1835-1855 7 Materialer vedlagt Rasmus Mallings erindringer - Kilder:

Article Index

Kilder:

1) Kirkebogen på den givne dato og sogn
Kirkebogen for Malling Sogn pr. 1717 er ikke bevaret.
2) Folketællingen på det givne tidspunkt og sogn

3) Skifte på det givne tidspunkt og person:
3a)Vilhelmsborg gods Skifteprotokol 1719-1780
3b)Århus Købstad Skifteprotokol 1669 – 1815
4) www.geni.com

5) Danmarks Kirker: Kirkegårde i Århus, Redaktion: Anette Kruse. 1976

6) Nygaards Sedler på http://ddd.dda.dk/ddd.htm
7) Sejrs Sedler ofte jf. Aarhuus Stiftstidende

7b) Aarhuus Stiftstidende, den relevante dato
8) Købmandsgården Dynkarken 39-41 Århus, Distriktsforstander Rasmus Mallings erindringer fra 1899 og 1915 doneret til Den gamle By.

9) www.folketimidten.dk Århus Borgerbog, 1740-1862
9b) www.folketimidten.dk Vielsesdata 1750-1891

9c) www.folketimidten.dk Husnumre fra 1834
10) Den gamle By. http://www.dengamleby.dk

11) Fra Åhavn til Kysthavn – Århus havns historie til 1914, Århus Byhistoriske Udvalg, 1990
12) Skoleliv og skoleadministration, Chr. Buur, Skoleliv og skoleadministration i Aarhus for 100 aar siden. Aarhus Skolevæsens historie II 1814-1847 udgivet i anledning af Aarhus Kommunale Skolevæsens 100 aars jubilæum 18-01-1919. 1919.
13) Sejrs Sedler jf. Thestrup: Eligerede Borgere, #96
14) Den Store Danske Encyklopædi
15) Aarhus 1768 fra H.C. Cramers Plan over Aarhus By i Pontoppidan: Danske Atlas IV. 1768 hentet i: Aarhus gennem tiderne I, II, III og IV, redaktion Jens Clausen m.fl. København 1939-1941, her bind I #121
16) Kort over Aarhuus Kjöbstad, Hasle og Ning Herreder, Aarhuus Amt, Med indenrigsministeriets Tilladelse formindsket efter det i Henhold til Lov 11-02-1863 opmaalte Kort, sammendraget og udgivet Berggreen, V. F. A.; Budtz Müller & Co. 1870. http://rex.kb.dk
17) Rasmus Nielsen: Aarhus i 1840-erne, Århus Byhistorisk Udvalg, 1959
18) Emanuel Sejr, Gamle Århusgader, anden samling, Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, 1961
19) Eligerede borgere i Århus 1740-1837, Anna Thestrup, Århus byhistorisk Udvalg, 1964
20) Købmænd i Århus. Bidrag til handelens historie i Århus. Redaktion Vagn Dybdal. Århus Handelsstandsforening, Århus 1962.

21) Om Jægergården i Aarhus og dens Omgivelser, Peter Holm, Historisk Samfund, 1911
22) Århus Rådstue, Brandforsikringen, Brandforsikringsprotokoller, 1827-1837, Erhvervsarkivet
23) Århus Rådstue, Brandforsikringen, Brandforsikringsprotokoller, 1837-1838, Erhvervsarkivet
24) Kulturelle og historiske Tidsbilleder, Barndoms- og Ungdomserindringer, Elfride Fibiger, København 1904, Gyldendals Boghandel
25) Hugo Matthiessens Aarhus 1917, Bue Beck, I skriftsrækken Hugo Matthiessens Danmark, forlaget Hikuin, 1999
26) Aarhus. Historisk-topografisk Beskrivelse med Biografier ved Dr. phil. Viggo J. v. Holstein Rathlou. Aarhus historisk topografisk Forlag, 1920. Bind 1. #376-395. Mindegade og Dynkarken.
27) For hundrede Aar siden. 5 Silhuetter. Ved H. Sejerholt. Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift.
28) Århus Rådstue, Brandforsikringen, Brandforsikringsprotokoller, 1801-1810, Erhvervsarkivet
29) Århus Rådstue, Brandforsikringen, Brandforsikringsprotokoller, 1811-1817, Erhvervsarkivet
30) Århus Rådstue, Brandforsikringen, Brandforsikringsprotokoller, 1817-1827, Erhvervsarkivet

31) Århus Rådstue, Brandforsikringen, Brandforsikringsprotokoller, 1811, Erhvervsarkivet
32) Kort (Original kort I) over Aarhuus Kiøbstads Markjorder og Riis Skov beliggende udi Hasle Herred, Aarhuus Amt. Oktober 1816. Erhvervsarkivet, Århus Rådstue, Brolægningskommissionen.
33) Realregister til Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683-1693 udarbejdet paa Grundlag af Skøde- og Panteprotokollerne og beslægtede Arkivalier. Af C.J.T. Thomsen. Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift. 1933 m.fl. fra 1933#154til 1940#82
34) Plan I, Den sydlige Deel af Aarhuus Kjøbstads Grund beliggende i Ning Herred, Aarhus Amt, opmaalt i 1864 og i 1865 af F W Honum, Stiftslandinspecteur. Haverne ere betegnede: H. 1:800 sand Størrelse. Udgivet 1865-1867?
35) Aarhus Vejviser, det pågældende år
36) Århus Kommune, Bygningskommissionen, Gaderegistre, 1863 - 1870 m.m. Erhvervsarkivet
37) Historisk kogebog. Kogekunst i Danmark 1616-1910, Else-Marie Boyhus, Wormanium 2013
38) Ordbog over det danske sprog, www.ordnet.dk
39) Nordisk tidsskrift for filologi, blindebuk http://runeberg.org
40) www.aarhuswiki.dk

41) http://en.wikipedia.org
42) www.aastrup.de

43) Kort over Aarhus Købstad Bygrund 1878-1879, sammendraget og minoreret efter Byens Matrikulkort aar 1878-1879. udarbejdet af justitsråd og stiftslandinspektør T. W. Honum. Opbevares i Lokalhistorisk Samling, Aarhus Hovedbibliotek.
44) Gyldendals og Politikens Danmarks Historie, bind 11, 1990
45) Salmonsens Konversations Leksikon, anden udgave, J.H. Schultz Forlagsboghandel A/S, 1928
46) Sådan lavet det. Politikens Danske Industrihåndbog, København 1955
47) Fremmede ser på Århus, ved Finn H. Lauridsen, Århus Bygistoriske Udvalg, 1962. Flere bidragydere.
48) Århus, byens historie, bind 2, 1720-1870, redaktion Ib Gejl, Århus Byhistoriske Udvalg, 1997.
49) Aarhus gennem tiderne I, II, III og IV, redaktion Jens Clausen m.fl. København 1939-1941
50) Sogneprotokollerne for perioden 1806-1820, Geodatastyrelsen, hkpn.gst.dk

51) Herredsprotokollerne
for Ning Herred herunder Frue Sogn, Aarhus og Viby Sogn (for perioden 1840-1843; ældre, afleveret 22-12-1836), Geodatastyrelsen, hkpn.gst.dk
52) Herredsprotokollerne for Ning Herred herunder Frue Sogn, Aarhus og Viby Sogn (for perioden 1840-1843; yngre), Geodatastyrelsen, hkpn.gst.dk
53) Ny matrikel for Ning Herred, Viby Sogn, 1843, B16-14
54) Realregister på relevant matr. nr. og årstal.
55) Århus Kommune, Bygningskommissionen, Sager vedr. nedrevne ejendomme, den pågældende ejendom, Erhvervsarkivet
56) Kort over Tofterne henhørende til- og beliggende i Frue Sogn sønden for Aarhus Bys/Købstad i Ning Herred, Aarhuus Amt. Opmålt fuldstændig i september 1816. Dækker perioden 1816-1860 iflg. Geodatastyrelsen 1:4000
57) Aarhus Byråds Forhandlinger, den relevante dato
58) 1817-1860 Kort over Marelisborg Hovedgaards Jorder beliggende i Viby Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt. Opmålt og udparcelleret Aar 1806 og 1807 af S. Sørensen, landinspektør [1:4000] Prøvet copieret og tegnet aarhus 1816 af C. Sørensen.
59) Aarhus 1858 Bykort fra Trap: Danmark 1. udgave 1859 hentet i : Aarhus gennem tiderne I, II, III og IV, redaktion Jens Clausen m.fl. København 1939-1941, her bind I #119
60) www.danskebilleder.dk herunder Århus Kommunes Biblioteker. Lokalhistorisk Samling.

61) Skøde- og Panteprotokoller.
62) Århus Rådstue, Magistraten, Dokumenter fra de eligerede borgere om byens grunde , Borrebech m.m. Århus Købstad Eligerede borgere og Magistrat 1815-1836, Forhandlingsprotokol, Erhvervsarkivet
63) Århus Rådstue, Brandforsikringen, Brandtaksationsprotokol for den givne periode, Erhvervsarkivet
64) Århus Rådstue, Brandforsikringen, Brandforsikringsprotokol for den givne periode, Erhvervsarkivet
65) Regnar Knudsen De Aarhus-"Skibsdestinationer" Dynkarken, Grønland og Spanien, Arosia : medlemsblad for Århusianer-Samfundet, 1928 nr. 4
66) Kay Larsen, