Notater


Træ:  

Match 1 til 1,500 fra 2,957

      1 2 Næste»

   Notater   Knyttet til 
1
Annoncen den 26-01-1864 lyder således:

"Uden senere at have havt Leilighed til Sammenkomst med de mange Soldater, der paa Overreisen til Kjøbenhavn [soldaterne blev flyttet fra Jylland til Sjælland ifm. krigen i 1864] vare indqvarterede hos [RN9034] N. Mallings Enke i Aarhuus, hvis Huus stod aaben for alle de Soldater, der vilde ankomme, og hvis Bord var dækket med rig Velsignelse og af et godt Hjerte stod til Alles Tjeneste, have Undertegnede troet, paa egen og Manges Vegne, at burde aflægge bemeldte Enkefrue Malling vor hjerteligsteTak.
Mikkel Jensen,
Emborg Mk.
Peder Jensen,
Vissingkloster Mk."
[Begge syd for Skanderborg.]

Annoncen den 28-01-1864 lyder således:

"To Frilodsmænd [mænd trods frinummer indkaldt til soldatertjenesten] fra Lemvig takke herved [RN9034] Fru Malling paa det Hjerteligste for den overordentlig Gjæstfrihed, hun har udviist imod os under vort Ophold i Aarhuus."

Annoncen den 29-01-1864 lyder således:

"Vi aflægge herved vore hjerteligste Tak til [RN9034] Enkefrue Malling for den mod os under vort Ophold heri Byen udviste særdeles Velvillie og Godhed, der stedste skal forblive os i kjærlig Erindring.
Fire indkaldte Frilodsmænd." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
2 Støbte Jernvare.....
Camin....
Kløverfrøe....
norske og svenske Bord,
samt 18, 20 og 24 Fods Lægter...
engelsk Sennop... faaes
hos
[RN9007] N. Malling 
Malling, Niels (I7)
 
3 "Oversigt over Aarhuus Havns Indtægter og Udgifter, dens Capitaler og de udførte Havnearbeider i Aarene 1836 til 1844 incl., meddeelt af [RN9007] Casseren, Kjøbmand N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
4 >imellem hans Hostrv [RN9324] Anne Oluffsdaatter saa och Børn och Barnebarn [søn af RN9368] Johan Nielsøn, huis Bundegaard och Kiøbstadsgods saa och Løsøre verre sich ved hvad Naffn dett ehr eller verre kand, inttit undtaggen udi nogen Maade ephtter Schifftebreff och Affkald bemeller sig.
[RN9324] Anna Oluffsdaatter annammit siulff hindis egen Part.
[RN9331] Peder Christophersøn Byefouget sin Hustru [RN9327] Zidtsell Clemensdaatters Part, [RN?] Christen Karlsøn [RN9326? Christen Clemendssøns som da var udenlands, [RN9275] Søffren Clemendssøn sin egen och sinne tvende Søstre [RN9325] Maren Clemensdaatter [RN9328] Karen Clemensdaatter saa och Broderbarn [søn af RN9368] Johan Nielssøns Vegne som hand er rette tilfød Værge for och gall Affkald derforre<.
Senere er tilføjet i Overformynderiprotokollen: >[RN9325] Maren Clemensdaatter
finge siden [RN9329] Anders Lydichsen, [RN9328] Karen Clemensdaatter
Her [RN9332] Christen Nielssøn Friis i Rorup och [søn af RN9368] Johan Niel-
søn døde anno 1633, 17. Nouwembris [17-11-1633] <. 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
5 " FR VI [Frederiks Rex VI] Fjerde Klasse,
til Documenter efter Stemplet-
papirs-Forordningens § 5. litt. b.

10 Rigsbankskilling Sølv.
Schifter. 1836. Falkenskjold.

Hans Ustrup Fleischer,
Justitsraad, samt Borgemester og
Byefoged i Aarhuus
gjør vitterligt: at efter Begjæring af [RN9022] Kjøbmand Rasmus Mallings Enke i Aarhuus, og grundet paa dertil under 7de August forrige Aar [07-08-1835] erhvervet allernaadigst Bevilling, indstævnes herved, ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796], uden Laugdag eller Forelæggelse at kunne vente, Den eller De, der maatte være i Besiddelse af en bortkommen, under 28de Juni 1819 [28-06-1819] fra Bager Peter Sperling i Aarhuus, til bemeldte [RN9001] Kjøbmand Malling ibidem [her], for To Tusinde Rigsbankdaler Sølv udstædte Obligation, hvorved til Sikkerhed er givet Pant i Gaarden, beliggende under gammelt No. 75, nyt No. 95 paa Aarhuus Kjøbstads Middelgade [Mejlgade 76, matr. nr. 908ab]; hvilken Gaard nu eies af berørte Mad. Malling - til at give Møde for Aarhuus Byetingsret, paa Raadhuset ibd., den anden Torsdag i Mai Maaned 1837 [11-05-1837], for der og da med foranberørte Obligation at fremkomme, og deres lovlige Adkomst til samme at godtgjøre: da den i Mangel heraf, efter nærmere i Retten derom fremsættende Demonstration og Irettesættelse, ved Dom vil vorde mortificeret til Udslettelse af Panteprotocollen. Dets til Bekræftelse under mit Navn og Segl.
Aarhuus, den 7de Januar 1836 [07-01-1836].
Fleischer. (L.S.)

[Efterlysningen af det bortkomne gældsbevis sker med henblik på at få det mortificeret, så Cecilia kan sælge ejendommen ubehæftet.
I ejendommen Middelgade 95 bor bager Nicolay Hee med familie i folketællingen pr. 18-02-1834.] 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
6 " FR VI [Frederiks Rex VI] Fjerde Klasse,
til Documenter efter Stemplet-
papirs-Forordningens § 5. litt. b.

10 Rigsbankskilling Sølv.
Schifter. 1836. Falkenskjold.

Hans Ustrup Fleischer,
Justitsraad, samt Borgemester og
Byefoged i Aarhuus
gjør vitterligt: at efter Begjæring af [RN9022] Kjøbmand Rasmus Mallings Enke i Aarhuus, og grundet paa dertil under 7de August forrige Aar [07-08-1835] erhvervet allernaadigst Bevilling, indstævnes herved, ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796], uden Laugdag eller Forelæggelse at kunne vente, Den eller De, der maatte være i Besiddelse af en bortkommen, under 28de Juni 1819 [28-06-1819] fra Bager Peter Sperling i Aarhuus, til bemeldte [RN9001] Kjøbmand Malling ibidem [her], for To Tusinde Rigsbankdaler Sølv udstædte Obligation, hvorved til Sikkerhed er givet Pant i Gaarden, beliggende under gammelt No. 75, nyt No. 95 paa Aarhuus Kjøbstads Middelgade [Mejlgade 76, matr. nr. 908ab]; hvilken Gaard nu eies af berørte Mad. Malling - til at give Møde for Aarhuus Byetingsret, paa Raadhuset ibd., den anden Torsdag i Mai Maaned 1837 [11-05-1837], for der og da med foranberørte Obligation at fremkomme, og deres lovlige Adkomst til samme at godtgjøre: da den i Mangel heraf, efter nærmere i Retten derom fremsættende Demonstration og Irettesættelse, ved Dom vil vorde mortificeret til Udslettelse af Panteprotocollen. Dets til Bekræftelse under mit Navn og Segl.
Aarhuus, den 7de Januar 1836 [07-01-1836].
Fleischer. (L.S.) 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
7 " [RN9034] Mallings kaserne i 1875 var befængt med væggetøj, endog i et sådant omfang, at mandskabet har været nødsaget til at flytte fra lokalerne, mens disse blev desinficerede. Kilde: U.C. Schmidten: Kasernesagen i Århus 1878. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
8 "..har vi mellem den ydre Mindeport (Sønder Alle) og Sakshøj den saakaldte >Polakhave< (det nuværende Banegaardsterræn med tidl. Godsbanegaard [nuværende Rutebilstation]), der skal have faaet sit Navn af, at de polske Hjælpetropper i 1659 i Stedet for at forsvare Byen gemte sig herude, da det truede med et Angreb af de Svenske. Paa denne Polakhave byggedes i 1808 den Rytterbarak, som skulde huse de indkvarterede Spanioler og som gav Gaden Navnet >Spanien<, maaske under Indflydelse af det nærliggende >Grønland<." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
9 "100 Lpd. [800 kg] Halm ønskes tilkjøbs hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
10 "12 Lpd. [96 kg] rød Kløverfrøe ønskes tilkjøbs af Withusen, Forvalter paa Moesgaard; om Prisen kan accorderes med [RN9001] Kjøbmand R. Malling i Aarhuus." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
11 "3de Fag Huus med Haveplads, paa Fiskergade [8 fag i Fiskergade 38-40, matr. nr. 203], ere at erholde tilleie fra næstk. Paaske-Flyttetid [03-04-1825]. Om Leien kan akkorderes med [RN9001] Kiøbmand R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
12 "6 a 7 Alens tørre, fuldtkantede 3/4 T. Fyrrebrædder faaes tilligemed 5 Alens 1 1/2 T. Granbrædder i udmærket Qvalitet hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
13 "90 Par Lagener kunne faaes til Vask hver
Maaned hos [RN9034] N. Mallings Enke."

[Det må være udtryk for, at RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann forsøger sig med at tilbyde vask af eks. sengetøj, idet hun udnytter den kapacitet, som dampbrænderiet har i overskud fra øl- og brændevinsproduktionen.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
14 "Advarsel.
Al Overgang over min Mark [Frederiks Allé, matr. nr. 5?] forbydes herved. Enhver, som træffes, kan vente at blive straffet efter Loven. - Aarhuus, den 27de April 1863 [27-04-1863].
[RN9002] A. Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
15 "Eiendomme.
Gaarden Nr. 983 paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] og Stedet Nr. 986 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104] kunne erholdes tilkjøbs.
[RN9002] A. Malling" 
Malling, Andreas (I2)
 
16 "Eiendomme.
Gaarden Nr. 983 paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] og Stedet Nr. 986 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104] kunne erholdes tilkjøbs.
[RN9002] A. Malling" 
Malling, Andreas (I2)
 
17 "En Byggeplads
tæt udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé, matr. nr. 5?], hvortil haves Vand i Overflødighed, kan faaes tilkjøbs hos
[RN9002] A. Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
18 "N.M. Flere Sorter Hør, Hamp & Hampeblaar, svenske 4 & 3 Tom. Søm, norsk Salt i Foustager, faaes i større og mindre Partier hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
19 "NB. Den mig tilhørende Gaard paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281], indrettet til Beboelse for en større Familie, samt den tilhørende Have, kan erholdes tilkjøbs.
Leiligheden bestaaer af 7 Værelser, Kjælder, Kjøkken m. m. samt en særdeles god udvendig Leilighed [placeret uden for forhuset i en sidebygning?], 2 Vognporte, Staldrum til 8 Heste, Fourageloft osv. Godt Vand haves i Gaarden. Denne velbyggede Gaard, der for faa Aar siden er af Nyt [uden brug af genbrugsmaterialer?] opført, kan erholdes tilleie til første Flyttetid [01-05-1861?] i Mangel af Salg.
Aarhuus, den 15de Novbr. 1860 [15-11-1860]
[RN9002] A. Maling." 
Malling, Andreas (I2)
 
20 "Paaseiling. Skonnerten "Isabel", Capitain S.M. Sørensen, hjemmehørende i Aarhuus [tilhørende RN9007 N. Malling], paa Reisen fra Newcastle til Cronstadt, har iaftes udenfor Kronborg havt et Sammenstød med Dampskibet "Cimbria", hvorved Skonnerten mistede sit Bougspryd, og blev saa læk, at den ved Damskibets Assistence maatte bugseres ind til Land, hvor den sattes paa Grund ud for Glasværket. Damskibet har ingen Skade lidt, uden en ubetydelige Skamfilen paa Skandseklædningen, saa Reisen til Randers uden Ophold fortsattes, efter at Assistence var ydet, og det optagne Mandskab ilandsat i Helsingør.
Fra Dampskibet, der gik med de befalede Landterner paa mast og Hjulkasser [hjuldamper], observeredes Skonnerten i god Tid, hvorfor der og strax blev luvet op, men uagtet Skonnerten kom i Læ med rum Vind, og ved at holde sin Cours eller bære af, var gaaet langt frie af Damskibet, lagdes den paa en Gang op mod Vinden, tvers for dette, der, uagtet Maskinen strax blev standset, dog endnu havde saa meget Fart, at et Sammenstød, enskjøndt al anvendt Opmærksomhed fra Dampskibets Side, ikke kunde forhindres." 
Malling, Niels (I7)
 
21 "Store Steenkul,
fortrinlige til Kakkelovns-Brug, faaes hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
22 "Til Leie kan erholdes 8 Tdr. Land udenfor Aarhuus Frederiksport [Frederiks Allé, matr. nr. 5a?].
Paa Englodden
avles aarlig 8 a 10 Læs Hø.
[RN9002] A. Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
23 "Afsagde Domme i Høieste-Ret
Mandagen den 18 Fabruarii [18-02-1793].
Uldall. No. 401.
Hostved.
[RN9047] Ane Marie Hasle, afg. [afgåede, døde] [RN9009] Niels Mortensen Mallings Efterl. [efterlevende ægtefælle] c. Kiøbmand Jens Schibbye [Jens Skibby]
Samtlige den 3 Junii 1785 [03-06-1785] til de Fattiges Inspecteurer i Aalborg pantsatte [RN9096] Thomas Mallings Ejendomme og Effecter, bør i Forhold til deres udi Auctions- Forretningen af 2 Dec. 1790 [02-12-1790] vedtagne Værdie concurere [indgå] til skadesløs Betaling af de Fattiges Fordring, hvorefter det der overskyder fra Gaardens Værdie, bør tilfalde Citantinden [RN9047], som næste Pandte berettiget til samme, og det der overskyder fra Leievaaningerne og de i samme saavelsom i Gaarden værende Kakkelovnes Værdie bør tilfalde Jens Schibbye til Afbetaling af hans Fordring, ifølge den ham ved Pante Obligation af 7 Juni 1788 [07-06-1788] tillagde 3die Prioritets Pante-Rettighed. I det øvrige forbeholdes Parterne deres Ret til Opbudsboet [fallitbo] i Følge deres Fordringers og ihændehavende Forskrivningers Beskaffenhed. Denne Processes Omkostninger ophæves. Til Justitskassen betaler Contra-Citanten [Jens Skibby] som Tabende 5 Rdlr."

[RN9096] Thomas Malling har den 03-06-1785 pantsat sin gård, nogle lejeboliger og andre værdier [kakkelovne m.m.] med en 1. prioritet til de Fattiges Inspektører i Aalborg.
Efterfølgende pantsætter Thomas gården med en 2. prioritet til sin stedmor Ane Marie, og den 07-06-1788 pantsætter han lejeboligerne samt kakkelovnene her og i gården med en 3. prioritet til købmand Jens Skibby.
Thomas er åbenbart gået fallit, for hans ejendomme og værdier sættes på auktion den 02-12-1790. Højesterets kendelse afgør, at auktionens udbytte først skal gå til at dække de Fattige Inspecteurers 1 prioritet i gården. Det overskydende udbytte fra salget af gården skal gå til at dække Ane Maries 2. prioritet.
Udbyttet fra salget af lejevåningerne og de heri og i gården værende kakkelovne skal tilfalde Jens Skibby til afdrag på hans 3. prioritet jf. panteobligationen af 07-06-1788.
Herudover bevarer parterne deres rettigheder i fallitboet i henhold til deres fordringer. Omkostningerne ved retssagen ophæves, og Jens Skibby betaler som tabende part 5 rdl. til statskassen. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
24 "Aarhuus
Smakkefarten imellem Aarhuus og Calundborg.
Indpasserede.
...Kiøbmændene J. Raae, [RN9001] Malling og Sødring..." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
25 "Aarhuus Kirkenyt
Døbte i Domkirken i Juni 1825:
Skipper Jens E. Møllers Datter, Ane Jensine Marie, Fadd.: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. A. Schmidt, Kbmdene. P. Herschind, P. Mørch og J. Schmidt." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
26 "Aarhuus Kirkenyt
Døbte i Domkirken:
Viinhandler og Kirkeværger Fulling en Datter, Jacobine Marie, Fadd.: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. A. Schmidt, Pastor Hertel, Kjøbmændene L.C. Meulengracht, M. Bech, J. Schmidt, Værthuusholder P. Munch, Handelsassistent M. Galthen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
27 "Aarhuus Kirkenyt
i Juli Maaned.
Døbte i Domkirken: Afdøde Capt. Langballes Datter, Juliane: Fadderne: [RN9022] Mad. Malling, Jfr. Bøgh, Kbm. Røgind, [RN9196] J.P. Schmidt og [RN9045] C.B. Frausing." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
28 "Aarhuus Kirkenyt.
Døbte i Domkirken i Julii 1825:
Krigsraad Knudsens Datter, Christiane Amalia, Fadd.: [RN9022] Madame Malling, Mad. Kragh, Justitsraad Clemmentsen, Capitain Albrecht, Tobaksfabrikør Siegumfeldt, Kbmd. P. Herschind jun., Over-Toldbetjent Bull." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
29 "Aarhuus, 23de Januar [23-01-1865].
- Vi have bragt i Erfaring, at [RN9034] Captain N. Mallings Enke har besluttet at oprette en Badeanstalt i større Stiil i sin Gaard [Dynkarken 41, matr. nr. 54], og at hun kan gjøre det med forholdsviis mindst Bekostning synes at følge af, at den nye Badeanstalt, ved at sættes i Forbindelse med det af hende hidtil drevne Dampbrænderi, samtidig kan paa hensigtsmæssige Maade benytte Dampen og Vandet, uden at nye Udgifter gjøres nødvendige til de derhen hørende bekostelige Apparater. Det er navnlig russiske Bade, hvorom Talen har været, men sandsynligvis ville ogsaa almindelige lunkne og varme Bade kunne blive at erholde der.

Gaarden [Dynkarken 41, matr. nr. 54], hvori Etablissementet agtes oprette, er beliggende paa Mindegade i Nærheden af Havet, og det synes vel derfor naturligt, at dersom Havvandet uden større Vanskelighed eller Udgift kunde indledes, burde dette skee, hvilket vistnok kunde blive til [RN9034] Eierindens Fordeel, thi lunkne Søbade ere til de fleste af Aarets Tider at give Fortrin for alle andre. Det vilde være ønskeligt, at denne Fru Mallings Plan ikke endnu maatte støde paa Hindringer; thi det maa dog vistnok ansees for et stor Gode, og hørende ind under den Slags gavnlige Foretagendeder, som selv Communer have understøttet med Pengemidler, for at være i Besiddelse af en Badeanstalt, der tilfredsstiller de almindelige Fordringer, som Reenligheds-, Hygieiniske og Sygdomshensyn gjøre uafviseligt nødvendige.

- Lunkne og varme Bade have i den senere Tid alene været at erholde hos Hr. Barbeer Warberg; men hans Locale er meget indskrænket, og russiske Bade, som ikke Faa have faaet kjære, have i længere Tid slet ikke været til at erholde her i Byen, paa Grund af, at den af afdøde Capt. M.G. Bech i sin tid oprettede Anstalt er bleven nedlagt. Samme Anstalt bestod i en Række af Aar; men i Forhold til dens Udgifter var Søgningen aldrig tilstrækkelig, hvortil ogsaa maatte bidrage, at Prisen for disse Bade var temmelig høj, - af den Grund, at ikke Opretteren skulde lide for stort Tab. Saalænge Anstalten bestod var Byen i Taknemmelighedsforhold til hiin vor virksomme Medborger, som meest af Interesse for Sagen og næppe nogensinde med Fordeel holdt Tingen gaaende.

[RN9034] Enkefru Mallings Etablissement, der, som nævnt, vil blive indrettet i det Større og tilbyde forskjellig Comfort, vil formeentligen ogsaa kunne levere Badene til en noget billigere Priis, og derved befordre en større Brug af samme." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
30 "Aarhuus, 26de Juli [26-07-1856].
- Onsdagen den 23de. ds. [23-07-1856] afsluttedes de offentlige Examina i den herværende Cathedralskole med den sædvanlige Translocationshøitidelighed. Skolens Rector, Hr. Prof. Blache, indledede Handlingen ved en kort Fremstiling af den lærde Skoles Væsen, Plan og Øiemed i de forskjellige Tidsaldre, og tog, efterat have bekjendtgjort Prøvernes Udfald, Afsked med de fra Skolen dimitterede Disciple. Til Universitetet afgik denne Gang følgende 9 Kandidater: L.M. Valeur og F.E. Sørensen med første Characteer, S.J.G. Mohr, J.W.E. Edsberg, E.Th. Bloch, A.Th. Grarup og H.C.E. Carstensen med anden, og [RN9008] R. Malling samt J. Teilmann med tredie Characteer." 
Malling, Rasmus (I8)
 
31 "Aarhuus, 27de Januar [27-01-1863].
Inat og idag [27-01-1863] har der atter her raset en voldsom Storm, der har forvoldet megen Skade paa Bygninger, Plankeværker ec. Det saakaldte gamle Exerceerhuus udenfor Mindeporten [Spanien 9, matr. nr. 48] er omblæst, ligesom ogsaa Gautiers Circus i "Sommerlyst". Desværre vil man vist atter erfare sørgelige Efterretninger fra Søen." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
32 "Aarhuus, 30te Marts [30-03-1855].
Her ligge 5 Skike udenfor Isen, nemlig: "Caroline", Capt. Tancke, tilh. J.H. Agerup hersteds, "Kjerstine", Capt. Broch, tilh. Hans Broge ibd., "Mette Kjellerup", Capt. Michelsen, tilh. [RN9007] N. Malling ibd., "Dorthea", Capt. Rasmussen, tilh. Tanggaard ibd., og "Svanen", Capt. Christensen, af Frederikshavn, alle ladede med Kul. Indeisningen er paabegyndt igaar Eftermiddags [29-03-1855], og ventes at kunne være tilendebragt imorgen [31-03-1855]. Længst ude, hvor Skibene ligge, omtent en Fjerdinvei [1.883 m] fra Havnen, skal Isen være 8 T. [8 tommer=21 cm], og længere inde over en halv Alen [31,4 cm] tyk." 
Malling, Niels (I7)
 
33 "Aarhuus, den 11te Novbr. [11-11-1848].
Briggen "Ægir", der løb af Stabelen her i Efteraaret, tilhørende dHrr.
[RN9002] Malling og [RN9179] Gaarn, og ført af Sidstnævntes [RN9181] Søn, er idag afgaaet herfra til England, osv." 
Malling, Andreas (I2)
 
34 "Aarhuus, den 16de Januar [16-01-1861].
- Af Skatteligningen for 1861 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 21 rdr. 24 sk. skat af næring, 212 rdr. 48 sk. af formue, ialt 233 rdr. 72 sk. (0,5% af de samlede skatter).

RN9002 købmand A. Malling er ikke nævnt på listen. På listen for 1862 er han opført med en samlet skat på 52 Rdr. 16 sk., hvilket indikerer, at han i 1861 har ligget lige under grænsen på 50 rdr.

"Næringsskattens Beløb er 5164 Rdr., Formueskattens 29,275 Rdr. Samtlige Communeskatter beløbe sig her i Byen iaar til 52,207 Rdr." 
Malling, Niels (I7)
 
35 "Aarhuus, den 18de Marts [18-03-1867]
Aarhuus Amts 1ste Skyttekreds (Aarhuus)
afholdt forrige Søndag [10-03-1867] sin aarlige
Generalforsamling paa Raadhuset. Til
Kredsformand gjenvalgtes eenstemmmig Capt. Svane.
Til Medlemmer af Kredsbestyrelsen valgtes:
Overlærer Kraiberg, Kjøbmændene Reventlow
og [RN9002?] Malling, Lieutn. Møller,
Kjøbmand Nørretranders, Telegraphbestyrer
Jermiin, Conditor Bæhr og Handelsfuldmægtig
Wærum." 
Malling, Andreas (I2)
 
36 "Aarhuus, den 20de Februar [20-02-1857].
- Ifølge Opfordring og andre Communers Exempel meddeles herved Aarhuus Kjøbstads personelle Skatteligning-Liste [listen over de personlige skatter] for indeværende Aar [1857] (indtil en Skatteydelse af mindst 50 Rdr.):"

Den 4. højeste skatteyder er RN9007 købmand N. Malling med 21 rdr. 4 sk. skat af næring, 346 rdr. 84 sk. af formue, ialt 367 rdr. 88 sk. (0,7% af de samlede skatter).

Den 9. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 12 rdr. 60 sk. af næring, 192 rdr. 68 sk. af formue, ialt 205 rdr. 32 sk. (0,4% af de samlede skatter).

"Communeskatternes hele Beløb er 49,666 Rdr. 72 sk. For 1856 udgjorde Communeskatterne 36,595 Rdr. 60 sk.; altsaa ere de iaar forhøiede med 13,071 Rdr. 12 sk." 
Malling, Niels (I7)
 
37 "Aarhuus, den 23de Februar [23-02-1858].
- I Lighed med forrige Aar meddeles herved Aarhuus Kjøbstads personelle Skatteligning-Liste [listen over de personlige skatter] for indeværende Aar [1858] (indtil en Skatteydelse af mindst 50 Rdr.):"

Den 4. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 22 rdr. 8 sk. skat af næring, 330 rdr. 0 sk. af formue, ialt 352 rdr. 8 sk. (0,7% af de samlede skatter).

Den 11. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 13 rdr. 24 sk. af næring, 183 rdr. 32 sk. af formue, ialt 196 rdr. 56 sk. (0,4% af de samlede skatter).

"Communeskatternes hele Beløb er 51,413 Rdr. 39 sk. For 1857 udgjorde Communeskatterne 49,666 Rdr. 72 sk.; altsaa ere de iaar forhøiede med 1746 Rdr. 63 sk." 
Malling, Niels (I7)
 
38 "Aarhuus, den 27de Januar [27-01-1860, skatteligningen for 1859 fremgår af Vejviseren det pågældende år].
- Af Skatteligningen for 1860 meddeles herved et Uddrag over Byens høiest beskattede Indvaanere, indtil en Skatteydelse af 50 Rdr.:"

Den 3. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 360 rdr. af formue, ialt 383 rdr. 12 sk. (0,7% af de samlede skatter).

Den 60. højeste skatteyder er RN9002 købmand A. Malling med 11 rdr. 54 sk. af næring, 100 rdr. af formue, ialt 111 rdr. 54 sk. (0,2% af de samlede skatter).

"Næringsskattens Beløb er 5,592 Rdr. 75 sk., Formueskattens 33,410 Rdr. Communeskatternes hele Beløb er 55,753 Rdr. For 1859 udgjorde de 49,107 Rdr.; altsaa ere de iaar forhøiede med 3,646 Rdr." 
Malling, Niels (I7)
 
39 "Aarhuus, den 3die Decbr. [03-12-1859].
Efter hvad vi have bragt i Erfaring har Communalbestyrelsen, forinden den udmeldte Mænd til paa Communens Vegne at overvære Besigtigelsen af Jernbanelinien m.v. [jernbanen Aarhus-Randers], udtalt som sin Anskuelse, at Banegaardens [Hovedbanegården] Henlæggelse Nord for Byen er af Vigtighed for denne i sin Heelhed som Commune, og at den derfor maatte ønske, at de udvalgte Mænd anvende deres Indflydelse paa Opnaaelsen heraf, hvis dette ikke skulde være paatænkt."
[Et forgæves ønske, den efterfølgende besigtigelse afslører, at Staten allerede har valgt at placere banegården lige syd for sognegrænsen mellem Aarhus og Viby Sogn på sidstnævntes jord.] 
Malling, Andreas (I2)
 
40 "Aarhuus, den 3die Januar [03-01-1840].
Ved den idag [03-01-1840] stedfundne Borgerforsamling paa Raadhuset for at vælge nye Borgerrepræsentanter og Ligningsmænd i de afgaendes Sted bleve valgte: Hr. Oberst Ridder v. Høegh-Guldberg (der for kort siden havde taget Borgerskab), Kjøbmand J.P. Hald (der var blandt de afgaaende), og Feldbereder P. Weis. Tillige blev der valgt tre Ligningsmænd, nemlig Kbm. H. Gjedding, S. Lind (der var blandt de afgaaende) og [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
41 "Aarhuus, den 6te Februar [06-02-1862].

[Listen indledes med en beskrivelse af skattegrundlaget: grundtaksten, gadearealet, assurancesummen, næring og brug, formue og lejlighed (en form for ejendomsbeskatning), hartkornet (beskatning af landbrugsjorden) og Frue Kirkes vedligeholdelse samt en forklaring på de væsentligste stigninger: Fattigvæsenet, ny gade mellem Studsgade og Nørregade [Nørreport] og inddæmning ud for Grønlandsgade.]

"Communens samlede Udgifter for dette Aar ere calculerede til c. 69,600 Rdr., hvoraf, efter at Indtægterne af Byens faste Eiendomme m.v. ere fradragne, det formodede Deficit [kasseunderskud] af c. 59,000 Rdr. er paalignet Skatteyderne og fordeelt saaledes:...paa Næring og Brug c. 5,850 Rdr., paa Formue og Leilighed c. 36,000 Rdr..."

- Nedennævnte Skatteydere ere ansatte for et Skattebeløb paa Næring og Formue af over 50 Rdr., nemlig:"

Den 6. højeste skatteyder er RN9007 kaptajn, købmand N. Malling med 23 rdr. 12 sk. skat af næring, 257 rdr. 48 sk. af formue, ialt 280 rdr. 60 sk. (0,7% af de samlede skatter for næring og formue).

RN9002 købmand A. Malling er opført som en af de laveste beskattede med 9 rdr. 24 sk. af næring, 42 rdr. 88 sk. af formue, ialt 52 rdr. 16 sk. (0,1% af de samlede skatter for næring og formue). 
Malling, Niels (I7)
 
42 "Aarhuus, den 6te Juli [06-07-1848].
I en Tid af 14 Dage ere her løbne to Skibe af Stabelen, nemlig en Skonnert, drægtig 51 C.ommerce Læster [51 Kommercelæst = 132,6 tons], bygget af vor bekjendte dygtige Skibsbygmester Thomsen for egen Regning, og en Brig, 92 Commerce Læster [239,2 tons, Ægir] af Skibsbygmester Hoyer, for et Interessentselskab, efter Forlydende Kmd. R. Schandorff og [RN9002] Andr. Malling samt [RN9179] Skibskaptajn Gaarn sen.

"8.7 [08-07-1848] Briggen "Ægir", som i Onsdags [05-07-1848] løb af Stabelen, skal være et af de største Skibe, som i lang Tid er blevet bygget her, og iflg. Kyndiges Dom være et ganske fortrinligt Fartøi, saa ved denne sin Debut, har Skibsbygmester H. Hoyer altsaa afgivet et hæderligt Vidnesbyrd om sin Dygtighed. Vor By er altsaa nu i Besiddelse af to udmærkede Mænd i dette Fag."

[Kommercelæst: indtil 1867: 150 kubikfod, og dertil svarende normalvægt 2600 kilogram; efter 1867: 2 registertons. Kilde: ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
43 "Aarhuus, den 7de Decbr. [07-12-1859].
Med Besigtigelsen af Jernbanelinien [Aarhus-Randers] fortsattes igaar [06-12-1859 fra Aaby] indtil Aarslev Mølle, hvorfra man altsaa idag [07-12-1859] gaar videre. Ved Brabrand bliver det første Stationssted herfra Byen." 
Malling, Andreas (I2)
 
44 "Aarhuus.
Her paa Rheden ere ankomne: ...Capt. og R. Nielsen fra Bordeaux med Vine til Hr. Kbm. Fulling og Flere her i Byen (Skibet er [RN9001] Hr. Kbm. Mallings)." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
45 "Aarhuus. Atter har vi her havt en farlig Ildebrand, og atter havt det Held i Ulykken, at det var ved Dagen og i stille Veir. I Søndags Efterm. Klokken 4 ½ [20-12-1835 kl. 16.30] brød en stærk Ild pludseligt ud igjennem Taget paa [RN9007] Købmand Mallings Gaard ved Mindeporten, men ved vort raske Brandvæsens hurtige Hjelp blev Ilden lykkelig sluttet uden at grib videre om sig. Branden var kommet fra Kjøllen [ovnen til tørring af kornet]." Malling, Niels (I7)
 
46 "Af en Fortegnelse over de jydske Skibsrhedere erfares, at i Aarhuus eiede ved Udgange af f.A. [31-12-1859] J.H. Agerup 6 Skibe med Drægtighed af 244 C.-L., C. Langballe 3 Skibe med 182 C.-L., H. Tanggaard 4 Skibe med 142 1/2 C.-L-, [RN9002] A. Malling og H. & F.C. Schandorff 2 Skibe med 127 C.-L.[330,2 tons], og H. Broge [Hans Broge] 2 Skibe med 101 1/2 C.L."

[Kommercelæst: indtil 1867: 150 kubikfod, og dertil svarende normalvægt 2600 kilogram; efter 1867: 2 registertons. Kilde: ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
47 "Af [RN9001] Kiøbmand Hr. R. Malling er indsendt til Fattig-Cassen 1 Rdr., som 3de Bønder har maattet betale for skiødesløs Omgang med Ild i hans Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Aarhuus Fattige Commission den 7de Julii 1806 [07-07-1806]." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
48 "Afdreiede Metal-Mortere med Stødere, samt [firkant vist vandret] Spøttebakker af Jern med Messing Foring, faaes hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
49 "Afg. fra Khvn. i Morges Kl. 5. Ank. Efterm. Kl. 5 1/4 [17.15]... 23 Dæk passagerer - ialt 161 Passagerer" Malling, Niels (I7)
 
50 "Afgrøden af 6 Skpr. Land [4.140 m2], besaaet med Rug, og et Stykke Eng, hvorpaa avles 2 a 3 Læs Hø, kan faaes tilkjøbs hos [RN9002] A. Malling."

[Med henvisning til engarealet er der formodentlig tale om jorden vest for Frederiks Allé, som Malling oprindeligt lejede og senere hen købte.] 
Malling, Andreas (I2)
 
51 "Alle de, som ere i Besidelse af [øl] Ankere fra [afgåede RN9007 kaptajn Niels Malling] afg. Capt. Mallings Ølbryggeri, bedes godhedsfuldt om at levere dem tilbage snarest muligt. [RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann alias Mallings Enke]"

[Vi kan ud af teksten se, at Niels som en del af købmandshandelen har produceret øl, men ikke om det har haft så stort et omfang, at det har gået under navnet Mallings Ølbryggeri. I datiden blev alle navneord skrevet med stort.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
52 "At Byraadet har tillagt den over Gartner N. Webers Ejendom Matr. nr. 5b og 5c af Aarhus Markjorder fra Marselisborg i lige Forlængelse af Jægergaardsvej nye anlagte Gade Navn "Ewaldsgade" skal man herom meddele." Malling, Rasmus (I4)
 
53 "At jeg fra Dags Dato [14-09-1830], har overdraget den af mig hidtil førte Handel til min Søn [RN9007] Niels Malling, og at samme af ham fortsættes for hans Regning allene, undlader jeg ikke hermed at bekjendtgøre, hvorved jeg tillige gjentagende anmoder de af mine Handelsvenner og Bekjendte, som endnu skylder mig Regningskrav for bekomne Vare, snarligst at afgjøre samme med min Søn, som herved qvitterer paa mine Vegne.
Aarhuus, den 14de Septbr. 1830 [14-09-1830]
R. Mallings Enke [RN9022 Cecilia Maria Kaarsberg].

I Forbindelse med ovenstaaende Avertissement anmodes de, som skylder for bekomne Vare, hidrørende fra den af min [RN9022] Moder hidtil førte Handel, snarligst at afgjøre samme med mig, hvorved jeg tillige anbefaler mit Vare Udsalg bestaaende af:

Forskjellige Dimentioner flad svensk & norsk Stangjern, Jern [vist med to kantede vandrette paranteser udtryk for H-jern eller I-jern?], valset og smeddet Baandjern, Boltjern, Ege Huustømmer, Fyr & Gran Tømmer, tørre Fyr & Gran Planker og Brædder, Lægter, tørre Egeplanker, bedste Liebauer Hør [til tøj], flere Sorter Hamp [til tovværk], Hør & Hampeblaar [affald fra hør og hamp], Liverpool, St. Ybes- og ægte Lyneborg Salt, norsk, finsker og stettiner Glas, valsede Kobberplader og Bonde, Bielæggere, 2 & 3 Etage Kakkelovne, bedste Kalk, Tagsteen, gammel St. Croix Rom, Beeg, Tjære etc. forsikkrende den reelleste Behandling forenet med muligst billige Priser.
Aarhuus, den 14de September 1830 [14-09-1830]
[RN9007] N. Malling." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
54 "At jeg i min eiende Gaard No. 341 paa Mindegade [Mindegade 6, matr. nr. 96] har etableret mig som Købmand, og Tirsdag den 21. ds. [21-05-1839] aabner mit Udsalg af Colonialvare samt Tømmer, Brædder, Jern, Steenkul, med videre, og tillige gjør Indkøb af Landets Producter [han køber landbrugets varer].
Alt til almindelige gangbare Priser, dette giver jeg mig herved den ærbødige Frihed at bekjendtgøre.
Aarhuus, den 19. Mai 1839 [19-05-1839]
[RN9002] Andreas Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
55 "At min kjære Tante [RN9217] Christiane Linnemann igaar Eftermiddag [30-03-1887] er afgaaet ved Døden, bekjendtgjøres herved for Slægt og Venner. Aarhuus, d. 31. Marts 1887 [31-03-1887] [RN9036?] N. Malling [ugift]
Begravelsen finder Sted fra Kapellet paa den nye Kirkegaard [Nordre Kirkegård] Mandagen den 4de April Kl. 1 ½ [04-04-1887 kl. 13.30]."
Kilde: Aarhus Stiftstidende 31-03-1887 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
56 "At Undertegnede ere blevne enige om fra Søndagen den 24de November [24-11-1872] indtil videre at lukke vore Boutiker hver Søndag Aften Kl. 8 [20.00], tillade vi os herved at bekjendtgjøre.
Aarhuus, den 19de Novbr. 1872 [19-11-1872].
Carl Poulsen. L. Andersen. A.R. Petersen.
A. Petersen. Hans Schriver.
[RN9034] N. Mallings Enke" 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
57 "At vor kjære lille [RN9206] Mette Johanne Heine Malling i Nat er indgaaet til den evige Fred, bekjendtgøres herved.
Aarhuus, den 15. November 1876 [15-11-1876]
[RN9005] Petrea Malling f. Heine. [RN9004] R. Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 15-11-1876 
Malling, Mette Johanne Heine (I206)
 
58 "Auction. Efter [RN9001?] Hr. Kiøbmand H. Mallings Forlangende bliver ved Auction Mandagen den 8de Maii førstkommende om Eftermiddagen Kl. 3 slet [08-05-1809 kl. 15] bortsolgt paa Aarhuus Brygge [havnen] en norsk fyrre Træslast bestaaende af:
circa 26 Tylter lange [312], maaler i cubic fra 7 til 11 Tom [0,12 til 0,18 l] .
6 Dito [Tylter, 72 stk.] Paaler [stænger?] fra 14 til 28 Fod lange [439 til 878 cm], Dito [cubic] fra 4 til 7 Tom [0,07 til 0,12 l] .
1600 Planker fra 6 til 16 Fod lange [188 til 502 cm], Dito [cubic] 2 1/2 a 3 Tom. tykke [0,04 til 0,05 l] .
Alt efter de Conditioner som paa Auctionsstedet nærmere skal blive bekiendtgiort. Lysthavende behager at indfinde sig bemeldte Tid og Sted. Aarhuus, den 4de Maii 1809 [04-05-1809]. Auctionsdirectionen.

[1 tylt=12 stykker, brugt som enhed ved salg af tømmer, brædder. kilde: ordet.dk] Bielker fra 10 til 24 Fod [314 til 753 cm] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
59 "Beboelses-Leiligheden i Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], ligeoverfor Jernbanegaarden [det er første gang, vi ser denne reference], bestaaende af 8 rummelige Værelser foruden Kjøkken, Spisekammer og Domestik-Værelser samt endeel ydre Beqvemmeligheder, kan til April [01-04-1862] faaes tilleie af
[RN9007] N.Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
60 "Bedste rinhske Møllestene, og engelske Sandstene, af forskjellige Dimensioner, faaes billig hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
61 "Bekendtgørelser.
Det blev min tunge Pligt at bekjendtgøre for fraværende Familie og Venner:
at det har behaget Gud i Dag [18-07-1826] at bortkalde til et bedre Liv, til rene Aanders salige Samfund, min evig uforglemmelige dyrebare Mand, [RN9001] Købmand Rasmus Malling i en Alder af 59 Aar.
I mange Aar, men i Særdeleshed det sidste, havde han kjæmpet med alle de med en ulægelig Steensmerte [blæresten, galdesten eller nyresten] forbundne Lidelser, men hans sidste Øieblikke var den blideste overgang, og liig den vederkvædende Søvn, der overfalder den trætte Vandrer efter en møiefuld Dag.
Enhver som kjendte vor indbyrdes huuslige Lykke vil føle vort Tab og skjænke mig og vore tvende [RN9007, RN9002] Børn, fra hvilke han, ak for tidlig! bortvandrede, deres Medlidenhed.
Kun den Tanke trøster mig, der i saa mangt et ængsteligt Øieblik har været Vidne til hans haarde Kamp: Han har nu Roe. Ja
Den Gode slumrer nu i Fred,
Saa froe han hørte Dødens Bud:
Thi han fandt Naade hos sin Gud.
Aarhuus, den 18. Juli 1826 [18-07-1826]
[RN9022] C. M. Malling f. Kaarsberg"
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 18-07-1826 og 22-07-1826

"Aarhuus
Atter har Aarhuus tabt en af sine solideste, virksomste og agtværdigste Borgere ved [RN9001] Kjøbmand Rasmus Mallings Død i disse Dage [den anden var måske RN9049 Andreas Korsberg død den 08-07-1826]. At man dybt føler Savnet af denne i saa mange Henseender i vore Dage højstsjeldne Mand, derom vidnede ogsaa præget i alles Aasyn den 24 Julii [24-07-1826], da hans jordiske Levninger bleve bragt til Domkirken, hvor hans Liig blev bisat [for efterfølgende at blive begravet på Søndre Kirkegård]. Et talrigt Følge af Byens Embedmænd og Borgere, saavelsom mange Uindbudne af Byen og fra Landet hædrede hans Liig ved at følge det did. Alle Skibene i Havnen flagede, og mange Søemænds taarefyldte Øine vidnede om deres Sorg og deres Tab. Ved Domkirkegaardens Grændse modtoges Liget med en høitidelig Sørgemusik, foranstaltet af den salig Afdødes ven, Hr. Kirkeværge Fulling, og under Bisættelsen blev der opført en sædeles smuk Sørgemusik fra Orgelet. Hs. Høiværdighed Hr. Stiftsprovst Studsgaard fremsagde efter Jordspaakastelsen nogle skjønne ord, der fandt en tro Gjenklang hos alle dem der kjendte den salig Hendengangnes sjeldne Værk. Liget bisattes i Domkirkens Korsgang under det der hængende smukke Skib, som Aar 1720 blev skjænket til kirken af 10 Søemænd og Aarhuus Borgere. Dette Skib var med sort Flor dekoreret, og paa et af dets Flag anbragt den skjønne Tanke: "Held hver som kom i Fredens Havn!"
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826

"(Forlangt indrykkelse)
Over afgangne [RN9001] Kiøbmand Malling.
Aarhuus tabte i Kiøbmand Rasmus Malling en af sine solideste og meest agtbare Handelsmænd: ophøiet over Titelprunk, ved Redelighed, Arbeidsomhed, Bestemthed, Tienstagtighed og Ordholdenhed, høstede han sin Løn i Guds Velsignelse og fand Agtelse her; i himmelsk Glæde og Salighed vil han høste den hisset."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826

Sejrs kommentar til de Aarhuus Stiftstidendes og de indsendte omtaler af Rasmus Malling bragt i avisen i juli 1826:

"I Omtalen af [RN9001] Rasmus Malling i Anledning af hans Død er det betegnende for Tidens Stil, at saavel Avisens egen som de indsendte Indlæg særlig taler om hans "sjeldne Værd" og Fortræffelige Egenskaber, men saa at sige ikke forsøger at give nogen Karakteristik af dem eller blot at meddele biografiske Data som Baggrund."
Kilde: Sejrs Sedler 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
62 "Bekiendtgiørelser.
Den aarlige Gave af Aarhuus Bye til danske Sømænd i engelsk Fangenskab have vi undertegnede for Halaaret fra 1st Novbr. 1810 [01-11-1810] til 1ste Maii 1811 [01-05-1811], under sidstafvigte 28de Junii [28-06-1811] oversendt Hr. Justitsraad Smith, Chef for Søe-Statens Commissariats-Contoir i Kiøbenhavn, med 380 Rdlr. 24 sk., og for samme modtager saadant Beviis:
"Ærbødigst erkiendes Modtagelsen af de 380 Rdlr. 24 sk., som mine Herrers Høistærede af 28de f.M. [28-06-1811] bragte mig til vore uheldige Landsmænd i engelsk Fangenskab. Kiøbenhavn, den 6te Julii 1811 [06-07-1811].
ærbødigst Smith.
Til de Herrer Bechmann, [RN9001] R. Malling, C. Smidth, Studsgaard, [RN9107] S.J. Schmidt og H. Beck i Aarhuus."
Hvilket vi herved have den Ære at bekiendtgiøre denne Byes respective Indvaanere til behagelig Underretning.
Aarhuus, den 10de Julii 1811 [10-07-1811].
N.K. Bechmann. [RN9001] R. Malling. C. Schmidt. Studsgaard. [RN9107] Søren J. Schmidt. H. Beck." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
63 "Bekiendtgiørelser.
Efte en kort Brystsvaghed [tuberkulose], behagede den almægtige Gud i Gaar Middags [26-02-1822] at kalde fra dette Jordiske til sit himmelske Rige, min Handelsbetient Anders Kierkebye, i sin blomstrende Alders 29de Aar. I fiorten samfulde Aar har han tient ved mine Handelsforretninger, viist troe Omhyggelighed og Retskaffenhed ved alle Leiligheder i Særdeleshed da Sygdomstilfælde saa ofte har trykket mig [Rasmus havde også problemer med sit helbred i flere år før hans død i 1826]. Han modtager nu den Høiste Løn [i Himmeriget]. Som hans Vandel var og [også] hans Overgang [sine sidste dage], (uden synderlige Smerter) rolig og blid. Fred med hans Aske! [hensmuldrende levninger] Dette sørgelige Overgangs Budskab giver jeg mig den Ære at anmelde for den sal. Afdødes fraværende Forældre, Familie og Venner.
Aarhus den 27de Febr. 1822 [27-02-1822].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
64 "Bekiendtgiørelser.
Efter allerhøieste Resolution bliver Onsdagen den 26de Junii om Eftermiddagen Kl. 2 slet [26-06-1811 kl. 14] ved offentlig Auction bortsolgt circa 250 Tdr. engelsk Steenkul i [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Mallings Gaard ved Mindet [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Conditionerne bekiendtgiøres paa Auctionsstedet, hvor Liebhaverne behagelig til bemeldt Tid ville give Møde.
Aarhus, den 23de Junii 1811 [23-06-1811].
Auctionsdirectionen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
65 "Bekiendtgiørelser.
Efter Hr. Pastor Borups Opfordring, ere følgende Gaver indkomne til den ved Caution ruinerede Gaardmand Anders Wistisen i Plougstrup [ved Hedensted?].
... [RN9001] Kiøbmand Malling 2 Rd...
[i alt] 423 Rd. 3 M.
Af hvilken Summa, 300 Rdlr. blev afsendt til Hr. Pastor Borup med sidste Agepost.
N. Lund
Eier af Aarhuus Stifts Adressecontoir." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
66 "Bekiendtgiørelser.
Fortsættelse af Medlemmerne i det oekonomiske Selskab for Aarhuus Amt:
Aarhuus.
... [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Malling [som har indbetalt et indskud på 10 Rdlr. og betaler et årligt kontingent på 5 Rdlr]...
[ialt udgør indskuddet 1.678 Rdlr. og kontingentet 638 Rdlr.]
Aarhus, den 10de Martii 1810 [10-03-1810].
Güldencrone, Stiftsamtmand over Aarhuus Stift.
Birch, Biskop over Aarhuus Stift.
Carøe, Justitsraad og Herredsfoged.
Secher, Provst.
Schumacher, Bye- og Herredsfoged.
J.H. Larsen, 2den ref. Kapellan ved Domkirken i Aarhuus." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
67 "Bekiendtgiørelser.
Torsdagen d. 17de Julii Kl. 2 Eftermiddage [17-07-1817] sælges ved offentlig Auction ved Havnens søndre Side, et Partie Svenske Brædder, hvortil Liebhaverne behager at møde.
Aarhuus d. 14de Julii 1817 [14-07-1817].
[RN9001] Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
68 "Bekiendtgjørelser.
Efter den af undertegnede i Aarhuus Stiftstidende skeete Opfordring er til de brandlidte Tjenestefolk paa Lyngbyegaard indkommen følgende milde Gaver:

... [RN9022] Mad. Mallings Tjenestefolk 2 Rbd...

Saaledes er foruden Varer og Klædningsstykker i Alt indkommen 37 Rbd. rede Sølv og 119 Rbd. og 3 Mk. Sedler og Tegn [mønt- eller pengetegn, tegn formidlet af Rigsbanken]; hvilket ere blevne uddeelte til de Brandlidte i Forhold til deres lidte Tab. Den i Aarhuus Stiftstidende indførte Opfordring har S.T. Hr. Overkrigscommissair Elmquist [ejer og redaktør af Aarhus Stiftstidende] ladet indrykke for halv sædvanlig Betaling, og denne Anmeldelse aldeles gratis.
De brandlidte Tjenestefolk, hvis Trang herved for det meste er bleven afhjulpen, bringe ved mig de ædle Velgjørere deres oprigtige og inderlige Tak. Selv har jeg atter modtaget et Beviis paa, at der i vort kjære Danmark altid gives ædle Mennesker, der have Hjerte til efter Evne at lindre nødlidende Brødres tunge Skjæbne, og at Mange føle Sandheden af Jesu Ord: "Saligt er det, hellere at give end at tage."
Borum Præstegaard, den 7de Mai 1828 [07-05-1828].
Chr. Olrik."

["Sønnen, Thøger Lassen Althalt, arvede Lyngbygaard i 1808, og han skulle blive slægtens sidste ejer af Lyngbygaard. Efter hans død blev Lyngbygaard i 1826 købt af Johannes Friis, som indtil da havde tjent ved hæren. Han løb dog hurtigt ind i store problemer, da gårdens udbygninger brændte ned lige efter, at forsikringen af besætning og inventar var udløbet." Kilde: http://www.danskeherregaarde.dk om Lyngbygård ] 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
69 "Bekjendtgjørelser.
For at fremme et stadigt Samqvem med Hovedstaden, have Rhederierne for Jagterne:
Maren Cathrine, ført af Skipper N. Falslew,
De tvende Søstre do.do.do. J.K. Hansen,
Adonis do.do.do. J. Nyrup, og
De tvende Venner do.do.do. W.Thomsen,
forenet dem om, at disse 4 Jagter for Fremtiden skulle afgaae til bestemte Tider, saaledes at et Skib afgaaer omtrent hver 14de Dag herfra til Kjøbenhavn, et Andet fra Kjøbenhavn hertil.
DHerrer Handlende og Andre som have Gods at fo ville saaledes være sikrede en hurtig Expedition, og kunne stedse stole paa Skibenes Afgang paa de Dage der nærmere i Avisen vil blive bekjendtgjort.
Aarhuus, den 14de. Mai 1835 [14-05-1835].
C.A. Bünger. R. Schandorff. J. Røgind.
C. Bang. P.C. Kaae. J.F.W. Røse.
C.L. Schmidts Enke. L.P. Schmidt.
P. Herskind. [RN9007] N. Malling. J.P. Hammershøi.
I Henhold til Ovenstaaende afgaar Skiper J. Nyerup herfra til Kjøbenhgavn den 20de Mai [20-05-1835], ligeledes Skipper A. Falslew den 23de [23-05-1835] fra Kjøbenhavn til Aarhuus." 
Malling, Niels (I7)
 
70 "Biekendtgiørelser.
I Analogie af det allernaadigste Rescript af 18de f. M. [18-01-1813] ere Undertegnede fra høie Hr. Stiftsbefalingsmanden beordrede at sammentræde i en Committee for at regulere og vaage over Udsalgspriserne af Fornødenheder og andre i Detailhandelen forekommende Vare-Artikler her i Byen.
Samtlige Detailhandlere og Enhver her i Byen, som har Udsalg af nogen Slags Fornødenheds-Artikler, vilde derfor efter nærmere Paamindelse ved Byens Betiente, uden Ophold til os afgive de befalede Efterretninger. Committeen er samlet paa Byens Raadstue førstkommende Torsdag den 13de d.M., om Eftermiddagen Kl. 3 [13-02-1813 kl. 15] .
Aarhuus, den 6te Febr. 1813 [06-02-1813] .
N. Hviid, Petersen, Schumacher, [RN9263] P. Herskind, [RN9001] Malling, A.W. Petersen, Funder, J. Strunk, J. Frandsen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
71 "Biekendtgiørelsers.
Hvor en Deel Væresler med en meget god og fordeelagtig Have [Spanien 1, matr. nr. 52?] er at faae til leie til førstkommende Fløttetid [01-11-1809] erfares hos [RN9001] Kiøbmand Hr. R. Malling i Aarhuus." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
72 "Bikendtgiørelser.
Onsdagen den 18de Feb. sidstleden [18-02-1818], holdt det Søsterlige Velgiørenheds-Selskab her i Byen [Aarhus] dets Generalforsamling, men da Mødet ikke var saa talrigt, som man kunde have ønsket, blev Valg paa nye Direction [bestyrelse] indtil videre udsat. - Den betydelige Forøgelse Selskabet sidste Aar modtog, har sat det i den behagelige Forfatning, at Directionen kunde proponere [foreslå] det 4de Barn til Antagelse og Forsørgelse, hvilket af de Tilstædeværende blev biefaldet.
-De af Selskabets Medlemmer, som hertil ikke have afgivet deres Stemmer, og som kiendte noget særdeles trængende Barn, der efter Selskabets Grundbestemmelser [vedtægter] kan antages, ville behage inden medio marti at indsende deres Stemme til Selskabets Sekretair Kiøbm. Fulling.
Som tiltrædende Medlemmer ere indkomne i Selskabet:
...[RN9022] Mad. C. Malling med 10 Rbd. Indskud og 6 Rbd. aarlig [kontingent] [hun hører til de mest betalende medlemmer] ...
Den 24de Febr. 1818 [24-02-1818].
Directionen for det Søsterlige Velgiørenheds-Selskab
i Aarhuus."

[Det Søsterlige Velgørenheds Selskab eksisterede i midten af 1800-tallet i København, hvor det købte ejendommen Store Kannikestræde 13. Kilde: http://samf.ku.dk/fakultetet/historie/bygningshistorie/
Ud fra teksten har foreningen haft til formål at formidle uforsørgede børn anbragt i plejefamilier nutidens familieplejere.] 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
73 "Brændeviin kan faaes til 15 og 16 sk. pr. Pot [ca. 1 l], i Partier billigere, hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
74 "Børt-Fart [Afgangstiden for Færge- og Børtfarten mellem Bogense og Klakringe. Ligge for tur. kilde: ordnet.dk]
imellem
Aarhuus og Kjøbenhavn.
De hidtil paa Kjøbenhavn farende fire Jagter afgaaer for Fremtiden regelmæssig saaledes, at der hver Onsdag Aften afgaaer et Fartøi fra
Aarhuus til Kjøbenhavn,
og ligledes hver Tirsdag Aften et Fartøi fra
Kjøbenhavn til Aarhuus.
Fragten er betydeligt nedsat og vil erfares ombord, eller hos Undertegnde. - Gods kan til enhver Tid modtages, da der altid er Skib tilstæde [plads].
Ved den hurtige Samfærsel, der ved disse fire Jagter vil kunne tilveiebringes, tør vi haabe at tilfredsstille Enhvers Ønsker, og anbefale saaledes denne Børt-Fart til det Almindeliges Velvillie.
Aarhuus, den 9de Juni 1836 [09-06-1836].
[RN9007] N. Malling. J.F.W. Røse. Chr. Bang.
C.L. Schmidts Enke. 
Malling, Niels (I7)
 
75 "C. Medlemmer optagne i Repræsentantmødet Aarhuus Amt, Ning Herred.
...[RN9002] Malling, A., Proprietair til Jægergaarden..."

[Indboforsikring for værdier op til 40.000 rdr.] 
Malling, Andreas (I2)
 
76 "Copulerede i Aarhuus 24-10. [24-10-1839] :
[RN9001] Kjøbmand Andreas Malling og [RN9002] Jomfru Caroline Gaarn." 
Familie F2
 
77 "Creditorerne i Dødsboet efter [RN9034] Enkefru Kirstine Mathilde Malling og tidligere afdøde Mand, [RN9007] Capitain og Kjøbmand Niels Malling heraf Byen [Dynkarken 39-41], indkaldes herved med 3 Maaneders Varsel til at anmelde og beviisliggjøre deres Fordringer for undertegnede Skifteret.
Aarhuus Skifteret, den 4de Juni 1874 [04-06-1874]
L. Hammerich."

[Mathilde har siddet i uskiftet bo efter ægtefællen Niels Mallings død]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
78 "Da flere af Debitorerne til Aarhuus Overformynderi staae i den Formening, at Rente erlægges kun eengang pro anno i Juni Termin, saa bekjendtgjøres herved, at Renter af alle Capitalerne erlægges hvert Aars 11te Juni og 11te December Termin, hver Gang med det halve Beløb.
Aarhuus Overformynderi, den 17de Febr. 1853 [17-02-1853].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
79 "Da Frederik VI steeg i land ved et hans Besøg i Slutningen af Tyverne [1820erne], sprang en af de daarlige gamle Kanoner under Saluteringen. Et Stykke af Kanonen fløi heelt over Husene og faldt ned i Mallings Gaard i Mindegade, og et andet Stykke havde nær dræbt Kongen selv; et par mand bleve qvæstede, men dog, saavidt vides, Ingen livsfarlig." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
80 "Da slette og ondskabsfulde Mennesker vedblive at tage mine Stakitter (ja heele Fag paa engang) af mine Plankeværker som hegner for min Toft uden for Mindeporten [Vor Frue Sogn, matr. nr. 5?], saa advares disse slætte Mennesker herved ei at komme oftere, da jeg har føiet saadan Anstalt, at de i saa Fald maae tilregne dem selv hvad Skade de da vorde tilføiet [en trussel om at give dem klø].
Aarhuus, den 20. Januar 1807 [20-01-1807]
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
81 "Da vi igaar [23-01-1865] anbefalede [RN9034] Fru Mallings paatænkte Bade-Etablissement [Dynkarken 41, matr. nr. 54], vidste vi ikke, at Capt. M.G. Bechs Sønner havde besluttet at fortsætte den af deres afdøde Fader tidligere oprettede russiske Badeanstalt.

En Bekjendtgørelse i Dagsavisen indbyder til Actietegning, og ere vi i denne Sag aldeles uinteresserede. Vi ønskede kun, at vor By maatte opnaae at faa en hensigtsmæssig indrettet Badeanstalt, saavel for russiske Dampbade som for lunkne og varme Søbade." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
82 "Dagplejer P. Schandorf Nielsen en Datter: Johanne Marie. Fadd. Mad. Mørch, Jr. Schandorff. Kbmd. Agerup, Handelsassist. L. Schmidt, Handelsbetjent [RN9002] A. Malling." Malling, Andreas (I2)
 
83 "De Eligerede Borgeres Deliberationer i Forsamling med Magistraten 08-02-1819: Byen lejer til Brug for Prinds Ferdinands Dragonregiment det [RN9021?] Jens Jensen Schmidt tilhørende udenfor Mindeport beliggende Exerceer-Huus - Vedligeholdelse paahviler Ejeren.- aarlig Lejeafgift 120 Rdr. rede Sølv." 7)Byrådets Arkiv I 1. 1819 Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
84 "De mange af vore Venner og Bekjendtere, der ved Illumination hædrede vor Bryllupsfest, modtage herved vor forbindtlige Tak.
[RN9007] N. Malling. [RN9024] Jacobine Malling f. Schmidt." 
Familie F10
 
85 "De som skylde mig Regningskrav, for modtagne Vahrer, anmodes om behageligen at indbetale samme i Løbet af de første 14 Dage.
Aarhuus, den 10de Septbr. 1830 [10-09-1830]
[RN9022] R. Mallings Enke

[Det sker fordi hun den 14-09-1830 overdrager købmandsforretningen til sønnen RN9007 Niels Malling, se denne dato.] 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
86 "De ærede Venner, som ved Flagning eller paa anden Maade forskjønnede vor Bryllupsfest, aflægges herved vor hengivneste Tak
[RN9002] A. Malling. [RN9003] Caroline Malling født Gaarn." 
Familie F2
 
87 "De, der maatte være i Besiddelser af uafhentede Øltræer [øltønder eller ølankre], mrk. N.M., ville bevise mig den Godhed, derom at underrette mig.
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
88 "De, som fra 11te Decbr. f.A. [11-12-1852] staae tilbage med Renter og Kapital-Afdrag til Aarhuus Kjøbstads Overformynderi, ville behage snarest muligt at gjøre Indbetalling.
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
89 "Den 1ste August [01-08-1809], blev paa Siden af Landeveien tæt ved Halmdrup [Holmstrup i Brabrand Sogn?], lagt et Uhr fra sig med Porcelains Skive, i 2de Sølvcasser og uden om en Skildpadekasse?; ved Uhret hængte en Tombaks Kiede, hvori et lidet Signet. Den retskafne Finder, som vil levere dette Uhr til [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus, kan derfor vente en billig Findeløn." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
90 "Den af [RN9007] Capt. og Kbm. N. Malling i Aarhuus mod Direct. for Skibsforsikringsforeningen i Nørrejylland anlagte Sag, betræffende Sidstnævntes Forpligtelse til at betale ham den Skade, som hans Skonnert "Isabel", ved at strande paa Svanegrunden ved Endelave den 21de Decbr. 1852 [21-12-1852], har lidt, er forleden bleven paakjendt af Landsoverretten i Viborg, hvis Dom er saalydende: "De Indstævnte, Direct. for Skibsforeningen for Nørre-Jylland, bør til Citanten, [RN9007] Capt. og Kbm. N. Malling, betale de i den opgjorte Dispache anførte Erstatningsbeløb 237 Rdr. 47 sk. med Renter heraf fra 27de Juni 1854 [27-06-1854] indtil Betaling skeer. Processens Omkostninger ophæves. Det Idømte udredes inden 8 uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse, under Adfærd efter Loven"." Malling, Niels (I7)
 
91 "Den Beboelsesleilighed, som Hr. Commandeur Kjerulff tidligere har beboet i Stue-Etagen af min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan for Sommerhalvaaret faaes tilleie for 100 Rdr. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
92 "Den for en Tid siden i disse og flere Aviser fra Norge efterlyste Handelsbetient Engelbreth Wallentinsen, har ogsaa her krænket Giestfriheden. Uden at keende dennes foregaaende Handlemaade, modtog jeg ham paa hans Giennemreise, og efter nogle Dages Ophold i mit Huus befordrede ham til Aarhuus uden Betaling; han medtog et Gevær, med Løvte om at aflevere samme hos Hr. Wahl; men ved min Ankomst fandtes hverken Personen eller Geværet. Skulle han, imod grundet Formodning, være en skikkelig Mand, bedes han at aflevere samme hos [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Malling i Aarhuus; skulde det derimod antræffes hos nogen anden, da anmeldes herved, at det er merket: Münzer i Eckernförde; Laasen med Navnet Schaefogd; Piben er forunget nede mellem de tvende Ringe hvor Ladestokken gaar. I Tilfælde af at den ikke tilbageleveres, erklæres han for en Tyv og en Skielm.
Nygaard, i Seerup Sogn [Serup sogn], Hidsherred, den 12te Juni 1813 [12-06-1813].
H.M. Salveter. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
93 "Den forhen [16-01-1816 og 16-03-1816] i Aviserne ommeldte Baad, der fører circa 40 Tdr. Gods, lader undertegnede ved offentlig Auction bortsælge, Onsdagen den 24de April, om Eftermiddagen Kl. 2 [24-04-1816 kl. 14], med alt tilhørende Inventarium, ifølge Inventariumslisten. Baaden er beliggende ved Havnens søndre Side, hvor Liebhaverne behage at møde.
Aarhus, den 17 April 1816 [17-04-1816].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
94 "Den Gaard uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] og det derved liggende Exerceerhuus er underhaanden at faa tilkiøbs af Eieren [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind paa Broberg. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
95 "Den Huusleilighed Hr. Kjøbmand Heinr. Mertz [Heinrich Mertz] beboer i min Gaard ved Mindeporten [Dynkarken 43, matr. nr. 53], er til førstkommende Flyttetid [01-11-1842] eller forinden at erholde tilleie.
Aarhuus, den 5te Septbr. 1842 [05-09-1842] [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
96 "Den Huusleilighed i min Gaard Nr. 378 udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], som beboes af Hr. Kbm. Schandorff, kan erholdes tilleie fra først. April Flyttetid [01-04-1848]. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
97 "Den Huusleilighed, Hr. Ph.v. Leitner beboer i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan til Octbr. [01-10-1858] faaes tilleie imod en moderat Afgift af 250 Rdr. pro anno. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
98 "Den nye Kirkegaard inviedes den 2den November 1818 [02-11-1818], og herom melder Avisen for den følgende Dag:
"Byens nye Kirkegaard udenfor Brobjergporten blev igaar, da det første Liig, en Ungmø i sin favreste Rosenalder, begravedes derpaa, høitideligen indviet af Hs. Høiærværdighed Biskoppen."
Den unge Pige, hvis Grav saaledes er den første paa vor nuværende Kirkegaard, var [RN9224] Jf. Ane Schmidt, Datter af [RN9222] Kbmd. Peder Larsen Schmidt, og saaledes hørende til en af de gamle anseete og udbredte Slægter i Byen. Hun ligger begraven ved den vestlige Kirkemuur (ud til Skanderborgveien), lige før man komme til det gamle Liighuus [Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus], som støder op til samme Muur. Hendes Liigsten findes indsat i Muren og omtaler ogsaa Høitideligheden ved Kirkegaardens Indvielse."
[Rasmus Mallings gravsted befandt også op til Ligbærerlavets Vognhus. Anna er barnebarn af Rasmus' første kone RN9013 Margreta, så måske er der tale om to nabogravsteder]. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
99 "Den nye Kirkegaard inviedes den 2den November 1818 [02-11-1818], og herom melder Avisen for den følgende Dag:
"Byens nye Kirkegaard udenfor Brobjergporten blev igaar, da det første Liig, en Ungmø i sin favreste Rosenalder, begravedes derpaa, høitideligen indviet af Hs. Høiærværdighed Biskoppen."
Den unge Pige, hvis Grav saaledes er den første paa vor nuværende Kirkegaard, var [RN9224] Jf. Ane Schmidt, Datter af [RN9222] Kbmd. Peder Larsen Schmidt, og saaledes hørende til en af de gamle anseete og udbredte Slægter i Byen. Hun ligger begraven ved den vestlige Kirkemuur (ud til Skanderborgveien), lige før man kommer til det gamle Liighuus [Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus], som støder op til samme Muur. Hendes Liigsten findes indsat i Muren og omtaler ogsaa Høitideligheden ved Kirkegaardens Indvielse."
[Rasmus Mallings gravsted befandt også op til Ligbærerlavets Vognhus. Anna er barnebarn af Rasmus' første kone RN9013 Margreta, så måske er der tale om to nabogravsteder]. 
Schmidt, Ane (I224)
 
100 "Den rette Eier af en Bancoseddel der for nogen Tid siden er funden i min Stue, kan mod dette Avertissements Betaling afhente samme. Aarhuus den 4de April 1807. [RN9001] R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
101 "Den som sidste Løverdag [22-03-1817], formentlig ved en Feiltagelse, er kommet i Besiddelse af et Stk. hiemmegiort graat Klæde, af omtrent 11 Alen [3,9 m], indpakket i 2 koulørte Tørklæder, ville behage at melde sig dermed til [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus, som om dets Eier kan give Oplysning. Skulde derimod nogen paa en uret Maade have tilvent sig bemeldte Tøi, da loves den, som enten kan tilveiebringe samme, eller give paalidelige Efteretninger om hvor det vil være at finde, en passende Douceur." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
102 "Desuden hørte til Gaarden >Vagten<, en smuk enetages Eiendom med 2 Lejligheder, Gaard og Pakhus, beliggende i Spanien lige overfor Toften [matr. nr. 5?], den havde Navn efter et Vagthus, som havde ligget der, da Spanierne i sin Tid vare her, Lejlighederne bleve lejede ud." #82

Mine undersøgelser peger i retning af, at der er tale om den ubeboede ejendom med husnummeret 377, 378 og 378a(1829) nu Spanien 19, matr. nr. 43. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
103 "Det alvise Forsyn berøvede os i Nat [27-09-1832] i et Krampeslag, forenet med Tand-Udbrud, vort elskede Barn, Rasmine [RN9093], 8 Maaneder gammel, der sørgeligst tilkjendegives Familie og Venner.
Aarhuus, den 28. September 1832 [28-09-1832]
[RN9007] N. Malling. [RN9023] C. M. Malling fød Frausing"
Kilde: jf. Aarhuus Stiftstidende 29-09-1832

Krampe-slag: anfald af krampe (epilepsi og lign. krampesygdomme) jf. ordnet.dk

Tandudbrud kan næppe medføre døden. 
Malling, Rasmine (I93)
 
104 "Det behagede det alvise Forsyn hvis Veie ere urandsalige for os Mennesker, ved en rolig og stille Død i Morges Kl. 7 [25-01-1820] at henkalde min evigelskede og uforglemmelige Mand [RN9053] Christen Larsen Schmidt, Borger og Kiøbmand her i Staden, efter 16 Dages Sygeleie i hans Alders 51de Aar. Det for mig og 8 uopdragne Børn saa smertelige Tab, der allene lindres ved det Haab engang i Evigheden at samles med ham, skulde jeg ikke undlade at bekiendtgiøre for fraværende Slægt og Venner. Aarhuus, d. 25. Januar 1820 [25-01-1820 RN9054] Maren Wissing sal. Schmidt f. Schmidt" Kilde: Aarhuus Stiftstidende 25-01-1820 Schmidt, Christen Larsen (I209)
 
105 "Det behagede Forsynet den 6te ds. [06-07-1828] ved Døden at bortkalde til det Evige min Handelsbetjent Pauli Jacobus Paulsen efter 2 Dages Sygeleie, 24 1/2 Aar gammel, hvilket herved bekjendtgjøres for den Afdødes Familie og Venner.
Aarhuus, den 9de Juli 1828 [09-07-1828].
[RN9001] R. Mallings Enke." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
106 "Det behagede Gud i Dag Morges [27-03-1841] at bortkalde til det Bedre, mit kjære Barn, [RN9063] Hans Peter, 3 Maaneder gammel, hvilket Budskab sørgeligst meddeles fraværende Slægt og Venner.
Aarhuus den 27. Marts 1841 [27-03-1841].
[RN9007] Niels Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 29-03-1841 
Malling, Hans Peter (I63)
 
107 "Det blev overdraget Kammerjunker Scholten at søge mindelig Overeenskomst med [RN9034] Fru Malling angaende den Communen tilhørende Plads paa Grønland udfor Cichoriefabrikken [Spanien 1, matr. nr. 52], med Hensyn til hvilken Plads [RN9007] Capitain Malling ved en i sin Tid afsagt Overretsdom er tilkjendt forskjellige Rettigheder." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
108 "Det én etage høje grundmurede forhus har en tredelt facade med et midterparti på fire vinduesfag, som er begrænset af siderisalitter med et trefags vindue i syd, som modsvarer det brede portfag i nord. Nederst i soklen ses gamle granitkvadre, medens den høje kældersokkel nu mangler et karakterisk bredt gesimsbånd, som ses på ældre billeder.
Hovedgesimsen er retkantet. Vinkeltaget er teglhængt og forsynet med to tagkviste, medens de tidligere karakterfulde skorstene nu er borte.
I husets kælder ses pæne sprossevinduer, der følger fagdelingen i de høje flotte vinduer af flagtype i stuen. Disse har fine sprosser. Fyldingsporten er udskiftet med en port af stålrør udfyldt med maskinfletning, således at kun det brede overlys er bevaret. Inde i portrummet ses en udmærket kælderdør med indramninger og en svær afdækningsliste.
Gårdens ejendommeligste enkelthed er en romansk korsmærket tympanon, som vel er blevet fundet under udgravningen til kælderen og har fundet anvendelse over en kælderdør i sidehuset."
"Mallings genbo, arkitekt H. W. Schrøder, kan meget vel tænkes at have medvirket ved opførelsen af gården. En modernisering af forhuset blev foretaget i 1979 for firmaet Bruun & Sørensen. Skorstenene forsvandt, og to nye kviste blev opført mod gaden." 
Malling, Andreas (I2)
 
109 "Det fine forhus [Dynkarken 39] i bindingsværk med mønstermurværk var opført i 1795 og et af de sidste huse, der blev bygget med 1700-årenes århusianske bindingsværkskonstruktioner. Man kan blandt andet lægge mærke til stokværksfremspringet, de profilskårne bjælkeende og det dobbelte bjælkelag under magasinetagen." Kun porthammeren RNM 1795 MPK er bevaret i Den gamle By. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
110 "Det saakaldte gamle Exercerhus, Nr. 373 i Spanien [Ridehuset, Spanien 9, matr. nr. 48], kan faaes tilkjøbs, naar man henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
111 "Det saakaldte gamle Exercerhuus [Spanien 9, matr. nr. 48] med Have og Pladsen med Møllesteensbukke kan strax faaes til leie. [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
112 "Dynkarken 39, 41 og 43. Rasmus Mallings Gård. Mallings købmandsgård var den første indenfor Den ydre Mindeport. Den lå omtrent ud for Sønder Allé, hvor Dynkarken skifter navn til Spanien. Købmandsgården bestod af to selvstændige gårde. Den ene havde to forhuse, et i bindingsværk fra 1795 [Dynkarken 39] og et pudset fra midten af 1700-årene [Dynkarken 41]. Det markante empireforhus i den anden gård [Dynkarken 43] var opført i 1816 og kendt som Mallings Enkesæde. Den fornemme facadeudsmykning med pilastre og et refendsfuget portparti var tydelige inspireret af det samtidige københavnske byggeri og mindede meget om forhuset på Klostergade 14 fra 1806." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
113 "Dynkarken 39, 41 og 43. Rasmus Mallings Gård. Mallings købmandsgård var den første indenfor Den ydre Mindeport. Den lå omtrent ud for Sønder Allé, hvor Dynkarken skifter navn til Spanien. Købmandsgården bestod af to selvstændige gårde. Den ene havde to forhuse, et i bindingsværk fra 1795 [Dynkarken 39] og et pudset fra midten af 1700-årene [Dynkarken 41]. Det markante empireforhus i den anden gård [Dynkarken 43] var opført i 1816 og kendt som Mallings Enkesæde. Den fornemme facadeudsmykning med pilastre og et refendsfuget portparti var tydelige inspireret af det samtidige københavnske byggeri og mindede meget om forhuset på Klostergade 14 fra 1806." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
114 "Dynkarken 39, 41 og 43. Rasmus Mallings Gård. Mallings købmandsgård var den første indenfor Den ydre Mindeport. Den lå omtrent ud for Sønder Allé, hvor Dynkarken skifter navn til Spanien. Købmandsgården bestod af to selvstændige gårde. Den ene havde to forhuse, et i bindingsværk fra 1795 [Dynkarken 39] og et pudset fra midten af 1700-årene [Dynkarken 41]. Det markante empireforhus i den anden gård [Dynkarken 43] var opført i 1816 og kendt som Mallings Enkesæde. Den fornemme facadeudsmykning med pilastre og et refendsfuget portparti var tydelige inspireret af det samtidige københavnske byggeri og mindede meget om forhuset på Klostergade 14 fra 1806." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
115 "Døbte. Den 12te August 1816 [12-08-1816], lod Skipper Allerøe døbe en Søn Jørgen Peter: Faddere: [RN9022] Madam Malling, Jfr. Nielsen, d'Hrr. [RN9049] Havnekasserer Kaarsberg, Kbmdene. A. Agerup og P. Agerup, Handelsassistenterne M. Bech og P. Raae." Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
116 "Efter Begiæring af Proprietair Jørgensen, bliver den 23de d.M. [23-12-1824], om Formiddagen Kl. 10 slet, paa Aarhuus Raadstue, foretaget offentlig Auction over 2de ham tilhørende Tofter; beliggende imellem [RN9001] Kiøbmand Mallings [Vor Frue Sogn, matr. nr. 5] og Jægergårdens Tofter [syd for sognegrænsen til Viby], og bestaaende af 9 Tdr. Land [Vor Frue Sogn, matr. nr. 4?], den anden, som udgjør 6 Tdr. Land, derimod paa forrige Marselisborg Mark [Viby Sogn, matr. nr. 2?], ved Siden af [RN9001] Kiøbmand Mallings Toft [Viby Sogn, matr. nr. 3]. Begge Eiendomme ere i den bedste Drift, indhegnede for sig selv, af fortrinlig Bonitet og kan, med den deri nedlagte Vintersæd, modtages strax efter Salget. Conditionerne vil vorde billige, og ere forinden til Eftersyn hos Reqvirenten, som tillige foreviser Jorderne.
Aarhuus, den 16de Decbr. 1824 [16-12-1824].
Fleischer." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
117 "Efter Begjæring af vedkommende [RN9007, RN9002] Arvinger efter afgangne [RN9022] Enkemadame Malling, afholdes Onsdagen den 26de dennes, om Eftermiddagen Kl. 2 [26-05-1841 kl. 14], Auction i bemeldte Afdødes Gaard ved Mindeporten [Dynkarken 43, matr. nr. 53], hvor da bortsælges:
et Mahognie Chatol med Skab, en moderne Mahogni-Divan og 6 ditto Stole stoppet med Krølhaar, et stort oval Speil i Mahogni-Ramme, et Mahogni Divansbord, et ditto Hjørneskab, en Birketræes-Divan og 12 ditto Stole stoppet med Krølhaar, en Mahogni-Skriverpult, forskjellige andre Mahogni- og Birketræes-Meubler, en fiin Porcellains med forgyldte Zirater forsynet Kaffe-Service, et Stueuhr med Sangværk, Sengesteder, Kobber, Messing, Jern- og Træfang m.m.m. Lysthavende indbydes.
Aarhuus, den 10de Mai 1841 [10-05-1841]. Fleischer." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
118 "Efter Begjæring af [RN9007] Hr. const. Stadshauptmand og Kjøbmand N. Malling bliver ved Auction den 15de ds. om Eftermiddagen Kl. 4 [15-03-1848 kl. 16], opraabt, og om nogenlunde antageligt Bud erholdes, absolut bortsolgt en ham tilhørende 1/3 Part i Jagtskibet "St. Jørgen", drægtig 17 Commercelæster, fortiden beliggende her i Havnen.
Efter Opgivende er Skibet i solid og god Stand med fortrinligt Inventarium, hvoriblandt et dobbelt Stel Seil, samt derhos en udmærket Seiler.
Conditionerne, hvorefter berørte Skibspart bortsælges, vil tilligemed Inventarielisten vorde fremlagte ved Auctionen, der afholdes i Skibet, og ere forinden til Eftersyn hos Auctionsholder Hertz her i Staden.
Aarhuus Borgmestercontoir, den 4de Marts 1848 [04-03-1848].
J.Chr. Hée, const." 
Malling, Niels (I7)
 
119 "Efter forevist Prøve kjøber jeg vægtig (tyndskallet 2radet) Byg til at malte. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
120 "Efter Vedkommendes Begjæring afholdes en Auction Mandagen den 18de Decr. førstk. [18-12-1848], om Formiddagen Kl. 11, hvorved, om antageligt Bud skeer, agtes bortsolgt en afg. Proprietair Nissens Bo tilhørende Toft, beligende tæt udenfor Aarhuus Byes Frederiksport, i Viby Sogn. Lodden er c. 14 Tdr. Land stor, staaer for Hartkorn 1 Tde. 5 Skpr. [skæpper] 3 Fdr. [fjerdingkar] 2 3/4 Alb. [albumen] fri Hovedgaardstaxt, og bestaaer af meget god Jord. Auctionen afholdes paa selve Lodden; Conditioner, Taxationsforretning og Adkomstdocumenter ere forinden til Eftersyn paa Procurator Dahls Contoir i Aarhuus.
Hads og Ning Herreders Contoir, de 15de Novbr. 1848 [15-11-1848].
Rosenstand."

Annonceringen gentages den 16-03-1849 med en lidt ændret ordlyd: Auktionen afholdes 04-04-1849. Toften er beliggende på Marselisborg Hovedgaards Mark og jorden er af fortrinlig bonitet. Aarhus den 14-03-1849.

[Uden for Frederiksport i Viby Sogn: Der må være tale om arealet vest for Frederiks Allé syd for sognegrænsen mellem Aarhus og Viby Sogn matr. nr. 5 eller 6.] 
Malling, Andreas (I2)
 
121 "Efter Vedkommendes Begjæring bliver ved offentlig Auction, Tirsdagen den 8de dennes [08-04-1845], om Formidda. Kl. 10, i [RN9007] N. Mallings Pakhuus No. 373 udenfor Mindeport [Spanien 9, matr. nr. 48], bortsolgt 18,000 Stkr. gule Muursteen, efter de Conditioner som ved Auctionen ville vorde fremlagte.
De Lysthavende indbydes.
Aarhuus, den 2den April 1845 [02-04-1845] Fleischer." 
Malling, Niels (I7)
 
122 "Efter vor Opfordring til Byens Tjenestepiger have vi havt den Glæde at modtage følgende Bidrag:
...P. Møller hos [RN9034] Fru Malling 2 Mk...
...[RN9002] Kbm. A. Mallings Pige 1 Mk?..,
... [RN9034] Fru Mallings 3de Piger, hver 1 Mk...
Vi aflægge herved til enhver af Giverne vor hjerteligste Tak og have troet at handle efter de Flestes Ønske ved for denne Sum at anskaffe 38 gode Hørlærreds-Skjorter, som vi idag have tilstillet "Comiteen for uldne Sager og Linned", med den Anmodning, at de snarest muligt maatte blive sendte til Armeen.
... Sophie Dahl [hos RN9002 Kbm. A. Malling]..." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
123 "Eftermiddag Kl. 4 [16] 51 Passagerer." Malling, Niels (I7)
 
124 "Efternævnte Bidrag ere indleverede til Comiteen for Indsamling af uldne Sager til Sodaterne:
... [RN9034] Mad. Malling 1 Rdr...
Idet Comiteen takker for de den rigeligt tilstillede Gaver og for alt det den frivilligt ydede Arbeide tillader den sig at henlede saavel Byens som især Landboernes Opmærksomhed paa, at den fremdeles med Taknemmelighed modtager Bidrag saavel i Penge som i Varer." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
125 "Ege-Lede, Stolper, Løsholter og Stiver af bedste Qvalité faaes hos [RN9007] N. Malling."

Han udbyder også egetømmer. 
Malling, Niels (I7)
 
126 "En a to store 3 Etage Kakkelovne, samt forskjellige større og mindre Bilæggere, ere at bekomme tilkjøbs for taalelig Priis i Aarhuus hos [RN9001] R. Mallling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
127 "En Amme kan strax faae Plads, naar man
henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke."

[RN9040 Ernestine er født i 1859 og er nu 12 år gammel, så det kan næppe være til hende. Det kan være til en familie i huset]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
128 "En Arbeidskarl kan faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
129 "En Arbeidskarl kan faae fast Condition [ansættelse] strax eller til 1ste Mai [01-05-1858] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
130 "En blarbroget? 4-Aars Stud er Natten imellem den 14de og 15de ds. [14-10-1864, 15-10-1864] bortkommen fra [RN9002] A. Mallings Toft ved Kalkbrænderiet udenfor Frederiksporten [Frederiks Allé 78, matr. nr. 121]. Der var klippet et B paa Studens venstre Øre. Hvo, der kan give Oplysning om denne Stud, bedes at henvende sig til Slagter Barlach, Fiskergade Nr. 436 [Fiskergade 88, matr. nr. 181]." Malling, Andreas (I2)
 
131 "En Bryggerkarl, en Røgter og et Par Piger kunne til 1ste Novbr. [01-11-1860] faae Tjeneste, men uden gode Skudsmaal nytter det ikke at melde sig hos [RN9007] N. Malling.
Aarhuus, den 12te Juni 1860 [12-06-1860]. 
Malling, Niels (I7)
 
132 "En Bryggerpige kan faae Plads strax paa
en Gaard i Nærheden af Aarhuus.
[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41] anviser." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
133 "En Dampkjedel paa 8 Hestes Kraft og en Dampmaskine, en Mølle og et Valtseværk, Alt saagodtsom nyt, kan faaes tilkjøbts hos
[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]

[Dampkedel og dampmaskine må være fra den tid, hvor RN9007 Niels Malling indførte dampbrændevinsbrænding]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
134 "En dygtig og velanbefalet Brænderibestyrer søger Plads som Saadan; i Mangel deraf da som Fyrbøder.
[RN9034] Enkefru Malling anviser."

[Er der tale om en af Mathildes medarbejdere, som søger anden stilling som følge af, at Mathilde nu opgiver brændevinsbrændingen]? 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
135 "En dygtig Pige kan faae Condition [ansættelse] strax eller eller til 1ste Novbr. hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
136 "En extra god Skaansk Møllesteen paa 7/4 Tomme [4,6 cm] et ditto [svensk] Stk. Træ til en Møllevinge 27 1/2 Alen 14 tomme2 [17,26 m lang og 95,4 cm2], og et lidet Partie Rød og Hvid Kløverfrøe er at bekomme i Aarhuus hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
137 "En Gallease, fladbygt, drægtig 14 Comerce Læster [36,4 tons], med staaendes og løbendes Redskab, Anker og Touge, samt 2de Sted Seil, beliggendes her i Aarhuus Havn, er underhaanden af faae tilkiøbs og kan derom accorderes med. [RN9001] R. Malling."

[1 commercelæst udgjorde indtil 1867 150 danske kubikfod og 2600 kg iflg. wikipedia.dk] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
138 "En god tilreden Hest kan faaes tilkjøbs hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
139 "En herskabelig Sals-Etage [1. sal?] med endeel ydre Leiligheder, Staldrum og Vognremise kan til October Flyttetid [01-10-1857] faaes tilleie hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
140 "En Huusleilighed, bestaaende af 3 smukke Værelser og et stort Qvistværelse, med Kjøkken og ydre Leilighed, kan faaes tilleie til 1ste August [01-08-1861] hos
[RN9007] N.Malling."

[Ud fra kvistværelset formodentlig den ene lejlighed i Spanien 19.] 
Malling, Niels (I7)
 
141 "En Kakkelovn med Kogeindretning kan erholdes til billig Priis hos [RN9002] A. Malling." Malling, Andreas (I2)
 
142 "En Kakkelovn, 5 Fag Vinduer til en Stald, et Klædeskab, et Hundehus, en ny Plov, en ny Vogntrappe [en stige], en Sadel, et Bidsel og 2 Arbeidsvogne ere til Salg hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
143 "En Karl, som kan gjøre Formands-Tjeneste i et Dampbrænderi, kan faae Condition [tiltrædelse] til 1ste Mai [01-05-1851]
[RN9007] N. Malling."

"En villig Karl kan strax faae Tjeneste hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
144 "En Ko, tjenlig til Slagtning, staaer til Salg hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
145 "En Leilighed paa 4 Værelser [Spanien 19, matr. nr. 43?] og øvrige beqvemmeligheder kan til October Flyttetid [01-10-1868] faaes tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
146 "En Leilighed, bestaaende af 5 smukke Værelser, Kjøkken, Pigekammer, Spisekammer, samt om ønskes Staldrum m.m., kan faaes tilleie til April Flyttetid [01-04-1865] hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
147 "En Leiligheder paa 5 Værelser, Kjøkken, Spisekammer, Pigekammer m.m. kan til October Flyttedag [01-10-1865] faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
148 "En liden Drengs Chenille [overklædning m. bred opslagskrave og stort skulderslag. ordnet.dk] er tabt igiennem Aarhuus til Rønne. For Tilveiebringelsen af samme, loves en Douseur af Skipper Olsen ved Mindet i [RN9001] Hr. Kiøbmand Mallings Gaard." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
149 "En lille sort Hund, som lyder Navnet "Tommi", er den 1ste dennes [01-08-1856] bortløben. For Afleveringen til dens Eier, [RN9002] Kjøbmand A. Malling paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281], udbetales en god Douceur." Malling, Andreas (I2)
 
150 "En Lærerinde søges strax til at give nogle mindre Børn [RN9038, RN9039] Underviisning i Eftermiddagstimerne. Nærmere Underretning meddeles af [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
151 "En Mand kan faae Tjeneste i et Par Maaneder til at passe nogle Kreaturer hos [RN9007] Kjøbmand N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
152 "En Pige fra Landet kan faae Tjeneste som Stuepige til 1ste Novbr. [01-11-1858] hos [RN9007] Kjøbmand N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
153 "En Pige fra Landet kan til 1ste Mai [01-05-1860] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
154 "En Pige kan faae en god Plads til 1ste Mai [01-05-1866] naar hun med gode Anbefalinger henvender sig til
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
155 "En Pige kan strax faae Plads hos en Embedsmand heri Byen.
[RN9034] Enkefru Malling anviser."

[Er der tale om en plads hos en af Mathildes lejere eks. i Dynkarken 43?] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
156 "En Pige, som vil malke en halv Snees Køer om Dagen, og en helst ugift Røgter, kunne til førstkommende Mai [01-05-1851] faae Condition [tiltrædelse] hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
157 "En rask Karl, som med Omhu vil passe mine Kreaturer, kan erholde en Røgter-Tjeneste til 1ste Novbr. d.A. [01-11-1847]
[RN9007] N. Malling."

Det er nyt, at Malling-familien bruger avisen til at søger tjenestefolk, som det ses her i den første af mange stillingsannoncer. Niels' far og mor annoncerede kun fire gange, da de i perioden 1799 til 1808 formidlede en stilling hos andre og måske selv skulle ansætte en læredreng.

Fra ovennævnte første annonce efter tjenestefolk fra 21-07-1847 til hans død i 1862 indrykker Niels 59 gange en annonce især i perioden 1857-1862, hvor han søger tjenestefolk og hans kone RN9034 Mathilde fra 1862 til hendes død i 1874 omkring 38 gange (en indrykning kan omfatte en eller flere personer).

Årsagen hertil kan være en eller flere:

* Tidligere skete formidling af arbejdskraft ved mund til mund metoden.
* Behovet for arbejdskraft er øget i takt med udvidelsen af forretningen, hvilket især kan være tilfældet for Niels' vedkommende.
* Den øgede vandring fra land til by, som forudsatte et tilsvarende antal flere arbejdspladser i byen, har givet Malling-familiens medarbejdere nemmere jobmuligheder andre steder end hos Malling.
* Malling-familien har fra midten af 1800-tallet fået problemer med at fastholde medarbejderne, blandt andet fordi tidernes økonomi blev dårligere for de gamle købmandshuse. 
Malling, Niels (I7)
 
158 "En Røgter og 2de Malkepiger kunne til 1ste Septbr. [01-09-1860] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling. Malling, Niels (I7)
 
159 "En smuk 4 sædig Wienervogn, af kjøbenhavnsk Fabrik, staaer til Salg hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
160 "En stor Beboelsesleilighed paa 10 Værelser foruden Domestik-Værelser [værelser til tjenestefolkene] kan faaes tilleie til April Flyttetid [01-04-1856] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
161 "En stor og god Baad, med Mast, Seil, Anker-Toug ec. Inventarium (især temmelig for en Øebeboer eller ved en Udskibningsplads, fører circa 40 Td. Korn eller circa 4 Favne Brænde) beliggende her i Aarhuus Havn, er underhaanden at faae tilkiøbs. Skulde Libhaverne ei snart meldig sig, vil bemeldte Baad vorde stillet til offentlig Auction, som nærmere skal vorde bekiendtgiort.
Aarhus den 13de Marts 1816 [13-03-1816].
[RN9001] R. Malling."

Salget af båden lykkes ikke, for den 19-04-1816 annoncerer Malling auktionen den 24-04-1816 over båden, se her. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
162 "En stor Skorstensplade [jærnplade, der danner bunden af en skorsten ell. dækker gulvet ved ildstedet iflg. ordnet.dk. Der er nok snarere tale om komfurets jernbord med et hul til ildstedet nedenunder til at lukke med komfurringe] med Komfyr Indretning er indsat til salg hos [RN9022] Kiøbmand R. Mallings Enke i Aarhuus." Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
163 "En Sypige, der tillige vil passe et 3 Aars Barn [RN9040], kan strax faae Tjeneste hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
164 "En Toft paa Viby Grund, ca. 6 Tønder Land [Viby Sogn, matr. nr. 3] Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. nr. 43], det saakaldte gamle Ridehuus [Exercerhuset] Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48] kunne underhaanden faaes tilkjøbs hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
165 "En tro og skikkelig Pige, som er øvet i Madlavning og vil paatage sig at malke 4 a 6 Køer, kan, formedelst Giftermaal, faae Condition til 1. Maj eller 1. Juni [01-05-1858, 01-06-1858] hos os
[RN9002] Andreas Malling
Fredens Torv Nr. 983 [Fredens Torv 12, matr. nr. 281]." 
Malling, Andreas (I2)
 
166 "En Træpumpe, 17 Al. [10,7 m] lang, med Tilbehør, kan faaes meget billig tilkjøbs hos Undertegnede.
Aarhuus, den 12te Juni 1876 [12-06-1876]
[RN9002] A. Malling, Markbetjent." 
Malling, Andreas (I2)
 
167 "En Tørre-Maskine, der med Lethed kan flyttes fra eet Loft til et andet, staaer til Salg hos
[RN9007] N. Malling."

[Da man jo opmagasinerede det høstede korn på loftet, kan man forestille sig, at det drejer sig om en maskine til at tørre kornet med, så det ikke gik i gæring.] 
Malling, Niels (I7)
 
168 "En Wienervogn, en Caffebrænder, en Bryggerkedel, en Svalebakke, 3 Gjærbakker, en Kulkasse, 3 Romfade, 7 Fag nye Vinduer, 2 Vandslæder med Tønder [brugt til vandtransport eks. ifm. ildebrand], en ny Dørkarm og en Kakkelovn kunne kjøbes af [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
169 "En ældre Pige, som er vant til at passe Børn, kan, imod et Honorar af 50 Rdr., til Novbr. [01-11-1858] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
170 "Endeel af Afgrøden paa den af mig leiede Toft udenfor denne Byes Frederiksport [uden for Frederiksgade langs med Frederiks Allés] er sidste Nat [16-05-1843] bleven afskaaret. Den der kan give mig en saadan Oplysning af Gjerningsmanden til denne Handling kan blive draget frem for Lyset, udloves en Douceur af 5 Rbd.
Aarhuus, den 16de Mai 1843 [16-05-1843].
[RN9002] A. Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
171 "Endeel tørre Bygningsmaterialier, bestaaende af dobbelte Muursteen, Kalk, røde og blaae Tagsteen, 1 1/2 Tom. Brædder, samt Fyrre-Bjelker, indtil 12 Tom. [] [i firkant] , kan faaes hos [RN9007] N. Mallling.
Aarhuus, den 30te Marts April 1845 [30-03-1846]." 
Malling, Niels (I7)
 
172 "Endnu er nogle faae halve Tønder og Fierdinger gode Aalborg Høstsild at faae tilkiøbs for billig Priis hos [RN9001] Rasmus Malling". Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
173 "Engelsk flad Jern, flere Dimentioner rund Jern, reven grøn Maling, Bleghvidt, guul Sennep, samt Jernplader, 23 T. [60,3 cm] Brede, tjenlige til Møllebrug, faaes hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
174 "Enhver, der saa kraftigen bidrog til at standse den i min Gaard afvigte Søndag den 20. ds. [20-12-1835] udbrudte Ildebrand, samt De, der reddede mit Indboe og Gods modtage herved Alle min inderligste og skjønsomme Tak. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
175 "Enkeboligen ved Siden af Kiøbmandsgaarden, som min [RN9001] Bedstefader byggede til sin [RN9022] Enke, toetaget med Port og Gaard, den tidligere Eiendom formodentlig tilhørende Skibby, lige op til Mindegades Port" Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
176 "Et Commission havende Part i Drammens 12 og 10 fods Bord [376 og 314 cm planker] samt noget Tømmerlast, sælges Torsdagen den 3die Juli [03-07-1817] ved offentlig Auction ved Havnen, Stedet skal nærmere vorde bekjendtgjort.
Aarhuus den 27de Juni 1817 [27-06-1817].
[RN9001] Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
177 "Et Pakhuus, en Vognport, et Fourageloft samt Plads til 3 Heste kan faaes samlet eller særskilt hos [RN9034] N. Mallings Enke."

[Vognport, fourageloft samt hestestald findes i sidebygningen til nr. Dynkarken 39.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
178 "Et Pakhuus, et stort Loft, en Stald til 3 Heste, en stor Vognremise og Fourageplads samt et Kammer kan faaes samlet eller særskilt hos [RN9034] N. Mallings Enke."

[Vognremise, loft samt hestestald findes i sidebygningen til nr. Dynkarken 39.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
179 "Et Parti Bærme kan fra 1ste October [01-10-1869] faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
180 "Et Partie 7/8 pots [0,84 l] Boutellier er at bekomme for 20 sk. Stykket hos [RN9001] Kiøbmand Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
181 "Et smuk velindrettet Sted med Qvist til Gaden, beliggende ved Mindet [Dynkarken 37, matr. nr. 55] ved Siden af [RN9001] Hr. Mallings Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], med godt Vand og et Halvtag i Gaarden, samt en liden Haugeplads, er at faae tilkiøbs, og kan tiltrædes næste Flyttetid [01-11-1812].
C.P. Theil,
hos Mad. Fangel i Aarhuus. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
182 "Et Stykke Græsning ønskes tilleie af [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
183 "Et ungt Menneske, der sidste Efteraaer har erholdet danske juridisk Examen med bedste Caracteer, ønsker sig en Condition til næste 1ste Maii [01-05-1808], enten som Fuldmægtig hos en Embedsmand, eller Forvalter ved et Jordegods. [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus, giver nærmere Oplysning." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
184 "Et Værelse og et Pakhuus ere tilleie i Spanien [Spanien 19, matr. 43].
En Arbeidsvogn og en Caffebrænder ere til Salg hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
185 "Et Værelse og et Pakhuus ere tilleie i Spanien [Spanien 19, matr. 43].
En Arbeidsvogn og en Caffebrænder ere til Salg hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
186 "Extra god Boghvede til Sæd og gode 4 Alen [2,51 m] ege Stolper er at faae i Aarhuus hos Kiøbmand
[RN9001] Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
187 "Extra gode bergenske Form-Lys med Bomulds Vegger [væger] af 18 sk. Pd. eller 3 Rdr. Lpd. [1 lispund=8 kg] er at faae hos
[RN] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
188 "Extra godt dansk Klæde af forskjellige Couleurer udsælges til billige Priser af
[RN9022] R. Mallings Enke." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
189 "Extra godt Tavlblye [bly i tavleform] især til Kirkebrug, kan erholdes i Aarhuus hos [RN9001] Kjøbmand R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
190 "Extra valset Tavl-Blye [bly i tavleform], er at bekomme i Aarhuus hos [RN9001] Kjøbmand R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
191 "Fire Stkr. brogede Giæs er mig frakommen. Hvem der om kan give nogen Oplysning eller bringe mig dem betales en Douceur af Eieren [RN9001] Kiøbmand Malling.
Aarhuus, den 15de Februarii 1811 [15-02-1811]." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
192 "Firmaet Andreas Kaarsberg og Co. havde i 1780 28 Tdr. Land med Tobak, der "var liden, men vandt Bifald". Samtidig havde Amtsforvalter Thygesen til sin Fabrik to Tobaksplantager paa tilsammen 17 Tdr. Land, hvor han i 1787 avlede 23.000 Pund Tobak. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
193 "Flere hundrede Tylter tørre, norske og svenske Bord, samt 18, 20 a 24 Fods Lægter faaes hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
194 "For at besvare flere til mig stillede Spørgsmaal angaaende Søbadene maa jeg herved underrette Vedkommende om, at jeg paa Grund af de af Communalbestyrelsen stillede betingelser ikke seer mig istand til at kunne levere Søbade, ligesom ogsaa, at Badeanstalten for russiske og varme Bade paa Grund af Vinteren først bliver færdig om 14 Dage.
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
195 "For at betrækkes med Hestehaars Sæder ere for længere Tid siden, fire Mahogni-Børnestole blevne leverede paa et urigtigt [forkert] Sted. Den, som har modtaget disse, beder jeg om at tilbagelevere dem. [RN9007] N. Malling."

[Det må være Mallings egne tjenestefolk, som har leveret dem til det forkeret sted, som først er blevet opdaget på et langt senere tidspunkt.] 
Malling, Niels (I7)
 
196 "For at imødekomme flere Damers Ønske tillader jeg mig at bekjendtgjøre, at min Badeanstalt kun udelukkende er tilgængelig for Damer fra om Morgenen til Kl. 12 Middag, og fra den Tid og til Aften ene for Herrer. Dog kan Herrerne erholde varme Bade om Formiddagen i et særskilt Badekammer med Indgang fra Gaarden.
[RN9034] N. Mallings. Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
197 "For de Gaver jeg af Mine Venner og Medborgere har modtaget til den uhældige sal. Hermansens Enke i Marstal paa Ærrø være enhver i Særdeleshed venskabelig og ærbødigst takket af [RN9001] R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
198 "For en Dreng af god Opdragelse, som kan regne og skrive vel, og har Lyst at lære Kiøbmandshandelen anvises Condition [tiltrædelse] af
[RN9001] R. Malling."

[Det er formodentlig hos Malling selv, at han tilbyder en læreplads] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
199 "For en Dreng af god Renomme, som er confirmeret, og har Lyst at lære Kiøbmands-Handel udi en Kiøbstad i Sielland, anviises en god Condition [tiltrædelse/ansættelse] af
[RN9001] Rasmus Malling i Aarhuus." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
200 "Foranlediget ved Bekiendtgiørelsen af Hr. Pastor Pingel i Sveistrup, i Stiftets Aviser No 109 og 111, har jeg til Dato, modtaget til den brandlidte N.J. Schandorff i Wissing følgende ædelmodige Gaver:
...[RN9001] Hr. Kiøbmand Malling 10 Rbd...
Aarhuus den 29de August 1821 [29-08-1821] J. Røgind." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
201 "Formedelst Sygdom kan en Kokkepige faae Plads hos [RN9007] Kjøbmand N. Malling, Dynkarken Nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]." Malling, Niels (I7)
 
202 "Formedelst Udskrivning [af en af købmandsgårdens karle] kan en Karl faae Plads hos [RN9034] N. Mallings Enke."

[Fra den 16-12-1863 er straks angivet i annoncen.]

[til udskrivning: især m. h. t. soldater, værnepligtige. udskrîfning (er) det, at mand tager bønderkarle til soldater. Kilde: ordnet.dk Annoncen betyder, at en af købmandsgården karle er blevet indkaldt som soldat i relation til den kommende krig med Prøjsen i 1864.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
203 "Fortegnelse over de valgbare Borgere i Aarhuus Kjøbstad, til Afbenyttelse ved det forestaaende Repræsentantvalg i Januar Maaned 1849 [10-01-1849].
Affattet i Overeensstemmelse med Anordningen af 24de October 1837 [24-10-1837] og det provisoriske Regulativ for Aarhuus Kjøbstad af 22de Februar 1838 [22-02-1838]."
...
"Valgbestyrelsen i Aarhuus, den 23de December 1848 [23-12-1848].
Hertz. Engelsted. Nielsen. Hald. Bentzen. Høegh-Guldberg." 
Malling, Niels (I7)
 
204 "Fortegnelse over de ved Aarhuus Postkontoir henliggende uindløste Breve i April, Maj og Juni Maaneder 1813."

Herefter oplistes 61 personer, som har et eller flere breve liggende til afhentning på postkontoret. Dengang var det nemlig modtageren, som skulle betale for portoen, så nogle breve var åbenbart ikke mere eftertragtede, end at de godt kunne vente eks. regninger eller rykkere for betaling.

"32 [RN9001] Malling, R. i Aarhuus, fra Helsingør, Porto 21 Rigsbankskilling."

Aarhuus Postkontoir, den 30te Juni 1813 [30-06-1813] Laub.

Rasmus Malling var også en af dem, som lod endda flere breve henligge på postkontoret, ikke mindre end 12 gange fra 1813 til hans død i 1826. Brevene var afsendt fra Helsingør, København, Hamborg, Flensborg, Prietz og Lübeck. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
205 "Foruden de til Armodens Lindring af Commissionen for denne Byes Fattigvæsen i Avisen ommeldte Gaver, har jeg deels paa samme Tid, deels siden efter modtaget følgende:
Fra [RN9001] Kiøbmand Hr. R. Malling 16 Rbdlr. 4 Mk. med Løfte om Brød af 2 Tdr. Rug, alt til Uddeling paa Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag...
Aarhuus, den 27de Januar 1814 [27-01-1814].
[borgmester] J.L. Schumacher." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
206 "Fra Dags Dato [13-02-1873] har jeg overdraget min Boutiksforretning til Hr. Adolph Stoustrup, saaledes at Forretningen dog vedblivende føres i min Gaard og i det samme Locale [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] som hidtil, og idet jeg anbefaler Hr. Stoustrup til mine ærede Kunders Søgning, undlader jeg ikke at tilføie, at jeg vedvarende fortsætter saavel Kornhandelen som min Brænderidrift for egen Regning.
[RN9034] N. Mallings Enke.

Med Henhold til Ovenstaaende tillader jeg mig at anbefale mig til [RN9034] Fru Mallings tidligere Kunder som til Andre, der maatte ville forunde mig deres Søgning, lovende ved reel Behandling at søge at tilfredsstille enhver billlig Fordring. A. Stoustrup" 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
207 "Fra den 12. dennes [12-10-1868] har jeg nedsat Prisen paa varme Bade til 2 Mark.
[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41]." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
208 "Fra Exercerhuset [på Hads Herred Landevej, Spanien 19, matr. nr. 43?] og ind mod Mindeport til Højre for Landevejen strakte sig langs Havkanten de gamle Reberbaner [Reberbanen strakte sig fra Badegyde/Spanien 17, matr. nr. 44 ind mod havnen], Dames Have og den magre Græsjord paa Grønland.

Herude i disse landlige Omgivelser opslog som bekendt Spaniolerne deres Rytterbarak [forskellig fra Exercerhuset] i Forsommeren 1808. Pakken med Kæmnerregnskaber for 1808 giver nogle Oplysninger om Barakken, som var 75 Alen [47,08 m] lang og stod Byen i 1.480 Rdlr. Da August traf ind med en Varme saa overvættes [voldsomt], at Hestene var nær ved at segne, maatte Berent Meyer save 52 Huller "for Lofts Skyld" [til ventilation].

Barakken forsvandt rimeligvis ved Fredsslutningen [1814]. Dens nøjagtige Beliggenhed fremgaar af "De Eligerede Borgeres Deliberationer" 1815. Dette Foraar fik nemlig Købmand Malling [RN9001] overladt en Byggeplads paa den Grund, "hvor de saakaldede spanske Stalde haver staaet"." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
209 "Fra Harlingen meldes, at Sluppen "Caroline", Capt. Storm (tilhørende d'Hrr. Schandorff, Simmelkjær og [RN9007] N. Malling i Aarhuus), er den 14de August [14-08-1840] strandet på Vestkysten af Holland. Mandskabet og en Deel af Takkelagen er bjerget." Malling, Niels (I7)
 
210 "Fra [RN9001] Kiøbmand Malling er til Fattigcassen modtaget 2 Rbd. Sedler, som en Bonde har erlagt for sidste Markedsdag den 15de October [15-10-1819], at have ladet et lidet Træe [øltræ=anker eller tønde kilde: ordnet.dk] med Brændevin følge sig ud af [RN9001] Hr. Mallings Kiøllestue [købmandsbutikken].
Fattigvæsenscommissionen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
211 "Fredagen den 1ste Nov. [01-11-1805] er et Beedelam udløben af min Gaard, det er kiendelig af sort Uld i Hovedet og sorte Been, for Underretrning om samme, eller Tilbringelse loves en Douceur. Aarhuus, d. 7de Nov. 1805 [07-11-1805].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
212 "Først i 1770-erne blev der igen gunstige tider for handelen med landbrugsprodukter og takket være de gode internationale forhold, der var for dansk handel i årene frem til Napoleonskrigene i 1807, kom købmændenes omsætning og antallet af skibe, der var hjemmehørende i Aarhus, i perioden næsten op på samme niveau som ved århundredets [1700] begyndelse." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
213 "Gaarden Nr. 377-78 [377-378, Spanien 19, matr. nr. 43] samt det saakaldte gamle Exerceerhuus [Spanien 9, matr. nr. 48], begge Eiendomme beliggende i Spanien, tilligemed en Toft af ca. 6 Tønder Lands Størrelse [Marselisborg, matr. nr. 3], kunne underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvender sig til Undertegnede. Skulle Salg ikke finde Sted i Løbet af een Maaned, ville nævnte 3 Eiendomme blive stillede til offentlig Auction.
[RN9034] N. Mallings Enke,"

[Toften kan være matr. nr. 3 på Frederiksbjerg på 6.3 tdr. land på Matrikelkortet 1817-1860 Viby Sogn Marselis, Opmålt og udparselleret 1806 og 1807, prøvet copieret og tegnet 1816.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
214 "Gaarden Nr. 377-78 [377-378] samt det saakaldte gamle Exerceerhuus [Spanien 9, matr. nr. 48], begge Eiendomme beliggende i Spanien, tilligemed en Toft af ca. 6 Tønder Lands Størrelse [Marselisborg, matr. nr. 3], kunne underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvender sig til Undertegnede. Skulle Salg ikke finde Sted i Løbet af een Maaned, ville nævnte 3 Eiendomme blive stillede til offentlig Auction.
[RN9034] N. Mallings Enke."

[Toften kan være matr. nr. 3 på Frederiksbjerg på 6.3 tdr. land på Matrikelkortet 1817-1860 Viby Sogn Marselis, Opmålt og udparselleret 1806 og 1807, prøvet copieret og tegnet 1816.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
215 "Gaarden Nr. 377-78 [377-378] samt det saakaldte gamle Exerceerhuus, begge Eiendomme beliggende i Spanien, tilligemed en Toft af ca. 6 Tønder Lands Størrelse [Marselisborg, matr. nr. 3], kunne underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom henvender sig til Undertegnede. Skulle Salg ikke finde Sted i Løbet af een Maaned, ville nævnte 3 Eiendomme blive stillede til offentlig Auction.
[RN9034] N. Mallings Enke."

[Toften kan være matr. nr. 3 på Frederiksbjerg på 6.3 tdr. land på Matrikelkortet 1817-1860 Viby Sogn Marselis, Opmålt og udparselleret 1806 og 1807, prøvet copieret og tegnet 1816.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
216 "Galeasen Lovise Magdalena Charlotte af Aarhuus, ført af Capt. Peter Rasmussen Møller, som den 10de Juli [10-07-1823] var afseilet fra Bordeaux til Kbhn., blev Dagen efter [11-07-1823] taget af en spansk Kaper og besat med Spanioler. Men tre Dage efter [14-07-1823] har Capt. Møller og hans Mandskab overvældet disse og bragt dem med til Khvn. hvor han den 1ste August [01-08-1823] lykkelig indtraf med sit Skib. Bemeldte Kaper, der havde 70 Mand Besætning, havde foruden denne Galease taget endnu et hollandsk Kufskib, en Hamborger Brig, og en Galease fra Aarhuus, tilhørende [RN9001] Hr. Rasmus Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
217 "Gartner N. Weber har kjøbt det af ham i flere Aar drevne Gartneri, Frederiksallee 80 [Frederiks Allé 80, matr. nr. 5b], af [RN9004] Jernbaneassistent R. Mallling for en Kjøbesum af 28.000 Kr." Malling, Rasmus (I4)
 
218 "Gode Aalborg Høst Sild ere at bekomme i Fierdinger og halve Tdr. for billig Priis, hos [RN9001] Rasmus Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
219 "Gode skotske Kakkelovnskul udsælges fra Galeasen "Mette Kjellerup" ved Havnens søndre Side, til 6 Mk. 8 Sk. pr. Tønde, i løbet af 5 Dage. [RN9002] A. Malling." Malling, Andreas (I2)
 
220 "Grenaa, den 23 November [23-11-1856].
Et i Aarhuus hjemmehørende Skib, hvis Rheder var [RN9007] Capt. Malling, og som førtes af Skipper P. Andersen, afgik i Fredags [21-11-1856] herfra Havnen for at gaae til Hjemstedet; men udfor Glatved Strand [som ligger nord for Grenå!] kuldseilede det, og Folkene maatte i omtrent en halv Dag friste Livet ved at klamre sig til Kjølen, indtil de frelstes ved Assistance fra Landet." 
Malling, Niels (I7)
 
221 "Grubbe- og Pillestene af forskjellige Dimensioner og bedste Qvalitet udsælges til billige Priser af[RN9007] N. Malling."

Annonceringen gælder også engelske sandsten i alle brugelige størrelser. 
Malling, Niels (I7)
 
222 "Hans Astrup Fleischer, Justitsraad, samt Borgemester og Byefoged i Aarhuus.
Giør vitterligt: at efter Begjæring af [skipper] Mathias Mathiasen i Aarhuus, indstævnes den eller de som maatte ihændehave en af bemeldte Mathias Mathiasen til [RN9047] Anne Marie Malling, for 200 Rd. DC. [danske kurant], omskreven til 200 Rbd. Sølv, under 11te Juni 1800 [11-06-1800] udstædt og den 16de Juli 1818 [16-07-1818] tinglæst Obligation; hvorved er givet første Prioritet i Debitors paa Aarhuus Kjøbstads Fiskergades søndre Side østre Ende [Fiskergade 102, matr. nr. 174, 6 fag hus til gaden i 1 etage] beliggende Huus herved, med Aar og Dags Varsel, som uden Laudag eller Forelæggelse ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796] at kunde vente, til Møde for Aarhuus Byetingsret, der holdes paa Raadhuset ibd., den første Torsdag i September Maaned 1827 Kl. 10 Formiddag [06-09-1827], for der og da med bemeldte originale Obligation at fremkomme og deres lovlige Adkomster til samme at bevise; da Citanten [Mathias], i Mangel heraf, overensstemmende med dertil under 10de Febr. d.A. [10-02-1826] forundt allernaadigst Bevilling, efter nærmere Demonstrationer og Paastande, paa titnævnte Obligation, agter at erhverve Mortificationsdom [aflyst].
Aarhuus, den 9de Mai 1826 [09-05-1826].
Fleicher. (L.S)"

[Peder Willadsen ejer iflg. brandtaksationen i 1791 et 6 fag hus i 1 etage til gaden beliggende på Fiskergade 102, matr. nr. 174, og huset er udlejet til 2 familier.
I folketællingen pr. 01-02-1801 bor skipper Mathias Mathiasen med sin kone og 3 børn her. Hans køb af huset kan ud fra ovennævnte obligation udstedt den 11-06-1800 til Anne Marie været sket på dette tidspunkt for at få finansieret huskøbet.
Familien Mathiasen bliver boende i huset frem til omkring 16-05-1826, for i brandtaksationen pr. 1827 er Kjer noteret som ejer af huset på 6 fag i 1 etage mod gaden, et halvtag og et plankeværk. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
223 "Hans Astrup Fleischer, Justitsraad, samt Borgemester og Byefoged i Aarhuus.
Giør vitterligt: at efter Begjæring af [skipper] Mathias Mathiasen i Aarhuus, indstævnes den eller de som maatte ihændehave en af bemeldte Mathias Mathiasen til [RN9047] Anne Marie Malling, for 200 Rd. DC. [danske kurant], omskreven til 200 Rbd. Sølv, under 11te Juni 1800 [11-06-1800] udstædt og den 16de Juli 1818 [16-07-1818] tinglæst Obligation; hvorved er givet første Prioritet i Debitors paa Aarhuus Kjøbstads Fiskergades søndre Side østre Ende [Fiskergade 102, matr. nr. 174, 6 fag hus til gaden i 1 etage] beliggende Huus herved, med Aar og Dags Varsel, som uden Laudag eller Forelæggelse ifølge Forordningen af 3die Juni 1796 [03-06-1796] at kunde vente, til Møde for Aarhuus Byetingsret, der holdes paa Raadhuset ibd., den første Torsdag i September Maaned 1827 Kl. 10 Formiddag [06-09-1827], for der og da med bemeldte originale Obligation at fremkomme og deres lovlige Adkomster til samme at bevise; da Citanten [Mathias], i Mangel heraf, overensstemmende med dertil under 10de Febr. d.A. [10-02-1826] forundt allernaadigst Bevilling, efter nærmere Demonstrationer og Paastande, paa titnævnte Obligation, agter at erhverve Mortificationsdom [aflyst].
Aarhuus, den 9de Mai 1826 [09-05-1826].
Fleicher. (L.S)"

[Peder Willadsen ejer iflg. brandtaksationen i 1791 et 6 fag hus i 1 etage til gaden beliggende på Fiskergade 102, matr. nr. 174, og huset er udlejet til 2 familier.
I folketællingen pr. 01-02-1801 bor skipper Mathias Mathiasen med sin kone og 3 børn her. Hans køb af huset kan ud fra ovennævnte obligation udstedt den 11-06-1800 til Anne Marie været sket på dette tidspunkt for at få finansieret huskøbet.
Familien Mathiasen bliver boende i huset frem til omkring 16-05-1826, for i brandtaksationen pr. 1827 er Kjer noteret som ejer af huset på 6 fag i 1 etage mod gaden, et halvtag og et plankeværk.

Mathiasens ønske om at få aflyst pantebrevet og dermed gælden til Anne Marie skyldes formodentlig salget af ejendommen til Kjer, der i så fald ikke længere belastes af en gæld. Kilde: Mine artikler om Mindegade og Fiskergade.] 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
224 "Herskabelig Huusleilighed.
Anden Etage i min grundmurede Gaard No. 368 ved Mindeporten [skal være nr. 367 det tidligere Enkesæde, Dynkarken 43, matr. nr. 53], som nylig er indrettet til Beboelse [efter moderen RN9022 Cecilias død 17-04-1841], kan erholdes til Leie i Vinter [1841/1842], eller fra Paaske-Flyttetid næste Aar [11-04-1842]. Den bestaaer af 7 gibsede Værelser (enkelte forsynede med dobbelte Vinduer [forsatsvinduer til at isolere mod kulden]) foruden Kjøkken, Domistique-Værelse [værelse til tjenestepigen] og øvrige Beqvemmeligheder.
Aarhus, den 11te October 1841 [11-10-1841]. [RN9007] N. Malling."

[Lejligheden bliver formodentlig efterfølgende udlejet til købmand Heinrich Mertz, se annonceringen den 07-09-1842.] 
Malling, Niels (I7)
 
225 "Hos Undertegnede kan bekommes til Møllebrug:
100 Stjernhjulsknag, 100 smaae Stokker, 30 store Stokker, 60 Knaghjulsknag, Alt af Aunbøg som er 4 Aar gammel ophuggen. Af samme ligger Prøve hos [RN9007] Hr. Kjøbmand N. Malling i Aarhuus.
Ole Jensen Boes i Rørt." 
Malling, Niels (I7)
 
226 "Hun følte sig ikke lykkelig og døde allerede det følgende Aar den 26. Sept. [26-09-1833] af Brystsyge [sygdom i brystet nu lungetuberkulose]".
Kilde: Frausings erindringer #60

"Hvad er Livet! Hvad er alt vort Held i Livet!
Dette var min Tanke ved nu i Løbet af et Aar at see de tvende Kjære [RN9093 og RN9023] ved Døden berøvet der her udgjorde mit Livs Lykke.
Tung var Sorgen da Gud afvigte Aar den 26. September [26-09-1832, skal være 28-09-1832] kaldte vort ene elskede [RN9023] Barn.
End sørgeligere skulde for mig Aarsdagen blive, paa hvilken jeg skulde friste den haarde Skjæbne at see min inderlig elskede Kone [RN9023] Cathrine Marie Malling, fød Frausing, nemlig afvigte 26. September d. A. [26-09-1833] ved Døden at forlade mig.
Ikke uventet, thi haarde og voldsomtærende var hendes Lidelser, men ak! for tidlig for mig lød Budet der kaldte hende, thi kuns trende Aar varede vort lykkelige Samliv.
Ene staaer jeg nu tibage, og ene trøster mig Haabet: at ei Baandet, der her sammenknyttede os, for evig skal være sønderrevet.
- Fred med Dit Støv! Idet jeg for fraværende Slægt og Venner bekjendtgør dette for mig saa sørgelige Dødsfald, frabedes al skriftlig Condolance.

Aarhuus, den 28. September 1833 [28-09-1833]
[RN9007] N. Malling"
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 28-09-1833: 
Frausing, Cathrine Marie (I23)
 
227 "Huset "Elba": og derpaa blev Stuerne gjort til Forelæsningslokale for Underofficererne ved Prins Ferdinands lette Dragoner. Exercerhuset [hus nr. 373 eller 368/369] laa jo ikke langt derfra. Også dette havde Regimentet lejet, nemlig af Kbmd. [RN9021?] Jens Jensen Schmidt.
Fra Exercerhuset og ind mod Mindeport til Højre for Landevejen strakte sig langs med Havkanten de gamle Reberbaner, Dames Have og den magre græsjord paa Grønland."

Sejr (iflg. Sejerholt ...?) jf. 08-02-1819 jf. Byrådets Arkiv I 1.
Exercerhuset uden for Mindeporten have Dragonregimentet lejet af [RN9021] Jens Jensen Schmidt.

1819 er et kvalificeret gæt.

[RN9021] Jens Jensen Schmidt lejede 1820 "Kirkegaardstoften, d.v.s. den nedlagte Kirkegaard i Nærhenden af "Spanien". 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
228 "Huusleiligheden i min Gaard Nr. 378 Litra B udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], best. af 4 rummelige og smukt malede Værelser, foruden Pigekammer, Kjøkken, Spisekammer, Brænde- og Vadskehuus, kan erholdes tilleie fra 1ste Octbr. [01-10-1849]. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
229 "Huusleiligheden No. 378a i mit nyopbyggede Sted udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] er fra medio Januar førstkommende [15-01-1844] at faae tilleie. Den bestaaer, foruden Entrée, af: 3 Værelser, Kjøkken med Damp-Comfur-Indretning og Spisekammer i nederste Etage, som alle ere gibsede, samt et stort Qvistkammer og Pigekammer [på 1. sal] foruden de nødvendige Beqvemmeligheder.
Aarhuus, den 21de December 1843 [21-12-1843] [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
230 "I Anledning af, at Capt. S.M. Sørensen, førende Skonnerten "Isabel", der ved Nakkehoved stødte sammen med Damskibet "Cimbria", har i den "Berlingske Tidende" erklæret Skibet for Vrag, kunne vi fra aldeles paalidelig Kilde forsikre, at [RN9007] Rhederen, Hr. Capt. og Kjøbmand N. Malling hersteds, har indtil Dato [05-10-1853] ikke modtaget nogen saadan Indberetning. Redact. [redaktøren]" Malling, Niels (I7)
 
231 "I den Gaard udenfor Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52?], er de Værelser til Leie, med den Gaarden tilhørende Hauge (som for nærværende Tid haves til Leie af S.T. Hr. Capitain Krey) til dette Aars Michaeli Flyttetid [29-09-1811]. De Lysthavende ville herom henvende sig enten til [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind, som foreviser Værelserne og Haugen og accorderer om Leien." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
232 "I Dynkarken Nr. 33, 1ste Sal [Dynkarken 39, matr. nr. 54], ere 2 Værelser, hvert med egen Indgang samt Seng og Meubler, strax at faae tilleie; de ere passende for Badegjæster.
Anvises af [RN9034] Enkefru Malling."

[Umiddelbart er der ingen fornuft i, at Mathilde skulle udleje værelser 3 opgange fra hendes egen ejendom. Jeg formoder, at der er tale om en trykfejl i avisen, og adressen i stedet for skal være Dynkarken 39]." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
233 "I Gaarden Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53] kan Sals-Etagen [1. sal?] med endeel ydre Leiligheder [rum, lokaler], Stald og Vognskuur, faaes tilleie fra April Flyttetid [01-04-1857].
Reflecterende behage at henvende sig til Eieren [RN9007] N. Malling.
Aarhuus, den 5te Januar 1857 [05-01-1857]" 
Malling, Niels (I7)
 
234 "I Henhold til § 57 i Loven af 16de Juni 1849 [16-06-1849], angaaende Valgene til Rigsdagen, opfordres herved de af Byens Indvaanere, der i sidste Aar have havt en reen aarlig Indtægt af 1200 Rbdr. eller derover, forsaavidt de ønske at optages paa Listen over valgbare Personer til Landsthinget, at anmelde Saadant for Undertegnede, inden de 8de Septbr. d.A. [08-09-1849]
Aarhuus Borgemester-Contoir, den 27de August 1849 [27-08-1849]. Hertz." 
Malling, Niels (I7)
 
235 "I Morgen Løverdagen d. 19de d.M. om Eftermiddagen Kl. 2 slet [19-11-1814 kl. 14] bliver uden for Mindeport ved offentlig Auction bortsolgt endeel Tømmer og Fiæl af den ved Stormen omstyrtede saakaldte spanske Stald [Spanien 19, matr. nr. 43]. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.
Auctionsdirectionen. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
236 "I No. 149 ved Mindeporten kan en aldeles nye holsteensk Vogn med 3 Sæder erholdes tilkiøbs." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
237 "I Stedet Nr. 378 Litra A udenfor Mindeport [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43] kan en Beboelsesleilighed erholdes tilleie strax, bestaaende af 4 Værelser foruden ydre Leilighed [eksterne rum, lokaler]. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
238 "I Søndags Eftermiddag Kl. imellem 2 og 3 [25-11-1832 kl. 14-15] er fra min [RN9022] Moders Wienervogn borttaget Kudske-Hyndet, af hvidgul Farve med Silke-Lidser. For Tilveiebringelsen heraf loves en Douceur af
[RN9007] N. Malling." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
239 "Iblandt en ny Tilførsel af støbte Jernvarer er mit Udsalg bleven forøget med Tærtepander, Vaffeljern, store Comfyrgryder, trekantede & ovale Spyttebakker fra 2 Mk. 12 sk. til 4 Mk. 8 sk. pr. Stk, Strygejernsriste, Kjøkken-Fyrtøier 2 Mk. 8 sk. pr. Stk, m.m.
Aarhus, den 3. Novbr. 1836 [03-11-1836]
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
240 "Ifølge vor Opfordring have vi havt den Glæde at modtage følgende milde Gaver:
fra købmand Hans Broge 100 Rbd....
...fra [RN9002] Kjøbmand A. Malling 25 Rbd...
Med det tidligere Indkomne i Alt 464 Rbd.
Aarhuus d. 22de August 1853 [22-08-1853]
Comiteen for Trængendes Understøttelse under Cholera-Epidemien." 
Malling, Andreas (I2)
 
241 "Ifølge vor Opfordring have vi havt den Glæde, til idag Kl. 12 at modtage følgende Gaver, fra:
...[RN9002] Hr. A. Malling 2 Par dito [lagner] samt flere Stkr. linned og uldent undertøi;...
Aarhuus, den 31te August 1859 [31-08-1859]
Comiteen til Trængendes Understøttelse
under Cholera-Epidemien." 
Malling, Andreas (I2)
 
242 "Jeg finder mig foranlediget til herved at bekjendtgøre, at jeg ikke tillader min Gaard afbenyttet som Gjennemgang fra Mindet [Havnen, Grønland] til Mindeporten eller omvendt fra Mindeporten til Mindet, hvilket tjener til Efterretning for dem som jevnligen afbenytte en saadan Gang. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
243 "K. Extra godt Norsk Kalk (læsket med fersk Vand) er at bekomme hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
244 "Kakkelovne.
Moderne Kjøbenhavnske Kakkelovne med Tallerkenvarmere og Koge-Indretninger faaes hos[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
245 "KF. Endnu er et lidet Partie extra rødt Kløverfrøe og nogle Lpd. [1 lispund= 8 kg] hvidt dito, samt extra gode Bergens Joller brugelige til Fiskerie at erholde hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling i Aarhuus." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
246 "Kiøbmand Jens Raae en Datter Anna Dorthea; Fadd. [RN9022] Mad. Malling og Jfr. Brøchner, [RN9058] Pastor Kaarsberg, Kiøbmand Carlsen, Sukkerraffinadeur Hansen og [RN9092] Skibskaptajn Kaarsberg." Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
247 "Korn var den vigtigste eksportartikel, og de stigende kornpriser og landboreformerne i slutningen af 1700-tallet gav fremgang for købstæderne. Omkring år 1800 var tiderne gode, og byernes velstand voksende." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
248 "Lige udenfor Mindeport laa ""Tobaksspindergaarden"" (den nuv Cichoriefabrik), hvis Navn og Oprindelse er ubekjendt, og et par Smaahuse." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
249 "Lige udenfor Mindeport laa ""Tobaksspindergaarden"" (den nuv Cichoriefabrik), hvis Navn og Oprindelse er ubekjendt, og et par Smaahuse." Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
250 "Lige udenfor Mindeport laa ""Tobaksspindergaarden"" (den nuv Cichoriefabrik), hvis Navn og Oprindelse er ubekjendt, og et par Smaahuse." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
251 "Lige udenfor Mindeport [i 1824] laa ""Tobaksspindergaarden"" (den nuv Cichoriefabrik), hvis Navn og Oprindelse er ubekjendt, og et par Smaahuse." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
252 "Ligesom flere af os Tjenestepiger i Aaret 1850 [krigen 1848-1850] sammenskøde hvad vi efter Evne kunde bidrage til Hjælp og Lindring for vore tappre Brødre og Venner, der i Krigen offrede Liv og Blod for Fædrelandet, saaledes have Undertegnede iaar forenet os om i den nuværende Trængselstid at opfordre samtlige Tjenestepiger her i Byen til en lignende Kjærlighedsgjerning og da snarest muligt tilstille En af os hvad Enhver efter Lyst og Evne vil yde.
... Sophie Dahl (hos [RN9002] Kbm. A. Malling)..." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
253 "Løverdagen den 6te ds., Eftermiddag Kl. 2 [06-04-1861 kl. 14], afholdes, efter Begjæring af [RN9002] Hr. Kbm. A. Malling, offentlig Auction i hans Eiendom paa Fredenstorv [Fredens Torv 12, matr. nr. 281] over: en holsteensk Kurvevogn, Harver, Plove, Hakkelsekister [til at hakke halm i småstykker] og andre Avlsredskaber, 2 Sæt Ridetøi, et Stk. Jernkjæde, en Skpds. Bismer [160 kg. bismervægt], Sengesteder, Borde, Stole, noget Kjøkkentøi m.m.
Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, de 3die April 1861 [03-04-1861].
Hertz.
Auctionsdirecteur." 
Malling, Andreas (I2)
 
254 "Løverdagen den 8de Septbr. d.A. [08-09-1849], Formiddag Kl. 11 sl., bliver, paa Raadstuen her i Byen, ved offentlig Auction bortleiet, paa flere Aar, følgende Borgemester-Embedet tilhørende Jorder:
1) Jordlodden, udenfor Frederiksport, paa den nordvestre Side af Veien til Skanderborg [Frederiks Allé ud for Vester Allé?], hvilken Jordlod for Tiden haves i Leie af Arbeidsmand C. Bonnesen.
2) Dito, sammesteds [langs Frederiks Allé fra Vester Allés Kaserne mod syd], som [RN9002] Kjøbmand A. Malling hidtil har havt i Leie, dog med Undtagelse af den fraskilte Exerceerplads [Vester Allés Kaserne].
3) De to Jordlodder, som Kjøbmand S. Herskind har havt i Leie, beliggende i Oldjorden.
Conditionerne ere forinden til Eftersyn paa Undertegnedes Contoir.
Aarhuus, den 25de August 1849 [25-08-1849].
Hertz,
Borgemester og Auctionsdirecteur."

[Se også auktionen den 26-07-1825 annoceret den 22-07-1825.] 
Malling, Andreas (I2)
 
255 "Mandagen den 11te Juli om Eftermiddagen Kl. 2 1/2 slet [11-07-1814 kl. 14.30] lader Undertegnede ved offentlig Auction ved Havnens nordre Side bortsælge - cirka 51 Tylter [612 stk.] svensk Tømmer, samt 15 Casser 4 tommer Søm; hvor Libhaverne behage at møde.
Aarhuus den 9de Juli 1814 [09-07-1814].
[RN9001] Malling" 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
256 "Mandagen den 18de Juli om Eftermiddagen Kl. 2 1/2 slet [18-07-1814 kl. 14.30], vorder holden offentlig Auction ved Havnens søndre Side over et Partie 10 a 12 Fods Bord [314 x 376 cm planker], nogle Tylter [a 12 stk] 2 tomme [5,2 cm] Planker, samt et Partie 2 a 4 tomme [5,2 til 10,4 cm] Søm og nogle Srtr. [sorterede størrelser?] Stege-Pander. Hvor Liebhaverne inviteres.
Aarhuus den 15de Juli 814 [15-07-1814].
[RN9001] Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
257 "Med et complet Udsalg af Kakkelovne, bestaaende af 3, 2 og 1 Etage, runde Ovne, Vindovne, Kølleovne, samt Bielæggere med og uden Stege-Indretning, anbefaler sig [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
258 "Med høie Øvrigheds Tilladelse giver Hr. Lüstre med Selskab, Forestillinger i Ridekunsten i [RN9001] Kiøbmand Hr. Mallings Gaard uden for Mindeporten Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
259 "Med Misfornøielse maa jeg erfare at slette Mennesker i de sidste Nætter har brækket mine Bord Stabler [stabler af planker] udenfor min Baggaard [mod Toldbodgade] og frastiaalet mig flere Tylter Bord [dusin planker]; det var vel at ønske at og disse kunne vorde opdagede, der muelig i lang Tiid har brugt denne Uskik; jeg udlover derfor en Douseur af 25 Rbd. R B. for disse Krabaters Opdagelse, især for at disse kunde faae Lovens gieldende Straf.
Aarhuus d. 2den Febr. 1818 [02-02-1818].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
260 "Med Skipper Jordshøi er hertil ankommen fra Kiøbenhavn 2 Skpd. [ 1 skippund=160 kg.] Hampeblaar, uden Adresse eller Connossement. Skulle nogen heri Byen kiendes ved samme, ville de behagelig henvende dem derom til [RN9001] Kiøbmand Rasmus Malling."
[Konossement: erklæring (udstedt i tre eksemplarer), som en skipper udsteder om at have modtaget visse varer i sit skib med forpligtelse til udlevering af disse paa bestemmelsesstedet til indehaveren af (et af eksemplarerne af) erklæringen. kilde: ordnet.dk] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
261 "Meelkalk
faaes i større og mindre Partier hos
[RN9007] N. Malling."

[melkalk: pulverformig kalk, der er fremkommet ved, at den brændte kalk har læsket sig ved optagning af luftens fugtighed og er faldet hen, kilde: ordnet.dk] 
Malling, Niels (I7)
 
262 "Meget fiin Hør, Riga reen Hamp, Pashamp, Hampeblaar, Seilduger, Ravn & Præsendingsduger [pressenning], hvilket i Særdeleshed anbefales dHrr. Landmænd som fortrinlig skikket til Rapsseil, sælges billig af
[RN9007] N. Malling.
Liebau Hampeblaar til nedsat Priis faaes hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
263 "Men saa var der Borgervæbningen. Borgervæbningen! Hvilke glade Minder fremkalder ikke dette Ord! I Aarhundredets første Aar havde Patriotismen skabt Borgervæbningerne, vistnok med det Maal for Øje at forsvare "Arnen". Da Krigen var endt, vedblev Borgervæbningerne at bestaa, men de stod nu ikke mere i Mars' Tjeneste, det var Forfængeligheden, der holdt dem ilive. Uniformsgalskaben havde sin store Del deri, og saa var der det mageløse, at hvis man kunde bliver [RN9007] Borgerofficer, saa kom man i Rangen, Madammen blev Frue og Døtrene, som hidtil havde maattet nøies med ar være Jomfruer, blev Frøkener. Og hvor herligt er det ikke saaledes at kunne hæve sig over sine Ligemænd! ...
Denne Vildfarelse blev de forresten grundigt revne ud af i 1848..." 
Malling, Niels (I7)
 
264 "Min Jagt "de 2 Søstre", c. 12 Læster [commercelæster], sidst ført af Skpr. [skipper] Sivertsen, kan faaes tilkjøbs eller mageskiftet med en Grund-Eiendom [tom byggegrund?].
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
265 "Mit Lager af moderne kjøbenhavnske Kakkelovne er ved Skipper J.K. Hansens lykkelige Ankomst bleven forsynet med endeel smaae Ovne, der sælges yderst billige. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
266 "Mit Lager af Møllestene er i Dag ved Capitain Sørensens Ankomst fra England bleven forøget med alle brugelig Dimentioner af Pillestene, der til billige Priser anbefales dHrr. Møllere. [RN9007] N. Malling."
Annonceringen gælder også engelske sandsten i alle størrelser. 
Malling, Niels (I7)
 
267 "Mit Udvalg af støbte Jernvare er ved Skipper N. Andersens Ankomst fra Kjøbenhavn bleven forøget med endeel nye Kakkelovne, som til billige Priser anbefales.
Aarhus, den 6te. Septbr. 1838 [06-09-1838]
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
268 "Moderne Kakkelovne, ordinaire 2 Etage og Bielægger-Ovne ere arriveret og sælges til billige Priser af [RN9022] R. Mallings Enke." Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
269 "Moderne Kjøbenhavnske Kakkelovne, Jern-Gryder, Kasseroller, Komfurgryder, Mortere, faaes hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
270 "Moderne Kjøbenhavnske Kakkelovne, samt Norske 2 Etage & Bielægger-Ovne sælges billigt af[RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
271 "Nederste Etage i Stedet No. 149 ved Mindeport [Dynkarken 43, matr. nr. 53?] som beboes af S.T. Hr. Ritmester v. Flindt kan til førstkommende Paaske Flyttetid [15-04-1827] erholdes til Leie naar derom accorderes med
[RN9022] R. Mallings Enke." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
272 "Nogle hundrede Tylvter fuldkantede, tørre 5 a 6 Alens Mols-Bord, 1 1/4 a 1 1/2 T. tykke, 8 a 9 T. brede, kunne faaes hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
273 "Nogle Kreaturer kunne fra nu af indtil 1ste Mai [01-05-1866] tages paa Bærmefoder hos
[RN9034] N. Mallings Enke.

[Bærmen er overskudsproduktionen fra brændevinsfremstilling. Bærmen blev brugt til opfedning og fodring af kvier og køer i vinterperioden. Mælken fra køerne blev solgt i købmandsgården.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
274 "Nogle Lispund Raigræs-Frøe og en nye Skorstens-Plade [ærnplade, der danner bunden af en skorsten ell. dækker gulvet ved ildstedet iflg. ordnet.dk. Der er nok snarere tale om komfurets jernbord med et hul til ildstedet nedenunder til at lukke med komfurringe] hvorudi et Comfurhul med 3 Ringe, kan bekommes hos [RN9001] Kiøbmand R. Malling i Aarhuus." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
275 "Nogle smukke Beboelses-Leiligheder ere for en moderat Leie at faae hos
[RN9007] N.Malling."

[Formodentlig de to lejligheder i Spanien 19.] 
Malling, Niels (I7)
 
276 "Norsk Kron & Fenster-Glas samt Stetiner Glas, er arriveret og udsælges billig hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
277 "Nr. 12 Gadens Patricierbygning med de smukke rene Linier, er opført 1853 af [RN9002] Købmand Malling som det 10. Hus i den nyanlagte Gade, og her var ligesom i de fleste
Huse paa den Tid Koholderi. Græsmarkerne paa det gamle Silkjær gav jo god Græsning.

Ejendommen købtes 1854 af Købmand J.C. Seidelin, som etablerede sig her d. 9. Oktober 1855 [09-10-1855]. (Seidelin født 1827 død 1888)."

Salgsdatoen stemmer ikke med Aarhuus Stiftstidende den 31-07-1866 og skødet den 09-12-1866 jf. Realregistret. 
Malling, Andreas (I2)
 
278 "Nye 1-, 2- og 3 Etage Kakkelovne, samt Bielægger dito er at faae tilkiøbs hos
[RN9001] R, Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
279 "Nyelig hjemkomne bedste Tronhiems Høstsild og Bergefisk er at bekomme i Aarhuus hos Kiøbmændene [RN9107] Søren J. Schmidt og [RN9001] R. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
280 "Også på anden måde måtte man "gå" for andre, nemlig ved indsamlinger i kirkerne. Dertil udpegedes for et helt eller et halvt år ad gangen "tavledragere". Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
281 "Omtrent 60 Tdr. Land af Marselisborg Hovedgaards Mark, der støder til Aarhus Mark, tæt uden for Broberg [Frederiksgade] og Minde Portene [Spanien], og ere afsadte i Parceller hver paa 3 a 4 Tdr. Land, agter Eieren S.T. Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Baron v. Güldencrone at lade stille til offentlig Auction til Bortsælgelse den 11te næstkommende Septbr. Maaned om Formiddagen Kl. 10 [11-09-1809] i Marselisborg Birke Tingstue, enten i Parceller eller samlede.

Jorderne er fortrinlig gode, beqvemme til al Slags Sæd, og kan erholdes til Brug til næste Mikkelsdag [29-09-1809]. Vidtløftigere Beskrivelse derover ansees ufornøden, da Liebhavere bedst ved at tage dem i Øiesyn kan overbevise sig om deres Værd.

Conditionerne kan ventes saa billige, som mueligt og deribland denne: at Kiøbesummen afbetales i 2de Aar, til Snapstings Terminerne 1810 og 1811, i hver Termin det halve. Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekiendtgiøres. Marselisborg, den 9de Julii 1809 [09-07-1809].
Saabye, Forvalter ved Baroniet."

[RN9001 Rasmus Malling køber formodentlig matr. nr. 3 og sønnen RN9002 Andreas Malling senere hen matr. nr. 5]. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
282 "Ongefærlig Beregning over Indtægter og Udgifter ved Aarhuus Postcontoir
Fra 1te October til 25de December 1813 [01-10-1813, 25-12-1813]
Indtægt.
1. Ved Befordringsvæsenet
...
Færgeløbs Indkomsterne fra 1te October til 18de December 1813 [01-10-1813, 18-12-1813]
modtaget af [RN9049] Hr. Kaarsberg beløber 175 Rd. 60 Sk. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
283 "Onsdagen den 25de April [25-04-1810] vorder foretaget og holdet offentlig Auction efter Begiæring af [RN9001] Kiøbmand R. Malling, over de fra Skipper Thomas Jansens af Bergen førende Galease-Skib James et Thomas kaldet (der har havt det Uheld at strande paa Middelgrunden [formodentlig ved Anholt]) i Land biergede Bergefisk, bestaaende af circa 84 Skpd. [skippund, her 13.440 kg] samt 16 1/2 Skpd. [2.640 kg.] Klipfisk.
Næste dag [26-04-1810] vorder ligeledes holdet offentlig Auction over bemeldte Skibs i Land biergede Inventarium, bestaaende af Ankere og Ankertouge, et Kabeltoug, Seil og noget løbende Redskab, samt Rundholter ec. Liebhavere bedes at give Møde, hvor Conditionerne da skal vorde bekiendtgiorte. Aarhuus, den 10de April 1810 [10-04-1810] .
Auctions-Directionen. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
284 "Onsdagen den 25de April [25-04-1810] vorder foretaget og holdet offentlig Auction efter Begiæring af [RN9001] Kiøbmand R. Malling, over de fra Skipper Thomas Jansens af Bergen førende Galease-Skib James et Thomas kaldet (der har havt det Uheld at strande paa Middelgrunden [formodentlig ved Anholt]) i Land biergede Bergefisk, bestaaende af circa 84 Skpd. [skippund, her 13.440 kg] samt 16 1/2 Skpd. [2.640 kg.] Klipfisk.
Næste dag [26-04-1810] vorder ligeledes holdet offentlig Auction over bemeldte Skibs i Land biergede Inventarium, bestaaende af Ankere og Ankertouge, et Kabeltoug, Seil og noget løbende Redskab, samt Rundholter ec. Liebhavere bedes at give Møde, hvor Conditionerne da skal vorde bekiendtgiorte. Aarhuus, den 10de April 1810 [10-04-1810] .
Auctions-Directionen. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
285 "Onsdagen den 29de Novbr. om Eftermiddagen Kl. 2 [29-11-1820 kl. 14] bliver Skipper Jørgensens hidbragte Ladning, bestaaende af Drammens Bord [planker] og Tømmer ved offentlig Auction bortsolgt; hvortil Liebhavere inviteres - ved Havnens nordre Side.
Aarhuus den 24de Novbr. 1820 [24-11-1820]
[RN9001] R. Malling 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
286 "Over de fra Skipper Thomas Jansen fra Bergen paa Middelgrunden strandede Skib i Land biergede 52 1/2 Tdr. Sild, udi Tønder og Fierdinger, bliver efter Begiering af [RN9001] Kiøbmand R. Malling foretaget og holdet offentlig Auction udi Gaarden uden for Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] Onsdagen den 11te April om eftermiddagen Kl. 2 slet [11-04-1810 kl. 14], hvor Liebhavere ville behage at møde og erfare Conditionerne.
Aarhuus, den 6te April 1810 [06-04-1810] .
Auctions-Directionen."

Efterfølgende afholdes der en ny auktion den 25-04-1810 over bergefisk og klipfisk og 26-04-1810 over skibets inventar annonceret den 11-04-1810 og 14-04-1810, se 25-04-1810 og 26-04-1810. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
287 "Paa en Herregaard mellem Horsens og Aarhuus er en Tieneste til Novbr. d.A. [01-11-1807] leedig for en god Huusholderske, (den ønskes helst af Midelalder) uden god Characteer og gode Attester nytter det ei at melde sig. Nærmere Underretning faaes hos Hr. Forstander Bentzen i Horsens og hos [RN9001] Kiøbmand Malling i Aarhuus."

[Der er ikke så mange herregårde mellem Horsens og Aarhus, så det kunne være Moesgaard eller Wilhelmsborg, som Malling havde handelsmæssig forbindelse med.] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
288 "Paa Markedsdag kom en sort omskoet løs Hest ind løbende i [RN9001] Kiøbmand Mallings Gaard, hvor Eieren kan erholde den imod Foderløns og Avertissementers Bekostning." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
289 "Paa Veien til Marselisborg er tabt en Nøgle og et Slør. Finderen bedes imod en Douceur at
aflevere det i Dynkarken Nr. 39 [Dynkarken 39, matr. nr. 54] [RN9034?]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
290 "Perioden fra 1800 til 1840 var stort set en fremgangstid for de østjyske købstæder på trods af Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene 1807-1814, der førte til tabet af Norge, samt statsbankerotten i 1813 og den efterfølgende landbrugskrise. Efter krisen gik det udelukkende fremad takket være de gode landbrugskonjunkturer, der førte til en opblomstring af handel og håndværk." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
291 "Proclama.
I Medfør af en os under 8de Juli 1841 [08-07-1841] meddeelt Kongelig allernaadigst Bevilling, de vil vorde læst ved vedkommende Over- og Underret, indkaldes herved sub poena præclusi et perpertui silentii [under straf at udelukkes og siden ikke mere blive hørt 70)] med Aar og Dags Varsel, Enhver der maatte have noget at fordre hos vores heri Byen [Aarhus] i Aaret 1826 afdøde Fader, [RN9001] Kjøbmand Rasmus Malling, og senere afdøde Moder, [RN9022] Cicilie Marie Malling, fød Kaarsberg, med deres Paastand at fremkomme, og saadant deres havende Krav inden foreskrevne Tids Forløb for mig, [RN9007] Kjøbmand Niels Malling i Aarhuus, at anmelde og beviisliggjøre.
Aarhuus, den 12te Juli 1841 [12-07-1841].
[RN9007] Niels Malling. [RN9002] Andreas Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
292 "På det nuværende Skt. Clemens Torv lå der indtil midten af 1700-årene en stor bindingsværksgård, hvori der indgik seks boder. På begge sider af gården gik smalle gyder, der forbandt torvet med henholdsvis Kannikegade og Stentrappen ned til åen. I 1749 købte byen gården af dødsboet efter [RN9337] borgmester Basballe, nedrev bygningerne og anlagde et torv, for på den måde at nedsætte faren for, at fremtdige brande skulle brede sig. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
293 "R. Schandorff [18-02-1834: Frederiksgade 81, matr. nr. 352] og [RN9007] N. Malling
udsælger indtil videre hver Søgnedag fra Kl. 8 til 10 Formiddag fortrinlig god tørret østersøisk Rug i Skjeppeviis [1 skæppe=17,4 l] til 5 Mk. 10 sk. pr. Skp.
Aarhuus, den 1ste December 1830 [01-12-1830]." 
Malling, Niels (I7)
 
294 "Reen Kommen-Aqvavit og Brændevin faaes igjen af egen Production hos
[RN9007] N. Malling."

Dette kan være udtryk for, at han har moderniseret sin produktion af brændevinsprodukter eks. ved at installere et dampaggregat. 
Malling, Niels (I7)
 
295 "Regnskab
for de til den brandlidte Præst paa Alheden, Hr. Rosendahls til mig indkomne Gaver.
... [RN] Hr. Kiøbmand Malling 5 Rd...
[Ialt er indkommet] 40 Rd.
Disse Penge ere forlængst tilsendt hr. Pastor Rosendahl, men, da jeg havde Haab om at flere Gaver skulle indkomme paa Grund af et Par Venners Løfte, om at ville indsamle i deres Egn, blev Regnskabets Offentliggiørelse udsat indtil nu, da jeg efter saa lang Tids Forløb maa formode intet mere vil indkomme. Modtageren yder herved de ædle Givere med et rørt Hierte sin tak, ved N. Lund,
Eier af Aarhuus Stifts Adressecontoir.
Aarhus, den 29de Novbr. 1809 [29-11-1809]." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
296 "Schaluppen Coureren, 4 Commercelæster drægtig, norsk af Bygning og Træklinker, Egematerialier, 2 Aar gammel, er særdeles godt indrettet med stor Kahyt og Folkelukafer, er med Inventarium underhaanden at faae tilkiøbs, naar Liebhaverne enten ville henvende sig til [RN9001] Hr. Kiøbmand R. Malling (hvor Inventarielisten er til Eftersyn) eller til Undertegnede ombord. Tillige anmodes Lysthavende at indfinde sig inden Torsdagen den 19de d.M. [19-09-1816], thi efter den Tid kan ingen Afgiørelse skee.
Aarhuus den 16de Sept. 1816 [16-09-1816].
Christian Iversen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
297 "Seilduger.
Mit Oplag af Seilduger er idag fra St. Petersborg bleven forsynet med endeel Seil-, Ravn- & Presendingsduger, der sælges billig af
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
298 "Sidste Fredags Aften [27-01-1809] er bortkommen af en Bondevogn paa Torvet [Store Torv] (formodentlig tabt) 4 Stkr. nye Lærreds Sække mk. F. Den der har fundet samme eller kan give nogen Oplysning derom, vilde behage at afgive samme, mod en passende Douceur, hos [RN9001] Kiøbm. Malling." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
299 "Skatteligningen i Aarhuus.
Af den paa Raadstuen fremlagte Ligning meddeles de Høistbeskattede paa Formue og Leilighed samt Næring og Brug tilsammenlagte, indtil en Skatteansættelse af over 40 Rdr. Disse ere:
...[RN9002] Kjøbmand A. Malling 45 Rdr. 72 Sk. [0,1%]
Den samlede Formue- og Leilighedsskat udgjør 38,569 Rdr. 4 sk. (2034 Rdr. 68 sk. mere end ifjor) og Næringsskatten 1610 Rdr. 56 sk. (2188 Rdr. 36 sk. mindre end f,A.). Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] beløbe sig til 53,405 Rdr. 41 sk. (2395 Rdr. 89 sk. mindre end ifjor)." 
Malling, Andreas (I2)
 
300 "Skibsbygmester Bonnesen havde dog allerede i 1817 faaet en Grund udenfor Mindeport overladt imod en aarlig ringe Afgift, og her blev maaskee bygget et Par Smaahuse; men den egentlige Bebyggelse af "Grønland" begyndte først i Slutningen af Trediverne [1830erne], da Communen overlod flere Pladser til ovennævnte Bonnesen, og denne deels byggede, deels solgte til Andre Byggegrunde, paa hvilke der for endeel hvilede en lille Afgift til Communen, men hvilken senere er afløst." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
301 "Skipper Niels Andersen, førende Schaluppen "Lykkens Prøve" begynder at lade med Stykgods til Kjøbenhavn førstkommende Tirsdag [10-12-1833], og da den 1/2 Ladning er parat, ville de der muligen ønske at afbenytte denne Leilighed, behage at henvende dem til Skibet, beliggende ved Havnens norde Side, eller til [RN9007] N. Malling."

I annoncen den 07-02-1835 afgår skibet førstkommende fredag aften [13-02-1835] og medtager smågods efter nærmere aftale med [RN9007] N. Malling. 
Malling, Niels (I7)
 
302 "Skpr. [skipper] Jens K. Hansen er sidste Løverdag [09-12-1848] ankommen til Khvn. DHrr., som ønske Gods med ham Retour hertil, vilde behage med Dampskibsposten den 14de. ds. [14-12-1848] at indsende deres Ordre.
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
303 "Slægt og Venner bringes herved det sørgelige Budskab, at min dyrebare, trofaste og uforglemmelige Hustrue, mine 5 smaae uopdragne Børns kjærlige Moder, [RN9024] Jacobine Malling, f. Schmidt, den 3. ds. [03-01-1841] omskiftede Tiden med Evigheden, i hendes blomstrende Alders 27 Aar.
Enhver der kjendte den Hedenfarnes stille huuslige Dyder og vores 6 1/2 Aars lykkelige Ægteskab, vil nogenlunde kunne vurdere det store Tab jeg og mine talrige Børneflok har lidt ved hendes uventede Bortgang, og forene sin Bøn med min: at Gud vil give mig Kraft til at bære det tunge Kors han i sin urandsagelige Viisdom paalægger mig.
Aarhuus, den 4de Januar 1841 [04-01-1841]
[RN9007] Niels Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 06-01-1841

[RN9024] Jacobine Malling født Schmidt
Fromme, blide, englehulde Qvinde!
Brat du segnede i Dødens Favn!
Aldrig vil forladte Mage finde
Nogen, der erstatter ham Dit Savn.

Ja, han jamrer for sin elskte Mage
Som forlod ham midt i Livets Vaar,
Dog hans Graad ei kalder Den tilbage
Som henlagtes paa den sorte Baar.

AK! forgjæves vil de Glutter strække
Armene mod ømme Moder hen;
Ei den Spædes Smiil og Graad kan vække
Moderen til Livet frem igjen.

Sjeldent længe varer Jordens Glæde,
Selv af Sorgens tidt ledsages den;
Ofte seer man Den idag at græde
Som igaar var Glædens hulde Ven.

Derfor Dødelige! hæft dit Øie
Paa det Evige, som ei forgaaer;
Hist hos Ham, vor Fader i det Høie,
Kun den Glæde troner, som bestaeer.

Der, [RN9007] Niels Malling, vil Du ogsa finde
Din Henfarne lykkelig og fro,
Der, i Himlens Hjem, Du atter vinde
Din paa Jorden tabte Hjertero.

Hviil da født, Du hulde Engelinde!
Støvets Sorger ei forstyrre Dig!
Alt for god til Jordens Borgerinde,
Kaldte Godheds Gud Dig hjem til sig."

Kilde: Aarhuus Stiftstidende 13-01-1841

"Enhver især af de, der den 12te dennes [12-01-1841] viste min salig [RN9024] Kones jordiske Levninger den Ære at ledsage samme til sit Hvilested, saavelsom de, der paa andre Maader ved denne søgelig Leilighed lagde deres Agtelse for den Afdødes Minde og deres Hengivenhed for hendes Familie og mig for Dagen, modtage herfor min hjerteligste og forbindtligste Tak.
Aarhuus, den 14de Januar 1841 [14-01-1841].
[RN9007] Niels Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 13-01-1841 
Schmidt, Jacobine (I24)
 
304 "Stue-Etagen i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], bestaaende af 7 Værelser, foruden Domestik- og Kjøkkenleilighed, kan faaes tilleie. I Gaarden kan faaes Kjælder og Staldleilighed samt Plads til Fourage og Vogn-Magasin. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
305 "Syv ægte sorte Tumlinger ere tilsalgs i Gaarden Nr. 366 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
[RN9034] N. Mallings Enke."

[tumling: lille hest (af en nordsjællandsk race), due af en særlig race, der flyver med tumlende bevægelser (kaster sig bagover i flugten). Kilde: ordnet.dk] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
306 "Sød & Skummet Mælk samt Fløde faaes daglig hos [RN9034] N. Mallings Enke."

"Stearinlys, Talglys, Canariefrø, Hampfrø, Lakrits, Bolscher samt flere Urtekramvarer [krydderier, te, kaffe, sukker, kolonialvarer] faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke."

"Kommen-Aqvavit og Korn-Brændevin af egen Production faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
307 "Sød & skummet Mælk samt Fløde faaes daglig hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
308 "Sød Mælk 8 sk. Kanden, skummet Mælk 3 sk. Kanden, faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
309 "Søndagen den 2den Decbr. [02-12-1801], blev ved Omlæsning af 1 Stk. Træ paa Langballe Mark strax oven for Cappel-Bækken, 2de Skotsauger sammenbunden forglemte. Hvem der har funden samme, bedes at aflevere dem imod en passende Douceur enten til Jens Moss eller [RN9001] R. Malling i Aarhus." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
310 "tegning af stuekakkelovn
Mit Kakkelovns-Udsalg er i Dag ved Skipper J.K. Hansens Ankomst bleven forøget med endeel nye Ovne, hvoriblandt nogle meget smaae firkantede, der sælges til yderst billige Priser.
Aarhus, den 28. Septbr. 1836 [28-09-1836]
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
311 "tegning over stueovn
Mit Kakkelovns-Udsalg, der som bekjent i Almindelighed bestaaer af de moderneste og meest brugelige kjøbenhavnske rund Ovne, 3, 2, 1-Etage Vind- og Bielæggerovne med og uden Kogeindretning, er i Dag fra Aalborg Jernstøberie bleven forsynet med slebne og uslebne rund Ovne, Berliner-, Spisestue-, Piedestal-, Stjerne- og Camin-Ovne, som jeg til de moderateste Priser tillader mig at anbefale.
Aarhus, den 15. Juli 1839 [15-07-1839]
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
312 "Til 1ste Novbr. [01-11-1862] kan en Malkepige faae Condition hos [RN9034] N. Mallings Enke. Lønnen er 40 Rdr. om Aaret." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
313 "Til Aarhus Byraad.
Mellem de ikke faa Onder, hvoraf Frederiksbjerg fortiden lider, indtager Gadernes og Veienes slette Tilstand en vigtig Plads.
De fleste eller ialfald en stor Del af de derværende Gader eret private..."
Henvendelsen går ud på, at der snarest tilvejebringes en ordning af gaderne efter 8 punkter.
Henvendelsen er underskrevet af S.Chr. Danielsen, Bülowsgade 15.

Byrådet behandler sagen og træffer en beslutning, som offentliggøres i Aarhuus Stiftstidende? efterfølgende, hvor man imødekommer henvendelsen på en række punkter om end ikke alle. 
Malling, Rasmus (I4)
 
314 "Til Aarhus Byraad.
Mellem de ikke faa Onder, hvoraf Frederiksbjerg fortiden lider, indtager Gadernes og Veienes slette Tilstand en vigtig Plads.
De fleste eller ialfald en stor Del af de derværende Gader eret private..."
Henvendelsen går ud på, at der snarest tilvejebringes en ordning af gaderne efter 8 punkter.
Henvendelsen er underskrevet af S.Chr. Danielsen, Bülowsgade 15.

Byrådet behandler sagen og træffer en beslutning, som offentliggøres i Aarhuus Stiftstidende? efterfølgende, hvor man imødekommer henvendelsen på en række punkter om end ikke alle. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
315 "Til Bestemmelse af den Godtgjørelse, der tilkommer Eieren af Marselisborg i Viby Sogn, Cancelliraad Ingerslev, samt
Gartner Bergs Enke og
[RN9007] Kjøbmand N. Malling i Aarhuus,
i Anledning af det i Henhold til Lov 4de Marts 1857 [04-03-1857] stedfindende Jernbaneanlæg [Aarhus-Randers], afholdes førstkommende Torsdag den 29de d.M. [29-03-1860] en Forhandling, der for førstn. Lodseiers Vedk. paabegyndes paa Marselisborg bemeldte Dags Formiddag Kl. 9, og, for de tvende sidstnævnte Lodseieres Vedkommende, agtes fortsat paa Aarhuus Raadstue samme Dag Eftermiddag Kl. 2 [kl. 14]. Til bemeldte Tid og Sted indkaldes derfor herved de forannævnte Grundeiere, der have samtykket i Varslets Forkortelse, i Overeenstemmelse med Fr. 5te Marts 1845, § 9 [05-03-1845],
Randers, den 24de Marts 1860 [24-03-1860].
Paa Erstatnings-Commissionens Vegne
Rosenørn,
kgl. Commissarius ved Jernbaneanlæget i Jylland." 
Malling, Niels (I7)
 
316 "Til de Fattige er siden sidste Anmeldelse indkommen følgende Gaver: Den 8de Jan. [08-01-1817] 4 Rbd., ved en Lystighed [fest] den 5te Jan. [05-01-1817] hos Avlsmand Peder Brændstrup. Den 22de Jan. [22-01-1817] ved [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling fra en Fattigven af den mosaiske Troesbekiendelse 21 Rbd. at uddeles paa Hs. Majestæts Fødselsdag [Frederiks VI, født 28-01-1768], samt 2 Rbd. som en Tienestekarl har erlagt i Mulct [bøde] for urigtige Forhold. Ligeledes har velbemeldte [RN9001] Hr. Kiøbm. Malling skienket 2 Td. Rug bagt i Brød, som tilligemed flere ved en ubenævnt Velgiørers Gavmildhed anskaffede Brød blev uddelt til de Fattige paa Hs. Majestæts Fødselsdag. For hvilke Gaver herved paa de Fattiges Vegne forbindeligst takkes.
Aarhuus den 31te Jan 1817 [31-01-1817].
Fattigvæsenscommissionen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
317 "Til de forulykkede Kystboeres Efterladte i Orby Sogn har jeg endvidere modtaget følgende kjærlige Gaver:
... fra [RN9002] Hr. Kbm. Andr. Malling 5 sk...
hvilket, med Tak til de menneskekjærlige Givere, herved endvidere anmeldes.
A.F. Elmquist."

[Orby Sogn eksisterer ikke, men der et et Ørby i Helgenæs Sogn på Mols og et Ørby i Tranebjerg Sogn på Samsø.] 
Malling, Andreas (I2)
 
318 "Til den ulykkelige smed Bruun og hans trængende familie har jeg endvidere modtaget, fra....

Med det forhen Modtagne 545 Rdr. 81 sk.
A.F. Elmquist.
Foreløbigt, indtil der erfares om den ulykkelige Mands Liv kan reddes, har jeg af de til ham og hans Familie modtaagne Gaver idag indsat 500 Rdr. i Sparekassen. Om det Heles Anvendelse skal jeg i sin Tid nærmere meddele Underretning.
A.F. Elmquist." 
Malling, Andreas (I2)
 
319 "Til Fattigcassen er indbetalt 5 Rbd. Sedler, som Kjøbmand Krüge fra Sandefjord i Norge har erlagt i Mulkt, formedelst misligt Forhold ved en Skibsladning Salg til [RN9001] Kjøbmand Malling.
Aarhus, den 12te Juni 1823 [12-06-1823].
Fattigvæsenscommissionen." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
320 "Til førstkommende October Flyttetid [01-10-1862] kan Boutik med Kornlofter, Pakhuse og Staldrum m.m. erholdes tilleie i Gaarden Nr. 366 ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Sammesteds kan et lille Bryggeri strax erholdes tilleie.
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
321 "Til idag [01-09-1853] Kl. 12 er endvidere indkommet:
...Kbm. Capt. RN9007 N. Malling 25 Rbdr...

Aarhuus, den 1ste Septbr. 1853 [01-09-1853].

"Til idag [01-09-1853] Kl. 12 er endvidere indkommet:
... Med det tidl. Indkomne 2524 Rbdr. 2 Mk...

Aarhuus, d. 2den Sepbr. 1853 [02-09-1853].
Comiteen for Trængendes Understøttelse under Cholera-Epidemien."

Herudover ydes der også beklædningsstykker, sengelinned m.m. 
Malling, Niels (I7)
 
322 "Til October Flyttetid d.A. [01-10-1858] bliver den Huujsleilighed ledig, som Hr. Kammerjunker, Herredsfoged Lillienskjold beboer i Gaden Spanien nr. 377 og 378 [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43]. Den kan deelt eller samlet faaes tilleie. Leiligheden Nr. 378 egner sig bedst for en Officer, da der findes en god Stald og Fourageloft [officererne havde ridehest i tjenesten]. Liebhavere ville snarest muligt behage at henvende sig til [RN9007] N.Malling." Malling, Niels (I7)
 
323 "Til October Flyttetid d.A. [01-10-1858] kan en Huusleilighed inde i Byen [Dynkarken 43, matr. nr. 53], bestaaende af en Sals-Etage [1. sal] med 8 Værelser, Kjøkken og Domestik-Leilighed [lejlighed til tjenestefolkene], faaes tilleie med endeel ydre Beqvemmeligheder, Kjælder og Plads til Eqvipage.
Forsaavidt som det ønskes, kan en Contoir-Leilighed [kontoropgaver] passende indrettes. [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
324 "Til October Flyttetid [01-10-1858] kan et Par Beboelsesleiligheder med endeel ydre Bekvemmeligheder [rum, lokaler] og Staldrum faaes tilleie hos [RN9007] N. Malling."
[Jeg antager ud fra beskrivelsen, at der er tale om de to lejligheder i nr. 377/378 a og b, udlægningen støttes af den efterfølgende annoncering den 03-07-1858.] 
Malling, Niels (I7)
 
325 "Til October [RN9007] er en god Huusleilighed [Dynkarken 43, matr. nr. 53?] at faae tilleie hos [RN9007] N. Malling."
[annoncen den 23-03-1851]

"Den Huusleilighed, som Hr. Kammerraad Frost beboer i min Gaard Nr. 367 ved Mindeport, kan faaes tilleie fra Ocbr. d.A. [01-10-1851] [RN9007] N. Malling."
[annoncen den 18-06-1851] 
Malling, Niels (I7)
 
326 "Til vor store Glæde have vi erfareret, at Arbeiderne ved det russiske Dampbad, som [RN9034] Capt. N. Mallings Enke agter at anlægge allerede er skredne saa langt frem, at Badningen kan begynde til 1ste Marts [01-03-1865], hvilket tyder paa, at Anlæget er drevet med den største Energi og Kraft fra [RN9034] Fru Mallings Side, og vi undlade ikke at takke offentlig for den Omhu hvormed hun fremskynder Arbeidet, da vi længe have trængt til en saadan Badeanstalt.
Vi nære det Haab, at Fru Malling vil vinde en riig Paaskjønnelse fra Aarhuus Beboere samt Udenbyesboende, som hun har været saa forekommende imod ved at indrette Værelser til dem, som ønske i længere Tid at afbenytte Badene.
Alt viser den Energi, hvormed Fru Malling forstaaer at styre sine Foretagender [også købmandsforretningen?], og vi undlade ikke at ønske hende til Lykke med dette.
Flere Badevenner."


[RN9034] Fru N. Mallings Badeanstalt ventes færdig til Benyttelse omkring 1. Marts [01-03-1865] Fru Mallings Energi prises i en "foreløbig Indretning." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
327 "Tilleie kan strax erholdes:
saavel den afdøde Enkemadame Rugaard forhen tilhørende gode Frugt- og Kjøkkenhave paa Frederiksgade i Aarhuus, c. 12 Skpr. Land stor [8.280 m2], som den hende ligeledes tilhørende fortrinlige Toft, c. 15 Tdr. Land stor, beliggende tæt udenfor Frederiksport.
Liebhavere ville behage at henvende sig til Procurator Dahls Contoir i Aarhuus."

[Uden for Frederiksport: Der må være tale om arealet vest for Frederiks Allé mellem Vester Allé mod syd.] 
Malling, Andreas (I2)
 
328 "Tirsdagen den 26de Juli [26-07-1825], Formiddag Kl. 11, foretages Auction paa Aarhuus Raadstue, over Bortforpagtning af en Toft udenfor Frederiksport [jorden på vestre side af Frederiks Allé fra Vester Allé til sognegrænsen til Viby Sogn] og en Lod i Oldjorden, tilhørende Raadmands-Embedet, samt 3de Gaards? Avl paa denne Byes Mark, efter de paa Auctionsstedet nærmere bekjendtgjørende Conditioner.
Aarhuus, den 22de Juli 1825 [22-07-1825].
J. Engelsted." 
Malling, Andreas (I2)
 
329 "Tirsdagen den 6te Februarii om Aftenen Kl. 7 [06-02-1798 kl. 19], bortløb en hvid Hoppe, uden noget andet Mærke, end at den var noget spetteret i Hovedet, samt omskoet, fra Hans Dinnesen Bierager i Nørth-Bye, Hads Herred, hvem som maatte forefinde den, bedes at levere den enten til [RN9001] Kiøbmand Malling i Aarhuus eller til Eieren imod en Douceur og Omkostningernes Erstatning." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
330 "Tirsdagen den 7de October d.A. [07-10-1862] og følgende Dage, hver Dags Eftermiddag Kl. 2 [kl. 14], bliver, efter Begjæring af Capitain og Kjøbmand Niels Mallings Enke, afholdt Auction i Restaurateur Winds Locale over et særdeles godt Indbo ec., bestaende især af:
en stor Deel udmærket gode Sengeklæder samt Lagen og Dækkentøi, hvoraf meget er aldeles ubrugt;
c. 830 Lod [12,9 kg] forarbeidet Sølv, Fajance og Glasvarer (hvoriblandt 3 Spisestel), Kobber- og Messingtøi (hvoriblandt en ny Messing-Selvkoger);
af Meubler fremhæves: et Chatol, en Shiffoniaire [kommode med skuffer], 2 Piedestaler, et Hjørneskab, Sophaer, Speile, Consoller, Borde, Stole, Klæderskabe, Servanter, 2 Taffel- og 2 Stueuhre, et Fortepiano m.m.
Endvidere sælges 2 Sæt Seletøi, hvoraf det ene er pletteret [belagt med et tyndt lag ædelt metal].
Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, den 26de September 1862 [26-09-1862].
R.v. Scholten,
const. Auctionsdirecteur." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
331 "To gode Seilbaade kan faaes hos
[RN9007] Malling"

Den 22-06-1830 og 26-06-1830 er den ene båd solgt og tilbage er:

"En ny, smuk og solid Seilbaad kan faaes hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
332 "To Leiligheder paa 5 og 4 Værelser, med Kjøkken og Pigekammer, kunne faaes tilleie til October Flyttedag [01-10-1865] hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
333 "To smukke umeublerede Værelser [Dynkarken 39-41] kunne strax faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
334 "To store Leiligheder [Dynkarken 43?] med alle øvrige Beqvemmeligheder kunne til October Flyttetid [01-10-1868] faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
335 "To Trykpumper, tildeels af Kobber, samt en amerikansk Pumpe ere tilsalg hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
336 "Torsdag Aftes Kl. 11 [20-06-1805 kl. 23] behagede Gud ved en stille og sal. Død, efter 9 Dages Sygeleie at bortkalde Henrich Rohde, Lærer ved den latinske Skole [Katedralskolen], som sørgeligst bekientgiøres den sal. Afdødes Slægt og Venner af
Aarhuus, d. 22de Jun. 1805 [22-06-1805] [RN9001] R. Malling"

Om Henrich Rohdes forhold til familien Malling, se mindedigtet af hans bror over- og underretsprokurator P.S. Rohde skrevet ved [RN9013] Madame M. Mallings begravelse 08-08-1806.

I fortsættelse af ovennævnte dødsannonce følger et hyldestdigt skrevet af C.F. Jansen:

"I Livets faureste Dage
paa kraftfuld Bane
henslumrede H.C. Rohde
Adjunct ved Aarhuus Latin Skole.
Ved utrættelig Flid i sit Kald,
ved sine sieldne store Talenter,
ved mageløs vennehuld Omgang,
vand han alles Hierter.

Visne skal den Blomst, elskte Henfarne!
vi plante paa din Grav,
men evig -
evig grönnes den Krands,
Kierlighed og Venskab skal
flette dig hisset.

C.F. Jansen" 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
337 "Torsdagen d. 5te Octbr. om Eftermiddagen Kl. 2 [05-10-1815], bliver holdet offentlig Auction i Gaarden No. 148 udenfor Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] over et Partie 3 a 4 Tomme Søm [7,83 a 10,44 cm], Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.
Aarhuus den 2den Oct. 1815 [02-10-1815].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
338 "Torsdagen den 30te Juni om Eftermiddagen Kl. 2 1/2 slet [30-06-1814 kl. 14.30], lader Undertegnede ved offentlig Auction bortsælge 28 Tylter [336 stk.] Udevalle Tømmer af forskellige Sorter, beliggende ved Havnes nordre Side.
Aarhuus, den 28de Juni 1814 [28-06-1814].
[RN9001] R. Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
339 "Torsdagen den 6te Octbr. om Eftermiddagen Kl. 2 [06-10-1814 kl. 14], lader Undertegnede ved Havnens søndre Side bortsælge ved offentlig Auction en Ladning Tømmer og Bord [planker], nogle Ege Barkoner [egebark?] ec. samt nogle Spiiger [stort ofte håndsmedet søm]; hvor Libhaverne behager at møde. Aarh. d. 3die Octbr. 1814 [03-10-1814].
[RN9001] Malling." 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
340 "Tre Gange om Dagen kan faaes sød Mælk hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
341 "Tre store lyse Værelser uden Kjøkken, to mindre med Kjøkken og Spisekammer [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54?] kunne strax faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke."

Annoceringen den 06-02-1863 lyder således:

Tilleie.
Tre store lyse Værelser uden Kjøkken, men ønskes der Opvartning og kogt Vand Morgen og Aften, kan det faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke."

[Denne service indikerer, at værelserne befinder sig i købmandsgården.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
342 "Tvende Piger fra Landet kunne til 1ste Mai [01-05-1859] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
343 "Tømmersv. J. Johansen en Søn: Christian Peder Sode. Fadd.: Mad. Mørch og Jfr. Gr. Frausing, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg og Hansen, Handelsbetjent [RN9002] Malling." Malling, Andreas (I2)
 
344 "Tørre 2 a 3 tom. Fur-Planker samt Egeplanker og Fur-Brædder faaes billig hos [RN9007] N. Malling."

Annonceringen gælder også birkeplanker. 
Malling, Niels (I7)
 
345 "Tørre 5 Al. Bord, 1 1/2 Tomme tyk, 8 á 9 T. bred, faaes billigt hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
346 "Tørre Furre-Brædder, 10 a 12 Tommer brede, af bedste Qvalitet, kan faaes hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
347 "Udenbyesboende, som afbenytte Badene, kunne faae meublerede Værelser og om ønskes Kost hos [RN9034] N. Mallings Enke." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
348 "Udenfor Mindeport havde Strøget faaet Navnet "Spanien" efter de spanske Troppers ophold her i 1808.

Disse laa nemlig deels i et Exercerhus (hvor nu Gaarden Nr. 7 staaer) [Spanien 9, matr. nr. 48], deels i en særlig for dem opført Vagtbygning [Spanien 19, matr. nr. 43], og camperede paa den øvrige ubebyggede Grund." 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
349 "Udenfor Mindeport havde Strøget faaet Navnet "Spanien" efter de spanske Troppers ophold her i 1808. Disse laa nemlig deels i et Exercerhus (hvor nu Gaarden Nr. 7 staaer) [Spanien 9, matr. nr. 48], deels i en særlig for dem opført Vagtbygning [Spanien 19, matr. nr. 43], og camperede paa den øvrige ubebyggede Grund." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
350 "Udenfor Mindeport havde Strøget faaet Navnet "Spanien" efter de spanske Troppers ophold her i 1808. Disse laa nemlig deels i et Exercerhus (hvor nu Gaarden Nr. 7 staaer) [Spanien 9, matr. nr. 48], deels i en særlig for dem opført Vagtbygning [Spanien 19, matr. nr. 43], og camperede paa den øvrige ubebyggede Grund." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
351 "Udi Gaarden No. 148, beliggende uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52], er Værelser for en honet Familie samt en smuk Hauge at faae til Leie til næste Michaeli [29-09-1801] og kan derom handles med
[RN9001] R. Malling"

[Teksten er lidt forskellige fra annonce til annonce]. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
352 "Udmærkede Kartofler a 3 Rdr. Tdn. [3 rdr. pr. tønde = 139,121 l] faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
353 "Udsøgte Male- [(mindre) sten, der anvendtes til knusning af korn] og Pillesteene [møllesten i en pillekværn] af forskjellige Dementioner kan bekommes til billige Priser hos
[RN9022] R. Mallings Enke." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
354 "Undertegnede er atter bleven forsynet med Liebauer Hamp & Hampeblaar, som udsælges til billige Priser.
Aarhuus, den 12te Juli 1832 [12-07-1832]
[RN9007] N. Malling.
"Norsk Kron & Fenster-Glas samt Stetiner Gals, er arriveret og udsælges billig hos
N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
355 "Undertegnede er forsynet med bedste Ege Huustømmer, saasom: Lede [låger?], Stolper, Løsholter [vandret tværstykke (ml. stolperne) i bindingsværk] og Stiver [skrå stolpe til afstivning]. Fur [fyr] - og Grantømmer i diverse Dimentioner, tørre Planker og Brædder, som udsælges til billige Priser.
Aarhuus, den 28de Juni 1830 [28-06-1830].
[RN9022] R. Mallings Enke. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
356 "Valsede Kobberplader og Bonde af flere Dimentioner kan faaes hos [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
357 "var det første Liig, som blev begravet paa den nye almindelige Kirkegaard uden for Broberg Port" Schmidt, Ane (I224)
 
358 "Ved Auctionen efter afgangne [RN9022] Enkemadame Malling, Onsdagen den 26de dennes [26-05-1841], vil vorde opraabt til Bortsalg en sufficant [sufficient=tilstrækkelig] og smukt udstyret Reisevogn med 2de lakerede Agestole." Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
359 "Ved eligerede borgere forstås i denne (Anna Thestrups) afhandling mænd, som deltog i købstadens styre ved at blive taget med på råd eller ved at have beslutningsret i visse sagsområder og i visse - ret tilfældige - enkeltsager." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
360 "Ved Skipper R. Falslev, der nylig er arriveret, har jeg modtaget et betydeligt Partie smukke moderne Kakkelovne, bestaaende af: meget store og smukke Spisestue-Ovne, Pyramide-, 2 & 1 Etages Vindovne, Kølleovne, smaae & runde Ovne til Steenkul, samt Bielæggere, der sælges meget billigt af
Aarhuus, den 26de Octbr. 1835 [26-10-1835] [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
361 "Ved Udgangen af April Maaned [30-04-1866] staae flere fede Kreaturer til Salg hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
362 "Vedkommende have anmeldt: at da denne Kiøbstads Jorder ere meget beqvemme til Tobaksavling, kunde det Slags Fabriquer giærne bestaae naar de allernaadigste Anordninger bleve efterlevede."

Tilforn 5 Spindeborde nu ikkun 1 Skiærekiste og 1 Snuus Tobaks Mølle. - 1 Mester, 1 Svend, 3 Drenge, 4 Arbejdskarle og 11 Børn. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
363 "Vi meddele her en Fortegnelse over de Skatteydere, der svare Formueskat efter en Skatte-Indtægt af mindst 500 Rdr." Malling, Niels Svenning (I36)
 
364 "[RN9002] Hr. A. Mallings Gaard paa Fredenstorv er solgt til Købmand I. C. Seidelin for 7.700 Rdr." Malling, Andreas (I2)
 
365 "[RN9007] N. Malling er forsynet med Riga Reen-Hamp, Pashamp, Hampeblaar, Liebauer 4 & 3 B. Hør, 1ste, 2den & 3die Sort Hamp, Petersborg Seildug, blegede & ublegede hjemmegjorte Lærreder, som en detail & en gros udsælges til moderate Priser.
Aarhus, den 3die Mai, 1832 [03-05-1832]." 
Malling, Niels (I7)
 
366 "[RN9034] Enkefru Mallings Gaard Nr. 377 og 378 udenfor Mindeport er solgt til Proprietair
H.C. Hollesen for 7000 Rdr." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
367 "[RN9049?] Vedkommende have anmeldt: at da denne Kiøbstads Jorder ere meget beqvemme til Tobaksavling, kunde det Slags Fabriquer giærne bestaae naar de allernaadigste Anordninger bleve efterlevede."

[RN9049] Kaarsbergs & Comp.
Oprettet 1778. Ejer [RN9049] Andr. Kaarsberg & Comp. -
5 Spindeborde, 3 Skiærekister, 1 Snuustobaksmølle og Skiæreværk. - 1.Mester, 3 Svende 8 Drenge, 64 andre(det vil sige ?Børn).
Der forarbejdes hollandske-ukrainiske, stettinske og indenlandske Tobakker.
Fabrikation i 1780: 150.000 Pd. Blade -Forarbejdningen indrettet efter de københavnske Fabrikker - Afsætningen til Købstæderne her i Provincen og lidet til Norge og Sjælland. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
368 "[RN9391] Hieronymus tog Sagen op paany med en Proces mod sin Halvbroder [RN9339] Borgmesteren paa Magistratens Vegne, der afgjordes ved HR. Dom af 17-05-1699 til liden Ære for [RN9339] Borgmesteren, men uden Fordel for [RN9391] Hieronymus, der allerede havde opgivet sit Bo til Skifteretten som Fallit." Basballe, Christen Jensen (I342)
 
369 "Østersøisk Rug
i bedste tørrede Vare, er atter arriveret og sælges i Tønder [139,2 l] og Skjæppevis [17,4 l] hos
[RN9007] N. Malling
Aarhuus, den 27de October 1831 [27-10-1831]." 
Malling, Niels (I7)
 
370 (Baumgarten: Kronprindsens Klub)
Borgerskab 1794, eligeret Borger 1810; død 18-07-1826. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
371 (Brev af 16-08-1774 til Kongen og Canceliet)

I Anl. af [RN9118] Marius Mørch Galthen:
Ansøgning om et særskilt Privil. at herbergere Fremmede og Reisende, siden det havende er conjunctim med flere, skriver Stiftamtmanden:

Af den Supplic. G. conjunctim med flere forundte Gæstgiver-Friehed ikke er Personale, men følger hans Gaard, saalænge hand handler vel med Fremmede og ei fordrer ubillig Betaling erfares.... af 3.de mig fra Magistratens tilstillede ...... Gienparter af de afg. Niels Rømmer her i byen under datis 16.01.1750, 15.01.1751 og 23.06.1752 meddeelte Privillegier, da det sidste i særdeleshed indeholder: at naa af de udi Aarhuus nuværende 4 Viinhandlere Jens Olsen og [RN9078] Peder Kaarsberg enten ved Døden maatte afgaae, eller frasige sig at logere Fremmede, skulle tilligemed Supplic. N. Rømmer alleene Postmester Wegner og [RN9173] Mads Galthen, hvor de melde at hidtil har logeret Fremmede og Reisende og hvis Gaarde dertil meget vel skal være skikkede alleene være berettigede til at modtage og Herbergere Fremmede."

Supplic; som Eyere af sin Sal Fader afgangne [RN9173] Mads Galthens Gaard, der bestandigen er vedligeholdt til Herbergering skal og efter Magistratens Beretning have Kiøbt Gaarden med Meubler og alt til en høy Priis formodentlig i Hensigt til den dermed følgende Friehed, af hvilken hand i adskillige Aaringer uden Klage har benyttet sig. Da nu forbenævnte Jens Olsen for mange Aar siden, og [RN9078] P. Kaarsberg nyeligen ere Døde, følgelig den Dem alleene paa Livs Tid forundte Frihed ophørt.

Postmester Wegeners fradøde Gaard beboes af Stedets Tolder, Afgangne N. Rømmers Privilegium ikke er exclusive i henseende til Supplicantens Gaard, men ratio rescripti, hvorpaa Gaardens Friehed grundes endnu Subsisterer: Saa ........ anbefalede. 
Galthen, Mads Pedersen (I173)
 
372 (Brev af 16-08-1774 til Kongen og Canceliet)

I Anl. af [RN9118] Marius Mørch Galthen:
Ansøgning om et særskilt Privil. at herbergere Fremmede og Reisende, siden det havende er conjunctim med flere, skriver Stiftamtmanden:

Af den Supplic. G. conjunctim med flere forundte Gæstgiver-Friehed ikke er Personale, men følger hans Gaard, saalænge hand handler vel med Fremmede og ei fordrer ubillig Betaling erfares.... af 3.de mig fra Magistratens tilstillede ...... Gienparter af de afg. Niels Rømmer her i byen under datis 16.01.1750, 15.01.1751 og 23.06.1752 meddeelte Privillegier, da det sidste i særdeleshed indeholder: at naa af de udi Aarhuus nuværende 4 Viinhandlere Jens Olsen og [RN9078] Peder Kaarsberg enten ved Døden maatte afgaae, eller frasige sig at logere Fremmede, skulle tilligemed Supplic. N. Rømmer alleene Postmester Wegner og [RN9173] Mads Galthen, hvor de melde at hidtil har logeret Fremmede og Reisende og hvis Gaarde dertil meget vel skal være skikkede alleene være berettigede til at modtage og Herbergere Fremmede."

Supplic; som Eyere af sin Sal Fader afgangne [RN9173] Mads Galthens Gaard, der bestandigen er vedligeholdt til Herbergering skal og efter Magistratens Beretning have Kiøbt Gaarden med Meubler og alt til en høy Priis formodentlig i Hensigt til den dermed følgende Friehed, af hvilken hand i adskillige Aaringer uden Klage har benyttet sig. Da nu forbenævnte Jens Olsen for mange Aar siden, og [RN9078] P. Kaarsberg nyeligen ere Døde, følgelig den Dem alleene paa Livs Tid forundte Frihed ophørt.

Postmester Wegeners fradøde Gaard beboes af Stedets Tolder, Afgangne N. Rømmers Privilegium ikke er exclusive i henseende til Supplicantens Gaard, men ratio rescripti, hvorpaa Gaardens Friehed grundes endnu Subsisterer: Saa ........ anbefalede. 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
373 (Brev af 16-08-1774 til Kongen og Canceliet)

I Anl. af [RN9118] Marius Mørch Galthen:
Ansøgning om et særskilt Privil. at herbergere Fremmede og Reisende, siden det havende er conjunctim med flere, skriver Stiftamtmanden:

Af den Supplic. G. conjunctim med flere forundte Gæstgiver-Friehed ikke er Personale, men følger hans Gaard, saalænge hand handler vel med Fremmede og ei fordrer ubillig Betaling erfares.... af 3.de mig fra Magistratens tilstillede ...... Gienparter af de afg. Niels Rømmer her i byen under datis 16.01.1750, 15.01.1751 og 23.06.1752 meddeelte Privillegier, da det sidste i særdeleshed indeholder: at naa af de udi Aarhuus nuværende 4 Viinhandlere Jens Olsen og [RN9078] Peder Kaarsberg enten ved Døden maatte afgaae, eller frasige sig at logere Fremmede, skulle tilligemed Supplic. N. Rømmer alleene Postmester Wegner og [RN9173] Mads Galthen, hvor de melde at hidtil har logeret Fremmede og Reisende og hvis Gaarde dertil meget vel skal være skikkede alleene være berettigede til at modtage og Herbergere Fremmede."

Supplic; som Eyere af sin Sal Fader afgangne [RN9173] Mads Galthens Gaard, der bestandigen er vedligeholdt til Herbergering skal og efter Magistratens Beretning have Kiøbt Gaarden med Meubler og alt til en høy Priis formodentlig i Hensigt til den dermed følgende Friehed, af hvilken hand i adskillige Aaringer uden Klage har benyttet sig. Da nu forbenævnte Jens Olsen for mange Aar siden, og [RN9078] P. Kaarsberg nyeligen ere Døde, følgelig den Dem alleene paa Livs Tid forundte Frihed ophørt.

Postmester Wegeners fradøde Gaard beboes af Stedets Tolder, Afgangne N. Rømmers Privilegium ikke er exclusive i henseende til Supplicantens Gaard, men ratio rescripti, hvorpaa Gaardens Friehed grundes endnu Subsisterer: Saa ........ anbefalede. 
Galthen, Marcus Mørch (I118)
 
374 (tegning af flot stuekakkelovn)
"Undertegnede anbefaler til billige priser sit Udvalg af Støbte Jernvarer, der bestaae af følgende: 3, 2 & 1 Etage Kakkelovne, runde Ovne, Kjølleovne, Vind- & Bielæggerovne, Tagvinduer, Gruekjedler til 1 Td. [131,4 l] Rum, store og smaae Stegepander, Gryder og Pander i alle brugelige Størrelser, Theekjedler, Mortere med Stødere, Strygejernsrister, Spyttebakker, Kjøkkenfyhrtøier m.m.
[RN9007] N. Malling

Afdreiede Metal-Mortere faaes hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
375 (tegning af flot stuekakkelovn)
"[RN9007] N. Malling anbefaler til billige priser sit Udvalg af støbte Jernvarer, der bestaaer af følgende:
moderne kbhvnske 3, 2 & 1 Etages Kakkelovne, runde Ovne, Vindovne, Kølleovne, Bielæggerovne med og uden Stegeindretning, Skorsteensplader med Tilbehør, Comfyhrgryder, Stegegryder, Harestegepander, Skaftepander, Skaftepotter, Thekjedler, Gryder i alle brugelige Størrelser, Æbleskivepander, Mortere, Trefødder, samt løse Laag, m.m." 
Malling, Niels (I7)
 
376 - og 10 Tdr. Land ovenfor Jægergården op til Marselisborg Mark. [Syd for Jægergården med skel til Jægergårsgade er en storparcel matr. nr. 3 påtegnet Malling jf. kortet: 1817-1860 Viby Sogn Marselis Hovedgård Opmålt og udskiftet 1806 og 1807, prøvet og tegnet 1816.] Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
377 ... Auktion over Løsøre og Effecter tilh. Stervboet efter [RN9179] J. Gaarn, bestaaende af en stor Deel Meubler, hvoriblandt Sophaer, Stole, Divanborde, Comoder, Spilleborde, Frokostborde, Speile, Skilderier, et Taffeluhr, en Thronseng.
Alt deels af Mahogni, deels af Birketræ og Bøgetræ. Desuden en stor Deel Sølvtøi, Sengeklæder, Linned, Dækketøi, Glas, Porcellain, Kiøkkentøi, Ballier, en Jern-Kjetting m.v. 
Gaarn, Johnn (I179)
 
378 ... Hans skibe gik både i oversøiske fart og på robbefangst .. eget trankogeri.
Midt under krigen med Englænderne byggede han sig en stor 3 Etages Gård på Lille Torv, hvor de kongelige Herskaber gentagne gange boede ... især Prins Ferdinand .. derfor ikke få kongelige Gaver ..
Fik sammen med Maren 10 børn. 
Meulengracht, Harboe (I210)
 
379 ..."RN9007 Kjøbmændene N. Malling 5 Rbdr. og ... RN9002 A. Malling 5 Rbdr...

Aarhuus, i Comiteen til Omsorg for saarede Krigere [3 års krigen 1848-1850], den 3die August 1850.
M. Friis,
Formand i Comiteen." 
Malling, Niels (I7)
 
380 ..."RN9007 N. Malling 1 Rbd...

Aarhuus, den 29de Novbr. 1852 [29-11-1852].
Larsen. Salomonsen. Elmquist" 
Malling, Niels (I7)
 
381 ...................."da Proclama entiid ikke var udstedt, endeel af Bøggerne endnu udestaaende,.og Stærfboens Andeel i den forhen anmeldte Fabrique [Røde Mølle] ikke har været under haanden at faa solgt, saa maatte denne Forretning end viidere udsættes og imidlertid blev vedtaget at [RN9049] Sr: Kaasberg Alvorlig erindrede Stærfboets Debitorer om betaling og ellers hvor noget kand være at vendte endog ved Søgsmaal i ald Fald beder indtale,.ligesaa blev Fastsat at Stærfboets Anpart i Fabriquen efter faaregaaende Publication i Aviserne og ved Trommeslag stilles til Auction saa snart skee kand. Imidlertid [indtil videre] beraaer Skiftet.
Aarhuus Raadstue ut Supra. F.C. Gleerup. C. Trane.
som Laugværge [RN9116] L. Gieding. [RN9049] And: Kaarsberg. [RN9014] Jens And. Schmidt. Marcus M. Galthen".
 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
382 .......her i Byen bestod i Tyverne et fast organiseret Borgercorps, en saakadt "Anden Afdeling", et Jægercorps, meest for Handelsbetjente og andre unge Mennesker, og endelig et borgerligt Artelleri.

Det sidstnævnte, som efter sin mangeaarige Commandeur i daglig Tale kaldtes "Marcus Becks Tolleri", vare Resterne af en Kystarmering fra Krigen 1807-14. Dengang havde der været fem eller sex smaa Batterianlæg paa Kyststrækningen fra den nuværende Badeanstalt i Grønland til udenfor Meilgadesport.

Nu var der kun et Batteri paa Havnens sydlige Side, omtrent hvor Svineslagteriet ligger, og her Saluteredes ved alle højtidelige Leiligheder.

Da Fr.VI steg i land ved et af hans Besøg i Slutning af Tyverne, sprang en af de daarlige gamle Kanoner under Saluteringen. Et stykke af Kanonen sprang helt over Husene og faldt ned i [RN9007] Mallings Gaard i Mindegade, og et andet Stykke havde nær dræbt Kongen selv; et Par Mand blev qvæstede, men dog, saavidt vides ingen Livsfarligt.

Dette uheld gav anledning til, at Kongen tilsagde Corpset nogle bedre Kanoner, og der blev da fra Toihuset hidsendt 6 eller 8 Stykker, der paa det nævnte Sted dannede et fast lukket Batteri, indtil det borgerlige Artellericorps Ophævelse i 1841. 
Malling, Niels (I7)
 
383 ...efter Begjæring af [RN9027] Købmand Chr. Malling...
Auction i Hr. Købmand Schandorffs Gaard nyt Nr. 74 paa Søndergade over 2 stærke Arbeidsheste, 1 saa god som ny Fjeder-Arbeidsvogn, 2 solide Arbeidskjepstokvogne, Hakkelsekister, Dækkener, Seletøi, Hø og Halm...

se ogsaa 3.12 [findes ikke i person- eller emnesedlernr] 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
384 ..10. d. M. ... [10-05-1811] bliver i den saakaldede [RN9049] Tobaksspindergaard ved den yderste Mindeport paa Forlangende af Hr. Søe-Lieutenant Ridder Ferry ved off. Auction bortsolgt 14 a 1500 Potter Øl, ca. 2000 Pund haardt Brød og 12 Fierdinger Smør--- Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
385 ..10. d. M. ... [10-05-1811] bliver i den saakaldede [RN9049] Tobaksspindergaard ved den yderste Mindeport paa Forlangende af Hr. Søe-Lieutenant Ridder Ferry ved off. Auction bortsolgt 14 a 1500 Potter Øl, ca. 2000 Pund haardt Brød og 12 Fierdinger Smør--- Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
386 ..efter Begjæring af [RN9092] Skibscaptain H. Kaarsberg afholdes Auction i hans iboende Gaard paa Fiskergade .. over endeel gamle Bygningsmaterialier, best. af Bjælker, Stolper, Vinduer og Døre etc... Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
387 01-01-1874 Ansat som ekstraassistent. "Opgivet af Revisionen" i ansættelsesperioden 01-01-1874 til ansættelsen som assistent IV 01-12-1876 i Regnskabsafdelingen. Sammenlignet med de efterfølgende kommentarer til hans manglende evner for kontorfaget må det udlægges, at man ikke har kunnet bruge ham i Revisionen. Alligevel fastansætter man ham efterfølgende i Regnskabsafdelingen. Malling, Rasmus (I4)
 
388 03-03-1687 læses der forbud mod salg eller pantsætning af [RN9513] Jens' ejendomme, før Vor Frue Kirke har erholdt betaling jf. kgl. brev, dateret Frederiksborg 22-05-1688, at intet skøde, pant eller købebrev må udstedes på Bytinget, før der fremvises Borgmesteren og Råds Attest om, at der ikke resterer skatter m.v. til Kongen eller Byen.

Solgt på aution 16-04-1689 på foranledning af Vor Frue Kirke og de Fattige, som har pant i ejendommen, til sønnen proviantforvalter [RN9518] Christen Vegerslev. 
Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
389 03-03-1687 læses der forbud mod salg eller pantsætning af [RN9513] Jens' ejendomme, før Vor Frue Kirke har erholdt betaling jf. kgl. brev, dateret Frederiksborg 22-05-1688, at intet skøde, pant eller købebrev må udstedes på Bytinget, før der fremvises Borgmesteren og Råds Attest om, at der ikke resterer skatter m.v. til Kongen eller Byen.

Solgt på aution 16-04-1689 på foranledning af Vor Frue Kirke og de Fattige, som har pant i ejendommen, til sønnen proviantforvalter [RN9518] Christen Vegerslev. 
Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
390 04-05-1787: 1 Spindeford, 1 Skiære Kiste, 1 snustobaksMølle. - 1 Mester, 1 Sv. 2 Drenge, 3 Arbejdskarle og 10 Børn.
Fabrikation i 1786: 41.850 Pd. Røgtobak og 1514 Pd. Snus Tobak. Fabrikens Mærke er Fortuna og 6 Hierter samt Eiernes og Byens Navn. - Som Hindring for Afsætning nævnes: "De hollandske Rulle Tobakker og Engelske Tobakker og Engelske Kardus Tobakkers indepracticering her i Landet hindrer især Afsatsen saavel i Kiøbstæderne som paa Landet". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
391 05-09-1857 Capitain N. Malling:
a Forhuus 12 Fag 2 Etager, indrettet i begge Etager til Værelser, alle gibsede og tapetserede, Port i 2 Fag, Kjælder under 8 Fag. 6.600 Rdl. sølv
b Sidehuus 10 Fag 2 Etager, Kjælder under 3 Fag, indrettet til ??? med 2 Comfurer. 3.200 Rdl. sølv
c Sidehalvtag 9 Fag 1 Etage, til Pakhuus og Stald samt Kornlofter. 900 Rdl. sølv
d Baghuus 9 Fag 2 Etager, Pakhuus og Kornlofter. 1.980 Rdl. sølv
e Halvtag 3 Fag 2 Etager opført til Bygningen litre f i Gaarden 366. 210 Rdl. sølv
f 8 Fag Stakit med Laage. 50 Rdl. sølv
Samlet vurdering 12.940 Rdl. sølv

Herudover henvisning til taksation nr. 198-2 (16-10-1862), 204-3 (21-10-1862) og 237-5 (01-08-1865). 
Malling, Niels (I7)
 
392 05-09-1857 Capitain N. Malling:
a Forhuus 18 Fag 1 Etage, 2 smaa Quiste til Gaden, indrettet til Beboelse for 2 Familier med Kjøkken og ???, alt gibsede, 2 murede Skorstensindretninger. 6.300 Rdl. sølv
b Baghuus 10 Fag 1 Etage, ???, til Kornpakhuus og Stald. 1.500 Rdl. sølv
c Sidehalvtag 8 Fag 1 Etage, indrettet til Bryggaard?,Værelseshuus? og Brændehuus. 400 Rdl. sølv
d Indgangsport fra Gaden. 50 Rdl. sølv

Samlet vurdering 8.250 Rdl. sølv 
Malling, Niels (I7)
 
393 05-09-1857 Kaptain N. Malling:
a Forhuus til Gaden, 10 Fag 2 Etager med Port i 2 Fag, indrettet i begge etager til Værelser, tapetserede og gibsede. 4.500 Rdl. sølv
b Ditto [forhus] 9 Fag ligeledes 2 Etager, indrettet til Boutik og Boutikstue samt Contoir. Kjølleskorsten samt Kjølleindretning, Kjælder under 5 Fag. 3.060 Rdl. sølv
c1 en Bygning 8 Fag i 2 Etager, indrettet til Beboelse med Kjøkken. 1.440 Rdl. sølv
c2 ditto [bygning] ligeledes 2 Etager, indrettet til Røggaard i de første 3 Fag, i de 3 sidste til Værelser? 1.800 Rdl. sølv
c3 en ditto [bygning] 6 smaa Fag 2 Etager, og en tilbygget Dampskorsten, indrettet til Brænderi. 2.100 Rdl. sølv
d et Halvtag for Enden af litra c, 3 Fag 1 Etage, med indvendig Trappe. 180 Rdl. sølv
e et Sidehuus norden i Gaarden, 23 Fag 2 Etager, indrettet til Folkeværelser, Pakhuus, Korn- og Paklofter, Stald, Vognremise, Brænde- og Materialhuus m.m. samt Locum
4 Fag østen i Gaarden á 100 Rdl. [stalden?] 400 Rdl. sølv
19 Fag vesten i Gaarden á 250 Rdl. 4.750 Rdl.
f et Baghuus 21 Fag med Port i 2 Fag, 2 Etager.
De 10 nordre Fag indrettet til Kostald, øverste Etage til Kornlofter. 2.500 Rdl. sølv
g f et huus 11 Fag til Pakhuus og Kornlofter 2.750 Rdl. sølv
h Sidehuus i Baggaarden 8 Fag 1 Etage, til Stald og Pakhuus. 800 Rdl. sølv
i et 5 Fag aabent Skur. 250 Rdl. sølv
k Plankeværk 15 Fag i Baggaarden og Port. 120 Rdl. sølv
Inventarium ??? 4.440 Rdl.
Samlet vurdering 29.090 Rdl. sølv

Herudover henvises til taksation nr. 170-1, 198-1, 204-2 og 237-4 
Malling, Niels (I7)
 
394 06-07-1789: 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle.
Fabrikation i 1788 31.988 Pd. Røgtobak 1679 Pd. Snustobak.
"Naar de fremmede Fabriquerede Tobakkers Indførsel her i landet kunde forebygges vilde dette være et vis Middel til Tobaks Fabriquernes Opkomst som i anden Fald nødvendig maae gaae under til vedkommendes store Skade ja Ruin". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
395 06-07-1789: Fabrikation i 1788: 77.000 Pd. Røgtobak og 1500 Pd. snustobak. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
396 08-04-1788: 1 Mester og Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle og 10 Børn. -
Fabrikation i 1787: 35.587 Pd. Røgtobak og 1652 Snustobak. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
397 09-05-1857 Capitain N. Malling:
a en Bygning, 10 Fag til Gaden, til Materialhuus. 800 Rdl. sølv
b en ditto [bygning] 23 Fag 1 Etage, den vestre Ende ?? til Pakhuus og den østre til Reberbanen. 1.150 Rdl. sølv
Samlet vurdering 1.950 Rdl. sølv

I øvrigt henvises til taksation nr. 199-1 (16-10-1862), 204-5 (21-10-1862) og 205-4 (09-03-1863). 
Malling, Niels (I7)
 
398 1 a 2 Loftsværelser med Kjøkken ere strax tilleie for en Enke eller Folk uden Børn.
Dynkarken 43. 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
399 1 a 2 Loftsværelser med Kjøkken ere strax tilleie for en Enke eller Folk uden Børn. Dynkarken 43. Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
400 1 Huus Bindingsværk, 3 Fag Gadehuus, een Etage. 60 Rdl.
Solgt 07-11-1763 til Niels Johansen, ..mand? 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
401 1 Huus Bindingsværk, 6 Fag Gadehuus med Udbygning, 1 Etage, 3 Fag Baghuus, 240 Rdl. Malling, Niels Mortensen (I9)
 
402 1 Mester og Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle og 10 Børn.

- Fabrikation i 1787: 35.587 Pd. Røgtobak og 1652 Snustobak. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
403 1 Mester, 1 Svend, 1 Dreng, 2 Arbejdskarle. .

Fabrikation i 1788 31.988 Pd. Røgtobak 1679 Pd. Snustobak. "Naar de fremmede Fabriquerede Tobakkers Indførsel her i landet kunde forebygges vilde dette være et vis Middel til Tobaks Fabriquernes Opkomst som i anden Fald nødvendig maae gaae under til vedkommendes store Skade ja Ruin". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
404 1 Spindebord, 1 Skiære Kiste, 1 snustobaksMølle. - 1 Mester, 1 Sv. 2 Drenge, 3 Arbejdskarle og 10 Børn.

Fabrikation i 1786: 41.850 Pd. Røgtobak og 1514 Pd. Snus Tobak. Fabrikens Mærke er Fortuna og 6 Hierter [6 Hjerter, Kaarbergs mærke] samt Eiernes og Byens Navn. - Som Hindring for Afsætning nævnes: "De hollandske Rulle Tobakker og Engelske Tobakker og Engelske Kardus Tobakkers indepracticering her i Landet hindrer især Afsatsen saavel i Kiøbstæderne som paa Landet". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
405 1) bror [RN9256] Oluf Vestergaard, præst i Selde [og Åsted] i Salling, død. 4B:
a Jørgen Vestergaard over 26
b Dorthe Marie Vestergaard g.m. [Laurids Albertsen] Thura, præst i [Hvidbjerg og Lyngs]
c Maren Vestergaard g.m. Søren [Jeppesen] Salling, præst i Junget [og Torum]
d Margrethe Vestergaard
2) bror [RN9255] Johan Arent Vestergaard i Århus, [skifte 23.5.1763 lbnr.1908]. 4B:
a Jørgen Vestergaard
b Peder Oluf Vestergaard, skoleholder i Nørre Herlev kongelige skole, 26 år den 5.12.1775
c Maren Vestergaard
d Gertrud Kirstine Vestergaard
3) bror [RN9257] Christen Skaarup [Jørgensen] Vestergaard, præst [i Vigerslev og Veflinge] på Fyn
4) søster [RN9253] Dorthe Marie Vestergaard, enke efter [RN9439] [Christen] Holmsted, apoteker i Svendborg
5) søster [RN9176] Sidsel Vestergaard g.m. [RN9175] [Jens] Dons, præst i Brabrand
6) søster [RN9378] Anne Vestergaard i Århus.
Afdødes forældre var [RN9252] Jørgen Pedersen Vestergaard og hustru [RN9254] Maren Olufsdatter, skifte 1.11.1763 lbnr.1875.
Afdødes morforældre var [RN9309] Oluf Sørensen, rådmand og hustru [RN9310] Dorthe Johansdatter, datter af [RN] Johan Arent Althalt. 
Westergaard, Laurits (I258)
 
406 1, 2 a 4 meublerede Værelser ere strax tilleie med
Opvartning [pension?] i Dynkarken 43. 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
407 10 Tdr. Land ovenfor Jægergaarden op til Marselisborg Mark. [Syd for Jægergården med skel til Jægergårsgade er en storparcel matr. nr. 3 påtegnet Malling jf. kortet: 1817-1860 Viby Sogn Marselis Hovedgård Opmålt og udskiftet 1806 og 1807, prøvet og tegnet 1816. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
408 12-01-1787 kgl. konf. på en mellem ham, hans hustru og 4 sønner 01-11-1786 indgået arveforening.
Hans 4 sønner Morten, Thomas, begge af hans tidligere ægteskab, samt Mikkel og Rasmus begge af hans nuværende ægteskab og begge med kurator, erklærer, at hvis deres far dør før sin hustru Anne Marie Hasle, må hun sidde i uskiftet bo, når hun til hver af dem som fædrene arv udbetaler 300 rdr. 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
409 14,8: [14-08-1867] Russ. Dampbade samt varme og kolde Bade kunne dagligt faas hos [RN9034] N. Mallings Enke. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
410 14-09-1860 Kjøbmand N. Malling:
Bygningen under litra d et Halvtag oprindelig takseret til 180 Rdl. nu ændret til 4 Fag 1 Etage, med Bagport? 800 Rdl.

Herudover henvises til taksation nr. 198-1, 204-2 og 237-4 
Malling, Niels (I7)
 
411 1610 [RN9046] Mette Marie Thomasdatter i Århus. 17-10-1756, fol.320.
E: [RN9009] Niels Mortensen Malling, skipper. B: [RN9095] Morten 10, [RN9096] Thomas 1½. FM: Peder [Jensen] Rask, skipper. 
Thomasdatter, Mette Marie (I46)
 
412 1693 skøder han ejendommen til svigersønnen [RN9309] Oluf Sørensen. Althalt, Johan Arentsen (I320)
 
413 17 boder solgt på auktion 26-03-1689 til farver Peter Jessen med auktionsskøde af 05-06-1690. Jessen, Peder (I548)
 
414 17 boder solgt på auktion 26-03-1689 til farver Peter Jessen med auktionsskøde af 05-06-1690. Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
415 17-02-1784: 3 Spindeborde, 2 a 3 Skiærebænke, 1 a 2 Stk. Snus Tobaksknive. - 1 Mestersvend, 2 andre Sv. 1 Dreng, 6 Arbejdskarle, 30 Børn.

Fabriken bruger sin egen Plantages, Frederitzen og anden indenlandsk Tobak, samt i sidste Aar 40.000 Pd. hollandske og med ... 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
416 17-02-1784: Tilforn 5 Spindeborde nu ikkun 1 Skiærekiste og 1 Snuus Tobaks Mølle. - 1 Mester, 1 Svend, 3 Drenge, 4 Arbejdskarle og 11 Børn. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
417 1731 køber begravelse i Aarhus Domkirkes korskirke.
Kilde: 1951: Trods Katholm, #28 og Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard.

Aarhus Domkirkes store korsgang (tværskibet): Muret til to lig, med fliser. 1731 købt af assessor [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard, død før 1745, hans søn [RN] Peder Jørgensen Westergaard død før 1763, [RN9254] J.P.W.s hustru begravet 05-11-1763, [RN9258] Lauritz Westergaard begravet 14-10-1774. Gravstedet fyldt 1841.
Kilde: Århus Domkirke, Inventar og gravminder, Nationalmuseet, 1968 #912, #836

30-05-1743 begravet fra Vor Frue Kirke.
Kilde: 1951: Trods Katholm, #28 og Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard.

Epitafium i Vor Frue Kirke jf. Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard. 
Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
418 1768 overtog [RN9118] Marcus Mørch Galthen "Vinkældergaarden
paa Domkirkegaarden" og giftede sig med [RN9089] Jacobine Kaarsberg, som i 1779 efter hans Død giftede sig med [RN9166] Christen Müller -----

Se: Christen Müller 
Galthen, Marcus Mørch (I118)
 
419 1779 [12-01-1779] ... "Vores Tobak-Fabrique og Plantage [Toftejorden, matr. nr. 5?] her arbeide vi paa af al Magt. Ville Plantningen lykkes det første Aar skulle man haabe at flere ville plante da jordene ere gode og vel situeret.

Fabriquen har kostet og vil endnu medtage store Penge. Debiten [overskuddet] vil Dependere af de handlendes Forhold. Her er af nogle Bønder optaget 46 M ...? fremmed spunden tobak fra en Købmand i Randers, der er kommen fra det sore lybske Hus Hiettiing og bragt hertil Byen.

- Vi har ansøgt Collegie at om det her skulle sælges, det da maatte skee til Fabriken for ikke ogsaa derved at gjøre Skaar i Fabriquens Debet. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
420 1794 findes Tobaksfabrikker ikke nævnet. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
421 18-02-1783: 2 a 3 Spindeborde og 2 Skiærekister - 1 Mestersvend, 2 andre Svende, 1 Dreng, 25-30 Børn

Amtsforvalter Thygesen anføres alene som Ejer. - Foruden indenlandsk Tobak benyttes "en deel Hollandske Blade mest til Dækning". Fabrikation. 50-60,000 Pd. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
422 18-02-1783: 2 Spindeborde, 2 Skærekister, 1 Snustobaksmølle. 1 Mester, 1 Svend, 2 Drenge, 5 Arbejdskarle og 16-18 Børn. -

Af mangel paa Afsætning kun fabrikeret 80,000 Pd. Afsætning til Landets Købstæder især til Aalborg. -

"Der foregives at Snig Handel [pirathandel] samt Indførsel af hollandske Tobakker, hvis Fabriquer har Tydsk og andre Materialler for ringere end halv Priis., skal underminere disse Fabriquer her". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
423 1817 den 11. December [11-12-1817] fortsat formeldt almindelig Vurdering som følger -
Dynkarken Østre Side, Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard, Matr. No. 335
a. Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtawl [murtavl], til Pakhuus og Værelser, med 2 Jernkakkelovne, Port i 2 Fag \endash á 350 3.500 1.400 Rdl. sølv
b. Forhuus 8 ½ Fag, 2 Etage, og Egebindingsværk og Murtawl, til Værelser med 1 Jernkakkelovn, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 4 Fag, á 200 1.700 680 Rdl. sølv
c. Sidehuus sønden i Gaarden, 11 ½ Fag 2 Etager, Dito Bygning [bindingsværk og murtavl], til Værelser, Kjøkken og Bryggers, med 2 Jernkakkelovne, 2 indmurede Kobberkedler på 2 F. og 3 Fj. [fjerdingkar], Mæskekar og Suletønde á 200 Rdl. 2.300 920 Rdl. sølv
d. Et Halvtag for siden af Sidehuuset 7 Fag 1 Etage med Steen behængt og Fjel beklædt [bræddebeklædning] 700 280 Rdl. sølv
e. Sidehuus norden i Gaarden 19 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Murtawl, til Kornloft og Brændehuus, á 150 2.850 1.140 Rdl. sølv
f. Baghuus 9 Fag 2 Etager med 3 Fag Sidebygning, Egebindingsværk og Murtawl, til Pakhuus, á 150 1.350 540 Rdl. sølv
g. et Dito [baghus] 8 Fag 2 Etager, samme Bygning [bygget sammen med f.], til Stald m.m., Port i tvende Fag á 150 1.200 480 Rdl. sølv
Samlet forsikringssum (13.600 gl. mønt) 5.440 Rdl (sølv) 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
424 1818 slog Prins Frederik Ferdinands dragoner - opkaldt efter Arveprins Frederik Ferdinand - sig fast ned i Aarhus.

Mod en årlig afgift på 120 rbd. sølv, blev købmand Fullings Villa Elba, lige uden for Mindeport, lejet til munderingskammer og lokale for eksercerskolen, og året efter blev også Prins Ferdinands Ridehus opført til dragonerne. Indkvarteringen var dog stadig privat. 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
425 2 Børn med RN9079 Maren Jensdatter Wissing: [RN9097] Abelone 10, [RN9100] Jens 8.
FM: stedfar [RN9078] Peder Kaarsberg. 
Geding, Jacob Lauritsen (I99)
 
426 2 Fag Gadehuus, 260 Rdl. [og sølvværdi] 100 Rdl.

Henvisning til taksationsprotol 22/23. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
427 2 Fag Gadehuus, 50 Rdl.
Henviser til Taksationsprotokollen 15/6. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
428 2 Fag Gadehuus, 80 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
429 2 Fag Gadehuus, 80 Rdl. [nedsat til] 50 Rdl.
Taksation 15/6 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
430 2 smukt møblerede Værelser, 1ste Sal, kunne
til 1ste Maj [01-05-1888] faaes til Leje.
Dynkarken 39 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
431 2 Spindeborde, 2 Skiære Bænker og 3 Snuustobak´Kn. 1 Mæster, 2 Svende, 7 Arbeidskarle og 14 Børn. Anvender foruden Blade af egen og Fredericia Plantage ogsaa Vestindiske, Hollandske og Pommerske Blade. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
432 2 Spindeborde, 2 Skærekister, 1 Snustobaksmølle. 1 Mester, 1 Svend, 2 Drenge, 5 Arbejdskarle og 16-18 Børn. -

Af mangel paa Afsætning kun fabrikeret 80,000 Pd. Afsætning til Landets Købstæder især til Aalborg. - "Der foregives at Snig Handel [pirathandel] samt Indførsel af hollandske Tobakker, hvis Fabriquer har Tydsk og andre Materialler for ringere end halv Priis., skal underminere disse Fabriquer her". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
433 21 Fag vurderet til 840 Rdl. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
434 2241 [RN9264] Daniel Jensen Kjellerup, matros i Århus. 4.2.1774, fol.673B.
A:
1) [RN9559] bror Niels Kjellerup, købmand i Århus [Mindegade 10, matr. nr. 94 og Mindegade 12, matr. nr. 93]
2) [RN9560] bror Laurids Kjellerup i Århus
3) [RN9563] bror Jacob Kjellerup i Århus [Mindegade 10, matr. nr. 94 og Mindegade 12, matr. nr. 93]
4) [RN9562] bror Christen Kjellerup, [skifte 4.2.1774 lbnr.2243]
5) [RN9566] bror Peder Kjellerup 16
6) [RN9561] søster Abelone Kjellerup g.m. Niels Hansen Bech, købmand i Århus
7) halvbror Rasmus Kjellerup 6
8) halvsøster Kirstine Marie Kjellerup 9.
FM: Rasmus Thomsen Sabro.
Afdøde døde 8.6.1772 på rejse til Kina under Det Asiatiske Kompagni. 
Kjellerup, Daniel Jensen (I564)
 
435 2354 [RN9113] Thomas Hansen i Århus. 10-04-1777, fol.876B. [Thomas var død den 31-12-1773]
E: [RN9112] Maren Geding. B:
1) [RN9117] Hans Thomsen, der døde
2) [RN9116] Laurids Thomsen Geding
3) [RN9087] Kirsten Thomasdatter, død, var g.m. [RN9078] Peder Kaarsberg, [skifte 26-07-1774 lbnr. 2355]. 5B:
a [RN9049] Andreas Kaarsberg, købmand
b [RN9013] [Margrethe] g.m. [RN9014] Jens Andersen Schmidt, købmand
c [RN9089] [Jacobine] g.m. [RN9118] Markus Galten, købmand
d [RN9101] [Jacob]
e [RN9102] [Hans].
Børnene er af ægteskabet mellem RN9078 Peder Andreasen Kaarsberg og RN9079 Maren Jensdatter Wissing. 70) Derimod nævnes RN9078 Peder Kaarsberg og Kierstens søn RN9162 Peder Kaarsberg ikke trods det, at han først døde i 1778, se min bemærkning til skiftet den 26-07-1774.
Resultatet af skiftet den 10-04-1777/11-04-1777 efter Thomas Hansen blev flg.:
Gården i Middelgade blev vurderet til 400 Rd, som sammen med de øvrige værdier beløb sig til 3.354 Rd. Gælden blev ansat til 13 års løn á 50 Rd. til sønnen [RN9116] Laurs Gieding for hans arbejde for moderen sammen med anden gæld gæld til ham beløb sig til 1.246 Rd., så boets nettoværdi udgjorde forskellen eller 2.069 Rd. [2.108], hvoraf Maren arvede 1.455 Rd. og hendes børn [Laurids og Kiersten] resten [614/653 Rd.]. 
Hansen, Thomas (I113)
 
436 24-05-1688 overtager farver Hans Jensen ejendommen.

I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken og afdødes børn. 
Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
437 24-05-1688 overtager farver Hans Jensen ejendommen.

I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken og afdødes børn. 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
438 26-02-1782 Nu kun 2 Spindeborde, 1 Skære Kiste, 1 Snustobaksmølle.
1 Mester, 1 Svend, 4 Drenge, 20- 24 Arbejdere. -

Fabrikation i 1779: 140,000 Pd. 1780: 150.000 Pd. 1781: 80.000 Pd. Nedgangen i Mangel paa Afs [afsætning]. -

"Vedkommende har indberettet, at Snig Handel [pirathandel] med fremmede Tobakker er Hovedaarsagen til at Fabriquen og Plantagen ikke kand bestaae, samt at der er forsøgt med billige Priiser for at forekomme dette Onde, men er uden Virkning, formener derfor at naar blev sat snevrere Grændser derfor ville den kongelige Kasse i Forhandlings Penge vinde aarlig af Nørre Jylland ca. 20.000 Rdr. og Landet bespare, som nu udgaar for fremmed gods ca. 66.000 Rdr. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
439 26-02-1782: Personale: En Mesterinde, hvis Mand døde i afvigte Aar, 1 Svend samt 2 Drenge tilligemed 4 Arbejdskarle til Rulning, Skiæring og Pakning samt 14 a 16 Børn til Blade Pilning m.v. - Fabriken bruger især indenlandske Blade og foruden dens betydelige Forraad af samme er dens egen Indavl i 1781 ohngefæhr 14.000 Pd. og indkiøbt af andre paa Stædet 1250 Pd.

Forarbejdes 50 á 60.000 Pd. Røgtobak aarlig - især efter Bøndernes Smag (spunden Tobak) og Carduus Tobak i flere Boniteter for at vinde alles Yndest. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
440 2631 [RN9560] Laurids Kjellerup, købmand i Århus. 12.5.1784, fol.595.
E: [RN9573] Henriette Adolfine Sparre. LV: [RN049] Andreas Kaarsberg i Århus. B: Marie Cathrine 9 mdr. FM: farbror [RN9559] Niels Kjellerup, købmand i Århus.
Første ægteskab med Cathrine Stilling, [skifte 10.10.1782 lbnr.2532]. B: Anne Kirstine 10½, Karen Marie 6½, Kirsten 2½.
Enken har arv efter søster Conradine Christiane Christiansdatter Sparre. 
Kjellerup, Laurids Jensen (I560)
 
441 2682 [RN9009] Niels Mortensen Malling og hustru [RN9047] Anne Marie Hasle, der begge lever i Århus. 27-11-1786, fol.751.
B: [RN9048] Mikkel, [RN9001] Rasmus.
Hans første ægteskab med 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
442 272. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 5 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage med Udbygning. Westergaard, Oluf (I256)
 
443 272. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 5 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage med Udbygning. Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
444 272. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 5 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage med Udbygning. Dons, Jens Hansen (I175)
 
445 273. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af en familie. En Gaard Bindingsværk 8 Fag til Gaden en Etage. Westergaard, Oluf (I256)
 
446 273. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af en familie. En Gaard Bindingsværk 8 Fag til Gaden en Etage. Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
447 273. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af en familie. En Gaard Bindingsværk 8 Fag til Gaden en Etage. Dons, Jens Hansen (I175)
 
448 274. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 12 familier. Et Huus Bindingsværk 36 Fag Gadehuus en Etage. Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
449 274. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 12 familier. Et Huus Bindingsværk 36 Fag Gadehuus en Etage. Westergaard, Oluf (I256)
 
450 274. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 12 familier. Et Huus Bindingsværk 36 Fag Gadehuus en Etage. Dons, Jens Hansen (I175)
 
451 275. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 6 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage. Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
452 275. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 6 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage. Westergaard, Oluf (I256)
 
453 275. Ejer [RN9256, RN9257] Provst? Westergaard og [RN9175] Hr. Dons i Brabrand beboes af 6 familier. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage. Dons, Jens Hansen (I175)
 
454 275. Et Huus Bindingsværk 17 Fag Gadehuus en Etage sælges til: 3 fag bod solgt til Niels ?, 3 fag til Hans Nielsen, 5 fag til [RN9263] Sr. Peder Herschind, 6 fag til Lars Jensen [rest 0]. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
455 276. Ejer [RN9258] Sr. Laurits Westergaard beboes af en familier. Et Huus Bindingsværk 7 Fag Side Huus en Etage mod Gaden til en Gade? Westergaard, Laurits (I258)
 
456 276. Et Huus Bindingsværk 7 Fag Side Huus en Etage mod Gaden til en Gade? Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
457 3 Fag Gadehuus 90 Rdl.

Henviser til taksationsprotokol nr. 18/23. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
458 3 Fag til Gaden 150 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
459 3 Fag til Gaden 150 Rdl. nedsat til 100 Rdl.

Henviser til taksationsprotokol nr. 18/30. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
460 320 Lbd. [2.560 kg] Rughalm kan faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
461 5 fag vurderet til 120 Rdl. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
462 5 Værelser kunne til April Flyttetid [01-04-1874] faaes
tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
463 6 fag vurderet til 120 Rdl. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
464 6 Skpr. Land [4.137 m2], besaaet med Rug, og et Stykke Eng, hvorpaa avles 2 a 3 Læs Hø, kan faaes tilkjøbs hos
[RN9002] A. Malling

[I de efterfølgende annoncer den 01-08-1866, 09-08-1866 og 17-08-1866 sætter han kun afgrøden af nævnte jord til salg.]

[1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
465 9 ½ Fag til Gaden vurderet til 950 Rdl.

Under samme forsikring nr. 293 og 294 er opført gl. matr. nr. 346 på 6 fag, 347 på 3 fag, 348 på 9 ½ fag og 349 på 3 fag. Hver af disse ejendomme har sin egen ejer. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
466 "15 Stykker Fedekøer
agtes bortsolgt ved offentlig Auction, som, efter Aftale med Auctionsretten, afholdes Fredagen den 2de April næstk., Formiddag Kl. 11 [02-04-1869], i [RN9034] Enkefru Mallings Gaard Nr. 366 paa Mindegade heri Staden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
Vederhæftige os bekjendte Kjøbere kunne erholde 6 Ugers Credit.
Aarhuus, den 8de Marts 1869 [08-03-1869]
Fr. Nellemann, C. Thomsen,
Auctionsholdere." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
467 "7000 Rbdr.
kunne strax erholdes tillaaens imod lovbefalet Sikkerhed.
Aarhuus Overformynderi, den 26de Jan. 1853 [26-01-1853].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
468 "Aarhuus Overformynderi.
De af Overformynderiets Debitorer, som endnu ikke have indbetalt Renter og Capital-Afdrag til afvigte Juni Termin, erindres herved om inden denne Maaneds Udgang at berigtige deres Debet, saafremt de ville undgaae Søgsmaal saavel for Capital som Renter.
Aarhuus Overformynderi, den 17de Juli 1852 [17-07-1852].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
469 "Aarhuus Overformynderi.
Til Underretning for Aarhuus Overformynderies Debitorer meddeles herved, at Capital, Afdrag og Renter, forfaldne til anstundende Juni Termin, modtages i Løbet af Juni og Juli Maaneder hver Tirsdag, Onsdag og Torsdag Eftermiddag fra Kl. 3-6 [kl. 15-18] i Medundertegnede Bagermester Joh.F. Petersens Bopæl i Gaarden Nr. 132 paa Middelgade [Mejlgade 43, matr. nr. 1020]. De af Debitorerne, som ikke i det seneste inden Udløbet af Juli Maaned maatte have erlagt Capital, Afdrag og Renter, maae tilskrive sig selv Følgerne af Udeblivelse.
I Slutningen af Juni og Begyndelsen af Juli Maaned foretages Renteudbetalinger m.m. [til långiverne] til samme Tid som foranført.
Aarhuus Overformynderi, den 24de Mai 1850 [24-05-1850].
J.F. Petersen. [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
470 "Aarhuus Overformynderi.
Til Underretning for Overformynderiets Debitorer meddeles herved, at Capital, Afdrag og Renter modtages fra 12te Juni [12-06-1851] indtil Maanedens Udgang, hver Torsdag, Fredag, Mandag og Tirsdag Eftermiddag fra Kl. 3-6 [kl. 15-18] i medundertegnede J.F. Petersens Bopæl i Gaarden Nr. 132 paa Middelgade [Mejlgade 43, matr. nr. 1020]. De af Debitorerne, som ikke prompte indfinde sig med Betaling, maae tilskrive sig selv Følgerne. Udbetaling af Capitaler og Renter [til långiverne] vil saavidt muligt finde Sted til samme Tid og ellers i Begyndelsen af Juli Maaned paa ovenmeldte Dage og Tid.
Aarhuus Overformynderi, den 22de Mai 1851 [22-05-1851].
J.F. Petersen. [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
471 "Aarhuus Overformynderi.
Til Underretning for Overformynderiets Debitorer meddeles herved, at Indbetaling af Capital-Afdrag modtages:
Torsdagen den 17de ds. [17-06-1852]
Fredagen den 18de ds. [18-06-1852]
Torsdagen den 24de ds. [24-06-1852], og
Fredagen den 25de ds. [25-06-1852],
hver Dags Eftermiddag fra Kl. 3-5 [kl. 15-17].
Renterne kunne indbetales i Løbet af Terminen hver Dag; Alt paa medundertegnede [RN9007] Capt. Kbm. N. Mallings Bopæl [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
Udbetaling af Renter [til långivere] vil snarest muligt finde Sted til samme Tid og Sted og ellers i Begyndelsen af Juli Maaned.
Aarhuus Overformynderi, den 11te Juni 1852 [11-06-1852].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
472 "Aarhuus Overformynderi.
Til Underretning for Overformynderiets Debitorer meddeles herved, at Indbetaling af Capital-Afdrag og Renter modtages fra 13de ds. [13-06-1853] til Maanedens Udgang fra Kl. 10 til 12 Formiddag, Løverdagen undtagen, i medundertegnede [RN9007] Capt. og Kjøbmand N. Mallings Bopæl paa Mindegaden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
De af Debitorerne, som ikke prompte indfinde sig med Betaling, maae tilskrive sig selv Følgerne.
Udbetaling af Capital og Renter [til långivere] skeer til samme Tid og Sted.
Aarhuus Overformynderi, den 9de Juni 1853 [09-06-1853].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
473 "Aarhuus Overformynderi.
Til Underretning for Overformynderiets Debitorer og andre Vedkommende meddeles herved, at Indbetalinger af Capital og Renter modtages i forestaaende Decbr. Termin, hver Søgnedag, Eftermiddag fra Kl. 2-5 [kl. 14-17], Fredagen og Løverdagen undtagen, i medundertegnede [RN9007] Capt. Kbm. N. Mallings Bopæl, Gaarden Nr. 366 ved Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Til samme Tid ville Udbetalinger, forsaavidt disse efter Omstændighederne kunne finde Sted, blive foretagne.
Aarhuus Overformynderi, den 3die Decbr. 1853 [03-12-1853].
[RN9007] N. Malling. [RN9551?] J.J.Gjeding" 
Malling, Niels (I7)
 
474 "Aarhuus, den 18de Novbr. [18-11-1843].
"Jægergaarden", beliggende paa Hovedgaarden Marselisborgs Grund, tæt udenfor Mindeporten [mellem sognegrænsen til Aarhus og Jægergårdsgade], og for Tiden beboet af Hs.H.Hr. Kammerherre Stiftamtmand Graah, er, med tilhørende ca. 10 Tdr. Land, solgt af Hr. Cancelliraad Ingerslev [ejer af Marselisborg Gods] til [RN9002] Hr. Kjøbmand Andreas Malling for 15,000 Rdr." 
Malling, Andreas (I2)
 
475 "Albertha Janzenz
franske Linnedvaskeri

er flyttet til [RN9034] Fru Mallings gård (forrige Amtstue) ved Mindeport [Dynkarken 39-41]." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
476 "Arveproclama.
Som Befuldmægtiget for de myndige Arvinger [RN9036, RN9037, RN9038, RN9039, RN9040]
efter afg. [afgåede RN9034] Enkefru Kirstine Mathilde Malling
af Aarhuus, der have erholdt hendes Bo extraderet af
Skifteretten til privat Skifte og Deling, indkalder jeg
herved i Medfør af Leven af 30te Novbr. 1874 [30-11-1874] om
Skifte og Deling af Døds- og Fællesbo § 71
sammenholdt med Fr. [forordning?] af 11te September 1839 [11-09-1839] § 1
fornævnte Afdødes Søn [RN9037] Carl Edvard Alexander Malling,
der som Sømand [styrmand?] ombord i Barkskibet
"Florida", ført af Capitain Rissing, forlod Havnen
Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] i Februar 1874 [02-1874], uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets
Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt - med det af Skifteretten
bestemte Varsel af 6 Maaneder til for mig at anmelde
og legimitere sig, for at blive deelagtig i Arven efter
[RN9034] Moderen, der, saafremt han ikke melder sig inden
denne Frists Forløb, vil blive deelt mellem dem alene [hans søskende].
Aarhuus, den 9de Juli 1879 [09-07-1879]
Winge, Procurator." 
Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
477 "Auction over en Skibspart.
Efter Begjæring af [RN9002] Kjøbmand A. Malling blive de ham tilhørende 3/8 af Brigskibet "Ægir", drægtig 85 1/2 danske Commercelæster [222,3 tons], med staaende og løbende Redskaber, stillet til Bortsalg ved Auction, der afholdes Onsdagen den 28de ds., Formiddag Kl. 11 [28-01-1863].
Auctionen afholdes paa selve Skibet, der er beliggende her i Havnen og paavises af Reqvirenten, hos hvem Conditioner og Inventarieliste ligeledes ere til Eftersyn.
Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, den 17de Januar 1863 [17-01-1863].
Hertz,
Auctionsdirecteur." 
Malling, Andreas (I2)
 
478 "Auction.
Fredagen den 18de September førstk. Eftermiddag Kl. 2 [18-09-1874, kl. 14], afholdes efter Aftale med Auctionsretten og ifølge Vedkommendes Begjæring [arvingerne?] offentlig Auction i Gaaarden Nr. 39 i Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] her i Byen over endeel [RN9034] Enkefru Mallings Dødsbo tilhørende Løsøre, hvoraf fremhæves: Mahogni-Meubler, saasom Sophaer, Borde, Læne- og andre Stole, Sengesteder, et 8 Dages Stueuhr, Kjøkkentøi, Glas og Fajance, endeel Inventarium i Gaarden ec. [etcetera]
Aarhuus, den 11te Septbr. 1874 [11-09-1874]
Nellemann & Thomsen." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
479 "Bekjendtgjørelse fra Politiet.
Ifølge en Anmeldelse fra Kjøbmand P.J. Hahn har et Fruentimmer, under Foregivende af at gaae i [RN9034] Enkefrue Mallings Ærinde, Onsdagen den 24de ds., om Middagen [24-12-1862], fra hans Boutik faaet udleveret 16 Al. [10,0 m] Kjoletøi med bruun og sort Bundfarve med temmelig brede og violette Striber og kærnet? [i midten?] af med gule og hvide Striber, et Shawl af heel Uld, graa Bundfarve med smal bruun Bordt og en rød og bruun Blomst i Hjørnet, og endelige 6 Al. [3,8 m] hvidt Shirting. Det ommeldte Fruentimmer var lille af Væxt, tarvelig kjøstadklædt, med et graat Kasketørklæde? og sort Kyse. Hendes Udtale var formeentligen svensk. For den, der om dette Bedrageri kan giver behørig Oplysning, udloves en Douceur af 10 Rdr.
Aarhuus, Politikammer, den 27de Decbr. 1862 [27-12-1862].
R.v. Scholten." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
480 "Bekjendtgjørelser.

Ifølge Indberetning fra Justitsraad, Landinspecteur Honum er der i her i Aaret til 1ste October d.A. [01-10-1876] tilkommende følgende nye Gadenumre:

Udlagt Vei [Holbergsgade] fra Frederiksallee [Frederiks Allé]
over [RN9002] A. Mallings Toft:
Matr. nr. 124a og 125a Tømrer Espen Andersen, Gade-Nr. 2
(Har Nr. 116 mod Frederiksallee)
Matr. nr. 124b og 125b Murer Niels Christensen, Gade-Nr. 4
Matr. nr. 126 Commissionair Hald, Gade-Nr. 1
(Har Nr. 120 mod Frederiksallee)."
[herefter følger vestre og østre vej over S: Madsens Toft.] 
Malling, Andreas (I2)
 
481 "Bekjendtgjørelser.
At det behagede det alvise Forsyn ved en blid og rolig Død at bortkalde [RN9007] Capitain og Kjøbmand Niels Malling, Mandag Morgen den 21de Juli 1862 [21-07-1862] bekjendtgøres sørgeligst for fraværende Slægt og Venner af
[RN9034] hans Enke og efterladte Børn
Aarhuus, den 22de Juli 1862 [22-07-1862]
Begravelsen findet Sted fra Hjemmet Fredag den 25de Juli, Kl. 12 [25-07-1862]"
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 22-07-1862, 23-07-1862, 24-07-1862

"Døde
[RN9007] Capit. og Kbmd. Niels Malling i Aarhus."
Kilde: Aalborg Stiftstidende 23-07-1862

"Tanker ved [RN9007] Capitain og Købmand Niels
Mallings Død i Aarhuus ,
den 21de Juli 1862 [21-07-1862]

Som en Uveirssky gjør Dag til Nat,
Saa kommer ofte Sorgen brat
Og gjør et Skaar i huuslig Ro,
Hvor Hjerter kjærligt sammenbo.

Saa ofte kommer Dødens Haand
Og løser Livets Rosenbaand,
Saa Hjertet lider Sorg og Vee,
Og Øiet kan kun Mørkhed see.

Hvor ofte lyder Dødens Røst,
Saa vidt om Land i Vaar, i Høst,
Og komme snart til dunkle Vraa.
Snart den til Rigmand, høit paa Straa.

Den grumme Død, den gjør ei Skjel
Paa Ung og Gammel, Riig og Træl;
Den saarer kun med giftig Braad,
For den er ingen Fred og Raad.

Saa kom og her den sule Død
Og blegned Kinden, som var rød;
Den kaldte [RN9007] Manden bort i Hast,
Endskjøndt han stod som Træer fast.

O Død! du saared' Børn og Viv,
Thi der var kjærligt Sammenliv;
Den Enes Fryd, den Andens Lyst,
De deelte Sorgen Bryst ved Bryst.

Hans [RN9034] Hustru, som ham fulgte glad,
Dem har nu Døden skillet ad.
Det er saa tungt at tænke paa, -
Dog Herrens Raad vi ei forstaae.

For hende, som nu ene staaer,
Gid Prøven være ei for haard;
Men gyd, o Gud, din milde Trøst
I hendes sorgopfyldte Bryst!

a. h."

Kilde: Aarhuus Stiftstidende 16-08-1862 
Malling, Niels (I7)
 
482 "Bekjendtgjørelser.
I Anledning af Hds. Majestæt Dronningens og Hds. Kgl. Høihed Prindsesse Carolines høie Fødselsdag bliver der, den 28de dennes [28-10-1839], Bal i Selskabet Polyhymnia, hvortil Fremmede [gæster] kunne erholde Adgangsbillet hos een af Undertegnede, a 1 Rbd. pro persona. Begyndelsen skeer Kl. 7 [kl. 19].
Aarhuus, den 20de October 1839 [20-10-1839].
[RN9002] A. Malling. K. Reddelien." 
Malling, Andreas (I2)
 
483 "Bekjendtgørelser.
Enhver især af de, der den 25de ds. [25-07-1862] viste min salig [RN9007] Faders jordiske Levninger den Ære at ledsag samme til sit Hvilested [Søndre Kirkegård, litra a13], saaavelsom de, der paa andre Maader ved denne sørgelige Leilighed lagde deres Agtelse for den Affødes Minde og deres Hengivenhed for hans Familie for Dagen, modtag herfor min hjerteligste og forbindtligste Tak.
Aarhuus, den 26de Juli 1862 [26-07-1862]
Paa min [RN9034] Moders og mine Søskendes
Vegne: [RN9008] Rasmus Malling"
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 26-07-1862 
Malling, Niels (I7)
 
484 "Bekjendtgørelser.
Idag kaldte Gud til sig vor kjære Fader [RN9002] Købmand Andreas Malling, hvilket herved meddeles Slægt og Venner.
Aarhuus, den 22. Juli 1876 [22-07-1876]
[RN9004] R. Malling. [RN9006] J.G. Malling.
Jordfæstelsen finder Sted Fredag den 28de ds. Middag Kl. 12 [28-07-1876], fra Kapellet paa Kirkegaarden [Søndre Kirkegård].
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 24-07-1876, 25-07-1876 og 27-07-1876.

"For al udviist Deeltagelse under vor kjære [RN9002] Faders Sygdom og ved hans dødelige Afgang aflægges vor dybtfølte Tak.
Aarhuus, den 29de Juni 1876 [29-06-1876].
[RN9004] R. Mallling. [RN9006] J.G. Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 29-07-1876. 
Malling, Andreas (I2)
 
485 "Bryggeri-Inventarium,
ganske ny, kan underhaanden kjøbes hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
486 "Brændeviin
sælges til nedsat Priis, 1 Mk. Potten [ca. 1 l], større Partier billigere, hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
487 "Bærme kan faaes til 1ste October [01-10-1871] hos
[RN9034] Niels Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
488 "Christian Julius Thorup,
Byfoged og Byskriver i Aarhuus Kjøbstad,
gjør vitterligt: Efter Begjæring af [RN9036] Jernbaneassistent
Niels Malling i Aarhuus, [RN9038] Proprietair Ernst
Malling af Elsted, [RN9039] stud. juris. Gustav F.L.B.S. Malling
i Kjøbenhavn og [RN9040] Ernestine Mathilde
Malling i Rennenæs i Sverrig [en gård ved Halmstad?] (de 2de
sidste med Curator Captain Linnemann af Aarhuus,
Rd. af Dbg. p.p.) som Arvinger efter [RN9037] Sømand [styrmand?]
Carl Edvard Alexander Malling, der den 19. Februar 1874 [19-02-1874]
forlod Havnen Penzacola i Mexiko [Pensacola i Florida ud til den Mexikanske Golf] ombord i Barkskibet "Florida", ført af Capitain Rissing, uden at der senere er hørt fra eller om dette Skib eller dets Besætning, hvorfor Skibet antages at være totalt forliist og
Besætningen omkommen, ligesom Assurancesummen
forlængst er udbetalt -
indstævnes bemeldte Carl Edvard Alexander Malling,
hvis sidste Værnething her i Riget var
Aarhuus Kjøbstad, i Overensstemmelse med Frdng. [forordning?] af
11te September 1839 [11-09-1839] § 14 med Aar og Dags
Varsel til at møde inden Aarhuus Bythingsret, som
holdes paa Raadhuset i Aarhuus, den første ordinaire
Retsdag, efter de nu gjældende Regler Torsdag, i
November Maned 1880 [04-11-1880] til sædvanlig Thingtid, for
Tiden Formiddag Kl. 10, for der og da Saggivelse
at modtage, Documenter at see irettelagte, stævnte
og ustævnte Vidners saavelsom ovennævnte Arvingers [hans søskendes]
egne edelige Forklaringer at paahøre samt Dom at
lide, ved hvilke Citanterne [hans søskende] forvente sig den bemeldte
Carl Edvard Alexander Malling tilhørende
Obligation stor Kr. 2.440,49, udstedt af Citanterne
selv den 18de Juni d.A. [18-06-1879], og thinglæst den 26de f.M. [26-08-1879],
og hvorved er givet Prioritet i Gaarden Matr. Nr. 54a og 53a [Dynkarken 39-41 og 43]
i Aarhuus, tilkendt til Eiendom tilligemed
bemeldte Obligations paaløbne og paaløbende
Renter, alt efter Citanternes nærmere Fremstilling og
Paastand inden Retten.
Til samme Ret, Tid og Sted indstævnes derhos
ovennævnt Carl Edvard Alexander Mallings
mulige øvrige Arvinger til at møde for at varetage
deres Tarv.
Forelæggelse og Lavdag er afskaffet ved Frdgn.
af 3die Juni 1796 [03-06-1796].
Aarhuus Byfogedcontoir, den 13de Septbr. 1879 [13-09-1879]. [Gentaget 13-11-1880 med møde første torsdag i januar 1882: 05-01-1882]
Thorup.
(L.S.)" 
Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
489 "Colonial- & Productforretning.
Efter at være overdraget den af [RN9034] Enkefru Malling førte Colonial- & Productforretning, tillader jeg mig at anbefale mig til alle dem, som tidligere have forundt hende deres Søgning, samt til Enhver Anden, der i Fremtiden vil beære mig med sin Handel, lovende dem en billig [rimelig] og reel Behandling.
Aarhuus i April 1873 [04-1873]
Thøger Christensen
Mindegade Nr. 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]

Korn, Smør og Kalveskind
kjøbes til Dagens høieste Priser.
Thøger Christensen
Mindegade Nr. 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]

Brændeviin
i 1/1 & 1/2 Ankere fra Gaardens Brænderi [RN9034 N. Mallings Enke]
sælges meget billigt.
Thøger Christensen
Mindegade Nr. 39 [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
490 "Colonial- & Producthandel.
At jeg Dags Dato har etableret en Colonial- & Productforretning i [RN9002?] Hr. Kjøbmand Mallings Gaard paa Frederiksgade [Frederiksgade 75, matr. nr. 350?], tillader jeg mig herved at bekjendtgjøre, idet jeg anbefaler mig til Enhver, der vil forunde mig sin Søgning.
Aarhuus, den 15de October 1867 [15-10-1867]
N.C. Leth.

Korn
kjøbes og betales med høieste gangbare Priser.
N.C. Leth."

Bedste Kornbrændeviin
erholdes billigt hos
N.C. Leth

Colonialvarer.
Caffe (saavel raa som friskbrændt), Candis, Farin, Melis, Riis, Svedsker, Rosiner, Alt i gode nye Varer, erholdes billigst muligt hos
N.C. Leth

Steenolie,
raff. Lampeolie & Tran erholdes billigt hos
N.C. Leth

Jern,
svensk & engelsk i forskjellige Dimensioner, samt svenske Jernplader og afhugget Jern til store Steenhamre erholdes meget billigt hos
N.C. Leth

[Annonceringen gentages 06-11-1867, 15-11-1867, 28-11-1867, 05-12-1867, 14-12-1867 og 19-12-1867]

[Jf. en efterfølgende annoncering er der tale om Frederiksgade 569 (Frederiksgade 75, matr. nr. 350)]. 
Malling, Andreas (I2)
 
491 "Colonial- og Producthandel.
At jeg har etableret en Colonial- og Producthandel i [RN9034] Enkefru Mallings Gaard paa Mindegade [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], tillader jeg mig herved at bekjendtgøre, idet jeg anbefaler mig i et æret inden- og udenbyes Publikums velvillige Erindring.
Aarhuus, i October 1867 [10-1867]
Carl Christensen."

[Carl Christensens etablering af købmandshandel er udtryk for, at RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann har opgivet at drive familiens kolonial-, korn- og produkthandel, hvilket også fremgår af annonceringen den 08-10-1872, 09-10-1872 og 12-10-1872, men har fortsat med øl- og brænderiprodutionen på stedet. I 1872 tager Mathilde nemlig forretningerne tilbage fra Carl Christensen.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
492 "Communalbestyrelsens Forhandlinger
den 4de Juni 1863 [04-06-1863] .
Forespørgsel fra Chicoriefabriken [Spanien 1, matr. nr. 52], om den kunde erholde et lille Stykke Jord i Grønland imellem dens og [RN9007] Capt. Mallings Grund tilkjøbs. Det vedtoges at svare, at man ikke finder Anledning til at sælge dette Grundstykke."

[Der kan være tale om den ubebyggede strimmel jord, som ligger mellem baghuset i Dynkarken 43, matr. nr. 53 og Cichoriegrunden, selvom strimlen på matrikelkortet fra 1864/1865 hører til Mallings ejendom.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
493 "Damp-Chokolade,
forarbeidet paa de nyeste franske Granit-Maskiner
i
fabriken "Elisabethsminde"
ved Kjøbenhavn
,
og hvis Fortinlighed en stedse tiltagende Afsætning tilfulde har godtgjort, erholdes til bestemte [faste] Fabrikpriser fra 2 Mk. 8 sk. pr. Pund hos:
Hr. [RN9007] Capt. N. Malling [først i annoncen den 13-02-1863 har man rettet til Capt. N. Mallings Enke]
Hr. M. Ellermann
Hr. M.P. Schouby
Hr. Anker Ring
Hr. C. Steenberg
i Aarhuus."
[Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
"P.C. Deichmanns Fabricationshandel." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
494 "Dampbade-Anstalt.
Foreløbigt bekjendtgjøres herved, at min Badeanstalt til 1ste Marts [01-03-1865] bliver i fuldsændig Stand, saaledes at fra den Tid saavel russiske Dampbade som varme Bade kunne erholdes, uden at de behøve at bestilles forud.
Tillige bekjendtgjøres, at Udenbyesboende kunne erholde Værelser tilleie med Opvartning i mit Huus [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54].
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
495 "En dygtig Brænderikarl
kan strax faae Plads hos
[RN9034] Niels Mallings Enke [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
496 "En Eenspænder-Kane,
herskabelig udstyret, med Seletøi, Pidsk, Bjælder, Tigerskinds-Tæppe og brillant Næt, som Alt har tilhørt afdøde [RN9007] Kjøbmand N. Malling i Aarhuus, er billigt til Salg hos J. Sørensen, Marchandiser i Aarhuus [Tangen 6, matr. nr. 623, nu Klostertorv]." 
Malling, Niels (I7)
 
497 "En Kalkbrænder,
forsynet med gode Anbefalinger, kan faae en god Plads til April Flyttetid [01-04-1867] ved vort Kalkbrænderi [på Frederiks Allé].
[RN9002] A. Malling & C. Lund." 
Malling, Andreas (I2)
 
498 "En Pige,
som kan malke, kan, paa Grund af Sygdomstilfælde, strax faae Plads hos [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
499 "En Pige.
der vil malke nogle Køer og forrette udvendigt Arbeide [bestående af?], kan faae Tjeneste strax hos [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
500 "Enepige.
Paa Grund af Giftermaal bliver Plads ledig til 1ste Mai [01-05-1875] for en paalidelig og velanbefalet Pige hos Professor Walther, Dynkarken 43, 1ste. Sal." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
501 "Extract
af
Aarhuus Kjøbstads Borgerrepræsentations forhandlinger.
Tredie Møde, den 3die Februar [03-02-1848].
Tretten Repræsentanter vare tilstæde. Viceformanden, Kjøbmand Kuur, udeblev formedelst Sygdom; [RN9179] Skibscapt. Gaarn havde anmeldt Forfald." 
Gaarn, Johnn (I179)
 
502 "Fire meublerede Værelser,
om ønskes med Stald, Tjenerkammer og Vognremise, kunne faaes enten samlede eller adskilte hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
503 "For en Pige
er en god og vellønnet Plads paa Landet ledig til 1ste Novbr. [01-11-1860] [RN9007] Kjøbmand N. Malling anviser" 
Malling, Niels (I7)
 
504 "Forlangt Indrykkelse.
Aarhuus Byes Indvaanere have modtaget os paa en saa overordentlig venskabelig og forekommende Maade, at vi ansee det for vor Pligt at bevidne dem alle vor Tak og Erkjendtlighed. Det er ikke alle Steder vi ere blevne saaledes modtagne som her i denne ægtedanske By.

En særskilt Tak aflægge vi Underskrevne, som med flere Kammerater vare indqvarterede hos [RN9007] Hr. Capt. og Kjøbmand N. Malling, til denne brave Mand, hos hvem vi have havt et af de bedste Qvarterer, som vi nogetsteds have havt. En saadan Modtagelse maa naturligviis forøge Soldatens Lyst til at vove Liv og Blod for Kongen og Fædrelandet.
Aarhuus, den 26de Juli 1849 [26-07-1849].
Chr.J. Storgaard, J.P. Nielsen Wels,
Artillerister ved 6te Batteri Harthausen,
paa mange Kammeraters Vegne." 
Malling, Niels (I7)
 
505 "Forlangt Indrykkelser [læserbrev],
Til Hr. X.

De har nok skrevet feil, naar de i Stiftstidende for igaar [10-07-1854] taler om, at Havne-Commissionens Medlemmer mangle "nautiske" Kundskaber, og at Byens Indvaanere derfor, efter hvad De formoder, vilde finde Betænkelighed, ved at garantere for det Laan, som Commissionen finder nødvendigt at der optages, for at see Havnen saa betids fuldført, at de Nulevende ikke blive udelukkede fra at høste Nytte af Værket.

- De har formodentlig meent "techniske" Kundskaber. Men i ethvert Tilfælde har De glemt, at Deres Nautiker var Medlem af Commissionen indtil Aaret 1850.

Troer De virkelig, at denne Mand, hvis Borgerrepræsentationen ikke havde fundet det rigtigt i Aaret 1850 af sin Midte at vælge en anden forretningsdygtig, begavet Mand i Stedet for ham, til Medlem af Havnekommissionen, men derimod havde beholdt ham som Repræsentant i de sidstforløbne 3 Aar, vilde have formaaet forlængst at fuldbringe Havnen ved dens egne Midler, selv naar den af Dem betegnede [RN9007] Købmand N. Malling i de sidstforløbne 3 Aar havde havt med Udbetalingen af Havnens Regninger at bestille?

Eller er det maaskee blot Deres Hensigt at tildele disse tidligere Medlemmer af Havnecommissionen en lille Roes? I saa Fald burde De have Talt rent ud og man venter, at De gjør Deres Feil god igjen ved næste Gang, naar De i dette Anliggende atter maatte ville træde frem, det være nu offentlig ved nyt Forfatterskab i denne Tidende, eller ved at hviske i Krogene, at see Dem udtrykke Dem bestemt og klart, at De kan undvære enhver Commentar, og at man kan være sikker paa, at det er Dem om Sagen at gjøre, og at det ikke er et Personspørgsmaal, der leder Dem. I ethvert Tilfælde venter man at see Dem træde offentlig frem paa Raadstuemødet, men ikke med løs Snak, som i Gaars-Avisen [10-07-1854], men med Grunde, som De, hvis saadanne findes, vil kunne forskaffe Dem ved enten at vente til Sagen foredrages der, eller, hvis De finder det rigtigere, ved forinden at sætte Dem ind i selve Actstykkerne med Planer og Tegninger, som Commissionens Formand Hr. Justitsraad Borgemester Hertz, vist med Fornøielse forelægger Dem, naar De henvender Dem til ham."

I samme avis er indrykket flg. læserbrev af 09-07-1854 under mærket Y om, at få Havnetegningerne offentligt fremlagt 14 Dage før Mødet:

"Til Havne-Commissionen i Aarhuus.
Det er et almindeligt Ønske, at Havne-Commissionen i god Tid før Mødet den 19de dennes [19-07-1854] vilde offentlig fremlægge Tegning og Overslag (som Skik har været før) over den intenderede [planlagte] Forbedring og Udvidelse af Havnen; thi det er en vanskelig Sag, og vel en Umulighed for Byens skatteydende Indvaanere, at overtage en Garanti, maaskee for en meget betydelig Capital (man siger 170 a 200,000 Rd.), uden egentlig at vide, hvortil Pengene skulle bruges, eller at have havt Anledning til at bedømme, hvorvidt de intenderede Havnearbeider ere hensigtsmæssige og nødvendige.
Forsaavidt at Plan og Overslag ikke kan offentlig fremlægges, mindst 14 Dage forinden Mødet, da forventer man en passende Udsættelse af Mødet.
Den 9de Juli 1854 [09-07-1854] Y." 
Malling, Niels (I7)
 
506 "Forlangt Indrykkelser.
Da Havne-Commissionens Medlemmer mangle nautiske Kundskaber, ville Byens Indvaanere formodentlig finde Betænkeligheder ved, at garantere for det Laan, som Commissionen, ifølge Borgemester Hertz's Annonce i denne Tidende Nr. 127, agter at optage.
Saavidt Indsenderen veed, ere de intenderede [planlagte] Havnearbeider ikke bekjendte, og det vil derfor være nødvendigt, at Tegning og Overslag blive henlagte til Eftersyn, førend Raadstuemødet den 19de dennes [19-07-1854].
Dersom Byen havde beholdt sin Repræsentant i Havnecommissionen (som Een af de Mænd, der havde været med at give Forslag til den nye Havn) samlet med Havnens oeconomiske Bestyrelse for Aarene 1834-45 [1834-1845], saa vilde Anlægget forlængst have været fuldbragt ved Havnens egne Midler.
X."

Læserbrevet følges op i avisen den 12-07-1854.

Borgmester Hertz har den 07-07-1854 indkaldt til samtlig byens skatteydere til et møde på Rådhuset den 19-07-1854 for at forholde sig til, hvorvidt man er villig til at garantere for de lån, som Havnekommissionen skal optage til fuldførelse af de intenderende [planlagte] arbejder ved Aarhus Havn. Kilde: Aarhuus Stiftstidende 11-07-1854 
Malling, Niels (I7)
 
507 "Fur-Tømmer.
84 Stkr. 18, 18 1/2 & 19 Al. Bjælker, 9/10, 10 á 11 Tm. i Fiirkant, kunne samlede faaes hos [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
508 "Gode store Kakkelovnskul
faaes hver Dag i denne Uge fra Galeasen "Mette Kjellerup", Capt. N. Michelsen.
[RN9002] A. Malling." 
Malling, Andreas (I2)
 
509 "Hampeblaar
at bedste Sort, hjemkommen fra Riga, erholdes billigst muligt hos
[RN9002] A. Malling" 
Malling, Andreas (I2)
 
510 "Hans Ustrup Fleischer,
Justitsraad, Borgemester og Byfoged
i Aarhuus, Ridder af Dannebroge,
Gjør vitterligt: At efter Begjæring af [RN9007] Kjøbmand Niels Malling her i Staden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] og i Kraft af en ham under 31te Mai d.A. [31-05-1842] meddeelt allernaadigst Bevilling, indstævnes herved med Aar og Dags Varsel den eller dem som formene at have nogen Adkomst eller Prætension [krav, fordring] til følgende ham tilhørende i Aarhuus Kjøbstad beliggende Eiendomme, nemlig; Gaarden No. 367 i Dynkarken [Dynkarken 43, matr. nr. 53] og Eiendommen No. 377 og 378 uden for bemeldte Kjøbstads Mindeport, i det saakaldte Spanien [nu Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], til at møde inden Aarhuus Bytingsret, der holdes paa Aarhuus Raadhuus den første Torsdag i Februar Maaned 1844 [01-02-1844], om Formiddagen Kl. 10, for med saadan deres formeentlige Adkomst eller Prætension at fremkomme, da meerbemeldte Eiendomme, i Mangel heraf, ved Rettens Dom [den 01-02-1844] ville blive at tilkjende formeldte [RN9007] Kjøbmand Niels Malling som sin lovlige Eiendom.
Forordningen 3die Juni 1796 [03-06-1796] har hævet Laugdag.
Til Bekræftelse under Haand og Embedssegl.
Aarhuus, den 27de Octbr. 1842 [27-10-1842].
L. Nysum, const.
(L.S.)" 
Malling, Niels (I7)
 
511 "Hans Ustrup Fleischer,
Justitsraad, Borgemester og Byfoged
i Aarhuus, Ridder af Dannebroge,
Gjør vitterligt: At efter Begjæring af [RN9007] Kjøbmand Niels Malling her i Staden [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] og i Kraft af en ham under 31te Mai d.A. [31-05-1842] meddeelt allernaadigst Bevilling, indstævnes herved med Aar og Dags Varsel den eller dem som formene at have nogen Adkomst eller Prætension [krav, fordring] til følgende ham tilhørende i Aarhuus Kjøbstad beliggende Eiendomme, nemlig; Gaarden No. 367 i Dynkarken [Dynkarken 43, matr. nr. 53] og Eiendommen No. 377 og 378 uden for bemeldte Kjøbstads Mindeport, i det saakaldte Spanien [nu Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], til at møde inden Aarhuus Bytingsret, der holdes paa Aarhuus Raadhuus den første Torsdag i Februar Maaned 1844 [01-02-1844], om Formiddagen Kl. 10, for med saadan deres formeentlige Adkomst eller Prætension at fremkomme, da meerbemeldte Eiendomme, i Mangel heraf, ved Rettens Dom [den 01-02-1844] ville blive at tilkjende formeldte [RN9007] Kjøbmand Niels Malling som sin lovlige Eiendom.
Forordningen 3die Juni 1796 [03-06-1796] har hævet Laugdag.
Til Bekræftelse under Haand og Embedssegl.
Aarhuus, den 27de Octbr. 1842 [27-10-1842].
L. Nysum, const.
(L.S.)" 
Malling, Niels (I7)
 
512 "Herskabs-Leilighed.
En nylig istandsat og opmalet Beboelses-Leilighed, best. af 10 Værelser, Kjøkken, Domestik- og ydre Leilighed [separat lejlighed?], Hestestald, Vognremise og fortrinligt Drikkevand i Gaarden, kan strax faaes tilleie hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
513 "Humle
god dansk og brunsviger [vare fra Braunschweig], faaes hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
514 "Huusbestyrerinde.
En Jomfru, ikke ganske ung, som kan bestyre et Huus paa egen Haand, ønsker sig en Plads til 1ste
Mai [01-05-1868] hos en ugift Herre eller Enkemand.
Man behage at henvende sig til [RN9034] Enkefru Malling."

[Er der tale om en af hendes egne ansatte, som søger en stilling?] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
515 "Huusleilighed.
En 1ste Sals-Etage, bestaaende af 9 Værelser, foruden Kjøkken, Spisekammer og Domestik-Kamre [pigeværelser], kan, med endeel ydre Leiligheder, saasom Stald, Vognremise & Fourageloft [opbevaring af fodder til hestene], faaes tilleie fra førstk. April Flyttetid [01-04-1857] hos [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
516 "Kolonial-, Korn- og Produkthandel.
fra Tirsdag den 8de Oktober [08-10-1872] overtager Undertegnede igjen for egen Regning den i min iboende Gaard Nr. 39 paa Mindegade [Dynkarken 39, matr. nr. 54] i de sidste 5 Aar til Kjøbmand Carl Christensen bortlejede Kolonial-, Korn- og Produkthandel, og tillader jeg mig i den Anledning at anbefale mig saavel til mine ærede ældre Kunder som til dem, der i de sidste Aar har handlet i min Gaard og fremtidig maatte unde mig deres Søgning.
Aarhus, den 7de Oktober 1872 [07-10-1872] [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
517 "Leilighed.
6 Værelser med Kjøkken, Spisekammer, Pigekammer, Loftsrum, Hestestald og Vognport kunne faaes tilleie for 150 Rdr. om Aaret hos
[RN9034] N. Mallings Enke."

[Beskrivelsen passer med sidebygningen i Dynkarken 39.] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
518 "Læs her!
En herskabelig Eenspænderkane (der har tilhørt [RN9007] afd. Kbm. N. Malling) med Tigerskinds-Tæppe og Næt samt Seletøi, Bjælder og Pidsk staaer til Salg hos Marschandiser J. Sørensen, Tangen 852 [Tangen 6, matr. nr. 623, nu Klostertorv]." 
Malling, Niels (I7)
 
519 "Malt.
Byg modtages til Maltning, Byg ombyttes med Malt og Malt sælges af
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
520 "Malt
faaes i gode varer hos RN9007 N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
521 "Mælk og Fløde
kan faaes til efterstaaende Priser:
sød Mælk til 5 sk. pr. Pot [ca. 1 l],
skummet Mælk til 2 sk. pr. Pot og
Fløde til 6 sk. pr. 1/4 Pot
hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
522 "Mærk.
At [RN9002] Hr. A. Malling fra 1ste Marts [01-03-1875], i Markbetjent J. Rasmussens Sygdomsforfald, er constitueret som Markbetjent, bekjendtgøres herved
Mark-Udvalget i Aarhuus, den 27de Febr. 1875 [27-02-1875]." 
Malling, Andreas (I2)
 
523 "Mærk.
Søndagen den 3die September [03-09-1865] er der fra afdøde [RN9007] Capt. Kjøbmand N. Mallings og afdøde Kones [RN9024] Grave borttaget 3 Kranse. Da dette er skeet idetmindste een Gang tidligere og da Krandsene ikke kunne have noget Værd for Vedkommende, maa de antages, at de ere borttagne af Ondskab, og der udloves derfor en god Douceur til den, der kan angive Navnet paa Gjerningsmanden.
Man henvende sig desangaaende til [RN9027] Commis Chr.L. Malling hos Kbm. Hjelm." 
Malling, Niels (I7)
 
524 "NM. Møllestene.
Mit Oplag af rhinske Møllestene og engelske Sandstene anbefales dHrr. Møllere, tilligemed en Sort Seildug der fortrinlig passer sig til Mølle-Seil, og sælges billig af [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
525 "Ny opmalet Beboelsesleilighed.
Sals-Etagen [1. sal?] i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], som Hr. Commandeur Kjærulff tidligere har beboet, kan til Nytaar [01-01-1858] faaes tilleie, helst paa en længere Aarrække.
Denne Huusleilighed bestaaer af 7 Værelser, foruden Domestik-Værelser [pigekamre], Kjøkken og Kjælder-Leilighed, Fourageloft [til hø og halm] og Plads til Eqvipage [fint udstyret køretøj (m. forspand); især om fornemme selvejerkøretøjer. ordnet.dk].
Aarhuus, den 18. Novbr. 1857 [18-11-1857].
[RN9007] N. Malling."

I en opfølgende annonce den 02-02-1858 og 13-02-1854 lyder det:
"Den Huusleilighed, som Hr. Commandeur Kjærulff tidligere har beboet i min Gaard Nr. 367 [Dynkarken 43, matr. nr. 53], kan faaes tilleie. Tiltrædelsen kan skee strax eller til 1ste April [01-04-1858]. [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
526 "Pensionairer.
I et stille og ordentligt Huus i Kjøbenhavn kunne nogle unge Mennesker, der sammesteds agte at fuldende deres videnskabelige Udvikling, erholde Logis og Kost. [RN9002, skal være RN9007?] Hr. Kjøbmand A. Malling har godhedsfuldt lovet herom at meddele de nærmere Oplysninger." 
Malling, Rasmus (I8)
 
527 "Rug og Hø tilsalg.
9 Traver Rug og 3 a 4 Læs Hø kan erholdes hos [RN9002] A. Malling."

[Trave: stable Kilde: ordnet.dk 6-7 Min udlægning: Kornneg stablet i en stak på marken efter høstningen før indkørsel til laden.]

[Formodentlig avlet på jorden vest for Frederiks Allé, som Malling oprindeligt lejede og senere hen købte.] 
Malling, Andreas (I2)
 
528 "Russiske Dampbade
samt varme Bade
kunne daglig faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
529 "Steenkalk
udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Mandag, Tirsdag og Onsdag, den 24de, 25te og 26te Juli [24-07-1876, 25-07-1876, 26-07-1876]
[RN9002] A. Malling og Chr. Lund."

[Dette er den sidste annoncering, hvor A. Malling optræder. Herefter fortsætter Lund annoceringen.] 
Malling, Andreas (I2)
 
530 "Steenkalk
udsælges fra Kalkbrænderiet udenfor Aarhuus Frederiksport Tirsdag, Onsdag og Torsdag, den 4de, 5te og 6te Mai [04-05-1858, 05-05-1858, 06-05-1858]
[RN9002] A. Malling og Chr. Lund."

[Annoceringen starter den 01-05-1858 og gentages jævnligt frem til og med den 21-07-1876 med variende ugedage umiddelbart inden Mallings død. Herefter fortsætter Lund med annoceringen.]

[Kalkværket eksisterer iflg. planlægningen af jernbanens forløb jf. A. St. 06-12-1859] 
Malling, Andreas (I2)
 
531 "Støbte Jernvare.
Undertegnede anbefaler sig til billige priser med et Partie smukke og moderne 3 & 2 Etages Kakkelovne, Vindovne, runde Ovne, samt Bilæggere. Ligeledes Theekjedler, dybe Skaftepander med Been, Æbleskivepander, rhinske & hollandske Gryder i alle Størrelser, Pandekagepander, complette Comfyrgryder med Beslag, Mortere med Stødere, Aalerister, Trefødder, dybe Skaftepotter med Fod, store og smaae Stegegryder, m.m.
[RN9007] N. Malling."

Endvidere løse låg og trefødder. 
Malling, Niels (I7)
 
532 "Støbte Jernvare.
Skorsteensplader med Tilbehør af Ringe og Rister, samt Gruekjedler, i Særdeleshed tjenlig til Brug for Meierierne, faaes billig hos
[RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
533 "Søbade.
Da jeg agter at anlægge en Vandledning fra Havet ind til min nylig anlagte Badeanstalt for at tilfredsstille Manges Ønske, tillader jeg mig at indbyde til Abonnement paa Søbade.

Den maanedlige Betaling bliver 1 Rigsdaler for varme og kolde Bade samt Styrtebade.

Da Vandledningen vil medføre en stor Bekostning og jeg ikke kan anlægge den uden et tilsvarende Antal abonnenter, beder jeg dem som agter at abonnere, snarest at lade sig tegne hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
534 "Til de Nødlidende i Smaaland
har jeg fremdeles modtaget fra: Sindsygeanstalten ved en af Hr. J. Frank dersteds foranstaltet Indsamling: 11 Rdr. 5 Mk., Gevinst i Spil 2 Mk., Gartner Sørensen paa Calø 1 Rdr., B.K. i Skjering 5 Rdr., Bundtmager Warming 2 Rdr., [RN9002?] Hr. A. Malling 1 Rdr., "en Unævnt" [anonym] 2 Mk. og Hr. C. Thomsen 1 Rdr.; mod det tidligere Indkomne ialt: 311 Rdr. 1 Mk. 5 Sk.
Aarhuus, den 17de Marts 1869 [17-03-1869]
H.F. Elmquist [redaktør af Aarhuus Stiftstidende]." 
Malling, Andreas (I2)
 
535 "Til den forarmede Familie i Harboøre
er fremdeles modtaget fra: [RN9002?] Hr. A. Malling 1 Rdr., "en Unævnt" [anonym] 2 Mk., F.R. 1 Rdr., Hr. Christensen i Spørring 1 Rdr., Haar og Hinnerup (see ovenfor) 5 Rdr.; med det tidligere Indkomne ialt: 70 Rdr. 3 Mk. 8 Sk.
H.F. Elmquist [redaktør på Aarhuus Stiftstidende]." 
Malling, Andreas (I2)
 
536 "Til Salg.
Stedet Nr. 21 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104], 3 Fag 2-Etages Forhuus med Gaards- og Haveplads, kan erholdes tilkjøbs. Man henvende sig til Eieren.
[RN9002] A. Malling,
Frederiksgade 75 [Frederiksgade 75, matr. nr. 350?]." 
Malling, Andreas (I2)
 
537 "Tilleie.
Gaarden Nr. 377-78 [377-378] udenfor Mindeporten [Spanien 19, matr. 43 / Grønland 32, matr. nr. 43], med herskabelig Beboelsesleilighed af 10 lyse, høie og tapetserede Værelser, Kjøkken, Domestikværelser [værelser til tjenestefolkene], Stald til 3 Heste og endeel ydre Leiligheder [eksterne rum, lokaler], samt Magasin til 1000 Tdr. Sæd, kan fra Dato [09-007-1856] faaes tilleie. Til Eiendommen hører en stor fiirkantet Gaardsplads og overflødigt Vand [rigeligt] haves. [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
538 "Tilleie
kan faaes 8 a 10 Tdr. Land i Nærheden af Aarhuus Frederiksport, [Frederiks Allé, matr.nr. 5b?] og da samme er i en meget god Gjødningskraft, egner det sig ogsaa for en Gartner. [RN9002] A. Malling."

[På Frederiks Allé, matr.nr. 5b etablerede sønnen RN9004 Rasmus Malling efterfølgende gartneri.] 
Malling, Andreas (I2)
 
539 "To Kanariefugle
ere for et Par Dage siden bortfløine fra [RN9034] Enkefru Mallings Gaard ved Mindeporten [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54], hvor de, hvis de fanges, bedes tilbageleverede." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
540 "Underviisning.
En Dame, som er meget øvet i at informere [at give privatundervisning jf. ordnet.dk], ønsker at undervise nogle Smaadrenge og Smaapiger i sit Hjem i de forskjellige Skolefag. Man henvende
sig til Assistent Grove, boende i Fru Mallings Gaard [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] ." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
541 "Varme Bade
kunne fra Kl. 8 Morgen til Kl. 4 Eftermiddag [kl. 16] faaes for 2 Mk. pr. Bad hos [RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
542 "Ølankere,
hele og halve, mærkede "N.M." [RN9007 N. Malling], ønskes saa snart som muligt tilbagesendte imod en Doceur af
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
543 2 Kobberpumper
staa til Salgs i Gaarden 39-41, Dynkarken,
Aarhus.
[RN9006] J.G. Malling
(624)

[Er det inventar fra brænderiets tid?] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
544 3die Dragon-Regiments Intendant
træffes Søgnedage Kl. 11-12.
[RN9034] Enkefru Mallings Gaard [Dynkarken 39-41] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
545 6000 brugte Muursteen
kunne faaes tilkjøbs hos [RN9034] N. Mallings Enke."

Annonceringen gentages den 07-01-1874, og den 28-05-1874 tre dage efter Mathildes død indrykkes flg. annonce, der afslører, at murstenene fortsat ikke er blevet solgt:

"Endeel brugte gode Muursteen staae til
Salg i Nr. 39 i Dynkarken."
[Annonceringens knappe ordlyd antyder, at Mathildes død er kommet uventet]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
546 "Nyt Etablissement.
At den af Hr. C.F.W. Lewerkhuusen, i Gaarden Nr. 340 [Mindegade 8, matr. nr. 95] paa Mindegade, hidtil førte
Colonial-, Tømmer- & Product-Handel
fra idag Løverdagen den 4de dennes [04-12-1847], fortsættes af Undertegnede, tillader jeg mig herved at avertere
for Byens og Omegnens ærede Beboere, ligesom og, at jeg i denne vil bestræbe mig for, ved stedse
at sikkre mig de Æredes Tilfredshed, som ville beære mig med deres Handel.
Aarhuus, den 4de December 1847 [04-12-1847]
Hans Broge"
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
547 A.C. Gaméls
patenbrændte Java-Caffe
(friskbrændt og malet)
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling,
Mindeport [Dynkarken 39-41] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
548 A.C. Gaméls patentbrændte
Java-Caffe
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
549 Adolph Hartvig,
København,
anbefaler
Batavia Arraks-Punsch
(Svensk Banko)

Ovennævnte Punsch har været fremvist i Industriforeningen i Kjøbenhavn. Herom skriver "Nordisk Haandværker- og Industritidende: "Vinhandler Hartvig, Vesterbro 84, har tillavet en svensk Banko, som smager fortrinlig og som efter Kjenderes Dom i enhver Henseende kan staa ved Siden af de bedste svenske Fabrikater."

Denne Banko, der i Kjøbenhavn er faldet saaledes i Publikums Smag, at de føres saagodtsom paa alle offentlige Steder og samtidig haves til Forhandling paa over Hundrede Udsalgssteder, faas i Jylland paa følgende Steder:

Aarhus: [RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
550 Amerikansk Glands-Stivelse-Tilsætningspræparat fra Heymann Bloch & Comp.s Fabrikat.
Faaes i Breve af 50 og 25 Øre alene ægte i Aarhuus
blandt andet hos
[RN9006] J.G. Malling

Heymann Bloch & Comp.
Chemiske Fabrikanter
Kjøbenhavn R 
Malling, John Gaarn (I6)
 
551 Auct. over 16 fede Kreaturer.
Torsdagen den 21de ds., Form. Kl. 11 [21-03-1867 kl. 11.00],
afholdes, efter Begjæring af [RN9034] Enkefru Malling,
offentlig Auction i hendes Gaard Nr. 366 ved
Mindeport [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] over 16 Stkr. fede Køer, mod
Betaling til Undertegnede.
Aarhuus, den 11te Marts 1867 [11-03-1867]
Molbo, Auctionsholder 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
552 Auction.
Onsdagen den 23de Juli førstk., Eftermiddag
Kl. 2 [23-07-1879 kl. 14.00], afholdes, efter aftale med
Auctionsretten, offentlig Auction i Gaarden
Nr. 39 i Dynkarken [Dynkarken 39] heri Byen over c. 100
Dyner, Sengesteder, Matrasser [madrasser], Haandklæder
m.m., tilhørende Enkefru Mallings
Arvinger [RN9036 m.fl].
Aarhuus, den 14de Jui 1879 [14-07-1879]
Nellemann & Thomsen
[Med det opgivne stykantal på 100 er der formodentlig tale om sengetøj til de soldater, som brugte købmandsgården som kaserne]. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
553 Badehuus.
Dersom tilstrækkelig Deeltagere melde sig, vil et nyt Badehuus blive udlagt ved Vejlby Krat.
½ Time daglig koster for hele Sommeren 4 Kr.
Man melde sig snarest muligt hos Valeur i Veilby Krat eller hos [RN9006] Kjøbmand J.G. Malling

[Vejlby Krat betegner det område i det gamle Vejlby Sogn, der var bevokset med skovfraktioner i det ganle Vejlby Sogn inden den egentlige -bebyggelsen spirede frem - Kilde: http://www.vejlbykrat.dk] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
554 Barnepige.
Paa Grund af Sygdom kan en Barnepige strax faae Plads hos [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg.

[Det må være til RN9028 Caroline Johanne Ane Dorthea Alexandra Malling] 
Malling, Rasmus (I4)
 
555 Bekejndtgørelse
Aarhuus Fattigvæsen vedrørende.
Det bekjendtgøres herved, at 9de Fattigdistrict, Frederiksbjerg, er blevet delt i 2de Districter, nemlig:
9de District, der indbefatter den Deel af Frederiksbjerg, som er beliggende uden - sønden - for Jernbanen; for dette District vedbliver [RN9004] Hr. Gartner R. Malling at være Districtsforstander. og
10de District, der udgjør den Deel, som er beliggende imellem den ældre Deel af Aarhuus By - Frederiksport og Veien bagom Byen - og Jernbanen, altsaa nord for sidstnævnte, for hvilken District Hr. Kjøbmand A. Termøblen er bleven Districtsforstander.

[Annonceringen gentages 05-06-1877 og 07-06-1877] 
Malling, Rasmus (I4)
 
556 Beværterlokalerne
i Gaarden 39-41, Dynkarken kunne
faaes tilleie fra Oktober Flyttedag [01-10-1897].
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
557 Blomster,
saavel i Potte som afskaarne, kunne faaes hos
[RN9004] R. Malling

Krandse,
smukke billige, hos
R. Malling

Bouketter,
elegante, hos
R. Malling, Frederiksbjerg 80

[Annonceringen gentages 04-04-1877, 23-06-1877, 27-06-1877, 25-09-1877 og 29-09-1877] 
Malling, Rasmus (I4)
 
558 Brages Jubilæumsfest.
Det var et talrigt og elegant Publikum, som i Aftes fejrede Sangforeningen Brages 25 Aars Jubilum i Haandværkerforeningens Lokaler i Aarhus.

Dirigenten oplæste en Række indløbne Lykønskningstelegrammer fra Aalborg Håndværkerforening, Carl Meding, Jærnbaneassistent R. Malling ...

[Referatet fra festen også omtalt i Aarhuus Stiftstidende 09-11-1890] 
Malling, Rasmus (I4)
 
559 Brev af 22-03-1919 fra Oberst Ottenstrøm, Slagelse, hvor han beder kommunen om at overtage hans hidtidige vedligeholdelse af familiegravstedet på Søndre Kirkegård [RN9201 Peder Larsen Schmidt]. Han fremsender samtidig betalingen for vedligeholdelsen for 1919 ialt 7 kr.
Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, løbenummer: 56, Erhvervsarkivet

28-09-1936 noterer Begravelsesvæsenet, at gravstedet efter aftale med oberstinden Otterstrøm skal indmåles [afsættes på kort].

Omkring 28-09-1936 giver oberstinde Otterstrøm tilladelse til flytning af købmand Larsen Schmidts gravsted litra a12 dog midlertidig beroende hos landsretssagfører Kier. (Indmåles).
Kilde: Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet 
Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
560 Butik og Lejlighed.
En Stuelejlighed, 3 Værelser, Køkken etc.,
i Gaarden 39-41, Dynkarken, kan faaes
til Leje fra April Flyttedag 1894 [01-04-1894]. Den kan
ogsaa indrettes til Butik.
[RN9006] J.G. Malling
(1563) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
561 Byggepladser
paa Frederiksbjerg med Facade mod Gaden [Absalonsgade, Holbergsgade, Wilstersgade] ned over
Toften [Mallings Toft] samt mod Frederiksallee [Frederiks Allé] sælges til forskjellige Priser af
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
562 Byggepladser
paa Frederiksbjerg med Facade mod Gaden [Absalonsgade, Holbergsgade, Wilstersgade] ned over
Toften [Mallings Toft] samt mod Frederiksallee [Frederiks Allé] sælges til forskjellige Priser af
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, Rasmus (I4)
 
563 Byggepladser
paa Frederiksbjerg til 1 Kr. á 1 Kr.
50 Øre pr. Alen2 [0,394 m2] kunne faaes til
Kjøbs hos
[RN9006] J.G. Mallling
Dynkarken 39-41
(802) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
564 Byggepladser.
Eiendommen Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48]
er at erholde
tilkjøbs enten samlet eller udparcelleret i fire Dele,
hvortil den særdeles egner sig, da den grændser til
tvende Gader [Spanien og Grønland].
Mulige Liebhavere ville behage at
henvende sig til [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
565 Byggepladser
i Nærheden af Frederiksbjerg & Jernbanen, langs med Chausseen [Frederiks Allé], kunne i større eller mindre Parceller faaes tilkjøbs af
[RN9002] A. Malling
[Annoncen gentages 22-10-1871, 23-10-1871, 26-10-1871, 29-10-1871, 30-11-1871, 30-12-1871, 07-02-1872, 19-03-1872, 18-04-1872, 11-05-1872, 28-06-1872, 03-08-1872, 25-09-1872, 11-11-1872, 21-11-1872, 30-12-1872, 10-01-1873, 27-02-1873, 21-04-1873, 02-05-1873, 16-06-1873, 07-08-1873, 14-08-1873, 20-09-1873, 22-11-1873, 06-12-1873, 11-03-1874, 18-04-1874, 30-04-1874, 01-08-1874, 08-10-1874, 11-01-1875, 06-04-1875, 29-04-1875, 24-05-1875, 11-06-1875, 03-08-1875, 02-09-1875, 05-10-1875, 10-11-1875, 30-12-1875, 29-02-1876, 27-03-1876, 13-05-1876 og sidste gang 20-07-1876] 
Malling, Andreas (I2)
 
566 Byggepladser
paa Frederiksbjerg kunne kjøbes billigt hos
[RN9004] R. Malling
Fredensgade Nr. 48
[RN9006] J.G. Malling
Mindegade
[Dynkarken 39-41]

[Annonceringen er gentaget 02-09-1880] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
567 Byggepladser
paa Frederiksbjerg kunne kjøbes billigt hos
[RN9004] R. Malling
Fredensgade Nr. 48
[RN9006] J.G. Malling
Mindegade
[Dynkarken 39-41]

[Annonceringen er gentaget 14-08-1880, 02-09-1880] 
Malling, Rasmus (I4)
 
568 Byggepladser
paa Frederiksbjerg med Facade mod Gaden [Absalonsgade, Holbergsgade og Wilstersgade] ned over Toften [Mallings Toft] samt mod Frederiksallee [Frederiks Allé] sælges til forskjellige Priser af
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
569 Byggepladser
paa Frederiksbjerg med Facade mod Gaden [Absalonsgade, Holbergsgade og Wilstersgade] ned over Toften [Mallings Toft] samt mod Frederiksallee [Frederiks Allé] sælges til forskjellige Priser af
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, Rasmus (I4)
 
570 Byggepladser
paa Frederiksbjerg med Facade mod Holbergs-
[Holbergsgade] og Wilstersgade kunne faaes tilkjøbs paa billige
Vilkaar.
L.G. Malling [skal være RN9006 J.G. Malling
Dynkarken 43 [skal være Dynkarken 41] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
571 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 10-08-1881] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
572 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 10-08-1881] 
Malling, Rasmus (I4)
 
573 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 19-02-1882] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
574 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 19-02-1882] 
Malling, Rasmus (I4)
 
575 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 21-07-1881, 03-08-1881, 10-08-1881] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
576 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen er gentaget 21-07-1881, 03-08-1881, 10-08-1881] 
Malling, Rasmus (I4)
 
577 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
578 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, Rasmus (I4)
 
579 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede. Vandafløbsforholdene ere nu ordnede og Kloak bliver lagt.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
580 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede. Vandafløbsforholdene ere nu ordnede og Kloak bliver lagt.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
581 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede. Vandafløbsforholdene ere nu ordnede og Kloak bliver lagt.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, Rasmus (I4)
 
582 Byggepladser
paa Frederiksbjerg sælges af Undertegnede. Vandafløbsforholdene ere nu ordnede og Kloak bliver lagt.
[RN9004] R. Malling
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, Rasmus (I4)
 
583 Bærme kan faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
584 Bærme
kan faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
585 Bærme
kan faaes paa Løverdag [16-11-1867] hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
586 Den Leilighed,
som for Tiden beboes af Hr. Architect Petersen i
[RN9034] Fru Malllings Boes Gaard i Dynkarken [Dynkarken 39-41],
bestaaende af 2 større og 2 mindre Værelser, er tilleie
til April Flyttetid førstk. [01-04-1877, førstkommende]
Aarhuus, den 20de Januar 1877 [20-01-1877]
Winge, Procurator 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
587 Der behøves nu
ingen Æg mere,

naar man bruger det almindelige anerkjendte og
prisbelønnede
Æggepulver
á 16 Øre pr. Pakke (1 Pakke lig 6 Æg i Hævningskraft),
som faaes hos
D'Hrr.
blandt andet
[RN9006] J.G. Malling, Aarhus 
Malling, John Gaarn (I6)
 
588 Dødsboer.
Kjøbmand af Aarhus J.G. Malling.
Skiftes den 16. Januar Kl. 1 [16-01-1903 kl. 13.00]:
Fremlæggelse af endelig Opgjørelse, forventet
Boslutning. (Sagfører C. Thomsen, Aarhus) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
589 En 2 og en 3 Værelsers
Lejlighed
med gode, ydre Bekvemligheder ere ledige
til Oktober i Gaarden 39-41, Dynkarken.
[RN9006] J.G. Malling
(2015) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
590 En Førstesals-Lejlighed
paa Banegaardsvej
bliver ledig til April Flyttedag [01-04-1885]. Den bestaaer af 6 Værelser, Pigekammer, Gjæstekammer, Huusholdnings- og Brændekjælder samt Tørreloft.
Anvises af [RN9004] R. Malling, Banegaardsvej 19

[Annonceringen gentages 12-01-1885 og 14-01-1885] 
Malling, Rasmus (I4)
 
591 En Havekarl
kan faae Plads til Foraaret. Samme maa være villig til at høste og slaae.
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annoncen gentages 06-02-1872] 
Malling, Rasmus (I4)
 
592 En hyggelig Leilighed paa 3 Værelser og øvrige Bekvemmeligheder kan til Oktober Flyttedag [01-10-1891] faaes tilleie af en rolig Familie.
[RN9036] N. Malling, Fredensgade 36, anviser 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
593 En Leilighed
paa Nørrebro, 3 Værelser, Kjøkken, Spisekammer, Kjælder samt øvrige Beqvemmeligheder, anvises tilleie fra October Flyttedag [01-10-1874] af [RN9006] J.G. Malling, Nørregade Nr. 2.

[Annonceringen gentages 29-09-1874] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
594 En Leilighed i Stue-Etagen
paa 5 store lyse Værelser med Kjøkken, Spisekammer,
Pigekammer, Vaskehuus og Loftsrum m.m.
er at faae tilleie til April Flyttetid [01-04-1866], om ønskes med
Staldrum og Pakhuus, hos
[RN9034] N. Mallings Enke

[Et umiddelbar gæt er, at der ud fra beskrivelsen er tale om stuelejligheden i nr. 43, Enkesædet] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
595 En meget fin
Honning,

afstukken på Glas
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
596 En Pige
kan paa Grund af Sygdom strax faae Plads.
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg nr. 27

[Annonceringen gentages 03-06-1873 og 07-06-1873] 
Malling, Rasmus (I4)
 
597 En stor smuk 1ste Sal tilleie
paa 8 Værelser og udmærkede Udenomsbeqvemmeligheder.
Anvises af [RN9006] Kjøbmand J.G, Malling, Dynkarken Nr. 39.
Sammesteds ere nogle udmærkede Kjældere tilleie strax [i nr. 41]. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
598 En større Parcel,
god Jord, beliggende paa Frederiksbjerg [matr. nr. 5a], anvises
tilleje af
[RN9006] J.G. Malling
Dynkarken 39-41 
Malling, John Gaarn (I6)
 
599 Et meubleret Værelse
i Nærheden af Jernbanen [Hovedbanegården] er strax at faae tilleie i Stedet Nr. 965 paa Frederiksgade.
[RN9002] A. Malling

[Jf. en efterfølgende annoncering den 18-06-1868 og 15-07-1868 er der tale om Frederiksgade 569 (Frederiksgade 75, matr. nr. 350)]. 
Malling, Andreas (I2)
 
600 Et Par Ord
om
Kongedrikken

[Her følger et læserbrev til Fabriken "Dana", Kjøbenhavn af 06-10-1874 fra Snedkermester A. Smidt, Gartnergade 3, 3. sal, Nørrebro]

"Konge-Drikken" faas a 4 Mk. Flasken med Brugsanvisning
i Aarhus hos d'Hrr.
[bl.a. RN9006 J.G. Malling]

[Annonceringen gentages 19-12-1874] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
601 Fodergulerødder
kunne erholdes hos
[RN9004] R. Malling

[Annonceringen gentages 17-10-1872] 
Malling, Rasmus (I4)
 
602 For en Gartner
anvises circa 3 Tdr. Land tilleie paa Frederiksbjerg [matr. nr. 5a].
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
603 For enlige dannede Mennesker
ere to pæne Kvistleiligheder med Indgang fra
Hovedtrappen, hver bestaaende af Stue og
Soveværelse, umøblerede, uden Opvartning [pension?], at faae til
Leie i Dynkarken 43.
J. Nicolaisen, Skibsfører 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
604 Forretning.
Lokalerne i Gaarden 39-41, Dynkarken,
Aarhus, hvor der i en lang Aarrække er
dreven Urtekram-, Kolonial- og Produktforretning,
kunne faaes til Leje fra 1. April. [01-04-1893]
[RN9006] J.G. Malling
(624) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
605 Fortegnelse over Skatteydere i Aarhus.
2.600 Rd.
...[RN9034] Kjøbm. N. Mallings Enke...
Til sammenligning er købmand Hans Broge og H. Liisberg som byens største skatteydere sat i skat efter en indkomst på 20.000 Rd. Biskop Brammer er sat i skat efter 14.000 Rd. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
606 Friske Pommerantzer
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling

Galle & Jessens
patenterede
islandske Mospastiller
(et fortrinligt Middel mod Hoste)
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
607 Frø
Rødt og hvidt Kløverfrø samt engelsk Raigræs-
og Thimotheifrø [Timothe er en varig græsart, der indgår i varige græsmarksblandinger og i nogle blandinger til kortvarig benyttelse. Kilde: Dansk Landbrugsrådgivning], Alt i fortinlige rene nye Varer, kan faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
608 Fuselfri Taffel-& Kommen-Akvavit
af Harald Jensens Fabrikata
i Aalborg faaes i Aarhus
hos
bl.a.
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
609 Fuselfri Taffel-Akvavit
af Harald Jensens Fabrikata
i Aalborg faaes i Aarhus
hos
bl.a.
[RN9006] J.G. Malling
(3156) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
610 Fuselfri Taffel-Akvavit
af Harald Jensens Fabrikata
i Aalborg faaes i Aarhus
hos
bl.a.
[RN9006] J.G. Malling
(3156) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
611 Galle & Jessens
patenterede
islandske Mospastiller
(et fortrinligt Middel mod Hoste)
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
612 Gravstenen befinder sig i Den Gamle By.
Kilde: www:aarhuswiki.dk 03-09-2015

Den 25-03-1919 beder N.A. Secher, Margrethevej 101, København V Kirkegårdenes Kontor i Aarhus om at vedligeholde købmand Frausings gravsted [Søndre Kirkegård], samtidig med at han fremsender 6 kr. i betaling for vedligeholdelsen i indeværende år.
Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet, Løbenummer: 56 
Frausing, Christen Bagge (I45)
 
613 Hakkelsesmaskiner.
Fra De Smithske Jærnstøberier &
Maskinværksteder i Aalborg har jeg
overtaget Eneudsalg for Aarhus og Omegn
af disse vel renommerede Maskiner,
som stadig forefindes paa Lager hos
[RN9006] J.G. Malling
Mindeport
(319) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
614 Har De forsøgt
"Konge-Drikken"?
Hvis ikke saa prøv den!
[beskrivelse af drikken]
Kongedrikken faaes á 4 Mk. Flasken og med hver Flaske følger Brugsanviisning
i Aarhus
hos [bl.a.RN9006] J.G. Malling

[Annonceringen gentages i en lidt anden version 19-03-1875] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
615 Holger Dues
musserende
Skovlimonade

faas hos d'Hrr.
[blandt andet RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
616 Honning (prima hvid)
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
617 Honning,
prima hvid,
afstukken paa Glas, faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
618 Honning,
prima hvid, faaes hos [RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
619 I Aarhus Byraads Møde i Dag [11-10-1877] ville bl.fl. følgende Sager komme til Forhandling:

Sundhedskommissionens Erklæring over [RN9004] Gartner Mallings Klage over Besvær af Afløb fra Petroleumslagerne [der lå øst for Frederiks Allé og afledte deres kloak over Mallings ejendom matr. 5]. 
Malling, Rasmus (I4)
 
620 I Juni, Juli og August
ere vores Boutiker lukkede om Søndagen fra Kl. 9 om Formiddagen.

[blandt andet RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
621 Ildebrand. Iaftes Kl. omtrent 5 ½ [30-01-1872]
udbrød der Ild i den til [RN9034] Enkefru Mallings Brænderigaard
Nr. 39 i Dynkarken [Dynkarken 39] heri Aarhus hørende
2-etages Bagbygning, i hvis Stueetage
der haves Oplag af Sprit og Brændevin. Ilden
udbrød netop der hvor Spritoplaget var, efter
hvad der siges, ved at en derind medbragt
Petroleumslampe gik itu. Efter ca. 3 Timers
Forløb var man Herre over Ilden, der heldigvis
indskrænkede sig til den nævnte Bagbygning.
I samme Bygning, som fortsættes ind i Fru Malling
Nabogaard [bygningen går på tværs af nr. 39-41-43?], er der Militær-Kaserne for 35
Mand. Det hjemmeværende Mandskab tilligemed
Gaardens øvrige Mandskab, fik i en Fart fat
i den tæt bagved Gaarden henstaaende Mindegades
Sprøjte og benyttede den med Kraft, hvilket
det væsenligst maa skyldes, at Ilden saa hurtig
dæmpedes og ikke udstrakte sig til Gaardens
øvrige Bygninger, der alle ere gamle og af Bindingsværk,
altsaa letfængeligt Stof.
Brandkorpset kom temmelig hurtigt tilstæde. Nogen særdeles
god Kommando og Orden sporedes derimod
ikke. Snart hørte man nemlig Raabet:
"Ingen Vand", og snart, naar Opfordringen lød
til at pumpe: "Intet Mandskab" osv.
Ligeover Spritoplaget havde Ejerinden [Mathilde Malling] henliggende Sengeklæder
til ca. 100 Senge [til indkvartering af soldater], af hvilke en
betydelig Del dels brændte og dels beskadigedes,
ligesom der ogsaa brændte endel Sprit og Brændevin. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
622 Indbydelse til Actietegning paa
Dampbadet i Gaarden Nr. 222 paa
Graven [Graven 14, matr. 1037] her i Byen.

Da vi ikke have til Hensigt for egen Regning at fornye Driften af det os tilhørende, og tidligere af vor afdøde Fader, Hr. Capitain og Kjøbmand Marcus G. Bech, i flere Aar drevne Dampbad i Gaarden Nr. 222 paa Graven her i Byen, forelaae vi Eiendommen overdraget til et Actieselskab, der vil være istand til, med et lille Udlæg, at foretage saadanne Forandringer og Udvidelser af Badet, at der i enhver Henseende vil kunne svare til Byens og Omegnens Tarv, og afhjælpe et især om Vinteren stærkt følt Savn, samt, efter al Rimelighed, blive nyttebringende for Interessenterne.
Til Kjøbet af nævnte Eiendom og Omkostningerne ved Forandringerne udfordres en Sum af 4000 Rdr., som foreslaaes fordeelte paa 400 Actier, hver paa 10 Rdr.
Idet vi herved indbyder Lysthavende til Actietegning paa ovenstaaende, skulle vi kun bemærke, at over 1/3 af Actierne allerde ere tegnede.
De fornødne Grundtegninger af Eiendommen med Overslag til de foreslaaede Forandringer ligge til Eftersyn paa vort Contoir, hvor man ligeledes vil behage at tegne sig, hver Formiddag mellem Kl. 10 og 1 [kl. 13].
Aarhuus, den 24de Januar 1865 [24-01-1865].
Marcus G. Bechs Sønner." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
623 Kjøbmandsgaard til Udleie.
Da Kjøbmand Thøger Christensen paa
Grund af Eiendomskjøb ønsker at fratræde den af
ham hidtil benyttede Leilighed i [RN9034] Enkefru Mallings
Boes Gaard i Dynkarken heri Byen [Dynkarken 39-41] kan denne
Leilighed med Boutik, Kornlofter, Pakrum, Beboelse
samt rummelig Gaards- og Staldplads m.v. erholdes
tilleie strax eller til October Flyttedag førstk. [01-10-1876, førstkommende]
Lysthavende ville behage at henvende sig til
Winge, Procurator
Aarhuus, 30te Mai 1876 [30-05-1876] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
624 Kjøbmandshandel
Den af min afdøde Mand i mange Aar drevne
Handel [Dynkarken 39-41], med betydelige Lofter, Staldplads og Gaardsplads,
kan faaes tilleie strax eller til 1ste Mai [01-05-1866], naar
man derom henvender sig til
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
625 Kjøbmandsleiligheden
i [RN9034] Enkefru Mallings Boes Eiendomme i Dynkarken
her i Byen [Dynkarken 39-41] med Beboelsesleilighed, Boutik, Pakrum,
Kornlofter samt betydelig Gaards- og Staldplads
er til Udleie strax eller i Løbet af Foraaret.
Der har i en lang Række af Aar været dreven
Korn- og Producthandel i Gaarden.
Lysthavende ville behage at henvende sig til
Undertegnede.
Aarhuus, den 13de Marts 1877 [13-03-1877]. [to sidste indrykninger: 02-08-1877]
Winge, Procurator

[Annonceringen medfører, at svogeren RN9002 Andreas Mallings ene søn RN9006 J.G. Malling fra den 09-10-1877 lejer sig ind i købmandsgården i nr. 39-41 for senere hen at købe den]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
626 Knaposte
af en fortrinlig Qvalitet faaes hos
[RN9006] J.G. Malling

Honning
kjøbes af
J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
627 Landinspecteur Oxholm,
boende i Enkefru Mallings Gaard paa Mindegade [RN9034, Dynkarken 39-41]
i Aarhuus, paatager sig Udstyknings- og Magelægsforretninger
m.v. Det bemærkes, at Hr. H. Holck
i Odder velvillig har paataget sig at modtage
Forretninger til mig fra sammes Omegn. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
628 Licitation over Qvarterer.
Til Fodfolk vil der behøves Qvarterer, saavidt
muligt i Eenmandssenge:
a) i Tiden fra 24de April [24-04-1872] til Slutningen af
October d.A. [31-10-1872]
i Nærheden af Grarups Caserne paa Meilgade
til c. 20 Mand,
i Nærheden af [RN9034] Fru Mallings dito [Caserne] i Dynkarken
til c. 30 Mand og
i Nærheden af Hansen & Freieslebens dito [Caserne] paa
Vestergade til c. 30 Mand;
b) i Tiden fra 1ste April [01-01-1872] til 14de Juni d.A. [14-06-1872]
til 140 Mand.
...
Aarhuus, den 24de Februar 1872 [24-02-1872]
P. Indqv.-Comm.s V. [På Indkvarteringskommissionens vegne]
Schmidten [borgmester] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
629 M. Aug. Mallings
Brændeplads.

Storslaaet Bøgebrænde,
Indfyringsbrænde,
maskinæltede Tørv,
huusholdningkul,
Nøddekul og Cinders.
Lager: Dynkarken 39
Kontor: Fredensgade 17. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
630 Magarine
fra Hr. Otto Mønsteds Fabrik faaes hos
[RN9006] J.G. Malling
Mindeport [Dynkarken 39-41] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
631 Markfrö.
DHrr. Landmænds Opmærksomhed henledes paa, at undertegnde Frøhandlere i Aarhuus
til den forestaaende Sædtid ville være forsynede med undersögt, paalideligt
Markfrö
, indkjøbt i Fællesskab ved et Udvalg af de kyndigste Mænd i vor Midte.
Vi ere derved forvissede om at kunne betjene vore ærede Kunder fuldkommen saa godt
og billigt som nogen Forbrugsforening eller lignende Institution, hvis Bestyrelse næppe saa
godt som Mænd af Faget er i Stand til at følge Markedets Gang, og vi tillade os derfor at
anbefale dHrr. Landmænd at see Varerne og erkyndige sig om Priserne, forinden de gjøre deres
bestilling. Aarhuus, den 30te Januar 1873 [30-01-1873]
[i alfabetisk rækkefølge] ...Hans Broge... [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
632 Mejerioste,
gode vellagrede
faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
633 Muurgruus.
Fiint hvidt Gruus kan kjøbes og afhentes fra min Eiendom paa Frederiksbjerg [matr. nr. 5a].
[RN9004] R. Malling, Fredensgade 48

[Annonceringer er gentaget 23-10-1881] 
Malling, Rasmus (I4)
 
634 Mælk og Fløde
kan daglig erholdes hos
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annoncen gentages 28-06-1871 og 02-07-1871] 
Malling, Rasmus (I4)
 
635 Mælk og Fløde
kan daglig erholdes hos
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg 
Malling, Rasmus (I4)
 
636 Mælk og Fløde
kan faaes til efterstaaende Priser:
sød Mælk til 5 Sk. pr. Pot
skummet Mælk til 2 Sk. pr. Pot og
Fløde til 6 Sk. pr. 1/4 Pot
hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
637 Mærk.
En Dreng, der har været ved Smedeprofessionen 1 eller 2 Aar, kan strax eller til 1ste August [01-08-1872] faae Plads, naar man derom henvender sig til
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg ved Aarhuus

[Annonceringen gentages 24-06-1872 og 30-06-1872] 
Malling, Rasmus (I4)
 
638 Mærk.
En gift eller ugift Arbeidsmand kan faae Beskæftigelse strax. Anvises af
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annoceringen gentages 06-07-1872 og 12-07-1872] 
Malling, Rasmus (I4)
 
639 NB.
Den af Hr. Architect Petersen hidtil benyttede
Leilighed i [RN9034] Enkefru Mallings Boes Gaard Nr. 39
i Dynkarken [Dynkarken 39], bestaaende af 2 større og 2 mindre
Værelser uden Kjøkken, er at faae tilleie til October
Flyttetid [01-10-1877]. Winge, Procurator.
[Det manglende køkken er formodentlig udtryk for, at han bruger lejligheden til tegnestue]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
640 Nye Æltetørv
ere nu fremkomne og leveres billigst
saavel i hele Vognladninger som i mindre
Kvanta fra Aarhus Brændselsforretning,
Dynkarken 39-41. Telefon 295
O.V. Hecht 
Malling, John Gaarn (I6)
 
641 P.Chr. Deichmanns
Fabricationshandels
Damp-Chokolade,
forarbeidet paa Granit i Fabriken Elisabethsminde
ved Kjøbenhavn.
[oversigt over forhandlere rundt i landet, bl.a.]
Hr. Capt. N. Mallings Enke i Aarhuus 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
642 Pakhusrum.
Tre gode Lokaler anvises til Leie i Gaarden Nr. 39-41, Dynkarken.
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
643 Pakrum.
Et stort Pakrum i den [RN9034] Fru Mallings Dødsbo
tilhørende Gaard ved Mindeport [Dynkarken 39-41] er at faae tilleie.
Anvises af Vognmand Støvby, som boer i Gaarden. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
644 Proklama.
Med 3 Maaneders Varsel.
Til Kreditorerne i Boerne efter:
[RN9006] Kjøbmand J.G. Malling af Aarhus.
(Hospitalsforstander, Sagfører Thomsen, Aarhus) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
645 RN9001:

Aarhuus Stiftstidende 14-05-1794: Copulerede. Aarhuus den 9 Maii [09-05-1794]. [RN9001] Kiøbmand Hr. Maling, og [RN9013] Mad. Schmith.

Rasmus er omtalt i Anna Thestrup [03-09-2013, TAA]

Om hans begravelse siger Aa.St. 27-07-1826:

da hans jordiske Levninger bleve bragte til Domkirken, hvor hans Liig blev bisat...Hans Højærværdighed Hr. Stiftsprovst Studsgaard fremsagde efter Jordpaakastelsen...Liget bisattes i Domkirkens Korsgang undet det der hængende smukke Skib,

hvor der i KØBMANDSGARDEN, DYNKARKEN 39-41, ÅRHUS, RN9008 Distriktsforstander Rasmus Mallings erindringer fra 1899 og 1915 under note 1) #87 er oplyst [Den gamle By?] flg.:

Begravet på den gamle kirkegård (nu rådhusparken), på hans ligsten stod foruden de sædvanlige biografiske data:
Stands Taare ved den Frommes Hvilested,
Smil glade Haab igjennem Sorgen,
For Dyden lyser hist en salig Morgen,
En herlig Soel som aldrig skal gaa ned.

Hans bisættelse fra Domkirken og efterfølgende begravelse i Rådhusparken stemmer med udpegningen af familiegravstedet her samt enkens donation af 400 Rdl. til færdiggørelse af indhegningen omkring Søndre Kirkegård. Danmarks Kirker, Kirkegårde i Århus #1318

I så fald må denne gravsten senere hen være erstattet af den nuværende i Rådhusparken. [03-04-2014, TAA]

Af to gravstedsprotokoller for Søndre Kirkegård, litra A ajourført op til 1919 og efter 1919 fremgår der flg.:

Ældste protokol
Domsognet, litra a13, 6 grave, kontaktperson: [RN9039] overretssagfører Malling, Ved Stranden 4 II, København K.
Gravsted købt 1820
Nedsat lig i 1826 [RN9001 24-07-1826] og 01-10-1832 [Købmand Niels Mallings datter? RN9093 Rasmine Malling]
[RN9001] Købmand Rasmus Malling 24-07-1826
[RN9093] Købmand Niels Mallings ? 01-10-1832 [Rasmine 02-10-1832]
[RN9024] Jacobine Malling 12-01-1841
[RN9063] Hans Peter Malling 02-04-1841
[RN9022] Cecilie Malling 28-04-1841 [skal være 27-04-1841]
[RN9240] købmand Niels Mallings dødfødte barn 01-05-1848 [dreng]
[RN9007] købmand Niels Malling 25-07-1862
[RN9034] Ernstine Mathilde Kirstine [Kirstine overstreget] Malling 30-05-1874 [navn opført efter kirkebogens indførelse af dødsfaldet, men hun er døbt Mathilde Kirstine]
Gravstedet fornyet til 31-12-1922 og senere hen til 1942.

Yngre protokol
Domsognet, litra a13, 6 grave, 60 alen2 [23,6 m2]Kontaktperson: [RN9039] overretssagfører G. Malling, Ved Stranden 4, København K.
[RN9001] Købmand Rasmus Malling 24-07-1826
Købmand Niels Mallings hustru 01-10-1832, [skal være Købmand Niels Mallings datter RN9093 Rasmine Malling begravet 02-10-1832]
[RN9024] Jacobine Malling 12-01-1841
[RN9063] Hans Peter Malling 02-04-1841
[RN9022] Cecilie Malling 28-04-1841 [skal være 27-04-1841]
[RN9240] Niels Mallings udøbte søn [01-05-1848]
[RN9007] købmand Niels Malling 25-07-1862
[RN9034] Mathilde Kirstine Malling 30-05-1874
Gravstedet fornyet til 1942.

Af Protokol over gravsteder der skal flyttes i anledning af inddragelse af areal til rådhus, rådhuspark samt Park Allé fremgår der flg. oversigt over begravede:
Domsognet, litra a13, Klasse 1, Tiden for Gravstedets køb: 1820, 6 grave, Gravstedsejerens Navn og Bopæl: Overretssagførerfirmaet Rudolph Hauschultz [RN9069, RN9239], Ved Stranden 4, København K og RN9040 Frk. M. Malling, Hillerødgade 124, København F [står for vedligeholdelsen], Tidsfristens Udløb: 31-12-1942, Tiden for Nedsættelsen [begravelsesdato]:
[RN9001] Købmand Rasmus Malling 24-07-1826
[RN9093] Købmand Niels Mallings Søn Rasmus 01-10-1832 [skal være datter Rasmine begravet 02-10-1832]
[RN9024] Jacobine Malling 12-01-1841
[RN9063] Hans Peter Malling, Søn af Købmand Niels Malling 02-04-1841
[RN9022] Kathrine Cecilie Malling, Enke efter Købmand Rasmus Malling 28-04-1841 [skal være 27-04-1841]
[RN9240] Niels Mallings dødfødte barn [søn 01-05-1848]
[RN9007] købmand Niels Malling 25-07-1862
[RN9034] Mathilde Kirstine Malling født Linnemann 30-05-1874
Overgaaet til Kommunens Eje. Monumentet opbevares paa Kirkegaarden. Skal der foretages Udgravning før 1946, da skal der foretages Flytning til det Sted, hvor Monumentet anbringes. Indmaales [måle gravstedet op?].

Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet, Løbenummer: 56 [04-09-2015, TAA] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
646 RN9002:

Om Dynkarkens og Mindegades historie se: Emanuel Sejr, Gamle Århusgader, anden samling, Århus byhistorisk Udvalg, 1961, #54-61, #63-73.

[28-08-2013, TAA]

Kongelig bevilling af 17-10-1839. [12-08-2013, TAA]

[Fotografi] [RN9002] Andreas Malling [1815-1876] og Hustru Line Malling, f. Gaarn [RN9003 Caroline Gaarn 1817-1863]. Efter Fotografi tilh. [RN9008] Distriksforst. Rasmus Malling [1835-1922], København. Kilde: Om Jægergaarden i Aarhus
og dens Omgivelser.
Af Peter Holm.
[Om Jægergaarden i Aarhus og dens omgivelser, Peter Holm, Historisk Samfund for Aarhus Stift, 1911 nr. 4 side 1-14]
[Fotografiet findes ikke i www.danskebilleder.dk men skal scannes fra artiklen] [14-08-2013, TAA]

Hans købmandsgård i Mindegade 341 nu 6 er omtalt i Aarhus. Historisk-topografisk Beskrivelse med Biografier ved Dr. phil. Viggo J. v. Holstein Rathlou. Aarhus historisk topografiks Forlag, 1920. Bind 1. #376-395. Mindegade og Dynkarken.

[28-08-2013, TAA]

Om barken Caroline, omk. 1855:

#71 og #74 Barken er på 137 kmcl [274 registertons].

#74 ejet af købmandskonsortiet bestående af Andreas Malling, Hendrik Schandorff, F.W. Kiørboe, Hans Broge og den københavnske reder D. Halberstadt, ligesom den 85 læster store brig ejedes i kompagnigskab af denne kreds. Kilde: Fra Åhavn til Kysthavn \endash Århus havns historie til 1914, Århus Byhistoriske Udvalg, 1990 
Malling, Andreas (I2)
 
647 RN9003: Gaarn, Caroline (I3)
 
648 RN9004:
 
Malling, Rasmus (I4)
 
649 RN9005:

Ej fundet konfirmeret i Grundfør Sogn 1858-1860 incl. [21-08-2013, TAA] 
Jensen, Petrea Heine (I5)
 
650 RN9006:

John har som husejer udfyldt, stemplet og underskrevet folketællingen for 1890 for Dynkarken 39-41, matr. nr. 54a. [13-08-2013, TAA] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
651 RN9007 og RN9023:

"Bekjendtgjørelser.
De Mange af vore Venner og Velyndere som for skjønnede vores Bryllups Fest ved Illumination, Flagning, og paa anden Maade, modtage herved vores hjertelige og forbindtlige Tak.
Aarhuus, den 22de Octbr. 1830 [22-10-1830]
[RN9007] N. Malling. [RN9023] C.M. Malling, fød Frausing."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 23-10-1830

Købmænd i Århus. Bidrag til handelens historie i Århus. Århus Handelsstandsforening, Århus 1962, Redaktion Vagn Dybdal #80 opgiver ægteskabet som indgået i 1832. [16-08-2013, TAA] 
Familie F4
 
652 RN9007:
 
Malling, Niels (I7)
 
653 RN9008: Malling, Rasmus (I8)
 
654 RN9009:

Se skiftet efter RN9046 Mette i Købmandsgården Dynkarken 39-41 #55. [14-08-2013 TAA]

Niels havde 4 børn med RN9047. De to yngste døde tidligt. Kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41. [14-08-2013, TAA]

Kirkebogen for Malling Sogn for 1717 er ikke bevaret. [20-08-2013, TAA]

Niels ej fundet konfirmeret i Malling Kirke, Domkirken eller Vor Frue Kirke, men der synes ikke at være indføring herom i 1731. [21-04-2014, TAA]

RN9009 Niels og RN9047 Anne Marie opretter 01-11-1786 fledføringskontrakt, indført i skifteprotokollen 27-11-1786, fol. 751.

Død og begravelse:

Niels død i december 1786 og begravet 15-01-1787 iflg. Ruth Dahl Larsen på http://www.geni.com/people/Niels-Malling/6000000017178666838 [18-04-2014, TAA] 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
655 RN9010:

4 søskende:

1353 Mikkel Nielsen Malling i Århus. 09-12-1744 [skiftedato], fol. 66B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Johan Henrik Vilhelmsen, skrædder. A:

1) bror Rasmus Nielsen Pøel, død. 4B:
a Bendix Rasmussen Malling i Nygårdsmølle ved Vordingborg på Sjælland
b [Maren Rasmusdatter] g.m. Peder Hansen i Storenor
c [Johanne Rasmusdatter] g.m. Mikkel Sørensen i Starup
d [Anne Rasmusdatter] g.m. Hans Nielsen i Elkær

2) bror [RN9010] Morten Nielsen Malling, død. 2B:
a Jens Mortensen Malling
[RN9009] b Niels Mortensen Malling, skipper

3) søster Maren Nielsdatter, [fejl, skal være: Anne Nielsdatter], død, var g.m. Øvle Pedersen i Malling. 2B:
a Eskild Øvlesen i Malling
b Peder Øvlesen i København, brændevinsmand

4) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen Bundgaard. 1B:
a Niels Jensen Fløjstrup i Fløjstrup. 
Nielsen, Morten (I10)
 
656 RN9011:

Relationen til RN9009 Niels Mortensen Malling er ikke bevist.

Parret trolovet 06-10-1770. [12-08-2013, TAA]

spouse:      Giertrud Maria NIELSDATTER
children:      Helene Marie MALLING, Niels MALLING, Karen MALLING, Morten Rasmussen MALLING, Maren MALLING, Marthe Marie MALLING, Malene MALLING

Marthe Marie MALLING
christening:      8 April 1772
burial:      15 April 1772
Malene MALLING
christening:      8 April 1772
burial:      15 April 1772
Morten Rasmussen MALLING
christening:      4 July 1773
death:     
Helene Marie MALLING
christening:      28 December 1775
death:     
Maren MALLING
christening:      7 July 1779
death:     
Niels MALLING
christening:      9 December 1780
death:     
Karen MALLING
christening:      24 October 1784
burial:      10 June 1785

Kilde: https://familysearch.org [20-09-2013, TAA] 
Malling, Rasmus Mortensen (I11)
 
657 RN9012: Borch, Giertrud Maria Nielsdatter (I12)
 
658 RN9013:

Hendes broderdatter er [RN9022] Cecilie Marie Kaarsberg datter af RN9049 købmand Andreas Kaarsberg. [kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41 #55. 14-08-2013 TAA] 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
659 RN9014:

Skifte 18-01-1792.

Hans søster var gift med Peder Herskind, købmand i Århus. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
660 RN9015: Jensdatter, Maren (I15)
 
661 RN9016: Schmidt, Peter Kaarsberg (I16)
 
662 RN9018:

Af Rasmus Mallings erindringer fra 1915 fremgår det, at Elisabeth angiveligt skulle være født 14-05-1783 iflg. Den Gamle By.

Det passer ikke med de andre børns fødselsår. I folketællingen for 1787 opgives hun til at være 5 år gammel og dermed født i 1782. Fødselsåret derfor rettet til 1782. [10-04-2015 TAA] 
Schmidt, Elisabeth Jensdatter (I18)
 
663 RN9019: Schmidt, Maren Wissing (I19)
 
664 RN9020:

Hun er ikke opført på skiftet efter faderen
Jens Andersen Schmidt, købmand i Århus. 18-01-1792, fol. 55, 71 
Jensdatter, Maren (I20)
 
665 RN9021: Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
666 RN9022:

Som Forlovere ved hendes ægteskab med RN9001 Rasmus var RN9049 Andreas Kaarsberg og Peter Larsen Schmidt [12-08-2013, TAA]

Hun fik 5 børn sammen med RN9001 Rasmus, hvoraf tre døde som spæde. [03-09-2013, TAA] 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
667 RN9023:

[Hun] "var en meget smuk Pige og en Tid forelsket i den kendte og meget afholdte Ritmester Brock... En dag stod Trine [RN9023] i Vinduet [i Borgmestergården] for at hænge Gardiner op, da Ritmesteren kom forbi på Torvet [Lille Torv], og Trine blev derover saa alteret, at jeg raabte [en af hendes søstre]: "Salig Trine, fald ikke ned, salig Trine"! ... Forøvrigt hedder det sig, at Trine ikke maatte faa sin Ritmester.."
Kilde: >Den gamle By
I familie med [RN9057] maleren Rasch iflg. Købmandsgården i Dynkarken #70. [15-08-2013, TAA] 
Frausing, Cathrine Marie (I23)
 
668 RN9024:

Kongebrev af 18-07-1834 ved ægteskabet med RN9007 Niels. [12-08-2013, TAA]

Moderen dør formodentlig i barselsengen efter RN9053 Hans Peters fødsel 26-12-1840. [19-08-2013, TAA] 
Schmidt, Jacobine (I24)
 
669 RN9025: Malling, Cathrine Marie Margrethe (I25)
 
670 RN9026: Malling, Marie Christine (I26)
 
671 RN9028: Malling, Caroline Johanne Ane Dorthea Alexandra (I28)
 
672 RN9029: Malling, Sophie Regize Gaarn (I29)
 
673 RN9030: Malling, Birthe Heine (I30)
 
674 RN9031: Malling, Andreas (I31)
 
675 RN9032: Rasmussen, Jens (I32)
 
676 RN9033: Pedersdatter, Dorthe Marie (I33)
 
677 RN9034: Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
678 RN9035:

Datter Christiane Linnemann, annonceret død 31-03-1887?

At min kære Tante Christiane Linnemann igaar Eftermiddag er afgaaet ved Døden, bekjendtgjøres herved for Slægt og Venner.

Aarhuus, d. 31. Marts 1887 [31-03-1887]
[RN9036] N. Malling

jf. Sejr Sedler i Aarhuus Stiftstidende 31-03-1887. 
Linnemann, Johannes Hendrich (I35)
 
679 RN9036: Malling, Niels Svenning (I36)
 
680 RN9037: Malling, Carl Edmond Alexander (I37)
 
681 RN9038: Malling, Ernst (I38)
 
682 RN9039: Malling, Gustav Frederik Ludvig Wilhelm Schneider (I39)
 
683 RN9040: Malling, Mathilde Ernestine (I40)
 
684 RN9041: Sørensen, Johanne (I41)
 
685 RN9042: Hansen, Søren (I42)
 
686 RN9043:

www.politiregisterblade.dk angiver hendes fødselsår til 11-02-1844. [19-08-2013, TAA]  
Guldberg, Emilie Constance (I43)
 
687 RN9044: Jensine (I44)
 
688 RN9045:

De får også børnene: f. 25-08-1809 [RN9231] Johanne Frederikke Frausing og f. 22-06-1822 Oluf Worm Frausing. Kilde: http://www.oleborch.dk [29-08-2013, TAA]

I perioden 1807 til 1825 får de 10 børn. 2 drenge død som små, Frederik født i 1816 falder i 1822 ned fra Svalegangen og dør. Sønnen Poul født i 1810 drukner i 1827 under skøjteløb på Limfjorden ved Aalborg.
RN9023 Cathrine er den ældste af de 4 døtre.
Tilbage i børneflokken i Borgmestergården efter Cathrines ægteskab 3 døtre og 2 sønner.
Kilde: Frausings erindringer #59-60 
Frausing, Christen Bagge (I45)
 
689 RN9046:

Skifte 17-10-1756.
 
Thomasdatter, Mette Marie (I46)
 
690 RN9047:

Bror Rasmus Mortensen Hasle, købmand? 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
691 RN9048: Malling, Mikkel (I48)
 
692 RN9049:

Andreas Kaarsbergs levnedsforløb iflg. Thestrup: Eligerede Borgere, #100:

Ca. 1749 - 1826
Eligeret 1794 - 1803.
Født i Aarhus, søn af vinhandler og og elig. borger [RN9078] Peter Kaaberg og [RN9079] Maren Jensdatter Wissing.
Borgerskab som Købmand 1776, var vinhandler.
Fordelt ekstraskatten 1781, "gået med magistraten" 1784, indkvarteringen 1786, takserborger 1792, var opsynsmand og kasserer ved færgevæsenet 1815, medinteressent i tobaksfabrik og -plantage.

Gift ca. 1776 med [RN9080] Kirsten Dons (ca. 1746 - maj 1825) datter af [RN9175] portør [pastor] Jens Dons i Brabrand og [RN9176] Cecilie Jørgensdatter Westergaard. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
693 RN9050: Hansen, H.P. (I50)
 
694 RN9051:

Denne person udgår og erstattes af RN9052 Christian Vigilius Blache, professor, 37 i København. [19-08-2013, TAA] 
Blache, Chr. (I51)
 
695 RN9053:

Han fik 2 børn med RN9054 Petrine og 2 børn med RN9237 Lise. 
Schmidt, Christen Møller (I53)
 
696 RN9055:

Hans [hendes] bror er [RN9057] maleren Rasch. Kilde: Købmandsgården Dynkarken 39-41 og Frausings erindringer #59 [22-08-2015, TAA] 
Rasch, Ulrikke Sophie (I55)
 
697 RN9056:

Parret havde herudover 2 sønner.
Kilde: Frausins erindringer #59 
Rasch, Frederik (I56)
 
698 RN9058:

Tante Lise Schmidt paa Klokkerholm var jomfru i Hjortshøj Præstegård, da RN9022 Cecilia som enke kom på besøg hos hendes bror præsten. Kilde. Købmandsgården Dynkarken 39-41 [16-08-2013, TAA]

Ægteskab: Appollone Marie Jensdatter Sand den 06-11-1815 i Hjortshøj Kirke. [28-08-2013, TAA]

De fik 1 datter. [03-09-2013, TAA]

Hjortshøi, Elev og fra 27/5 1674 Egaa, Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.
11. 05-07-1815 [p. Cap.[personlig capellan] * 30-04-1806, o.[ordineret?] 23-05-1806] Jens Dons Kaarsberg, f. Aarh. 27-12-1778; F. [RN9049] Andreas K., Viinhandler; M. [RN9080] Kirstine Dons af Braband-K.; St. Aarh. 97; C. 23-07-1801, n.; ~ Abelone Marie Sand, s. 83; F. Eier af Hvidstedgd.; see N. Secher i Ølsted;
[† 06-04-1849; „Høi og smuk; vel ikke meget lærd, men en dygtig og nidkjær Præst, retsindig i al sin Færd. Han og hans Hustru vare bekjendte for deres store Gjæstfrihed og meget afholdte".].
Kilde: http://wiberg-net.dk/459-Hjortshoi.htm 
Kaarsberg, Jens Dons (I58)
 
699 RN9069:

Der er en længere omtale om hende på: http://www.kvinfo.dk, https://sv.wikipedia.org og www.denstoredanske.dk [06-09-2015, TAA] 
Malling, Mathilde Johanne (I69)
 
700 RN9076:

Tom Schmidt har læst kirkebogen, så barnet skulle være søn af RN9007 Niels Malling og RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann, hvilket ikke er tilfældet. Deres dødfødte søn RN9240 er født 26-04-1848 og begravet 01-05-1848. [04-09-5015, TAA] 
Schandorff, Waldemar (I76)
 
701 RN9078:

Hans aner er beskrevet på http://www.smidths.dk/gruppe6/19357.htm
Her er han død 16-07-1774.
[28-08-2013, TAA]

Fælles skifte over Peder og Kiersten 26-07-1774, fol. 880B.

Stamtavle-uddrag for Peter Andreasen Kaarsberg vist som bilag 3a i Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg, skrevet af Jørgen Kaarsberg, 2003. [03-09-2013, TAA] 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
702 RN9087:

Skiftesamling 20-11-1776.

Iflg. skifter i Aarhus l.nr. 2355 26-07-1774 efter [RN9078] Peder Kaarsberg er hun død på dette tidspunkt. 
Hansen, Kiersten Thomasdatter (I87)
 
703 RN9089:

Der er bevaret en kladde til hendes gravskrift. 
Kaarsberg, Jakobine (I89)
 
704 RN9092:

Gift 3 gange, 3 børn i 2. ægteskab.

[03-09-2013, TAA]

Kan meget vel være
Id:      8889      Alder:      22
Lbnr:      10857      Død:     
Fornavn:      HANS      Fødested:      ÅRHUS
Efternavn:      KAARSBERG      Bosiddende:     
Borgerskab:           Eksamensdato:      1811-01-12 [12-01-1811] kilde: www.skippere.dk [17-06-2014, TAA] 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
705 RN9097:

Af skiftet efter RN9248 Abelone Jacobsdatter l.nr. 1441 06-05-1745 fremgår det, at Abelone er 10 år gammel. 
Geding, Abelone Jacobsdatter (I97)
 
706 RN9100:

Jens, 2 år er nævnt i skiftet efter faderen i l.nr. 1296 23-01-1744.

Af skiftet efter RN9248 Abelone Jacobsdatter l.nr. 1441 06-05-1745 fremgår det, at Jens er 8 år gammel.

Af skiftet l.nr. 1751 25-07-1760 fremgår det, at Jens Jacobsen Geding er 18 år og hans farbror [RN9438] Søren Wissing er formynder for ham. Fødselsdatoen derfor rettet til 1742. 
Geding, Jens Jacobsen (I100)
 
707 RN9102:

Om familien RN9102 Hans Pedersen Kaarsberg se: 2004-00-00 Købmand og klædehandler Hans Petersen Kaarsberg, Jørgen Kaarsberg, 2004, http://www.kaarsberg.org/kapitler/kobmankl.pdf 
Kaarsberg, Hans (I102)
 
708 RN9112:

Iflg. Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg, 2003 døde hun efter maj 1777. 
Geding, Maren Lauridsdatter (I112)
 
709 RN9113:

De har også en søn RN9116 Laurids Geding.

Skifte 10-04-1777.

Ved hans skifte 10-04-1777 har de børnene RN9117 Hans Thomsen, død og RN9116 Laurids Thomsen Geding.

Ved skiftet tillægges Laurids 13 års løn for hans arbejde for moderen fra 1764 til skiftedato, hvilket indikerer, at faderen er død 13 år før ultimo 1763. 
Hansen, Thomas (I113)
 
710 RN9116:

Født ca. 1740 iflg. Anna Thestrup.

Laurids og Johanne fik tre børn heraf to sønner.
Kilde: Mejlgade - en reel og nærsom gade, Fra den sorte skole til Middelgades port, Peter Jensen og N.J. Israelsen, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968 #130

Iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #909 er Lauritz død 1811. Han, en søn begravet 10-06-1799 og hustruen Johanne er begravet i Domkirken.
Der er muligvis tale om samme gravsted som RN9364 Michel er begravet i. 
Geding, Laurids Thomasen (I116)
 
711 RN9143:

I Brandtaksationen for 1761 står Peder Rasmussen Malling som ejer af ejendommen Ved Aaen, forsikring nr. 202, Bygningen står uden Beboere, et Huus, Bindingsværk, 3 Fag, Gadehuus, enn Etage, 2 Fag Halvtag. Vurderet til 80 Rdl.

Er dette en søn til RN9143 Rasmus Mortensen Malling?

Ejendommen ligger ved siden af RN9009 skipper Niels Mortensens ejendom forsikring nr. 201, som beboes af en Matros. 
Malling, Rasmus Mortensen (I143)
 
712 RN9163:

Søn? S Jensen Wissing som optræder som formynder ved skiftet efter RN9079 Maren. 70)l.nr. 1760 01-12-1760
Datter? jf. skifter i Aarhus:
1570 Anne Margrethe Wissing i Århus. 09-05-1755,
E: Niels Jensen Hasle. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige børn.

Morbror Thomas Wissing er formynder for RN9260 Gjødes børn med RN9259 Johanne iflg. skifter i Aarhus l.nr. 2456 24-11-1777. 
Wissing, Jens Sørensen (I163)
 
713 RN9179:

Det er muligvis denne Gaarn:

Id:      8300      Alder:      20
Lbnr:      10268      Død:     
Fornavn:      JOHN      Fødested:      LÆSØ
Efternavn:      JENSEN GARN      Bosiddende:     
Borgerskab:           Eksamensdato:      1805-08-08 [08-08-1805]

Ligesom hans bror kan være denne:


Id:      6228      Alder:      20
Lbnr:      8196      Død:     
Fornavn:      POUL      Fødested:      LÆSØ
Efternavn:      JENSEN GAARN
Eksamensdato:      1798-06-06 [06-06-1798]


Kilde: www.skippere.dk, hjemmesiden over navigationseksaminerede danske skippere og styrmænd i perioden 1707-1839, hvor eksamen i dette tidsrum, kun kunne aflægges hos Københavns skipperlav. Siden indeholder en prosopografisk database, hvori der kan søges oplysninger om mere end 13.886 eksaminerede skippere og styrmænd, 4.001 skibe og 10.770 destinationer som var skibenes rejsemål. [17-06-2014, TAA] 
Gaarn, Johnn (I179)
 
714 RN9181:

Kan meget vel være:

Id:      11179      Alder:      19
Lbnr:      13148      Død:     
Fornavn:      JENS      Fødested:      ÅRHUS
Efternavn:      JOHNSEN GAARN      Bosiddende:     
Borgerskab:           Eksamensdato:      1831-12-20 [20-12-1831] Kilde: www.skippere.dk [17-06-2014] 
Gaarn, Jens (I181)
 
715 RN9182:

Kan meget vel være:

Id:      11383      Alder:      18
Lbnr:      13352      Død:     
Fornavn:      FREDERIK      Fødested:      ÅRHUS
Efternavn:      JOHNSEN GAARN      Bosiddende:     
Borgerskab:           Eksamensdato:      1833-03-23 [23-03-1833] Kilde: www.skippere.dk [17-06-2014, TAA] 
Gaarn, Frederik (I182)
 
716 RN9193:

Christine blev flittigt brugt som fadder ved barnedåbene i byen jf. Sejrs Sedler fra Aarhuus Stiftstidende. 
Nielsen, Christine Margrethe (I193)
 
717 RN9198:

Datter af Bonne Bonnesen, ca. 1783 til 12-07-1846, eligeret 1831-1837, gift med Ane Elisabeth Brøchner, ca. 1777 til 17-01-1854? 
Bonnesen, Louise Augusta (I198)
 
718 RN9201:

Parret fik 12 børn. kilde: Schmidtske stamtavle 1911 #1

Født paa Søbygaardgods, Nårup, søn af [RN9222] Laurs Povlsen og [RN9223] Anne Pedersdatter. Kilde: jf. Thestrup: Eligerede Borgere, #109

På www.aarhuswiki.dk er der en artikel om Peder Larsen Schmidt. Heraf fremgår, at familiens gravsten fortsat er bevaret i Rådhusparken. [04-08-2015, TAA]

Af to gravstedsprotokoller for Søndre Kirkegård, litra A ajourført op til 1919 og efter 1919 fremgår der flg.:

Ældste protokol
Vor Frue Sogn, litra a12, 8 grave, kontaktperson: konferensraadinde Bünger, her, senere hen [efter 22-03-1919] Kirkegaardsbestyrelsen.
Heri Begravet [begravelsesdato]
Schmidt 08-10-1818 [der er ingen Schmidt i kirkebogen på dette tidspunkt]
[RN9224] Schmidt 08-11-1818 [skal være 02-11-1818]
[RN9201] Schmidt 08-02-1823
Schmidt 10-08-1824
Schmidt 25-05-1838
Schmidt 24-10-1838
[RN9017] Enkefrue D.S. Schmidt 30-12-1850
L.S. Schmidt 08-06-1864
S. Nørskov Schmidt 07-11-1865
Chr. M. Schmidt 18-11-1878
Kirstine Schmidt 29-03-1879
Fornyet 22-03-1919 og senere betalt vedligeholdelsen til 31-12-1946, gravstedet fornyet hertil.

Yngre protokol
Vor Frue Sogn, litra a12, 8 grave, 80 alen2 [31,5 m2], Kirkegårdsbestyrelsen [står for vedligeholdelsen].
Begravet [begravelsesdato]
Schmidt 08-10-1818 [der er ingen Schmidt i kirkebogen på dette tidspunkt]
[RN9224] Schmidt 08-11-1818 [skal være 02-11-1818]
[RN9201] Schmidt 08-02-1823
Schmidt 10-08-1824
Schmidt 25-05-1838
Schmidt 24-10-1838
[RN9017] Enkefrue D.S. Schmidt 30-12-1850
Købmand L.S. Schmidt 08-06-1864
S. Nørskov Schmidt 07-11-1865
Chr. M. Schmidt 18-11-1878
Kirstine Schmidt 29-03-1879
Vedligeholdelsen er betalt til 31-12-1946, gravstedet fornyet hertil.

Af Protokol over gravsteder der skal flyttes i anledning af inddragelse af areal til rådhus, rådhuspark samt Park Allé fremgår der flg. oversigt over begravede:

Vor Frue Sogn, litra a12, Klasse 1, Tiden for Gravstedets køb 1818, 8 grave, Kirkegårdsbestyrelsen [står for vedligeholdelsen], Tidsfristens Udløb 31-12-1946, Tiden for Nedsættelsen [begravelsesdato]
[RN9224] Ane Schmidt død 08-10-1818 [27-10-1818], samme begravet 02-11-1818
[RN9201] Købmand Peder Larsen Schmidt 08-02-1823
Margrethe Schmidt 10-08-1824
Nicolai Schmidt 25-05-1838
Købmand Jens Schmidt 24-10-1838
[RN9017] Enkefrue D.S. Schmidt 30-12-1850
L.P. Schmidt 08-06-1864
P. Nørskov Schmidt 07-11-1865
Chr.M. Schmidt 18-11-1878
Kirstine Schmidt 29-03-1879
Overgaar til Kommunens Eje, Gravstedet er sløjfet; saafremt der skal graves i Jorden, da skal de jordiske Rester flyttes til et Sted, hvor de kan hvile i Fred.

Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet, Løbenummer: 56 
Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
719 RN9208:

Denne person er gift 08-09-1779 med RN9118 Jacobine Kaarsberg
iflg. Sejrs Sedler, jf. Slægten, Secher, 1939, #91

Denne person er derfor identisk med RN9166 Christian Steen Müller, gift 08-09-1779 med RN9118 Jacobine Kaarsberg, RN9208s relation er derfor slettet. 
Møller, Kristen Sørensen (I208)
 
720 RN9212:

Anna Thestrup, #95: Hun blev gift igen efter Rasmus' død. 
Wærn, Gertrud Rasmusdatter (I212)
 
721 RN9213:

Mogens og Anne fik børnene jf. skifter i Aarhus l.nr. 1978 18-09-1765:
a Mikkel Mogensen Hasle, degn i Beder
b Hans Mogensen Hasle 17 [?] i Kalundborg
c Marianne Hasle g.m. Corfitz Boye
d Anne Marie Hasle g.m. Peder Stilling, bager i Skanderborg
e Anne Sofie Mogensdatter Hasle, vanfør. 
Hasle, Mogens Rasmussen (I213)
 
722 RN9214:

1301 Jørgen Pedersen Ugelbølle i Århus. 9.7.1743, fol.554.
A:
1) søster [RN9215] Maren Pedersdatter g.m. Anders Værn, [fejl for [RN9214] Rasmus Værn], rådmand, begge døde. (Bevilling til uskiftet bo 29.12.1719 lbnr.808). 6B:
a [RN9374] Søren Rasmussen Værn på Frederikshald i Norge
b [RN9375] Mads Rasmussen Værn i Århus
c [RN9376] Peder Rasmussen Værn i Skanderborg
d [RN9373] Margrethe Rasmusdatter Værn, enke efter Søren Knudsen i Århus
e [RN9212] Gertrud Rasmusdatter Værn g.m. [RN9211] Rasmus Pedersen Hasle i Århus
f [RN] Anne Cathrine Rasmusdatter Værn g.m. Anders Lauridsen.

Kilde: Århus Købstad Skifteprotokol 1669 - 1815 l.nr. 1301 09-07-1743 iflg. www.brejl.dk 
Wærn, Rasmus Madsen (I214)
 
723 RN9215:

Formodentlig rådmand i Aarhus Søren Sørensen Uggelbølles broderdatter. Søren og hans kone Margrethe Clausdatter fik ikke selv børn. Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #131-132 og 1944.

Af Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #905 fremgår det:
16) Muret til tre lig, med to gravsten (nr. 46 og nr. 72). 1618 ejet af Jens Nielsen Mørke. 1812 fyldt. \emdash Begravelser: Jens Nielsen Mørkes første hustru, Maren Jensdatter, † 25-06-1618 \emdash Jens Nielsen Mørke † 01-07-1627 \emdash hans
anden hustru, Margrethe Clausdatter, † 11-11-1673 \emdash hendes anden mand, rådmand og skipper Søren Sørensen Ugelbølle, † 19-09-1685 (jfr. epitaf nr. 20) \emdash rådmand og købmand [RN9214] Rasmus Madsen Wærns hustru, [RN9215] Maren Pedersdatter, 08-12-1713 \emdash sandsynligvis Rasmus Madsen Wærn begr. 27-08-1721.

Hun havde en bror Jørgen Pedersen Ugelbølle jf. skifte i Aarhus l.nr. 1301 09-07-1743.

Hun havde en bror Jørgen Pedersen, født i Uggelbølle 1673, død 1717, først borger i Aarhus, senere tolder i Randers.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #63. 
Ugelbølle, Maren Pedersdatter (I215)
 
724 RN9217:

1861-08-27 Aarhuus Stiftstidende jf. Sejers Sedler
Løverdag den 24. August [24-08-1861] bortkaldte Gud ved en rolig Død Enkepastorinde M. C. Bredstrup, f. Bang, hvilket herved bekjendtgjøres for fraværende Slægt og Venner Aarhuus, d. 25. August 1861 [25-08-1861] [RN9217] Chr. [Christiane?] Linnemann[.]
Begraves fra "Hendes Bolig, Spanien Nr. 378 [Spanien 19, matr. nr. 43, solgt 09-04-1868 af RN9034 Mathilde Malling til proprietær Hollesen]"

Statsbanerne
De Efternævnte ere forfremmede fra den 1ste ds. [01-01-1877]: Assistent af 3. Kl. under Regnskabsafdelingen I.H.C.E. Linnemann [søn af RN9217 Christiane Linnemann? imod taler, at han ikke er underskriver på hendes dødsannonce 31-03-1887] til Assistent af 2. Kl....
Ansatte fra 1ste ds. [01-01-1877] ere: [RN9004] R. Malling som Assistent af 3. Kl. under Regnskabsafdelingen;...
Kilde: Jyllands Posten 06-12-1876 
Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
725 RN9222:

Parret fik 10 børn, kun 4 sønner fik afkom. Kilde: Schmidtske stamtavle, 1911 #1 
Poulsen, Laurs (I222)
 
726 RN9225:

Født kl. 4 morgen. 
Frausing, Poul (I225)
 
727 RN9229:

Hun stammer direkte fra oldgranskeren, professor Ole Worm.
Hendes morbroder var rektor i Aarhus, Jens Worm, og hendes bror var rektor i Horsens Oluf Worm, sidstnævnte født Bagge men tog senere moderens navn.
Kilde: Frausings erindringer #54 
Worm (I229)
 
728 RN9230:

Parret får udover sønnen RN9225 Poul også 2 døtre i henholdsvis 1759 og 1760. 
Frausing, Paul Pedersen (I230)
 
729 RN9235:

Sognepræst Christen Frausing Borchs Erindringer fra Borgmestergaarden og det gamle Aarhus, ved Direktør Johannes Borch; Den Gamle By; Årbog 1936 og 1937; #52-78. 
Borch, Christen Frausing (I235)
 
730 RN9239:

Søn af overlærer Rudolph Valdemar Alexander Hauschultz og Cecilie Erhardine Lund.
Kilde: http://www.kvinfo.dk [03-09-2015, TAA] 
Hauschultz, Rudolph (I239)
 
731 RN9249:

15) halvbror Jacob Albertsen i Vadsted [til Sidsel Jensdatter], død. 4B:
a Maren Jacobsdatter, enke efter Peder Nielsen i Århus
b Helle Jacobsdatter g.m. Niels Terkildsen i Århus
c [RN9249] Abelone Jacobsdatter g.m. [RN9248] Laurids Christensen, hestekøber i Århus
d Sidsel Jacobsdatter gift i Vadsted
Kilde: Mikkel Lassen, købmand og hustru Sidsel Jensdatter i Århus. maj 1711 
Jacobsdatter, Apollone (I249)
 
732 RN9250:

Skifte: 3048 [RN9250] Cecilie Geding i Århus. 26.12.1799, fol.403.
E: [RN9251] Jens Kjellerup [se skifte 30-12-1763], købmand. B: Laurids i Ålborg, Jacob sst, [RN9575?] Christen. 
Geding, Cecilie Lauridsdatter (I250)
 
733 RN9251:

Parret fik sønnen Jakob Kjellerup, købmand, justitsråd, født 09-03-1760, død 29-10-1831. Kilde: 2003-00-00 Købmand og vinhandler Peter Andreasen Kaarsberg 1719-1774 
Kjellerup, Jens Nielsen (I251)
 
734 RN9252:

Jørgen og Maren fik 5 sønner og 3 døtre, hvoraf en søn og en datter må være døde i barndommen. Kilde: 1951: Trods Katholm, #28 [14-12-2015, TAA] og jf. Sejrs Sedler: Jørgen Pedersen Westergaard.

Jørgen havde muligvis en bror Laurids Pedersen Westergaard, købmand i Aarhus gift med Karen Abelsdatter, skifte efter ham 10-07-1714, l.nr.719 i Aarhus. Jørgen Pedersen Westergaard, købmand i Aarhus var formynder for deres børn. 
Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
735 RN9254:

Anne Thestrup angiver på bilag 4 VI, at Maren Olufsdatter [skal være Marie RN9308] levede fra 1695 til 1778 gift med RN9296 Thøger Clemmensen Kjersgaard.

På # 99 angiver hun, at han er gift 2. gang med Maren Olufsdatter, der levede 1695 til 18-09-1778.

Af Sejrs Sedler jf. F. Vestergaard: Nogle Familie-Optegnelser fremgår det, at hun gift med [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard dør 01-11-1763 78 år gammel og dermed født i 1685.

Af skifter for Aarhus 1669-1815 l.nr. 1875 af 01-11-1763 fremgår det, at Maren Olufsdatter Westergaard, enke efter [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard efterlader deres fælles børn Christen, Oluf, Laurids, Dorthe Marie, Sidsel, Johan og Anne. Desuden at hun i sit første ægteskab med [RN9296] Thøger Kjærsgaard, borgmester i Aarhus fik bevilget uskiftet bo jf. l.nr. 1306 af 29-06-1744.

Jeg har derfor anvendt fødsel 1685 og død 01-11-1763.

Hun er født 1695 og død 1778 som datter af rådmand [RN9309] Oluf Sørensen.
Kilden: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #132 og 1944.

Iflg. Hanne Westergaard 07-03-2017 hedder RN9308 Marie gift med RN9296 Thøger Clemmensen Kjersgaard og søsteren RN9254 Maren gift med RN9252 Jørgen Pedersen Westergaard jf. skiftet. 
Olufsdatter, Maren (I254)
 
736 RN9255:

Næstældste søn.

Iflg. skiftet i Aarhus l.nr. 1875 01-11-1763 har han børnene: Jørgen 18, Peder Oluf, Maren 9, Rosine 7.

Iflg. skiftet i Aarhus l.nr. 1908 23-05-1763 har Johan og Mille børnene: Jørgen 16, Peder Oluf 12, Maren 6, Gertrud Kirstine 3. 
Westergaard, Johan Arndt (I255)
 
737 RN9256:

Ældste søn. 
Westergaard, Oluf (I256)
 
738 RN9257:

Fjerdeældste søn. 
Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
739 RN9258:

Den tredie ældste søn.

Ugift ved moderens død 01-11-1763. Kilde: 1951: Trods Katholm, #15 [TAA, 14-12-2015] 
Westergaard, Laurits (I258)
 
740 RN9260:

Gjødes børn med Johanne iflg. skifter i Aarhus l.nr. 2456 24-11-1777:
Oluf 24, styrmand på Kina, Gøde 21 i København. FM: morbror Thomas Wissing. 
Gjødesen, Gjøde (I260)
 
741 RN9261:

Sammen med Johanne har de børnene [RN9286] Mette Margrethe 7, Christen 6 [skifte l.nr. 2850 09-03-1794], Jens 4, Jens Vissing 3. morbror [mosterens mand RN9078] Peder Kaarsberg, og farfar [RN9284] Jens Olufsen Skødstrup er formynder for børnene iflg. skifte i Aarhus l.nr. 1472 30-08-1752. 
Schiødstrup, Ole Jensen (I261)
 
742 RN9263:

Parret fik sammen børnene Barbara gift med Søren Jensen Schmidt, han gift 2. gang med Ane Herskind, Maren Herskind gift med Jørgen Bæhrentz, 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
743 RN9267:

Christen og Marie fik sammen børnene: 
Gjedding, Christen Laursen (I267)
 
744 RN9272:

Børnene er formodentlig født i rækkefølgen [RN9371] S [RN9372] Anders, [RN9214] Rasmus, [RN9365] Anne, [RN9288] Morten.
Kilde: Skifteprotokollen for Aarhus 1669-1815, skifte 21 pr. 18-10-1671

Hans gravsted i Domkirken er ikke fundet i Danmarks Kirker, Århus Domkirke selvom andre medlemmer af slægten er. 
Wærn, Mads Rasmussen (I272)
 
745 RN9276:

Hendes bror var vist Jens Mortensen, borgersøn, som tog borgerskab 03-06-1619.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #62. 
Mortensdatter, Gjertrud (I276)
 
746 RN9285:

Anna Thestrup, #108: Hun havde været gift tidligere end med Jens. 
Todbjerg, Mette Pedersdatter (I285)
 
747 RN9288:

I skiftet i Aarhus efter Morten er opført flg. børn jf. l.nr.719 10-07-1714:
Mads i Frederikshald i Norge, Johannes, student ved den lutherske kirke i Sydengland, Peder i London, Sidsel i Århus, Christence 24, [RN9289] Maren 22.

Farbror [RN9214] Rasmus Værn, rådmand og købmand i Århus var formynder for børnene. 
Wærn, Morten Madsen (I288)
 
748 RN9294:

Iflg. En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #64 er [RN9294] Johanne Barbara Hutfeld ikke datter af [RN9399] Anders Lydichsen Jespersen Hutfeld og [RN9418] Karen Aridsdatter Benzon men datter af Niels Jespersen Hutfeld, sognepræst i Holme og Ingeborg Thomasdatter Helsing omtalt på 1943 #148-149.
Andre kilder bekræfter dette slægtsskab. 
Hutfeld, Johanne Barbara (I294)
 
749 RN9295:

Thøger og Sidsel havde sønnen Clemen på 2 år ved hendes skifte l.nr.721 10-09-1714.
Iflg. samme skifte var morfar [RN9214] Rasmus Madsen Værn, rådmand og købmand i Århus, mors farbrors datters mand Knud Eriksen Knub, købmand i Århus, mosters mand [RN9211] Rasmus Pedersen Hasle, købmand i Århus barnets formyndere. 
Wærn, Sidsel Rasmusdatter (I295)
 
750 RN9296:

Thøger og Sidsel havde sammen to sønner og en datter. Thøger og Maren havde 3 sønner og 7 døtre iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #814 
Kjersgaard, Thøger Clemmensen (I296)
 
751 RN9299: Friis, Christence Knudsdatter (I299)
 
752 RN9308:

Iflg. Hanne Westergaard 07-03-2017 hedder hun RN9308 Marie gift med RN9296 Thøger Clemmensen Kjersgaard og søsteren RN9254 Maren gift med RN9252 Jørgen Pedersen Westergaard jf. skiftet. 
Olufsdatter, Marie (I308)
 
753 RN9309:

Oluf og Dorthe havde 7 sønner og 6 døtre, hvoraf kun 4 sønner og 2 døtre blev voksne.
Af sønnerne blev 3 præster, som har efterkommere med navnene Bøggild, Haasum, Kop, Blichfeldt, Tingbjerg og Fangel.
Sønnen Søren Olufsen, købmand i Aarhus, vist nok kæmner 1728.
Datteren [RN9480] Anna Olufsdatter gift med vejer og måler i Aarhus [RN9481] Christen Jørgensen Skaarup død 1756.

Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #118 og 1944. 
Sørensen, Oluf (I309)
 
754 RN9320:

Johan og Maren havde 4 børn. Kilde: Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke, #1235

Johan gifter sig 2. gang 1673 med Maren Svendsdatter, datter af kapellan ved Vor Frue Kirke Svend Albertsen og Johanne Christensdatter.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #117 og 1944. 
Althalt, Johan Arentsen (I320)
 
755 RN9322:

Clemen og Maren fik 6 sønner og 1 datter.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #102 og 1944.

Han har muligvis en bror Jørgen Smagbier, som nævnes i mandtallet over Borgervæbningen i februar 1588.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #104 og 1944.

Skifte l.nr. 352 05-03-1695 tilknytter Marens søskende på en anden måde ift. mødrene.
[men børnenes alder svarer til ægteskaberne]

Clemen skulle være død i 1624 iflg. Mejlgade - en reel og nærsom gade, Fra den sorte skole til Middelgades port, Peter Jensen og N.J. Israelsen, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968 #187. 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
756 RN9324:

Relation til faderen er en formodning. 
Olufsdatter, Anna (I324)
 
757 RN9325:

Iflg. En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #48 er hun død 03-11-1690. 
Clemensdatter, Maren (I325)
 
758 RN9326:

Havde herudover 3 børn iflg. skifte Aarhus l.nr. 352 05-03-1695:
a Clemen Christensen, præst i Sæby [og Hallenslev] på Sjælland, død
b Oluf Christensen, præst i Kolby på Samsø
c Jacob Christensen, præst i Hvorslev [og Gerning] 
Clementin, Christen (I326)
 
759 RN9329:

Hans arvinger iflg. skifte for Aarhus l.nr. 352 05-03-1695:

a Niels Pedersen, død. 1B:
1 en datter, uvist hvor. Hendes børn
b Christoffer Pedersen, død. Hans børn
c Maren Pedersdatter, [skifte 21.4.1636], var g.m. Rasmus Clemensen, [ved skiftet 1636 kaldes han Rasmus Sørensen Gylling]. Hendes børn
d Kirsten Pedersdatter, død. Hendes børn
e Gertrud Pedersdatter. 1B:
1 Sidsel Rasmusdatter, død. Hendes børn
f Dorthe Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen Kryssing i Århus, begge døde. Hendes børn

Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1934 #26 opgiver dødsdatoen til 24-05-1664.

Det sammen går Nationalmusseets Århus Domkirke, #692. 
Lydichsen, Anders (I329)
 
760 RN9330:

Anna Thestrup, Bilag 4, III: søster Magdalene Mathiasdatter Jacobæa gift med Rasmus Nielsen Skriver (d. 1653, rådmand 1641-1642, borgmester 1649-1653. De fik datteren Marie Rasmusdatter Broberg (1627-1664) gift med Christen Henrik Pedersen (borgmester 1664-1667). 
Jacobæa, Mette Mathiasdatter (I330)
 
761 RN9331:

Peder og Sidsels børn iflg. skifter for Aarhus l.nr. 352 05-03-1695:
a Niels Pedersen, død. 1B:
b Christoffer Pedersen, død. Hans børn
c Maren Pedersdatter, [skifte 21.4.1636], var g.m. Rasmus Clemensen, [ved skiftet 1636 kaldes han Rasmus Sørensen Gylling]. Hendes børn
d Kirsten Pedersdatter, død. Hendes børn
e Gertrud Pedersdatter. 1B:
f Dorthe Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen Kryssing i Århus, begge døde. 
Christoffersen, Peder (I331)
 
762 RN9337:

Christen og Vibeke havde en søn og 3 døtre.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #37.

Iflg. www.kefotos.dk døde han i 1751.

Christen og Vibeke var iflg. Baumgarten, #7 forældre til 6 sønner og 3 døtre, heraf 6 inden farfaderen [RN9339] Christens død i 1708.

Af Baumgarten #11 fremgår det, at kun 3 børn levede efter 1. ægteskab og 1 datter efter 2. ægteskab [efter Christens død i 1747]. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
763 RN9340:

En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #38 opgiver, at Anne er død 21-05-1704. 
Friis, Anne Christensdatter (I340)
 
764 RN9342:

Baumgarten oplyser, at han er født i Aarhus.

Kilde: brigsted.net: Med Lisbeth havde han 8 børn. Med Inger 4.

Slægtens våben og bomærke er iflg. Baumgarten, #8 et skibsanker og et hus med årer (Aarhus) i skjoldet. [Årerne var datidens oversættelse af bølgerne i byvåbenet] . 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
765 RN9343:

Kilderne er uenige om Lisbeths fødsel, ægteskab og død.

Lisbeth var skulle være født i 1608 iflg:
Brigsted og http://jensen-hjorslev.dk Kirsten Pedersdatter.

Anne Thestrup, Eligerede borgere oplyser på #87, at hun er født 1624, gift ca. 1644 og død 27-10-1658.

En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #38 oplyser, at hun er født ca. 1624, gift ca. 1644 og død 27-10-1658.

Torkil Baumgarten oplyser #2, at Christen og Lisbeth blev gift 1634, hvor de befandt sig i København. Samme oplyser på #5 jf. teksten på epitafiet i Vor Frue Kirke, at hun dør 27-10-1652 i hendes 44. år [= født 1608] efter 18 års ægteskab [= gift 1634] med Christen.

Sidstnævnte datoer synes derfor at være de mest korrekte. 
Basballe, Lisbeth Pedersdatter (I343)
 
766 RN9344:

Anst vest for Kolding ifg. Slægten Basballe, #2. 
Christensen, Jens (I344)
 
767 RN9345:

Udgør, er erstattet af RN9408. 
Benzon, Arild Jørgensen (I345)
 
768 RN9346:

Udgør, er erstattet af RN9405. 
Friis, Sidsel Christensdatter (I346)
 
769 RN9349:

"Jens er ikke slægtens stamfader i egentlig forstand" iflg. Baumgarten #1 [hvis man alene ser det ud fra en mandslinie-betragtning, hans datter bragte navnet ind i familien og var mor til de efterfølgende Basballe-medlemmer]. 
Basballe, Peder Nielsen (I349)
 
770 RN9350:

Denne person er identisk med RN9357 Kirsten Pedersdatter gift med henholdsvis RN9349 Peder Nielsen Basballe til omk. 1626 og efterfølgende RN9344 Jens Christensen. 
Pedersdatter, Kirsten (I350)
 
771 RN9351:

Anne Thestrup anfører dødsdatoen 17-02-1698, som kan være begravelsesdatoen.

Kilde: Baumgarten og Brigsted anfører dødsdato 26-01-1698.

Baumgarten citerer epitafiet for, at hun var gift med Christen i 34 år, hvilket ikke stemmer med ægteskabet i 1663. Måske skal de 34 år sættes i relation til hendes dødsår?

Om arvestridighederne mellem Inger og hendes stedbørn fortæller Baumgarten på #6:

"Inger blev aldrig sine Stedbørn venligsindet, og de hadede hende af oprigtigt Hjerte og deres Halvbroder [RN9391] Hieronymus Basballe som en ukaldet Medarving. Det gensidige Had brød ud i Ondskab, mens [RN9342] Chr. Basballe endnu laa Lig i Søren Molboes Gaard [Vestergade 11, matr. nr. 397], hvor en Del af hans Børn og Svigerbørn var samlet i Dødsværelset.

De kunde ikke blive enig med [RN9351] Stedmoderen om Skiftets Behandling. Hun paastod bl.a., at Gaarden [Vestergade 11, matr. nr. 397], samtlige til Stede værende Obligationer, klingende Mønt, Smykker af Guld og Sølv, ædle Stene, Hieronymusbakken [Fattiganstalten, Vester Allé] og meget andet var hendes [RN9391] Søns mødrende Arv, hvorimod hendes Stedbørn forlangte Registrering og Deling.

Saa begyndte en aarelang og bitter Strid. I første Omgang sejrede Enken, idet Boet forblev uskiftet til 1693 6/9 [06-09-1693 skal være 05-09-1693], da det ved et Magtbud af [RN9339] Jens Christensen Basballe, som var udpeget til Byens Borgmester [oplyst at være rådmand ved skiftet 05-09-1693], kom under Magistratens Behandling.

Formuen blev endelig opgjort til 30,000 Rdl., Købstadsejendomme til 3450 Rdl, forarbejdet Sølv og Guld 354 Rdl., rede Penge 2800 Rdl. Obligationer 6295 Rdl. o.s.v.

Boet blev udskiftet i 28 Søsterlodder. Men [RN9351] Inger Hieronvmusdatter vilde ikke bøje sig, og Trætten fortsattes med lige stor Bitterhed fra alle Sider.

Endelig afgjordes Sagen ved Højesterets Dom af 1698 27/6 [27-06-1698] med det Resultat, at Magistratens Skifte af 1693 bør i alle Maader ved Magt at stande.

Men da var Inger død, hun døde i Søren Molboes Gaard 26. Januar 1698 [26-01-1698].

Hendes Søn [RN9391] Hieronymus tog Sagen op paany med en Proces mod sin Halvbroder [RN9339] Borgmesteren paa Magistratens Vegne, der afgjordes ved HR.Dom af 1699 17/5 [17-05-1699] til liden Ære for [RN9339] Borgmesteren, men uden Fordel for [RN9391] Hieronymus, der allerede havde opgivet sit Bo til Skifteretten som Fallit."
 
Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
772 RN9356:

"Hvad Christen Jensen Basballe ikke selv formåede at ødsle væk gjorde sønnen Jens Chr. Basballe, der i et ufrugtbar forsøg på at gå embedsvejen skabte en anseelig gæld."
Kilde: www.aarhuswiki.dk Basballe Slægten 
Basballe, Jens Christian (I356)
 
773 RN9358:

Peder og Karen havde børnene: Anders 29, student, Christen 27, Margrethe 26, Peder 20, Niels 19
iflg. skiftet efter ham i Aarhus l.nr.650 07-10-1711

Peder blev stamfader til en talrig efterslægt på Langeland, se Rudkjøbing-slægten Basballe.
Kilde: Slægten Basballe, Torkil Baumgarten #12. 
Basballe, Peder Christensen (I358)
 
774 RN9359:

Baumgarten #12 opgiver hendes dødsdato til 1685, hvilket dog ikke stemmer med skiftedatoen. 
Basballe, Anne Christensdatter (I359)
 
775 RN9361:

Baumgarten, #12 opgiver 1671 som dødsår. 
Storm, Hans Hansen (I361)
 
776 RN9367:

Børnene:
a Christen Jensen, præst i Ringsted
b Clemen Jensen i Århus, død. 1B:
Kilde: Skifte for Aarhus l.nr. 352 05-03-1695 
Clemmensen, Jens (I367)
 
777 RN9370:

Ingen af [RN9322] Clemen Jensen Smagbiers børn brugte navnet Smagbier, kun et barnebarn [RN9370] .
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #104 og 1944. 
Sørensen Smagbier, Jacob (I370)
 
778 RN9372:

Anders og Maren havde kun et barn sønnen Mads Andersen Wærn, født 13-11-1680 i Aarhus, student 1698, cand. theol. 08-06-1702, sognepræst i Laurbjerg-Lerbjerg Sogn, Galten Herred 05-04-1715, ordineret 31-05-1715, død 20-01-1730. Gift 18-10-1710 Med Mette Marie Hansdatter Harding.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #130 og 1944. 
Wærn, Anders Madsen (I372)
 
779 RN9373:

Faderen RN9214 Rasmus Wærn, rådmand i Aarhus var lavværge for Margrethe ved Christens skifte l.nr.691 17-03-1713. 
Wærn, Margrethe Rasmusdatter (I373)
 
780 RN9378:

Iflg. skifte i Aarhus l.nr. 1875 01-11-1763 er hun 37 år i 1766, altså født 1729.

I skifte l.nr. 2267 02-07-1773 gives bevilling til at være egen værge for [RN9378?] Anne Westergaard i Aarhus. 
Westergaard, Anne Jørgensdatter (I378)
 
781 RN9382:

Ægter han Margrethe Bremer, enke efter Jørgen Danielsen, byfoged i Aarhus jf. hans skifte i Aarhus l.nr.468 af 26-10-1698? 
Storm, Hans (I382)
 
782 RN9391:

Hieronymus og Gertrud fik iflg. skifte Aarhus l.nr.484 28-11-1702 flg. børn:
Christen Basballe 16, Mikkel Malling 15, Inger Basballe 13, Søren Basballe 11, Margrethe Malling 9, Maren Malling 7, Anne Basballe 6, Gertrud Malling 3.

Stamfader til slægten von Basballe iflg. Baumgarten, #12. 
Basballe, Hieronymus Christensen (I391)
 
783 RN9393:

Børn efter Peder og Silke iflg. skifter for Aarhus l.nr.416 22-03-1699:
Peder og Rasmus.
Formynder morbror [RN9358] Peder Christensen Basballe, købmand i Århus. 
Gylling, Peder Rasmussen (I393)
 
784 RN9395:

Hun blev g. 2. Gang 1705 m. Sognedegn i Alling, Peder Thygesen.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #34.

Hun blev stammoder til præsteslægten Sommer iflg. Baumgarten, #12. 
Basballe, Margrethe Christensdatter (I395)
 
785 RN9396:

Sammen med Søren stamforældre til slægten Hjersing. 
Basballe, Ellen Christensdatter (I396)
 
786 RN9397:

Anne Thestrup, #96 angiver hendes dødsdato til 16-09-1713.
Sidsel blev opdraget hos fasteren [RN9325] Maren Clemensdatter og hendes mand borgmester [RN9329] Anders Lydichsen i Aarhus. 
Clementin, Sidsel Christensdatter (I397)
 
787 RN9398:

Jesper og Sidsel havde flg. børn iflg. skifter for Aarhus l.nr.399 28-10-1698:
1) Christen Hutfeld, præst i Tved, [Mols herred]
2) [RN9399] Anders Hutfeld, præst i Brabrand [og Kasted]
3) Niels Hutfeld, præst i Holme [og Tranbjerg]
4) Clemen Hutfeld 16, studerende i Domskolen
5) Anne Hutfeld g.m. Jens [Christensen] Friis, præst i Feldballe [og Nødager]
6) Mette Marie Hutfeld g.m. Casper [Bernhardsen] Suhr, præst i Saksild, [og Nølev] ved søn Bent Suhr
7) Ingeborg Marie Hutfeld 15. 
Hutfeld, Jesper Nielsen (I398)
 
788 RN9399:

Opkaldt efter [RN9329] Anders Lydichsen.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #56. 
Hutfeld, Anders Lydichsen Jespersen (I399)
 
789 RN9404:

Iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #101 blev han 03-09-1685 og 08-06-1685 gift med Margrethe Rumand. [1. ægteskab?] 
Blichtfeldt, Henrik Christensen (I404)
 
790 RN9414:

Hans og Anne havde tvillingerne Mette og Karin jf. skifte af 06-01-1684, kgl. konfirm. 21-05-1684. Kilde: Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88

Hans og Maren havde 3 sønner og 3 døtre. Ved skiftet 12-06-1696 var flg. børn i live: Michel Hansen Malling og Jens Hansen Vinter, tvillinger (10 år), Anne (12 år) og Mette Marie (8 år). Kilde: Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88 
Winther, Hans Jensen (I414)
 
791 RN9415:

Hun dør i 1684 iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88 
Friis, Anne Nielsdatter (I415)
 
792 RN9419:

Morten og Maren fik flg. børn iflg. skifter for Aarhus l.nr.407 30-03-1696:
Hans 19, student, Sidsel 17, Mads 15, Johannes 13, [RN9432] Peder 8, Christence 6, [RN9289] Maren 4.
Farbroderen [RN9214] Rasmus Værn, købmand i Aarhus var lavværge for børnene.

Morten og Maren fik flg. børn iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1937 #99 jf. skiftet 30-05-1696:
Hans 19, Sidsel 17 gift med skipper Jørgen Nielsen Særdi på Skolegade, Mads 15, Johannes 13, [RN9432] Peder 8, Christence 6, [RN9289] Maren 4. 
Hansdatter, Maren (I419)
 
793 RN9420:

Hans og Silke fik sammen barnet iflg. skifter for Aarhus l.nr.416 22-03-1699:

Lisbeth g.m. Herman Barre i Aarhus. 
Haj, Hans Hansen (I420)
 
794 RN9421:

Ved skiftet efter sønnen Hans Mogensen Hasle, l.nr. 2205 09-08-1773 nævnes hans øvrige søskende og hendes børn:
2) bror Mikkel Mogensen Hasle i Århus, kaldes vellærde
3) søster Marianne Hasle g.m. Corfitz Boye i Århus
4) søster g.m. Peder Stilling, bager i Viborg
5) søster Anne Sofie Hasle i Århus. 
Michelsdatter, Ane (I421)
 
795 RN9427:

Har også sønnen Kjeld Sørensen, student i Grenå.
Hans bror har datteren Anne Nielsdatter Kjeldsen i Aarhus gift med Hans Sørensen Hadrup.
Kilde: iflg. skifter i Aarhus l.nr. 535 09-02-1705 
Kjeldsen, Søren (I427)
 
796 RN9428:

Peder og Karen havde børnene: Anders 31, student, Christen 30, Margrethe 28, Peder 26, Niels 21
iflg. skiftet efter hende i Aarhus l.nr.694 04-10-1713 
Regel, Karen (I428)
 
797 RN9429:

Christen er gift med Margrethe i sit andet ægteskab og med hende har han sønnen Anders på 10 år ved skiftet efter ham i Aarhus.
Ved samme lejlighed er Margrethes far RN9214 Rasmus Wærn, rådmand i Aarhus hendes lavværge.
Kilde: l.nr.691 17-03-1713. 
Mikkelsen, Christen (I429)
 
798 RN9433:

Afkald fra Jørgen Knudsen Permelille på Samsø, for arv efter bror [RN9433] Søren Knudsen til dennes enke [RN9373?] Margrethe Værn i Århus. Afkald også fra Jørgen Knudsens søskende og mor, alle boende på Samsø jf. skifter i Aarhus l.n. 1096 02-06-1735. 
Knudsen, Søren (I433)
 
799 RN9435:

Datter? jf. skifte i Aarhus 21-11-1763:
1857 Ib Jørgensen Fogh i Århus. 21-11-1763
E: Marianne Mogensdatter Hasle. LV: [RN9078] Peder Kaarsberg. Bevilling til uskiftet bo af 18-02-1763 lbnr.1813. B: Mogens Rasmussen Ibsen Fogh 6, Peder Michael Fogh 2. FM: født værge [RN9435?] Rasmus Mogensen Hasle. 
Hasle, Rasmus Mogensen (I435)
 
800 RN9438:

Skifter i Aarhus:
1410 Kirsten Sørensdatter i Århus. 07-03-1748,
E: Peder Pedersen Kusk, skibsmand. A:
1) bror Peder Sørensen Fischer i Kalundborg
2) bror Augustinus Sørensen, død. 3B: Peder, Søren, Mette Marie g.m. Aksel Jensen, skrædder i Ørsted
3) søster [RN9438] Maren Sørensdatter g.m. [RN9435] Rasmus Mogensen Hasle i Århus ved søn [RN9213] Mogens Rasmussen Hasle, skipper sst. 
Sørensdatter, Maren (I438)
 
801 RN9440:

Iflg. skiftet i Aarhus l.nr. 1908 23-05-1763 har Johan og Mille børnene: Jørgen 16, Peder Oluf 12, Maren 6, Gertrud Kirstine 3. 
Parille, Mille Kirstine Rosing (I440)
 
802 RN9441:

Ingeborgs formynder er en bror Oluf Skaarup, foged på Dronningborg Slot iflg. skifter i Aarhus l.nr. 2026 09-10-1768. Moderen er født i Skorup i Gern Herred, så broderen kan meget vel have taget navn herefter.

I testamentet indsættes Ingeborg Skaarup, Samsø død i december 1770 jf. skifte efter hende l.nr. 2135 08-07-1771.

Ingeborg var iflg. Baumgarten #11 svagsindet og blev forsømt af faderen. Hun døde ugift og børnløs.

I Aarhuus Stifstidende 29-06-1941 #56 oplyser Sejer, at RN9337 Christen Jensen Basballe havde en åndsvag datter. 
Basballe, Ingeborg (I441)
 
803 RN9446:

Iflg. skifter i Aarhus l.nr. 2968 03-11-1797 fik Terkild og Karen døtrene Anne Kirstine og Kirsten. 
Fogh, Terkild (I446)
 
804 RN9450:

Hans og Dorthe fik 7 børn, som antog navnet Kryssing. Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #116 og 1944. 
Kryssing, Hans Jørgensen (I450)
 
805 RN9451:

Arent og Alhed fik 4 sønner iflg. Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke, #1236 
Althalt, Arent (I451)
 
806 RN9453:

Hans 2. hustru: Lisbeth Hansdatter Fogh død 1718 iflg. Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke, #1250 
Althalt, Arent Johansen (I453)
 
807 RN9456:

Han er ikke omtalt i skiftet 01-11-1763 efter [RN9254] Maren Olufsdatter i Århus, men Århus Domkirke, Inventar og gravminder beskriver familiens gravsted i kirken herunder hans død før 1763.. 
Westergaard, Peder Jørgensen (I456)
 
808 RN9460:

Jes og Johanne havde 5 børn.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #148 og 1944.

Jes og Johanne havde sønnen Jes Jessen Fæster, ca. 1737 til 26-02-1789, borgerskab som købmand 1765. Kilde: Anne Thestrup #93 
Fæster, Jes Jessen (I460)
 
809 RN9461:

Hans 1. hustru, mor til RN9332 Christen, hvis navn er ukendt, døde før 1608.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 og 1944 #22. 
Friis, Niels Christensen (I461)
 
810 RN9466:

Jens og Mette havde iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88 12 børn:

Søren født 19-10-1644, Peder født 18-02-1646 og død 1647 af børnekopper, [RN9508] Maren født 26-03-1647, [RN9414] Hans født 31-03-1648, Peder født 02-01-1650 og Mette født 06-03-1651 jf. Hübertz II, # 312, 319.

Iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1937 #85 også datteren Gertrud 13 år i 30-01-1674. 
Winther, Jens Sørensen (I466)
 
811 RN9467:

Iflg. Anne Thestrup var hun født 1625. 
Thestrup, Mette Rasmusdatter (I467)
 
812 RN9476:

Peder var borgersøn måske af [RN9476] Christopher Pedersen. 
Pedersen, Christopher (I476)
 
813 RN9488: Wedsted, Peder Mortensen (I488)
 
814 RN9489:

Denne gren kan føres tilbage til 1440 på www.smidths.dk 
Lerche, Abigael Knudsdatter (I489)
 
815 RN9494:

På www.geni.com findes slægtninge længere tilbage i tiden. 
von der Weyde, Adam (I494)
 
816 RN9497:

På www.geni.com føres denne gren langt tilbage til Middelalderen. 
Mortensen, Jep (I497)
 
817 RN9498:

På www.geni.com kan slægten føres længere tilbage i tiden. 
Pedersen, Jens (I498)
 
818 RN9501:

På www.geni.com findes forfædre længere tilbage i tiden. 
Lerche, Mads Jepsen (I501)
 
819 RN9502:

På www.geni.com findes forfædre længere tilbage i tiden. 
Knudsdatter, Sidsel (I502)
 
820 RN9505:

Skiftet finder sted 22-07-1671, hvoraf fremgår, at han døde 09-06-1671. Kilde: Benny Hansen. 2630 Taastrup, birthebenny@email.dk 
Basballe, Jens Jensen (I505)
 
821 RN9507:

Iflg. Brigsted hedder hun Anne Olufsdatter. 
Olufsdatter, Anne (I507)
 
822 RN9508: Winther, Maren Jensdatter (I508)
 
823 RN9513:

Denne person er den samme som RN1072 Jens Christensen Wegerslev (Winther) i min anetavle for slægten Aastrup. 
Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
824 RN9514:

Inger har en søster Ingeborg Christensdatter Spliid, død 1684 iflg. Anne Thestrup bilag 4, VIII.

Inger har formodentlig også en søster (pr. 07-03-1678) Anne Christensdatter Splid enke efter borger og handelsmand Jens Jacobsen.
Kilde: Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1938 #129 
Spliid, Inger Christensdatter (I514)
 
825 RN9516:

Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1933 #173 opgiver, at hun er enke efter Morten Sommerfeld, død før 16-03-1685. 
Wegerslev, Maren Jensdatter (I516)
 
826 RN9518:

Denne person har anenummer RN1071 i anetavlen for Aastrup-slægten.

Født januar 1651 iflg. www.geni.com Christian Jensen Wegerslev.

[RN9518] Husbond til [RN9519] Elisabeth Marie Ludvigsdatter Pontoppidan og [RN9523] Inger Margrethe von Meulengrath.
Far til Ludvig Wegerslev; Inger Wegerslev; Ludvig Pontoppidan Christensen Veggerslev; Udøbt Veggerslev; Margrethe Christensdatter Veggerslev; Inger Margrethe Wegerslev; Henrik Schup Veggerslev og Anne Elisabeth Veggerslev.
Hvem der har hvilken mor er ikke umiddelbart til at udlede af denne hjemmeside.
Kilde: www.geni.com Christen Jensen Wegerslev. 
Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
827 RN9519:

Denne person har anenummer RN1043 i anetavlen for Aastrup-slægten.

Hendes far var Ludvig Henriksen Pontoppidan, født 07-05-1648 i Vejle, Sankt Nilolaj Sogn?, død 27-09-1706 i Aarhus, Domsognet? opført under anenummer RN1029 i Aastrup-slægten. Hendes mor var Barbara Hansdatter Backer (Bacher), født 1646 i Herlufmagle Sogn, død 1689 i Herlufmagle Sogn, opført under anenummer RN0757 i Aastrup-slægten.

Barbara er ud af Mule-slægten, som det fremgår af anetavlen for Aastrup-slægten. 
Pontoppidan, Elisabeth Marine (I519)
 
828 RN9520:

Søn af kaptajn [RN1074] August Stevens eller Steffens.

Denne person har anenummer RN1073 i anetavlen for Aastrup-slægten.
Kilde: Siemsen #241 
von Stevens, Hans August (I520)
 
829 RN9521:

En Margrete Wegerslef gift med oberst Andresen blev begravet 11-09-1767 56 år og 1 måned gammel jf. Fredericia Mich. kirkebog. 
Wegerslev, Margrethe (I521)
 
830 RN9529:

Hun blev begravet 34 år og 2 måneder gammel iflg. Nygaards Sedler: Inger Margr. Wejerslef. 
Wegerslev, Inger Margrethe (I529)
 
831 RN9531:

Af Trods Katholm og dets Ejere, Th. Rasmussen, 1951, #28 fremgår det, at Chathrine skulle være gift med borgmester Hans Grotum. Det er ikke lykkedes mig at finde noget om Hans Grotum, og Nygaards Sedler henviser under Hans Grotum, født 1659 til [RN9530] Henrik Grotum.

En Henrik Grotum (Himmerig) i Aalborg er borgmester og gift med søsteren [RN9529] Inger Margrethe Wegerslev.

I beskrivelsen af Chathrines arveproblemer fremgår der heller ikke antydning af, at hun skulle være gift, så jeg antager, at hun var ugift, og at Hans er den samme person som hendes svoger Henrik. 
Wegerslev, Chathrine Elisabeth (I531)
 
832 RN9542:

Jens og Maren havde 10 sønner og 8 døtre jf. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #86 
Laasby, Jens Rasmussen (I542)
 
833 RN9544:

Iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #88-89 var hun gift med sognepræst i Borum med anneks Oluf Mortensen. 
Wegerslev, Gertrud Jensdatter (I544)
 
834 RN9545:

Morten var iflg. Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693, C.J.T. Thomsen, Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1936 #94
gift 1. gang med Karen Christensdatter også kaldet Karen Stenhuggers, hun gift 1. gang med den første ejer af ejendommen Laurits (Laurs) Stenhugger. 
Sommerfeld, Morten Jørgensen (I545)
 
835 RN9546:

Clemen og Anna Cathrine havde mindst 7 børn.

Clemens datter Maren Clemensdatter død 24-02-1717 er begravet i samme gravsted i Aarhus Domkirke, Aarhus, Domkirken, Store Korsgang (tværskibet) som RN9116 Laurits og RN9264 Johanne.
Kilde: Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #909 
Kryssing, Clemen Hansen (I546)
 
836 RN9553:

Iflg. Elkjær skulle moderen RN9553 Maren Elisabeth Schmidt være død i barselsseng ved sønnen RN9554 Peters fødsel, altså i 1804. 
Schmidt, Maren Elisabeth (I553)
 
837 RN9554:

Opkaldt efter sin farfar [RN9263] Peder Michelsen Herskind (senior) iflg. Elkjær #102. 
Herskind, Peter Michelsen (I554)
 
838 RN9556:

Hans og Friedericha får tilsammen 4 børn. 88)#6 
Friis, Friedericha Charlotta (I556)
 
839 RN9558: Sønnich, Marie Christiansdatter (I558)
 
840 RN9560:

Skifte: 2101 Anne Rasmusdatter Linaa i Århus. 8.7.1771, fol.428.
E: Jens Rasmussen Stilling. Hans første ægteskab med [Karen Jensdatter Herskind, skifte 5.2.1749 lbnr.1423]. B: Kirsten, død i 1771, Marie Cathrine, der ægter [RN9560] Laurids Kjellerup i Århus. Testamente af 30.6.1760.

Skifte: 2631 [RN9560] Laurids Kjellerup, købmand i Århus. 12.5.1784, fol.595.
E: [RN9574] Henriette Adolfine Sparre. LV: [RN049] Andreas Kaarsberg i Århus. B: Marie Cathrine 9 mdr. FM: farbror [RN9559] Niels Kjellerup, købmand i Århus.
Første ægteskab med [RN9573] Cathrine Stilling, [skifte 10.10.1782 lbnr.2532]. B: Anne Kirstine 10½, Karen Marie 6½, Kirsten 2½.
Enken har arv efter søster Conradine Christiane Christiansdatter Sparre. [også søster til RN9572?] 
Kjellerup, Laurids Jensen (I560)
 
841 RN9568:

Skifte 2019 [mor] Anne Pedersdatter Brendstrup i Århus. 21.6.1768, fol.191B.
E: [far] Rasmus Thomsen Sabro. B: Thomas 27, farer til søs fra Holland på strædet, Mette g.m. Morten Hasle i Århus, [RN9568] Mette Christine g.m. [RN9437] Jens Kjellerup i Århus, Barbara. FM: farbror Thomas Thomsen Sabro.
KIlde: 2019 Anne Pedersdatter Brendstrup i Århus. 21-06-1768

Rasmus Thomsen Sabro er formynder ved skiftet efter [RN9264] Daniel Jensen Kjellerup 04-02-1774 og [RN9562] Christen Kjellerup i Århus. 04-02-1774.\lang1033 
Rasmusdatter, Mette Kirstine (I568)
 
842 RN9573:

Skifte efter 2532 [RN9573] Marie Cathrine Jensdatter Stilling i Århus. 10.10.1782
E: [RN9560] Laurids Kjellerup, købmand.
B: Anne Kirstine 9, Karen Marie 5, Kirsten 1¼.
FM: farbror [RN9559] Niels Kjellerup, købmand i Århus, fars svoger Christen Kjellerup [???], købmand i Århus. Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1782, lbnr.2527. 
Stilling, Marie Cathrine Jensdatter (I573)
 
843 Rug og Hø tilsalg.
9 Traver Rug og 3 af 4 Læs Hø kan erholdes hos
[RN9002] A. Malling

[trave er en række kornneg opstillet to og to iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
844 Rug og Hø tilsalg.
9 Traver Rug og 3 af 4 Læs Hø kan erholdes hos
[RN9002] A. Malling

[trave er en række kornneg opstillet to og to iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
845 Russiske Dampbade
samt
varme og kolde Bade
kunne dagligt faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
846 Russiske Dampbade
samt
varme og kolde Bade
kunne dagligt faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
847 Skatteligningen
Ligningskommissionen har besluttet, at indtægter under 300 Rdr. ikke skal beskattes, uden at det har indvirkning på den kommunale valgret for tidligere beskattede borgere.
Liste over skatteligningen for 1873 med skatteydere, der skal svare formueskat efter en skatteindtægt på mindst 500 Rdr. og derover.
[RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 105 Rdr. Hvis denne udgør 4 ½ % som sidste år, så vil hendes indtægt være på ca. 2.333 Rdr. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
848 Skatteligningen
Liste over skatteligningen af kommuneskatten for 1871 med skatteydere, der skal svare formue- og lejlighedsskat efter en skatteindtægt på mindst 600 Rdr. og derover. Skatten udgør 4 ½ % eller mindst 27 Rdr.
[RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 99 Rdr. Hvis denne udgør 4 ½ %, så vil hendes indtægt være på ca. 2.200 Rdr. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
849 Skatteligningen
Liste over skatteligningen af kommuneskatten for 1872 med skatteydere, der skal svare formue- og lejlighedsskat efter en skatteindtægt på mindst 600 Rdr. og derover. Skatten udgør 4 ½ % eller mindst 27 Rdr.
[RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 99 Rdr. Hvis denne udgør 4 ½ %, så vil hendes indtægt være på ca. 2.200 Rdr. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
850 Skatteligningen
Listen opfører kun den af skatteyderen ved selvangivelse anslåede virkelige indtægt. Listen indeholder den skat, som skatteyderne virkelig skulle svare, hvis ikke der var regler for fradrag i visse indkomstintervaller.
Listen indeholder derfor alle ansættelser på 600 Rdr. og derover. Skatten udgør 2 ½ % for finansåret 1870/1871 og 1871/1872, som betales over 3 terminer: 01-02-1871, 01-08-1871 og 01-02-1872.
[RN9034] Købmand Mallings Enke skal betale 40 Rdr. 3 Mk. 12 Sk. i skat. Hvis denne udgør 2 ½ %, så vil hendes indtægt være på ca. 1.600 Rdr. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
851 Skatteligningen
Vi meddele herved et Udtog af den paa
Raadhuset fremlagte Ligning paa Formue og
Leilighed samt Næringsskat, nemlig over de
Skatteydere, der mindst svare Formue- og
Leilighedsskat efter en Skatte-Indtægt af 600 Rdr.
a 4 pct. eller 24 Rdr.
...

Formue- og Leilighedsskat 72 Rdr.
[RN9034] Købmand N. Mallings Enke: N. [næringsskat] 7 Rdr. 64 Sk. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
852 Skatteligningen.
Avisen bringer et uddrag af skattelisten for det kommende år (1874). Skatteprocenten bliver 4 2/3 %, dog betaler militærfolkene kun 2 % og beboerne på Frederiksbjerg (som indlemmes pr. 01-01-1874) det halve eller 2 1/3 %.

112 Rdr. [svarende til en årsindkomst på 2.400 Rdr.]
...[RN9034] Kbm. N. Mallings Enke...
Til sammenligning er købmand Hans Broge og H. Liisberg som byens største skatteydere sat i skat efter en indkomst på ca. 20.000 Rd. Biskop Brammer er sat i skat efter ca. 18.000 Rd. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
853 Skatteligningen.
Avisen bringer et uddrag af skattelisten for det kommende år (1874). Skatteprocenten bliver 4 2/3 %, dog betaler militærfolkene kun 2 % og beboerne på Frederiksbjerg (som indlemmes pr. 01-01-1874) det halve eller 2 1/3 %.

23 Rdr. 2 Mk. [svarende til en årsindkomst på 495 Rdr.]
...[RN9004?] Assistent Malling ...
Til sammenligning er købmand Hans Broge og H. Liisberg som byens største skatteydere sat i skat efter en indkomst på ca. 20.000 Rd. Biskop Brammer er sat i skat efter ca. 18.000 Rd. 
Malling, Rasmus (I4)
 
854 Skolelærer-Examen den 19de Juni [19-06-1871]: Chr.C.B. Pfaff "meget duelig"; [RN9036?] N. Malling "duelig"; Een bestod ikke, og Tre forlode Examen. Malling, Niels Svenning (I36)
 
855 Smed C. Rasmussen
er flyttet fra Søndergade Nr. 30 til Dynkarken Nr.
39 (Mallings Gaard) [Dynkarken 39,] og anbefaler sig til sine ærede
Kunder og dem, som for Fremtiden ville forunde
mig deres Søgning, med Vogne, Hestebeslag,
Landbrugsredskaber samt Skibsarbeide.
NB. En Jagtvogn (træaxlet) og en Hakkelsemaskine
ere billigt til Salg. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
856 Staldene
med tilhørende Lofter og Lejlighed i
Gaarden 39-41, Dynkarken, kunne faaes til Leje.
[RN9006] J.G. Malling
(66) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
857 Statsbanerne
De Efternævnte ere forfremmede fra den 1ste ds. [01-01-1877]: Assistent af 3. Kl. under Regnskabsafdelingen I.H.C.E. Linnemann [søn af RN9217 Christiane Linnemann?] til Assistent af 2. Kl....
Ansatte fra 1ste ds. [01-01-1877] ere: [RN9004] R. Malling som Assistent af 3. Kl. under Regnskabsafdelingen;... 
Malling, Rasmus (I4)
 
858 Store modne Jordbær
kunne daglig faaes hos
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annonceringen gentages 06-07-1876] 
Malling, Rasmus (I4)
 
859 Støbegodsudsalget
ved Mindeport [Dynkarken 39-41] anbefaler et stort Udvalg
af Kakkelovne og Komfurer i ny
Modeller. Hakkelsesmaskiner samt Alt
til Bygningsfaget henhørende til meget
billige Priser.
[RN9006] J.G. Mallling, Aarhus
(2384) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
860 Sæd-Rug
kan faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
861 Sælges.
De [RN9034] Fru Malling tilhørende Eienddomme udenfor
Mindeport: Matr. Nr. 378a og b [Spanien 19, matr. nr. 43], hvor Herredsfoged
Lillienskjold har boet, og det saakaldte
gamle Ridehuus Matr. Nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48], kunne erholdes
tilkjøbs paa billige Vilkaar, naar man snarest
henvender sig til Procurator Carl Møller. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
862 Sælges.
De [RN9034] Fru Malling tilhørende Eiendomme udenfor
Mindeport: Matr. Nr. 378a og b [Spanien 19, matr. nr. 43], hvor Herredsfoged
Lillienskjold har boet, og det saakaldte
gamle Ridehuus Matr. Nr. 373 [Spanien 9, matr. nr. 48], kunne erholdes
tilkjøbs paa billige Vilkaar, naar man snarest
henvender sig til Procurator Carl Møller. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
863 Søbade-Anstalten
udenfor Mindeport ved Aarhuus.
Adgangen til Badene aabnes den 30te Mai [30-05-1858]. Betalingen for Badene ere ligesom forrige Aar [1857], nemlig:
For Badevognene og Damebadebroen med Styrtebad: enkelte Billetter af 20 sk. Abonnement af 12 Bade for Voxne 2 Rdr., for Børn 1 Rdr.; Abonnement for hele Sommeren for Voxne 3 Rdr. og for Børn 1 1/2 Rdr.
For Herre-Badebroen med Styrtebad: enkelte Billetter af 16 sk. Abonnement af 12 Bade til Voxne 1 Rdr. 48 sk. og til Børn 1 Rdr.; Abonnement for hele Sommeren 2 Rdr. for Herrer og 1 Rdr. 32 sk. for Skolediciple.
Billetter erholdes hos Hr. Conditor Weinschenck ved Domkirken og hos Mad. Luja i Forstaden Grønland, tæt ved Badeanstalten.
Directionen, den 22de Mai 1858 [22-05-1858]." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
864 Sødmælk kan faaes for 8 Sk. Kanden hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
865 Tabt.
En Peltsmuffedisse, som den 12te om Aftenene [12-12-1867] er
tabt fra Dynkarken til Apotheket paa det store Torv [Store Torv],
bedes afleveret i Dynkarken Nr. 366, 1ste Sal, imod
en Douceur
[Mathilde Malling i Dynkarken 39, 1. sal?] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
866 Tabt.
En rød Lommebog, indeholdende militaire
Notitser, er den 25de ds. [25-06-1875] tabt paa Veien til Egaa.
Den bedes afleveret i Mallings Gaard paa
Mindegade [Dynkarken 39-41] imod en Doceur.
N.T. Nielsen, Capitain
[Militæret holder forsat til i købmandsgården] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
867 Til Syltning
anbefales:
Demerara Sukkere,
St. Croix dito,
danske Fariner,
krystalliseret Melis,
Nr. 1 & 2 dito saavel i Toppe som hugget.
stødt Melis og
skaaren dito,
Alt til nedsatte Priser.
[RN9006] J.G. Malling
Hjørnet af Nørregade &Nørrebro

[Annoceringen gentages 09-08-1873] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
868 Til Syltning
anbefales et stort Udvalg af
raa & raffinerede Sukkere
til Nutidens billigste Priser.
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
869 Tilkjøbs for billig Priis
kan erholdes a) Stedet No. 351 [Dynkarken 7, matr. nr. 69] ved Mindet, som forhen har tilhørt Skibsbygmester Kjellerup, og b) 5 2/7 Tde Land geometrisk Maal paa Aarhuus Byes Mark, naar man snarest muligt henvender sig til Procurator Dahl, eller til Eierinden Vagtmester Frederiksmoses Enke [efter Vagtmester ved Prinds Ferdinands lette Dragoner Jacob Frederiksmose], boende paa Grønnegade i Aarhuus. 
Malling, Niels (I7)
 
870 Tilleie
udenfor Aarhuus Frederiksport [Marselisborg, matr. nr. 5] kan erholdesr 6 Skpr. Land [4.137 m2] og et Stykke Eng, hvorpaa der aarlig avles 2 a 3 Læs Hø.
[RN9002] A. Malling

[1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
871 Tilleie
udenfor Aarhuus Frederiksport [Marselisborg, matr. nr. 5] kan erholdesr 6 Skpr. Land [4.137 m2] og et Stykke Eng, hvorpaa der aarlig avles 2 a 3 Læs Hø.
[RN9002] A. Malling

[1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
872 To Arbeidere søge stadigt [fast] Arbeide ved
Hvadsomhelst. Anvises fra [RN9034] Mallings Boutik paa
Mindegade [Dynkarken 39-41]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
873 Torben Aastrup, 30-03-2013:

[En undersøgelse af begravelsesprotokollerne m.m. i Begravelsesvæsenets arkiv dokumenterer, at Malling-slægtens gravsted på Søndre Kirkegård var litra a13, som lå umiddelbart nord for Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus nu indkørslen til medarbejderparkeringspladsen på sydsiden af Rådhuset. På hans gravsted blev efterfølgende opsat en gravsten med teksten: R. Mallings Familiegravsted. Stenen eksisterer fortsat i Rådhusparken, hvor den i forbindelse med opførelsen af Rådhuset og nedlæggelse af kirkegården blev flyttet fra placeringen ved Frederiks Allé over for Ridehuset (foto af 07-1938) til skellet mod Banegårdsgade (foto 19-06-2013)].

Aarhuus Stiftstidende 27-07-1826:


De Herrer, baade uden- og indenbyes, der uindbudne beviste min salige [RN9001] Mand den sidste Ære ved at ledsage ham til sin Bisættelse i Domkirken den 24. Juli [24-07-1826], saavelsom ogsaa dem der paa anden Maade bidrage til at forskiønne samme, hvilket i hiin Stund var mig en Trøst og i Fremtiden vil være mig en behagelig Erindring, kan jeg ei undlade herved at aflægge min skyldigste Tak, paa egne og [RN9007, RN9002] Børns Vegne.
Aarhuus, den 25de Juli 1826 [25-07-1826]
[RN9022] C.M. Malling fød Kaarsberg

Sejrs Sedler jf. Aarhuus Stiftstidende 28-07-1826:

(Indsendt)
Ja ædle [RN9001] Malling, Dit Minde gjemmes
Saalænge Aarhuus staaer, fra Mand til Mand,
Thi aldrig kan Dit sjeldne Værd forglemmes,
Det svinder ei for Tidens hvasse Tand.
M.

Sejrs Sedler jf. Den gamle Bys Årbog, 1952, #113:

Skibet "Enighed" i Aarhus Domkirke var ved [RN9001] Rasmus Mallings Begravelse i 1826 dekoreret med sort flor, og paa et af Flagene læstes: "Hæld den, som kom i Fredens Havn". Kisten stod under Skibet.

For hundrede Aar siden. 5 Silhuetter. Ved H. Sejerholt. Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift. #79:

"Hver Klasse snakkede mest om sine egne, og Klassedelingen var stærk."

"Ved enhver Lejlighed blev Rangfølgen nøje overholdt."

"Som i Livet saa i Døden. Naar de af Bedemanden indbudte Personer efter Sørgehøjtiden i Hjemmet skulde ud til Kisten og Vognen, opraabte Bedemanden dem efter forud omhyggelig affattet Liste Navn for Navn og placerede dem efter Rang og Stand nærmere eller fjærnere ved Dagens Midtpunkt, den blomstersmykkede Kiste. Bagerst kom de ikke indbudte. Saaledes bragtes Hans Raae, Rasmus Malling [RN9001] og de andre gamle Borgere til deres Grav."

Brev 30-03-1921 fra RN9040 Mathilde Ernestine Malling om tilplantningen af familiegravstedet på Søndre Kirkegård:
Kilde: Begravelsesvæsenet i Aarhus

"Frederikkesminde fra Ebeltoft
30-3-1921 [30-03-1921]

Kirkegårds Kontoret [hun skriver med å]
På den gamle Kirkegård [Søndre Kirkegård] ved siden af
Materialhuset [Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus] findes
vore Familiegravsted (Rasmus Malling) [RN9001, litra A13]
På det ønsker jeg plantet nogle Bregner langs Muren
[kirkegårdsmuren ud til Frederiks Allé], samt en 4 á 6 Roser
foran Bregnerne, dersom Rabatten er bred nok, hvad jeg ikke
tror den er, i så Tilfælde kun Bregner.
På de to Grave nærmest Muren [formodentlig Rasmus' grav],
hvor der ingen hvid Tavle [gravsten] findes, vil jeg gerne have
plantet 2 hvide Snedronninger (Frau Karl Druschki).
Kan der plantes Roser foran Bregnerne, ønsker jeg Madame
Caroline Testous.
De bedes oplyse mig om, hvad der kan plantes og hvormeget
Beplantningen vil koste.

Med megen Agtelse

Frk. Malling [RN9040]
Frederikkesminde Ebeltoft"


Om Snedronningen: "I flere generationer var' Frau Karl
Druschki' den mest populære, hvide rose. 'Frau Karl
Druschki' har en meget kraftig vækst med tykke grene og en
højde på op til to meter. Bladene er grove og angribes ofte af
meldug. Blomsten er stor og velformet, ren hvid med
lysegrønt skær ved basis og af og til med lys rosa midte. Kan
anvendes i større busketter, hvor planter i god vækst kan
danne sammenhængende krat. Opstået ved krydsning af
'Merveille de Lyon' x 'Mme Caroline Testout' hos P. Lambert i
Tyskland 1901. Mest kendt under navnet Snedronningen."

"Om Madame Caroline Testous: "En af de først kendte
tehybrider, som har bevaret sin popularitet helt op til vore
dage. Planten er ikke særlig kraftig. Den bliver 50-70 cm høj
og har matgrønne blade. Blomsterne er fyldte og næsten
kuglerunde, farven skinnende mørkrosa. Duften er meget
stærk og fin. Sorten kan anvendes som højstammede, ligesom
den klatrende form er værd at plante. Denne sælges under
navnet 'Climbing Mme Caroline Testout'. Forældrene er 'Mme
de Tartas' x 'Lady Mary Fitzwilli-am', og forædlingen er
foretaget af J. Pernet- Ducher i Frankrig i 1890."
Kilde: http://www.haveabc.dk

Brev af 02-05-1919 fra oldebarnet RN9069 Mathilde og ægtefællen RN9239 Rudolph om vedligeholdelsen af familiegravstedet på Søndre Kirkegård. Regningen for betalingen skal fremsendes til parrets sagførerfirma Ved Stranden 4, København K.
Kilde: Århus Kommune, Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Løbenummer: 56, Erhvervsarkivet

28-09-1936 noterer Begravelsesvæsenet, at gravstedet efter aftale med Frk. Malling [RN9040] skal indmåles [afsættes på kort].

Den 04-02-1937 sender Begravelsesvæsenet et brev til Frk. Malling [RN9040] om sløjfning af gravstedet litra a13, Købmand Malling. Gravstedet skal indmåles og monumentet bevares. Frk. Malling melder tilbage, at gravstedet ikke så gerne må sløjfes før i maj måned 1937.

Kilde: Begravelsesvæsenet, Materiale vedr. nedlægning af Søndre Kirkegård, Erhvervsarkivet 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
874 Udmærkede store Kakkelovnskul
kunne faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
875 Udvalget til Afhjælpning af den ved Arbejdsløsheden fremkaldte Nød.
Siden vi begyndte vor Virksomhed, have vi uddelt i Penge, hvoraf størte Delen til Julen og til Huslejehjælp... Stenkul .., Brød..., Kartofler..., saltet Flæsk...
I alt er der uddelt for 6.632,49 kr.
Vi blive saaledes desværre snart nødsagede til at indskærnke den Virksomhed vi ved vore Medborgeres store Godhed have været i Stand til at udfolde, hvis vi ikke faa flere Midler, og da vi nødig gribe til en 10 Øre Subskription og endnu mindre til den paatænkte Basar, saa rette vi herved en fornyet Opfordring til vore Medborgere om at komme os til Hjælp, saalede at vi kunne havde den Glæde at fortsætte vor Virksomhed i det Mindste i denne og næste Maaned.
Enhver af Undertegnede modtager Bidrag, og navnlig medundertegnede Hans Broge, som er Komiteens Kasserer.
Aarhus, den 14. Februar 1878 [14-02-1878]

blandt andre
Købmand Hans Broge, Mindegade
[RN9004] Gartner R. Malling, Frederiksbjerg
Schmidten, Borgmester, Mejlgade 
Malling, Rasmus (I4)
 
876 Urtekramhandel J.G. Malling Urtekramhandel

Løverdagen den 5. Juli [05-07-1873] aabner jeg en velassorteret Urtekramhandel paa Hjørnet af Nørregade og Nørrebro, som anbefaler sig med
raa & raffinerede Sukkere,
Vine & Spirituosa,
Cigarer & Tobakker

i et æret Publikums velvillige Erindring.

[RN9006] Ærbødigst J.G. Malling

[Annonceringen gentages i mere eller mindre samme udgave 04-07-1873, 05-07-1873 og i Jyllands Posten: 08-07-1873, 10-07-1873 og 12-07-1873 ]

[RN9006] J. G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
877 Valset
Rug og Havre
i friske og sunde Varer faaes hos
[RN9006] J.G. Malling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
878 " Han led stor Skade ved Opbringelsen af Skibe i den store nordiske Krig og indgav til den danske
Regering i 1714 en Regning paa den Skade, han havde lidt. Skibet >Domkirken, som var et af Aarhus' største, blev opbragt paa en Reise fra Trondheim i 1710; det tilhørte [RN9309] Oluf Sørensen og 4 andre. Tabet af det alene opgjordes til 8.099 Daler, nemlig Ladning 5.292 Daler, Skibet takseret til 2000 Daler, Fragtgods, rede Penge og Skibsfolkenes Ejendele 807 Daler."
 
Sørensen, Oluf (I309)
 
879 " Holger Rosenkrands til Rosenholm skøder til Jens Nielsen Mørke og [RN9344] Jens Christensen, Borgere og Indvaanere i Aarhus, det Hus med Have, Jord og Ejendom, som Mette Ommestrups nu paaboer, beliggende paa den søndre Side ved Mindet [Mindegade?], næst op til Hans Grønbecks og strækkende sig i Øster til Adelvejen [Frederiksgade] og paa den søndre Side til den Vej, der gaar op til "Sieldkiær" (1662: Søelkier, 1712: Selkiær), eller med andre Ord det Areal, som strækker sig langs Mindegades vestre Side [søndre?] om Hjørnet og omtrent til det Sted, hvor Sønder Allé nu ligger, og som i "Matricul paa Aarhuus af 1661" er betegnet: "Ved Mindet: Søren Mørches øde eie 100, og [RN9344] Christen Basballes hauge - 60."" Christensen, Jens (I344)
 
880 "1637 lod rådmand [RN9344] Jens Christensen og [RN9329] Anders Lydichsen opføre, et †kapel (jfr. †bygningstavle p. 1335) [på Sankt Oluf Kirkegård] og fik til gengæld rådighed over indtægterne fra begravelser på kirkegården, der fungerede som >en slags assistenskirkegård for domkirken [Aarhus Domkirke]<"

Efter sammenstyrtningen [af kirken] fungerede kirkegården fortsat som gravplads. 1637 forpagtede et par af byens foretagsomme storborgere, [RN9329] Anders Lydichsen (jfr. p. 692) og rådmand [RN9344] Jens Christensen (jfr. p. 1329) den hertil knyttede forretning, og i følge kontrakten af 1. januar nævnte år [01-01-1637] samtykkede bispen og sognepræsten med Olai sognemænd om, >at der må bygges et hus på kirkegården, dog uden alter, hvor Guds børn kan høre ligprædiken, .... eftersom regn og dårligt vejr ofte får folk til at sky at følge liget<

Der rejstes et ti fag langt og fem fag bredt [ca. 15 x 7,5 m], teglhængt bindingsværkshus (jfr. p. 50, fig. 5) [Fig. 5. Prospekt af Århus by set fra nord, efter Resens atlas, ca. 1670 med tydelige angivelse af kapellet og kirkegården], der 1668 udvidedes med fire fag [ca. 6 m] mod øst. En tavle over indgangsdøren forkyndte >A(nn)o 1636 Gud til Ære haver ærlig og Velagte Mand, [RN9344] Jens Christensön Raadmand, og [RN9329] Anders Lÿdrichsön, indvaaner i Aarhuus, ladet dette Capell opbÿgge og bekoste, formodendes at Sogne-Folkene af en Christen Kierlighed efter at vi og vores er ved den Tiimelig Död henkaldet, ville lade holde samme Capel ved magt, betenkende det Som Staar: Hagæi 1 Cap: <(citeres).

Da Lydichsens [RN9325] enke døde 1690, opstod en trætte mellem arvingerne og øvrigheden, hvorefter kirkegårdens indtægter overførtes til domkirken; kapellet blev pyntet op, men snart negligeredes vedligeholdelse."
 
Christensen, Jens (I344)
 
881 "1637 lod rådmand [RN9344] Jens Christensen og [RN9329] Anders Lydichsen opføre, et †kapel (jfr. †bygningstavle p. 1335) [på Sankt Oluf Kirkegård] og fik til gengæld rådighed over indtægterne fra begravelser på kirkegården, der fungerede som >en slags assistenskirkegård for domkirken [Aarhus Domkirke]<"

Efter sammenstyrtningen [af kirken] fungerede kirkegården fortsat som gravplads. 1637 forpagtede et par af byens foretagsomme storborgere, [RN9329] Anders Lydichsen (jfr. p. 692) og rådmand [RN9344] Jens Christensen (jfr. p. 1329) den hertil knyttede forretning, og i følge kontrakten af 1. januar nævnte år [01-01-1637] samtykkede bispen og sognepræsten med Olai sognemænd om, >at der må bygges et hus på kirkegården, dog uden alter, hvor Guds børn kan høre ligprædiken, .... eftersom regn og dårligt vejr ofte får folk til at sky at følge liget<

Der rejstes et ti fag langt og fem fag bredt [ca. 15 x 7,5 m], teglhængt bindingsværkshus (jfr. p. 50, fig. 5) [Fig. 5. Prospekt af Århus by set fra nord, efter Resens atlas, ca. 1670 med tydelige angivelse af kapellet og kirkegården], der 1668 udvidedes med fire fag [ca. 6 m] mod øst. En tavle over indgangsdøren forkyndte >A(nn)o 1636 Gud til Ære haver ærlig og Velagte Mand, [RN9344] Jens Christensön Raadmand, og [RN9329] Anders Lÿdrichsön, indvaaner i Aarhuus, ladet dette Capell opbÿgge og bekoste, formodendes at Sogne-Folkene af en Christen Kierlighed efter at vi og vores er ved den Tiimelig Död henkaldet, ville lade holde samme Capel ved magt, betenkende det Som Staar: Hagæi 1 Cap: <(citeres).

Da Lydichsens [RN9325] enke døde 1690, opstod en trætte mellem arvingerne og øvrigheden, hvorefter kirkegårdens indtægter overførtes til domkirken; kapellet blev pyntet op, men snart negligeredes vedligeholdelse."
 
Lydichsen, Anders (I329)
 
882 "Chokolade
udarbeidet til den fuldkomneste Fiinhed i P.Chr. Deichmanns Fabrications-Handels-Damp-Chokolade-Fabrik Elisabetsminde ved Kjøbenhavn.
... bl.a. [RN9007] N. Malling
Det bemærkes, at Chokoladen fabrikeres ved Paavirkning af en Dampmaskine til 6 Hestes Kraft, i dobbelt tillukkede og ved Damp opvarmede Kander, i et dertil indrettet Værelse der er afsondret fra Dampmaskinens Locale; at der paa det omhyggeligste sørges for at Ingredientserne ere af bedste Sort og staae i et passende Forhold til hverandre, samt at Fabriatet i enher Henseende er smagfuld udstyret."
 
Malling, Niels (I7)
 
883 "A propos, Uniformer, saa var man i Fyrrerne over hele Landet, altsaa ogsaa i Aarhus, uniformsbegeistret. Uniformerede vare misundte af de ikke Uniformerede, og almindeligvis kunde man ogsaa opnaa den Lykke at bliver uniformeret, om ikke paa anden Maade, saa ved at træde ind i [RN9007] Borgervæbningen." Malling, Niels (I7)
 
884 "Aarhus Bys gamle Borgerskabsprotokol for Aaret 1580: >Clemen Jensen svor Eed, gaf'' ingen
borgerskab, thi hans Fader var borger<. Meningen er den, at Clemen Jensen i 1580 svor Borgered og blev derved Borger i Aarhus, men da hans Fader var Borger, skulde han intet betale herfor."
 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
885 "Aarhus Bys gamle Borgerskabsprotokol for Aaret 1580: >[RN9322] Clemen Jensen svor Eed, gaf'' ingen borgerskab, thi hans [RN9555] Fader var borger<. Meningen er den, at Clemen Jensen i 1580 svor Borgered og blev derved Borger i Aarhus, men da hans Fader var Borger, skulde han intet betale herfor." Smagbier, Jens, far til Clemen Jensen (I555)
 
886 "Alene på [RN9078] købmand og vinhandler Peder Kaarsbergs gangklæder kan man se, at han hørte til byens spidser. Hans tøj var nyt og han havde ingen kjol'er i de gammeldags farver, og blåt tøj havde han kun i sin kontorkjol. Han har været en af dem, der lod de farver klinge igennem, som landadelen også brugte, og hvis omgang han utvivlsomt dyrkede. Hans fornemste antræk var en rød klædeskjol med blåt taftfoer og do. silkevest.

Han havde også en "fiolet" klædeskjol og vest og et grønt sæt med flos, en rød kjol havde sort manskiettes-vest, mens der til en grøn stoffeskjol hørte silkevest."

"Købmand Kaarsberg var den rigeste af mændene i denne periode [forfatterens bedømmelse] og eligeret borger. Hans hatte var med guldtresser og i futteral, den nye er vurderet til 4 Rdl. og den gamle til 2 Rdl." [den almindelige værdi var under 1 Mark].

"Tresser svarer i fagsproget til galoner eller bånd vævet af metaltråde. At såvel Kaarsbergs som købmand Jørgensens hat med sølvkrampe og "cordon" har været trekantede må man gå ud fra."

Om den trekantede hat skrives, at "den lidt fladpuldede hat med den ret store skygge, som var presset op i tre skarpe folder, langt bedre passede til de store allongeparykker i første del af århundredet. Da parykkerne blev mindre, fulgte hattene naturligt efter, men stadig med den opsmækkede skygge i tre knæk, så de virkede trekantede."

"Nu omtales nathat kun hos podemesteren og bedemanden. Derimod havde købmand Kaarsberg 16 natkapper. Det har været linnede huer ligesom nathattene og anvendt til natbrug, da de står opført sammen med hans natskjorter. Mange af de øvrige huer kan derimod godt være brugt såvel om dagen som om natten."

"De store parykkers tid var forbi, flere klarede sig med et par vandrette sidebukler over ørerne samt pisk i nakken, samlet med sløjfe eller hårpung."

"I anden halvdel af 1700'årene var halskraven stadig et kravebryst, der dækkede foran, hvis trøjen, vesten eller måske brystdugen var uknappet foroven inden for kjol'en. Forsiden kunne være rynket til en kant ved halsen, og den kunne have det, som blev kendt under navnet kalvekrøs. Dette vil sige to lodrette bølgende flæser, enten siddende i skjortens slids eller i kravebrystet, som jo skulle dække en mere ordinær skjorte eller bruges alene."

"I skifterne hedder det snart ærmer, snart halværmer, men det betegner blot løse ærmer, der i begyndelsen af denne periode endnu havde temmelig store flæser ved håndledet, de ændrede sig senere til mindre strimler - manchetter - der sås som en smal bølget kant neden for kjol'ærmerne."

"Købmand Kaarsberg havde seks kraver med seks par udtungede manchetter, endvidere tolv kraver med tolv par ærmer uden manchetter. Til den høje vurdering har stofferne været fine, og der har været kælet betydeligt for syningen."

Af skiftet fremgår det også, at Kaarsberg havde to sølvkårder og tre hirschfængere. 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
887 "annammet aff Christen Basballe for it stoelstade till sin hustrue [RN9343] Lisbet Petersdatter udj de lange Quindstole Nr. 17 pend iij Dl" Basballe, Lisbeth Pedersdatter (I343)
 
888 "at besigtige Kgl. Mai. Magasinhus ved Mindet [Mindegade 4, matr. nr. 97]".
1) Muren paa den søndre Side paa Kvisten revnet fra øverst til nederst. 2) Alle Vinduer, som er 4 paa samme Kvist, er øde og ude, og de Vindueskarme som findes, forraadnet og udygtige (ubrugelige). 3) Renderne paa begge Sider af samme Kvist behøver Reparation.
 
Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
889 "Basballernes Købstadsgods i Aarhus var samlet paa hans Haand. Hans Ejendomme laa spredt i
alle Byens Gader, og i alle dens Kroge fandtes Boder, Haver og øde Pladser, der ejedes af [RN9342] Christen Basballe."
 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
890 "Bekjendtgørelser.
At det har behaget Gud Fredagen den 7de Juli om Eftermiddagen Kl. 3 [07-07-1826 kl. 15] at bortkalde fra dette Liv vor inderlig elskede Fader, [RN9049] forhenværende Færgeløbskasserer, Andreas Kaarsberg i Aarhuuus, i hans Alders 78 Aar, bekjendtgjøres fraværende Slægt og Venner paa Søskendes og egne Vegne.
Hjortshøj Præstegrd., den 8de Juli 1826. [08-07-1826]
J.D. Kaarsberg." [RN9058]

[kilde: Aarhuus Stiftstidende 11-07-1826] 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
891 "Borgmestergården blev bygget i 1597 af Raadmand Niels Christensen og hans Hustru Zitzil Persdotter. Den lå med sine 16 Fag lange Hovedfacade mod Lilletorv, medens den ene af de to Sidefløje vendte ud mod Immervad".
Den blev revet ned og flyttet til Landsudstillingen i Aarhus i 1909, for igen at blive revet ned og genopført i 1914 i Den Gamle By i det tidligere Haveselskabs Have, nu Botanisk Have. 
Frausing, Poul (I225)
 
892 "Da Interessenterne udi den af [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus 1778 anlagde Tobaks-Fabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?] har bragt i Erfaring, at der under Fabriquens Stempel er solgt frabemældte Aarhuus i Detail-Handel Carduus Tobak, som hverken er fabriqueret, eller kommet fra denne Fabrique, hvilken tobak er baade slet af Bonitet og ulovlig Vægt, finde de sig beføiede, sligt at bekiendtgiøre, med allerskyldigest Anmodning, at om nogen hist eller her skulde have kiøbt, og endnu have noget af dette forfalskede Tobak, de da ville beviise Interessentskabet den godhed, og for deres Regning sende det til Fabriquen, da deres Navne skal blive fortiede.

Aarhuus den 18. Februar 1780 [18-02-1780]
[RN9049] A. Kaarsberg og Interessenter."
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
893 "Den 4. Februar 1636 [05-02-1636] er der Møde i Aarhus Byting angaaende følgende Sag: Jens Uldriksen var skyldig til Hans Skrams [ejer af Sjelle Skovgård 1621-1630] Børn 120 Dl., hvilke velb. Hr. Jørgen Høg til Hammergaard, der, som det synes, boede paa Sjelleskovgaard [Sjelle Skovgaard efter 1768 Wedelslund], skulde modtage.
I Selskab med Byfoged Peder Christophersen drog han [Jens Uldriksen?] til Sjelleskovgaard og tilbød Hr. Jørgen Høg Pengene med Afdrag af 33 Daler, som denne [Høg] var ham [Uldriksen] skyldig, men han [Uldriksen] blev saa slet modtaget, at han tillige med [RN9331] Byfogden over Hals og Hoved maatte flygte til sin Vogn, som holdt uden for Porten, begge efterladende deres Værger, hvilke efter Vognmandens Vidne en af Sjelleskovgaards Bønder og Tjenere kom med og bragte dem ved Vognen.
Peder Christoffersen afsagde flere gange domme på Aarhus Byting, som findes i den bevarede tingbog for tiden 1636-1638."
 
Christoffersen, Peder (I331)
 
894 "Den ved siden af Trods Katholm [Mindegade 4, matr. nr. 97], altså nuværende nr. 6 [matr. nr. 96], ejedes i det 18. århundrede af en Basballe, fra hvem den gik over til Jens Thomasen Sabore (død 1807); senere havde [RN9002] købmand Andreas Malling den. Han ejede en overgang også Jægergården [Viby Sogn], hvor han boede en tid, men så blev han ked af at bo "så langt uden for byen" og flyttede tilbage til Mindegade". Malling, Andreas (I2)
 
895 "Der maa have været et grueligt Arbeide at losse Thetis. De stinkende Tønder trilledes ud til Trankogeriet paa Grønland, ude ved det gamle Ridehus." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
896 "Der synes ikke at have været nogen bebyggelse uden for Trods Katholm [Mindegade 4, matr. nr. 97] før 1634, da der vistnok for første gang blev bygget bro over åen på dette sted, nemlig Mindebroen, i hvert fald tales der om hugst af stort tømmer i Riis Skov til "den nye bro ved Mindet". Først derefter voksede en ny bydel op syd for Mindet, oprindelig kaldet "over broen", senere betegnet også som Dynkarken og til sidst opfattet som to dele: "ved Mindet over broen" og Dynkarken, svarende til henholdsvis det nuværende Mindegade og Dynkarken". Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
897 "Der var noget Lidenskabsløst over dette Complex af Hedebønder og Hedestude (vesterfra), som virkede beroligende i Modsætning til de flotte Hadsherredsbønder, der i strygende Fart med deres prægtige Heste svingede ind i Kjøbmandens Gaard og strax bleve tracterede med Caffe og Snaps."
[Hads herred lå syd for Aarhus, og der vel især var kunder herfra, som kom i Mallings købmandsgård.] 
Malling, Niels (I7)
 
898 "Det ti fag lange bindingsværkshus med gennemgående gavlkvist præsenterer sig særdeles markant i gadebilledet. I den murede og tjærede kældersokkel ses adskillige svære kampesten. Over den profilhøvlede bræddegesims ses et gammelt, men smukt tegltag. Den tre fag brede gavlkvist har gavltrekant til gaden, men valmtag til gårdsiden. Vinduerne er af flagtype med sprosser, og i den smukke revleport er indskåret en dør med anslagslister. Inde i portrummet ses husets meget smukke og velbevarede hoveddør med skæringer omtrent som i Nørreport nr. 20 >Arkitekt-skolen<. Huset tilhører en type, som tidligere var ret almindelig i vore købstæder." Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
899 "Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"

"sal. [RN9342] Christen Basballes Enke [RN9351] Inger Hieronymusdatter og Arvinger haver lagt til det Stykke Jord, som efter den sal. Mands Testamente angaaende de til fattige Enker givne 4 Boder (406) til det Reparation og Vedligeholdelse, hvilken Jord og Penge forbliver hos den sal. Mands og siden ældste Arving, 50 Dlr." 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
900 "Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"

Bager Jens Lauritsen overtager ejendommen i 1685. 
Basballe, Jens Christensen (I339)
 
901 "Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"

Ejendommen optræder i skiftet 12-06-1696 efter broderen [RN9414] Hans Jensen Winthers 2. hustru [RN9413] Maren Michelsdatter Malling. 
Winther, Jens Sørensen (I466)
 
902 "Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"

Ejendommen optræder i skiftet 12-06-1696 efter hans 2. hustru [RN9413] Maren Michelsdatter Malling. Ligeledes omtales 7 små boder bag Klosteret, antagelig l.nr. 410 og 411. 
Winther, Hans Jensen (I414)
 
903 "Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"

Ejendommen optræder i skiftet 12-06-1696 efter [RN9413] Maren Michelsdatter Malling. Ligeledes omtales 7 små boder bag Klosteret, antagelig l.nr. 410 og 411. 
Malling, Maren Mikkelsdatter (I413)
 
904 "Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"

I skiftet 12-06-1696 efter [RN9413] Maren Michelsdatter Malling omtales 7 små boder bag Klosteret, antagelig l.nr. 410 og 411. 
Winther, Hans Jensen (I414)
 
905 "Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737"

Skipper Peder Rasmussen overtager stedet i 1685. 
Clemensdatter, Maren (I325)
 
906 "Disse ejendomme (l.nr. 406-412) må have ligget mellem Grønnegade og den gamle klostermur og synes forsvundne inden 1737" Basballe, Jens Christensen (I339)
 
907 "Dødsfald: Den 26. hujus [26-07-1774] i Aarhuus [RN9078] Kiøebmand samt Kiøbenhavns og Hamborg Agende Post Vært, saa og Borger-Capitain Sr. Peder Kaarsberg, 54 Aar"Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
908 "Efter Kgl. Mai.s Proviantforvalter [RN9518] Christen Wegerslevs Begiæring . . . vandt de (Synsmændene), at de var paa Kgl. Mai. Magasinhus her i Byen [Mindegade 4, matr. nr. 97], og befandt de, at en stor Kiælderdør til Gaden paa samme Hus var ganske af Hængslerne og ingen Kroge udi, tilmed et stort Hul over samme Dør, som et Menneske kunde indkrybe, som Commissarius \emdash Landkommissair Thomas Friis residerede her samme Sted \emdash havde fuldt liggendes med Kiød og andet. I samme Kiælder var en liden Trappe op i Muren til det underste Kornloft, hvor denne blev forevist. Til samme Trappe af Kornloften en liden Dør, som havde været tilspigret med syv fuldkomne Spiger og nu var opslaget og opbrudt. Og foreviste [RN9518] Christen Wegerslev dennem paa det underste Kornloft, som Trapdøren Trods Katholm var opbrudt til, en Dynge med Rug, hvor dennem syntes at kunde være aftagen ungefær 5 eller 6 Tdr. Rug" Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
909 "Efter nogle Dages Sygdom behagede det Gud den 16. dennes [16-03-1805] at bortkalde fra dette Liv min uforglemmelige Mand [RN9166] Christen Müller til et uopretteligt Tab for mig og vor [RN9172] eeneste Datter. Han var ikke allene mig en trofast Ægtefælle og hende en kjærlig og omhyggelig Fader, men han fortiente Fader-Navnet og Fader-Kjerlighed ogsaa af de Børn [hendes børn af 1. ægteskab], han havde staaet i Faders Sted. Derfor sørge vi nu lige med hinanden, og finde en Lise i, at vi vide, at vore Venner sørge med os over denne Godes Bortgang.

Aarhuus, d. 20. Marts i 1805 [20-03-1805]

[RN9089] Jacobine, fød Kaarsberg,
sal. Müller"

[Aarhuus Stiftstidende 20-03-1805] 
Müller, Christian Steen (I166)
 
910 "En for sig selv udflyttet fæste Gaard, ved Randers Kanten, hvortil er en god Avl, og Jorden besaaed med p.p. 60 Tdr. Korn, kan paa sædvanlig Maade faaes i Fæste. Anviisning faaes hos And. Kaarsberg i Aarhus"Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
911 "formedelst med behæftede Hoved Svimmelser kan ei komme paa Raadstuen, eller ud af mit Huus uden befrygtende Livs Fare", skriver han samtidig til Raadet." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
912 "Fraværende Familie og Venner maa jeg herved sørgeligst tilkiendgive, at det i Dag [04-08-1806] har behaget den algode Gud ved en roelig og stille Død at bortkalde min i Livet elskede og dyrebare Kone, [RN9013] Magrete Pedersdatter fød Kaarsberg, i sit Alders 57 Aar, efter 12 Aars kierlig Ægteskab, fra mig og hendes efterladte Børn. Hvo som kiendte hendes Værd veed hvad jeg og de har tabt i hende, frabedende mig al skrivtlig Condolence, der kun vil forøge min billige Sorg. Paa egne og Børns Vegne.
Aarhuus, d. 4 Aug. 1806 [04-08-1806]. [RN9001] R. Malling"
[kilde: Aarhuus Stiftstidende 06-08-1806] 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
913 "Fredagen den 25de Julii førstkommende [25-07-1794] bliver i Aarhuus i den Gaard uden Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] hvor det [RN9049] Kaarsbergske Fabrike forhen blev dreven, ved offentlig Auction bortsolgt, en Deel Tobaksfabriksredskaber og andre Vare, saasom; Tobakspresser, Skiærværker, Skiærbænker, Snusknive, forskiællige Vægter og Bismere, Stempler, Former, Borde, Fustager, Kasser, Kobberkiedler, Jern Kakelovne og andet; nogle Tobaksblade og Sauce-Ingredienser, noget Cardus Tobak samt Snus Tobak i Bouttellier item en Deel Fiæl og andre Tømmer Materialier som tildeels har været i Brug, noget gammelt Jern og nogle Muursteen m.m. som falder for vidtløftig her at anføre, men af de trykte Cataloger der er at faae til Eftersyn hos (S.T.) Hr. Bertel Bruun junior i Fridericia, Hr. Raadmand Kruuse i Horsens, Hr. Peder Abel i Randers, Hr. Anders Herskind i Aalborg, [RN9263] Hr. Peder Herskind i Aarhuus og [RN9049?] Peder Kaarsgaard [Peter Laurentin Peder Kaarsgaard Forligelses Commissairer?] ibidem, nærmere kan erfares.
Aarhuus den 8de Julii 1794 [08-07-1794]". 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
914 "Fru Malling har solgt sin i nærheden af Sukkerhuset [Brammersgade 37, M.P. Bruun] smukt beliggende Toft til Ingenieurcapt. Dalgas for 4.000 Rdr. Kjøberen agter i Sommer at bygge sig en Bolig sammesteds." Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
915 "Gaarden bestaaende af 47 Fags 2 Etagier med Biebygning og Halv Tage. Først Gade Huuset Bestaaende af 10 Fagh med Port Rum og Kielder under, 2de Loft Høy, Siide Huuset næst til Lars Kielderup [nabo mod vest] 21 Fagh, Baghuset 16 Fagh 2 Loft Høy, Fabrique i Baggaarden 9 Fagh 1 Loft Høy. Et halv Tag i Baggaarden til Kalkhuus, et andet Fiel-halvtag i Baggaarden, med Vedhammer i Forgaarden, tilsammen Summa 1.344 Rdl. Nok derude Haugen og een Fisker Dam Beliggende ved Gaarden."

Herefter oplistes over 14 sider i to spalter indbo med møbler, sengetøj og gangtøj samt husgeråd til en stor husholdning. Klæder og våben.

Desuden værktøj, redskaber, tønder, vægte m.m. En 2 etagers kakkelovn med kobberdør, tude og 8 messingknapper i dagligstuen og en 3 etagers kakkelovn i kammeret ved havestuen.

I Fabrik Huset oplag af Rødt og Okkergult, tjære, en kariol og en ny grønmalet postvogn.

Trods 3 auktioner var det ikke lykkedes at sælge gården, hvorfor der ville blive afholdt en fjerde auktion den 22-12-1774. 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
916 "Güldencrone havde som regel valgt ikke selv at foretage udskibning af landbrugsprodukterne fra godserne, men afsatte dem i stedet til storkøbmænd i Århus. Det var fremtrædende borgere som [RN9263?] Peder og [RN9552?] Michel Herskind, Christoffer Becker, ]ens Most, Philip Hartvig Rhe, Mussmann & Schwedler, H. Meulengrath og sidst, men ikke mindst [RN9001] Rasmus Malling". Herschind, Michel Pedersen (I552)
 
917 "Güldencrone havde som regel valgt ikke selv at foretage udskibning af landbrugsprodukterne fra godserne, men afsatte dem i stedet til storkøbmænd i Århus. Det var fremtrædende borgere som [RN9263?] Peder og [RN9552?] Michel Herskind, Christoffer Becker, ]ens Most, Philip Hartvig Rhe, Mussmann & Schwedler, H. Meulengrath og sidst, men ikke mindst [RN9001] Rasmus Malling". Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
918 "Güldencrone havde som regel valgt ikke selv at foretage udskibning af landbrugsprodukterne fra godserne, men afsatte dem i stedet til storkøbmænd i Århus. Det var fremtrædende borgere som [RN9263?] Peder og [RN9552?] Michel Herskind, Christoffer Becker, ]ens Most, Philip Hartvig Rhe, Mussmann & Schwedler, H. Meulengrath og sidst, men ikke mindst [RN9001] Rasmus Malling". Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
919 "haffuer en Ringe brug med vintanpperie" Basballe, Jens Jensen (I505)
 
920 "Han foretrak at lade sine Varer raadne i Pakhusene, for at ingen andre skulde nyde Fordel af de efter Krigen svigtende Konjunkturer, og endnu i 1741 havde han et anseligt Forraad af Kramvarer i Behold. Stiftamtmanden blev beordret til at undersøge, hvad Beskaffenhed det havde dermed...
Ingen vilde bo i hans mange Gaarde og Huse, fordi han skruede Lejen for højt op, og sine Skyldnere behandlede han efter Lovbogens strenghed og med største Ubarmhjertighed. Der kan næppe være Tvivl om, at han var bleven sindssyg. "
 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
921 "Han havde Anlæg for at bruge Penge, men da [RN9337] Faderen ikke vilde lukop for Pengesækkene, kom han i Aagerkarles Vold, og disse lod ham arrestere "for een liden og Ringe Debet" [gæld]. I ''Aktstykker vedk. Staden og Stiftet Aarhus" III (1846), S.290 ff., er trykt 3 Skrivelser [10-04-1741 #290 ff. , 07-1741 #300 ff. og 01-09-1741 #306 ff.] angaaende hans Forhold, deribl. en Redegørelse fra hans egen Haand, hvoraf fremgaar, at hans Ulykke mere skyldtes Faderens Gærrighed end Sønnens Letsindighed."

Han kom omsider ud af fængslet og drog til Aarhus, hvor han levede i stor nød.
 
Basballe, Jens Christian (I356)
 
922 "han og hans Hustru for Livstid fik kgl.Tilladelse til at fæste Ningherreds Brohavre, d. v. s. den Afgift af Havre til Broen over Vadestedet ved Emmervad [Immervad] , som det iflg. Jydske Lov paahvilede Herredet at udrede, da Vejen over Emmervad var en kgl. Hærveje).
Efter Sidsel Clementins Død ansøger Aarhus Magistrat paa Byens Vegne om at nyde denne
Brohavres). Andragendet blev bevilget."
 
Hutfeld, Jesper Nielsen (I398)
 
923 "Han svarer han af "Eye og medel" 80 Rdl., og var i mere end een Menneskealder Byens rigeste Mand." Basballe, Christen Jensen (I342)
 
924 "Han var en dygtig Handelsmand, men vindesyg og trættekær. I Raadet var han myndig og egenmægtig i sine Handlinger og laa stadie i Processer." Basballe, Jens Christensen (I339)
 
925 "Han var pengeudlåner i stor stil, og i sine sidste leveår havde han nok at gøre med forvaltningen af sine penge, der for størsteparten vedkommende var anbragt i obligaioner og med pant i landejendomme og købstadsgods. Han havde derfor for længst afstået handelen til sine eneste søn [RN9337], som fra sin tidlige ungdom af havde deltaget i faderens vidtforgrenede virksomhed." Basballe, Jens Christensen (I339)
 
926 "Hans vinstue blev ofte nævnt i forbindelse med tyverier og uorden, og han deltog selv gerne i slagsmål. Han var i det hele taget en stridbar person, og var blandt andet oppe at toppes med byens apoteker om salg af krydderier." Basballe, Jens Jensen (I505)
 
927 "hun blev i alle Tilfælde gift i 1832 [20-10-1830] med [RN9007] Købmand Niels Malling (i Dynkarken), der var ældre og Enkemand [han var ugift ved ægteskabet med Cathrine]. Hun følte sig ikke lykkelig og døde allerede det følgende Aar den 26. Sept. [26-09-1833] af Brystsyge [sygdom i brystet nu lungetuberkulose]"Familie F4
 
928 "Hun mødte paa Tinget efter [RN9331] hans Død >och da Kaste Nøgelen fra sig Och da Affsagde Sig fra Arffue och gjeld effter hinndis S. [salig] Hosbund Peder Christophersen"" Frandsdatter, Karen (I477)
 
929 "I Aarhus Domkirkes Kirkebog staar, at Hr. [RN9460] Jes Fæsters Enke [RN9294] Johanne Barbara Hutfeld blev begravet 22. September 1741 [22-09-1741] og en lignende Notits findes i Brabrand Kirkebog for samme Dag. Det kan derfor formodes, at der kun har været Tale om Trolovelse". Familie F125
 
930 "I Christen Basballes sidste Aar opstod der en Ildebrand i hans Gaard paa Immervad Natten imellem 7. og 8. April 1744 [07-04-1744 08-04-1744]. Ilden opstod vist i hans eget Sovekammer, og han tabte fuldstændig Hovedet og maatte med magt bæres ud af huset.
I soveværelset fandtes en kuffert med 5.000 Rdl. i guld, sølv og kobberpenge, hvoraf kun nogle smeltede rester reddedes.
Jorden på brandstedet var fuld af smeltet metal, og om Natten brød senere Folk ind og gravede store Huller i Jorden eller bortførte Grus og Jord for at finde Metallet.
Desuden brændte hans regnskabsbøger og Obligationer.
Fra den Tid af var [RN9337] Christen Basballe ganske sløv og lod alt passe sig selv og forfalde, og vilde ikke leje sine ejendomme ud, fordi han var ængstelig for ikke at faa tilstrækkeligt i Leie."
 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
931 "I Skøde og Panteprotokollen findes det under 15-4-1724 daterede og 20-04-1724 tinglæste Skøde indført. Det hedder heri, at >jeg [RN9519] Elisabeth Merine Pontoppidan, Sal: [RN9518] Christen Wegerslevs, med Laugværge, Peder Laasbye, Borger og Handelsmand udi Aarhus . . . .
afhænder det mig, mine Børn og mine Medarvinger tilhørende Hus her udi Aarhus, beliggende næst op til Skipper Anders Jacobsens Skræders iboende Gaard (nuv. No. 6) [Mindegade 6, matr. nr. 96] med den sydøstre, og med den nordvestre Gavl ud imod Fiskergaden, hvilket foreskrevne grundmurede Hus< . . . . >med det tillagte Gaardsrum< . . . . o. s. v. Her opgives Maalene til Gaardspladsens Afgrænsninger."
 
Pontoppidan, Elisabeth Marine (I519)
 
932 "I skødet 06-12-1678 siges ejendommen at strække sig fra den Rende, som går af Emmervad neder i Åen [Aarhus Å] og op til [Vestergade 1, matr. nr. 392] på den ene Side [en gyde mellem åen og Vestergade] og om Hjørnet hen til [Immervad 4, matr. nr. 390]."

[Ejendommen blev senere hen flyttet til Den Gamle By: Borgmestergården] 
Laasby, Jens Rasmussen (I542)
 
933 "Ifølge Begjæring af Arvingerne og Skifterettens Foranstaltning foretages offentlig Auction over det afg. forhenværende [RN9049] Kasserer Andreas Kaarsbergs Stervboe tilhørende Sted No. 179-181 [det er det gamle husnummer før indførelse af det nye i 1829 jf. folketælllingen 01-02-1801] på Fiskergade:
1ste Gang, Torsdagen den 14de Septbr. 1826, [14-09-1826]
2den dito, dito den 21de dito, [21-09-1826]
3die dito, dito den 28de dito, [28-09-1826]
hver Dags Formiddag Kl. 10. Første og anden Auction afholdes paa Raadstuen men 3die Auction i Stervbostedet der bestaaer af 10 Fag 1 Etage Huus med 3 Fag dobbelt Qvist, et lidet Baghuus, Gaardsrum og fælleds Brønd. Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhus, den 2den Septbr. 1826 [02-09-1826]"
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
934 "Imellem [RN9518] Chr. Wegerslevs gård og nogle boder, der lå ned ad Fiskergade, lå en gyde, der ud til marken var lukket med en låge "med tillukket lås for". I et gærde ved Wegerslevs kålhave var der tre huller, det ene så stort, at "der kan køres igennem"." Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
935 "Jeg agter at indsætte nogle Lemme, og beder Bygnings Commissionen at tage dette i Øjesyn.
Mathilde Malling."


Bygningsinspektøren gør opmærksom på mulige konflikter med Cichoriefabrikken, og ansøgningen synes ikke imødekommet, da der ikke er betalt gebyr. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
936 "Kornhaven strækker sig fra Trods Katholm 52 favne [98 m] langs med Fiskergade helt hen til Fiskergade 64 [matr. nr. 193] og indtog det areal, der i 1951 udgør Fredens Torv og Fredensgade med de på østre side liggende ejendomme helt hen til Sønder Allé. Langs Fiskergade [Fra Fiskergade 94 mod øst, se brandtaksationen 1761] lod Westergaard paa denne Grund opføre en Række 'Boder', smaa Bindingsværkhuse, ialt 24, som han lejede ud til fattige Familier, en ikke ukendt Form for Datidens Pengeanbringelse."

Kornhaven var en toft syd for Trods Katholm også kaldet Polakhaven, et navn der stammer fra dengang, de polske hjælpetropper under krigen 1659 søgte dækning for de svenske skibes angreb på byen.

Navnet Borgmesterhaven stammer fra en tidligere ejer borgmester Jørgen Juel [d. 09-05-1681, borgmester 1670-1681 jf. Anna Thestrup #99] og dennes arvinger. 
Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
937 "Man var med, når mandtalslisterne udfærdigedes, og det skete hvet år i anledning af skatteudskrivningen og ofte for hver enkelt skat, der opkrævedes"Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
938 "Men det bør ikke glemmes, at de gamle Kjøbmandsfamilier Meulengracht, Scandorff, Herskind, Mørk, [RN9001, RN9007] Malling, Agerup, [RN9201] Schmidt, Faurschou, Severin, Gjeding, Gjern, Lottrup, Langballe, Raae o.s.v., maaske ere de egentlige Grundlæggere af Aarhus nuværende Betydenhed. De vare paa en Maade Byens Rygrad. De havde Penge, forstod at styre deres Sager, og var Gjennemgaaende grundhæderlige. De vare voksede op til deres Stilling, de havde et Navn at holde i Ære. Derfor gik det saa godt for Aarhus. Det var en solid By." Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
939 "Men det bør ikke glemmes, at de gamle Kjøbmandsfamilier Meulengracht, Scandorff, Herskind, Mørk, [RN9001, RN9007] Malling, Agerup, [RN9201] Schmidt, Faurschou, Severin, Gjeding, Gjern, Lottrup, Langballe, Raae o.s.v., maaske ere de egentlige Grundlæggere af Aarhus nuværende Betydenhed. De vare paa en Maade Byens Rygrad. De havde Penge, forstod at styre deres Sager, og var Gjennemgaaende grundhæderlige. De vare voksede op til deres Stilling, de havde et Navn at holde i Ære. Derfor gik det saa godt for Aarhus. Det var en solid By." Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
940 "Men det bør ikke glemmes, at de gamle Kjøbmandsfamilier Meulengracht, Scandorff, Herskind, Mørk, [RN9001, RN9007] Malling, Agerup, [RN9201] Schmidt, Faurschou, Severin, Gjeding, Gjern, Lottrup, Langballe, Raae o.s.v., maaske ere de egentlige Grundlæggere af Aarhus nuværende Betydenhed. De vare paa en Maade Byens Rygrad. De havde Penge, forstod at styre deres Sager, og var Gjennemgaaende grundhæderlige. De vare voksede op til deres Stilling, de havde et Navn at holde i Ære. Derfor gik det saa godt for Aarhus. Det var en solid By." Malling, Niels (I7)
 
941 "Mit Lager af moderne kjøbenhavnske Kakkelovne er ved Skipper J.R. Hansens lykkelige Ankomst bleven forsynet med endeel smaae Ovne, der sælgers yderst billige. [RN9007] N. Malling." Malling, Niels (I7)
 
942 "Naboejendomme i Emervad [Immervad 4, matr. nr. 390], arvet, men af ham opbygt 1711, 2 Gaarde paa Lille Torv, Gaarden paa Domkirkegaarden Nord for Kirken med Frugthave til (den senere Stiftsprovstgaard og Grunden, hvor Byens Raadhus [Kvindemuseet] nu staar).

Den grundmurede Kannikegaard Syd for Kirken, som han lod forfalde af Nærighed, Byen købte senere Pladsen, som blev det nuværende Clemens Torv, 1 Gaard paa Klostergade, Søren Molboes Gaard paa Vestergade [Vestergade 11, matr. nr. 397], Güldens Gaard paa Guldsmedgade, begge hjørneejendomme ved Fiskergades Udmunding i Frederiksgade [Fiskergade 2-4, matr. nr. 217/Frederiksgade 3, matr. nr. 217 og Brobjerg Hule, Fiskergade 1, matr. nr. 172/Frederiksgade 1, matr. nr. 172].

De tre Købmandsgaarde paa Mindegade [Mindegade 6, matr. nr. 96, Mindegade 8, matr. nr. 95 og Mindegade 10, matr. nr. 94 opført af hans farfar RN9342 Christen Jensen Basballe] var dengang paa andre Hænder, men endnu ejede han Jord uden for Mindeport, samt tre Boder inden for Porten og Slægtens ældste Eje:
Kornhaven uden for Broberg (5 Skp. 3 Fdk.2 a1b.), Haven ved Møllen (1.2.2.) [den store Damhave ved Aarhus Mølle], l Part Engjord i "Silkier", Bispetoften med tilligende Dam- og Bleghave, l Frugthave mellem Graven og Rosensgade (3.3.2½) og 1 do. paa Fiskergade.

I Fiskergade havde han desuden 26 Boder, i Aagade 11, paa Mejlgade 8 og 24 andre Steder i Byen.

Han drev 22 Gaardsavlinger, ejede Wrads Kongetiende [Vrads] af Hptk. 10 Td, 3 Skp. 2 Fdk., arvet efter Faderen, Meising Skov [Mesing Skov] med tilhørende Selvejergaard af Hrtk. 7 Tdr., saa og 1 Boels Jord i Forlev By [Skanderup Sogn] med Skovskyld og andre Afgifter.

3 Kirker og endelig Østergaard i Salling [Halling Østergaard, Aasted Sogn, Hads Herred]."
 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
943 "No. 1. En Gaard, som min salig Fader sidst beboede og døde udi, paa Vester Gade [Vestergade] beliggende, med Vand og Gaards Rum til, grundmuuret ud til Gaden og to Loft høj. Ejet længe før 1717. NB. at forhøre naar min salig [RN9337] Fader satte sig ned at handle udi denne Gaard." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
944 "No. 13. En Vaaning beliggende paa Hiørnet af Fiskergaden og Broberg [Frederiksgade], indrettet til 2de Familier, bestaaer af 14 Fag Huus, et Loft høi, med Kjelder under og Brønd samt Gaards Rum. Ligeledes ejet før 1717. " Basballe, Christen Jensen (I337)
 
945 "No. 14. Trende Boeder paa Fisker Gade [øst for no. 13 i Fiskergade, den vestlige ende] næst ved bemeldte Vaaning [No. 13], bestaaer af 9 Fag, et Loft høit Huus; og ejet 1717." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
946 "No. 15. Sex Ditto Boeder næstved [øst for no. 13 Fiskergade, den vestlige ende] bestaaer af 18 Fag; og ejet før 1717." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
947 "No. 16. Een Rytter Baraqve i Linie med forberørte Boder [øst for no. 15 Fiskergade], bestaaer af 9 Fag et Loft høi Huus; og ejet 1717. " Basballe, Christen Jensen (I337)
 
948 "No. 17. Trende Boder endnu paa Fisker Gaden [Fiskergade] næst ved Poul Stautrups beliggende, bestaaer af 9 Fag med Hauge Plads og Fælleds-Brynd; og ejet 1717. " Basballe, Christen Jensen (I337)
 
949 "No. 18. Endnu 4re Boeder paa Fisker Gaden [Fiskergade] næst ved sal. Peder Andersens Enke, bestaaer af 10 Fag med Hauge Jord og Fælleds-Brønd; vides endnu ikke Aarit naar Samme ere kjobte. " Basballe, Christen Jensen (I337)
 
950 "No. 19. Et Do [gaardsavl] kaldet Anders Lydersen [RN9329 Anders Lydichsen?], Manderup eller Kraarups Eye."
[RN9329 Anders Lydichsen og efterfølgende hustruen Maren ejede Mindegade 5-7, matr. nr. 118-117] 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
951 "No. 19. Nok 3de Boder paa Fiskergaden næst ved Niels Eskildsens, bestaaer af 11 Fag et Loft høi med Haugejord og Fælleds-Brønd. Ej heller hvad Aar." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
952 "No. 22. Endnu 6 Boder paa Fiskergaden imellem Niels Laasbye Skoemager og Hans Sadelmager beliggende, bestaaer af 18 Fag, et Loft høj med Hauge Jord. Disse Boder ere bygte af det gamle Tømmer fra Farverens Hr. Fejlbergs Gaard, føren han samme fik tilkiøbs af min salig [RN9337] Fader." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
953 "No. 23. Trende Boder imellem Mogens Rasmussen og Minde-Porten [ved Sønder Allés udmunding i Dynkarken] beliggende, bestaaer af 11 Fag, et Loft løi med halv Tag og lidet Gaardsrum; og ejet 1717." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
954 "Nr. 10 tilhørte en årrække familien Kjeldrup eller Kjellerup, og da gården 1815 skulle sælges ved auktion, bestod den af 13 fag hus til gaden, 18 fag sidehus og 13 fag baghus, alt 2 etager højt egebindingsværk, og det bemærkes, at der hørte en stor have til, hvori fandtes to damme og en mængde gode frugttræer". Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
955 "Over Døren til Brænderiet var i en Træplade indskaaret følgende Indskrift: "Anno 1788 er denne Gaard repareret og istandsat af Poul Pedersen Frausing og Chatrine Maria Bagge". [Det skal være RN9225 Poul Frausing ikke hans far].

På side 55 er der en beskrivelse af Borgmestergården i 1788, herunder dens forfald under de tidligere ejere Laasbyerne samt Poul Frausings byggearbejder. 
Frausing, Poul (I225)
 
956 "P.M. Da Interessenterne udi den af [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus 1778 anlagte Tobaksfabrique har bragt i Erfaring, at der under Fabiquens Stempel er solgt fra bemældte Aarhuus i Detail-Handel Cardus-Tobak, som hverken er fabriqueret, eller kommet fra denne Fabrique, hvilken Tobak er baade slet af Bonitet, og ulovlig Vægt, finde de sig beføiede, sligt at bekendtgiøre, med allerfyldigst Anmodning, at om nogen huse eller her skulde have kiøbt, og endnu havet noget af dette forfalskede Tobak, de da ville beviise Interessentskabet den Godhed, og for deres Regning sende det til Fabriquen [Spanien 1, matr. nr. 52], da deres Navne skal blive fortiede. Aarhuus den 18. Februar 1780 [18-02-1780]. A. Kaarsberg og Interessenterne"Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
957 "Paa hans Herregaard "Østergaard" i Salling laa der 20,000 Tdr, Korn, som han ikke vilde sælge til gangbar Pris, og han vilde have mere for sine der opstaldede 70 Øksne ende alle Egnens andre Proprietærer." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
958 "Salling Østergård er en gammel borg, og senere hovedgård i Åsted Sogn (Skive Kommune) i det tidligere Harre Herred. Borgen i det nordlige Salling er kendt tilbage til det 14. århundrede, hvor den tilhørte slægten Krabbe." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
959 "Som rigsdagsmand deltog han i alle geistlighedens og borgerskabets fællesandragender og underskrev både Håndfæstningens tilintetgørelse 16-11-1660 og Arveenevoldsakten af 10-01-1661 og var tilsagt til arvehyldningen." Wærn, Mads Rasmussen (I272)
 
960 "Til alle respective Vedkommendes behagelig Kundgiørelse, som agte at reise over Beltet imellem Aarhuus og Callundborg, er ved Allerhøieste udkomne Anordning for Færgeløbs Transporten af 31te May d.A. [31-05-1815], alle foregaaende Anordninger ophævede, med Forandring af de ugentlige Børsdage, fra Tirsdag og Fredag til Mandag og Torsdag, og videre allernaadigst Befaling, at enhver Reisende med Qvæg og Hestehandlere, til Befordringens Bestilling hos undertegnde haver at lade sig anmelde for mod Qvittering at erlægge Fragten m.v. efter Taxten forud, som nærværende 1ste Juli [01-07-1815] tager Begyndelse.
Andreas Kaarsberg. [Fiskergade 88, matr. nr. 181]
Opsynsmand ved Færgevæsenet" 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
961 "Til ejendommen Mindegade nr. 4 [Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97], der lukkede gaderummet langs med Fiskergade og Mindegade, hørte tidligere en lang række lejeboder."

Købmand og eligeret borger [RN9049] Andreas Kaarsberg kommer ved ægteskabet med [RN9080] Kirstine Dons efter svigermoderens død 25-08-1808 i besiddelse af 5 boder a 3 fag i Fiskergade [Fiskergade 88, matr. nr. 181 og Fiskergade 86, matr. nr. 182]. [5 x 3 fag svarer til antallet af fag efter salget den 07-12-1804]. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
962 "Tirsdagen den 3die Octbr. førstk. Eftermiddagen Kl. 2 [03-10-1826 kl. 14] foretages offentlig Auction i Stervboet [Fiskergade 88, matr. nr. 181] efter afg. [RN9049] forhenværende Kasserer Andreas Kaarsberg over Meubler og Effecter, bestaaende af: Borde, Stole, et Skatol [chatol], Kister, Skabe, Sengeklæder, Lagener og Dækketøi, Kiøkkentøi af forskjellig Slags, saasom: Porcellain, Kobber, Tin og Messing, m.v. Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, den 26de Septbr. 1826 [26-09-1826].
Fleischer"
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
963 "Under Skiftebehandlingen af [RN9518] Wegerslevs Dødsbo, der endnu 1725 ikke var tilendebragt, hedder det, at [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard, efter to forgæves Auctioner har tilkøbt sig den salig [RN9518] Mands (Wegerslevs) iboende Gaard over Broen ved Mindet [Mindegade 4, matr. nr. 97], der er tilskødet ham af [RN9520] Major Joh. Aug. Stevns her i Byen og [RN9530] Borgmester Grotum i Aalborg.

Magistraten gør gældende, at dette er sket uden Enkens eller de endnu umyndige Børns Formynder, Arndt Johansens, Villie og Tilladelse. Gaarden staar ovenikøbet i Pant til Magistraten for [RN9518] Wegerslevs ene Datter [RN9531] Cathrine Elisabeths mødrene Arv.

[RN9252] Westergaard lader allerede føre Byggematerialier til Gaarden og lader Jorderne gødes.

I Skøde- og Panteprotokollen er ikke indført noget Skøde til [RN9252] Westergaard. Hvorledes Forholdene artede sig, lader sig for Tiden ikke udrede. Huset var efter ovenomtalte Skøde solgt til Kongen Aaret forud [se RN9519]."
 
Westergaard, Jørgen Pedersen (I252)
 
964 "Under Skiftebehandlingen af [RN9518] Wegerslevs Dødsbo, der endnu 1725 ikke var tilendebragt, hedder det, at [RN9252] Jørgen Pedersen Westergaard, efter to forgæves Auctioner har tilkøbt sig den salig [RN9518] Mands (Wegerslevs) iboende Gaard over Broen ved Mindet [Mindegade 4, matr. nr. 97], der er tilskødet ham af [RN9520] Major Joh. Aug. Stevns her i Byen og [RN] Borgmester Grotum i Aalborg.

Magistraten gør gældende, at dette er sket uden Enkens eller de endnu umyndige Børns Formynder, Arndt Johansens, Villie og Tilladelse. Gaarden staar ovenikøbet i Pant til Magistraten for [RN9518] Wegerslevs ene Datter [RN] Cathrine Elisabeths mødrene Arv.

[RN9252] Westergaard lader allerede føre Byggematerialier til Gaarden og lader Jorderne gødes.

I Skøde- og Panteprotokollen er ikke indført noget Skøde til [RN9252] Westergaard. Hvorledes Forholdene artede sig, lader sig for Tiden ikke udrede. Huset var efter ovenomtalte Skøde solgt til Kongen Aaret forud [se RN9519]."
 
Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
965 "Under Striden med sin [RN9351] stedmoder og hendes [RN9391] Søn var han ond og hævngerrig, men ogsaa hun var af et meget stridbart gemyt." Basballe, Jens Christensen (I339)
 
966 "Ved Mindeport og inden for denne ejede han [RN9342] som Arv efter sin Fader [RN9344] den store Grund, som trakte sig fra Porten [Mindeport] langs Gadens [Mindegade] vestre [søndre] Side til "det store Hus", d.v.s. Magasinhuset, opført af Chr. Bryske og kaldet "Trods Katholm" [Mindegade 4, matr. nr. 97] (1931 Brødr. Kiers Gaard). Ejendommens Areal var betydeligt med bagved liggende Frugthaver, Parker og Damme." Basballe, Christen Jensen (I342)
 
967 "Ved næste skiftesamling d. 17' november 1775 [17-11-1775] fremlagde enken en opgørelse [af 08-05-1775] over hendes mands begravelsesomkostninger på ialt 155 Rigsdaler [155 Rd. 4 mk 9 sk a)+b)+c)] samt en regning for husholdnings-udgifter i forbindelse med de afholdte auktioner [167 Rd. 5 mk ?sk 2)]".

[Det ser ud til, at Kiersten tager sig betalt 2 x for hendes kontante udgifter. Beløbet på 52 Rd. 2 mk for hendes kontante udlæg indgår i det samlede vederlag på 103 Rd. 2 mk 9 sk til dækning af udgifterne til mandens begravelse.] 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
968 "Ved Proclama af Dags Dato [07-07-1827], som for vedkommende Over- og Underret vil vorde tinglæst, ere Creditorerne i Stervboet efter [RN9049] forhenværende Casserer og Opsynsmand ved Færgevæsenet i Aarhuus, Andreas Kaarsberg, indkaldte, i Overeensstemmelse med Placaten 2de Juni 1819 [02-06-1819], med 12 Ugers Varsel til at anmelde og bevise deres Fordringer for den competente Skifteret; hvilke herved endvidere bekjendtgjøres.
Aarhuus Skifteret, den 7de Juli 1827 [07-07-1827].
Fleischer. Egelsted"
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
969 "[No. 54] En Gaard paa Hjørnet af Fiskergaden ud til Aaen [Åboulevarden] beliggende, som Farveren Sr Feilberg nu beboer; ejet før 1717. [Brohule, Brobjerg Hule?, hjørnegrunden Fiskergade-Brobjerggaden-åen 18)#100]"

Overfor Frederiksgade 4-6 [matr. nr. 387] ved Fiskergade lå en stor gård Brobjerg Hule, som i 1600-tallet var ejet af borgmester Rasmus Nielsen Skriver.

Brobjerg Hule blev i 1724 farvergård og ejedes i slutningen af 1700-tallet af kommerceråd Peder Thyrresen Bøggild, hvis arvinger solgte gården i 1793 til farver Niels Frederik Jahnsen.

Den bestod i 1821 af 10 fag toetages hus til gaden, 21 fag til åen [Aarhus Å] samt 14 fag etetages baghus og 15 fag halvtag.

I 1825 overtog sønnen Anders Rasmus Jahnsen farveriet, og han solgte i 1846 til sin svigersøn A.B. Holm, som i 1856 anlagde en klædefabrik i forbindelse med farveriet.

Ved overbygningen af åen i 1930erne måtte bygningerne langs med åen øst for Frederiksgade nedrives, og på en del af farveriets og klædefabrikkens grund ligger nu det store kompleks Centrum. 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
970 "[No. 70] En Ditto [frugthave] paa Fisker Gaden [Fiskergade] beliggende. Arvet efter sin salig Fader [RN9339]." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
971 "[No. 70] En Ditto [frugthave] paa Fisker Gaden [Fiskergade] beliggende. Arvet efter sin salig Fader [RN9339]." Basballe, Jens Christensen (I339)
 
972 "[RN9337] Christen Jensen Basballe som eneste arving kom han tillige i Besiddelse af en mægtig Formue, og han var Mand for at forøge den, uden altid at tage det saa nøje med Midlerne. Slægtens Dannelse og Erhvervsdygtighed synes at have kulmineret i ham, men dermed ogsaa andre af Slægtsegenskaberne: Myndigheden, der hos ham udarter til sejg Stædighed, Vindskibeligheden til Nærighed, som i hans sidste Leveaar gaar over til Sindssyge. Han tog Borgerskab 1698 og blev allerede 05-09-1710 Borgmester uden forud at have været Raadmand. Han var uomstridelig en dygtig Øvrighedsperson og endnu dygtigere Købmand, havde mange Skibe i Søen, men det hændte, at hans Skibsladnínger over Østersøen udlossede i hans Pakhuse ved Aaen uden at Angivelser var paa stemplet Papir og indført i Toldbogen [han undlod at betale told]. I Krigs- som Fredstider forstod han at handle i rette Øjeblik,og hans Kornlofter og Pakhuse var altid fyldte med Forraad af alle Slags Varer.
Til at bestyre saa mægtige Værdier krævedes en stærk og myndig Mand med Klarhed i Tanken og indgaaende Kundskab om Retsforhold og til Formueforøgelsen en Handelsmand, der til enhver Tid var sine Fjender og al Konkurrence overlegen. I begge Henseender var [RN9337] Christen Basballe den rette Mand.."
 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
973 "[RN9337] Christen Jensen Basballe, Borgemester i Vor Kiøbsted Aarhuus og [RN9336] Anne Nielsdaatter Friis maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Sydskende Børn. Friderichsborg Slot den 7 May Anno 1717 [07-5-1717] . Sign. (LS). Til Aarhuus Hospital 2 rdr."
Kilde: Århus bispearkiv, 1713-23. 162 No 49
 
Familie F152
 
974 "[RN9337] Christian Jenssen Basballe, Borger i Vor Kiøbsted Aarhuus, oc [RN9338] Vibeche Arrildsdaatter, maa udi Egteskab sammenkomme, u=anseet de hinanden udi andet Leed skal vere beslegtede.
Jægersborg Slot den 2 Septembr: Anno 1701 [02-09-1701]. Friderich R. (LS)"
Kilde: Århus bispearkiv, 1699-1703. 61 No 75. 
Familie F153
 
975 "[RN9356] Sønnens Kreditorer flaaede Boet, og Bashellernes Gaarde og Huse i Aarhus sank i Ruiner, fordi ingen vilde bo i dem. Materialterne i dem blev bortstjaalet, og hvor forhen havde staaet velindrettede Vaaninger i Rækker, laa der efter faa Aars Forløb kun en Hob Grus og molesterede Mursten paa Pladsen." Basballe, Christen Jensen (I337)
 
976 "[RN9391] Hieronymus tog Sagen op paany med en Proces mod sin Halvbroder [RN9339] Borgmesteren paa Magistratens Vegne, der afgjordes ved HR. Dom af 17-05-1699 til liden Ære for [RN9339] Borgmesteren, men uden Fordel for [RN9391] Hieronymus, der allerede havde opgivet sit Bo til Skifteretten som Fallit." Basballe, Hieronymus Christensen (I391)
 
977 Aarhus Stiftstidende 28-12-1874 iflg. Sejers Sedler.


Stiftstidende 28-12-1874 iflg. Sejers Sedler. 
Schmidt, Jens Jensen (I21)
 
978 Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
979 Da Lydichsens [RN9325] enke døde 1690, opstod en trætte mellem arvingerne og øvrigheden, hvorefter kirkegårdens indtægter overførtes til domkirken; kapellet blev pyntet op, men snart negligeredes vedligeholdelse." Clemensdatter, Maren (I325)
 
980 Eierne [Justitsraad Fønss] af den ved Aarhuus Byes Mindeport beliggende Gaard [Spanien 1, matr. nr. 52], hvori Tobakfabriken [RN9049] Kaarsberg og Compagnie forhen blev dreven, lade samme Gaard, ved offentlig Auction opraabe og absolut bortsælge, næstkommende 8de April [08 -04-1794] om Formiddagen Kl. 10 udi Hr. Christen Møllers Gaard i bemeldte Aarhuus.
Gaardens Vaaningshuus [beboelseshus] bestaaer af 14 Fag til Gaden og 10 Fag Sidebygning. Et Baghuus og et Sidehuus i Gaarden bestaaer af 31 Fag; tre Fag i Sidehuset er indrettet til Havestue og Resten til Pakhuuse, Stald og Vognremisse. Disse 55 Fag er to Etager høi af stærk Eegebindingsværk med murede Vægge og teglhængt [tagsten]. Videre findes et teglhængt Halvtaghuus og Bedkammer [brændeskur], bestaaende af 16 Fag, samt 28 Fag Huus [i senere brandtaksationer opmålt til 23 fag], teglhængt og beklæd med Bræder, der nu bruges af det i Byen inqvarterede Regiment som Exerceerhuus [Dragonregimentet bruger bygningen til exercerhus eller ridehus. Dette indikerer, at der gennem et stykke tid ikke har været tobaksproduktion på stedet]. Gaarderummet er stort og beqvemt, samt forsynet med særdeles godt Brøndvand.
Ved Gaarden er en Have, hvorfra haves Udsigt til Søen og Byens Havn, som er nær ved. Gaarden er altsaa, i det Heele, særdeles beqvem for en Handelsmand, saavel i Henseende til Beliggenheden som Indretningen.
Hele Kiøbesummen bliver Kiøberen crediteret til 13de Juni 1795 [køber får kredit med at betale købesummen indtil 13-06-1795], og en Deel deraf kan blive crediteret længere, om han derved finder sig tient.
Samme Tid og Sted bliver end videre bortsolgt: a) En i Byen værende Oliemølle, med dobbelte Valser af Jernmalm, Præsse, Pande og videre Behør, alt i meget god Stand. Den er indrettet til at drives ved en Hest, kan nedtages og opsættes igien et andet Sted, og sælges med Vilkaar at den skal flyttes. b) En Sæbekiedel af Kaaber [kobberkedel] der kan rumme 50 Tønder [6.570 l], og er overmaade tyk og stærk. Dermed følger en stor Deel Jern, henhørende til Kiedlens Ildgrubbe, samt et Par Kaaber Øser [kobberøser] med v. [m.v.] c) et Partie god Rapolie [rapsolie?], nemlig omtrent 60 Ankere [2.260 l], saa og en Deel Linolie.
Den følgende Dag, nemlig Onsdagen den 9de April førstkommende [09-04-1794] om Formiddagen Kl. 9, bortsælges i forbenævnte Gaard ved Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] nogle Kakkelovne, Borde, Kaaber Kiedler [kobberkedler], adskilligt Jern Redskab m. v.
Nærmere Efterretning om alle disse Ting, kan faaes hos Hr. Peder Herschind i Aarhuus, [RN9049?] Hr. Peder Kaarsgaard [Peter Laurentin Peder Kaarsgaard Forligelses Commissairer?] ibid og hos underskrevne.
Wilhelmsborg pr. Aarhus, den 22. Jan. 1794 [22-01-1794] M. Brandt"
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
981 Natten imellen 7. og 8. April 1744 [07-04-1744 / 08-04-1744] brændte Basballegaarden [Immervad 6, matr. nr. 389] og Naboejendommen [Immervad 4, matr. nr. 390] i Emervad samt den gamle Vejerbod lige over for Gaarden, hvorfra syv Skippund Humle blev udkastet og straks bortført af Fattige, der var paa Færde "for at redde, hvad reddes kunne".

Ilden brød vistnok ud i [RN9337] Basballes eget Sovekammer, han løb omkring uden at tænke paa at redde noget; men tværtimod med grove Ord forbød, at noget førtes bort fra det brændende Hus.

Med Magt blev han i sidste Øjeblik baaret ud igennem et Baghus til Aaen [Aarhus Å] og sejlet over denne til Mr. [Monsr] Hasselmanns Gæstgiveri.

Alt brændte, deriblandt hans Regnskabsbøger og Obligationer. Af en Kufferts Indhold, der bestod at 50,000 Rbdl. i Guld, Sølv og Kobberpenge, reddedes kun nogle indsmeltede Rester."
 
Basballe, Christen Jensen (I337)
 
982 No. 2. En Vaaning næst ved samme Gaard, bygt udi Linie med, og to Loft Høi. Ejet før 1717. NB. om [RN9337] han bekom denne tillige med Gaarden [No. 2].  Basballe, Christen Jensen (I337)
 
983 Smedelaugets Protokol 1650: >1650 kjøbtes til Prøve 1 Kande øl til 8 .Sk. og 1 til 6 Sk. Nok en Kande øl til Prøve hos [RN9275] Søffren Clemidsen 8 Sk<. Clemmensen, Søren (I275)
 
984 ? ? på 46 commercelæster, 3 år gammel, bygget i Aarhus i 1811
Galeasen Maren Cathrine på 45 commercelæster, priseskib
Galleasen F.A.C. Gudmer? på 35 commercelæster, 8 år gammel, bygget i Svendborg i 1806
Galleasen Forsigheden? på 30 commercelæster, priseskib. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
985 a 13 Fag Forhuus 1 Etage med Kjælder under. Indrettet til Beboelse for 1 Familie. Med gibsede, malede og tapetserede Værelser, 6 Kakkelovne. Port i 3 Fag. 7.150 Rdl. sølv
b 9 Fag 1 Etage Sidehuus. Indrettet i Forening med Forhuuset til Provianteringsforretning? ?? og anden ?? 2.250 Rdl. sølv
c 11 Fag 2 Etager Baghuus til Vognremise, Materialhuus, Stald og Lofter 4.400 Rdl. sølv
d 1 dobbelt Locum for enden af litra c og 1 ?? 100 Rdl. sølv
e 14 Fag Plankeværk i gaarden 110 Rdl. sølv
f Lysthuus samme Sted brolagt med ?? 250 Rdl. sølv
Samlet vurdering 14.260 Rdl. sølv 
Malling, Andreas (I2)
 
986 a En Bygning til Gaden, 7 Fag 1 Etage, fjelbeklædt [beklædt med brædder], stenbehængt [tagsten], indrettet til Materialhuus, á 25 175 Rdl. eller 170 sølv
b. 23 Fag 1 Etage Huus med den vestre Ende stødende til Stuehuset og den østre til Reberbanen, beklædt med fjel, behængt med Sten, á 30 690 Rdl. eller 690 sølv
Samlet vurdering 860 Rdl. sølv 
Malling, Niels (I7)
 
987 a uforandret 800 Rdl. sølv
b Bygningen litra b, der blev beskadiget ved Ildebranden den 16 October sidste [15-10-1862], istandsat og ansat til den forrrige taksation 1.150 Rdl. sølv

Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

I øvrigt henvises til taksation nr. 205-4 (09-03-1863). 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
988 a) Et huus 9 ½ Fag 1 Etage med 3 Fag Qvist, alt Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 3 Jernkakkelovne, med Kjælder under 3 Fag, a 100 870 Rdl.
b) Halvtag 2 Fag 1 Etage, Fjæl beklædt og Steen behængt 20 Rdl.
Samlet vurdering 890 Rdl.

Juli kvartal 1831 solgt til købmand Christian Raae. 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
989 a) Et stort, grundmuret Gadehus, bruges til Magasinkorn, 20 Fag Grundmur, 4 Etager,
b) 4 Fag grundmuret 'Kaarshus' (Korshus) 1 Etage,
c) 28 Fag Sidehus, Bindingsværk, 1 Etage,
d) 12 Fag Baghus, Bindingsværk 2 Etager. Taksationssum 2000 Rdlr. 
Westergaard, Johan Arndt (I255)
 
990 a. Forhuus 12 Fag 1 Etage med Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl, til Værelser, Køkken mv. og Bryggers med 3 jern Kakkelovne med indmuret Kobber Kjedel [kobberkedel] paa 2 Fj? [fjerdingkar] ??, Maltkar og Støbetønde á 60 Rdl. 720 Rdl.
b. Baghuus 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl til Stald og Spiring? 50 Rdl.
c. Et Halvtag 4 Fag 1 Etage med Muur behængt? og F?? belagt 30 Rdl. 800 Rdl. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
991 a. Forhuus 12 Fag 1 Etage med Udbygning, Bindingsværk og Muur, til Værelser, Køkken og Baggaard, med 3 Jernkakkelovne, med indmuret Kobber Kjedel paa 2 Fj? [fjerdingkar] Rum, Maltkar og Maltønde, á 150 Rdl 1.800 Rdl. eller 720 Rdl. sølv
b. Baghuus 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Udbygning, Bindingsværk og Muur til Stald og Spiring? 150 Rdl. eller 60 Rdl. sølv.
c. Halvtag 4 Fag 1 Etage med Muur behængt? og halmbeklædt? 100 Rdl. eller 40 Rdl. sølv.
Samlet vurdering 2.050 Rdl. eller 820 Rdl. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
992 a. Forhuus 240 Rdl.
b. Sidehuus 100 Rdl.
c. Et Huus paa den anden side af Gaden 60 Rdl.
Samlet vurdering 400 Rdl.
Henvisning til taksationsprotokol nr. 17-8

Huset sælges videre i april kvartal 1809 til skipper Peder Hasle. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
993 a. Forhuus 240 Rdl.
b. Sidehuus 100 Rdl.
c. Et Huus paa den anden side af Gaden 60 Rdl.
Samlet vurdering 400 Rdl.
Henvisning til taksationsprotokol nr. 17-8

Huset sælges videre i april kvartal 1809 til skipper Peder Hasle. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
994 a. Forhuus 600 Rdl, b. Baghuus 40 Rdl, c. Halvtag 30 Rdl, 670 Rdl.

1801-1810. Henviser til Taksationsprotokollen 15/11 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
995 a. Forhuus 720 Rdl, b. Sidehuus 50 Rdl, c. et Halvtag 30 Rdl. 800 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
996 a. Forhuus 900 Rdl. [nr. 39]
b. Ditto [forhus] 510 Rdl. [nr. 41]
c. Sidehuus Synden i Gaarden [langs med skellet mod syd] 380 Rdl. [nr. 41]
d. Et Halvtag for Enden af forrige Huus 50 Rdl. [litra c nr. 41]
e. Sidehuus norden i Gaarden 570 Rdl. [nr. 39]
f. Baghuus 270 Rdl.
g. Ditto [baghus] 400 Rdl.
Samlet vurdering 3.080 Rdl.

Henviser til taksationsprotokol nr. 17-20

Efter denne ejendom kommer først skipper Thomas Schibyes gård for. nr. 272, matr. nr. 336 [Dynkarken 43, som senere hen blev købt af Rasmus Malling til at opføre Enkesædet på. Herefter følger under for. nr. 273, matr. nr. 337, Spanien 1 købmand Peder Herschinds lejegård.] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
997 Aarhus Amtsraad godkender på sit møde den 21-08-1872:

Et Andragende fra [RN9002] A. Malling, Frederiksbjerg, om at maatte fylde Landeveisgrøften bevilgedes paa sædvanlig Maade. 
Malling, Andreas (I2)
 
998 Aarhus Købstad, pr. 01-02-1855, 2. Rode, Mindegaden, husets nr. 341, ejer RN9002 Købmand A. Malling [overstreget og erstattet med F. Schandorff]
1ste Etage Frederich Christian Schandorff, 42 år, ugift, fødested ? Amt, kjøbmand
Jens Marius Stilling, 16, ugift, fødested Randers, handelslærling
Morten Andersen, 34, ugift, fødested ? Amt, tjenestekarl
Maria Malling, 28, ugift, fødested Aarhus, tjenestepige 
Malling, Andreas (I2)
 
999 Aarhus Magistrat har udnævnt prokurator C. Westergaard og [RN9049] Andreas Kaarsberg til at behandle købmand Johan Hendrich Jordans fallitbo jf. kongelig bevilling af 01-10-1800, og i den egenskab indkalder de kreditorerne i boet til at anmelde deres tilgodehavende. Den første samling finder sted i prokurator C. Westergaards hus den 24-11-1800 med efterfølgende møder efter behov. Underskrevet i Aarhus den 17-10-1800. C. Westergaard og A. Kaarsberg. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1000 Aarhus og Horsens er de eneste Købstæder i Stiftet, hvor der findes Tobaksplantager.

I Horsens har de vel lidt en deel af det vaade Vejr, men Afgrøden er dog større end forrige Aar, saa at man der ikke behøver nogen af de "saa Kaldede ringere Sorter Blade til næstkommende Aars September Maaneds Udgang".

Men i Aarhus er [RN9049 Toftejorden, matr. nr. 5?] Plantningerne saa mislykkede at det vilde blive til stor Skade for entrepreneurerne om derved meget kostbare og nyttige anlæg af Fabriquerne skulde standse, hvor Stiftamtmanden anmoder om Bevilling til at hver af Fabrikerne maa indføre det nødvendige Kvantum østersøiske Blade. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1001 Aarhus Stiftstidende 01-05-1841:

"Bekjendtgjørelser.
De Mange som beviste vor sal. [RN9022] Moders jordiske Levninger den Ære at ledsage samme til sit Hvilested [Søndre Kirkegård, litra a13], bede vi modtage vor hjerteligste Tak.
Aarhuus, den 30te April 1841 [30-04-1841].
[RN9007] N. Malling. [RN9002] A. Malling." 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1002 Aarhus Stiftstidende 20-04-1841 og 23-04-1841:

"Bekjendtgjørelser.
Med dyb Veemod bekjendtgøres herved for Slægt og Venner, at vores kjærlige og uforglemmelige Moder, [RN9022] Cecilie Marie Malling, født Kaarsberg, Enke efter vores tidligere afdøde Fader, [RN9001] Købmand R. Malling, heraf Byen, i Dag Morges [17-04-1841] ved Døden er afgaaet i hendes Alders 64 Aar.

Aarhus, den 17. April 1841 [17-04-1841]
[RN9007] N. Malling. [RN9002] A. Malling" 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1003 Aarhus, 1ste Februar [01-02-1868]
Af Ligningen over Communeskatterne
for 1868 meddele vi herved et Uddrag over de
Høistbeskattede af Næring og Formue indtil en
Skatteydelse af mindst 40 Rdr.
[Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

[Nr. 1] Grosserer H. Broge Næring: 200 Rdr. 0 Sk. Formue: 631 Rdr. 24 Sk. Ialt: 831 Rdr. 24 Sk.
[Hans Broge]
...
[RN9034] Capt. N. Mallings Enke: Næring: 16 Rdr. Formue: 63 Rdr. 12 Sk. Ialt: 79 Rdr. 12 Sk.

Mathilde Malling er forsat i toppen af de højest betalende skatteydere i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1004 Aarhus, 20de Januar. [20-01-1866]
Af den i disse Dage paa Raadstuen fremlagte
Ligning over Communeskatterne meddeles
herved et Uddrag over de Høistbeskattede af
Næring og Formue, indtil en Skatteydelse af mindst
40 Rdr.
[Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

[Nr. 1] Grosserer H. Broge Næring: 112 Rdr. 48 Sk. Formue: 572 Rdr. 88 Sk. Ialt: 685 Rdr. 40 Sk.
[Hans Broge]
...
[Nr. 133] Capt. N. Mallings Enke: Næring: 9 Rdr. Formue: 62 Rdr. 48 Sk. Ialt: 71 Rdr. 48 Sk.

Mathilde Malling er den 133. højest betalende skatteyder i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1005 Aarhus, 20de Januar. [20-01-1867]
Af den i disse Dage paa Raadstuen fremlagte
Ligning over Communeskatterne meddeles
herved et Uddrag over de Høistbeskattede af
Næring og Formue, indtil en Skatteydelse af mindst
40 Rdr.
[Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

[Nr. 1] Grosserer H. Broge Næring: 112 Rdr. 48 Sk. Formue: 572 Rdr. 88 Sk. Ialt: 685 Rdr. 40 Sk.
[Hans Broge]
...
Capt. N. Mallings Enke: Næring: 9 Rdr. Formue: 62 Rdr. 48 Sk. Ialt: 71 Rdr. 48 Sk.

Mathilde Malling er forsat i toppen af de højest betalende skatteydere i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1006 Aarhus, 23de December [23-12-1868]
Af Ligningen over Communeskatterne
for 1869 meddele vi herved et Uddrag over de
Høistbeskattede af Næring og Formue indtil en
Skatteydelse af mindst 40 Rdr.
[Avisen bringer en liste over de skatteydere, som er sat i skat med et beløb på mindst 40 Rdr.]

[Nr. 2] Grosserer H. Broge Næring: 209 Rdr. 36 Sk. Formue: 631 Rdr. 24 Sk. Ialt: 840 Rdr. 60 Sk.
[Hans Broge]
...
[RN9034] Capt. N. Mallings Enke: Næring: 16 Rdr. 72 Sk. Formue: 73 Rdr. 62 Sk. Ialt: 90 Rdr. 38 Sk.

Mathilde Malling er forsat i toppen af de højest betalende skatteydere i byen. Blandt de højere betalende skatteydere er købmændene markant repræsenteret. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1007 Aarhuus 12te Februar 1867. [12-02-1867]

Undertegnede [RN9004] Rasmus Malling, der er i en alder af 25de Aar og siden min Confirmation har været anbragt ved Landvæsenet i hvilken Stilling jeg imidlertid paa Grund af Omstændighederne fortiden er uden Empløi, nærer det Ønske, at kunde erholde en Ansættelse ved de jydske fyenske Jernbaners Drift; enten som Porteur, eller i en lignende, for mig passende Stilling. -

I det jeg tilføier, at jeg er fri for Militairtieneste, og af stærkt Helbred, tager jeg mig derfor den Frihed, at andrage for den ærede Overdriftsbestyrelse om ved given Leilighed, at maatte blive anbetroet en Plads som attraaet ved Banen i det jeg forventer, at de medfølgende Attester om min tidligere Vandel vil tale til min Anbefaling; nærer jeg det haab at mit Andragende gunstig maa blive taget i Erindring. -
     Med Høiagtelse
          Ærbødigst
          Rasmus Malling
     Adr. Frederiksgade No 569 i Aarhuus

[Transcripering Svend-Erik Christiansen] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1008 Aarhuus Byraads Forhandlinger.

I Mødet i Gaar Kl. 4 [01-02-1877 kl. 16] foretoges følgende Sager:

5. Udvalget for Byens Bebyggelse og Udvidelse fremsender en forandret Plan til Bebyggelse af Mallings Toft. Planen henlagdes i Skabet til Underretning for Medlemmerne. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1009 Aarhuus Byraads Forhandlinger.

I Mødet i Gaar Kl. 4 [01-02-1877 kl. 16] foretoges følgende Sager:

5. Udvalget for Byens Bebyggelse og Udvidelse fremsender en forandret Plan til Bebyggelse af Mallings Toft. Planen henlagdes i Skabet til Underretning for Medlemmerne. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1010 Aarhuus den 31-03-1860; "I Torsdags [29-03-1860] begyndte Expropriationen af Grunde til Jernbanen her ved Byen, idet et Møde afholdtes til Forligsmægling med de Grundeiere, som ikke ønskede Taxationen af deres Eiendomme udsat." Malling, Niels (I7)
 
1011 Aarhuus Kirke-Nyt.
Døbte i Domsognet:
[RN9007] Kbm. N. Malling en Datter [RN9093] Rasmine. Faddere: [RN9022?] Mad. Malling, Jfr. Rasmussen, Agent Røgind, Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og RN9021?] J.J. Schmidt, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 12-05-1832. 
Malling, Rasmine (I93)
 
1012 Aarhuus Kirke-Nyt.
Døbte i Domsognet:
[RN9007] Kbm. N. Malling en Datter [RN9093] Rasmine. Faddere: [RN9022?] Mad. Malling, Jfr. Rasmussen, Agent Røgind, Consul Herskind, Kjøbmændene [RN9045] Frausing, Dinnesen, Hammershøi, Mørch og [RN9021?] J.J. Schmidt, [RN9092] Skibscapt. Kaarsberg, Handelsbetjent Kuur og [RN9002] Handels-Elev A. Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 12-05-1832. 
Malling, Andreas (I2)
 
1013 Aarhuus Stiftstidende 03-05-1825:

"For fraværende Familie og Venner bekjendtgøres: at det har behaget Gud at bortkalde min elskede Kone, [RN9080] Kiersten Kaarsberg født Dons, i hendes Alders 80de Aar. I en Række af 49 1/2 Aar var Hun min Ledsagerinde i Livet, deelte redelig som Ægtemage med mig Livets Sorger og Glæder og lod sig i de mindre blide Dage af vor Ægtestand ligesaalidet nedtrykke af Sorgen, som Hun i de senere lykkelige Aar, vi oplevede forglemte: Hvo hun skyldte denne Lykke. Svækket af Alderdom, lige meget paa Sjæl og Legeme, saae Hun rolig og gudhengiven sin Død imøde, den der afvigte 1. Mai [01-05-1825] overfaldt Hende, liig Søvnen den trætte Reisende. O! Hviil da Uforglemmelige trygt i den moderlige Jord! Dit virksomme Liv, Din redelige Vandel berettigede Dig til den Lykke Du nu nyder. Aarhuus, den 3. Mai 1825 [03-05-1825] Andreas Kaarsberg" 7b)03-05-1825 
Dons, Kirstine (I80)
 
1014 Aarhuus Stiftstidende citerer Berlingske Tidende fra den 22-09-1853 og supplerer med flg. oplysning:
"Skonnerten, der tilhører [RN9007] Kbm. Malling i Aarhuus, var ladet med Steenkul, og fra Newcastle bestemt til Kronstadt." 
Malling, Niels (I7)
 
1015 Aarhuus Stiftstidende meddeler under indenlandske nyheder for Aarhus, at madam Kaarsberg med børn rejser fra byen formodentlig til København. Sønnen RN9058 Jens Dons blev uddannet til præst, og af den efterfølgende avisomtale den 25-09-1799 er student Kaarsberg noteret som udrejst af Aarhus den 24-09-1799. Man kan tænke sig, at moderen er rejst til København til familien for at undersøge logimulighederne for sønnen, når han nu skal til at studere.

"Aarhuus. Udpasserede: den 22de Septbr. [22-09-1796] Hr. Justitsraad Graae med Frue, [RN9080] Madame Kaarsberg med Børn [RN9022 Cecilia Maria, RN9086 Peter, RN9083 Maren Elisabeth, RN9084 Anne Johanne Catharine og RN9082 Hans], Cand. Theolog. Hr. Lindhardt, Candidaterne Hr. Hastrup og Thomsen, Studiosus Hr. Stabell og Fuldmægtig Hr. Thornschou"
Dons, Kirstine (I80)
 
1016 Aarhuus Stiftstidende meddeler under indenlandske nyheder for Aarhus, at studenterne Mørel og [RN9058 Jens Dons] Kaarsberg den 24-09-1799 er rejst fra byen formodentlig til København. Sønnen blev uddannet til præst. Man kan tænke sig, at han nu flytter til København for at studere. Jf. ovennævnte meddelelse er moderen sammen med hans søskende måske rejst i forvejen et par dage før for gennem familien at undersøge logimulighederne for sønnen. Kaarsberg, Jens Dons (I58)
 
1017 Aarhuus, 23de Januar [23-01-1865]
Vi have bragt i Erfaring, at [RN9034] Capt. [kaptajn] N. Mallings Enke har besluttet at oprette en Badeanstalt i større Stiil i sin Gaard [Dynkarken 39-41], og at hun kan gjøre det med forholdsviis mindst Bekostning synes at følge af, at den nye Badeanstalt, ved at sættes i Forbindelse med det af hende hidtil drevne Dampbrænderi, samtidig kan paa hensigtsmæssig Maade benytte Dampen og Vandet, uden at nye Udgifter gjøres nødvendige til de derhen hørende bekostlige Apparater. Det er navnlig russiske Bade, hvorom Talen har været, men sandsynligviis ville ogsaa almindelige lunkne og varme Bade kunne blive at erholde der. Gaarden, hvori Etablissementet agtes oprettet, er beliggende paa Mindegade i Nærheden af Havet, og det synes vel derfor naturligt, at dersom Havvandet uden større Vanskelighed eller Udgift kunne indledes, burde dette skee, hvilket vistnok kunne blive til Eierindens Fordeel, thi lunkne Søbade ere til de fleste af Aarets Tider at give Fortrin for alle andre. Det vilde være ønskeligt, at denne Fru Mallings Plan ikke endnu matte støde paa Hindringer; thi det maa dog vistnok ansees for et stort Gode, og hørende ind under den Slags gavnlige Foretagender, som selv Kommuner have understøttet med Pengemidler, for at være i Besiddelse af en Badeanstalt, der tilfredsstiller de almindelige Fordringer, som Reenligheds-, hygieiniske-, og Sygdomshensyn gjøre uafviseligt nødvendige. - Lunkne og varme Bade have i den senere Tid alene været at erholde hos Hr. Barbeer Warberg; men hans Locale er meget indskrænket, og russiske Bade, som ikke Faa have faaet kjære, have i længere Tid slet ikke været til at erholde her i Byen, paa Grund af, at den af afdøde Capt. M.G Bech i sin Tid oprettede Anstalt er bleven nedlagt. Samme Anstalt bestod i en Række af Aar; men i Forhold til dens Udgifter var Søgningen aldrig tilstrækkelig, hvortil ogsaa maatte bidrage, at Prisen for disse Bade var temmelig høi, - af den Grund, at ikke Opretteren skulde lide for stort Tab. Saalænge Anstalten bestod var Byen i Taknemmelighedsforhold til hiin vor virksomme Medborger, som meest af Interesse for Sagen og næppe nogensinde med Fordeel holdt Tingen gaaende. Enkefru Mallings Etablissement, der, som nævnt, vil blive indrettet i det Større og tilbyde forskjellig Comfort, vil formeentligen ogsaa kunne levere Badene til en noget billigere Priis, og derved befordre en større Brug af samme. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1018 Aarhuus, den 16de Octbr. [16-10-1862]
Efter vi i omtrent 8 Maaneder have været forskaanede for Ildebrande (den sidste Ildebrand var paa Vestergade i Kbm. Lottrups Dampbrænderi), lød iaftes Kl. 11 3/4 [23.45] pludselig Stormklokken [i Mallings købmandsgård?], Vægterpiben og den sædv. Brandalarm. Ilden var udbrudt i den Hr. H.C. Liisberg m.Fl. tilh. Cichoriefabrik ved Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52]. Formedelst den heftige, næsten orkanagtige Storm, der hele Dagen havde blæst fra Sydost, men som dog ud paa Natten havde lagt sig noget, fik Ilden strax med en saadan Voldsomhed Overhaand, at ikke alene det store Pakhuus, men ogsaa Fabriksbygningen i mindre end en halv Time stod i lys Lue, saaledes at der for de hurtigt tililende Sprøjter ikke var Andet at gjøre, end at forhindre Ildens videre Udbredelse ved at frelse de tilstødende Bygninger [bl.a. Mallings ejendomme, der blev brandskadet jf. brandforsikringen], blandt hvilke Amtstuen og det ligeoverfor beliggende Hospital. Da Vinden bar paa Byen, var denne udsat for en betydelig Fare, saameget mere som Gnisterne fra Ilden, der næredes af det store Oplag af Cichorierødder, uafladeligt dreves henover Byen. Først omtrent Kl. 4 lykkedes det vort active Brandcorps fuldkommen at blive Herre over Ilden. Om Aarsagen til dennes Opkomst endnu intet Bestemt. Den anrettede Skade er vistnok betydelig; Brandassuranceforeningen for Løsøre i de nørrejydske Kjøbstæder skal, efter Forlydende, være interesseret med en temmelig betydelig Sum.

Avisen følger op med en bemærkning den 17-10-1862:
Aarhuus, den 17de Octbr. [17-10-1862]
Ifølge "Randers Avis" ere de her igaar Nat afbrændte Cichoriefabriksbygninger assurerede for 16.800 Rdl., og Varelageret for 20.000 Rdl. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1019 Aarhuus, den 18de Marts [18-03-1867]
Aarhuus Amts 1ste Skyttekreds (Aarhuus) afholdt forrige Søndag [07-03-1867] sin aarlige Generalforsamling paa Raadhuset. Til Kredsformand gjenvalgtes eenstemmig Capt. Svane. Til Medlemmer af Kredsbestyrelsen valgtes: Overlærer Kraiberg, Kjøbmændene Reventlow og [RN9002?] Malling, Lieutn. Møller, Kjøbmand Nørretranders, Telegraphbestyrer Jermiin, Conditor Bæhr og Handelsfuldmægtig Wærum. 
Malling, Andreas (I2)
 
1020 Aarhuus, den 23de Mai [23-05-1872]

- Ligesom ved mange andre af vore Kjøbstæder har, som bekjendt, den senere Tids Udvikling medført, at der ogsaa udenfor vor Byes Grændse i det tilstødende Landsogn begyndte at danne sig en Bydeel, Frederiksbjerg m.v., der, uden at deeltage i Kjøbstadens Rettigheder og Byrder, dog mere havde Characteren af Kjøbstad end af Land, og som derfor i Tidens Løb baade selv vilde see sig stillet i et vanskeligt amphibialsk Forhold og genere Byen.

Det glæder os at meddele, at der, efter temmelig omfattende Forhandlinger imellem de vedkommende Lodseiere og Delegerede fra Byraadet, er truffet en Overenskomst om dette Strøgs Indlemmelse under Aarhuus Commune, saaledes at denne Overeenskomst nu kun beroer paa Byraadets Tiltrædelse og derefter Regjeringens Sanction for at være bindende afsluttet.

Hovedtrækkene i denne Ordning ere, at Byens Grænselinie udvides i Syd, saaledes at den fra Aaen løber paa den yderste Grændse af [RN9002] Mallings Tofter [matr. nr. 5 lige syd for Absalonsgade] (langs ad Marselisborg Hovmarks Grændse) op til Skanderborg-Chausseen [Frederiks Allé]; lige udenfor Petroleumslagrene gaaer Linien derpaa i Øst til Midten af Skandsen. og derfra alternativt paa den sydlige Grændse af Ridebanen [anlagt i Viby sogn umiddelbart syd for sognegrænsen] eller udenfor Sømfabrikken ud til Havet. Saavel Jægergaardens som Jægerhusets (Parcel af Marselisborg) Grunde og det bebyggede Terrain ved Klædefabrikken [Bruuns], Capt. Dalsgas's Ejendom [matr. nr. 3, Marselisborg] ? optages saalede i Byen.

De væsentligste Betingelser for denne Indlemmelse ere for Viby Sogns Vedkommende, at alle paa dette Terrain efter 1ste Jan. 1868 [01-01-1868] Fødte betragters som fødte i Aarhuus; at de nuværende og fremtidige Beboere paa disse Grunde, eftersom de allerede ere bebyggede eller bliver det, kun skulle svare halvt imod Byens øvrige Indvaanere i personelle Skatter (f. Ex. 2 pCt. naar Budgettet fordrer 4 pCt. o.s.fr.) deels indtil 1ste Jan. 1879 [01-01-1879, nuværende beboere], deels indtil 1ste Jan 1883 [01-01-1883, kommende beboere].

Med Hensyn til Grundskatten, da tilsikkres, at Grundene ikke før anden Revision (ca. om 23 Aar) skulle kunne sætte høiere end 1ste (laveste) Hartkornsclasse, hvorimod de strax skulle svare Huusskat.

Byen paatager sig derhos at brolægge et Stykke Gade fra Sønderallee [Ryesgade] op til Jernbanegennemskæringen [Banegraven med Hovedbanegården], og over denne [banen] at anlægge en Bro; derhos lægges en Gadestrækning videre sydpaa [M.P. Bruunsgade]; men denne Bekostning refunderes efterhaanden af Beboerne [i takt med at grundene udstykkes].

Byen vil saalede komme i en Udgift af c. 20.000 Rdr., og denne hele Ordning maa vel i det hele kaldes noget dyrekjøbt for Byen og lempelig for vedkommende Strøg; med naar der sees hen til, hvor vigtigt det er, at Jernbanens Omgivelser mod Syd ikke komme til at danne en By for sig, saa troe vi, at det vundne Resultat dog maa ansees for tilfredsstillende.

Selvfølgelig angaaer denne hele Ordning kun det communal-oeconomiske Forhold, hvorimod Jurisdictions- og Kirkeforholdene senere maa gjøres til Gjenstand for Ordning ved Regjeringens Forsorg.

[Artiklen er formodentlig skrevet af avisens redaktør Elmquist] 
Malling, Andreas (I2)
 
1021 Aarhuus, den 2den August [02-08-1873]
I Byraadets Extramøde igaar [01-08-1873] var 14 Medlemmer tilstede.
Under punkt 1 drøftede man kaserneforholdene og militærets tilsteværelse i byen. Formanden (borgmesteren), Holm og Mørk havde været i København for at forhandle med Krigsministeren om byens garnisonsforhold.
Ministeren havde for nylig besigtiget kaserne i byen og "kun fundet lidet Behag i". [RN9034] Mallings Kaserne [Dynkarken 39-41] fandt han særlig uheldig. "Med Undtagelse af Bruuns Kaserne [Brammersgade 37] burde de alle forlades".
Konklusionen blev, at man nedsatte et udvalg til at føre de videre forhandlingerne med Staten og Militæret. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1022 Aarhuus, den 31te Januar [31-01-1872]
Igaar Aftes Kl. henimod 6 [30-01-1872 ca. kl. 18] allarmeredes
Byen ved Klemtning. Ilden viste sig at være
i Enkefru Mallings Gaard i Dynkarken [Dynkarken 39-41],
hvor den var opstaaet i Spritoplaget i Bagbygningen.
Herfra forplantede den sig videre,
idet den brændte Loftet igjennem til 1ste Sal,
der anvendes til Caserne. Ilden fandt heftig
Næring i det tilstedeværende ikke ringe Qvantum
Brændeviin. Alle Casernegjenstande lykkedes
det hurtig at faa fjernede. Skjøndt
Ilden kun var synlig i den umidelbare Nærhed,
samlede der sig dog en stor Mængde
mennesker, som det hurtig tililende Ordenscorps
imidlertid vidste at holde i en saadan
Afstand fra Brandstedet, at Slukningen ikke
hindredes. Sprøiterne indfandt sig skyndsomt;
men da man i Begyndelsen savnede Vand, lammedes
deres Virksomhed. Efter at Slufferne [transportredskab, bestaaende af en flade (et lad) ell. en kasse med meder ell. (eet ell. flere) hjul under til transport af vand. ordnet.dk] ved den
fornyede Klemtning vare begyndte regelmæssig
at indfinde sig pa Brandstedet, varede det
næppe en Time, førend man var fuldkommen
Herre over Ilden. Under Branden flød endeel
Brændevin ud i Rendestenen og opfyldte de
nærliggende Gader med en stræk Spritdunst.
Efter Forlydende er Ilden opsaaet ved, at
man i Brændeviinsoplaget under Tapning var
saa uheldig at tabe en Lampe, som strax tændte
Spriten, der ikke kunde slukkes ved de Midler,
der stode til Vedkommendes Raadighed, saa at
det blev nødvendigt ved Brandallarm at
tilkalde den offentlige Hjælp. Ved det paagydte
Vand bleve endeel Sengeklæder [soldaternes sengetøj] mere eller
mindre ødelagte.
[Brændvinslageret vidner om, at Mathilde Malling fortsat brænder brændevin]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1023 Af annonceringen om auktion over [RN9049] Andreas Kaarsbergs 4 år gamle chalup Cicillia Maria fremgår det, at den er ejet af Kaarsbergs fallitbo. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1024 Af de 6 parceller med areal anført er allerede solgt 5 med navns nævnelse, medens den 6. skal sælges ved lejlighed. Malling, John Gaarn (I6)
 
1025 Af en liste over ligningen over den samlede kommuneskat for 1864 på formue og lejlighed samt næring og brug fremgår der flg.:

... [RN9034] Kjøbmand N. Mallings Enke Ialt 47 Rdr. 48 sk... [0,1%]

Den samlede Formue- og Leilighedsskat udgjør 38,569 Rdr. 4 sk. (2034 Rdr. 68 sk. mere end ifjor) og Næringsskatten 1610 Rdr. 56 sk. (2188 Rdr. 36 sk. mindre end f.A.) Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] beløbe sig til 53,402 Rdr. 41 sk. (2395 Rdr. 89 sk. mindre end ifjor)." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1026 Af en liste over ligningen over kommuneskatten for næring og formueskat for 1863 fremgår der flg.:

... [RN9034] Capitain N. Mallings Enke 7 Rdr. 28 sk. [næringsskat] 43 Rdr. 32 sk. [formueskat] Ialt 50 Rdr. 60 sk... [0,1%]

Næringsskattens Beløb for iaar er 3,798 Rdr. 92 sk., Formueskattens 36,534 Rdr. 34 sk. Samtlige Communeskatter [incl. forannævnte] her i Byen udgjøre et Beløb af 55,798 Rdr. 34 sk." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1027 Af en oversigt af 16-01-1802 fra Aarhuus Post-Contoir ved Holm fremgår det, at der ligger flg. uindløste breve fra december måned, heraf et brev fra København adresseret til [RN9049] Andreas Kaarsberg.
Vi genfinder Kaarsberg på de efterfølgende opslag 28-01-1807 (Hamborg), 15-04-1807 (Hamborg), 06-05-1807 (Hamborg), 03-10-1807 (Hamborg), 27-01-1808 (Hamborg), 08-02-1809 (Hamborg), 14-10-1815 (Helsingør) og 09-10-1819 (Hamborg). 7b 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1028 Af indberetningen til amtmanden fremgår det, at man havde indkaldt til valg efter eligeret borger købmand Søren Hasles død for at udpege en ny. De tre med det højeste antal stemmer blev: [RN9107] købmand Søren Schmidt 15 stemmer, [RN9201] købmand Peder Larsen Schmidt 12 (svoger til Søren) og købmand Harboe Meulengracht og snedker Bent Meyer hver 5 stemmer.
Man indstiller de to med det højeste antal stemmer til stiftsamtmand Güldencrone, der svarer, at han har godkendt Peder Lars Schmidt som den nye eligerede borger. 
Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
1029 Af indberetningen til amtmanden fremgår det, at man havde indkaldt til valg efter eligeret borger købmand Søren Hasles død for at udpege en ny. De tre med det højeste antal stemmer blev: [RN9107] købmand Søren Schmidt 15 stemmer, [RN9201] købmand Peder Larsen Schmidt 12 (svoger til Søren) og købmand Harboe Meulengracht og snedker Bent Meyer hver 5 stemmer.
Man indstiller de to med det højeste antal stemmer til stiftsamtmand Güldencrone, der svarer, at han har godkendt Peder Lars Schmidt som den nye eligerede borger. 
Schmidt, Søren Jensen (I107)
 
1030 Af Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger den 15-03-1762 fremgår det, at avisen distribueres fra Sr. Kaarsberg i Aarhus [RN9079 Peter Andreasen Kaarsberg]. Af samme annonce fremgår det, at der er kongelige postkontorer i Aalborg, Randers, Ribe og Hobro men ikke i Aarhus, hvor man åbenbart nøjes med en postekspeditør. Mindegade 8 bevarede denne funktion dog senere hen afløst af et egentlig posthus, som i 1870 flyttede til Fredenstorv 8. 40) Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1031 Af Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender fremgår det den 14-06-1756 og 25-06-1756, at direktionen for det kongelige salpeterværk endnu en gang opfordrer til at tegne aktier i Det Kongelige Frederiksborgske Salpeterværk på de særlige økonomiske vilkår, som oprindelig havde frist til 30-06-1756. Det er uklart om man med annoncen udskyder denne tidsfrist. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1032 Af Realregistret for matr. nr. 54b (>pantebog 22, fol 657) fremgår, at en tidligere sælger Aarhus Commune mangler tinglæst adkomst jf. skøde af 25-07-1872 læst 08-08-1872, hvor der også er forpligtelse mht. plankeværk. På det efterfølgende ark over samme ejendom oplyses, at en tidligere sælger [Aarhus Commune] af et areal, der i sin tid er henlagt under det samlede matr. nr. 54, hvorfra nuværende ejendom er udstykket, mangler tinglæst adkomst jf. skøde læst 08-08-1872 herunder forpligtelse mht. plankeværk.
Se også RN9008 Rasmus Mallings erindringers omtale af grundstykke ved Reberbanen, som kommunen forlanger overtaget. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1033 Af Taubers Dagbog fra 1824 citeres en Del fra 1779 vistnok af Aug. Hennings:

Dyrkning og Fabrikering af Tobak er meget tiltaget og ernærer mange fattige Folk, som tilforn betlede.

[RN9049] Købmand Andr. Kaarsbergs Fabrik [Spanien 1, matr. nr. 52] er i god Flor, og efter Bladenes Mængde at regne, som kommer fra Holland, arbeider denne Mand med en Fond af 30-40.000 Rdr.

Amtsforvalter Thygesen, hvis Bedrift er mangfoldig, bruger egne Tobaksblade til sin Fabrik [Spanien 15, matr. nr. 46/47?], Tobakken falder noget i det smaa, bliver kun en Gang afbladet og først fuldkommen indhøstet i September. Dog elsker Kjøberne den, og Fabrikerne kunne ikke fabrikere saa meget,som forlanges af de omliggende Steder. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1034 Af Taubers Erindringer om et Besøg i Aarhus 1824.
I Anledning af "Støihejen" under Fr. VI.'s Besøg "glemte [RN9001] Rasmus Malling sin Podegra" og "Jens Røgind løb, som han var ellevild, omkring paa sine elleve Tæer" 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1035 Afgang på matr. nr. 5b og 5c til 01-10-1898 approberet 26-08-1898.
Afgang på matr. nr. 5f [RN9006] til 01-10-1898 approberet 09-11-1897. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1036 Afgang på matr. nr. 5b og 5c til 01-10-1898 approberet 26-08-1898.
Afgang på matr. nr. 5f [RN9006] til 01-10-1898 approberet 09-11-1897. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1037 Afgang på matr. nr. 5b og 5c til 01-10-1899 approberet 23-05-1899 og 04-08-1899. Malling, Rasmus (I4)
 
1038 Afgang på matr. nr. 5f og 5h til 01-10-1900 approberet 17-10-1899. Malling, John Gaarn (I6)
 
1039 Afgrøden af 6 Skpr. Land [4.137 m2], besaaet med Rug, og et Stykke Eng, hvorpaa avles 2 a 3 Læs Hø, kan faaes tilkjøbs hos
[RN9002] A. Malling

[1 skæppe = 0,125 tønde = 689,5 m2 iflg. ordnet.dk] 
Malling, Andreas (I2)
 
1040 Akt ikke undersøgt. Malling, Andreas (I2)
 
1041 Akten ikke læst. Malling, Marie Christine (I26)
 
1042 Akten ikke læst. Malling, Cathrine Marie Margrethe (I25)
 
1043 Akten ikke læst. Malling, Christian Lauritz (I27)
 
1044 Aktierne er underskrevet af direktørerne Thygesen, Rohde, [RN9049] Kaarsberg og Sanne. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1045 Amtmændene mener, at det være skadeligt for handelen, i fald man begrænser probenreuterne eller handelsagenternes virksomhed. Handelsstanden i Aalborg gør opmærksom på, at handelsagenterne ikke køber landets varer, men indsamler vareordrer fra byer og land med henblik på levering fra udlandet.
Repræsantantskabet for Handelsstanden i Aalborg den 07-12-1835 Jens Herskind, N. Hilligsøe, J. Ferslew.

Insigelsen får efterfølgende tilslutning den 18-12-1835 fra købmændene i Aarhus. 
Malling, Niels (I7)
 
1046 Andreas er pålignet en kommuneskat på 2 taxter i næring og 5 taxter i formue. Rasmus er ikke pålignet kommuneskat. Hver taxt gælder for næring 1 Rd 38 sk og for formue 2 Rd 10 sk. Malling, Andreas (I2)
 
1047 Andreas er pålignet en kommuneskat på 2 taxter i næring og 5 taxter i formue. Rasmus er ikke pålignet kommuneskat. Hver taxt gælder for næring 1 Rd 38 sk og for formue 2 Rd 10 sk. Malling, Rasmus (I4)
 
1048 Andreas Kaarsberg var også involveret i Aarhuus Westindiske Handels Selskab, som blev dannet i 1782. Men da den nordamerikanske frihedskrig sluttede omtrent samtidig hermed, mistede forretningen sit grundlag. Det bragte ham til fallit i 1793. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1049 Andreas Kaarsberg, 38 Aar, gift med Kiersten Dons, 41 Aar.
Deres Børn:
Cicilia Marie Kaarsberg, 9 Aar
Jens Dons Kaarsberg -, 8 Aar
Peter Kaarsberg, 6 Aar
Elisabeth Kaarsberg, 5 Aar
Anne Johanne Kaarsberg, 1 Aar

3 Tjenestepiger, 1 Tjenestekarl 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1050 Andreasen får skøde fra Aarhus Byråd på 96 alen2 af Toldbodgade 17-12-1874. Pantebog 22 Folio 439. Noteret under matr. nr. 48. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1051 Angivelsen af matr. nr. 54a stammer fra en senere frastykning af en parcel matr. nr. 54b i Toldbodgade. Malling, Niels (I7)
 
1052 Angivelsen af Toldbodgade, matr. nr. 53a stammer fra en senere frastykning af en parcel matr. nr. 53b forhuset i nr. 43. Malling, Niels (I7)
 
1053 Anna Thestrup angiver perioden på slægtstavlen til 1653 til 1663 og på #102 1653 til 1664. Lydichsen, Anders (I329)
 
1054 Anna Thestrup mener #73, at Andreas Peder Kaarsberg fratrådte som eligeret borger samme år som RN9001 Rasmus Nielsen Malling begyndte. #100 angiver hun 1803, men oplyser #103, at [RN9001] Rasmus Nielsen Malling var eligeret borger 1804-1815. Forklaringen kan være, at Andreas fratrådte med udgangen af 1803, og Rasmus tiltrådte ved starten af 1804. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1055 Anna Thestrup oplyser på #113, at han blev begravet den 27-08-1721. Wærn, Rasmus Madsen (I214)
 
1056 Anna Thestrup, #54: Stokkemand også kaldet tinghører. Pågældende var vidne i retssager, en ikke særligt agtet stilling, som man nogle gange betalte andre for at udføre.
www.ordnet.dk: Personer der mødte på tinge (og sammen med foged og skriver sad paa stokkene) som bisiddere eller for at bevidne, hvad der foregik paa tinget.
Rasmus Nielsen omtaler i sin bog: Fra det gamle Aarhus, Det jyske Forlag, 1902 på side 41, at byfogeden [Jørgen Nielsen] holder forhør over Poul Pot. "Det var så lange Forhør, at Retsvidnerne, Snedkermester Fløystrup og Skomagermester Køniche vare nærved at besvime af Sult, aandelig Træthed og Søvnighed, og kun kunne holde sig oppe ved flittig Brug af den store Snustobaksdaases Indhold."
Stokkemand og retsvidne var måske den samme funktion, hvor repræsentanter for offentligheden overværede domstolens forhør af den anklagede i de indledende undersøgelser. Dengang var anklager og dommer ikke adskilt. 
Schmidt, Peder Larsen (I201)
 
1057 Anna Thestrup, #54: Ved indsamlinger i kirkerne blev der udpeget for et hel et halvt år ad gangen "tavledragere". Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1058 Anna Thestrup: Gået med Magistraten betyder, at man var med, når mandtalslisten blev udfærdiget, og det skete hvert år i anledning af skatteudskrivningen og ofte for hver enkelt skat, der skulle opkræves. En noget arbejdskrævende opgave og derfor ikke særlig tiltrækkende. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1059 Anna Thestrup: Indkvarteringen kan betyde enten, at pågældende har lignet indkvarteringsskatten eller har opkrævet den. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1060 Anna Thestrup: Ved takserborger forstås 2, 4 eller flere borgere, der skulle ligne skatten, et arbejde som magistraten gerne var fri for. Der kendes derfor takserborgere for alle købstæder i Danmark, hvor arkivalierne er bevaret.
I Aarhus blev de valgt for 1 år og næste år udpeget til revisorer. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1061 Anne Maria sal. Jeegs afholder auktion over avlsgården Rørdahl eller Ferdinandinesdahl [Aalborg Portland Cement] den 22-07-1806. Udover annoncens beskrivelse af gården ligger konditionerne til gennemsyn 14 dage forinden hos bl.a. [RN9001] Hr. Kiøbmand Malling i Aarhuus.
Aalborg den 20-05-1806 Anne Maria sal. Jeegs. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1062 Annonce #47: J.G. Malling. Hjørnet af Nørregade og Nørrebro. Urtekram- & Kolonialforretning, saavel en gros so detail. Malling, John Gaarn (I6)
 
1063 Annonce #57: J.G. Malling. Hjørnet af Nørregade og Nørrebro. Urtekram- & Kolonialforretning, saavel en gros so detail. Malling, John Gaarn (I6)
 
1064 Annoncen den 21-07-1847 er suppleret med oplysningen om staldrum til et par heste. Malling, Niels (I7)
 
1065 Annoncer for tobaksvarer:
Ved den af [RN9049] Kiøbmand Andreas Kaarsberg og Interessentere i Aarhuus udi Aaret 1778 anlagte Tobaks-Fabrique er fra undertegnede Dato følgende Sorter Tobak at faae til Kiøbs for vedtegnede Priiser: 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1066 Annoncerne den 30-01-1857 og 03-02-1857 lyder således:
"En Pige og en Arbeidskarl kunne fra 1ste Mai [01-05-1857] faae Condition [ansættelse] hos [RN9007] N. Malling."

Annoncen den 16-02-1857 er suppleret med lønnen, måske fordi de første to annoncer ikke har givet response:
"En Arbeidskarl, og en Pige, som vil malke, kunne fra 1ste Mai [01-05-1857] halvaarlig erholde en Løn af 25 Rdr. hos [RN9007] N. Malling." 
Malling, Niels (I7)
 
1067 Approberet 01-04-1892. Malling, Rasmus (I4)
 
1068 Approberet 01-10-1893. Malling, Rasmus (I4)
 
1069 Approberet 02-02-1894 og 03-08-1894. Malling, John Gaarn (I6)
 
1070 Approberet 02-02-1894, 03-08-1894 og 01-10-1894. Malling, Rasmus (I4)
 
1071 Approberet 31-10-1884 og 23-05-1885. Parcel matr. nr. 5g udtaget under Bygrunden.

Matr. nr. 5a var i 1883-1884 opført med et areal på 2-2-2 1/4, hvor den i 1884-1885 kun er opført med et areal på 1-3-1 ½. Forskellen må være udstykningen af matr. nr. 5g i 1884-1885.

Matr. nr. 5b og matr. nr. 5c er uforandrede ift. 1883-1884. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1072 Arvingerne efter Dr. Mathias Broberg skødede 10-5-1683 ejendommen til borger og handelsmand [RN9358] Peder Christensen Basballe. Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1073 Assessor Jens Lassen overtager 1690 ejendommen.
Dinus Pedersen Vintz overtager 1691 ejendommen. 
Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
1074 At Dampskibs og Færgecontoiret er fra den 20. October [20-10-1840] henflyttet til [RN9092] Hr. Skibscapitain Kaarsbergs Gaard paa Fiskergade, skraaes overfor, hvor bemeldte Contoir hidtil har været, bekjendtg. herved til Vedkommendes Efterretning

Richard 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1075 At jeg fra Dato [06-11-1868] ophører med russiske og
varme Bade, bekjendtgjøres herved. [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41].

7.11.: [07-11-1868] Varme Søbade kunne daglig erholdes på Skolegade Nummer 33. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1076 At min inderligt elskede og haabefulde Søn,
Student Hans Henrik Stamer Gaarn efter et kort 
Gaarn, Hans Henrik Stamer (I204)
 
1077 At vi fra 1. Januar d. A. [01-01-1883] have overdraget et af Hr. H. W. Secher i en Aarrække førte Støbegods-Udsalg til [RN9006] Hr. J. G. Malling tillader vi os herved at bekjendtgjøre.

Aalborg i Januar 1883
De Smith'ske Jernstøberier og Maskinværksteder

I Henhold til Ovenstaaende tillader jeg mig at anbefale et velassorteret Lager af Jernstøbegods og andre Fabricata fra de ovennævnte og velrenommerede Fabriker
J.G. Malling
Mindeport
Aarhuus, i Januar 1883 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1078 At vi fra 1ste Januar d.A. [01-01-1883] have overdraget det af Hr. H.W. Secher i Aarhuus i en Aarrække førte Støbegods-Udsalg til [RN9006] Hr. J.G. Mallling sammesteds, tillade vi os herved at bekjendtgjøre.
Aalborg, i Januar 1883
De Smith'ske Jernstøberier og
Maskinværksteder.

I Henhold til Ovenstaaende tillader jg mig at anbefale et velassorteret
Lager af Jernstøbegods og andre Fabrikata fra de ovennævnte
velrenommerede Fabriker til Nutidens billigste Priser.
Aarhuus, i Januar 1883
J.G. Malling
Mindeport [Dynkarken 39-41] 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1079 At vore Boutiker indtil videre ville
være lukkede hver Søndag Aften fra Kl. 7 [19.00] ,
meddeles herved.
Rasmus Baden
[RN9006] J.G. Mallling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1080 At vore Boutiker lukkes paa Søn- og
Helligdage fra Kl. 9 Formiddag
i Maj, Juni, Juli og August, meddeles
herved vore ærede Kunder.
Fritz Sørensen
[RN9006] J.G. Mallling
Rasmus Baden
S.P. Hansen
N.C.Th. Møller
Martin Jacobsen
(945) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1081 At vore Butiker ere lukkede alle
Søn- og Helligdage fra Kl. 9 Formiddag
i Maanederne Maj, Juni, Juli og
Avgust, bekjendtgøres herved for vore
ærede Kunder.
bl.a. [RN9006] J.G. Mallling 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1082 At vore Butiker vil være lukkede om Søn- og
Helligdagene i Maj, Juni, Juli og Avgust fra
Kl. 9 Formiddag, meddeles herved vore
ærede Kunder.
Aarhus, i April 1886
Jens Petersen
Fr. Langermann & Co.
J.P. Seiersen
Fritz Sørensen
Rasmus Baden
N.C.Th. Møller
H.J. Friis
S.P. Hansen
[RN9006] J.G. Mallling
(1002) 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1083 At [RN9004] Hr R. Malling er mig bekjendt som en særdeles ordentlig og stræbsom ung Mand, der med Held har lagt sig efter sig Fag, og at han efter de ham af de dygtige Landmænd som han har staaet i Forbindelse med meddelte gode Vidnesbyrd, maa ansees vel skikket til at forestaa et større Landbrug, det kan jeg efter Forlangende bevidne, idet jeg tillader mig at anbefale ham til Enhveer der maatte behøve hans Tjeneste.

Aarhuus d. 20 Januar 1863 [20-01-1863] .
          J. Frost
Justitsraad og Amtsforvalter

[Transcripering Svend-Erik Christiansen] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1084 At [RN9179] Captain John Gaarn paa sine Medrehderes og egne Vegne har erklæret, under sit Ophold i Riga at være villig til i sin førende Jagt Lammet at imodtage Fragtgods fra andre Huse end netop det hvortil han maatte adressere sig med sit Fartøi;
dette finder jeg mig paa Grund af tidligere Omstændigheder foranlediget til paa d'Hrr. Fenger & Co.'s Vegne i Riga offentligen at bringe til d'Hrr. Købmænd og Fabrik-Eieres Kundskab.

Aarhuus, d. 25 Januar 1839 [25-01-1839]
J. G. Valentin 
Gaarn, Johnn (I179)
 
1085 Auktion over afd. [RN9092] H. Kaarsbergs Bo tilhørende Jagt "Fredshaabet", 18 Commercelæster drægtig - Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1086 Auktion over Dødsboets faste Ejendomme: a) Stedet No. 520 paa Fiskergade [Fiskergade 91, matr. nr. 125] best. af 8 Fag nyt 2 Etage grundmuret Forhuus, samt 4 Fag Fjelle-Baghuus, og
b) Stedet Nr. 521 paa samme Gade[Fiskergade 93, matr. nr. 124] , best. af 4 Fag 2 Etage nyt grundmuret Forhuus - 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1087 b [bygningen litra b er taget ituslået på den østre ende i den nordre side] med ?? gavl fra Cichoriefabrikken, lægter og brædder også ituslåede. Skaden ansættes til 1/77 eller 15 Rdl. sølv]

Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

I øvrigt henvises til taksation nr. 204-5 (21-10-1862) og 205-4 (09-03-1863). 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1088 Baaden "Den uvisse Gevinst" af Aalborg. 12 Mand. 3 Kan. [kanoner] 1 Kom. Læster. Kaptajn Peder Lorentzen. Rheder [RN9102?] Købmand Hans Kaarsberg. Kaperbrev 04-08-1810. Kaarsberg, Hans (I102)
 
1089 Bager J.F. Schrøder får takseret sin ejendom umiddelbart forinden RN9002 Andreas Malling køber den:
a 10 Fag 2 Etager Forhuus hvoraf 1 Etage til Gaden af Grundmur, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Boutik m.m. 2 Skorstene, Port i 2 Fag, Kjælder under 8 Fag, á 160 1.600 Rdl. eller 1.600 sølv
b 11 Fag 2 Etager Sidehuus, 1. Etage østre Side af Grundmuur, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser, Kjøkken, Bryggeri og Bageri med Bageovn, 2 indmurede Kjedler, 1 Kakkelovn, 2. Etage er derimod indrettet til Kornlofter, á 160 1.760 Rdl. eller 1.760 sølv
c. 11 Fag Halvtag, 1 Etage, Muur og Bindingsværk, indrettet til Materialhuus? og Brændehuus m.m., á 25 275 Rdl. eller 270 sølv [280]
d. 6 Fag 2 Etager af Grundmuur, indrettet til Kostald og Fourage, á 80 480 Rdl. eller 480 sølv
e 13 Fag Baghuus 2 Etager, næsten? Grundmuur, indrettet i 1. Etage til Folkeværelser Hestestald, hvori er gibset, Vognremise og Pak- eller Materialhuus og i 2. Etage til Kornlofter ??, á Fag 200 2.600 Rdl. eller 2.600 sølv
f 5 Fag Halvtag østen i Gaarden, Forsiden af Bindingsværk, men forøvrigt Grundmuur, til Svinesti, Hønsehuus m.m., á 15 75 Rdl. eller 70 sølv [80]

Samlet vurdering 6.780 Rdl. [6.800] 
Malling, Andreas (I2)
 
1090 Bagergården sættes til salg efter, at den for nogle år siden er af nyt opbygget. Der har i flere år været drevet bageri i ejendommen, der består af et grundmuret 7 fags 2 etagers forhus med en velindrettet kælder under. I 1. etage [stuen] er der indrettet butik og beboelseslejlighed, ligesom 2. etage [1. sal] også er indrettet til beboelseslejlighed.
I gården findes et halvtag og et 1 etages grundmuret baghus indrettet til bageri med ovn og øvrigt inventar samt melkamre og brændehus.
Der hører en have til af ikke ubetydelig størrelse.
I mangel af salg er stueetagen og hele baghuset med tilhørende til leje fra 01-04-1852.
Henvendelse kan ske til murermester Lund, der anviser ejendommen. 
Malling, Niels (I7)
 
1091 Barken Caroline (137 kmcl) og briggen Ægir (85 læster) ejes i kompagniskab i egentlige partrederier af Schandorff, Kiørboe og Hans Broge sammen med [RN9002] Andreas Malling og den københavnske reder D. Halberstadt. Malling, Andreas (I2)
 
1092 Basballe bruger selv boden [vejerboden på østre side af Immervad?]. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1093 Basballe havde fået tiltransporteret et pantebrev af 11-01-1665 udstedt til rektor mag. Niels Krog og ved dom i 1669 fået ejendommen udlagt til brugelighed.

Ved skifte 02-04-1673 efter borger Jens Pedersen Sambsing i Emmervad takseredes ejendommen til 340 Sdlr., hvoraf Basballe tillagdes 214 Sdlr. 1 Mk. 11 Sk. og [RN9325?] Maren Clemensdatter 125 Sdlr. 2 Mk. 5 Sk.

I 1682 omtales ejendommen som [RN9393] Peder Gyllings egen iboende gård [gift med RN9392 Silche Christensdatter og svigersøn til Basballe], men han har sikker ikke ejet ejendommen.

Ved Basballes død 12-11-1687 tilfalder ejendommen enken [RN9351] og afdødes børn jf. skifte af 06-09-1693. 
Basballe, Silke Christensdatter (I392)
 
1094 Basballe havde fået tiltransporteret et pantebrev af 11-01-1665 udstedt til rektor mag. Niels Krog og ved dom i 1669 fået ejendommen udlagt til brugelighed.

Ved skifte 02-04-1673 efter borger Jens Pedersen Sambsing i Emmervad takseredes ejendommen til 340 Sdlr., hvoraf Basballe tillagdes 214 Sdlr. 1 Mk. 11 Sk. og [RN9325?] Maren Clemensdatter 125 Sdlr. 2 Mk. 5 Sk.

I 1682 omtales ejendommen som [RN9393] Peder Gyllings egen iboende gård [gift med RN9392 Silche Christensdatter og svigersøn til Basballe], men han har sikker ikke ejet ejendommen.

Ved Basballes død 12-11-1687 tilfalder ejendommen enken [RN9351] og afdødes børn jf. skifte af 06-09-1693. 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1095 Baumgarten oplyser på #5, at de 4+7 boder er nuværende matr. nr. 1094 til 1099 og en plads på matr. nr. 1101. Af www.folketimidten.dk fremgår det, at disse matrikelnumre svarer til Klostergade nr. 42 til 52: Fattigvæsenets Boder. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1096 Baumgarten oplyser på #5, at de 4+7 boder er nuværende matr. nr. 1094 til 1099 og en plads på matr. nr. 1101. Af www.folketimidten.dk fremgår det, at disse matrikelnumre svarer til Klostergade nr. 42 til 52: Fattigvæsenets Boder. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1097 Bedste østersøiske tørret Rug, nylig hjemkommen fra Libau, er arriveret og udsælges af [RN9179] Skipper J. Gaarn, fra Skibet beliggende i Aarhuus Havn, saavel i Skiepper som Tdr. for 6 Rbd. 4 Mk. S. og T. pr. Tde. Gaarn, Johnn (I179)
 
1098 Befordringer og Afgang....
Captain og Compagnichef ved Borgervæbningen i Aarhuus [RN9007] Niels Malling, er tillagt Rang med Premier Lieutnant af Københavns Borgervæbning, med Tilladelse at bære Armeens Felttegn. 
Malling, Niels (I7)
 
1099 Begravelsen der betaltes af Broderen [RN9342] Christen Jensen Basballe beløb sig til 52 Rigsdaler, som denne fik godtgjort ved Skiftet; så der bliver kun en Sum på 44 Rigsdaler til arv og deling, hvoraf Enken [RN9507] Anne Olufsdatter får de 22. Basballe, Jens Jensen (I505)
 
1100 Begravet 1776 i Domkirken jf. Købmand og vinhandler Kaarsberg.

[RN9166] Christen Müller blev gift med Vinhandler [RN9118] Marcus Mørch Galthens Enke ([RN9089] Jacobine, f. Kaarsberg). Christen Müller lod Galthens "Begravelse (fra 1776) istandsætte paa egen Bekostning 1802, men uagtet [RN9166] han ejede tvende Begravelser i Kirken blev han dog jordet paa St. Olufs Kirkegaard, da han døde 1806...". Sejrs Sedler 1806 jf. Hertel II, #177 
Galthen, Marcus Mørch (I118)
 
1101 Begravet i Store eller mellemste gang iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #915 Olufsdatter, Marie (I308)
 
1102 Begravet i Store eller mellemste gang iflg. Danmarks Kirker, Århus Domkirke, #915 Wærn, Sidsel Rasmusdatter (I295)
 
1103 Begravet i Vor Frue Kirke "aff de 4 mindste klocher for [RN9343] Chr. Basballes hustrue iij Dl. 1 mark" Basballe, Lisbeth Pedersdatter (I343)
 
1104 Begravet uden ringning og prædiken. 40 år 1 måned. Kilde: Købmand og vinhandler Kaarsberg, 2003, Bilag 4 Hansen, Kiersten Thomasdatter (I87)
 
1105 Bemeldte Kiøbmand R. Mallings Gaard:
a. Forhuus 11 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser med 3 jern Kakkelovne, Kølleskorsten og Maltkølle, Port i 2 Fag og Kjelder [kælder] under 6 Fag, á 100 1.100 Rdl.
b. Sidehuus 5 Fag 2 Etager med 3 Fag Udbygning, Egebindingsværk og Muurtavl, til Kjøkken og Bryggers, á 40 200 Rdl.
c. Et Halvtag 7 Fag 1 Etage med Sten behængt og Fjel beklædt [bræddebeklædning] 40 Rdl.
d. Baghuus 9 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muurtavl til Pakhuus og Stald, á 50 450 Rdl.
e. Et mørt Halvtag 8 Fag 1 Etage med Sten behængt og Fjel beklædt 80 Rdl.
Samlet vurdering 1.870 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1106 Bemeldte Kiøbmand Rasmus Mallings Gaard, som han selv beboer:
a. Forhuus 10 Fag 2 Etager og Egebindingsværk og Muurtavl, til Pakhuus og Værelser, med 2 jern Kakkelovne, Port i 2 Fag, á 90 Rdl. 900 Rdl. [nr. 39]
b. Ditto [forhus] 8 ½ Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Bindingsværk og Murtavl], til Værelser, med 1 jern Kakkelovn, Kølleskorsten og Maltkølle, Kælder under 4 Fag, á 60 Rdl. 510 Rdl. [nr. 41]
c. Sidehuus Sønden i Gaarden [langs med skellet mod syd], 9 ½ Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Bindingsværk og Murtavl], til Værelser, Køkken og Bryggers, med 2 jern Kakkelovne, 1 indmuret Kaaben Kedel [kobberkedel] paa 3 Fj. [fjerdingkar = 4,35 l]
og 1 Ditto [kobberkedel] paa 2 Fj. Maltkar og Spiretønde, á 40 Rdl. 380 Rdl. [nr. 41]
d. Et Halvtag for Enden af samme, 7 Fag 1 Etage med Sten behængt og fjel beklædt [brædder]
50 Rdl. [nr. 41]
e. Sidehuus norden i Gaarden 19 Fag 2 Etager og Egebindingsværk og Muurtavl, til Brændehuus og Kornlofter, á 30 570 Rdl. [nr. 39]
f. Baghuus 9 Fag 2 Etager med 3 Fag Udbygning, Egebindingsværk og Muurtavl [mursten mellem bindingsværket], til Pakhuus, á 30 270 Rdl.
g. Ditto [baghus] 8 Fag 2 Etager, Ditto Bygning [Bindingsværk og Murtavl], til Stald, med Port i 2 Fag, á 50 400 Rdl.
Samlet vurdering 3.080 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1107 Bemeldte Kiøbmand Rasmus Mallings Gaard:
a. Forhuus 11 Fag 2 Etager, Grundmuur, til Værelser og kjøkken [køkken overstreget], Port i 2 Fag og Kjælder under 6 Fag, á 500 5.500 Rdl. eller 2.200 sølv
b. Sidehuus 7 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Kjøkken, samt Pakhuus, á 250 1.750 Rdl eller 700 sølv
c. Halvtag 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, á 150 450 Rdl. eller 180 sølv
d. Baghuus 9 Fag 2 Etager. Dito Bygning [Egebindingsværk og Muur] til Pakhuus og Stald, á 150 1.350 Rdl. eller 540 Rdl. sølv
e. Halvtag 8 Fag 1 Etage med Sten behængt [tegltag] og fjelbeklædt [bræddebeklædning] 300 Rdl. eller 120 sølv
f. et lidet Dito [halvtag] 3 Fag 200 Rdl. eller 80 sølv
Samlet vurdering 9.550 Rdl. eller 3.820 sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1108 Bemeldte Kjøbmand R. Mallings Gaard:
a. Forhuus 5.500 Rdl. eller 2.200 sølv
b. Sidehuus 1.750 Rdl. eller 700 sølv
c. Halvtag 450 Rdl. eller 180 sølv
d. Baghuus 1.350 Rdl. eller 540 sølv
mellemregning 3.620 sølv
e. Halvtag 300 Rdl. eller 120 sølv
f. Dito [halvtag] 200 Rdl. eller 80 sølv
Samlet vurdering [9.550 Rdl.] 3.820 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-2. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1109 Bemeldte Kjøbmand R. Mallings Lejebod:
a. 2 Fag Huus 500 Rdl. eller 200 sølv
b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering [530 Rdl.] eller 210 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-13. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1110 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:
a) Forhuus 14 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 2 Jernkakkelovne, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 7 Fag, á Fag 100 1.400 Rdl. eller 1.280 sølv
b) Sidehuus sønden i Gaarden 10 Fag 2 Etager, dito Bygning [Egebindingsværk og Muur], til Kjøkken og Bryggers med 1 Jernkakkelovn, á 80 800 Rdl. eller 730 sølv
c) Dito [Sidehuus] for enden af forrige 9 Fag 2 Etager, ? Bygning til Pakhuus og Kornlofter, á Fag 60 540 Rdl. eller 490 sølv
d) Baghus 24 Fag 2 Etager, ? Bygning, til ??, med Grundmuur, til ??? Pakhuus og Kornlofter, á Fag 110 2.640 Rdl. eller 2.410 sølv
e) Et fladt? Halvtag 14 Fag 1 Etage, ?Muur og Bindingsværk, ???, á Fag 10 140 Rdlr. eller 130 sølv
f) ?? mod den norden Ende af ?? mod Gaden 20 Rdl. eller 20 sølv
g) 1 Fag Plankeværk og en ?Port mod ??? Ende af ?? 20 Rdl. eller 20 sølv
h) Plankeværk og et ?bygget Lokum ?? i Gaarden 40 Rdl. eller 40 sølv
Samlet vurdering 5.120 Rdl. sølv 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1111 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:
a. Forhuus 11 Fag 2 Etager ?? Grundmuur ???, til Værelser /som alle ??/ med 4 Jern kakkelovne, Port i 2 Fag og Kjælder under 8 Fag, á 300 3.300 Rdl. eller 3.020 sølv
b. Sidehuus 7 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, med ???, og Kjøkken samt Pakhuus. Kjælder under 2 Fag, á 100 700 Rdl. eller 640 sølv
c. Halvtag 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, ???, á 30 90 Rdl. eller 80 sølv
d. Dito [Halvtag] 8 Fag 1 Etage, ?beklædt og ??, á Fag 10 80 Rdl. eller 70 sølv
e. Baghuus 9 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Pakhuus og Kornlofter, á Fag 70 630 Rdl. eller 580 sølv
f. Et lidet Halvtag 3 Fag 2 Etager, Muur og Bindingsværk 40 Rdl. eller 40 sølv
Samlet vurdering [4.840 Rdl.] eller 4.430 sølv 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1112 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 2 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser med 1 Jern Kakkelovn, á Fag 60 120 Rdl. eller 110 sølv.

De tre ejendomme er efter salget i oktober kvartal 1832 til Lisbjerg beskrevet under taksationen 22-10-1832 nr. 116-4. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1113 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 1 Jern Kakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv.

De tre ejendomme er efter salget i oktober kvartal 1832 til Lisbjerg beskrevet under taksationen 22-10-1832 nr. 116-4. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1114 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
3 Fag Huus 150 Rdl. eller 140 sølv

Solgt i januar kvartal 1836 til Michel Jensen.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-10. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1115 Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse med 1 Jern Kakkelovn, á 50 150 Rdl. eller 140 sølv

Solgt i januar kvartal 1836 til Michel Jensen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1116 Bemeldte Købmand Rasmus Mallings Enkes Gaard:
a. Forhuus 1.400 Rdl. eller 1.280 sølv
b. Sidehuus sønden i Gaarden 800 Rdl. eller 730 sølv
c. Ditto [Sidehuus sønden i Gaarden] 540 Rdl. eller 490 sølv
d. Baghuus 2.640 Rdl. eller 2.410 sølv
e. Et ? Halvtag 140 Rdl. eller 130 sølv
f. en ?? 20 Rdl. eller 20 sølv
g) 1 Fag Plankeværk og en Port 20 Rdl. eller 20 sølv
h) Plankeværk og Lokum 40 Rdl. eller 40 sølv

Litra f og g i brandforsikringen 1817-1827 med Exercerhuset på 23 fag og et hus på 10 fag synes i 1827-1837 at være overført til en særskilt ejendom for. nr. 368, matr. nr. 337 nu Spanien 9, matr. nr. 48.

Samlet vurdering [5.600 Rdl] eller 5.120 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 31-14. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1117 Bemeldte Mallings bortl? Gaard:
a. Forhus 1.100 nedsat til 700 Rdl. [udgår september 1816]
b. Sidehuus 200 nedsat til 130 Rdl. [udgår september 1816]
mellemoptælling 1.300 nedsat til 830 Rdl.
c. Halvtag 40 nedsat til 30 Rdl.
d. Baghuus 450 nedsat til 290 Rdl.
e. Halvtag 80 nedsat til 50 Rdl.
Samlet vurdering 1.870 nedsat til 1.200 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 17-21 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1118 Bemeldte Mallings bortl? Gaard:
a. Forhus 3.300 Rdl. [nyopført september 1816]
b. Sidehuus 1.190 Rdl. [nyopført september 1816]
mellemoptælling 4.490
c. Halvtag 210 Rdl. [nyopført september 1816]
c. Halvtag 30 Rdl.
d. Baghuus 290 Rdl.
e. Halvtag 50 Rdl.
Samlet vurdering 5.070 Rdl.

Henvisning til taksationsprotokol nr. 95-2. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1119 Bemeldte Mallings Lejebod:
a. 3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering [780 Rdl.] eller 310 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-10. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1120 Bemeldte R. Mallings bortleiede Gaard:
a. Forhuus 1.100 Rdl.
b. Sidehuus 200 Rdl.
c. Et Halvtag 40 Rdl.
d. Baghuus 450 Rdl.
e. Halvtag 80 Rdl.
Samlet vurdering 1.870 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1121 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
2 Fag Huus 120 Rdl. eller 110 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-14. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1122 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
3 Fag Huus 180 Rdl. eller 160 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 32-12. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1123 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
3 Fag Huus 180 Rdl. eller 160 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 32-13. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1124 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
3 Fag Huus 180 Rdl. eller 160 sølv

Solgt januar kvartal 1836 til Michel Jensen.

Henvisning til taksationsprotokol 32-11. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1125 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 2 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Beboelse, med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 120 Rdl. eller 110 sølv 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1126 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1127 Bemeldte R. Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, til Beboelse, med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv.

Solgt januar kvartal 1836 til Michel Jensen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1128 Bemeldte R. Mallings Lejebod:
a. 3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering [780 Rdl.] eller 310 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-11. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1129 Bemeldte R. Mallings Lejebod:
a. Et Huus 2 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur; indrettet til Beboelse, á 250 500 Rdl. eller 200 sølv
b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering 210 Rdl. sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1130 Bemeldte R. Mallings Lejebod:
a. Et Huus 3 Fag 1 Etage Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering 310 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1131 Bemeldte R. Mallings Lejebod:
a. Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering 310 Rdl. sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1132 Bemeldte R. Mallings Lejebod:
a. Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse, á 250 750 Rdl. eller 300 sølv
b. 4 Fag Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering 310 Rdl. sølv 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1133 Bemeldte Rasmus Mallings Enkegaard:
a. Forhuus 3.300 Rdl. eller 3.020 sølv
b. Sidehuus 700 Rdl. eller 640 sølv
c. Halvtag 90 Rdl. eller 80 sølv
mellemregning 3.740 Rdl sølv
d. Halvtag 80 Rdl. eller 70 sølv
e. Baghuus 630 Rdl. eller 580 sølv
f. Et lidet Halvtag 40 Rdl. eller 40 sølv
Samlet vurdering [4.840 Rdl.] eller 4.430 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 31-13. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1134 Bemeldte Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
a. 5 Fag Huus til ? 400 Rdl. eller 370 sølv

Henvisning til taksationsprotokol nr. 32-9. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1135 Bemeldte Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
Et Huus 3 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse med 1 Jernkakkelovn, á Fag 60 180 Rdl. eller 160 sølv

Solgt januar kvartal 1836 til Michel Jensen. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1136 Bemeldte Rasmus Mallings Lejebod:
a. 3 Fag Huus 750 Rdl. eller 300 sølv
b. Plankeværk 30 Rdl. eller 10 sølv
Samlet vurdering [780 Rdl.] eller 310 sølv

Henvisning til taksationsprotokol 26-12. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1137 Benævnelse "Gårde" betød en ejendom med port og gadedør, "Huse" var med gadedør, men uden port og "Boder" var en ejendom med ganske få fag. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1138 Berejste Jylland som Portrætmaler. Man kender 50 arbejder af ham, mest miniatureportrætter, Malet i sort el. farve paa bagsiden af glas. . .
har malet bl.a. Thomas Funder, [RN9001] Rasm. Malling og Benedicte Secher. .
En biografi af O. R. fortæller

Se: Kunst (Konvolut) 
Rasch, Ole Magnus (I57)
 
1139 Berlingske Tidende har den 22-09-1853 optrykt Aarhuus Stiftsphysicat Dr. Jespersens rapport af 20-09-1853 om omfanget af koleraepidemien i Aarhus fra det første registrerede tilfælde den 19-07-1853 til det sidste tilfælde den 14-09-1853, hvor epidemien nu betragtes som ophørt.

Rapporten indeholder en omfattende statistik over 319 koleratilfælde fordelt uge for uge på syge, døde og helbredte.
Endvidere fordelingen på køn og behandlingstederne: lazarettet, byens sygehus og i eget hjem.

Dødeligheden fordeler sig med 57% døde på lazarettet, 56% på sygehuset og 66% i hjemmet, altså en helbredelsesprocent til fordel for den "professionelle" behandling måske grundet dennes adgang til rent vand.

Udover de 319 tilfælde er der endvidere anmeldt 458 tilfælde af diaré og Cholerine [en mild form for diaré under en epidemi med asiatisk kolera. Kilde: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com] til Cholera-Bureauet. Disse tilfælde har været under offentlig behandling og betragtes nu som helbredte. 
Malling, Niels (I7)
 
1140 Beskrevet under matr. nr. 3 og 3a, som efterfølgende er udstykket i matr. nr. 143 til matr. nr. 165. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1141 Beskrivelse af hans varesortiment i: Butik i Århus, Århus Byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Århus 1981, Finn H. Lauridsen i artiklen Bod og butik i 19. århundrede, #17 hentet fra Aarhuus Stiftstidende juli 1835. Malling, Niels (I7)
 
1142 Beskrivelse af porthammeren #188-189. Kryssing, Clemen Hansen (I546)
 
1143 Bestyrelsen for Øresparekassen informerer om byens inddeling i kredse:

40de Kreds: Kalkværksstræde, Mallings Toft og Frederiksallee [Frederiks Allé] fra Jernveisbroen udefter. Indsamler: Jernbaneassistent Gregersen, Banegaardsvei 29 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1144 Bestyrelsen for Øresparekassen informerer om byens inddeling i kredse:

40de Kreds: Kalkværksstræde, Mallings Toft og Frederiksallee [Frederiks Allé] fra Jernveisbroen udefter. Indsamler: Jernbaneassistent Gregersen, Banegaardsvei 29 
Malling, Rasmus (I4)
 
1145 Bevilling 1600 Pd. fra Stettin. Fabrikation: 80.000 Pd.

04-05-1787: 3 Spindeborde, 2 a 3 Skiære Benker og 4 SnuusTobaks Knive. - 1 Mester og 2 andre Svende, 2 Drenge, 8 Arbejdskarle og 34 Børn. Der forarbeides især Hollandske og lidet af Svitzent, Virginia, Brasille og lidet af Portorico Blade, de øvrige ere af egen og Frideritz Plantagier.

Fabrikation i 1786: 103,000 Pd. Røg Tobak og 4200 Pd. snus Tobak. - Fabrikens anordnede Stempel er: -Aarhuus Hans Frich Wilhelm - som er Mesterens Navne.

08-04-1788 Der er nu 5 snus tobaks Knise. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1146 Bevilling til at sidde i uskiftet bo af 30-12-1763 [hans dødsdato?], ingen børn i ægteskabet. Geding, Cecilie Lauridsdatter (I250)
 
1147 Bevilling til at sidde i uskiftet bo af 30-12-1763 [hans dødsdato?], ingen børn i ægteskabet. Kjellerup, Jens Nielsen (I251)
 
1148 Bilag 4 siger perioden 1740 til 1748, mens bilag 2 og #89 siger perioden 1740 til 1773. Blach, Mogens Michelsen (I292)
 
1149 Biugeplatzen [byggepladsen] har i 1682 tilhørt sal. Hl. Suends arvinger af Kields Eye (formodentlig kapellan til Vor Frue Kirke Svend Albretsen eller Albertsen gift med Johanne Christensdatter). Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
1150 Boden bliver i 1685 solgt til bager Villads Nielsen gift med Birgitte Michelsdatter.

I 1693 har [RN9411] borgmester Michel Michelsen Malling købt boden af handelsmand Søren Jensen gift med Sophie Arildsdatter.

Efter 1829 har boden husnummer 600, men bliver senere slået sammen med husnummer 599, nu Frederiksgade 20. 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1151 Boden har fra 1682 tilhørt Rasmus Rutz. Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
1152 Boderne blev af Basballe i 1693 solgt videre til Hans Ludvigsen. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1153 Boderne har fra 20-04-1682 tilhørt Dinus Pedersen Vintz.
Borgmester [RN9411] Michel Michelsen Malling har mikkelsdag 1684 [29-09-1684] foræret boderne til de fattige enker at bo i. 
Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
1154 Boderne har i 1682 tilhørt rådmand Carl Christensen, senest forsøgt handlet på auktion 20-01-1691 og efterfølgende i 1691 solgt af enken Anne Erichsdatter til borgmester [RN9411] Michel Michelsen Malling.
I skiftebrev af 09-12-1690 og 10-12-1690 siges ejendommen at være solgt til [RN9391] Hieronimus Christensen Basballe [stemmer ikke umiddelbart med de andre noteringer om ejendommen]. 
Malling, Mikkel Mikkelsen (I411)
 
1155 Boderne paa Fiskergade tilfalder Provst Westergaard Olufsdatter, Maren (I254)
 
1156 Boderne paa Fiskergade tilfalder Provst Westergaard Dons, Jens Hansen (I175)
 
1157 Boderne paa Fiskergade tilfalder Provst Westergaard Westergaard, Cicilie Jørgensdatter (I176)
 
1158 Boderne tilhørte i 1682 Hans Bendixen. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1159 Bor sammen med forældrene. Malling, Martin August (I244)
 
1160 Bor sammen med forældrene. Malling, Martin August (I244)
 
1161 Borger og handelsmand Michael Rasmussen Soel køber 12-03-1685 ejendommen. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1162 Borger og handelsmand [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe er panthaver i ejendommen, som jf. skiftet 21-09-1672 efter Christen Frandsen og hans før 05-04-1671 afdøde hustru Anne Svendsdatter.

I skiftet 06-09-1693 efter [RN9342] handelsmand Christen Jensen Basballe tillægges ejendommen enken [RN9351] Inger Hieronimidatter og afdødes børn.

Sognerpræst i Mørke [RN9535] Søren Sommer gift med [RN9395] Margrethe Christensdatter Basballe, der var en af arvingerne og derfor i 1690 overtager ejendommen måske som arv. 
Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1163 Borgerrepræsentant. indvælges 9. [09-02-1848?] i Havnecommissionen og i Skovcommissionen. Gaarn, Johnn (I179)
 
1164 Borgerskabsdagen: Mandagen Den 19. Decembr. 1740 [19-12-1740]
Borgeroplysning: Niels Mortensen Malling føed i Malling gl. 24de Aar fremkom for Raadstue Retten og begierede sit Borgerskab med tilkiendegivelse at hand sig som een Skipper agtede at ernære, gav tilkiende at hand sig her i byen paa een 12 Aar har opholt fremviste sin Cer [levnedsforløb]. 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
1165 Brandtaksation nr. 50-1 (afstemt med brandforsikringen):

Den 15-09-1847, Dynkarken østre Side, Købmand N. Malling, for. nr. 362, husnr. 366:
a Forhuus til Gaden, 10 Fag 2 Etager, Port i 2 Fag, ?? i begge Etager, til Værelser, tapetserede, alle gibsede, ?? malede samt Pakhuus 3.500 Rdl. sølv
b Dito [forhus] 8 Fag 2 Etager, indrettet til Butik og Butiksstue samt Contoir, Kjølleskorsten samt Kjølleindretning af nyeste ?? med tilhørende 3 Termometre, Kjælder under 5 Fag. 2.080 Rdl. sølv
c 12 Fag Sidehuus sønden i Gaarden, 2 Etager, indrettet til Værelser, Kjøkken, Bryggers og Brænderi. 2.880 Rdl. sølv
(Efterfølgende opdelt i flg. nr.:
N. 1 960 Rdl. sølv
N. 2 1.440 Rdl. sølv
N. 3 1.560 Rdl. sølv)
d Halvtag for Enden af dette Sidehuus, 5 Fag 1 Etage med deri monteret Trappe. 300 Rdl. sølv
e Sidehuus norden i Gaarden, 23 Fag 2 Etager, [8 fag og 14 fag], indrettet til Folkeværelser, Pakhuus og Kornlofter, Stald, Vognremise, Brænde og Materialhuus m.m. samt Locum. 4 fag østen i Gaarden 320 Rdl. sølv og 19 fag vesten 3.040 Rdl. sølv
f+g 21 Fag Baghuus, med Port i 2 Fag, 2 Etager.
f De 10 nordre Fag indrettet til Kostald, øverste Etage til Kornlofter. 2.000 Rdl. sølv
g De 11 Fag til Pakhuus og Kornlofter. 1.760 Rdl. sølv
h et Sidehuus i Baggaarden 8 Fag 1 Etage, indrettet til Stald og Pakhuus 560 Rdl. sølv
i. et Skuur 5 Fag aabent Skur 250 Rdl. sølv
k. Plankeværk 15 Fag Plankeværk i Baggaarden og Port 120 Rdl. sølv
I alt 16.810 Rdl. sølv

Taksation nr. 50-1 afsluttes med: Bygningen under litra c indeholder flg. specificerede Inventarium 1.630 Rdl. sølv

Herudover kommer efterfølgende taksation nr. 151-1 (oktober kvartal 1850), 159-1 (januar kvartal 1851), 186-12 (januar kvartal 1852), 242-1 og 267-5. 
Malling, Niels (I7)
 
1166 Brejls skifteuddrag angiver under nr. 16, at skiftet finder sted den 22-07-1671.

Flere andre anetavler angiver alle 1671 som dødsåret.

Eftersom flere kilder nævner, at rådmand Jens Basballe ejede Fulden Mølle bl.a. i 1680 og 1683, må der derfor være uoverensstemmelse mellem dødsår og ejerskab af Fulden Mølle. 
Basballe, Jens Jensen (I505)
 
1167 Brev fra Blicher 22/7 1841
Højstærede! (vist nok cand. theol J. Seidelin, Aarhus).
De Kanoner, som jeg ved Kjøbmand C. Bentzen havde forlangt fra Aarhuus kunne faaes men alting betales forud, hvortil jeg ikke er istand.
Der vil vistnok indkomme saameget ved Entreen paa Him.bj. [Himmelbjerget] at sådant ogsaa kan klares
- Kunde De ikke trække os dette Skyts (2 Kanoner hos [RN9007] N. Malling, 2 af Briggen Thetis) derdid? [Thetis var et 86 commercelæster priseskib kapret fra England, nu brugt til hvalfangst]
Jeg venter Dem med disse Tordnere.
Ærb. S.S. Blicher [Steen Steensen Blicher] 
Malling, Niels (I7)
 
1168 Brev nr. 14 [RN9049] Kaarsberg, A. i Aarhuus. Fra Helsingør. Porto 28 Rsk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1169 Brev nr. 160 [RN9049] Kaarsberg, Anders i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 7 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1170 Brev nr. 23 [RN9049] Kaarsberg, Andr. i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 26 Rsk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1171 Brev nr. 24 [RN9049] Kaarsberg, And. i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 7 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1172 Brev nr. 243 og 244 [RN9049] Kaarsberg, Andreas i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 2 x 7 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1173 Brev nr. 65 [RN9049] Kaarsberg i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 7 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1174 Brev nr. 85 [RN9049] Kaarsberg, A i Aarhuus. Fra Hamborg. Porto 27 sk. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1175 Broderen [RN9546] Clemen Hansen Kryssing købte gården af [RN9455] Peder Hansen Kryssing. Kryssing, Peder Hansen (I455)
 
1176 Brænderi og Handel kan faaes tilleie i 8 Aar
enten samlet eller særskilt, naar man henvender
sig til [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1177 By: Århus Købstad Amt: Århus
Borger: Rasmus Nielsen Malling
Alder: 27 Hovederhverv: Købmand
Oprindelsessted: Århus
Borgerskabsdato: 25. August 1794 [25-08-1794]
Borgerbogens data:
Borgerskabsdagen: Mandagen den 25de August
Borgeroplysning: [RN9001] Rasmus Malling, fød i Aarhuus, gammel 27 Aar, begiert og vundet Borgerskab som Kiøbmand med alle Slags Vahre, Alenkram undtagen, aflagt Eed efter Loven og udlovet til Fattige aarlig 4 Rd. Ansat efter Rescriptet for 120 Rd.
Arkiv: LaV D2.305 Folie: [uden]
Noter: [Død 1826 i Århus] 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1178 Byggepladser
I Nærheden af Frederiksbjerg og Jernbanen, langs med Chausseen [Frederiks Allé] kunne større eller mindre Parceller faaes tilkjøbs af
[RN9002] Andreas Malling 
Malling, Andreas (I2)
 
1179 Byggepladser paa Frederiksbjerg til 1 Kr. a 1 Kr. 5o Øre pr. Kv. Alen kunne faaes tilkjøbs hos

[RN9006] J. G. Malling Dynkarken 39-41 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1180 Byraadet vælger [RN9004] Malling til "Fattigforstander for Frederiksbjerg".

[Købstadskommunalloven åbnede mulighed for at ansætte ulønnede fattigforstandere, hvor denne indtog en meget central rolle i den daglige administration. Aarhus fandt det nødvendigt i 1869 at udnævne 7 fattigforstandere for at klare opgaverne. Kilde: Aarhus, Byens Historie, bind II#321]

Sejer har antaget, at der var tale om RN9004 gartner R. Malling udnævnt til fattigforstander på Frederiksbjerg i Aarhus, hvilket svarer til Aarhuus Stiftstidende den 12-12-1873. Hans fætter RN9008 Rasmus Malling bliver på dette tidspunkt også ansat som fattigforstander med for Frederiksberg i København. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1181 Både bryggeri og brænderi blev hurtigt en god forretning, Jensen anskaffede nye og moderne [damp] maskiner. En overgang havde brænderiet byens eneste høje fabriksskorsten, og i 1840-erne var dampbrænderiet Danmarks største. Flere købmænd i Aarhus på den tid holdt som følge heraf op med at lave brændevin, de kunne ikke konkurrere med Jensens fabrik.

Som noget nyt begyndte han at fremstille brændevin af kartofler, som hans bror Anthon Nicolay Jensen havde lært i England, hvorfor broderen blev optaget som kompagnon i 1840. Kompagniskabet ophørte i 1843 og Jens Peter Birch Jensen gik fallit i 1847, da han havde slået et større brød op, end han magtede. Året efter døde han i Frankfurt an der Oder. 
Malling, Niels (I7)
 
1182 Både porte og planker [plankeværket rundt omkring byen] mistede deres betydning som toldgrænse, og i 1857 blev Frederiks Port ved Frederiksgades udmunding i Frederiks Allé revet ned som den sidste af byens porte. Malling, Niels (I7)
 
1183 Bøgebrænde til Levering fra Skib i Løbet af Sommeren.
Maskinæltede Tørv leverede fra Jernbanevogn eller Lager.
Indfyringsbrænde, Kul og Cinders og Trækul...

M. August Malling
Lager: Dynkarken 39. Kontor: Fredensgade 17 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1184 Bønderne var ikke længere forpligtede til at sælge varerne til købstadens købmænd, hvormed byens købmandsgårde mistede en stor del af grundlaget for deres engroshandel med bønderne. Afviklingen skete dog over lang tid, og var først gennemført, da der var fundet alternative muligheder for afsætning af landbrugsprodukterne blandt andet gennem andelsbevægelsen og forbedrede transportmulighede [anlæg af Esbjerg Havn].
[Med indførelse af dampmaskiner i brændevinsproduktionen i 1840erne blev denne produktion effektiviseret og med en uændret efterspørgsel gav det lavere priser og dermed mindre overskud for købmandsgårdene] . 
Malling, Niels (I7)
 
1185 Børn med RN9558 Marie Christiansdatter Sønnich: Bodil Marie, Christen, Marie.
FM: morbror Peder Sønnich, på fars side [RN9113] Thomas Hansen, [RN9251 den yngre, han var gift med søsteren til Christen] Jens Kjellerup. 
Gjedding, Christen Laursen (I267)
 
1186 Børnene med RN9267 Christen: Bodil Marie 5, Christen 4, Marie 11/4. FM: morbror Peder Sønnich, student i København.\\\\lang1033 Sønnich, Marie Christiansdatter (I558)
 
1187 Børnene Peder på 11 år og Rasmus på 7. Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1188 Børnene:
Datteren, gift med Laurits Olufsen,
Maren gift med Hans Zønnichsen,
Datteren gift med Peder Jacobsen Rømmer,
og Johan Sørensen. 
Olufsen, Søren (I318)
 
1189 Børnene: En Datter, gift med Borger og Skipper Laurits Olufsen,
Maren gift med Borger og Skipper Hans Zønnichsen,
en Datter gift med Borger Peder Jacobsen Rømmer,
anden Datter Maren, gift med Borger og Skipper Jacobsen Samsing
og Sønnerne Johannes (Skipper) og [RN9309] Oluf. 
Johannesdatter, Anna (I319)
 
1190 Børt-Fart [~ regelmæssig skibstrafik jf. Ordbog over det Danske Spog] imellem Aarhuus og Kjøbenhavn
De hidtil paa København farende fire Jagter afgaae for Fremtiden regelmæssig saaledes, at der hver Onsdag Aften afgaaer et Fartøi fra Aarhuus til København og ligeledes hver Tirsdag Aften et Fartøi fra København til Aarhuus. Fragten er betydeligt nedsat ... Ved den hurtige Samfærdsel, der ved disse fire Jagter vil kunne tilveiebringes, tør vi haabe at tilfredsstille Enhvers Ønsker, og anbefale saaledes denne Børt-Fart til det almindeliges Velvillie.

Aaarhus, de. 9. Junii 1836 [09-06-1836]
[RN9007] N. Malling, J. F. F. W. Røse, Chr. Bang, C. K. Schmidts Enke. 
Malling, Niels (I7)
 
1191 Captain ved Borgervæbningen her i Staden F.L. Døcker er
ifølge Ansøgning enlediget [afskediget], og [RN9007] Premier-Lieutn. N. Malling i hans Sted udnævnt til Capitain for bemeldte Borgervæbngs vestre Compagnie. 
Malling, Niels (I7)
 
1192 Chaluppen "Lykkens Prøve", ført af Skipper Niels Andersen, bliver seilfærdig at afgaae til København førstkommende Fredag Aften; han kan medtage Smaagods, hvorom det Nærmere aftales med
[RN9007] N. Malling 
Malling, Niels (I7)
 
1193 Chr. Rasmussen's Datter Ane Johanne døbt i Domkirken.
Faddere: [RN9023] Madame Malling, Jomfrue Schandorff, Købmændene Frausing og N. Schibye, Snedkermester Fløistrup. 
Frausing, Cathrine Marie (I23)
 
1194 Chr. Sperling bekendtgør Chr. Gybergs Enkes Død.

1. Februar [01-02-1804, 08-02-1804]: Bagermester Chr. Sperling har Fortegnelse over Madame Gybergs Ejendele, som skal paa Auktion. Ejendommen Vestergade no. 74 samt 10 gårdsavlinger på Aarhus Bys Mark.
Se: Madame Gyberg

29. Februar [29-02-1804] : Chr. Sperling og [RN9049] Peder Kaarsberg er Executorer Testamenti i Madame Gybergs Bo. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1195 Christen er enearving til Borgmestergården jf. Frausings Erindringer #56. Frausing, Christen Bagge (I45)
 
1196 Christen og Jens får oprejsning på dom i Aarhus Rådstue af 26-04-1657 i sag mellem dem og rådmand Peter Jessen Farver m.fl. Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
1197 Christen og Jens får oprejsning på dom i Aarhus Rådstue af 26-04-1657 i sag mellem dem og rådmand Peter Jessen Farver m.fl. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1198 Christens indbo indeholdt guld, sølv og juveler til over 20.000 rdl., hans lager af kramvarer til 10.000 rdl. og hans panter og tilgodehavender til 50.000 rdl. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1199 Christian Raae, som lever af sine midler, bor i nr. 436 [Fiskergade 88, matr. nr. 181] i folketællingen pr. 18-02-1834. Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1200 Christiansens Søn Peter Christian døbt 7-8 [07-08-1814].
Faddere: Fru Bispinde Birch, Jfr. Hviid, d'Herrer Kiøbmænd H. Raae, [RN9001] R. Malling, S. Schmidt. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1201 Citat fra #111: "Hans tøj var nyt, og han havde ingen kjoler i de gammeldags farver, og blåt tøj havde han kun i sin kontorkjol. Han har været en af dem, der lod de farver klinge igennem, som landadelen også brugte, og hvis omganag han utvilsomt dyrkede." Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1202 Colonial- & Producthandel
At jeg D. D. har etableret en Colonial- & Productforretning i [RN9027] Hr. Kbmd. Mallings Gaard paa Frederiksgade, tillader jeg mig - - -

Aarhuus, d. 15. Octbr. 1867 [15-10-1867]
N. C. Leth 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
1203 Consul Herskindss Søn, Holger William August døbt i Frue Kirke. Faddere: Madam Funder senior, Jomfru B. Schmidt, Købmand Røse, Gjedding og [RN9007] Malling, Cand jur. Funder, Procurator Ingerslew [Ingerslev] og Chirurg Haar. Malling, Niels (I7)
 
1204 Copulerede 15. August [15-08-1844] :
[RN9182] Frederik Gaarn og [RN9198] Jomfru Louise Bonnesen. 
Familie F76
 
1205 Copulerede i Aarhuus 11. December [11-12-1835]:
[RN9092] Hans Kaarsberg og [RN9194] Jomfru Pauline Petersen
_________________________________________________
Bekjendtgørelser.
De ærede Familier som i Aftes ved Illumination hædrede vor Bryllupsdag modtage herved vor erkjendtligste Tak

[RN9194] Pauline Kaarsberg [RN9092] Hans Kaarsberg
født Petersen 
Familie F72
 
1206 Copulerede i Domkirken:
[RN9179] Skibscaptain J. Gaarn og [RN9184] Jomfru Anne Sophie Larsen. 
Familie F68
 
1207 d 9 Fag 2 Etager, til Pakhuus og Kornlofter, i nederste Etage til et Badekammer?, et Pulterkammer. 2.160 Rdl. sølv
e 3 Fag 1 Etage hus i forbindelse med litra d indrettet til 2 Badekamre? og Gang med Køkken. 360 Rdl. sølv 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1208 Da der ikke blev givet et akseptabelt bud på auktionen den 11-02-1790 gentages auktionen den 27-02-1790 og 29-03-1790:
"Da ingen antagelig Bud blev gjort paa Tobaks-Fabriquen [i Spanien 1, matr. nr. 52] [RN9049] Kaarsberg & Compagnie kaldet i Aarhuus ved den derover holdte Auction den 11te Febr. sidstleden [11-02-1790], saa bliver anden Auction derover foretaget den 27de [27-02-1790], og tredje Auction den 29de Martii førstkommende [29-03-1790]. Gaarden, hvorudi Fabriquen er anlagt, bestaaer af 14 Fag Huus til Gaden, 10 Fag Brøghuus, 9 Fag Sidehuus til Haugen, 22 Fag Baghuus, alt 2 Etager Muur og Bindingsværk, samt 17 Fag Halvtag; item Haug plads, og endnu et Huus at tørre Tobaks Blade udi 28 Fag [senere hen anvendt til exercerhus for Dragonregimentet]; de betydeligste Fabrique Redskaber bestaaer i følgende: en stor Presse med 12 Pressebræder og Klozcer, en Dito med 6 Pressebræder og Klozer, og en mindre Dito med Tilbehør, hvilke 3de Presser kan presse paa engang 2000 Pd. Tobak; et Engelsk Skiærværk med behørig Presse, hvorudi er 4 Rum og Skruer, samt 21 Casser med Rammer, indrettet at skiære Biskop Tobak med, 2de Hollandske Skiærværker at skiære Krøl Tobak med, en Karve-Blok med Kniv at skiære fiirskaaren Tobak med, tvende Blokke med tre tobladede Knive at fabriquere Snuus-Tobak med, en Valse med alt Tilbehør at trykke Papiir med, og en Trykkeblok; fremdeles bliver solgt endeel adskillig Slags Tobaks-Blade, og et Partie Tobakker, og endeel Boehave. Aarhuus, den 12te Februarii 1790 [12-02-1790]. N. Hviid C. Fellumb".  
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1209 Da der ikke blev givet et akseptabelt bud på auktionen den 11-02-1790 gentages auktionen den 27-02-1790 og 29-03-1790:
"Da ingen antagelig Bud blev gjort paa Tobaks-Fabriquen [i Spanien 1, matr. nr. 52] [RN9049] Kaarsberg & Compagnie kaldet i Aarhuus ved den derover holdte Auction den 11te Febr. sidstleden [11-02-1790], saa bliver anden Auction derover foretaget den 27de [27-02-1790], og tredje Auction den 29de Martii førstkommende [29-03-1790]. Gaarden, hvorudi Fabriquen er anlagt, bestaaer af 14 Fag Huus til Gaden, 10 Fag Brøghuus, 9 Fag Sidehuus til Haugen, 22 Fag Baghuus, alt 2 Etager Muur og Bindingsværk, samt 17 Fag Halvtag; item Haug plads, og endnu et Huus at tørre Tobaks Blade udi 28 Fag [senere hen anvendt til exercerhus for Dragonregimentet]; de betydeligste Fabrique Redskaber bestaaer i følgende: en stor Presse med 12 Pressebræder og Klozcer, en Dito med 6 Pressebræder og Klozer, og en mindre Dito med Tilbehør, hvilke 3de Presser kan presse paa engang 2000 Pd. Tobak; et Engelsk Skiærværk med behørig Presse, hvorudi er 4 Rum og Skruer, samt 21 Casser med Rammer, indrettet at skiære Biskop Tobak med, 2de Hollandske Skiærværker at skiære Krøl Tobak med, en Karve-Blok med Kniv at skiære fiirskaaren Tobak med, tvende Blokke med tre tobladede Knive at fabriquere Snuus-Tobak med, en Valse med alt Tilbehør at trykke Papiir med, og en Trykkeblok; fremdeles bliver solgt endeel adskillig Slags Tobaks-Blade, og et Partie Tobakker, og endeel Boehave. Aarhuus, den 12te Februarii 1790 [12-02-1790]. N. Hviid C. Fellumb".
 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1210 Da det ved 3. Auktion
.. over de Boet efter [RN9092] Skipper Kaarsberg tilhørende faste Ejendomme .. er bleven forkastede ...
afholdes en 4. Aukt.: Gaarden Nr. 520 paa Fiskergade [Fiskergade 91, matr. nr. 125] , heri Byen, bestaaende af 8 Fag 2 Etage grundmuret Forhuus,
samt 4 Fag Fjellebaghus Stedet Nr. 521 paa samme Gade [Fiskergade 93, matr. nr. 124] , best af 4 Fag 2 Etage grundmuret Forhus.
Med Ejendommene følger den lige ned for disse beliggende Gaardplads, ned til Aaen, mod hvilken der er opført en særdeles solid Stenmole... 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1211 Da han i sin alderdom overdrager handelen i Emervad til den ældste søn, flytter han ind i den ved ægteskabet med [RN9351] Inger i 1663 erhvervede gård Søren Molboes Gård. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1212 Da han udi Aaret 1727 kiøbte Østergaard [Hovedgården Østergaard i Aasted Sogn, Salling], havde han forlængst derudi 3die Prioritet 1500 Rdr., og desforuden havde paa Rente andre Stæder, som hans sal. [RN9339, RN9340] Forældre efterlod hannem 7000 Rdr. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1213 Da Interessenterne udi den af [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus 1778 anlagde Tobaks-Fabrique [Spanien 1, matr. nr. 52?] har bragt i Erfaring, at der under Fabriquens Stempel er solgt frabemældte Aarhuus i Detail-Handel Carduus Tobak, som hverken er fabriqueret, eller kommet fra denne Fabrique, hvilken tobak er baade slet af Bonitet og ulovlig Vægt, finde de sig beføiede, sligt at bekiendtgiøre, med allerskyldigest Anmodning, at om nogen hist eller her skulde have kiøbt, og endnu have noget af dette forfalskede Tobak, de da ville beviise Interessentskabet den godhed, og for deres Regning sende det til Fabriquen, da deres Navne skal blive fortiede.

Aarhuus den 18. Februar 1780 [18-02-1780] [RN9049] A. Kaarsberg og Interessenter. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1214 Da jernbanen anlagdes i 1861-1862 indgik en del af den gamle Kirkegård [uden for Mindeport nu Rutebilstation] ved Amtmandstoften [og Mallings jord på Toftejorden matr. nr. 5] i de arealer, som eksproprieredes, "og da man begyndte at grave ud, kom forfædrenes gulne Ben frem af den fordums Kirkegaard". Malling, Niels (I7)
 
1215 Da Købmand Marcus G. Bech heri Byen for os har anmeldt, nu at have truffen en saadan Overenskomst med samtlige sine Creditorer, at han nærer Haab om disses Samtykke til at Boes Extradition, og vi, selv om dette ikke skee deelviis, og da i ethvert Tilfælde saavel Tidsomstændighederne som de indviklede Forhold mellem dette Bo, [RN9092] j.B. Kaarsbergs og flere Boer, gjorde det i høi Grad ønskeligt, at en Ordning af disse sidste i Forbindelse med Udbetaling af de disponible Midler snarest muligt kunde finde Sted saa have vi i samtlige foranførte Øiemed berammet en Skiftesamling...

L.P. Schmidt Dahl. 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1216 Dahl er flyttet til [RN9002] Købmand A. Mallings Gaard No. 341 paa Mindegade. Malling, Andreas (I2)
 
1217 Dampbrænderi i min Gaard Nr. 39 ved Mindeport
[Dynkarken 39-41] kan faaes tilleie enten som Brænderi eller til
Farveri eller anden Bedrift.
[RN9034] Niels Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1218 Dampbrænderiet i min Gaard Nr. 39 ved Mindeport [Dynkarken 41] kan faaes tilleie enten som Brænderi eller til Farveri eller anden Bedrift.

En Hestestald til 4 Heste med Fourageloft kan faaes tilleie til October Flyttedag [Dynkarken 39] [01-10-1873].

To Kjældere [nr. 41 og 43], et Loft og flere Pakhuusrum kunne faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1873].

En lille Leilighed til 60 Rdr. kan faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1873] [Dynkarken 39].

To Værelser kunne faaes tilleie for 30 Rdr. aarlig [Dynkarken 39].
[RN9034] Niels Mallings Enke [indrykket over 5 annoncer efterfølgende hinanden]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1219 Danske Statsbaner. Fra den 1ste April d.A. [01-04-1887] fordeles de i Kontorerne ansatte Assistenter i følgende Lønningsklasser:

I 2den Lønningsklasse: ...[RN9004] R. Malling... 
Malling, Rasmus (I4)
 
1220 Datoen formodentlig svarende til hans køb af Trods Katholm.
Boden har i brandtaksationen 1791 f. nr. 271. 
Olufsdatter, Maren (I254)
 
1221 Datteren [RN9343] Lisbeth Pedersdatter arver halvparten af gården [Immervad 6, matr. nr. 389], af den store Damhave [ved Aarhus Mølle] og af al løsøre.

Jeg formoder, at enken [RN9357] Kirsten Pedersdatter arver den anden halvdel, hvilket indikerer, at Kirsten er på vej ind i et nyt ægteskab, eftersom Anne Thestrup også har opgivet Kirsten som mor til Lisbeth.

Ved sit Giftermaal [med RN9357] blev han [RN9344] Ejer af Halvparten af Basballegaarden, samt andet Købstadsgods. 
Christensen, Jens (I344)
 
1222 Datteren [RN9343] Lisbeth Pedersdatter arver halvparten af gården [Immervad 6, matr. nr. 389], af den store Damhave [ved Aarhus Mølle] og af al løsøre.

Jeg formoder, at enken [RN9357] Kirsten Pedersdatter arver den anden halvdel, hvilket indikerer, at Kirsten er på vej ind i et nyt ægteskab, eftersom Anne Thestrup også har opgivet Kirsten som mor til Lisbeth. 
Pedersdatter, Kirsten (I357)
 
1223 Datteren [RN9343] Lisbeth Pedersdatter arver halvparten af gården [Immervad 6, matr. nr. 389], af den store Damhave [ved Aarhus Mølle] og af al løsøre.

Jeg formoder, at enken [RN9357] Kirsten Pedersdatter arver den anden halvdel, hvilket indikerer, at Kirsten er på vej ind i et nyt ægteskab, eftersom Anne Thestrup også har opgivet Kirsten som mor til Lisbeth. 
Basballe, Lisbeth Pedersdatter (I343)
 
1224 Datteren [RN9343] Lisbeth Pedersdatter arver halvparten af gården [Immervad 6, matr. nr. ], af den store Damhave [ved Aarhus Mølle] og af al løsøre.

Jeg formoder, at enken [RN9350] Kirsten Pedersdatter arver den anden halvdel, hvilket indikerer, at Kirsten er på vej ind i et nyt ægteskab, eftersom Anne Thestrup også har opgivet Kirsten som mor til Lisbeth. 
Basballe, Peder Nielsen (I349)
 
1225 De eligerede Borgeres Deliberat. i Forsamling med Magistraten 22/8 1816 [22-08-1816].
Fra [RN9001] Hr. Købmand Malling var indkommen Skrivelse under 12. dennes [12-08-1816] om at vorde entlediget som eligeret paa Grund af sit svage Helbred, i hvilken Anledning man besluttede ved næste Raadstue-Samling at foretage Valg paa sædvanlig Maade til en Borgers ansættelse i bemeldte Hr. Mallings Sted. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1226 De nævnte parceller er formodentlig udstykket fra matr. nr. 5 med henblik på bebyggelse og som følge heraf overflyttet til Aarhus Bygrunde med en deraf øget beskatning:
Gammelt matr. nr. 5c nyt matr. nr. 121 [RN9002] A. Malling, bebygget
Gammelt matr. nr. 5f nyt matr. nr. 122 Folkethingsmand Niels Jensen, bebygget
Gammelt matr. nr. 5g nyt matr. nr. 123 Rasmus Pedersen, ubebygget
Gammelt matr. nr. 5h nyt matr. nr. 124 Murer Chr. Christensen, bebygget
Gammelt matr. nr. 5i nyt matr. nr. 125 Christen Nielsen, ubebygget
Gammelt matr. nr. 5k nyt matr. nr. 126 Maskinbyggerthe? Laursen, bebygget
Gammelt matr. nr. 5l nyt matr. nr. 127 Chr. Christensen mfl. ubebygget 
Malling, Andreas (I2)
 
1227 De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteders Udsalg af Støbegods, Agerbrugsmaskiner og Bygningsmateriale er hos

[RN9006] J. G. Malling Mindeport 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1228 De tilsyneladende to sidste annoncer med chokolade fra P.Chr. Deichmanns Fabrikshandel ses i avisen den 25-03-1867 og 04-07-1867:

P. Chr. Deichmanns
Fabrikshandel.
Første Sølv-Priismedaille
Stockholm 1866.
Dampchocoladefabriken
"Elisabethsminde",
grundlagt 1831, nyopbygget 1866,
Kjøbenhavn,
anbefaler dHrr. Handlende og Forbrugere sine Vanille-, Kryder- og Sundhedschocolader, Stangchocolader, Dessertchocolader, Chocoladepastiller, Pralines & andre Chocoladebonbons i nyeste Parisersmag & Indpakning.
Deichmanns Chocolade, der udelukkende forarbeides paa de nyeste Pariser-Granitmaskiner af en anerkjendt dygtig Pariser-Mester og tilberedes af de meest udsøgte Raaproducter, directe indførte fra Productionsstederne ved egne Agenter, faaes til Fabrikspriser hos følgende Herrer Handlende:

Hr. [RN9007] Capt. N. Mallings Enke
Hr. H.M. Ellermann
Hr. H.M.P. Schouby
Hr. Chr. Steenberg
i Aarhuus."
[Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
samt hos de fleste større Handlende saavel i Provindserne som i Hovedstaden." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1229 Deltog i Administratoriet for Raffinaderiet i Aalborg, som medvirkede til hans økonomiske deroute. Kaarsberg, Hans (I102)
 
1230 Den 01-09-1812 indrykker [RN9001] R. Malling og [RN9201] Peder Larsen Schmidt flg. bekendtgørelse:
"Bekiendtgiørelser.
For de Brandlidte i Hobroe er til os indkommen til Dato:"
herefter følger en oversigt over 17 bidragsydere med et samlet bidrag på 427 Rdlr.

"som denne Uge Afgaaer med Ugeposten til Øvrigheden der, for derved at lindre de Bedrøvedes Hierter; det Mere i Vente, som denne Byes [Aarhus] respective Indvaanere og Omegnens Beboere vil yde de trængende Medmennesker, modtages og besørges afsendt.
[RN9001] R. Malling. [RN9201] Peder Larsen Schmidt.

Den 08-09-1812 indrykker Malling og Schmidt igen en liste over 37 nye bidragydere med et samlet bidrag på 381 Rdlr.

Den 09-09-1812 er der indrykket tre beskrivelser/opfordringer til at hjælpe de brandlidte i Hobro. Om ildebranden skriver sognepræsten N.C Spur og J.P. Rommedal flg.:
"Onsdagen den 19de August sidst [19-08-1812], Kl. imellem 10 og 11? Formiddag, opkom her en ulykkelig Ildebrand, som op? til 3 Timer lagde næsten den halve Deel af Byen [Hobro] i Aske. Det blæste strærkt, og Husene vare for størstedelen straatækte, saa menneskelig Magt lidet kunde udrette hvor Vinden bar hen? Elendigheden er større, end den her kan beskrives; 26 større og mindre Gaarde og Huse ere bleven et Rov af? Luerne; imellem 30 og 40 Familier ere blevne huusvilde, og de fleste af dem have ikke faaet mere reddet end de faa Klæder de vare iførte. Huusfædrene, som vare i god Næringsvei, tildeels formuende, have tabt alt indtil? Livets første Nødvendigheder og med jamrende Kone og Børn see den sørgeligste Fremtid imøde, dersom Gud ikke vækker gode Menneskers Hierte til Medlidenhed. Ædle Medborgere! Danske Mænd! som viste mangengang eders Lyst til at hielpe i Nødens Stund, og med Velvillie kvægede de Hungrige, klædte de Nøgne! kan eders medlidende Øine paa denne skrækkelige Seene, tænk eder den Nød og Elendighed, hvorunder denne liden Byes Indvaanere sukke, og ræk en hielpsom Haand til vore ulykkelige brandlidte Brødre, som ere huusvilde, brødløse, nøgne. -"
Indlægget afsluttes med, at de nævnte underskrivere modtager bidrag til de nødlidende, indtil der formodentlig bliver nedsat en kommission til behandling af ulykken. Ejendommene er brandforsikret men næppe indboet. Underskriverne lover at aflægge offentligt regnskab over indsamlingen i aviserne. Underskrevet Hobro, den 24-08-1812 sognepræsten N.C Spur og J.P. Rommedal.

Efter ovennævnte indlæg lover Malling og Schmidt efter opfordring af ovennævnte underskrivere at modtage bidrag fra såvel Aarhus som omegn. Aarhus den 26-08-1812 [RN9001] R. Malling. [RN9201] P.L. Schmidt.

I forlængelse heraf har præsten i Hyllested Præstegård F.Ch. Hjort indrykket en opfordring, hvor han bl.a. med reference til en nylig ildebrand i Øksenmølle By, Fuglslev Sogn [på Mols], hvor 3 gårdmænds gårde og indbo i få øjeblikke gik op i røg, opfordrer til at støtte de 20 til 30 familier i Hobro, som står husvilde efter ildebranden. En i egnen kendt borger i Hobro Andreas Brændstrup mistede således 2 gårde og værdier for i alt 50.000 Rdlr. samt et barn. Også Hjort modtager gaver og vil aflægge regnskab herfor. Hyllested Præstegård den 28-08-1812. F.Chr. Hjort.

Wikipedia fortæller, at den 19-08-1812 brændte 26 huse og den 02-02-1813 10 gårde og huse (den sidste gang blev ilden påsat af en 18-årig pige, der 15-03-1814 henrettedes tæt uden for byen).

Den 06-10-1812 indrykker Malling og Schmidt endnu en oversigt over nye bidragsydere, hvor indsamlingen nu er nået 1.817 Rdlr. 56 Mk.

Den 02-11-1812 indrykker de en liste med bidragsydere fra sogne andre steder i Østjylland, og det samlede beløb udgår nu 2.389 Rdlr. 80? Mk.

Den 10-11-1812 er man nået 2.717 Rdlr. Den 19-01-1813 har præsten i Hyllested Præstegård F.Chr. Hjort fremsendt 247 Rldr. 32 Mk. til Malling og Schmidt, som har videresendt pengene til Kommissionen, som nu åbenbart er nedsat til at behandle ulykken.

Den 17-03-1813 er iflg. A.F. Just i Viborg jf. Viborg Samler den 18-03-1813 indsamlingen nået op på 8.211 Rd. 80 Sk., en indberetning Malling og Schmidt refererer til den 13-04-1813, hvor de fremsender et bidrag på 306 Rdlr. 12 Sk. til Kommissionen.

I maj 1813 fremder de også penge og den 09-10-1813 afsendes yderligere et beløb på 200 Rdlr. til Kommissionen. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1231 Den 03-01-1827 indrykker bestyrerne for Aarhuus Stifts offentlige Bibliothek [oprettet 1821] en oversigt over gaver, som biblioteket har modtaget siden sidste oversigt. Her nævnes RN9049 afgangne færgeløbskasserer Kaarsberg som en af bidragyderne. Om der er tale om en boggave, Kaarsberg selv har givet, eller der er tale om en gave fra hans bo til biblioteket, kan vi ikke se. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1232 Den 11-02-1836 indfandt vurderingsmændene murermester J. Lund og tømrermester Ib Gundersen i købmand Niels Mallings gård i Dynkarken forsikringsnummer 366 for efter anmeldelse til Magistraten at vurdere denne til forsikring foranlediget af ildebranden den 20-12-1835 og de heraf afledte reparationer og andre forandringer. Forsikringen er tidligere takseret under nr. 31-12, 122-3 og 149-1. Den sidste vurdering lyder på 6.400 Rdl. sølv

a. Et Forhuus [nr. 39] til Gaden 10 Fag 2 Etager med Skorstene og en Port i 2 Fag, Egebindingsværk og Muur, samt teglhængt [tagsten], indrettet til Beboelse med gibsede og malede Værelser, heri er 4 Jern Kakkelovne, Faget takseret til 240 Sedler? 2.400 Rdl. eller 2.400 sølv

b. Et Forhuus [nr. 41] 8 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, dog Forsiden til Gaden Grundmuur, indrettet til Butikstue og Kontoir, Kjælder under 5 Fag, 2 Kakkelovne, á 160 1.280 Rdl. eller 1.280 sølv

c. Et Sidehuus synden i Gaarden, 12 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser, Kjøkken Bryggers og Brænderi med et aldeles nyt Brændevinstøj, bestaaende af 2 indmurede Kobber Kjedler, paa 2 og 3 Td [tønder] Rum, et Mælkekar og Svaletønde, et Støbekar og et Bryggerkar. 2 Jern Kakkelovne, á 200 2.400 Rdl. eller 2.400 sølv

d. Et Halvtag for Enden af dette Sidehuus [til nr. 41] 5 Fag 1 Etage, med stenbehængt [tagsten] og fjelbeklædt [beklædt med brædder], deri en Trappegang [op til svalegangen i sidehuset?], á 20 100 Rdl. eller 100 sølv

e. Et Dito Huus [sidehus] norden i Gaarden [til nr. 39], 20 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, hvorved dog maa bemærkes, at Bagsiden i de 7 [fag] østlige i underste Etage af Grundmuur, teglhængt, indrettet til Pakhuus, Korn- og Paklofter, Stald, Brænde og Materialhuus m.m. samt Lokum heraf takseret:
de 13 vestfra Fag á 90 1.170 Rdl. 1.170 sølv
de 7 østfra Fag á 130 910 Rdl. eller 910 sølv

f. Et Baghuus østen i Gaarden, 21 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Stald og Pakhuus, Port i 2 Fag, á 120 2.520 Rdl. eller 2.520 sølv

g. Et nyt Baghuus i Baggaarden, 8 Fag 1 Etage, Muur og Egebindingsværk indrettet til Stald, Pakhuus m.m. á 50 400 Rdl. eller 400 sølv

Takseret under 31-12 [1827], 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836] 
Malling, Niels (I7)
 
1233 Den 11-09-1750 meddelte Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, at der den 07-09-1750 under det Kongelige General Post-Amts Segl udgik en plakat, hvori man meddelte, at den af Hans Kongelige Majestæts forordning af 17-07-1750 bevilgede Jyske agende Post afgår første gang fra Aalborg den 23-09-1750, hvorefter den fortsætter frem og tilbage hver 14. dag. Den agende post ekspederes undervejs hos postekspeditører og værter bl.a. hos Sr. Kaarsberg i Aarhus [RN9079 Peter Andreasen Kaarsberg], hvortil den er kommet via Brøndby færgehus på Samsø og Norsminde. Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1234 Den 14-03-1825 afholdes der auktion hos auktionsdirektør Blichfeldt i Skanderborg over en 42 uvisse gældsbeviser tilhørende proprietær Herschends [RN9552 Michel Pedersen Herschind? død 03-05-1824] bo. Der er tale om forskellige tilgodehavender, som Herschind gennem sit liv har tilegnet sig, men hvor skyldnerne endnu ikke har betalt (hele) gælden. Nogle få poster er benævnt revers [gældsbevis 38)] med et navn på en given person samt en datering. En af disse er værdisat til 2.360 Rbd. sølv.
Således noteres under post "25) en Revers af 22de Decbr. 1797 [22-12-1797], fra [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus, for 150 Rd. dC". 7b)25-02-1825 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1235 Den 14-03-1825 afholdes der auktion hos auktionsdirektør Blichfeldt i Skanderborg over en 42 uvisse gældsbeviser tilhørende proprietær Herschends [RN9552 Michel Pedersen Herschind? død 03-05-1824] bo. Der er tale om forskellige tilgodehavender, som Herschind gennem sit liv har tilegnet sig, men hvor skyldnerne endnu ikke har betalt (hele) gælden. Nogle få poster er benævnt revers [gældsbevis 38)] med et navn på en given person samt en datering. En af disse er værdisat til 2.360 Rbd. sølv.
Således noteres under post "25) en Revers af 22de Decbr. 1797 [22-12-1797], fra [RN9049] Andreas Kaarsberg i Aarhuus, for 150 Rd. dC". 7b)25-02-1825 
Herschind, Michel Pedersen (I552)
 
1236 Den 14-07-1832 og 04-09-1832 er han igen blevet forsynet med Liebauer hamp og hampeblår til billige priser, den 06-04-1833, 19-04-1833 og 10-05-1833 Rakitzker & 4 bds. [bands] hør, flere sorter hamp & hampeblår, den 24-10-1833 og 26-10-1833 meget fin Rigaer, Liebauer 4, 3 & 2 bands hør i større og mindre partier, den 26-10-1833 tillige blegede hørlærreder sælges stykkevis, den 23-01-1834 flere sorter hør, hamp & hampeblår, den 07-10-1834 blegede og ublegede hørlærreder og bedste 4 bands hør, den 02-07-1835 Riga reen hamp, pashamp & hampeblår samt forskellige sorter Leibauer hamp & hampeblår, den 07-08-1835 fine, hjemmegjorte hørlærreder sælges stykkevis, den 19-09-1835 meget fin hvid & grå Rakitzker-hør og den 20-11-1835 hampeblår. Malling, Niels (I7)
 
1237 Den 15-03-1790 afholdes der auktion over [RN9049] Andreas Kaarsbergs 4 år gamle chalup Cicillia Maria, en drægtig 18 Commercelæster ejet af Kaarsbergs fallitbo. I givet fald afholdes der yderligere auktion den 29-03-1790 og 07-04-1790, hvor de om nødvendigt vil blive solgt til den højest bydende:

"Mandagen den 15de Martii førstkommende [15-03-1790], bliver her i Aarhuus een i Byens Havn beliggende Chaluppe, Cicillia Maria kaldet, drægtig 18 Commerce-Læster, [RN9049] Kiøbmand Andreas Kaarsbergs Opbudsboe [fallitbo 38)] tilhørende, med alle sine staaende og løbende Redskaber, efter den derover forfattede Inventarii-Liste, ved offentlig Auction opraabe og bortsolgt, om antagelig Bud skeer, i anden Fald er over samme berammet endnu en Auction til den 20de Martii [20-03-1790] og Tredje og sidste Auction til den 7de April førstkommende [07-04-1790], da denne Chaluppe, som ikkuns er 4 Aar gammel, absolut og uden videre Auctions Holdelse til den Højestbydende bliver bortsolgt; thi ville de Lysthavende til bemelte Tid og Sted sig behagelig indfinde. Aarhuus, den 12te Februarii 1790
Ole Gylling. C. Westergaard"
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1238 Den 15-03-1790 afholdes der auktion over [RN9049] Andreas Kaarsbergs 4 år gamle chalup Cicillia Maria, en drægtig 18 Commercelæster ejet af Kaarsbergs fallitbo. I givet fald afholdes der yderligere auktion den 29-03-1790 og 07-04-1790, hvor de om nødvendigt vil blive solgt til den højest bydende:
"Mandagen den 15de Martii førstkommende [15-03-1790], bliver her i Aarhuus een i Byens Havn beliggende Chaluppe, Cicillia Maria kaldet, drægtig 18 Commerce-Læster, [RN9049] Kiøbmand Andreas Kaarsbergs Opbudsboe [fallitbo 38)] tilhørende, med alle sine staaende og løbende Redskaber, efter den derover forfattede Inventarii-Liste, ved offentlig Auction opraabe og bortsolgt, om antagelig Bud skeer, i anden Fald er over samme berammet endnu en Auction til den 20de Martii [20-03-1790] og Tredje og sidste Auction til den 7de April førstkommende [07-04-1790], da denne Chaluppe, som ikkuns er 4 Aar gammel, absolut og uden videre Auctions Holdelse til den Højestbydende bliver bortsolgt; thi ville de Lysthavende til bemelte Tid og Sted sig behagelig indfinde. Aarhuus, den 12te Februarii 1790
Ole Gylling. C. Westergaard"
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1239 Den 21-12-1835 indfandt taksationsmændene murermester J. Lund og tømrermester Ib Gundersen hos købmand Niels Malling i anledning af ildebranden i går aftes den 20-12-1835 i købmandsgården nr. 366 i Dynkarken for at vurdere skadernes omfang.
a. Et Forhuus [nr. 39] 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Beboelse med gibsede og malede Værelser. Tidligere vurderet under taksations nr. 122-3 litra a. for 2.230 Rdl. Beskadiget for 2/9 af Forsikringssummen der andrager 495 Rdl. 54 skilling.
b. Et Do [forhus nr. 41] 8 fag 2 etager, Grundmuur til Gaden, men forøvrigt Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser samt Maltgjøreri. Takseret under nr. 31-12 litra b. for 800 Rdl. Beskadiget for 3/4 der andrager 600 Rdl.
c. Et Sidehuus sønden i Gaarden [til nr. 41], 12 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, indrettet til Værelser, Kjøkken og Bryggers samt Brænderi, tidligere takseret under nr. 31-12 litra c for 1.100 Rdl. Beskadiget med 2/11 der andrager 200 Rdl.
Samlet skadeserstatning 1.295 Rdl. 54 skilling.
Købmand Niels Malling kunne med sin underskrift erklære sig tilfreds med erstatningens størrelse. 
Malling, Niels (I7)
 
1240 Den 25-07-1794 holdes auktion over en del tobaksfabrikredskaber og andre varer i den gård, hvor den Kaarsbergske fabrik blev drevet (Spanien 1, matr. nr. 52). Nærmere oplysninger herom kan fås hos bl.a. RN9263 Peder Herskind og RN9049 Peder Kaarsberg? Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1241 Den 27-09-1816
Kjøbmand Rasmus Mallings Gaard.
Af denne Gaard er omdannet Forhuus litra a og Sidehuus litra b hvorimod er opførte:
a) 11 Fag Forhuus 2 Etager, Grundmuur til Beboelse, med Port i 2 Fag, og Kjelder [kælder] under 6 Fag, á 300 3.300 Rdl.
b) 7 Fag Sidehuus 2 Etager Muur og Bindingsværk, med Svale? [svalegang], den nederste Etage til Værelser og Kjøkken, den øverste til Pakhuus, á 170 1.190 Rdl.
c) 3 Fag 1 Etage Halvtag, Muur og Bindingsværk, á Fag 70 210 Rdl.
De forhen under c, d og e anførte Halvtage og Baghuus nu vurderet? til den forrige Taxationsvurdering [vurdering svarende til den forrige vurdering] 370 Rdl.
Samlet vurdering 5.070 Rdl. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1242 Den 28-04-1790 indkalder opbudsmændene købmand O. Gylling og prokurator C. Westergaard i Aarhus efter kongelig bevilling af 12-03-1790 kreditorerne til inden for 1 år og 1 dag at fremkomme med deres dokumenterede tilgodehavender hos [RN9049] købmand Andreas Kaarsbergs fallitbo i Aarhus. Møderne i boet afholdes efterfølgende den 01-07-1790, 01-10-1790 samt 03-01-1791, 07-04-1791 og 28-06-1791. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1243 Den 7. November [07-11-1847] døbtes skibsbygmester Thomsen's Datter Hertha i Domkirken.
Faddere: [RN9034] Fru Malling. Jomfru Ida Jahnsen, Cancelliraad Rasmussen, Købmand Kuur og Mægler Thomsen. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1244 Den af mig i en Aarrække førte
Kolonial- og Produktforretning
har jeg Dags Dato overdraget til Hr. Frantz Gertzen. Idet
jeg takker mine ærede Kunder for den mig viste Tillid og Vel-
villie, beder jeg samme overført paa min Efterfølger.
Aarhus, den 1ste April 1892 [01-04-1892]
[RN9006] J. G. Malling

I Henhold til Ovenstaaende tillader jeg mig at anbefale mig
til Hr. J.G. Mallings tidligere Kunder og til Enhver, som for
Fremtiden vil forunde mig sin Søgning. Streng Reellitet [det at være reel] og
hurtig Betjening skal stedse være mit Formaal.
Aarhus, den 1ste April 1892.
Frantz Gertzen
Mindeport 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1245 Den af [RN9007] Captain og Købmand N. Malling i Aarhuus mod Directionen for Skibsforsikringsforeningen i Nørrejylland anlagte Sag, betr. Sidstnævntes Forpligtelse til at betale ham den Skade, som hans Skonnert "Isabel", ved at strande paa Svanegrunden ved Endelave den 21. December 1852 [21-12-1852] har lidt, er forleden bleven paakjendt af Landsoverretten i Viborg, hvis Dom er saa lydende:
"De Indstævnte, Directionen for Skibsforeningen for Nord Jylland, bør til Citanten, Captain og Købmand N. Malling, betale de i den opgjorte Dispache anførte Erstatningsbeløb 237 Rdr. 47 Sk. med Renter deraf fra 27. Juni 1854 [27-06-1854] indtil Betaling skeer. Det Idømte udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse.
Processens Omkostninger ophæves. 
Malling, Niels (I7)
 
1246 Den af [RN9007] Captain og Købmand N. Malling i Aarhuus mod Directionen for Skibsforsikringsforeningen i Nørrejylland anlagte Sag, betr. Sidstnævntes Forpligtelse til at betale ham den Skade, som hans Skonnert "Isabel", ved at strande paa Svanegrunden ved Endelave den 21. December 1852 [21-12-1852] har lidt, er forleden bleven paakjendt af Landsoverretten i Viborg, hvis Dom er saa lydende:
"De Indstævnte, Directionen for Skibsforeningen for Nord Jylland, bør til Citanten, Captain og Købmand N. Malling, betale de i den opgjorte Dispache anførte Erstatningsbeløb 237 Rdr. 47 Sk. med Renter deraf fra 27. Juni 1854 [27-06-1854] indtil Betaling skeer. Det Idømte udredes inden 8 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse.
Processens Omkostninger ophæves. 
Malling, Niels (I7)
 
1247 Den Beboelsesleilighed, som [RN9184] Madame Gaarn for Tiden beboer, er tilleie til October Flyttetid [01-10-1854]. Leiligheden bestaaer af en Stue paa 3 Fag, og dito paa 2 Fag til Gaden, Sovekammer paa 2 1/2 Fag, Alt tapetseret, 3 Kakkelovne, Kjøkken med Comfur, Pigekammer, Garderobe, 2 Fag Kjælder, 9 Fag Loft samt Vaskehuus.
Det bemærkes, at det Hele er ganske nyt opbygt i 1853

Aarhuus, i September 1854 [09-1854] J. C. Fastrup 
Larsen, Ane Sofie (I184)
 
1248 Den Beboelseslejlighed, som Hr. Commandeur Kierulff tidligere har beboet i Stue-Etagen af min Gaard Nr. 367, kan for Sommerhalvaaret faaes tilleie for 100 Rdr.
[RN9007] N. Malling 
Malling, Niels (I7)
 
1249 Den Deichmannske Handels Chokoladefabrik i København fortsætter deres fælles annoncering for chokolade, hvor man dels roser sit produkt dels oplyser navnene på forhandlerne rundt omkring i landet.

Annonceringen starter den 08-05-1837 for Niels' vedkommende og varer ved også under Niels' kone RN9034 Mathilde Kirstine Linnemanns overtagelse af købmandsforretningen i Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 efter hans død i 1862. I Niels Mallings købmandstid får annoncen 4 forskellige udformninger, hvor indholdet herunder forhandlerkredsen har mindre variationer. De 4 perioder er: 08-05-1837 til 29-12-1837, 24-02-1838 til 24-12-1839, 06-02-1840 til 29-12-1847 og 16-04-1848 til 19-08-1862. De 4 forskellige annoncer er vist under startdatoen.

Annonceringen den 06-02-1840:
"Damp-Chokolade,
udarbeidet til den fuldkomneske Fiinhed i den Deichmannske Handels Chokoladefabrik ved Kjøbenhavn, erholdes til Fabrikpriserne: 2 Mk. 4 sk. a 8 Mk. pr. Pd.
L. Chr. Schmidt
L.P. Schmidt
A.W. Stigaard
S. Lind
[RN9007] N. Malling og
Chr. Christensen
i Aarhuus."
[Her følger så de øvrige forhandlere rundt omkring i landet.]
"Ligesom Fabricatet med fuld Føie kan anbefales som fortrinligt, saaledes er der ogsaa sørget for smagfuld Udstyring." 
Malling, Niels (I7)
 
1250 Den ene fattigbod blev senere afhændet, og siden har "Basballes Boder" været bolig for 11 enker i 6 beboelseslejligheder. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1251 Den forestaaende Akkord i B.'s [købmand Marcus G. Bechs] Fallitbo gaar ud paa, at Vexel- og Haandskriftscreditorer, skulle, foruden de Procenter, der tillægges Indehaveren af Vexler med [RN9092] Kaarsbergs Endose, hvilke strax udetales, for deres oprindelige Fordringer endvidere have 45 p.Ct., hvoraf de 25 p.C. strax skulle udbetales, 10 p.C. i Dec. Termin og de øvrige 10 p.Ct. enten samme Termin eller noget senere. Regnings-Creditorene der kun ere faa, skulle tillægges 25 p.Ct. ..." Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1252 Den følgende Dag, nemlig Onsdagen den 9de April førstkommende [09-04-1794] om Formiddagen Kl. 9, bortsælges i forbenævnte Gaard ved Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] nogle Kakkelovne, Borde, Kaaber Kiedler [kobberkedler], adskilligt Jern Redskab m. v.

[Det er formodentlig justitsråd Fønss, som sælger fabrikkens inventar.] 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1253 Den Gaard uden for Mindeporten og det derved liggende Exerceerhuus er underhaanden at faa tilkiøbs af Eieren [RN9001] Købmand Rasmus Malling eller [RN9263] Peder Herskind paa Broberg. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1254 Den hertil hørende taksation under nr. 31-12 pr. 1827:
Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Gaard Matr. nr. 335:
a) Forhuus 10 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser og Pakhuus, med 3 Jernkakkelovne og Port i 2 Fag a 110 1.100 Rdl. eller 1.010 sølv
b) Forhuus 8 Fag 2 Etager Grundmuur til Gaden, samme for øvrigt, Egebindingsværk og Muur, til Værelser med 2 Jernkakkelovne, Kølleskorsten og Maltkølle, Kjælder under 5 Fag a 110 880 Rdl. 800 sølv
c) Sidehuus sønden i Gaarden 12 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Værelser Kjøkken og Bryggers med 2 Jernkakkelovne, 2 indmurede Kobberkedler på 2 og 3 Fj [fjerdingkar] Rum, Maltkar og Brændevinstønde 1 ?? og 1 Bryggersrør? a 100 1.200 Rdl. 1.100 sølv
d) Halvtag for Enden af Sidehuuset 5 Fag 1 Etage med Stenbehængt og Fjel beklædt Muur 30 Rdl. 30 sølv
e) Sidehuus norden i Gaarden 18 Fag 2 Etager, Egebindingsværk og Muur, til Stald, Pakhuus, Kornlade og Brændehuus a 60 1.080 Rdl. 990 sølv
f) Baghuus 17 Fag 2 Etager Egebindingsværk og Muur, til Pakhuus og Stald, Port i 2 Fag a 70 1.190 Rdl 1.090 sølv
g) Halvtag 8 Fag 1 Etage, Bindingsværk og Muur, til Pakhuus og Vognremise a 30 240 Rdl. 220 sølv
Samlet forsikringssum 5.240 sølv


Ejendommen er takseret under:
prot. 31-12 [1827-1836], 122-3 [1833], 149-1 [1835] og 154-1 [1836] 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1255 Den Huus leilighed, som Hr. Kammerraad Frost beboer i min Gaard Nr. 367 ved Middelport, kan faaes tilleie fra October d. A. [01-10-1851].

[RN9007] N. Malling 
Malling, Niels (I7)
 
1256 Den Huusleilighed Hr. Kjøbmand Heinr. Mertz beboer i min Gaard ved Mindeporten, er til førstkommende Flyttetid eller forinden at erholde tilleie

Aarhuus, den 5. September 1842 [05-09-1842]
[RN9007] N. Malling

[Dynkarken 39-41 (her bor familien Malling) og Spanien 1 (er overtaget efter Cicilias død af broderen RN9002 Andreas Malling) kan udelukkes som værende stedet, hvor ovennævnte lejlighed udlejes. I stedet er det nærliggende at udpege Dynkarken 43 (som udlejes efter Cecilias død den 17-04-1841. I så fald bliver den udlejet til kommandør i flåden A.C. Kjærulff.]. 
Malling, Niels (I7)
 
1257 Den hyggelige Leilighed, jeg selv beboer paa 1. sal i min Eiendom paa Frederiksgade Nr. 71, kan paa Grund af indtrufne Omstændigheder faaes tilleie enten strax eller til 1. December [01-12-1869].
Leiligheden kan efter Leierens Ønske komme til at bestaa af 2 eller 4 Værelser med Kjøkken, Spisekammer, Loftsplads, Brænderum etc.

[RN9027] Chr. Malling 
Malling, Christian Lauritz (I27)
 
1258 Den mig tilhørende Gaard udenfor Mindeport
Matr. Nr. 378a og b [matr. nr. 378a, matr. nr. 378b] [Spanien 19, matr. nr. 43],
som tidligere har
været beboet af Herredsfoged Lilliensskjold,
kan erholdes tilkjøbs paa billige Vilkaar, naar
man snarest muligt henvender sig til Procurator,
Bankrevisor C. Møller eller til mig
selv.
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1259 Den nedsatte Commitees Udkast til Conditionerne til Bortleie af Vennelyst vedtages, dog kan et Mindretal (Mørch, [RN9179] Gaarn og Langballe) ikke billige at Byen skal være pligtig at overtage de i Anlægget muelig opførte Bygninger til nogensomhelst Pris.
Man mener at der ved Indrykkelse i Berlingske Tidende skal bemærkes, at Conditionerne ligger til Eftersyn hos to bekjendte navngivne Gjæstgivere i Hovedstaden. 
Gaarn, Johnn (I179)
 
1260 Den overordentlige Skat.
Uddrag af listen over indtægtsansættelser for den overordentlige skat. Skatten her i Aarhus er ansat til 1 2/3 %, der forfalder til betaling i tre terminer: 31-01-1868, 31-07-1868 og 31-01-1869.
Skatteprocenten er ens for alle med en indtægt på over 600 Rdr.
Skatten på indtægter fra udenbys ejendomme ec. svarer helt eller delvis til det fremmede sted. Skatten her til byen er anført i ().
Eftersom Mathilde har marken matr. nr. 3 i Viby Sogn kan vi med denne bemærkning regne ud, at hun har en indkomst på 100 Rdr. fra denne mark. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1261 Den rette Eier af en Bancoseddel der for nogen Tid siden er funden i min Stue, kan mod dette Avertissements Betaling afhente samme

Aarhuus, den 4. April 1807 [04-04-1807]
[RN9001] R. Malling 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1262 Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport
Se: M. JX Herskind. Formodentlig Kaarsbergs tidligere Gaard.

"Onsdagen den 13de Maii førstkommende [13-05-1812], bliver ved offentlig Auction, som holdes i den saakaldte Tobakspindegaard uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52], bortsolgt:
... her følger en række emner: stenkul, 30 kurve med fajance eller stentøj tallerkener m.m...
Aarhuus, den 1ste Maii 1812 [01-05-1812] [RN9263?] M. Herskind 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1263 Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport
Se: M. JX Herskind. Formodentlig Kaarsbergs tidligere Gaard. 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1264 Den saakaldte Tobaksspindergaard udenfor Mindeport Se: M. JX Herskind. Formodentlig [RN9049] Kaarsbergs tidligere Gaard. [se 1794]

[RN9263] M. Herskind afholder auktion 13-05-1812 over tallerkener, fade o. lign. i Tobaksspindergården uden for Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52]. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1265 Den sørgelige Efterretning er indtruffen hertil, at Jagten "Lammet", [RN9182] Captain F. Gaarn, der var paa Hjemrejsen fra England med en Ladning Steenkul, er forlist midt i Nordsøen, men at Besætningen lykkeligviis er bleven reddet af et forbiseilende Skib og indbragt til London.
Efter Forlydende skal Fartøiet, der for en Deel var [RN9182?] Førerens Eiendom, ikke være assureret. 
Gaarn, Frederik (I182)
 
1266 Den tidligere ejer Chr. Jørgensen Schoorup ejede ejendommen fra 1702 til 1734, hvor RN9099 Jacob formodentlig har overtaget den. Geding, Jacob Lauritsen (I99)
 
1267 Den tidligere ejer er ikke nævnt.
Ejendommen blev opråbt på auktion 26-03-1689, hvor [RN9513] Jens Christensen Wegerslev køber den, men han kan ikke udbetale den del af købesummen, der skulle betales kontant og heller ikke stille sikkerhed for resten. [Han er gået fallit i 1688].
Ejendommen blev efterfølgende 16-04-1689 solgt på auktion til rådstue- og byskriver Christen Jensen Hemb. 
Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
1268 Den udenfor Mindeport beliggende Plads, hvorpaa det gamle Exerceerhuus har staaet, er underhaanden at erholde tilkiøbs, enten samlet eller i mindre Dele paa fordeelagtige Pengevilkaar

[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1269 Den ydre Mindeport lå i Dynkarken omtrent hvor nu Sønder Allé går fra og blev bygget i 1690erne. Den indre Mindeport for den østre ende af Mindegade forsvandt først i det 19. århundrede. Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1270 Den [RN9004] Hr. Assistent R. Malling tilhørende Ejendom, Banegaardsvej Nr 19, kan faaes meget billigt tilkjøbs og paa favorable Betalingsvilkaar ved Henvendelse til Prokurator J. Winge.

[Annonceringen gentages i Jyllands Posten 29-03-1888 og 04-04-1888] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1271 Den [RN9004] Hr. Assistent R. Malling tilhørende Ejendom, Banegaardsvej Nr. 19, kan faaes meget billigt tilkjøbs og paa favorable Betalingsvilkaar ved Henvendelse til Prokurator J. Winge. Malling, Rasmus (I4)
 
1272 Denne parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning.

Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1273 Denne parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning.

Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning. 
Malling, Andreas (I2)
 
1274 Denne parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning. [Matr. nr. 5c må være en ny udstykning fra matr. nr. 5b. Den gamle matr. nr. 5c har fået nyt matr. nr.121] .

Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning. 
Malling, Rasmus (I4)
 
1275 Der er tale om forhus og sidehus i Dynkarken 43, som ligger ud til Dynkarken. Samtidig får baghuset med et sidehus matr. nr. 53a ud mod Toldbodgade, som forbliver i børnenes eje. Linnemann, Christiane Ernestine Sørine Henriette (I217)
 
1276 Der er tale om forhus og sidehus i Dynkarken 43, som ligger ud til Dynkarken. Samtidig får baghuset med et sidehus matr. nr. 53a ud mod Toldbodgade, som forbliver i børnenes eje. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1277 Der forarbejdes hollandsk, Ukraine, stettinsk og indenlandsk Tobak. I 1780 var der forarbejdet 150.000 Pund Tobak.

