstæder og noget lidet til Selland og Laalland".

[Fabrikken placeret i Spanien 1, matr. nr. 52?] 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1313 I Stiftamtmandens Indberetning [02-02-1779] til Commerce Coll. m Fabriker i Stiftet skrives om "En Tobaks Fabrique og Plantage i" i Aarhuus. Ejerne er [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde.

Fabriquen er begyndt i Okt. 1778 og beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 14-16 Børn samt 3 Arbejdskarle. Alle Tobakker stemples med det Stempel som er indleveret i General Land oecon. og commerce Coll.

Fabriken "passer sig got her, da der er tienlige Jorder til Tobak-Anledning." - 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1314 I Stiftamtmandens Indberetning [02-02-1779] til Commerce Coll. m Fabriker i Stiftet skrives om "En Tobaks Fabrique og Plantage i" i Aarhuus. Ejerne er [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde.

Fabriquen er begyndt i Okt. 1778 og beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 14-16 Børn samt 3 Arbejdskarle. Alle Tobakker stemples med det Stempel som er indleveret i General Land oecon. og commerce Coll.

Fabriken "passer sig got her, da der er tienlige Jorder til Tobak-Anledning." - 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1315 I Stiftamtmandens Indberetning [02-02-1779] til Commerce Coll. m Fabriker i Stiftet skrives om "En Tobaks Fabrique og Plantage i" i Aarhuus. Ejerne er [RN9049] Andreas Kaarsberg og 5 Interessenter: Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde.

[Fabrikken placeret i Spanien 1, matr. nr. 52?] 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1316 I Stiftamtmandens Indberetning [02-02-1779]:

Fabriquen er begyndt i Okt. 1778 og beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 14-16 Børn samt 3 Arbejdskarle. Alle Tobakker stemples med det Stempel som er indleveret i General Land oecon. og commerce Coll. Fabriken "passer sig got her, da der er tienlige Jorder til Tobak-Anledning." -

Selskabet går under betegnelsen: "Andreas Kaarsberg og Compagni". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1317 I Stiftamtmandens Indberetning [11-02-1780]:

Fabriken er "anlagt 1778 og Fabriquens Drift begyndt samme Aar December Maaned" [12-1778].
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1318 I tidens løb skete der en betydningsændring af begrebet.
I perioden 1740-1837 forstår Anna Thestrup «i»"mænd, som deltog i købstadenes styre ved at blive taget med på råd eller ved at have beslutningsret i visse sagsområder og i visse - ret tilfældige - enkeltsager."«/i» 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1319 Iflg. Anna Thestrup blev de gift 06-02-1744 i hendes 2. ægteskab Familie (F31)
 
1320 Iflg. Anna Thestrup blev de gift 20-01-1760. Familie (F32)
 
1321 Iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #916 ejede [RN9290] købmand Christen Nielsen Haarbye gravstedet i 1726. I 1753 gav han 100 Rdl. til vedligeholdelsen. Han og den første hustru Johanne Lauridsdatter død 1726, hans anden hustru [RN9289] Maren Mortensdatter Wærn død 1753 og han selv begravet 24-01-1753. Hans datter [RN9291] Mogens Blachs hustru, Johanne Marie Haarbye begravet 11-06-1760 og formodentlig Christens 3. hustru Catherine Marie Hansdatter Blichfeld 12-11-1760.
 
Haarbye, Christen Nielsen (I290)
 
1322 Iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #916 ejede [RN9290] købmand Christen Nielsen Haarbye gravstedet i 1726. I 1753 gav han 100 Rdl. til vedligeholdelsen. Han og den første hustru Johanne Lauridsdatter død 1726, hans anden hustru [RN9289] Maren Mortensdatter Wærn død 1753 og han selv begravet 24-01-1753. Hans datter [RN9291] Mogens Blachs hustru, Johanne Marie Haarbye begravet 11-06-1760 og formodentlig Christens 3. hustru Catherine Marie Hansdatter Blichfeld 12-11-1760.
 
Wærn, Maren Mortensdatter (I289)
 
1323 Iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #916 ejede [RN9290] købmand Christen Nielsen Haarbye gravstedet i 1726. I 1753 gav han 100 Rdl. til vedligeholdelsen. Han og den første hustru Johanne Lauridsdatter død 1726, hans anden hustru [RN9289] Maren Mortensdatter Wærn død 1753 og han selv begravet 24-01-1753. Hans datter [RN9291] Mogens Blachs hustru, Johanne Marie Haarbye begravet 11-06-1760 og formodentlig Christens 3. hustru Catherine Marie Hansdatter Blichfeld 12-11-1760. Haarbye, Johanne Marie (I291)
 
1324 Iflg. Den Store Danske er hun død 18-01-1874.

jf. Aarhuus Stiftstidende 13-01-1874:

Efter 6 Dages Sygeleie er vor elskede Moder [RN9061] Elise Marie Blache, f. Kold, Enke efter afd. [RN9060] Professor H. H. Blache, afgået ved Døden d. 8. Januar [08-01-1874], 62 Aar gammel, hvilket herved sørgeligst bekjendtgøres.

København d. 9. Jan. 1874 [08-01-1874]

[RN9205] Julie Blache [RN9064] Elisabeth Blache
[RN9026] Marie Blache f. Malling [RN9052] Christian Blache


 
Kold, Elisa Maria (I61)
 
1325 Iflg. Eligerede borgere i Århus 1740-1837, Anna Thestrup, Århus byhistorisk Udvalg, 1964, #113 er han begravet i Aarhus Domkirke. Men hans begravelse er ikke at finde i Danmarks Kirker, Århus Domkirke, selvom slægten er rigt repræsenteret med begravelser.
 
Wærn, Mads Rasmussen (I272)
 
1326 Iflg. et ikke realiseret forslag til skolepenge skulle Malling betale 4 Rdr. Sølv for hans ene barn, og senere hen 6 Rdr. Sølv for 2 børns skolegang. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1327 Iflg. kirkebogen for fødte i Domsognet er Waldemar Schandorff Malling født 17-05-1848 og hjemmedøbt 15-03-1849 men død inde introduktionen i kirken. Hans forældre er købmand Niels Malling og hans hustru Mathilde. Af samme kirkebog for døde i Domsognet den 20-03-1849 fremgår det, at han er barn af fuldmægtig Scandorff. Waldemar Schandorff Malling må være død før 01-02-1850, eftersom han ikke er med i folketællingen det pågældende år. [08-06-2014, TAA] Schandorff, Waldemar (I76)
 
1328 Iflg. Nygaard født 01-12-1807. Malling, Niels (I77)
 
1329 Iflg. skøde læst 10-01-1885 må ingen ammoniakfabrik anlægges på matr. nr. 5a og ejeren af denne ejendom er eventuelt forpligtet til at deltage med ejeren af matr. nr. 5b [Webers grund] til et gasanlæg.

Af samme skøde fremgår en forpligtelse for ejeren af matr. nr. 5b til eventuelt at deltage med ejeren af matr. nr. 5a i et gadeanlæg. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1330 Igaar Aftes Kl. 7 ½ [23-12-1875 kl. 19.30] hørtes Brandalarm, og den oplyste Himmel i Syd tydede paa en heftig Ildebrand i Frederiksbjerg-Quarteret. Det viste sig at være et straatækt lille Huus (hørende til Mallings Kalkværk udenfor Frederiksport) [Frederiks Allé], der brændte.

Da huset stod isoleret, indskrænkede Branden sig til, at det aldeles nedbrændte. Af den deri boende Familie maatte Manden, som laa syg tilsengs, flygte ud i det blotte Linned. En Tid var der en ængstelig Søgen om et Barn, som man frygtede var blevet i Huset; med det viste sig, at Barnet netop strax var flygtet bort.

[Slukningen af ildebranden har givet anledning til at oprette en brandstation i Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus på Søndre Kirkegård, som blev besluttet af Byrådet den 20-04-1876]. 
Malling, Andreas (I2)
 
1331 Igaar ankom hertil det første af de her hjemmehørende Skibe: Briggen "Ægir", [RN9179] Captain Johan Gaarn.
Dette Skib er bygget her for ca. 5 Aar siden, og har i den Tid ikke været hjemme.
 
Gaarn, John (I179)
 
1332 Igaar ankom hertil det størte af de her hjemmehørende Skibe: Briggen "Ægir" [RN9179] Captain Johan Gaarn.
Dette Skib er bygget her for ca. 5 Aar siden, og har i den Tid ikke været hjemme.
Foruden dette og et Par fremmede Skibe indkom i Aftes "Rosalia", Captain Svarrer ogsaa hjemmehørende her, bygget f.A. i Randers, gik for første Gang ud derfra ultimo Mai, og har siden den Tid gjort en Reise paa Irland, Retour fra St. Ubes, og senere 5 Rejser paa Skotland. Vi fremhæve dette, som et vist meget sjældent Exempel paa heldig og hurtig Seilands.

07-02-1854: Avisen bringer en 3-spaltet oversigt over ialt 49 Skibe hjemmehørende i Aarhuus: Aarhuus Handel og Skibsfart 1853, Statistisk Oversigt.

 
Gaarn, John (I179)
 
1333 Igaar Morges afgik [RN9179] Skipper Gaarn, [RN9092] Kaarsberg og Madsen herfra til Norge.
 
Gaarn, John (I179)
 
1334 Igaar Morges afgik [RN9179] Skipper Gaarn, [RN9092] Kaarsberg og Madsen herfra til Norge.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1335 Indberetning til Kanc. om Fabrikken: En privill. Tobaksfabrik begyndt 1780, tilhørende Justitsraad Fønss, har 2 Spindeborde, 3 Skiære-Bænde og 6 Snuustobaks Knive, beskæftiger 1 Mester, 1 Svend, 2 Drenge samt 12 Arbejdskarle og 26 Børn.

Foruden Blade af egen Plantage bruges især Hollandske samt Vestindiske ...?...?...? Brasillie og Portorico Tobaksblade.

Forarbejdning 1789: 84904 Pd. Røg- og 4723 Pund Snuus Tobak. Afsætning for det meeste her paa Stædet og paa andre Stæder her i Landet, ja til Seeland og lidet til Norge. De Hollandske Rulle Tobakker og Engelske Cardus-Tobakkers Indpractisering her i Landet hindrer især Afsatsen saavel i Kiøbstæderne og paa Landet.

[førhen amtsforvalter Thygesen med Hans Wilhelm som tobaksspindemester]
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1336 Indbydelse.
Undertegnede indbyde herved Mænd og Qvinder fra By og Omegn til at feire Grundlovsfesten den 5te Juni [05-06-1877] ved en Fest i Riis Skov.
Man samles paa det store Torve [Store Torv] Eftermiddag Kl. 4 3/4 [16.45], for at drage i Procession til Ferdinands-Pladsen, hvor der vil bliver afsunget Sange og holdt Taler.
Efter denne Deel af Festen musiceres saavel paa Ferdinands-Pladsen som ved Pavillonen [nu Aarhus Vandrerhjem]. Fra sidste Sted begiver man sig Kl. 10 ½ [22.30] tilbage til Byen.
Aarhuus, den 28de Mai 1877
blandt flere:
Hans Broge
[RN9004] R. Malling

[Annonceringen gentages 02-06-1877 og 03-06-1877] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1337 Indkommen hertil: [RN9179] Captain Gaarn af Aarhuus fra Svendborg.
 
Gaarn, John (I179)
 
1338 Indretter brændevinsbrænderi i tilknytning til købmandshandelen. Gjeding, Hans (I550)
 
1339 Indsendt: Havnekommiss. søger en "teknisk Mand til at lede de nye Arbejder til Havnens Forbedring, Ligesom nu kunde Havnebyggeriet i 1836 heller ikke fremmes fordi der manglede en ansvarlig Kasserer ....."

En Medborger ofrede sig saa [RN9007 Malling?]; men senere vilde man ikke give ham noget for sin Ulejlighed. Indsenderen mener, at man blot den Slags Ting ikke gentager sig faar Havnekommissionen nok en "technisk Mand". 
Malling, Niels (I7)
 
1340 Ingen skøde tinglyst. [RN9001] Kjøbmand Rasmus Mallings Commercegaard. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1341 Jacobsen's Søn Fritz Johan døbt i Domkirken i August Md. -
Faddere: Mad. K. Jahnsen, Jfr. Schandorff, Krigsraad Knudsen, [RN9007] Købmand Malling og Mørch, Handelsbetjent Agerup.
 
Malling, Niels (I7)
 
1342 Jagten "Lammet", [RN9182] Captain F. Gaarn, er under Ladning i Riga og modtager Fragtgods til Aarhuus.

[RN9179] J. Gaarn
 
Gaarn, Frederik (I182)
 
1343 Jagten "Lammet", [RN9182] Captain F. Gaarn, er under Ladning i Riga og modtager Fragtgods til Aarhuus.

[RN9179] J. Gaarn
 
Gaarn, John (I179)
 
1344 Jeg bor nu i [RN9027] Hr. Chr. Mallings Gaard Nr. 567 paa Frederiksgade, 1. Sal.

L.M.Friderichsen
 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
1345 Jeg tillader mig herved at underrette mine
ærede Kunder om, at jeg har flyttet min
Forretning fra [RN9034] Mallings Gaard paa
Mindegade til tidligere Kjøbmand Schandorffs
Gaard, Mindegade 6 [som tidligere har været ejet af RN9002 Andreas Malling],
og anbefaler jeg mig fremdeles til alle mine tidligere Kunder
samt enhver Anden, der i Fremtiden vil
forunde mig sin Handel.
Aarhuus, den 17. October 1876 [17-10-1876]
Ærbødigst
Thøger Christensen 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1346 Jens Antonsen ønsker at købe Folmers Gyde, som tilhørte byen, for at få forbindelse mellem sin ejendom og et hus, han har købt samtidig med, at han overtager vedligeholdelsen af såvel gyde som port.
Folmers Gyde gik fra den nuværende Frederiksgade mod øst nær knækket. Porten var et led i markeringen af komsumtionsgrænsen og opført for at forhindre smuglerier. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1347 Jens Christensen, født i Ans er uden tvivl stamfader til den familie Basballe, som senere gav Aarhus to borgmestre, og formodentlig også til Basballe i Rentekammeret o.s.v.
Kommentar i Hübertz #328. 
Christensen, Jens (I344)
 
1348 Jens ejer en gård i Brohulen [hjørnet af Fiskergade, Frederiksgade og Aaen] lige over for Basballegården [Mindegade 6, matr. nr. 389] på den anden side af Aaen [Aarhus Aa].

Paa hans Vinstue kunde det gaa varmt til, hvorom der i Dr. Hübertz' Skrift findes adskillige Aktstykker. 
Basballe, Jens Jensen (I505)
 
1349 Jens er ikke nævnt i skiftet efter faderen den 21-07-1626.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #106 og 1944. 
Clemmensen, Jens (I367)
 
1350 Jens istandsatte og opbyggede sammen med [RN9329] Anders Lydichsen kapellet på Sct. Olai Kirkegård. Christensen, Jens (I344)
 
1351 Jens opnår i 1761 borgerskab som købmand undtagen Allen Kram. 9c) [Alenkram = (bomulds)tøj, lærred og lign., der måles ud i alen; manufakturvare, Alenkram = Købetøj i Boutikerne i Modsætning til Alentøjet man selv vævede. 69)].
 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1352 Jens Raaes Datter Ane Johanne Kierstine døbt 27-5 [27-05-1812]. Faddere: Madame Chr. Raae, Jomfru Jordan, [RN9058] Pastor Kaarsberg, De Herrer [RN9001] Købmand R. Malling, Peter Raae og Peter Chr. Raae.
 
Kaarsberg, Jens Dons (I58)
 
1353 Jens Raaes Datter Ane Johanne Kierstine døbt 27-5 [27-05-1812]. Faddere: Madame Chr. Raae, Jomfru Jordan, [RN9058] Pastor Kaarsberg, De Herrer [RN9001] Købmand R. Malling, Peter Raae og Peter Chr. Raae.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1354 Jensen`s Søn Niels Jesper døbt.
Faddere: Mad. Allerøe, Jfr. Fischer, Skibscaptainerne Gorn [Gaarn RN9179] , A. Hansen og [RN9092] H. Kaarsberg.
 
Gaarn, John (I179)
 
1355 Jensen`s Søn Niels Jesper døbt.
Faddere: Mad. Allerøe, Jfr. Fischer, Skibscaptainerne Gorn [Gaarn RN9179] , A. Hansen og [RN9092] H. Kaarsberg.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1356 jf. Aarhuus Stiftstidende 04-03-1857 og 07-03-1857:

Efter 3 Aars tiltagende Brystsvaghed [tuberkulose] og 6 Ugers haardt Sygeleie bortkaldtes af Gud den 26. Februar 1857 [26-02-1857] min elskede Søn, [RN9202] Andreas Kaarsberg, i sit 20. Aar.
Han var en kjærlig Søn og Broder, haabefuld da han indtraadte i Sømandsstanden, arbeidsom i sin Svaghed herhjemme, tidt endog meer end Kræfterne vel tillode.
Derfor er han og dybt savnet af hans Moder og yngre Broder.

Aarhuus, d. 3. Marts 1857 [03-03-1857]

[RN9194] Pauline Kaarsberg (Enke efter Skipper Kaarsberg)
[RN9203] Rasmus Malling Kaarsberg
 
Kaarsberg, Andreas (I202)
 
1357 jf. Aarhuus Stiftstidende 08-12-1838:

Afvigte 6. dec. [06-12-1838] behagede det Gud ved en stille og rolig Død at bortkalde min elskede Kone [RN9083] Maren Elisabeth fød Kaarsberg, i hendes Alders 55 Aar.
I det sidste Aar var hun næsten uafbrudt bunden til Sygeleiet, men rolig og med stille Hengivenhed i Guds Villie saae hun Døden nærme sig.
5 Børn, hvoraf tvende af første Ægteskab, beklage med mig af Hjertet hendes Bortgang, thi de tabte i hende en kjærlig og omhyggelig Moder, og jeg den ædleste retskafneste Ægtemage.
- For fraværende Slægt og Venner bekendtg. dette af
[RN9195 købmand] Søren M. Dinesen

Aarhuus, d. 7. Dec. 1838 [07-12-1838]


 
Kaarsberg, Maren Elisabeth (I83)
 
1358 Jf. Aarhuus Stiftstidende 10-01-1828:

[RN9179] Skipskaptajn Gaarns Søn [RN9192] Johan døbt i Domkirken.
Faddere: Madam Asferg, Jomfru Larsen, Købmændene N. Scheibye og F. Scheibye og Skibscaptain Prints og Schou.
 
Gaarn, Johan (I192)
 
1359 jf. Aarhuus Stiftstidende 10-08-1856 og 18-08-1856:

Istedet for min forventede Glæde, i denne eller i al Fald i næste Maaned, at gjensee og mødes med min inderlige elskede Mand [RN9181] Skibskapitain Jens Johnsen Gaarn, paa europæisk Grund, modtog jeg for faa Dage siden, det dybt rystende Budskab, at han, allerede den 15. Mai d. A. [15-05-1856] efter nogle Ugers Upasselighed, ved Døden var afgaaet i Java-Søen, ombord paa sit førende Skib "Palmoill", ikkun 44 Aar gl.
- Det er 15 Aar siden at han, i fremmed Land, kaarede mig til sin Hustru, og vel har jeg, idet hans Virkekreds var udenfor Hjemmet - i en Række af flere Aar ved

[Kort 68 mangler]

Gud give mig af din Naade Kraft og Styrke til at bære Dine Tilskikkelser, og giv mig Forstand og Evne til at opdrage vore 4 Sønner saaledes, at
de naar de opvoxe maa, i Kjærlighed til Dig, i Redelighed og Retsind, blive værdige Børn af deres dem desværre altfor tidligt berøvede Fader.

Aarhuus, d. 18. August 1856 [18-08-1856]

[RN9199] Anna Gaarn f. Strand 
Gaarn, Jens (I181)
 
1360 jf. Aarhuus Stiftstidende 12-04-1834:

Efter et langvarigt og smertefuldt Sygeleie behagede det Forsynet at bortkalde min inderligt elskede Mand [RN9196] Jens Petere Schmidt, afvigte 11. April, Eftermiddag Kl. 3 [11-04-1834].
Han opnaaede ingen hoi Alder, thi hans Dages Maal blev kuns 43½ Aar; i 24 af disse var han Borger og Købmand her i Byen, og af sine Medborgere erkjendt for en virksom og redelig Mand.
Jeg med 8 efterlevende Børn begræder nu hans Bortgang. Dybt ville vi føle savnet, jeg, af den inderligt elskede Ægtefælle; disse, deres tabte Forsørger, men føle Trøst i den Tanke: at den Gud som bedrøver, har ogsaa Midler i Hænderne til at lindre Sorgen og gaae rolige og hengivne i Forsynets Villie, vor Fremtidig Skjæbne i møde.
Idet jeg bekjendtgør dette for mig og Mine sørgelige Dødsfald, føler jeg mig uden anden Bevidnelse overbeviist om mine Venners inderlige Deeltagelse i denne min bitterlige Sorg.

Aarhuus, d. 12. April 1834 [12-04-1834]

[RN9084] A. J. Schmidt f. Kaarsberg
 
Schmidt, Jens Peter (I196)
 
1361 jf. Aarhuus Stiftstidende 14-09-1833:

Uventet blev det min tunge Lod afvigte 10. Sept. at see mig min inderlig elskede Hustrue [RN9193] Christine Margrethe fød Nielsen ved Døden berøvet.
41 Aar var hendes Livs Alder, og i 15 Aar af disse var hun mit Livs trofaste og ømme Ledsagerinde.
Tung er Sorgen men i Sorgen dog nu en Trøst: at ingen Børneflok begræder den tabte Moder,
Ene saaledes om at bære Tabet, beder jeg den Algode om Kraft til at finde mig i den Skjæbne der efter hans Villie skulde ramme mig. - Fravær. Slægt og Venner bekjendtg. dette sørgeligst af

[RN9092] H. Kaarsberg
 
Nielsen, Christine Margrethe (I193)
 
1362 jf. Aarhuus Stiftstidende 14-12-1863:

Natten imellem den 11. og 12 d.M. [11-12-1863, 12-12-1863] behagede det den algode Gud at bortkalde fra dette Liv vor kjære Moder og Svigermoder [RN9084] Ane Johanne, f. Kaarsberg,
Enke efter vor forlængst afdøde [RN9196] Fader, Købmand heri Byen J. P. Schmidt i hendes Alders 78. Aar og efter et kort Sygeleie; hvilket herved paa egne og fraværende Sødskendes Vegne tilkjendegives Slægtninge og Venner

Nielsine Henriette Schmidt A.F. Schmidt
f. Møller Christoffer Schmidt

Ane Fløistrup Severin Schmidt
f. Schmidt
 
Kaarsberg, Anne Johanne Catharine (I84)
 
1363 jf. Aarhuus Stiftstidende 17-11-1866:

At min inderligt elskede og haabefulde [RN9204] Søn, Student Hans Henrik Stamer Gaarn efter et kort Sygeleie er afg. ved Døden paa Frederiks Hospital i København paa hans 24aarige Fødselsdag den 15. November [15-11-1866], meddeles sørgeligst Slægt og Venner af hans dybtsørgende Moder.

Aarhuus, d. 17. November 1866 [17-11-1866]
[RN9199] Anna Gaarn, født Strand
 
Gaarn, Hans Henrik Stamer (I204)
 
1364 jf. Aarhuus Stiftstidende 19-11-1860:

At min inderlig elskede Kone, vor lille Søns altopoffrende Moder, [RN9198] Louise Augusta, f. Bonnesen, iaftes Kl. 11 [17-11-1860], indgik til Herren, efter næppe en Times haard Sygdom, i hendes Alders 41. og vort
lykkelige Ægteskabs 16 Aar, bekjendtgjøres herved med dyb Sorg for fraværende Slægt og Venner.

Aarhuus, d. 18. November 1860 [18-11-1860]

[RN9182] Frederik Gaarn
 
Bonnesen, Louise Augusta (I198)
 
1365 jf. Aarhuus Stiftstidende 27-05-1874, 28-05-1874 og 29-05-1874:

At Gud har kaldet min kjære Moder, [RN9034] Mathilde Malling, til sig Mandagen den 25. Mai Kl. 4 om Eftermiddagen [25-05-1874 kl. 16] meddeles herved paa mine 4 Sødskendes [RN9037, RN9038, RN9039, RN9040] og egne Vegne.

Aarhuus, den 27. Mai 1874 [27-05-1874] [RN9036] Niels Malling

Begravelsen finder Sted Løverdagen den 30te Mai, Kl. 12 [30-05-1874 kl. 12] [Hun blev som den sidste Malling begravet i R. Mallings familiegravsted på Søndre Kirkegård, litra a13] .
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1366 jf. Aarhuus Stiftstidende 29-08-1854:

[RN9086] Peter Kaarsberg død 20. August [20-08-1854] ... vor Broder og Onkel... efter længere Tids Sygeleie i hans Alders 75. Aar.

[RN9084] A. Joh. salig Schmidt f. Kaarsberg
 
Kaarsberg, Peter (I86)
 
1367 Johan Normand's Søn Hans Frederik døbt i Domkirken.
Faddere: Jomfru Rasmussen, Jomfru Molboe, Købmand P. Mørch, [RN9092] Skibs-Captain Kaarsberg, Handelsbetjent G. Allerøe. 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1368 Johansen's Søn Christian Peder Sode døbt i Domkirken.
Faddere: Mad. Mørch og Jfr. Gr. Frausing, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg, Hansen, [RN9002] Handelsbetjent Malling.
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1369 Johansen's Søn Christian Peder Sode døbt i Domkirken.
Faddere: Mad. Mørch og Jfr. Gr. Frausing, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg, Hansen, [RN9002] Handelsbetjent Malling.
 
Malling, Andreas (I2)
 
1370 Jorden op til Marselisborg Hovedgård ved Frederiksport er i protokollen angivet med matr. nr. 4 men rettet til matr. nr. 5. Malling, Niels (I7)
 
1371 Jorden op til Marselisborg Hovedgård ved Frederiksport er i protokollen angivet med matr. nr. 4 men rettet til matr. nr. 5. Malling, Andreas (I2)
 
1372 Jyllands Posten 01-01-1898:
Kjøbmand
[RN9006] J.G. Malling
døde i Dag stille og rolig.
Aarhus, den 28. December 1897 [28-12-1897]
Begravelsen foregaar Tirsdag den
4. Januar Kl. 1 [04-01-1898 kl. 13.00] fra Kapellet paa
Nordre Kirkegaard
(32)

Aarhuus Stiftstidende 03-01-1898:
[RN9006] Kjøbmand J.G. Malling
døde i Dag stille og rolig.
Aarhus, den 28de December 1897 [28-12-1897]
Hans Efterladte [RN9004?]
Begravelsen foregaard Tirsdag den 4de
Januar Kl. 1 [04-01-1898 kl. 13.00] fra Kapellet paa Nordre
Kirkegaard.

Jyllands Posten 03-01-1898 og 04-01-1898:
Kjøbmand
[RN9006] J.G. Malling
døde i Dag stille og rolig.
Aarhus, den 28. December 1897 [28-12-1897]
[RN9004] R. Malling
Begravelsen foregaar Tirsdag den
4. Januar Kl. 1 [04-01-1898 kl. 13.00] fra Kapellet paa
Nordre Kirkegaard
(32)

 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1373 Jyllands Posten 30-12-1897:
Kjøbmand
[RN9006] J.G. Malling
døde i Dag stille og rolig.
Aarhus, den 28. December 1897 [28-12-1897]
Hans Efterladte [RN9004?]
Begravelsen vil nærmere blive
bekendtgjort.
(932)


Aarhuus Stiftstidende 03-01-1898:
[RN9006] Kjøbmand J.G. Malling
døde i Dag stille og rolig.
Aarhus, den 28de December 1897 [28-12-1897]
Hans Efterladte [RN9004?]
Begravelsen foregaard Tirsdag den 4de
Januar Kl. 1 [04-01-1898 kl. 13.00] fra Kapellet paa Nordre
Kirkegaard.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1374 Kaarsbergs & Comp. oprettet 1778. Ejer [RN9049] Andr. Kaarsberg & Comp. - 5 Spindeborde, 3 Skiærekister, 1 Snuustobaksmølle og Skiæreværk. - 1.Mester, 3 Svende 8 Drenge, 64 andre (det vil sige ?Børn). Der forarbejdes hollandske-ukrainiske, stettinske og indenlandske Tobakker.

Fabrikation i 1780: 150.000 Pd. Blade -Forarbejdningen indrettet efter de københavnske Fabrikker - Afsætningen til Købstæderne her i Provincen og lidet til Norge og Sjælland.
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1375 Kakkelovne.
Mit Oplag af kjøbenhavnske Kakkelovne er i Dag
bleven forsynet med endeel smaae runde Ovne, Vindovne
og Bilæggere, der sælges billig af
Aarhuus, den 6te October 1834 [06-10-1834]
[RN9007] N. Malling
Tørre Furre-Brædder, 10 a 12 Tommer brede, af
bedste Qvalitet, kan faaes hos N. Malling.
Blegede og ublegede Hørlærreder faaes billig hos
N. Malling.
Bedste 4 Bands Hør kan faaes hos
N. Malling.
Færsk Flæsk
kjøbes af N. Malling. 
Malling, Niels (I7)
 
1376 Kaspeller's Søn Hans Christian døbt 14-10 [14-10-1812].
Fadderne: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. L. Bech, Kbmd. P. L. Schmidt, Viinhdlr. Fulling, Giestgiver Koldt og Uhrmager Kjeldsen.
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1377 Kempels Søn Jacob Wilhelm døbt 8. August [08-08-1816].
Faddere: Madame Hertz, Jomfru Meulengracht, d'Hrr. Kiøbmænd [RN9001] Malling, Svindt, Holbech, Bech.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1378 Kiersgaards Søn Carl Christian er døbt i Domkirken. Faddere: [RN9022] Madam Malling, Jomfru Frausing, Købmændene J. J. Schmidt og H. Gisding samt Handelsassistent S. Chr. Raae. Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1379 Kilde: Aarhuus Stifts Årbog 1911, #9-11 Malling, Andreas (I2)
 
1380 Kilde: Aarhuus Stifts Årbog 1911, #9-11 Malling, Andreas (I2)
 
1381 Kilde: Aarhuus Stiftstidende 1911, #9-11? Malling, Niels (I7)
 
1382 Kilden: 1951 Trods Katholm opgiver, at han formodentlig er død 1756 i Aarhus. Dette stemmer ikke med, at han er opført som boende på Trods Katholm iflg. brandtaksationen 1761, så mon ikke han er død 1765 istf. Westergaard, Johan Arndt (I255)
 
1383 Kirkebyes Datter, Anna Mathilde, døbt i Frue Kirke.
Faddere: [RN9022] Madame Malling, Jomfru Bøggild, Stadshauptmand Bech, Købmændene J.P. Schmidt og Hald.
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1384 Kirkebyes Søn Niels Anchersen Haalum døbt i Frue Kirke.
Faddere: Madame Jahnsen, Jomfru Frausing, Købmændene N. Scheibye, [RN9007] Malling og Stilling.
 
Malling, Niels (I7)
 
1385 Kisten blev ved kirkegårdsporten "modtaget af en frivillig sørgemusik, foranstaltet af skønsomme medborgere til hæder for den afdøde."
Kilde. Købmænd i Aarhus, #51 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1386 Kiøbmand Niels Malling:
a Forhuus 4.500 Rdl. eller 4.500 sølv
b Baghuus 800 Rdl. eller 800 sølv
c ?halvtag 120 Rdl. eller 120 sølv
d Plankeværk 50 Rdl. eller 50 sølv
Samlet vurdering 5.470 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-4.

[Omtegnet juli kvartal 1843 nu omfattende hus nr. 377 og 378 med henvisning til taksationsprotokol nr. 148-1 [skal være 149-1]. Forsikring nr. 374 hus nr. 378 i perioden 1837-1847 bliver af Niels Malling lagt sammen med hus nr. 377 efter moderens død. Samtidig er fors. nr. 374 hus nr. 378 udstreget af forsikringsprotokollen.] 
Malling, Niels (I7)
 
1387 Kiøbmand Niels Mallings Tømmergaard:
a Halvtag 240 Rdl. eller 240 sølv
b 10 Fag Huus til Pakhuus 400 Rdl. eller 400 sølv
c Plankeværk 50 Rdl. eller 50 sølv
Samlet vurdering 690 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-4.

Omtegnet juli kvartal 1843 nu omfattende hus nr. 377 og 378 med henvisning til taksationsprotokol nr. 149-1. 
Malling, Niels (I7)
 
1388 Kiøbmand Peder Herschind og R. Mallings bortleiede Gaard:
a. Forhuus 1.120 Rdl.
b. Sidehuus 600 Rdl.
c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 540 Rdl.
d. Baghuus 1.100 Rdl.
e. Halvtag 80 Rdl.
f. Et Huus med Siden til Reberbanen 460 Rdl. [Exercerhuset]
g. Et Huus med Enden til Gaden 150 Rdl.
Samlet vurdering 4.050 Rdl. 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1389 Kiøbmand Peder Herschind og R. Mallings bortleiede Gaard:
a. Forhuus 1.120 Rdl.
b. Sidehuus 600 Rdl.
c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 540 Rdl.
d. Baghuus 1.100 Rdl.
e. Halvtag 80 Rdl.
f. Et Huus med Siden til Reberbanen 460 Rdl. [Exercerhuset]
g. Et Huus med Enden til Gaden 150 Rdl.
Samlet vurdering 4.050 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1390 Kiøbmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede Gaard: Matr. Nr. 337
a. Forhuus 14 Fag 2 Etager ege Bindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, á 80 Rdl.
b. Sidehuus sønden i Gaarden, 10 Fag 2 Etager, dito Bygning [ege Bindingsværk og Muurtavl] til Kjøkken og Bryggers, á 60 600 Rdl.
c. Sidehuus for Enden af forrige, 9 Fag 2 Etager, dito Bygning [ege Bindingsværk og Muurtavl] til Pakhuus, á 60 540 Rdl.
d. Baghuus 22 Fag 2 Etager, dito Bygning [Bindingsværk og Muurtavl] til Pakhuus og Kornlade, á 50 1.100 Rdl.
e. Et mørt Halvtag 16 Fag 1 Etage med Steen behængt [tagsten] 80 Rdl.
f. Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk med Steen behængt og Fjel indlugt [bræddebeklædt], 23 Fag 1 Etage som bruges til Exercier Skole for Regimentet, á 20 460 Rdl. [Exercerhuset]
g. Et Dito [hus] med Enden til Gaden, dito Bygning [Bindingsværk med tagsten og bræddebeklædning] 10 Fag 1 Etage, á 15 150 Rdl.
Samlet vurdering 4.050 Rdl.

Ejendommen solgt i juli kvartal 1815 til købmand [RN9021] Jens Jensen Schmidt.
 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1391 Kiøbmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede Gaard: Matr. Nr. 337
a. Forhuus 14 Fag 2 Etager ege Bindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, á 80 Rdl.
b. Sidehuus sønden i Gaarden, 10 Fag 2 Etager, dito Bygning [ege Bindingsværk og Muurtavl] til Kjøkken og Bryggers, á 60 600 Rdl.
c. Sidehuus for Enden af forrige, 9 Fag 2 Etager, dito Bygning [ege Bindingsværk og Muurtavl] til Pakhuus, á 60 540 Rdl.
d. Baghuus 22 Fag 2 Etager, dito Bygning [Bindingsværk og Muurtavl] til Pakhuus og Kornlade, á 50 1.100 Rdl.
e. Et mørt Halvtag 16 Fag 1 Etage med Steen behængt [tagsten] 80 Rdl.
f. Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk med Steen behængt og Fjel indlugt [bræddebeklædt], 23 Fag 1 Etage som bruges til Exercier Skole for Regimentet, á 20 460 Rdl. [Exercerhuset]
g. Et Dito [hus] med Enden til Gaden, dito Bygning [Bindingsværk med tagsten og bræddebeklædning] 10 Fag 1 Etage, á 15 150 Rdl.
Samlet vurdering 4.050 Rdl.

Ejendommen solgt i juli kvartal 1815 til købmand [RN9021] Jens Jensen Schmidt.
 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
1392 Kiøbmand Peder Herschind og R. Mallings bortlejede Gaard: Matr. Nr. 337
a. Forhuus 14 Fag 2 Etager ege Bindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Port i 2 Fag og Kjælder under 5 Fag, á 80 Rdl.
b. Sidehuus sønden i Gaarden, 10 Fag 2 Etager, dito Bygning [ege Bindingsværk og Muurtavl] til Kjøkken og Bryggers, á 60 600 Rdl.
c. Sidehuus for Enden af forrige, 9 Fag 2 Etager, dito Bygning [ege Bindingsværk og Muurtavl] til Pakhuus, á 60 540 Rdl.
d. Baghuus 22 Fag 2 Etager, dito Bygning [Bindingsværk og Muurtavl] til Pakhuus og Kornlade, á 50 1.100 Rdl.
e. Et mørt Halvtag 16 Fag 1 Etage med Steen behængt [tagsten] 80 Rdl.
f. Et Huus med Enden til Reberbanen, Egebindingsværk med Steen behængt og Fjel indlugt [bræddebeklædt], 23 Fag 1 Etage som bruges til Exercier Skole for Regimentet, á 20 460 Rdl. [Exercerhuset]
g. Et Dito [hus] med Enden til Gaden, dito Bygning [Bindingsværk med tagsten og bræddebeklædning] 10 Fag 1 Etage, á 15 150 Rdl.
Samlet vurdering 4.050 Rdl.

Ejendommen solgt i juli kvartal 1815 til købmand [RN9021] Jens Jensen Schmidt.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1393 Kiøbmand Rasmus Mallings bortlejede Huus:

Et Huus 3 Fag 1 Etage, med 2 Fag Qvist til Gaden og 2 Fag Udbygning til Gaarden, Egebindingsværk og Muurtavl med 1 jern Kakkelovn, á 50 Rdl. 150 Rdl.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1394 Kiøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
a Forhuus 600 Rdl. eller 600 sølv
b Halvtag 20 Rdl. eller 20 sølv
c Et lille? huus 30 Rdl. eller 30 sølv
Samlet vurdering 650 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-5.

Ejendommen sammenlægges af Niels Malling med fors. nr. 373, hus nr. 377 i juli kvartal 1843, se denne.

[er nu delt mellem Rasmus Mallings enke og sønnen Niels.
Købmand Rasmus Mallings Enke, Spanien 19, matr. nr. 43??]
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1395 Kiøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
Forhus 240 Rdl. eller 240 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-8.

Huset er i juli kvartal 1840 solgt til Frederik Nielsen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1396 Kiøbmand Rasmus Mallings Leiebod:
8 Fag til Gaden 400 Rdl.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1397 Kiøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
8 Fag Gadehuus 240 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol 18-34. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1398 Kiøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
Et Huus 8 Fag 1 Etage, og Bindingsværk, til 3 Familier, á 30 Rdl. 240 Rdl.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1399 Kiøbmand Rasmus Mallings Lejeboder forhen takseret under nr. 18-4 for 280 Rdl. befandt sig forandret:
Nr. 92-2 som nu er solgt til daglejer Jens Poulsen. 2 Fag 1 Etage Muur og Egebindingsværk, til Beboelse. 2 jern Kakkelovne, á 75 Rdl. 150 Rdl.
Nr. 92-3 samme nu tilhørende Kiøbmand Rasmus Malling. 3 Fag, samme Bygning som forrige, á 60 Rdl. 180 Rdl.
Nr. 92-4 samme solgt til Consumtions Betjent Bertel Bourmann, 3 Fag, samme Bygningsart som forrige, á 60 Rdl. 180 Rdl.

 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1400 Kiøbmand Rasmus Mallings Lejeboder:
Et Huus 8 Fag 1 Etage og Bindingsværk og Muurtavl til 3 Familier, á Fag 50 400 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1401 Kjærbyes Datter Christiane Marie døbt i Domkirken (Maj eller Juni). Faddere: [RN9184] Madam Gaarn, Jomfru Kempel, Købmand Jac. Sørensen, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Handelsbetjent Agerup.

 
Larsen, Ane Sofie (I184)
 
1402 Kjærbyes Datter Christiane Marie døbt i Domkirken (Maj eller Juni). Faddere: [RN9184] Madam Gaarn, Jomfru Kempel, Købmand Jac. Sørensen, [RN9092] Skibscaptain Kaarsberg, Handelsbetjent Agerup.

 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1403 Kjøbmand A. Malling:

Matr. nr. 5a 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5k 5l. Parcellerne er opmålt 30-09-1869, hvilket kan udlægges som en udstykningsdato.

Dette må være udtryk for, at Andreas Malling på dette tidspunkt har udstykket matr. nr. 5 i forannævnte parceller, hvortil kommer matr. nr. 5b, som sønnen RN9004 Rasmus Malling står som ejer af i samme oversigt. 
Malling, Andreas (I2)
 
1404 Kjøbmand A. Malling:
Ejendommen tidligere takseret under nr. 92-2, forsikring nr. 340 og hus nr. 341 for 9.770 Rdl.
De under litra c [halvtag] og d [halvtag] anførte Bygninger udgaar, og i Stedet for samme takseres:
1. 18 Fag Halvtag, 2 Etager, Grundmuur. Bygningen indrettet til Stald Pakhuus, ?? Korn- og Materiallofter?, á 100 1.800 Rdl. eller 1.800 sølv
Det under litra e anførte Baghuus udgaar og i Stedet for Samme tilkommer:
2. 13 Fag Baghuus, 3 Etager med ? Grundmuur, indrettet til Lade? og Kornlofter, á 260 3.380 Rdl. eller 3.380 sølv
Samlet vurdering 11.790 Rdl. sølv 
Malling, Andreas (I2)
 
1405 Kjøbmand Andreas Malling, tidligere takseret i nr. 92-2 til 9.490 Rdl.:
g. nyopført Baghuus, 8 Fag 1 Etage, Muur og Bindingsværk, grundmurede Gavle, indrettet til Stald og Tømmerhuus, á 60 pr. Fag 480 Rdl. eller 480 sølv
Samlet vurdering 9.970 Rld. sølv 
Malling, Andreas (I2)
 
1406 Kjøbmand Jens Jensen Schmidts Gaard:
a. Forhuus 3.500 Rdl. eller 1.400 sølv
b. Sidehuus 2.000 Rdl. eller 800 sølv
c. 1 Dito [sidehus] for Enden af forrige 1.800 Rdl. eller 720 sølv
d. Baghuus 3.960 Rdl. eller 1.580 sølv
e. Halvtag 400 Rdl. eller 160 sølv
mellemregning 4.660 Rdl. sølv
f. Et Huus med Enden til Reberbanen 1.150 Rdl. eller 460 sølv
g. Et Huus med Enden til Gaden 500 Rdl. eller 200 sølv
Samlet vurdering [13.310 Rdl.] 5.320 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-3
Købt i juli kvartal 1823 af købmand R. Malling. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1407 Kjøbmand Jens Jensen Schmidts Gaard:
a. Forhuus 3.500 Rdl. eller 1.400 sølv
b. Sidehuus 2.000 Rdl. eller 800 sølv
c. 1 Dito [sidehus] for Enden af forrige 1.800 Rdl. eller 720 sølv
d. Baghuus 3.960 Rdl. eller 1.580 sølv
e. Halvtag 400 Rdl. eller 160 sølv
mellemregning 4.660 Rdl. sølv
f. Et Huus med Enden til Reberbanen 1.150 Rdl. eller 460 sølv [Exercerhuset]
g. Et Huus med Enden til Gaden 500 Rdl. eller 200 sølv
Samlet vurdering [13.310 Rdl.] 5.320 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-3
Solgt i juli kvartal 1823 til købmand R. Malling. 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
1408 Kjøbmand Niels Malling Gaard:
a) Forhuus 2.400 Rdl. eller 2.400 sølv [nr. 39]
b) Ditto [Forhus] 1.280 Rdl. eller 1.280 sølv [nr. 41]
c. Sidehuus sønden i Gaarden 2.400 Rdl. eller 2.400 sølv [nr. 39]
d) Et Halvtag 100 Rdl. eller 100 sølv [i forlængelse af sidehus i nr. 39?]
e) Sidehus norden i Gaarden:
e1) 13 Fag i vest? 1.170 Rdl. eller 1.170 sølv
e2) 7 Fag i øst? 910 Rdl. eller 910 Rdl.
f) Baghus 2.520 Rdl. eller 2.520 sølv [incl. sidehus vurderet til 470 Rdl. i taksationen 122-3]
g) Et Baghuus 400 Rdl. eller 400 sølv
Samlet brandforsikringsvurdering 11.180 Rdl.

Henvisning til taksation nr. 31-12 [1827-1837] 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836].«i»
«/i»
 
Malling, Niels (I7)
 
1409 Kjøbmand Niels Malling:
Ejendommen er tidligere takseret under nr. 40-1 til 12.680 Rdl.
a Et Forhuus til Gaden 10 Fag 2 Etager [nr. 39] med Port i 2 Fag, Egebindingsværk og Muur, ?? ?behængt, indrettet i begge Etager til Værelser alle ? gibsfast [pudsede lofter] og ???, ??, ??, 6 Jern Kakkelovne, á 320 3.200 Rdl. eller 3.200 sølv
Øvrige Bygninger takseret [uændret] til 10.100 Rdl. i alt 13.380 
Malling, Niels (I7)
 
1410 Kjøbmand Niels Malling:
Tidligere takseret under nr. 40-2 for 5.400 Rdl.
a Et Forhuus 11 Fag 2 Etager, ?? Grundmuur, indrettet i begge Etager til Værelser, der alle er gibsfast og malet med ??, 8? Jernkakkelovne, Quist i 2 Fag og Kjælder under 8 Fag, á 410 4.510 Rdl. eller 4.510 sølv
b 7 Fag Sidehuus 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser samt Kjøkken i begge Etager, alt gibsfast, 4 Kakkelovne, ???, ?? 2 Fag, á 200 1.400 Rdl. eller 1.400 sølv
c 3 Fag Halvtag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Brændehuus, á 30 90 Rdl. eller 90 sølv
d 8 Fag ?? aabent fortil, ??behængt, á 10 80 Rdl. eller 80 sølv
e 9 Fag Baghuus 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Pakhuus og Kornlofter, á 130 1.170 Rdl. eller 1.170 sølv
heri 7 meget store Saltkar, der ikke i ildebrandstilfælde kunne flyttes 150 Rdl. eller 150 sølv
f 3 Fag Halvtag, 2 Etager, Muur og Bindingsværk, á 40 120 Rdl. eller 120 sølv
Samlet vurdering 7.520 Rdl.
 
Malling, Niels (I7)
 
1411 Kjøbmand Niels Malling:
Tidligere takseret under nr. 41-4, forsikring nr. 373 for 690 Rdl. og 41-5, forsikring nr. 374 [moderens hus] for 650 Rdl.
bestaaende af
a 18 Fag Forhuus 1 Etage med Grundmuur, 2 ? Quiste til Gaden, indrettet til Beboelse for 2 Familier, med Kjøkken og ??, alt gibsfast for 9 Jernkakkelovne? og indmuret ?, Bygningen er ikke ???, á Fag 250 4.500 Rdl. eller 4.500 sølv
b 10 Fag Baghuus 1 Etage, ?beklædning, Muur og Bindingsværk, til ?huus og ?, á 80 800 Rdl. eller 800 sølv
c 8 Fag 1 Etage ?halvtag, ?? aaben ??, til Materialer og ?? á 15 120 Rdl. eller 120 sølv
d 5 ½ Fag Plankeværk, samt en ?? Port til Gaden, 50 Rdl. eller 50 sølv
Samlet vurdering 5.470 Rdl.
 
Malling, Niels (I7)
 
1412 Kjøbmand Niels Mallings Gaard:
a) Forhus 10 Fag vurderet til 2.230 Rdl. [nr. 39]
e) Sidehus Norden i Gården [nr. 39]
e1) 13 Fag ?? 880 Rdl.
e2) 7 Fag ?? 880 Rdl.
h) En Udbygning til Baghuset? 470 Rdl.
Samlet nyforsikret 4.460 Rdl.

Henvisning til taksation nr. 31-12 samt 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836].«i»
«/i»
 
Malling, Niels (I7)
 
1413 Kjøbmand Niels Mallings Tømmergaard:
a 16 Fag Halvtag med Enden til ??, 1 Etage, ?beklædt, ?behængt, til Tømmer, á 15 240 Rdl. eller 240 sølv
b 10 Fag Huus i Sønden og ??, 1 Etage, de 3 Fag Muur og Bindingsværk, forøvrigt ?beklædt, til Pakhuus, á 40 400 Rdl. eller 400 sølv
c 8 Fag nyt Plankeværk og 2 ?? 50 Rdl. eller 50 sølv
Samlet vurdering 690 Rdl. 
Malling, Niels (I7)
 
1414 Kjøbmand Peder Herschind og R. Mallings Leiebod:
a. Forhuus 1.120 nedsat til 720 Rdl.
b. Sidehuus 600 nedsat til 380 Rdl.
mellemregning 1.720 nedsat til 1.100 Rdl.
c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 540 nedsat til 350 Rdl.
d. Baghuus 1.100 nedsat til 700 Rdl.
e. Halvtag 80 nedsat til 50 Rdl.
f. Et Huus med Enden mod Reberbanen 460 nedsat til 290 Rdl.
g. Et Huus med Enden til Gaden 150 nedsat til 100 Rdl.
Samlet vurdering 4.050 nedsat til 2.590 Rdl.

Henviser til taksationsprotokol 17-22 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
1415 Kjøbmand Peder Herschind og R. Mallings Leiebod:
a. Forhuus 1.120 nedsat til 720 Rdl.
b. Sidehuus 600 nedsat til 380 Rdl.
mellemregning 1.720 nedsat til 1.100 Rdl.
c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 540 nedsat til 350 Rdl.
d. Baghuus 1.100 nedsat til 700 Rdl.
e. Halvtag 80 nedsat til 50 Rdl.
f. Et Huus med Enden mod Reberbanen 460 nedsat til 290 Rdl. [Exercerhuset]
g. Et Huus med Enden til Gaden 150 nedsat til 100 Rdl.
Samlet vurdering 4.050 nedsat til 2.590 Rdl.
Henviser til taksationsprotokol 17-22

Ejendommen solgt i juli kvartal 1815 til købmand [RN9021] Jens Jensen Schmidt.
 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1416 Kjøbmand Peder Herschind og R. Mallings Leiebod:
a. Forhuus 1.120 nedsat til 720 Rdl.
b. Sidehuus 600 nedsat til 380 Rdl.
mellemregning 1.720 nedsat til 1.100 Rdl.
c. Ditto [sidehus] for Enden af forrige 540 nedsat til 350 Rdl.
d. Baghuus 1.100 nedsat til 700 Rdl.
e. Halvtag 80 nedsat til 50 Rdl.
f. Et Huus med Enden mod Reberbanen 460 nedsat til 290 Rdl. [Exercerhuset]
g. Et Huus med Enden til Gaden 150 nedsat til 100 Rdl.
Samlet vurdering 4.050 nedsat til 2.590 Rdl.
Henviser til taksationsprotokol 17-22

Ejendommen solgt i juli kvartal 1815 til købmand [RN9021] Jens Jensen Schmidt.
 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1417 Kjøbmand Rasmus Mallings Enke Huus:
a. En Bygning til Gaden 140 Rdl. eller 130 sølv
b. En Baghuus? 460 Rdl. eller 420 sølv
Samlet vurdering [600 Rdl.] eller 550 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-4.

Dette er formodentlig det omtalte Exerhus og Ridehus. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1418 Kjøbmand Rasmus Mallings enke:
a 14 Fag 2 Etager Forhuus, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med Kjælder under 7 Fag, 3 Jern Kakkelovne, á 150 2.100 Rdl. eller 2.100 sølv
b 10 Fag Sidehuus forrest? i Gaarden, 2 Etager, ? Egebindingsværk og Muur, til Kjøkken og Bryggers, med 1 Jern Kakkelovn, á 120 1.200 Rdl. eller 1.200 sølv
c Et Dito [Sidehus] for Enden af Sidste, 9 Fag 2 Etager, ?? Bygning [Egebindingsværk og Muur?], til Pakhuus og Kornlofter, á 100 900 Rdl. eller 900 sølv
d 24 Fag Baghuus, hvoraf Bagsiden til Reberbanen samt den søndre Gavl af Grundmuur, forøvrigt Egebindingsværk og Muur, indrettet til Pakhuus og Kornlofter, á 150 3.600 Rdl. eller 3.600 sølv
e. Et ?Halvtag 14 Fag 1 Etage, ?Muur og Bindingsværk, ? ?beklædning, tagbehængt? til ??, á 15 210 Rdl. eller 210 sølv
Samlet vurdering 8.010 Rdl. sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 40-3. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1419 Kjøbmand Rasmus Mallings Enke:
a Et Forhuus 11 Fag 2 Etager, ?? Grundmuur, til Værelser, som alle er gibsfast, med 4 Jern Kakkelovne, Port i 2 Fag, Kjælder under 8 Fag, á 300 3.300 Rdl. eller 3.300 sølv
b 7 Fag 2 Etager Sidehuus, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, med 2 Jern Kakkelovne, Kjøkken og Pakhuus, Kjælder under 2 Fag, á 130 910 Rdl. eller 910 sølv
c 3 Fag Halvtag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Brændehuus, á 30 90 Rdl. eller 90 sølv
d 8 Fag Ditto? [Halvtag] 1 Etage med ??, á 10 80 Rdl. eller 80 sølv
e 9 Fag Baghuus 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Pakhuus og Kornlofter, á 100 900 Rdl. eller 900 sølv
f 3 Fag Halvtag 2 Etager, Muur og Bindingsværk, á 40 120 Rdl. eller 120 sølv
Samlet brandforsikringsvurdering 5.400 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 40-2.

Ejendommen takseret igen i januar kvartal 1842 under nr. 123-2 i forbindelse med sønnen RN9007 Niels Mallings arv af ejendommen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1420 Kjøbmand Rasmus Mallings Enke:
a) Forhuus 3.300 Rdl. eller 3.300 sølv
b) Sidehuus 910 Rdl. eller 910 sølv
c) Halvtag 90 Rdl. eller 90 sølv
d) Ditto [Halvtag] 80 Rdl. eller 80 sølv
e) Baghuus 900 Rdl. eller 900 sølv
f) Halvtag 120 Rdl. eller 120 sølv
Samlet brandforsikringsvurdering 5.400 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 40-2.

Ejendommen takseret igen i januar kvartal 1842 under nr. 123-2 i forbindelse med sønnen RN9007 Niels Mallings arv af ejendommen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1421 Kjøbmand Rasmus Mallings Enke:
a) Forhuus 4.510 Rdl. eller 4.510 sølv
b) Sidehuus 1.400 Rdl. eller 1.400 sølv
c) Halvtag 90 Rdl. eller 90 sølv
d) Ditto [Halvtag] 80 Rdl. eller 80 sølv
e) Baghuus 1.170 Rdl. eller 1.170 sølv
7 ?? 150 Rdl eller 150 sølv
f) Halvtag 120 Rdl. eller 120 sølv
Samlet brandforsikringsvurdering 7.520 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 123-2.

Ejendommen er takseret i januar kvartal 1842 under nr. 123-2 i forbindelse med sønnen RN9007 Niels Mallings arv af ejendommen. 
Malling, Niels (I7)
 
1422 Kjøbmand Rasmus Mallings Enkehuus:
a En Bygning til Gaden, 7 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur behængt, indrettet til Materialhuus, á Fag 20 140 Rdl. eller 130 sølv
b Et Længdehuus? med den vestre Side hørende til ?? og den østre til Reberbanen. 23 Fag 1 Etage Fjel beklædt og Steen behængt, til Materialhuus, á Fag 20 460 Rdl. eller 420 sølv [Exercerhuset]

Dette er formodentlig det omtalte Exercerhus eller Ridehus.

 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1423 Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus.
a Et Forhuus 5 Fag 1 Etage og Grundmuur, indrettet til Beboelse, med 2 Jern Kakkelovne, á 120 600 Rdl. eller 600 sølv
b 3 Fag 1 Etage Halvtag, ?beklædning til Brændehuus 20 Rdl. eller 20 sølv
c Et lille ?huus til Locum og 7 Fag Stakit 30 Rdl. eller 30 sølv.
Samlet vurdering 650 Rdl. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1424 Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
2 Fag Huus 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, med ?? og Kakkelovn, á 80 160 Rdl. eller 160 sølv 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1425 Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
3 Fag Forhuus 1 Etage Forhuus, Egebindingsværk og Muur, til Beboelse og Kjøkken med ?? og 1 Jernkakkelovn, á 80 240 Rdl. eller 240 sølv 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1426 Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
3 Fag Forhuus 1 Etage Forhuus, Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Kjøkken, med ?? og 1 Jernkakkelovn, á 80 240 Rdl. eller 240 sølv 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1427 Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
Forhuus 160 Rdl. eller 160 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-10.

Huset er i juli kvartal 1840 solgt til Frederik Nielsen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1428 Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Huus:
Forhuus 240 Rdl. eller 240 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-9.

Huset er i juli kvartal 1840 solgt til Frederik Nielsen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1429 Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser med 1 Jern Kakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv.

De tre ejendomme er efter salget i oktober kvartal 1832 til Lisbjerg beskrevet under taksationen 22-10-1832 nr. 116-4. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1430 Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Tømmergaard:
a. Halvtag 160 Rdl. eller 150 sølv
b. Plankeværk mod en Plads 20 Rdl. eller 20 sølv
c. Et Længdehuus v sønden og nord 500 Rdl. eller 460 sølv
Samlet vurdering [680 Rdl.] eller 630 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-8. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1431 Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Tømmergaard:
a. Halvtag mod Enden til ??, 16 Fag 1 Etage, ?? behængt, á Fag 10 160 Rdl. eller 150 sølv
b. 2 Fag Plankeværk mod 1 ?? 20 Rdl. eller 20 sølv
c. Et ??huus i sønden og nord, 10 Fag 1 Etage, Bindingsværk og Muur, ??, det øvrige Enkes ?? teglbehængt til Pakhuus, á 50 500 Rdl. eller 460 sølv
Samlet vurdering [680 Rdl.] eller 630 sølv 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1432 Kjøbmand Rasmus Mallings forhen nu Sønnen Kjøbmand Niels Malling, matr. nr. 335, forhen takseret under no. 31-12 under forsikring nr. 366 for 5.240 Rdl. sølv.
a) et Forhus til Gaden 10 Fag 2 Etager med 2 Quiste? og en Port i 2 Fag, Egetræsbindingsværk og Muur Bygning samt ??, indrettet til Beboelse, ?? Værelser, 3 jern Kakkelovne, takseret til 230 Rdl. 2.300 Rdl. eller 2.230 sølv [nr. 39]
e) et Sidehus norden i Gaarden, 20 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur Bygning, ??? Grundmuur ??? indrettet til Pakhuus, Vogn og ??? Brændsel og ???
e1) 13 Fag takseret til 70 Rdl. 910 Rdl. eller 880 sølv
e2) 7 Fag takseret til 130 Rdl. 910 Rdl. eller 880 sølv
h) [ny] En Udbygning til det under litra f) [Baghus] Baggaards Baghuus bestaaende af 4 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur Bygning samt Flagstang, indrettet til Stald og ??, á Fag 120 480 Rdl eller 470 sølv
Samlet nyforsikret 4.460 Rdl. sølv

De under litra a. og litra e. vurderinger på 1.010 Rdl. og 990 Rdl. eller ialt 2.000 Rdl. udgaar.
 
Malling, Niels (I7)
 
1433 Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard. Matr. No. 335.
a. Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtawl [murtavl], til Pakhuus og Værelser [beboelse], med 2 jern Kakkelovne, Port i 2 Fag á 120 1.200 Rdl.
b. Dito [bindingsværk og murtavl], 8 ½ Fag 2 Etage, Dito Bygning [bindingsværk og murtavl] til Værelser med 1 jern Kakkelovn, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 4 Fag, á 80 680 Rdl.
c. Sidehuus sønden i Gaarden, 11 ½ Fag 2 etager, Dito Bygning [bindingsværk og murtavl], til Værelser, Kjøkken og Bryggers, med 2 jern Kakkelovne, en indmuret Kobber Kiedel [kobberkedel] på 3 Fj? [fjerdingkar = 4,35 l] og 1 do paa 2 Fj? [fjerdingkar = 4,35 l], Mæskekar og Suletønde? [salttønde?] á Fag 60 Rdl.-- 690 Rdl.
d. Et Halvtag for Siden af Samme 7 Fag 1 Etage med Sten behængt og Fjel beklædt 60 Rdl.
e. Sidehuus norden i Gaarden 19 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Murtawl, til Brændehuus og Kornlofter, á 40 Rdl.-- 760 Rdl.
f. Baghuus 9 Fag 2 Etaqer med 3 Fag Sidebygning, Egebindingsværk og Murtawl, til Pakhuus, á 40 Rdl.-- 360 Rdl.
g. Dito [baghus] 8 Fag 2 Etager, Dito Bygning [bindingsværk og murtavl], til Stald m.m., med Port i 2 Fag á 60 Rdl.-- 480 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1434 Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard:
a. Forhuus 1.200 nedsat til 770 Rdl. [nr. 39]
b. Ditto [forhus] 680 nedsat til 440 Rdl. [nr. 41]
c. Sidehuus Sønden i Gaarden 690 nedsat til 440 Rdl. [til nr. 41]
d. Halvtag for Enden af samme [litra c] 60 nedsat til 40 Rdl.
e. Sidehuus norden i Gaarden 760 nedsat til 490 Rdl. [til nr. 39]
f. Baghuus 360 nedsat til 230 Rdl.
g. Ditto [baghus] med Port i 2 Fag 480 nedsat til 310 Rdl.
Samlet vurdering 4.230 nedsat til 2.720 Rdl.

Henviser til taksationsprotokol 17-20. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1435 Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard:
a. Forhuus 3.500 Rdl. eller 1.400 sølv [nr. 39]
b. Dito [forhus] [nr. 41] 1.700 Rdl. eller 680 sølv
c. Sidehuus sønden i Gaarden 2.300 Rdl. eller 920 sølv
mellemregning 3.000 Rdl. sølv
d. Halvtag 700 Rdl. eller 280 sølv
e. Sidehus norden i Gaarden 2.850 Rdl. eller 1.140 sølv
f. Baghuus 1.350 Rdl. eller 540 sølv
g. 1 Dito [baghus] Port i 2 Fag1.200 Rdl. eller 480 sølv
Samlet vurdering [13.600 Rdl.] eller 5.440 sølv


Henviser til taksationsprotokol 26-1 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1436 Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod Udenfor Mindeport Spanien:
a. Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk? og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
b. 6 Fag Plankeværk 50 Rdl. eller 20 sølv
Samlet vurdering 320 Rdl. sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1437 Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
b. Plankeværk 50 Rdl. eller 20 sølv
Samlet vurdering [800 Rdl.] eller 320 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-9. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1438 Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
8 Fag til Gaden 1.280 Rdl. eller 510 sølv

Henviser til taksation nr. 28-28. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1439 Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
Et Huus 8 Fag 1 Etage Egebindingsværk og Muur, indrettet til 3 Familier Beboelse, á 160 1.280 Rdl. eller 510 sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1440 Kommuneskat
Næring Formue Ialt
16 Rdr. 63 Rdr. 12 Sk. 79 Rdr. 12 Sk.
 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1441 Konditionerne for auktionen 23-02-1807 over Odder Kro ligger fra den 24-01-1807 til gennemsyn bl.a. hos RN9001 købmand Malling.
Som Laugsværge J. Kier.
A.M. sal. Kraghs. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1442 Kong Frederik den Sjette udstedte 29-07-1814 to anordninger om almuevæsenet i købstæderne excl. København og på landet. Anordningerne kaldes Skoleloven af 1814.
Heri bestemtes bl.a., at det skal oprettes en eller flere almindelige borgerskoler, hvortil industri- og håndgerningsskolerne skal knyttes til.
Hvis der er et tilstrækkeligt antal drengebørn, kan der oprettes borgerlige realskoler finansieret af deres forældre.
Er der ikke grundlag for en særskilt realskole, bør undervisningen i den almindelige borgerskole udvides med en klasse, hvori der gives en udvidet undervisning svarende til en realskole.
Overopsynet med skolevæsenet pålægges Skoledirektionen bestående af amtmand og amtsprovst. Det nærmeste tilsyn med skolevæsenet pålægges en Skolekommission bestående af sognepræsten, magistraten/byfogeden samt to eller tre skoleforstandere valgt af skoledirektionen.
I efteråret 1814 bestod Skoledirektionen af stiftsamtmand baron F.J. Güldencrone på Vilhelmsborg, Marselisborg og Moesgård og provst O.A. Secher i Søften. De udpegede 22-10-1814 flg. medlemmer af Skolekommissionen: Sognepræsterne N.K. Bechmann ved Domkirken og F.C. Studsgaard ved Vor Frue Kirke, Magistraten: Byfoged Schumacher og rådmand Petersen samt skoleforstanderne købmand Hans Bech, RN9001 købmand Rasmus Malling, købmand Christen L. Schmidt, bogtrykker og redaktør af Aarhuus Stiftstidende Elmquist og dyrlæge J. Frandsen.
På dette tidspunkt eksisterede der 2 private borgerskoler (Windings I Domsognet og Wolters i Vor Frue sogn begge oprettet 13-03-1790), den offentlig friskole (oprettet 13-03-1790) [fri for betaling] samt en hertil knyttet håndgerningsskole. Hertil kom Katedralskolen.
Malling støtter sammen med mange andre kvalificerede borgere (byens bedste familier) et forslag om oprettelse af en realskole: "Jeg ønsker giærne en Borgerlig Realskole."
Byens ønske om en realskole kom imidlertid først knap 100 år senere i 1906 med Mellemskolen. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1443 Kongeligt reskript om skifters behandling. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1444 Kongen bevilger, at Interss. det Vestindiske Handelsselskab indkaldes for [amtsforvalter] Thygesen's Dødsboe Skifte-Commission foranlediget af Ansøgning fra de tre overlevende Direktører og Handels-Selskabet, Borgen, Rohde, [RN9049] Andr. Kaarsberg og Ole Sonne (?).

Grunden er den, at Thygesen, blev "udnævnt og antagen som Bogholder og Regnskabsfører…"

Selskabet blev ved nogen Tid derefter ophævet formedelst mislykket Handel og tilstødt Søeskade, samt andet Tab, men imidlertid skal Amtsforvalteren have stået for Regnskabet i det heele, og da han nu ved Døden er afgangen, skal de øvrige i Live værende Directeurer, til deres og Interessentskabets Sikkerhed have seet sig beføiede til, af de i den Afdødes Boe bevilgede Skiftecommission (Byfoged Erich Behr, Grenaa, og nu afdøde Mynster-Skriver Linaae, Aarhus) at fordre saadan Rigtighed, hvorved de kunne være befriede for det Ansvar, der maatte hviile paa dette Sterboe [stervbo], som de formene eene bør være ansvarlig for Regnskabet og Beholdningen deraf, siden den Afdøde aleene har haft Cassen under Hænder; hvilken Rigtighed de dog ikke af Skifte-Commissarerne skal have kunnet erholdes". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1445 Konsortiet bag byudvidelsen består af overretssagfører og senere stiftsamtmand T.C. Dahl på Moesgård, prokurator J.Chr. Hee og brændevinsbrænder Søren Thomsen. Udstykningsplan W. Honum. Fredensgade og Fredens Torv.
Se også: Harald Langberg: Danmarks Bygningskultur, bind 2, #120 ff. 
Malling, Andreas (I2)
 
1446 Konsumptionsbetjent ved Vestergade Port Rasmus Jørgensen har andel i en ny skude i rederiskab med borger og handelsmand [RN9518] Christen Jensen Vegerslev. Skuden siges at være nu allerede næsten færdig. Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
1447 Kontrakten løber fra oktober flyttedag 1880 til oktober flyttedag 1885. Malling, Mathilde Ernestine (I40)
 
1448 Kontrakten løber fra oktober flyttedag 1880 til oktober flyttedag 1885. Malling, Gustav Frederik Ludvig Wilhelm Schneider (I39)
 
1449 Kontrakten løber fra oktober flyttedag 1880 til oktober flyttedag 1885. Malling, Ernst (I38)
 
1450 Kontrakten løber fra oktober flyttedag 1880 til oktober flyttedag 1885. Malling, Niels Svenning (I36)
 
1451 Kontrakten løber fra oktober flyttedag 1880 til oktober flyttedag 1885. Malling, John Gaarn (I6)
 
1452 Kontrakten slettet 28-04-1877. Malling, Andreas (I2)
 
1453 Kopperholdt's Datter Marie Christine døbt 18/4 [18-04-1816].
Faddere: Enkemadame Wilhelm, Jomfru C. Nielsen, dhrr Licent. med. Franke, Skibskaptainerne Hiernøe, [RN9179] Gaarn, Mathiesen.
 
Gaarn, John (I179)
 
1454 Koroed's Søn Hans døbt i Domkirken.
Faddere: Madame Bonnesen, Jomfru Nielsen, Skipscaptainerne [RN9179] Gaarn, Seiersen og Grønlund.
 
Gaarn, John (I179)
 
1455 Kraiberg's Søn Andreas døbt 8.11 [08-11-1812].
Faddere: Madame Fulling, Jomfru Jordan. Købmændene [RN9049] Kaarsberg og J. Schmidt, [RN9092?] Styrmand Kaarsberg
 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1456 Kraiberg's Søn Andreas døbt 8.11 [08-11-1812].
Faddere: Madame Fulling, Jomfru Jordan. Købmændene [RN9049] Kaarsberg og J. Schmidt, [RN9092?] Styrmand Kaarsberg
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1457 Kram Vahre [kramvarer eller købmandsvarer] med hvad som fandtes udi Pakhusene og Kjelderne af alle Sorter, var udi Aaret 1717 langt over 10,000 Rdr. af Værdi, siden han udi Aaret 1726, da han lukte sin Bod, derfor var buden af sal. Henning 5 til 6000 Rdr., da det dog næsten den Tid var fordærvet. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1458 Kreditorerne indkaldes i Dødsboet efter [RN9179] "Skibscapitain John Gaarn (eller John Jensen Gaarn) af Aarhuus."....
[På Sejrs Sedler er også anført "Kaptajn Jens Johansen Gaarn, men det er sønnen død 15-05-1856]. 
Gaarn, John (I179)
 
1459 Kyster's Søn Hans Wilhelm August døbt i Frue Kirke.
Faddere: [RN9184] Madame Gaarn, Jomfru Hansen, Borgercapitainerne Hansen og Evald, Contorist Jensen.
 
Larsen, Ane Sofie (I184)
 
1460 Købekontrakt af 25-02-1680 og skøde af 10-05-1683. Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1461 Købekontrakt af 25-02-1680 og skøde af 10-05-1683. Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1462 Købmand A. Malling er opført som lejer på 1. sal i Østergade 54, matr. nr. 286 hjørnet til Fredensgade 22 [nu opført som Fredensgade 22, matr. nr. 286c], hvor vognmand S. Madsen er ejer. Kirkebogen har godt noteret, at han dør Østergade 22, men det skal nok være Fredensgade 22. Malling, Andreas (I2)
 
1463 Købmand A. Malling, tidligere takseret under nr. 38-1, 92-2 og 102-1:
a. Forhuus 4.550 Rdl. eller 3.250 sølv
b. Sidehuus 3.780 Rdl. eller 2.800 sølv
c. Halvtag 18 Fag 1.800 Rdl. eller 1.800 sølv [erstatter gamle halvtag c og d]
e. Baghuus 3.380 Rdl. eller 3.380 sølv [erstatter det gamle baghus]
f. Halvtag 75 Rdl. eller 80 sølv
g. Baghuus 480 Rdl. eller 480 sølv
Samlet vurdering 11.790 sølv

Henvisning til taksation nr. 38-1, 92-2, 102-1 og 145-3. 
Malling, Andreas (I2)
 
1464 Købmand Andreas Malling, tidligere takseret under nr. 38-1 og 92-2:
a. Forhuus 4.550 Rdl. eller 3.250 sølv
b. Sidehuus 3.780 Rdl. eller 2.800 sølv
c. Halvtag 18 Fag 275 Rdl. eller 280 sølv
d. Ditto [Halvtag] 480 Rdl. eller 480 sølv
e. Baghuus 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
f. Halvtag 75 Rdl. eller 80 sølv
g. Baghuus 480 Rdl. eller 480 sølv
Samlet vurdering 9.970 sølv

Henvisning til taksation nr. 92-2, 102-1 og 145-3. 
Malling, Andreas (I2)
 
1465 Købmand Carl Christensen søger om at måtte udtage de tre fag gamle vinduer i forsiden til gaden [nr. 41] og isætte 3 fag nye og noget større vinduer. [Det må være tegn på nye tiders måde at drive forretning på, vinduerne skal bruges til at vise varerne].
[På Hugo Matthiesens foto af Dynkarken 39-41 fra 1917 er der kun et højt vindue tilbage i facaden på nr. 41, hvilket måske hænger sammen med, at senere tider har skiftet 2 af vinduerne tilbage til de oprindelige i forbindelse med indretning af købmandsbutikken til lejlighed.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1466 Købmand F. Ollendorff [17-02-1876?]:
a. Halvtag [der står halvtag] til beboelse 2.400 kr., tarifklasse 2, risiko 1
b. Baghus do [til beboelse] 3.600 kr., tarifklasse 2, risiko 1
c. do [baghus] [til beboelse?] 720 kr., tarifklasse 2, risiko 1
d. Plankeværk 80 kr., tarifklasse 2, risiko 1
Samlet vurdering kr. 6.800 kr.

Ejendommen genvurderet 11-05-1883 [efter Ollendorffs overtagelse]. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
1467 Købmand F. Ollendorff:
a. Halvtag [der står halvtag] til beboelse 2.400 kr., tarifklasse 2, risiko 1
b. Baghus do [til beboelse] 3.600 kr., tarifklasse 2, risiko 1
c. do [baghus] [til beboelse?] 720 kr., tarifklasse 2, risiko 1
d. Plankeværk 80 kr., tarifklasse 2, risiko 1
Samlet vurdering kr. 6.800 kr. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1468 Købmand Kaasberg (?) [RN9049 Andreas Peter Kaarsberg] og Interessenterne [Købmændene: [RN9014?] Jens Andersen, Peder Herskind, Jes Fæster, Apoteker Schack Selmer og Raadmand Niels Rohde. 1)] i Aarhuus, som har declareret at giøre ansøgning om Privilegium paa Fabrique imod at anlægge til Plantning 10 Tdr. (?) [Toftejorden, matr. nr. 5?]

Der vil og formodentlig anmelde sig endnu et eller Toe Interessentskaber [amtsforvalter Thygesen i december 1779].
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1469 Købmand N. Malling
Omtegning i relation til forandringer i sidebygningen i søndre side nr. 1, 2 og 3, litra c og d samt inventariet:
c Nr. 1 4 Fag Bygning indrettet til Beboelse med Kjøkken 960 Rdl. sølv
N. 2 ditto [bygning] 6 Fag 2 Etager, indrettet til Bryggers i de 3 første Fag, de 3 næste til Værelser? 1.440 Rdl. sølv
Nr. 3 6 Fag 2 Etager tilføjet Dampskorsten , indrettet til Brænderi 1.560 Rdl. sølv
d 5 Fag Halvtag med 2 Fag nedbrudte og Resten benyttet til litra c Nr. 3, Brænderiet. De øvrige 3 Fag opført uforandret 180 Rdl. sølv
Inventariet under nr. 1, 2 og 3 er også nyvurderet med af- og tilgang til 3.140 Rdl. sølv

Sum i alt 7.280 Rdl. sølv

Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 159-1 (januar kvartal 1851), 186-12 (januar kvartal 1852), 242-1 og 267-5. 
Malling, Niels (I7)
 
1470 Købmand N. Malling forhøjer forsikringen for inventariet jf. liste med 1.058 Rdl. Malling, Niels (I7)
 
1471 Købmand N. Malling:
a et Huus 10 Fag, til Materialhuus. 500 Rdl. sølv
b et Do [hus], 23 Fag 1 Etage der mangler Ende?, indrettet til Pakhuus, og Enden til Reberbanen. 920 Rdl. sølv
Samlet vurdering 1.420 Rdl. sølv 
Malling, Niels (I7)
 
1472 Købmand N. Malling:
a Forhuus 12 Fag 2 Etager, indrettet til Værelser i begge Etager, der alle er gibsede og malede, alle ??, Port i 2 Fag og Kjælder under 8 Fag. 5.040 Rdl. sølv
b Sidehuus, 10 Fag 2 Etager, [udvidet med 3 fag], Kjælder under 3 Fag, indrettet til ???, med 2 Comfurer. 2.600 Rdl. sølv
c. Sidehalvtag, 9 Fag 1 Etage, ?? aaben forfra, til Pakhuus. 540 Rdl. sølv
d [e] Baghuus, 9 Fag 2 Etager, til Pakhuus og Kornlofter 1.440 Rdl. sølv
e [d] Halvtag 3 Fag 2 Etager, opført til Bygningen litra g i Gaarden nr. 366 [sidehus i baggården i nr. 41] 210 Rdl. sølv
f Stakit 6 Fag 40 Rdl. sølv
Samlet vurdering 9.870 Rdl. sølv 
Malling, Niels (I7)
 
1473 Købmand N. Malling:
a Forhuus 18 Fag, 2 Fag Quist til Gaden, indrettet til Beboelse for 2 Familier, med Køkken og ??, gibsede, ??? 4.860 Rdl. sølv
b 10 Fag Baghuus 1 Etage, til Kornpakhus og Stald. 1.000 Rdl. sølv
c Sidehalvtag 8 Fag 1 Etage, indrettet til Røggaard?, ?huus og Brændehuus. 240 Rdl. sølv
d En Zink?port fra Gaden. 20 Rdl. sølv
Samlet vurdering 6.120 Rdl. sølv 
Malling, Niels (I7)
 
1474 Købmand N. Malling:
Forsikringen for inventariet nedsættes i sidebygning nr. 2 for 3 Bryggerkar og 4 Ølgjærkar med hver 40 Rdl. eller i alt 80 Rdl.

Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 242-1 og 267-5. 
Malling, Niels (I7)
 
1475 Købmand N. Malling:
Inventariet omvurderes jf. oplistning i bygning litra c på 6 fag og 2 etager:
Nr. 3: nederste etage, 2. og 3. etage
Nr. 2: nederste etage
Samlet vurdering 5.496 Rdl.

Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 267-5. 
Malling, Niels (I7)
 
1476 Købmand N. Malling:
Omtegning af inventariet i sidebygningen litra c nr. 2 og 3 1.400 Rdl.

Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 186-12 (januar kvartal 1852), 242-1 og 267-5.
 
Malling, Niels (I7)
 
1477 Købmand Niels Malling er sammen med 23 andre af byens borgere medstifter af Det Borgerlige Skydeselskab i Aarhus senere hen kaldet Aarhus Borgerlige Skydeselskab. Hovedparten af stifterne var købmænd herunder Niels Schibye: 14 beskæftiget inden for handel og produktion, 3 militærfolk, 4 fra den offentlige administration i amt og stat, 1 fra kulturlivet (redaktør Adolph Frederich Elmquist) og 1 student. 1 meldte sig med det samme ud igen.

[Om end foreningens fokus var skydninger, så skal dette ses i sammenhæng med Borgervæbningen, som byens mandlige indbyggere med borgerskab skulle være medlem af. jeg ser mere Skydeselskabet i begyndelsen som en selskabsforening for det bedre mandlige borgerskab inden for købmandsskabet som supplement til Polyhymnia.] 
Malling, Niels (I7)
 
1478 Købmand Niels Malling i Dynkarken [RN9007 Niels Malling 1809-1862], ejede Marken lige ud til Jægergaarden, hvilket Terræn nu forlængst har været indtaget af Statsbanernes Gods-Afdeling. Malling, Niels (I7)
 
1479 Købmand Niels Malling:
a) Forhuus 2.500 Rdl. eller 2.500 sølv [nr. 39]
b) Ditto [Forhuus] 1.760 Rdl. eller 1.760 sølv [nr. 41]
c) Sidehuus 2.640 Rdl. eller 2.640 sølv [til nr. 39]
d) Halvtag 250 Rdl. eller 250 sølv
e) Sidehuus vestlige Ende 13 Fag 1.300 Rdl. eller 1.300 sølv [til nr. 39]
e) Ditto [Sidehuus], 7 Fag øst Ende 910 Rdl. eller 910 sølv [til nr. 39]
f) Baghuus 2.835 Rdl. eller 2.840 sølv
g) Baghuus 480 Rdl. eller 480 sølv
Samlet brandforsikringsvurdering 12.680 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol 40-1.
 
Malling, Niels (I7)
 
1480 Købmand Niels Malling:
a) Forhuus 3.200 Rdl. eller 3.200 sølv [nr. 39]
b) Ditto [Forhuus] 1.760 Rdl. eller 1.760 sølv [nr. 41]
c) Sidehuus 2.640 Rdl. eller 2.640 sølv [til nr. 39]
d) Halvtag 250 Rdl. eller 250 sølv
e) Sidehuus vestlige Ende 13 Fag 1.300 Rdl. eller 1.300 sølv [til nr. 39]
e) Ditto [Sidehuus], 7 Fag øst Ende 910 Rdl. eller 910 sølv [til nr. 39]
f) Baghuus 2.835 Rdl. eller 2.840 sølv
g) Baghuus 480 Rdl. eller 480 sølv
Samlet brandforsikringsvurdering 13.380 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol 123-1.
 
Malling, Niels (I7)
 
1481 Købmand Niels Mallings huus:
[den 23 fag lange bygning omkring 28 til 36 m er forsvundet ved vurderingen i 1837]
a Bygningsfri ejendom? 175 Rdl. eller 180 sølv [den grønne have???]
b 23 Fag 1 Etage Huus 690 Rdl. eller 690 sølv [Exercerskole, Exercerhuset, Ridehuset]

Samlet vurdering 870 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 40-7. 
Malling, Niels (I7)
 
1482 Købmand Niels Mallings Tømmergaard:
a Halvtag 240 Rdl. eller 240 sølv
b 10 Fag Hus til Pakhuus 400 Rdl. eller 400 sølv
c Plankeværk 50 Rdl. eller 50 sølv
Samlet vurdering 690 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 41-4.

[Tømmergården er nu delt mellem Rasmus Mallings enke og sønnen Niels.
Købmand Niels Mallings Tømmergård, Spanien 19, matr. nr. 43, som bygningsmæssigt er ændret til:??] 
Malling, Niels (I7)
 
1483 Købmand og eligeret borger [RN9049] Andreas Kaarsberg kommer ved ægteskabet med [RN9080] Kirstine Dons i besiddelse af 5 boder a 3 fag i Fiskergade, [men først efter svigermoderens død 25-08-1808].
[5 x 3 fag svarer til antallet af fag efter salget den 07-12-1804].
 
Dons, Kirstine (I80)
 
1484 Købmand Rasmus Holbech købte købmandsgården i 1775, og det var formodentlig hans søn Rasmus Holbech som i 1831 delte ejendommen i tre parter: Mejlgade 70, matr. nr. 905a, Mejlgade 72, matr. nr. 906a og Mejlgade 74, matr. nr. 907. Schmidt, Maren Wissing (I19)
 
1485 Købmand Rasmus Mallings bortleiede huus:
3 Fag til Gaden. 150 Rdl.

Henviser til taksationsprotokollen nr. 17-19. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1486 Købmand Rasmus Mallings enke:
a Forhuus 2.100 Rdl. eller 2.100 sølv
b Sidehuus 1.200 Rdl. eller 1.200 sølv
c Sidehuus 900 Rdl. eller 900 sølv
d Baghuus 3.600 Rdl. eller 3.600 sølv
e Halvtag 210 Rdl. eller 210 sølv
Samlet vurdering 8.010 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 40-3. Ejendommen er omtakseret i juli kvartal 1842 under nr. 129-1 med sønnen RN9002 Andreas Malling som arving og ejer. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1487 Købmand Rasmus Mallings enke:
a Forhuus 2.800 Rdl. eller 2.800 sølv
b Sidehuus 1.500 Rdl. eller 1.500 sølv
c Sidehuus 1.350 Rdl. eller 1.350 sølv
d Baghuus 4.320 Rdl. eller 4.320 sølv
e Halvtag 420 Rdl. eller 420 sølv
f. Plankeværk 20 Rdl. eller 20 sølv
Samlet vurdering 10.410 Rdl.

Ejendommen er tidligere takseret i taksationsprotokol nr. 40-3. Ejendommen bliver omtakseret i juli kvartal 1842 under nr. 129-1 med sønnen RN9002 Andreas Malling som arving og ejer. 
Malling, Andreas (I2)
 
1488 Købmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:
a) Forhus 10 Fag vurderet til 1.100 Rdl. eller 1.010 sølv [nr. 39]
b) Ditto [Forhus] til 880 Rdl. eller 800 sølv [nr. 41]
c) Sidehus Sønden i Gården til 1.200 Rdl. eller 1.100 sølv [nr. 41]
d) Et Halvtag til 30 Rdl. eller 30 sølv
e) Sidehus Norden i Gården til 1.080 Rdl. eller 990 sølv [nr. 39]
f) Baghus til 1.190 Rdl. eller 1.090 sølv
g) Halvtag 240 Rdl. eller 220 sølv
Samlet brandforsikringsvurdering 5.720 Rdl. eller 5.240 sølv

Henvisning til taksation nr. 31-12 samt 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836].«i»
«/i»
 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1489 Købmand Rasmus Mallings Gaard:
a. Forhus 1.200 Rdl. [nr. 39]
b. Ditto [forhus] 680 Rdl. [nr. 41]
c. Sidehuus Sønden i Gaarden 690 Rdl. [til nr. 41]
d. Et Halvtag [sønden i gården?] 60 Rdl.
e. Sidehuus Norden i Gaarden 760 Rdl. [til nr. 39]
f. Baghuus 360 Rdl.
g. Ditto [baghus] 480 Rdl.
Samlet vurdering 4.230 Rdl.

 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1490 Købmand Rasmus Mallings Lejeboder:
8 Fag til Gaden 400 nedskrevet til 260 Rdl.

Henvisning til taksationsprotol nr. 18-43. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1491 Købmandsgården er fra renæssancetiden og bygget i 1597 af rådmand Niels Christensen Skriver og hustru Gitzel Persdatter.

Gården er bindingsværk, oprindelig 3 etager høj og trefløjet. Hovedfløjen på 16 fag lang og 5 fag bred lå langs med Lille Torv. I øst langs med Immervad lå en 9 fag lang fløj. I vest mod naboejendommen i Vestergade lå en 8 fag lang fløj.

[RN9230] Poul Pedersen Frausing foretog i 1788 en hovedistandsættelse, hvor den øverste etage blev nedtaget og hele vestfløjen omsat.

Gården var i slægten Frausings eje frem til 1907, hvor den blev revet ned, genopstillet i Landsudstillingen for den 23-07-1914 under navnet «i»Den gamle Borgmestergård«/i» at blive geninviet sammen med 3 mindre bygninger i Den Gamle By.

Foto af facaden mod Lille Torv fra ca. 1875. 
Frausing, Paul Pedersen (I230)
 
1492 Købmændene mener, at de omrejsende handelsagenter er skadelig for handelen [og er en konkurrent til købstadens etablerede købmænd].

"Forlangt Indrykkelse.
Det Ønske Regjeringens Virksomhed i de senere Aar saa umiskjendelig lægger for Dagen, at see Foranstaltninger trufne der kunne tjene til Undersaatternes sande Tarv, opfordrer os til, at slutte os til den i denne Tidende No. 198 indrykkede Erklæring fra vores Medborgere i Aalborg, idet vi fuldkomment erkjende den for Borgerne som Staten skadelige Vending, de fleste Handels-Agenters Virksomhed har taget.
Ingenlunde kan det siges at de Reisendes Udeblivelser ville være skadelig for Afsætningen af Landmændenes Producter; paa at kjøbe disse gaaer Deres Reise ikke ud; taler en Enkelt om Product-Handelen, da er det kun for at anbefale sit Huus til at modtage og forhandle Varer, altsaa til en Omsætning, hvorved en Avance er Udlændingen vis, Resicoen stedse paa Afsenderens Side. Nei! de Fleste af de Reisende befatte sig udelukkende med at sælge Varer og indsamle Bestillinger derpaa.
Den Aar for Aar tiltagende Masse af Fabriquata [færdigvarer], forøger i samme Grad de Reisendes Antal og udvider Gebetet for Deres Virksomhed. Flere Aar tilbage besøgte De kun de større Byer, og i disse kun saadanne Kunder, hos hvem en passende Vare-Bestilling kunne venter [en-gros salg], de Bedre gjøre dette endnu, men Deres Tal er det mindste. Tid efter Anden udvidedes Forretningerne, den ældre Reisende fortrængtes af en Nye, og nu overfares i enhver Flække baade Handlende og Professionister [købmændene] af de Reisendes Skarer, ei sjeldent med en Paatrængenhed, der ofte imod hans Villie aftvinger den Mand en Vare-Bestilling, som ei har Characteer nok til at vise Mennesket Døren, for at blive ham qvit.
Dette Uvæsen kan ei være Samfundet gavnligt; vi kunne kun ønske at de Reisendes Antal maae aftage ved at bortskjære Udskuddet, og vi finde det dertil hensigtssvarende, ligesom det er billigt, at en Afgivt paalægges Dem. Den Reisende hvis Forretninger ere af den Natur, at denne Udgivt kan genere, maae Landet hellere see udenfor sine Grændser, hans Udeblivelse vil Ingen savne, og mindre vil Product-Handelen derved lide.
Aarhuus, den 14de December 1835 [14-12-1835]
Rasmus Schandorff, [RN9554] P. Herskind jun., M.B. Giern,
Chr.B. Giern, A. Thomsen, P. Mørch, Th. Sabroe,
V. Ingerslev, Marcus G. Bech, S. Lind, S.M. Dinesen,
M. Carlsen, H.I. Gjern, [RN9551?] J.J. Gieding, [RN9550?] H. Gieding,
P.N.Chr. Raae, P. Sabroe, S. Søegaard, Chr. Bang,
J.L. Hasselbalch, F.N. Therchilsen, A. Lewis,
H.C. Bursche, C. Bentzen, Joh.F. Kuur, J.H. Agerup,
C.F.W. Lewerk-huusen, P. Agerup, [RN9007] N. Malling,
J.P. Hammershøi, F.C. Døcker, J.F.W. Røse,
L.P. Schmidt, M.H. Ring, N. Schoubye, J.P. Hald,
Chr.A. Bünger, Langballe & Leth, J. Simmelkier."
[Underskrevet af formodentlig alle byens købmænd.] 
Malling, Niels (I7)
 
1493 Køster's Datter Caroline døbt i Domkirken i Septemper
Faddere: Madame Guldmann, [RN9003] Jomfru Gaarn, Bagermester Bruun, Skrædermester Røgind, Malermester Nissen, Slagtermester Køster (Kyster?).

 
Gaarn, Caroline (I3)
 
1494 Landinspektør O.S. Sørensen beder advokaten om navnet på køber af den sydligste parcel ved Wilstersgade på 440 alen2 af [RN9006] købmand Mallings ejendom. 06-03-1896: køber er petroleumstapper S. Pedersen.
 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1495 Larsens Søn Christian Peter døbt i Domkirken.
Faddere: Madam Frederiksmose, Jomfru Christensen, Skipper Hjernøe, Handelsbetjentene [RN9002] A. Malling og C. Jørgensen.
 
Malling, Andreas (I2)
 
1496 Lejebod. 3 Fag til Gaden 450 Rdl. eller 180 Rdl. Sølv

Henvisning til taksationsprotokollen 28/15.

Huset er i april kvartal 1819 solgt til hjulmand Jens Galthen. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1497 Ligsten i Vor Frue Kirke.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #117 og 1944. 
Althalt, Johan Arentsen (I320)
 
1498 Lindesnes er det sydligste punkt af Norge mod Danmark. Gaarn, Frederik (I182)
 
1499 Liste over dem "som have ladet sig antegne til Actiers Tegnelse udi Det Kongl. Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal. Compagni."
Antal forlangte Actier:
Kbmd. Christen Kiellerup................... 20
[RN9014] Kbmd. Jens Andersen Smidt.................. 10
Toldkontrollør Knud Chr. Kragh............. 4
Kbmd. Thyrrie S.Bøggild.................... 6
Commerce Raad Bøggild...................... 10
Mynster Skriver Linaae..................... 15
Peter Andreas Schmidt...................... 10
Raadmand Rohde............................. 24
T.Holmstett Høst........................... 2
Lauritz Jørgensen.......................... 15
Kammerrad og Tolder Lentz.................. 6
-"- og Consumptions Inspecteur Kellermann 10
[RN9263] Kbmd. Peder Herskind....................... 20
Farver Peder C.Asmussen.................... 6
Søren Giern................................ 8
Amtsforvalter Jens Thygesen................ 2
Friderich Chr. Dahl........................ 6
Anna Barbara Sophie Fischer Saabye......... 10
Kbmd. Jens Anthonsen....................... 10
Kbmd. J.Laasbye............................ 10
Kbmd. Rasmus Holbeck....................... 10
Justitsraad og Borgmester Gleerup.......... 30
Stiftamtmanden Baron Güldencrone........... 20
Jacob Møller............................... 2
Niels Hviid................................ 4
Captain Elberg............................. 30.
 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1500 Liste over dem "som have ladet sig antegne til Actiers Tegnelse udi Det Kongl. Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal. Compagni."
Antal forlangte Actier:
Kbmd. Christen Kiellerup................... 20
[RN9014] Kbmd. Jens Andersen Smidt.................. 10
Toldkontrollør Knud Chr. Kragh............. 4
Kbmd. Thyrrie S.Bøggild.................... 6
Commerce Raad Bøggild...................... 10
Mynster Skriver Linaae..................... 15
Peter Andreas Schmidt...................... 10
Raadmand Rohde............................. 24
T.Holmstett Høst........................... 2
Lauritz Jørgensen.......................... 15
Kammerrad og Tolder Lentz.................. 6
-"- og Consumptions Inspecteur Kellermann 10
[RN9263] Kbmd. Peder Herskind....................... 20
Farver Peder C.Asmussen.................... 6
Søren Giern................................ 8
Amtsforvalter Jens Thygesen................ 2
Friderich Chr. Dahl........................ 6
Anna Barbara Sophie Fischer Saabye......... 10
Kbmd. Jens Anthonsen....................... 10
Kbmd. J.Laasbye............................ 10
Kbmd. Rasmus Holbeck....................... 10
Justitsraad og Borgmester Gleerup.......... 30
Stiftamtmanden Baron Güldencrone........... 20
Jacob Møller............................... 2
Niels Hviid................................ 4
Captain Elberg............................. 30.
 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 

      1 2 3 Næste»