Ved drenge forstås læredrenge, og Anna Thestrup er af den opfattelse, at mange af de 64 arbejdere var børn. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1278 Der må være tale om jord, som endnu ikke er udstykket til bebyggelse og derved overflyttes til Aarhus Bygrunde med en højere beskatning til følge. Malling, Andreas (I2)
 
1279 Der må være tale om jord, som endnu ikke er udstykket til bebyggelse. parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning. Malling, Rasmus (I4)
 
1280 Der må være tale om jord, som endnu ikke er udstykket til bebyggelse. parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning. Malling, John Gaarn (I6)
 
1281 Derforuden berettede [RN9337] han at have fundet paa et Stæd [sted] efter sin sal. [RN9340] Moder 4000 Rdr. smaae C 4 Croner [hovedsmykke med Christian IVs monogram?]. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1282 Det behagede Forsynet den 6. ds. [06-07-1828] ved Døden at bortkalde til det Evige min Handelsbetjent Pauli Jacobus Paulsen efter 2 Dages Sygeleie, 24 1/2 Aar gammel, hvilket herved bekjendtgjøres for den Afdødes Familie og Venner

[RN9022] R. Mallings Enke 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1283 Det Deichmannske Chokoladefabrik Elisabetsminde i København indrykker en fælles annonce for deres chokolade, hvor man dels roser sit produkt dels oplyser navnene på forhandlerne rundt omkring i landet.

Annonceringen starter den 08-05-1837 for Niels' vedkommende og varer ved også under Niels' kone RN9034 Mathilde Kirstine Linnemanns overtagelse af købmandsforretningen i Dynkarken 39-41, matr. nr. 54 efter hans død i 1862. I Niels Mallings købmandstid får annoncen 4 forskellige udformninger, hvor indholdet herunder forhandlerkredsen har mindre variationer. De 4 perioder er: 08-05-1837 til 29-12-1837, 24-02-1838 til 24-12-1839, 06-02-1840 til 29-12-1847 og 16-04-1848 til 19-08-1862. De 4 forskellige annoncer er vist under startdatoen.

Annonceringen den 08-05-1837:
"Chokolade
udarbeidet til den fuldkomneske Fiinhed i det Deichmannske Chokoladefabrik Elisabetsminde ved Kjøbenhavn, udsælges til Fabrikpriser i Aarhuus hos [RN9019?] Chr. L. Schmidts Enke, L.P. Schmidt, S. Lind, A.W. Stigaard, [RN9007] N. Malling og C. Christensen, i Ringkøbing hos J.F. Nyboe, i Weile hos J.C. Boesen, i Callundborg hos J.S. Philipson og i Skanderborg hos U. Jespersen. Det bemærkes, at Chokoladen fabriqueres i dobbelte lukkede Maskiner som opvarmes ved Dampe og drives ved en egen nye Mechanisme med roterende Hjul, hvilket Alt sikkrer Forbrugerne den reenligste Behandling, ligesom det derhos paa det omhyggeligste paasees at Ingredientserne ere af prima Qualitet og staae i et passende Forhold til hverandre, saaledes er der ogsaa i enhver Henseende sørget for smagfulde Vignetter." 
Malling, Niels (I7)
 
1284 Det er formodentlig Clemen Jensen eller sønnen [RN9275] Søren Clemmensen, som byggede gården.

Ejendommen en rest af den såkaldte Frands Hansens gård var den første af byens gamle ejendomme, der i 1915 blev flyttet til Den Gamle By efter Borgmestergården.

Huset var oprindeligt på 15 fag, hvoraf de 7 fag blev flyttet til Den Gamle By, 6 fag var for længst borte, af resten 9 fag [2?] blev portfagene ikke skønnet egnet til flytningen. De blev i en periode brugt som økonomibygning for Stadsgartneren og i 1934 indlemmet i museet som ramme om guldsmedens og urmagerens værksted.

Beskrivelse af bygningen.

Også renæssancegården Frands Hansens gård blev genopført i Den Gamle By, hvor den i 1960erne rummede urmagerens butik og værksted samt urmuseet. 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
1285 Det er formodentlig faderen [RN9322] Clemen Jensen eller sønnen [RN9275] Søren Clemmensen, som byggede gården. Clemmensen, Søren (I275)
 
1286 Det er formodentlig [RN9322] Clemen Jensen eller sønnen [RN9275] Søren Clemmensen, som byggede gården.

Den rige købmand Hans Raae ejede stedet i begyndelsen af 1800-tallet lejet ud til soldater ved 1. jyske infanteriregiment.

H.J. Gjern boede her i 1830erne, hvorefter han flyttede til Mejlgade 18, efter at have solgt gården til Johan Grundtvig Lihme, der flyttede ind i 1840.

Købmand Marinus Meden var der i en årrække, indtil Frands Hansen overtog ejendommen i begyndelsen af 1880-erne. 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
1287 Det er nu bestemt, at Banegaarden kommer til at ligge ved Gartner Ehlers Have, hvorfra den med hestebane føres over "Spanien" og "Grønland" efter på en Svingbro at have passeret tæt øst forbi det såkaldte lysthus over Inderhavnen til den ydre havn:

"Igaar [05-12-1859] paabegyndtes her ved Byen Besigtigelsen af den afstukne Jernbanelinie, og det som derved til Publikums Kundskab, at Banegaarden agtes henlagt Syd for Byen, nemlig til Gartner Ehlers's Have [som lå lige nord for sognegrænsen mellem Viby Sogn og Aarhus], hvorfra den ved en Hestebane føres igjennem Gaden "Spanien" og "Grønland", efter at have paa en Svingbro passeret tæt Øst forbi det saakaldte Lysthuus, over Indrehavnen til den ydre Havn [hvor jernbanen i dag passerer Aarhus Å ved DOKK1]. Forbindelsen over "Spanien" eller Hadsherredsveien skal, for ikke at vanskeliggjøre Færdselen, saavidt muligt skee ved en Viaduct. Jernbanen er bestemt til at føres igjennem en Tunner under Chausseen til Skanderborg [Frederiksbroen i Frederiks Allé], omtrent ved [RN9002] Kbm. A. Mallings Kalkværk Aarhus [nordvest for Frederiks Allé 78, matr. nr. 121]. De Delegerede fra Aarhuus udtalte det Ønskelige for Aarhuus qua Commune i Banegaardens Henlæggelse Nord for Byen, hvori dog ikke kunde opnaaes nogen Forandring [enighed], hvorimod der indrømmes, at Veien [den foreløbige arbejdsvej, den endelige kom i Gl. Banegårdsgade] til Jernbanegaarden, der ei var bestemt til Henlæggelse ligefor nogen Gade blev henlagt ligefor Fredensgade, og at denne Vei-Expropriation og Vedligeholdelsen skeer for Entrepreneurens Regning. Færdselen for Gaaende over Havnen skal skee ved et fem Fods Galleri paa Siden af Banebroen [svingbroen over Aarhus Å?]. Idag [06-12-1859] paabegyndes med Besigtigelsen i Aaby Sogn, hvor Banen omtrent ved Fiskerhuset skal føres over Mølleaaen [Aarhus Å hvor Brabrand-stien, åen og jernbanerne krydser hinanden]." 
Malling, Andreas (I2)
 
1288 Det er nærmere tale om, at det er RN9001 Rasmus Nielsen Malling, som sammen med enken Margreta opfører Dynkarken 39 i 1795. Det såkaldte enkesæde er Dynkarken 43 opført i 1816. Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1289 Det er uklart, om både Olud og Christen begge overtager eller kun den ene.

Brandtaksationen i 1761: Ejer. Frue Westergaard. Beboes af 25 fattige Familier. 1 Hus Bindingsværk, 84 Fag Gadehus [ca. 126 m], 1 Etage. Taksationssum 1260 Rdlr. 
Westergaard, Laurits (I258)
 
1290 Det er uklart, om både Oluf og Christen begge overtager eller kun den ene.

Brandtaksationen i 1761: Ejer. Frue Westergaard. Beboes af 25 fattige Familier. 1 Hus Bindingsværk, 84 Fag Gadehus [ca. 126 m], 1 Etage. Taksationssum 1260 Rdlr. 
Westergaard, Oluf (I256)
 
1291 Det er uklart, om både Oluf og Christen begge overtager eller kun den ene.

Brandtaksationen i 1761: Ejer. Frue Westergaard. Beboes af 25 fattige Familier. 1 Hus Bindingsværk, 84 Fag Gadehus [ca. 126 m], 1 Etage. Taksationssum 1260 Rdlr. 
Westergaard, Christen Schaarup Jørgensen (I257)
 
1292 Det får den konsekvens, at sønnen af kreditorerne bliver forlangt gældsfængslet. Basballe, Jens Christian (I356)
 
1293 Det får den konsekvens, at sønnen af kreditorerne bliver forlangt gældsfængslet. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1294 Det meste af købmandsgården fungerer med indkvartering af soldater.

[366? k I baghuset p 1. sal bor en overintendant med kone.
[366? k I baghuset bor en sergent og 31 menige fra 20. Bataljon.
[366? k nr. 41] I stuen i forhuset bor en k hans kone, et barn, 2 tjenestepiger, 1 tjenestekarl og en butiksl Sidstn tyder p at denne k har forsat denne aktivitet p stedet suppleret med den nyere butikshandel.
[366? k I stuen i forhuset bor en mor med sine 2 b 1 tjenestepige, 2 pension og 1 sypige.
[367? Enkes P 1. sal i forhuset bor justitsr Poul Martin Lofft, hans kone, 2 b en amme og en husjomfru
[367? Enkes I stuen i forhuset bor Mathilde med hendes 4 b 1 tjenestepige og 2 tjenestekarle. Hertil kommer et barn (Carl Malling) [RN9037] bortrejst til Kina.
I alt bor der i husene 46 m og 16 kvinder eller i alt 62 personer. 2) 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1295 Det saakaldte gamle Ridehuus, med Facade
til 2 Gader [Spanien, Grønland] og c. 1.700 Alen2 [669,8 m2], kan
underhaanden faaes tilkjøbs, naar man derom
henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1296 Dinesen's Søn, Dines, døbt i Domkirken.
Faddere: Enkemadame Larsen, Jfr. Carlsen, Kbmd. J. P. Schmidt, [RN9092] Skipper Kaarsberg, Handelsass. S. Raae. 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1297 Disse ejendomme bestod af 6 gårde og 45 boder samt 5 haver og øde byggesteder, der var spredt rundt omkring i byen, dog lå 8 ejendomme på Brobjerg [Frederiksgade]. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1298 Disse parceller parcel bevares som markjord for at sikre en lavere beskatning.

Hvis parcellerne indlemmes under Bygrunden, er det udtryk for, at jorden overgår fra landbrugsjord til bebyggelse med en deraf højere beskatning. 
Malling, Andreas (I2)
 
1299 Dreyer ønsker at erstatte en 120 alen2 gammel bygning, som hans nyere 4 etager pakhus er opført ved siden af. [en mindre bygning i sidebygningen i nr. 41] Det samlede arael på ejendommen udgør 4.362 alen2, der agtes bebygget med 2.810 alen2 og et ubebygget areal på 1.552 alen2, der mangler derfor 1.258 alen2 ubebygget areal. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1300 Dynkarken 366
Alder
[RN9007] N. Malling 36, Enkemand, født i Aarhus, Købmand
[RN9007] Rasmus Malling 10 født i Aarhus
[RN9008] Cathrine Marie Malling 8 født i Aarhus
[RN9026] Marie Christine Malling 7 født i Aarhus
[RN9027] Christian Lauritz Malling 6 født i Aarhus
Frederikke Amalie Warberg 20 ugift, født i København, Lærerinde
Petrea Caroline Hornsleth 29 ugift, født i Grenaa,Huusjomfru
Peter Laurentin Kold. 31, ugift, født i Aarhus, Handelsbetjent
+ 1 Handelslærling og 8 Tjenestefolk 
Malling, Niels (I7)
 
1301 Dynkarken 39-41 er nabo til Skibbys Gaard [Dynkarken 43, matr. nr. 53], Møddingen støder op til Skipper Jørgensen [Dynkarken 37, matr. nr. 55] og Enkemadam Schmidts Haver [Dynkarken 35, matr. nr. 56]. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1302 Dynkarken 39-41 er nabo til Skibbys Gaard [Dynkarken 43, matr. nr. 53], Møddingen støder op til Skipper Jørgensen [Dynkarken 37, matr. nr. 55] og Enkemadam Schmidts Haver [Dynkarken 35, matr. nr. 56]. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1303 Dynkarken 39-41 er nabo til Skibbys Gaard [Dynkarken 43, matr. nr. 53], Møddingen støder op til Skipper Jørgensen [Dynkarken 37, matr. nr. 55] og Enkemadam Schmidts Haver [Dynkarken 35, matr. nr. 56]. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1304 Døbte. Den 17de Decbr. 1815 [17-12-1815 i kirken]: lod [RN9001] Kiøbm. Rasmus Malling døbe en Søn, [RN9002] Andreas; Faddere: Fru Agentinde Meulengracht, [RN9017?] Jomfru D.S. Schmidt, [RN9049] Færgekasserer Kaarsberg, Grosserer Scheppler fra Hamborg, Kiøbmændene [RN9201?] P.L. Schmidt og [RN9209?] C.L. Schmidt, Fuldmægtig Holm. Kilde: Aarhuus Stiftstidende 23-12-1815. Malling, Andreas (I2)
 
1305 Død i Aarhus jf. Nygaards Sedler jf. kirkebogen for Aarhus Domsogn.


Bekjendtgjørelser.
Torsdagen den 2. Juli [02-07-1863] bortkaldte Herren min inderlig elskede Kone, [RN9003] Caroline Malling, født Gaarn, i hendes 46. Aar og efter flere Aars tiltagende Svaghed.
Dette Sorgens Budskab bekjendtgjøres herved for fraværende Slægt og Venner.
[RN9002] Andreas Malling
Begravelsen finder Sted fra Kapellet paa Kirkegaarden [Søndre Kirkegård] Torsdagen den 9de ds. [09-07-1863] Kl. 12.
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 03-07-1863, 04-07-1863, 08-07-1863.

Mindedigt
"[RN9003] Caroline Malling, født Gaarn,
Født 18de Septbr. 1818 [18-09-1817], død 2den Juli 1863 [02-07-1863])

Saa gik Du bort fra Verden og dens Møie;-
Du leed og stred og vandt den gode Strid.
At gjøre Godt har Du kun haft for Øie
I al din Gjerning og i al din Id;
Derfor Du af saa Mange nu begrædes,
Som kjendte ret din gudhengivne Sjæl,-
Derfor din Grav med Taarer ogsaa vædes
Af dem, som Du i Stilhed gjorde vel.

O! hviil da født i Gravens stille Bolig;
Dit Minde af Enhver velsignes vil.
Nu er for Sygdoms Orm Du tryg og rolig,-
Nu stunder Paradisets Glæder til.
Du hjalp hver Broder og Du hjalp hver Søster,
Og aldrig var Du imod Nogen kold;
Nu Løn derfor i Himmelen Du høster,
Og der vil Frugten blive tusindfold."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 09-07-1863.

"Enhver, der under min kjærlige [RN9003] Hustrues Sygdom, hendes Død og Henførsel til sit sidste Hvilested har viist mig og Mine Opmærksomhed bringer jeg herved min og mine 2de [RN9004, RN9006] Sønners hjerteligste og oprigtigste Tak.
[RN9002] Andreas Malling."
Kilde: Aarhuus Stiftstidende 10-07-1863. 
Gaarn, Caroline (I3)
 
1306 Dødsannonce i Aarhuus Stiftstidende 05-01-1908 og 06-01-1908:

Vor kære Svoger og Broder,
[RN9244] Martin August Malling,
Fuldmægtig ved Statbanernes
Maskinafdeling, døde i Morges.
p.T. Aarhus, 1. Januar 1908 [01-08-1908]
[RN9246] Augusta Malling
[RN9245] Michael Malling
Begravelsen finder Sted Tirsdag
den 7de ds. Kl. 1 1/4 [07-01-1908 kl. 13.15]
fra nordre Kirkegaards Kapel [Nordre Kirkegård i Aarhus]

Døde i Aarhus. Aarhuus Stiftstidende 06-01-1908
Fuldmægtig Martin August Nielsen Malling, 67 Aar gl. Bruunsgade 43. 
Malling, Martin August (I244)
 
1307 Dødsannonce: "Det behagede Forsynet i Dag efter 8 Dages Sygeleie at bortkalde til et bedre Liv, min inderlig elskede [RN9168] Mand..." Galthen, Peter Kaarsberg (I168)
 
1308 Dør og port til gaden definerer en gård. En gård omfatter gerne flere bygninger. Gård er en samlebetegnelse for et afgrænset bygningskompleks med én eller flere bygninger med port, gårdsplads og den grund, hvorpå bygningerne står.
Jord og grund er betegnelser for jordstykker i byen.
Jord er anvendt om ubebyggede arealer.
Ved bod forstås en bygning, der altid lejes ud, men ikke noget om bodens rent fysiske udformning eller lejernes sociale status. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1309 Dørkarmen på sidehuset [i baggården formodentlig] og 1 Fag Plankeværk i Baggården ødelagt grundet ildbrand sidste nat 15-10-1862, skaden omfatter 1/160 eller 5 Rdl. på huset og 1/75 eller 8 Rdl. del på plankeværket.

Se om ildebranden den 15-10-1862 hos naboen i Cichoriefabrikken uden for Mindeport [Spanien 1, matr. nr. 52] i Aa. S. 16-10-1862.

Herudover henvises til taksation nr. 204-2 og 237-4 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1310 Een Gaard Bindingsværk
10 Fag Gadehuus, 2 Etager 500 Rdl.
21 Fag Sidehuus, ditto [2 etager] 810 Rdl.
16 Fag Baghuus, ditto [2 etager] 480 Rdl.
15 Fag Halvtag 70 Rdl.
11 Fag Halvtag i Baggaarden 110 Rdl.
3 Fag ditto [i Baggaarden] Halvtag 30 Rdl.
Samlet vurdering 2.000 Rdl.
[Vurderingen 1771-1773, Dynkarken nr. 269]
[Gården ligger 11 ejendomme nord for nr. 39-41] 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1311 Een Gaard Bindingsværk
a) 1 Huus til Gaden 14 Fag, 2 Etager 1.120 Rdl.
b) 1 Sidehuus 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
c) 1 Baghuus 22 Fag 2 Etager 880 Rdl.
d) 1 Sidehuus 9 Fag 2 Etager 360 Rdl.
e) 1 Halvtag teglhængt 16 Fag 1 Etage 160 Rdl.
f) 1 dito [halvtag] i Baggaarden 8 Fag 1 Etage 80 Rdl.
g) 1 Tørrehuus 29 Fag 2 Etager 400 Rdl.
Samlet vurdering 3.500 Rdl.

Ved Auktion solgt til Justitsraad Fønss indberettet den 13. August 1790 [13-08-1790] 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1312 Eet Huus, Bindingsværk,
9 Fag Gadehuus, een Etage med Udbygning til Gaarden, 280 Rdl,
3 Fag Baghuus, een Etage, 50 Rdl,
3 [halvtag?] teglbelagt? 20 Rdl., 350 Rdl. 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
1313 Eet Huus, Bindingsværk,
a. 1 Huus til Gaden med Udbygning, 9 Fag, 1 Etage, 280 Rdl,
b. 1 Baghuus, 3 Fag, 1 Etage, 50 Rdl,
c. 1 Halvtag, teglbelagt 3 Fag, 1 Etage, 20 Rdl. 350 Rdl. 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
1314 Eet Huus, Bindingsværk, Tag Muurværk? af 2 Fag, 1 Etage til Gaden med Udbygning. 50 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1315 Eet Huus, Bindingsværk, tag Muurværk? af 3 Fag, 1 Etage til Gaden. 80 Rdl.
[Huset ligger to numre fra Dynkarken 39-41] 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1316 Eet Huus, Bindingsværk.
a. 1 Forhuus til Gaden 12 Fag, 1 Etage med Udbygning, 360 Rdl,
b. 1 Baghuus, 3 Fag, 1 Etage, 30 Rdl,
c. 1 Halvtag, teglbelagt, 4 Fag, 1 Etage, 20 Rdl.
Samlet vurdering 410 Rdl. 
Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1317 Efter 1845 beboedes Jægergården af [RN9002] Købmand Andreas Malling fra Mindegade - Han blev dog snart ked af at bo "saa langt uden for Byen" og flyttede tilbage til Mindegade.

Billede af Andreas Malling og [RN9003] Hustru Line Malling
f. Gaarn 
Malling, Andreas (I2)
 
1318 Efter at det paa Byraadets Foranledning nedsatte Udvalg til Afhjælpning af navnlig uforskyldt Trang har, som det vil sees af nedenstaaende Underskrifter, forstærket sig med et Antal Medborgere, hvorved en yderligere Sikkerhed vil haves for, at Uddeling af Hjælp skeer paa en tilfredsstillende Maade, tillade Undertegnde sig at meddele:

at vi fremdeles anmode godgjørende Medborgere om Bidrag, der modtages af hver af Undertegnede, men forøvrigt helst maae indbetales directe til Kjøbmand Broge [Hans Broge], som Udvalgets Kasserer;

at de, som attraae Hjælp, kunne henvende sig til Enhver af os, hvorved bemærkes, at det er faste Indvaanere i Byen (Haandværkere og Arbeidere), som ikke have nydt Fattigvæsenshjæp, hvis øieblikkelige Nød vi agte at afhjælpe, deels ved mindre Pengebidrag, deels ved Brændsel ec.

Vel er der allerede indkommet anseelige Bidrag men det Indblik, vi have vundet i Tilstanden hos den ubemidlede Deel af Befolkningen, har lært os, at der endnu vil være god Anvendelse for, hvad der fremdeles maatte indkomme.
Aarhuu, den 25de Decbr. 1877
blandt flere:

Hans Broge, Kasserer, Mindegade
[RN9004] R. Malling, Frederiksallee 80 [Frederiks Allé 80 og fattigforstander]
Schmidten, Formand, Borgmestercontoiret [borgmester]
A. Termøblen, Frederiksallee 43 [Frederiks Allé 43, fattigforstander] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1319 Efter at en voldsom storm den 27-01-1863 forvoldte så megen skade, at det gamle Exerceerhus væltede, sætter [RN9034] N. Mallings enke grunden til salg:

"Den udenfor Mindeport beliggende Plads [Spanien 9, matr. nr. 48], hvorpaa det gamle Exercerhuus har staaet, er underhaanden at erholde tilkjøbs, enten samlet eller i mindre Dele, paa fordeelagtige Pengevilkaar.
[RN9034] N. Mallings Enke." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1320 Efter at være spadseret gennem den lille Strækning med lave Huse paa venstre Haand, der kaldtes Revet [med Aarhus Å og Havnen på højre hånd], og drejet til venstre om Hjørnet, kom vi ind i „Dynkarken" og saa til Mindegadens Port [Ydre Port].
Straks vi kom udenfor den, mødte os en stærk Cikorielugt; Mortensen forklarede, at denne skrev sig fra Stelfeldts Cikoriefabrik, der laa lige udenfor Porten til venstre, og tilhørte Fabrikant Stelfeldt [Spanien 1, matr. nr. 52].
Ved Siden af Stelfeldts Ejendom laa [RN9007] Niels Mallings store Købmandsgaard og Brænderi [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54]. Ligeoverfor men til højre, forklarede Mortensen os, begyndte Spadseregangen [Vejen bag om Byen], der førte helt udenom Byen og hen til Studsgadens Port.
„Her, hvor vi nu gaar, hedder Spanien", vedblev han, „og dér ligger Huset, hvor vi skal bo**, tilføjede han, idet han pegede hen imod et et-Etages Vaaningshus [Spanien 19, matr. nr. 43?], som ogsaa tilhørte Niels Malling. [Ovennævnte citat er en beskrivelse af en rejse med forældrene fra København til Aarhus i 1847] 
Malling, Niels (I7)
 
1321 Efter Begjæring af [RN9007] Hr. constitueret Stadshauptmand og Kjøbmand N. Malling bliver...
ved Auction bortsolgt en ham tilhørende 1/3 Part i Jagtskibet "St. Jørgen", drægtig 17 Commercelæster, fortiden beliggende her i Havnen..... 
Malling, Niels (I7)
 
1322 Efter Begjæring af [RN9179] Skibscapitain J.J. Gaarn, foretages Auction Torsdagen den 6te Juni førstkommende [06-06-1839], om Formiddagen Kl. 10, i Skibscapitain J. Gaarns Gaard ved Mindet [Mindegade 5, matr. nr. 118], over endeel Skibsinventarium, saasom en afbrukket Mast, endeel tappet Tougværk, nogle Seil henhørende til Jagten Haabet, m.m. Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, den 31te Mai 1839 [31-05-1839].
Fleischer. 
Gaarn, Johnn (I179)
 
1323 Efter en kort Brystsvaghed, behagede det den almægtige Gud i Gaar Middags at kalde fra det Jordiske til sit himmelske Rige, min Handelsbetient Anders Kierkebye, i sin blomstrende Alders 29. Aar.
I fjorten samfulde Aar har han tient ved mine Handelsforretninger, viist troe Omhyggelighed og Retskaffenhed ved alle Leiligheder i Særdeleshed da Sygdomstilfælde saa ofte har trykket mig.
Han modtager nu den Høiestes Løn.
Som hans Vandel, var og hans Overgang (uden synderlige Smerter) rolig og blid.
Fred med hans Aske! Dette sørgelige Overgangsbudskab giver jeg mig den Ære at anmelde for den salige Afdødes fraværende Forældre, Familie og Venner.

Aarhuus, den 27. Februar 1822 [27-02-1822] [RN9001] R. Malling 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1324 Efter Foranstaltning af Skifteretten, der behandler Boet efter afdøde [RN9092] Skibskapitain H. Kaarsberg, foretages Auction over Boets Løsøre, best. af forsk. tildels Mahognie Meubler, saasom: et Hjørneskab, Komoder, Stole, Borde, Speile, Skilderier, Sengesteder og Sengeklæder, Kobberovne, endeel forarbeidet Sølv, Porcellain og Glasvare, Linned, Dækketøi, en JernBallancevægt med Lodder, Gangklæder, Kjøkken og BryggerRedskaber m. v. Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1325 Efter ildebranden blev han fuldkommen sløv og ligegyldig resten af sine dage. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1326 Efter mandens død sætter hun hele indboet på auktion, måske for at give børnene deres arv? #67 Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1327 Efter Reqvisition fra Kiøbmændene [RN9001] Hr. R. Malling og J. Kandelsdorff som Udlægshaver...
off. Auction over det Bødker Niels Poulsen tilhørende Sted No. 196 paa Fiskergade... 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1328 Efter RN9007 Niels Mallings død foretager enken RN9034 Mathilde Kirstine Linnemann en voldsom oprydning i købmandsgårdens indbo, arbejdsredskaber, korn, bygningsartikler, kakkelovne, sengetøj, møbler m.m, som sættes på auktion den 25-10-1862. Der kan være tale om overskydende genstande, der ikke længere er en del af købmandsgårdens sortiment, eller også kan der være tale om, at Mathilde ønsker at neddrosle aktiviteterne i købmandsforretningen:

"Løverdagen den 25de dennes, Eftermiddag Kl. 2 [25-10-1862, kl. 14],
bliver, efter Begjæring af [RN9034] Capitain og Købmand Niels Mallings Enke, afholdt Auction i Gaarden Nr. 366 i Dynkarken [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] over:
2 Wienervogne, en Postvogn, 4 Arbeidsvogne, 3 Sæt Seletøi, c. 18 Traver [en given mængde utærsket korn?] Rug, en Tromle, Plove og Harver, en Tørremaskine, en Slæde, en Kulkasse [kassen til at sprede møg med?] til en Vogn, et stor Steen-Brøndkar [vandtrug?], c. 800 Stkr. Brøndsteen, endeel Bøgeplanker og noget Egetømmer, c. 30 Tdr. Steenkul, en stor og god Skibsbaad, et Skibsanker og endeel Blokker [taljer], endeel tomme Fade, Foustager, Ankere og Kar [kar/tønder til øl og brændevin], en stor Deel forskjelligt Jerntøi (hvoriblandt 11 Stkr. Kakkelovne, Høstleer, Gryder, Kasseroller ec.), nogle gode Sengeklæder, Sengesteder [senge], en Sovesopha m.m.
Hvilket herved bekjendtgjøres.
Aarhuus, den 14de October 1862 [14-10-1862].
Hertz,
Auctionsdirecteur." 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1329 Efter selskabet formelle stiftelse i 1782 blev den nu afdøde amtsforvalter Jens Thygesen [bl.a. ejer af Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97 fra 1764 til hans død 10-08-1789], borgmester Rhode [Niels Rohde, rådmand og senere borgmester 1783-1800 40))], [RN9049] købmand Kaarsberg samt købmand Niels Kieldrup [RN9559 Niels Jensen Kjellerup] valgt som direktører for selskabet med amtsforvalter Thygesen valgt til posten som bogholder og regnskabsfører. Efterfølgende udgik Niels Kjellerup af bestyrelsen og i stedet for blev købmand Ole Sanne indvalgt. Efter et stykke tid [1787?] blev selskabet nedlagt grundet mislykket handel, søskade og andet tab.
Undervejs i hele selskabets liv har amtsforvalter Thygesen stået som bogholder og med ansvar for regnskabet, men efter hans død fremsætter herredsfoged Anders Kier af Heede Mølle på vegne af de nulevende direktører: Borgemester Niels Rohde, samt [RN9049] Kiøbmændene Andreas Kaarsberg og Ole Sanne og selskabets øvrige ejere ønske om at sikre selskabets værdier i afdødes bo, da boet alene har været ansvarlig for regnskab og bogholderi, eftersom afdøde administrerede selskabets kassebeholdning.
Dette synspunt er dog blevet bestridt af Thygesens bo repræsenteret ved skiftekommissærerne: kammerråd og byfoged Niels Erich Behr i Grenå og nu afdøde mynsterskriver Jens Linaae i Aarhus.
Ikke desto mindre giver kongen skiftekommissionen pålæg om at indkalde interessenterne (aktionærerne) til at anmelde deres krav i selskabets bogholder og regnskabsfører Thygesens bo. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1330 Efter [RN9001] Hr. Købmand R. Mallings Forlangende bliver ved Auction... bortsolgt paa Aarhuus Brygge en norsk fyrre Trælast bestaaende af: ca 26 Tylter Bjelker fra 10 til 24 Fod lange.... Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1331 Efter [RN9392] Silches død 1694 købte hendes bror [RN9339] Jens ejendommen for 700 sletdaler. Gylling, Peder Rasmussen (I393)
 
1332 Efter [RN9392] Silches død 1694 købte hendes bror [RN9339] Jens ejendommen for 700 sletdaler. Haj, Hans Hansen (I420)
 
1333 Efterfølgende 07-07-1687 får hans svoger Hans Zønnichsen skøde på ejendommen. Sørensen, Oluf (I309)
 
1334 Efterfølgende køber [RN9318] Søren 26-07-1667 den anpart af ejendommen, som sælgeren [RN9466] Jens Sørensen Vinther tidligere var bleven udlagt på skiftet af 05-03-1666 efter [RN9448] Karen Christensdatter Saxi, sal. [RN9367] Jens Clemmensens enke. Blichfeld, Karen Christensdatter (I448)
 
1335 Efterfølgende køber [RN9318] Søren 26-07-1667 den anpart af ejendommen, som sælgeren [RN9466] Jens Sørensen Vinther tidligere var bleven udlagt på skiftet af 05-03-1666 efter [RN9448] Karen Christensdatter Saxi, sal. [RN9367] Jens Clemmensens enke. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1336 Eier Jens Andersen Schmidt:
Et Huus Bindingsværk 1 Huus til Gaden 8 Fag 1 Etage 210 Rdl.

Jens Andersen Schmidt er ikke fundet som ejer i de tidligere brandtaksationer. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1337 Eier Jens Andersen Schmidts enke:
Eet Huus Bindingsværk
a. 1 Forhuus til Gaden 3 Fag 1 Etage med 1 Fag Quist og 1 Fag Udbygning 140 Rdl. [nr. 37?]
b. Baghuus 6 Fag 1 Etage 30 Rdl.
Samlet vurdering 170 Rdl. 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
1338 Eier Justitsraad Fønss og Interessenter, indrettet til Tobaksdyrkning, Oliemølle og Tobaks Fabrique
En Gaard Grundmur og Bindingsværk
a. 1 Forhuus til Gaden Grund Muur 34 Fag 1 Etage med 5 Fag Saalquist 2.470 Rdl.
b. 1 Sidehuus Grund Muur 10 Fag 1 Etage 400 Rdl.
c. 1 Ditto [sidehus] Grund Muur 8 Fag 1 Etage 480 Rdl.
d. 1 Mellemhuus Bindingsværk 9 Fag 2 Etager 410 Rdl.
e. 1 Fialla? Baghuus Teglhængt 14 Fag 1 Etage 210 Rdl.
f. 1 Ditto Ditto [baghus, teglhængt] 20 Fag 2 Etager 300 Rdl.
g. 1 Ditto [baghus] tobakstørrehuus 21 Fag 2 Etager 310 Rdl.
Samlet vurdering 4.580 Rdl. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1339 Eier Madame Schmidt:
Eet Huus Bindingsværk, bestaaende af 8 Fag 1 Etage til Gaden 240 Rdl. 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
1340 Eier Niels Mortensen Malling:
Et Huus Bindingsværk 1 Huus til Gaden 3 Fag 1 Etage 80 Rdl. 
Malling, Niels Mortensen (I9)
 
1341 Eier og beboer Andreas Kaarsberg [selvom ejeren er RN9378 Anne Westergaard] :
En Gaard Bindingsværk
a. 1 Forhus til Gaden 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
b. 1 Sidehuus 21 Fag 2 Etager 730 Rdl.
c. 1 Baghuus 16 Fag 2 Etager 480 Rdl.
d. 1 Halvtag Teglhængt [tagsten] 14 Fag 1 Etage 30 Rdl.
e. 1 Ditto i Baggaarden 17 Fag 1 Etage 120 Rdl.
f. 1 Huus samme Sted 4 Fag 1 Etage 40 Rdl.
Samlet vurdering 1.900 Rdl. 
Westergaard, Anne Jørgensdatter (I378)
 
1342 Eier og beboer Andreas Kaarsberg:
Een Gaard Bindingsværk
a. 1 Forhuus til Gaden 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
b. 1 Sidehuus 21 Fag 2 Etager 735 Rdl.
c. 1 Baghuus 16 Fag 2 Etager 480 Rdl.
d. 1 Halvtag teglhængt 15 Fag 1 Etage 75 Rdl.
e. 1 ditto [halvtag] i Baggaarden 16 Fag 1 Etage 160 Rdl.
f. 1 ditto [halvtag] 6 Fag 1 Etage 50 Rdl.
Samlet vurdering 2.000 Rdl. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1343 Eier og beboer Andreas Kaarsberg:
En Gaard Bindingsværk
a. 1 Forhus til Gaden 10 Fag 2 Etager 500 Rdl.
b. 1 Sidehuus 21 Fag 2 Etager 730 Rdl.
c. 1 Baghuus 16 Fag 2 Etager 480 Rdl.
d. 1 Halvtag Teglhængt [tagsten] 14 Fag 1 Etage 30 Rdl.
e. 1 Ditto i Baggaarden 17 Fag 1 Etage 120 Rdl.
f. 1 Huus samme Sted 4 Fag 1 Etage 40 Rdl.
Samlet vurdering 1.900 Rdl. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1344 Eier og Beboer Jens Andersen Schmidt.
Een Gaard Bindingsværk
a) 1 Huus til Gaden 8 Fag 1 Etage 80 Rdl. [nr. 39]
b) 1 ditto [hus] Gadehuus 10 ½ Fag 2 Etager 420 Rdl. [nr. 41]
c) 1 Sidehuus 10 Fag 2 etager 300 Rdl.
d) 1 Baghuus 9 Fag 2 etager 270 Rdl.
e) 1 Halvtag teglhængt 7 Fag 1 Etage 70 Rdl.
f) 1 ditto [halvtag, teglhængt] 4 Fag 1 Etage 20 Rdl.
g) ditto [halvtag, teglhængt] 9 Fag 1 Etage 40 Rdl.
h) 1 Sidehuus 9 Fag 2 Etager 270 Rdl.
Samlet vurdering 1.470 Rdl.

Solgt til Jens Andersen Schmidts enke med indboet den 13-08-1790. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1345 Eier og Beboer Jens Andersen Schmidt.
Een Gaard Bindingsværk
[a] 8 ½ Fag Gadehuus en Etage med udbygning til Gaarden 210 Rdl. [12,75 m.] [nr. 39]
[b] 10 ½ Fag Gadehuus 2 Etager 720 Rdl. [15,75m.] [nr. 41]
[c] 10 Fag Sidehuus ditto [2 etager] 580 Rdl. [15,0 m.]
[d] 9 Fag Baghuus ditto [2 etager] 360 Rdl. [13,5 m.]
[e] 7 Fag Halvtag 140 Rdl. [10,5 m.]
[f] 4 Fag ditto [halvtag] 20 Rdl. [6,0 m.]
[g] 17 Fag ditto [halvtag] halmhængt [halmtag] 170 Rdl. [25,5 m.]
Samlet vurdering 2.200 Rdl. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1346 Eier og Beboer Jens Andersen Schmidts enke:
Een Gaard Bindingsværk
a. 1 Forhuus til Gaden 8 ½ Fag 1 Etage 40 Rdl. [nr. 39]
b. 1 Ditto Ditto [forhus til gaden] 10 ½ Fag 2 Etager 520 Rdl. [nr. 41]
c. 1 Sidehuus 9 ½ Fag 2 Etager 270 Rdl.
d. 1 Halvtag teglhængt 7 Fag 1 Etage 50 Rdl.
e. 1 Baghuus 9 Fag 2 Etager med 3 Fag Udbygning 360 Rdl.
f. 1 Sidehuus 19 Fag 2 Etager 380 Rdl.
g. 1 Halvtag teglhængt 5 Fag 1 Etage 10 Rdl.
Samlet vurdering 1.630 Rdl. 
Kaarsberg, Margreta Pedersdatter (I13)
 
1347 Eier og beboer Kiøbmand Peder Kaarsberg:
Een Gaard Bindingsværk
10 Fag Gadehuus, 2 Etager 500 Rdl.
21 Fag Sidehuus, ditto [2 etager] 810 Rdl.
16 Fag Baghuus, ditto [2 etager] 480 Rdl.
15 Fag Halvtag 70 Rdl.
11 Fag Halvtag i Baggaarden 110 Rdl.
3 Fag ditto [i Baggaarden] Halvtag 30 Rdl.
Samlet vurdering 2.000 Rdl.
[Gården ligger 11 ejendomme syd for nr. 39-41] 
Kaarsberg, Peder Andreasen (I78)
 
1348 Eier og beboer Kiøbmand Seig [Seigneur] Jens Andersen Schmidt:
1 Gaard Bindingsværk
8 ½ Fag Gadehuus, 1 Etage [nr. 39]
10 ½ Fag Gadehuus, 2 Etager [nr. 41]
4 Fag Sidehuus, 2 Etager
9 Fag Baghuus, 2 Etager
17 Fag Halvtag
Samlet vurdering 1.200 Rdl.
[Ved beskrivelse af ejendommene fra havnen mod syd svarer de 8 ½ fag hus til nr. 39 og 10 ½ fag nr. 41] 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1349 Eierne af de her i Aarhus anlagte Tobaks Fabriquer [RN9049 Kaarsberg og Hans Frich Wilhelms tobaksfabrik, oprindelig amtsforvalter Thygesen, senere hen justitsråd Fønss] Deres Erkleringer betreffende Indholdet af Det Kongelige collegii i skrivelse til mig under 14de [14-03-1785] dennes og det dermed fulgte Bielag har jeg indhentet og begge sendes ærbødigst betegnet No. 1 og 2.

[RN9049?] No. 1 giver efter mine Tanker en gandske oplyselig og grundig Forklaring om Aarsagerne til Tobaks Fabriquernes og sig nærmede aldeeles Undergang samt de midler man herimod anseer beqvemmest og for de tienligste til Deres Opkomst, jeg skulle derfor paa bedste Maade anbefale samme Erklæring i samme vigtige Sag til det høie Collegii gode Overveiende.

Høegh-Guldberg 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1350 Eierne [Justitsraad Fønss og interessenter] af den ved Aarhuus Byes Mindeport beliggende Gaard [Spanien 1, matr. nr. 52], hvori Tobakfabriken [RN9049] Kaarsberg og Compagnie forhen blev dreven, lade samme Gaard, ved offentlig Auction opraabe og absolut bortsælge, næstkommende 8de April [08-04-1794] om Formiddagen Kl. 10 udi Hr. Christen Møllers Gaard i bemeldte Aarhuus. Gaardens Vaaningshuus [beboelseshus] bestaaer af 14 Fag til Gaden og 10 Fag Sidebygning. Et Baghuus og et Sidehuus i Gaarden bestaaer af 31 Fag; tre Fag i Sidehuset er indrettet til Havestue og Resten til Pakhuuse, Stald og Vognremisse. Disse 55 Fag er to Etager høi af stærk Eegebindingsværk med murede Vægge og teglhængt [tagsten]. Videre findes et teglhængt Haltaghuus og Vedehammer [sted hvor man opbevarer brænde, brænderum eller brændeskur], bestaaende af 16 Fag, samt 28 [23?] Fag Huus [i senere brandtaksationer opmålt til 23 fag], teglhængt og beklæd med Bræder, der nu bruges af det i Byen inqvarterede Regiment som Exerceerhuus [Exercerskole, Exercerhus, Ridehus]. Gaarderummet er stort og beqvemt, samt forsynet med særdeles godt Brøndvand. Ved Gaarden er en Have, hvorfra haves Udsigt til Søen og Byens Havn, som er nær ved. Gaarden er altsaa, i det Heele, særdeles beqvem for en Handelsmand, saavel i Henseende til Beliggenheden som Indretningen. Hele Kiøbesummen bliver Kiøberen crediteret til 13de Juni 1795 [køber får kredit med at betale købesummen indtil? 13-06-1795, og en Deel deraf kan blive crediteret længere, om han derved finder sig tient.

Samme Tid og Sted bliver end videre bortsolgt: a) En i Byen værende Oliemølle, med dobbelte Valser af Jernmalm, Præsse, Pande og videre Behør, alt i meget god Stand. Den er indrettet til at drives ved en Hest, kan nedtages og opsættes igien et andet Sted, og sælges med Vilkaar at den skal flyttes. b) En Sæbekiedel af Kaaber [kobberkedel] der kan rumme 50 Tønder [], og er overmaade tyk og stærk. Dermed følger en stor Deel Jern, henhørende til Kiedlens Ildgrubbe, samt et Par Kaaber Øser [kobberøser] med v. [m.v.] c) et Partie god Raaolie [rapsolie?], nemlig omtrent 60 Ankere, saa og en Deel Linolie.
Den følgende Dag, nemlig Onsdagen den 9de April førstkommende [09-04-1794] om Formiddagen Kl. 9, bortsælges i forbenævnte Gaard ved Mindeporten [Spanien 1, matr. nr. 52] nogle Kakkelovne, Borde, Kaaber Kiedler [kobberkedler], adskilligt Jern Redskab m. v.

Nærmere Efterretning om alle disse Ting, kan faaes hos Hr. Peder Herschind i Aarhuus, [RN9049] Hr. Peder Kaarsgaard ibid og hos underskrevne.
Wilhelmsborg pr. Aarhus, den 22. Jan. 1794 [22-01-1794] M. Brandt 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1351 Ejendommen blev i 1690 købt af [RN9391] Hieronimus Basballe. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1352 Ejendommen blev i 1690 købt af [RN9391] Hieronimus Basballe. Winther, Hans Jensen (I414)
 
1353 Ejendommen blev opråbt på auktion 26-03-1689, hvor [RN9513] Jens Christensen Wegerslev køber den, men han kan ikke udbetale den del af købesummen, der skulle betales kontant og heller ikke stille sikkerhed for resten. [Han er gået fallit i 1688].
Ejendommen blev efterfølgende 16-04-1689 solgt på auktion til rådstue- og byskriver Christen Jensen Hemb. 
Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1354 Ejendommen ejes i 1682 af Hans Winther og Jens Poulsen bor i huset. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1355 Ejendommen ejes i 1682 af Niels Laursen og omfatter en gård med have, som Christen Sørensen bor i, samt 2 boder.

[RN9511] Niels får i skiftet 19-09-1684 efter hans fader byfoged Laurits Rasmussen udlagt de to boder, og i skiftet 18-02-1691 efter hans hustru [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev bliver de udlagt til ham og børnene. 
Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
1356 Ejendommen er fra 1600-tallets renæssance og de bygningsmæssige forhold er nærmere beskrevet på #174-178 og 212-215. Ejendommens øvrige beboere og virke er nærmere beskrevet på #85-88. Hutfeld, Jesper Nielsen (I398)
 
1357 Ejendommen er fra den sidste [første?] trediedel af 1800-tallet. Lydichsen, Anders (I329)
 
1358 Ejendommen er nu takseret under 3 forsikringer:

Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
2 Fag til Gaden 120 Rdl. eller 110 sølv

Ejendommen solgt i juli kvartal 1832 til Jens H. Lisbjerg.

Henviser til taksation nr. 36-12 og 116-4 for oktober kvartal 1832. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1359 Ejendommen er nu takseret under 3 forsikringer:

Bemeldte Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
3 Fag til Gaden 180 Rdl. eller 160 sølv

Ejendommen solgt i juli kvartal 1832 til Jens H. Lisbjerg.

Henviser til taksation nr. 36-13 og 116-4 for oktober kvartal 1832. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1360 Ejendommen er nu takseret under 3 forsikringer:

Kjøbmand Rasmus Mallings Enkes Lejebod:
3 Fag til Gaden 180 Rdl. eller 160 sølv

Ejendommen solgt i juli kvartal 1832 til Lisbjerg.

Henviser til taksation nr. 36-11 og 116-4 for oktober kvartal 1832.

I forsikringsprotokollen for 1837-1838 optræder den under fors. nr. 459, matr. nr. 421 423, hus nr. 458, 459 og 460 tilhørende Jens Liisberg. Henvisning til taksationsprotokol nr. 45-11. 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1361 Ejendommen er tidligere takseret under nr. 40-3 til 8.010 Rdl.
a 14 Fag Forhuus 2 Etager, Muur og Bindingsværk, Bygning indrettet til Værelser (køkken udstreget) med Kjælder under 7 Fag, 3 Jern Kakkelovne, á 200 2.800 Rdl. eller 2.800 sølv
b 10 Fag Sidehuus synden i Gaarden 2 Etager, Muur og Bindingsværk, indrettet til Kjøkken og Bryggers, Pigekammer?, 1 Jern Kakkelovn, á 150 1.500 Rdl. eller 1.500 sølv
c 9 Fag Sidehuus for Enden af sidste, ligeledes 2 Etager, forsiden? af Grundmuur, men forøvrigt Muur og Bindingsværk, indrettet til Kornlofter og Pakhuus, á 150 1.350 Rdl. eller 1.350 sølv
d 24 Fag 2 Etager Baghuus, hvoraf Bagsiden mod Reberbanen, samt den søndre Gavl af Grundmuur, men forøvrigt Muur og Egebindingsværk, indrettet til Pakhuus og Kornlofter, á 180 4.320 Rdl. eller 4.320 sølv
e 14 Fag 1 Etage Halvtag, Muur og Bindingsværk, dog udlagt Etage Gaarden lille og aaben?, til Vogn?, á 30 420 Rdl. eller 420 sølv
f 7 Fag Plankeværk i Gaarden 20 Rdl. eller 20 sølv
Samlet vurdering 10.410 Rdl. 
Malling, Andreas (I2)
 
1362 Ejendommen formodentlig solgt i juli kvartal 1848 til købmand J.G. Stelfeld.

a Forhuus 14 Fag 2 Etager, Bygning indrettet til Værelser med Kjælder under 7 Fag. 2.940 Rdl. sølv
b Sidehuus, 10 Fag sønden i Gaarden, 2 Etager, indrettet til Kjøkken og Bryggers, ??, 1 Grubekjedel. 1.700 Rdl. sølv
sum 4640
c Sidehuus i 2te for Enden af sidste, 9 Fag ligeledes 2 Etager, Søndre Side, indrettet til Kornlofter og Pakhuus. 1.530 Rdl. sølv
d Baghuus, hvoraf Bagsiden mod Reberbanen, 24 Fag 2 Etager, indrettet til Pakhuus og Kornlofter. 4.560 Rdl. sølv
e 14 Fag 2 Etager Halvtag. 840 Rdl. sølv

I Baggården:

f Locum i Baggaarden, dobbelt og 1 ?? Do 40 Rdl. sølv
g Halvtag 9 Fag 1 Etage aabent Halvtag 90 Rdl. sølv
h 2 Porte mod Gaden. 30 Rdl. sølv
Samlet vurdering 11.730 Rdl. sølv 
Malling, Andreas (I2)
 
1363 Ejendommen formodentlig solgt i juli kvartal 1848 til købmand J.G. Stelfeld. Malling, Andreas (I2)
 
1364 Ejendommen forsvinder i 1908 for at give plads til sparekassen Bikubens bygning på hjørnet af Rosensgade og Mejlgade. [Senere hen overtog kommunen bygningen, og i 1960erne havde politiet kontorer her, indtil de flyttede ned i Dynkarken]. Hutfeld, Jesper Nielsen (I398)
 
1365 Ejendommen fremgår af skiftet 19-08-1686 efter cappellan til Vor Frue Kirke senere sognepræst til Viby og Tiset Sogne Lyder Lassen.

Ejendommen fremgår af skødet 17-05-1688 til borger og handelsmand [RN9511] Niels Lauritsen og i skiftet 18-02-1691 efter hans hustru [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev. 
Fog, Niels Lauridsen (I511)
 
1366 Ejendommen fremgår af skiftet 19-08-1686 efter cappellan til Vor Frue Kirke senere sognepræst til Viby og Tiset Sogne Lyder Lassen.

Ejendommen fremgår af skødet 17-05-1688 til borger og handelsmand [RN9511] Niels Lauritsen og i skiftet 18-02-1691 efter hans hustru [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev. 
Wegerslev, Anne Jensdatter (I512)
 
1367 Ejendommen fremgår af skiftet 19-08-1686 efter cappellan til Vor Frue Kirke senere sognepræst til Viby og Tiset Sogne Lyder Lassen.

Ejendommen fremgår af skødet 17-05-1688 til borger og handelsmand [RN9511] Niels Lauritsen og i skiftet 18-02-1691 efter hans hustru [RN9512] Anne Jensdatter Vegerslev. 
Clemensdatter, Maren (I325)
 
1368 Ejendommen gl. gadenummer 545 en øde byggeplads i 1682 bliver efter 1829 lagt sammen med ovennævnte ejendom til Frederiksgade 29-31, matr. nr. 229-230.

[RN9358] Peder Christensen Basballe får skøde på ejendommen 10-05-1683. 
Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1369 Ejendommen havde [RN9337] Christen arvet. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1370 Ejendommen inspireret af italiensk arkitektur fra 1500 og 1600-tallet er nærmere beskrevet på side #239-241. Geding, Laurids Thomasen (I116)
 
1371 Ejendommen kaldet Notlernes Hus udlægges i skiftet til datteren Mette Jensdatter Vinter gift med borger og handelsmand Hans Bendixen Harding. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1372 Ejendommen købt af rådmand [RN9513] Jens Christensen Vegerslev 24-12-1663. Solgt på auktion 26-03-1689 efter rekvisition af Borgmester og Råd på Frue Kirkes vegne som pant- og udlægshaver til handelsmand [RN9511] Niels Lauritsen gift med Jens' datter [RN9512] Anne. Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
1373 Ejendommen ligger ved siden af nr. 984, som ejes af RN9242 Jens Nielsen Malling. Malling, Andreas (I2)
 
1374 Ejendommen over ved skiftet 06-09-1693 til enken [RN9351] Inger og børnene. Basballe, Christen Jensen (I342)
 
1375 Ejendommen pantsat 24-08-1654, og pantebrevet blev senere transporteret til [RN9467] Mette Rasmusdatter Testrup enke efter [RN9466] Jens Sørensen Vinther. Basballe, Hieronymus Christensen (I391)
 
1376 Ejendommen siges 30-01-1674 og 1693 at ligge i Brohul. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1377 Ejendommen siges 30-01-1674 og 1693 at ligge i Brohul. Winther, Hans Jensen (I414)
 
1378 Ejendommen siges at ligge norden for Folmersgyde.
Jens får skøde på ejendommen 10-05-1683. 
Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1379 Ejendommen siges at være beliggende over Mindebroen mellem 469 [Trods Katholm, Mindegade 4, matr. nr. 97] og 224 [Mindegade 8, matr. nr. 95]. Haven siges at strække sig fra Adelgaden [Frederiksgade] til 227 [Fiskergade 98, matr. nr. 176]. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1380 Ejendommen skifter igen ejer 02-03-1874. Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1381 Ejendommen sælges i 1690 til Niels Roed, antagelig borger Niels Sørensen Roed gift med Anne Clemensdatter. Basballe, Jens Christensen (I339)
 
1382 Ejendommen sættes på auktion 16-04-1689 rekvireret af Vor Frue Kirke, som har en indførsel [pant] i ejendommen af 21-02-1688.

Køber bliver vejermester og måler [RN9288] Morten Madsen Wærn. 
Wegerslev, Jens Christensen (I513)
 
1383 Ejendommen tilfaldt i skifte af 30-01-1674 efter [RN9466] Jens Sørensen Vinter sønnen Søren Windter, født 19-10-1644 død i 1682, sognepræst til Aarslev med anneks og gift med Anne Christensdatter.

Ejendommen var i 1682 ejet af Søren Winthers arvinger, og Christen Frandtzen iboer. 
Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1384 Ejendommen tilfaldt i skifte af 30-01-1674 efter [RN9466] Jens Sørensen Vinter sønnen Søren Windter, født 19-10-1644 død i 1682, sognepræst til Aarslev med anneks og gift med Anne Christensdatter.

Ejendommen var i 1682 ejet af Søren Winthers arvinger, og Christen Frandtzen iboer. 
Winther, Hans Jensen (I414)
 
1385 Ejendommen tilfaldt i skifte af 30-01-1674 efter [RN9466] Jens Sørensen Vinter sønnen Søren Windter, født 19-10-1644 død i 1682, sognepræst til Aarslev med anneks og gift med Anne Christensdatter.

Ejendommen var i 1682 ejet af Søren Winthers arvinger, og Jørgen Bødicher iboer. 
Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1386 Ejendommen tilfaldt i skifte af 30-01-1674 efter [RN9466] Jens Sørensen Vinter sønnen Søren Windters, født 19-10-1644 død i 1682, sognepræst til Aarslev med anneks og gift med Anne Christensdatter.

Ejendommen var i 1682 ejet af Søren Winthers arvinger, og Jørgen Bødicher iboer. 
Winther, Hans Jensen (I414)
 
1387 Ejendommen udlægges til b
Datteren, gift med Laurits Olufsen,
Maren gift med Hans Zønnichsen,
Datteren gift med Peder Jacobsen Rømmer,
og Johan Sørensen.
I skøde af 08-02-1683 erholder Hans Zønnichsen de 3 andre parthaveres andele.
Han dør 12-11-1693 og i skiftet efter ham tillægges denne og de to efterfølgende ejendomme [Aagade 85-87-, matr. nr. 793-792] og [Aagade 2-8, matr. nr. 820-823] hans enke Maren Sørensdatters bror [RN9309] Oluf Sørensen. 
Olufsen, Søren (I318)
 
1388 Ejendommen var i 1682 ejer af Erich Møller, capellan til Frue Kirchen [Vor Frue Kirke] og beboet af Willum Thistrup.

I 1687 var den ejet af [RN9518] Christen Vegerslev. 
Hieronymusdatter, Inger (I351)
 
1389 Ejendommen var i 1682 ejer af Erich Møller, capellan til Frue Kirchen [Vor Frue Kirke] og beboet af Willum Thistrup.

I 1693 var den ejet af sal. [RN9342] Christen Basballes enke [RN9351] Inger Hieronimusdatter. 
Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
1390 Ejendommen var i 1682 ejet af Anders Laursen ved Mindet. I 1688 ejes den af Anders Laursens søn borger og handelsmand Jens Andersen.
I 1690 ejes den af rådmand [RN9339] Jens Christensen Basballe. 
Basballe, Peder Christensen (I358)
 
1391 Ejendommen var i 1682 ejet af Michel Michelsen Langballe, som havde bortlejet boden. Winther, Hans Jensen (I414)
 
1392 Ejendommen var i 1682 ejet af [RN9342] borgmester og handelsmand Jens Rasmussen Laasbye gift med [RN9466] Maren, og beboet af Jens Hansen Orginist udi boer. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1393 Ejendommen var i 1682 ejet og beboet af Niels Schollemester. Winther, Jens Sørensen (I466)
 
1394 Ejendommen var i 1682 i borgmester Jørgen Juels arvingers eje. Wegerslev, Christen Jensen (I518)
 
1395 Ejendommen var oprindelig bygget af Hans Buchtrup (#60) og kom familien Herskinds eje i midten af 1700-tallet. Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1396 Ejendommene skødes 1680 til sønnen [RN9455] Peder. Kryssing, Peder Hansen (I455)
 
1397 Ejendommene skødes 1680 til sønnen [RN9455] Peder. Kryssing, Hans Jørgensen (I450)
 
1398 Ejendommens samlede areal langs Immervads vestre side strakte sig op til hjørneejendommen ved Lille Torv [Immervad 2, matr. nr. 260] (den senere Borgmestergård placeret i Den Gamle By). Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1399 Ejer af matr. nr. 273 på 1 Album er Murer S. Jensen. Approberet 05-05-1883. Malling, John Gaarn (I6)
 
1400 Ejer af matr. nr. 273 på 1 Album er Murer S. Jensen. Approberet 05-05-1883. Malling, Rasmus (I4)
 
1401 Ejer. [RN9254] Frue Westergaard. Beboes af 25 fattige Familier. 1 Hus Bindingsværk, 84 Fag Gadehus [ca. 126 m], 1 Etage. Taksationssum 1260 Rdlr. Olufsdatter, Maren (I254)
 
1402 Ejer. [RN9254] Frue Westergaard. Beboes af 4 fattige Familier. 1 Hus Bindingsværk, 15 Fag Gadehus, 4 Fag Sidehuus, 1 Etage. Taksationssum 300 Rdlr.
Solgt 19-03-1764 til til skipper Mikkelsen, Hans ? og Rasmus Bomholt. 
Olufsdatter, Maren (I254)
 
1403 Ejeren justitsråd Fønss sætter Tobaksspindefabrikken i Spanien 1, matr. nr. 52 på auktion den 08-04-1794, og nærmere oplysninger om auktionen kan fås hos [RN9263] Peder Herschind og [RN9049 Andreas Peder Kaarsberg] Peder Kaarsberg. [RN9263] Peder Michelsen Herskind køber sammen med [RN9001] Rasmus Malling bygningerne og formodentlig også de tilhørende tobaksplantager. 7b)25-01-1794, 29-01-1794, 06-03-1794 og 7)jf. Østjysk Hjemstavn, 1962, #93 ff
Om ejendommens videre forløb se artiklen: 1794-1826 Købmandsgårde og huse knyttet til købmand Rasmus Nielsen Malling og 1794-1823 Exercerhuset, Exercerskolen og Ridehuset i Spanien. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1404 Ejes af Frue/Sen? Westergaard og beboes af hendes søn:
a) Et stort, grundmuret Gadehus, bruges til Magasinkorn, 20 Fag Grundmur, 4 Etager,
b) 4 Fag grundmuret 'Kaarshus' (Korshus) 1 Etage,
c) 28 Fag Sidehus, Bindingsværk, 1 Etage,
d) 12 Fag Baghus, Bindingsværk 2 Etager. Taksationssum 2000 Rdlr.

Sælges 19-03-1764 ved Auktion til Amtsforvalter Jens Thygesen, d. 1789. 
Olufsdatter, Maren (I254)
 
1405 En af vor Byes ældste anseete Borgere, Kbmd R. Schandorff, er igaar Nat afg. ved Døden. Den Afd. var født 8-12. 1786 [08-12-1786] og gik altsaa i sit 80-Aar.
Efter at have lært Handelen i Randers tog han allerede i den unge Alder af c. 23 Aar Borgerskab her i Byen, og har saaledes været Borger i ca. 57 Aar.
I det andet og tredie Decennium af dette Aarh: navnlig drev han en meget betydelig Kjøbmandshandel, og hans Forretning taltes iblandt de fire eller fem største Handelshuse her ([RN9001] Rasm. Malling, H. Meulengracht, Schmidt etc.) som havde Handelen med de større Gaarde heromkring foruden en betydelig Bondehandel.
Tildeels med egne Skibe førte han en omfattende Udførsel til Norge ligesom også jævnlig til England og Holland og Østersøfart. Han var saaledes en meget virksom Mand, og selv i en tidligere Periode da den egentlige engros Handel med directe udenlandske Forbindelser udvikledes af nye Kræfter, herved den ældre Maade at føre Exporten paa traadte mere tilbage, fornægtede hans Virkelyst sig dog ikke men yttrede sig paa forsk Maade ved Bygning af et større Skib, ved Anlæg af Dampbrænderi etc. og da han for nogle Aar siden trak sig tilbage fra Handelen, havde han vundet saadan Fremgang, at han regnedes bl. vor Byes rigeste Borgere.
Af off. Hverv havde han i en tidligere Periode flere, han var bl.a. i en Aarrække "eligeret Borger" og i en halv Snes Aar Værge for Frue Kirke. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1406 En anonym brevskriver oplister de grundmurede bygninger i Aarhus på et tidspunkt, hvor hans forældre boede i Aarhus fra 1814 til 1815. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1407 En Bryggerkarl, En Røgter og et Par Piger kunne til 1. November [01-11-1860] faae Tjeneste, men uden godeSkudsmaal nytter det ikke at melde sig hos

[RN9007] N. Malling 
Malling, Niels (I7)
 
1408 En confirmeret Pige kan faae Beskjæftigelse nogle
Timer Formiddag og Eftermiddag mod et Honorar
af 3 Rdr. om Maaneden, naar man henvender sig til
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1409 En Dreng kan faae Beskjæftigelse om Formiddagen hos [RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg. Malling, Rasmus (I4)
 
1410 En Dreng kan faae Plads til 1ste Mai [01-05-1874].
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annonceringen er gentaget 30-03-1874 og 14-04-1874] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1411 En dygtig Pige, der vil malke, kan faar Plads til 1ste Mai [01-05-1871] hos
[RN9004] R. Malling

[Annoncen gentages 30-01-1871] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1412 En flink Stuepige kan faae Plads til 1ste Mai [01-05-1866]
hos [RN9034] N. Mallings Enke

[Der er formodentlig tale om en ansættelse hos Mathilde selv i Købmandsgården] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1413 En Førstesals-Lejlighed paa Fredensgade paa
5 a 6 Værelser (fri Udsigt mod Syd) med øvrige
Udenomsbekvemmeligheder og en lille Have er billig
tilleje til April Flyttetid [01-04-1887]. [RN9006] Kjøbmand J.G. Malling
i Dynkarken Nr. 39-41 anviser Lejligheden. 
Malling, John Gaarn (I6)
 
1414 En Hestestald til 4 Heste med Fourageloft [Dynkarken 39] kan
faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1873]
[RN9034] Niels Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1415 En Karl, der har lært Maltgjøreriet kan strax faae Tjeneste hos
[RN9007] N. Malling 
Malling, Niels (I7)
 
1416 En Kirsten Jensdatter er opført som død i 1741 jf. kirkebogen for Malling, 1741, fol. 224b Jensdatter, Kirsten (I140)
 
1417 En Leilighed i Stedet Nr. 986 paa Fredensgade med lidt Have kan faaes tilleie til October Flyttetid [01-10-1869]
[RN9002] A. Malling 
Malling, Andreas (I2)
 
1418 En Leilighed paa 2de Værelser med Kjøkken og lidt Have kan faaes tilleie til October Flyttedag [01-10-1865] i Stedet Nr. 986 paa Fredensgade [Fredens Gade 21, matr. nr. 104]. Man henvende sig til [RN9002] A. Malling." Malling, Andreas (I2)
 
1419 En Leilighed paa 3 Værelser
to Leiligheder hver paa 2 Værelser
en Leilighed paa 1 Værelse
med fornødne Senge og egen Indgang kunne faaes
tilleie under Landmandsmødet, naar man derom
henvender sig til [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1420 En Leilighed paa 3 Værelser med Kjøkken og
Pigekammer ec. kan strax faaes tilleie hos
[RN9034] N. Mallings Enke
[Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at der er tale om Dynkarken 39-41] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1421 En Leilighed paa 4 Værelser i Stue-Etagen [Dynkarken 39-41],
som egner sig til Contoir, kan faaes tilleie hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1422 En Leilighed paa 4 Værelser med kjøkken
kan faaes hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1423 En Leilighed paa 4 Værelser med kjøkken
kan faaes til 1ste Decbr. [01-12-1867] hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1424 En Leilighed paa 4 Værelser med Kjøkken, Pigekammer og øvrige
beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til April Flyttetid [01-04-1870] faaes
tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1425 En Leilighed paa 4 Værelser, kjøkken og Pigekammer
kan faaes til 1ste Decbr. [01-12-1867] hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1426 En Leilighed paa 4 Værelser, Kjøkken og øvrige
beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til Octbr. Flyttetid [01-10-1870] faaes
tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1427 En Leilighed paa 5 Værelser og øvrige
Beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til October Flyttetid [01-10-1871]
faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1428 En Leilighed paa 5 Værelser og øvrige
Beqvemmeligheder [Dynkarken 43?] kan til October Flyttetid [01-10-1872]
faaes tilleie hos [RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1429 En Leilighed paa 6 a 7 Værelser og øvrige
Beqvemmeligheder kan faaes til Octbr. Flyttetid [01-10-1867]
hos [RN9034] N. Mallings Enke.
[Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at det er i Dynkarken 43] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1430 En Leilighed paa 6 Værelser med øvrige
Beqvemmeligheder kan til April Flyttetid [01-04-1867] faaes tilleie
hos [RN9034] N. Mallings Enke.
[Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at det er en lejlighed i Dynkarken 43] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1431 En Leilighed paa 7 Værelser med øvrige
Beqvemmeligheder kan strax faaes tilleie
hos [RN9034] N. Mallings Enke.
[Ud fra lejlighedens størrelse formoder jeg, at det er en lejlighed i Dynkarken 43] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1432 En lille Leilighed til 60 Rdr. [60 Rdr. årligt, Dynkarken 39-41] kan faaes tilleie
til October Flyttetid [01-10-1873].
[RN9034] Niels Mallings Enke. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1433 En Malkepige kan strax faae Tjeneste hos
[RN9007] N. Malling 
Malling, Niels (I7)
 
1434 En meget god 3 Fags Lejebod med Kakkelovn, beliggende i saakaldet Spanien uden for Mindeporten [Spanien 21-27, matr. nr. 42-39], er at faae til Leje næste Flyttetid, hos
[RN9001] R. Malling. 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1435 En meubleret Leilighed kan faaes i Badetiden
hos [RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41, matr. nr. 54] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1436 En ny Brunels Sko er tabt den 7de Juni [07-06-1877]. Finderen bedes mod en Belønning at aflevere den til
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg 80

[Brunel: Tekstil, normalt vævet af uld i kipperbinding, kan have kæde eller skud af bomuld eller hør. Kæde af silke forekommer også. Beskrives i de fleste kilder som kraftigt og tæt vævet. Anvendt til brynels sko, skafter på damestøvler, halsbind, gamacher, møbelbetræk, mm. Kilde: http://textilnet.dk] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1437 En Obligation paa 2000 Rbdr. Sølv, udstedt af Bager Peter Sperling d. 28. Juni 1819 [28-06-1819] til [RN9001] Købmand Rasmus Malling med sikkerhed i Middelgade 75, nyt Nr. 95, som nu ejes af [RN9022] Rasmus Mallings Enke, er bortkommen og efterlyses. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1438 En Pige kan paa Grund af Sygdom strax faae Plads

[RN9004] R. Malling Frederiksbjerg Nr. 27 
Malling, Rasmus (I4)
 
1439 En Pige kan strax faae en god Plads som
Enepige [tjenestepige i en husholdning, hvor der kun er een pige, kilde: ordnet.dk]
i et propert Huus, naar hun med gode
Anbefalinger henvender sig til
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1440 En Pige, der kan forestaae fiin Vask og Strygning
tilligemed Madlavning og Alt hvad der hører til
et proper Huus's Reengjøring, kan faae en vellønnet
Plads hos en Embedsmand til 1ste Mai [01-05-1866], naar hun
med gode Anbefalinger henvender sig til
[RN9034] N. Mallings Enke

[Der er formodentlig tale om en pige til den ene af Mathildes lejere i Dynkarken 43] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1441 En Pige, som vil malke en halv Snes Køer, og en helst ugift Røgter, kunne til førstkommende Mai [01-05-1851] faae Condition hos
[RN9007] N. Malling 
Malling, Niels (I7)
 
1442 En Polemik mod Havne-Kommissionen synes at bebrejde Kommissionen, at [RN9007] N. Malling ikke mere er Medlem. Malling, Niels (I7)
 
1443 En Porcellains Kakkelovn kan faaes hos
[RN9034] N. Mallings Enke [Dynkarken 39-41?] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1444 En række borgere udsender en plan og invitation til stiftelse det efterfølgende Aarhuus vestindiske Handels Selskab.
Invitationen er underskrevet af:
Jens Anthonysen
Jacob Assendrup
Ole Sanne
[RN9263] Peder Herschind
[RN9014] Jens A. Schmidt
Kield Iversen
Niels Kieldrup
Jess Fæster
Peter Laurentin
[RN9049] Andreas Kaarsberg

Invitationen er i sin hedhed optrykt i bogen. 
Schmidt, Jens Andersen (I14)
 
1445 En række borgere udsender en plan og invitation til stiftelse det efterfølgende Aarhuus vestindiske Handels Selskab.
Invitationen er underskrevet af:
Jens Anthonysen
Jacob Assendrup
Ole Sanne
[RN9263] Peder Herschind
[RN9014] Jens A. Schmidt
Kield Iversen
Niels Kieldrup
Jess Fæster
Peter Laurentin
[RN9049] Andreas Kaarsberg

Invitationen er i sin hedhed optrykt i bogen. 
Herskind, Peder Michelsen (I263)
 
1446 En række borgere udsender en plan og invitation til stiftelse det efterfølgende Aarhuus vestindiske Handels Selskab.
Invitationen er underskrevet af:
Jens Anthonysen
Jacob Assendrup
Ole Sanne
[RN9263] Peder Herschind [købmand RN9263 Peder Michelsen Herskind]
[RN9014] Jens A. Schmidt [købmand RN9014 Jens Andersen Schmidt]
Kield Iversen
Niels Kieldrup [købmand RN9559 Niels Jensen Kjellerup]
Jess Fæster [købmand Jes Jessen Fæster død 26-02-1789]
Peter Laurentin
[RN9049] Andreas Kaarsberg

Invitationen er i sin hedhed optrykt i bogen. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1447 En smukt beliggende Byggeplads paa Frederiksbjerg, ligeoverfor [RN9004] Gartner Mallings Have, med 30 Alens [18,8 m] Facade langs Hovedlandeveien og 70 Alen [43,9 m] dyb, kan faaes heel eller i mindre Dele, naar Lysthavende henvende sig til Tømrer S. Mikkelsen i Nr. 74 i Frederiksbjerg.

[Annonceringen gentages 06-04-1875] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1448 En stor god Baad, med Mast, Seil, Anker-Toug etc. Inventarium(især tienlig for en Øebeboer eller ved en Udskibningsplads fører ca. 40 Tønder Korn eller ca. 4 Favne Brænde).. er underhaanden at faae tilkjøbs...
[RN9001] R. Malling 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1449 En tidligere sælger Borgmesterembedet mangler tinglæst adkomst. Malling, Rasmus (I4)
 
1450 En Toft paa Viby Grund, ca. 6 Tønder Land [Viby Sogn, matr. nr. 3]
Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. nr. 43],
det saakaldte gamle Ridehuus [Exercerhuset] Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48]
kunne underhaanden faaes tilkjøbs hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1451 En Toft paa Viby Grund, ca. 6 Tønder Land [Viby Sogn, matr. nr. 3]
Gaarden Nr. 378 i Spanien [Spanien 19, matr. nr. 43],
det saakaldte gamle Ridehuus [Exercerhuset] Nr. 373 i Spanien [Spanien 9, matr. nr. 48]
kunne underhaanden faaes tilkjøbs hos
[RN9034] N. Mallings Enke 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1452 En Trediepart i Skonnertskibet "Lovise Augusta", beliggende her i Havnen, drægtig 42 Commercelæster, bygget 1841 og forsynet med Seil, Ankere, Kjettinger, Touge og andet fornødent
Inventarium, er underhaanden at erholde tilkiøbs af Undertegnede.

[RN9179] J. Gaarn 
Gaarn, Johnn (I179)
 
1453 En udmærket Kulgaard med 2 store Underrum - lige ved Havnen - kan faaes tilleje fra April 1888 [01-04-1888].
[RN9036] N. Malling 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
1454 En velopdragen (velvoren) Dreng eller ung Karl kan erholde Plads i Foraaret hos
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annoncen gentages 03-03-1871 og 11-03-1871] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1455 En øde plads ved Mindet mellem l.nr. 16 og 17 [Revet 17, matr. nr. 828], som byen har ladet indpæle og opfylde bortsælges på auktion 10-02-1685 som 4 byggesteder (mål).

De 3 byggesteder nærmest l.nr. 16, det hus som kaldes "Røfuen" solgtes til [RN9542] Jens Rasmussen Laasby, det 4. byggested til rådmand og farver Peter Jessen. 
Laasby, Jens Rasmussen (I542)
 
1456 Endnu fandtes udi den gamle Vejerboe lige over for Gaarden [Immervad 6, matr. nr. 389] som 1744 brændte 6 til 7 Skpd. Humle, som da Ilden var, blev udkast, og af Fattige bortført. Basballe, Christen Jensen (I337)
 
1457 Enkefru Mallings Bo, senere solgt til Købmand F. Ollendorff [17-02-1876?]:
a. Halvtag [der står halvtag] til beboelse 2.400 kr., tarifklasse 2, risiko 1
b. Baghus do [til beboelse] 3.600 kr., tarifklasse 2, risiko 1
c. do [baghus] [til beboelse?] 720 kr., tarifklasse 2, risiko 1
d. Plankeværk 80 kr., tarifklasse 2, risiko 1
Samlet vurdering kr. 6.800 kr. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1458 Enkefru Mallings Bo, senere solgt til Købmand F. Ollendorff:
a. Halvtag [der står halvtag] til beboelse 2.400 kr., tarifklasse 2, risiko 1
b. Baghus do [til beboelse] 3.600 kr., tarifklasse 2, risiko 1
c. do [baghus] [til beboelse?] 720 kr., tarifklasse 2, risiko 1
d. Plankeværk 80 kr., tarifklasse 2, risiko 1
Samlet vurdering kr. 6.800 kr. 
Malling, Niels Svenning (I36)
 
1459 Enkefrue M. Malling søger om at måtte udskifte ca. 3 alen af brænderilokalet i det søndre sidehus og erstatte det med en udbygning på 3 alen.
Bygningsinspektøren gør opmærksom på, at udbygningen går ind i gården til nr. 367 [nr. 43]
Ansøgningen bliver udsat indtil videre den 07-10-1868 og frafaldet den 21-05-1869. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1460 Enkemanden: [RN9437] Jens Kjellerup.

Børnene: [RN9559] Niels 21, [RN9560] Laurids 17, [RN9561] Abelone 14, [RN9562] Christen 13, [RN9563] Jacob 12, [RN9564] Daniel 9, [RN9565] Mikkel Lassen 6, [RN9566] Peder 4, [RN9567] Hans 2½. [om børnene se også l.nr. 2241 og 2748]

FM: mostres mænd [RN9113] Thomas Hansen, skipper i Århus, [RN9251] Jens Kjellerup junior i Århus. 
Geding, Kirsten Lauridsdatter (I436)
 
1461 Enken [RN9087 Kiersten Thomasdatter Hansen] anmoder på Skiftesamlingen den 14-12-1774, at hun måtte uddrage et fornødent bohave jf. en af hende udarbejdet liste af 27-11-1774 omfattende et beskedent møblement, sengetøj og husgeråd til en værdi af 249 Rd, så hun kan etablere sig på en anden bopæl (hun er formodentlig klar over, at stedsønnen [RN9049] Andreas Peter Kaarsberg er på vej til at købe købmandsgården).
Hun frafaldt sin halve bodel, ligesom hun var indforstået med, at alt det øvrige løsøre og købmandsvarerne sælges til fordel for det fælles bo. Dette gjalt også mandens klæder, men disse måtte dog ikke sættes på offentlig auktion.
Arvinger kunne tilslutte sig forslaget om bohavet. Svigersønnerne ønskede ingen af Peders klæder men foreslog dem givet til de umyndige sønner [RN9102] Hans og [RN9101] Jacob. Den ældste søn [RN9049] Andreas bad om at måtte få sin fars sørgekappe, der ikke ville være de mindre søskende til nytte. 
Hansen, Kiersten Thomasdatter (I87)
 
1462 Entreprenøren Johan Bardewich udførte byggearbejder for amtsforvalter Jens Thygesen, bl.a. nedrivningen af magasinhuset til den gamle bispegård ved Domkirken. Magasinbygningen blev købt i 1769 af amtsforvalter Thygesen, som solgte den videre i 1774, efter at Bardewich havde jævnet huset med jorden. Materialerne fra huset, hvoriblandt udmærkede sig svære pommerske bjælker, brugte Thygesen til sæbesyderi og tobaksfabrik i Dynkarken. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1463 Epitafium i Vor Frue Kirke over ham og Dorthe.
Kilde: En gammel aarhusiansk Storborger-Slægt. Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans efterkommere, A. Blichfeldt-Petersen og C.J.T. Thomsen. 1943 #118 og 1944.

Gravsted indrettet 1721 af [RN9309] købmand og rådmand Oluf Sørensen Bonde >for
sig og sin kæreste<, [RN9310] Dorethe Johansdatter Althalt. Kilde: Danmarks Kirker, Århus By, Vor Frue Kirke, #1253 
Sørensen, Oluf (I309)
 
1464 Epitafium på vestvæggen i søndre korgang [oprindelig i nordre koromgang] i Aarhus Domkirke oprettet af [RN9329] Anders Lydichsøn, borgmester i Aarhus og hustru [RN9325] Maren Clemindtz Datter. Epitafiet er kirkens største 9,3 m høj.
Kilde: Århus Domkirke, Nationalmusseet, beskrivelse, tegning, maleri og fotos #692-698 
Lydichsen, Anders (I329)
 
1465 Er ikke på adressen i 1936 og derefter. Malling, Mathilde Ernestine (I40)
 
1466 Esballes Tvillinger, Christen Schiellerup og Marianne, døbt. Faddere: Madame J. Raae, Madame Kiellerup, Jomfru Schoubye og Jomfru Nielsen, Capitain v. Severin, Kjøbmændene P.L. Schmidt, P. Galthen, J. Schoubye og J. Hald, [RN90092] Skibskapitain H. Kaarsberg Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1467 Et Huus 18 Fag 1 Etage, Egebindingsværk og Muurtavl, til 6 Familier, a 20 360 Rdl. Westergaard, Cicilie Jørgensdatter (I176)
 
1468 Et Huus 2 Fag 1 Etage med Udbygning og Bindingsværk og Muurtavl á 40 Rdl. 80 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1469 Et Huus 2 Fag 1 Etage med Udbygning, Bindingsværk og Muur. á 130 Rdl. 260 Rdl. eller 100 Rdl. sølv. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1470 Et Huus 3 Fag 1 Etage og Bindingsværk og Muurtavl á 50 Rdl. 150 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1471 Et Huus 3 Fag 1 Etage og Bindingsværk og Muurtavl, á 30 Rdl. 90 Rdl. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1472 Et Huus 3 Fag 1 Etage, Bindingsværk og Muur, á 150 Rdl. 450 Rdl. eller 180 Rdl. sølv. Hasle, Anna Maria Rasmusdatter (I47)
 
1473 Et Huus 9 ½ Fag til Gaden 1 Etage med 3 Fag Qvist, Egebindingsværk og Muur, til Værelser, med 2 Jernkakkelovne, Kjælder under 2 Fag, a 250 vurderet til 950 Rdl.

Under samme matr. nr. 367-373 og for. nr. 406 er opført en ejendom på 6 fag. Under matr. nr. 368 til 373 er opført for. nr. 407 på 3 fag, 408 på 9 ½ fag og 409 på 3 fag. I alt 21 ½ fag. Hver af disse ejendomme har sin egen ejer. Det fælles for. nr. / matr. nr. antyder, at der har været en forbindelse mellem de fire ejendomme. Se artiklerne Mindegade og Fiskergade
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1474 Et Huus 9 ½ Fag til Gaden 1 Etage med 3 Fag Qvist, Egebindingsværk og Muurtavl, til Værelser, med 2 jern Kakkelovne, Kjælder under 2 Fag, a 100 950 Rdl.

Under samme matr. nr. 367, 368-373 og for. nr. 346 er opført en ejendom på 6 fag. Under matr. nr. 368 til 373 er opført for. nr. 347 på 3 fag, 348 på 9 ½ fag og 349 på 3 fag. I alt 21 ½ fag. Hver af disse ejendomme har sin egen ejer. Det fælles for. nr. / matr. nr. antyder, at der har været en forbindelse mellem de fire ejendomme. 
Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1475 Et i Commission havende Parti Drammens 12 og 10 Fods Bord samt noget Tømmerlast, sælges.. ved offentlig Auction ved Havnen...
[RN9001] Malling 
Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1476 Et meubleret eller umeubleret Værelse ere tilleie.
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg 
Malling, Rasmus (I4)
 
1477 Et meubleret Værelse kan faaes tilleie hos Undertegnede i Stedet Nr. 569 paa Frederiksgade. [Frederiksgade 75, matr. nr. 350]
[RN9002] A. Malling 
Malling, Andreas (I2)
 
1478 Et meubleret Værelse kan faaes tilleie hos Undertegnede i Stedet Nr. 569 paa Frederiksgade. [Frederiksgade 75, matr. nr. 350]
[RN9002] A. Malling 
Malling, Andreas (I2)
 
1479 Et meubleret Værelse kan faaes tilleie hos Undertegnede i Stedet Nr. 569 paa Frederiksgade. [Frederiksgade 75, matr. nr. 350]
[RN9002] A. Malling 
Malling, Andreas (I2)
 
1480 Et meubleret Værelse kan strax faaes tilleie hos
[RN9034] N. Mallings Enke

[Et umiddelbar gæt er, at der ud fra beskrivelsen er tale om købmandsgården i Dynkarken 39-41] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1481 Et meubleret Værelse med fuld Kost kan
til 1ste Mai [01-05-1875] erholdes i Dynkarken 43. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1482 Et Par eenlige Folk kan faae en Qvistleilighed
til April Flyttedag [01-04-1867] hos [RN9034] N. Mallings Enke.
[Ud fra senere tiders fotografier er det på et tidspunkt isat kviste i Dynkarken 43]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1483 Et Par Sophaer, Servanter, Bord og Stole
ønskes [købes] i Løbet af denne Maaned. Reflecterende bedes
henvende sig [hos lejeren i] Dynkarken Nr. 43. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1484 Et smukt Aqvarium med forskjellige Guld- og
Sølvfisk er paa Grund af Bortreise tilsalg. Man
henvende sig til Assistent Grove, Fru Mallings Gaard
paa Mindegade [Dynkarken 39-41]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1485 Et stort Locale [i sidebygningen til nr. 41] med Dampkjedel og Dampmaskine
kan faaes tilleie hos [RN9034] Niels Mallings Enke [Dynkarken 41]. 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1486 Et umeubleret 2-Fags Værelse til Gaarden er
tilleie i Dynkarken Nr. 43. Anvises fra 1ste Sal
tilhøire. [RN9034?] 
Linnemann, Mathilde Kirstine (I34)
 
1487 Et vinkelanlæg præget af 1500-tallets arkitektur. Beskrivelse af ejendommen.

Nedtaget i 1923, gavlhuset var ret velbevaret og genopført i Den Gamle By som Tværgadehuset over for Borgmestergården.

Foto af konsolknægt og Tværgadehuset fra 1968.

En renæssancebygning fra begyndelsen af 1600-tallet, som i 1923 blev flyttet til Den Gamle By. 
Smagbier, Clemen Jensen (I322)
 
1488 Et Værelse for en eenlig Herre kan erholdes tilleie.
[RN9004] R. Malling, Frederiksbjerg

[Annoncen gentages 20-02-1872, 23-03-1872 og 06-04-1872] 
Malling, Rasmus (I4)
 
1489 Extra fine, ved mig selv i Christiania udsøgte, Ansjoser, i Glasser, hele og halve Dunker, faaes hos
[RN9092] H. Kaarsberg 
Kaarsberg, Hans Dons (I92)
 
1490 Extra god Sæde-Byg kan faaes tilkiøbs hos [RN9001] Købmand Rasmus Malling. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1491 Extra gode Duun ere at bekomme hos Skipper [RN9179] J. Gaarn ved Mindet. Gaarn, Johnn (I179)
 
1492 Extra godt dansk Klæde af forskellige Couleurer udsælges til billige Priser af
[RN9022] R. Mallings Enke 
Kaarsberg, Cecilia Maria (I22)
 
1493 Extra godt Moskauer Hvede-Meel, nyelig hjemkommen. gode Duun og Fjer samt nogle Lpd. godt Hør er at bekomme hos [RN9179] Skipper J. Gaarn, ved Mindet. Gaarn, Johnn (I179)
 
1494 Extra godt norsk Kalk (læsket med fersk Vand) er at bekomme hos [RN9001] Kjøbmand R. Malling. Malling, Rasmus Nielsen (I1)
 
1495 Extra godt Riga Hør, saavel af den hvide som blaae Slags, er at bekomme hos [RN9179] Skipper J. Gaarn ved Mindet. Gaarn, Johnn (I179)
 
1496 F. ca 1791, exam. jur., Købmand i Aarhus. cst. Kamner [kæmner?] 1822 se Mikkel Sørensen
Død 11-04-1834 , 43 Aar gl.
Gift med [RN9084] A.J. Kaarsberg Tillæg s. 224: F.1790,
Søn af Købmand Peter Larsen Schmidt.
Gift 04-04-1810 i Aarhuus med [RN9084] Anne Johanne Catharine Kaarsberg.
Han var Borger og Købmand i Aarhus i 24 Aar. 
Schmidt, Jens Peter (I196)
 
1497 Fabrikation i 1777 [1787]: 47000 Pd. Røgtobak og 4550 Pd. Snustobak [årstal?, fabrikken først startet i 1779] Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1498 Fabrikation i 1779: 140,000 Pd. Kaarsberg, Andreas Peter (I49)
 
1499 Far, søn og sønnesønnen Jens Malling bor sammen. Malling, Jens Nielsen (I242)
 
1500 Far, søn og sønnesønnen Jens Malling bor sammen. Malling, Martin August (I244)
 

      1 2 Næste»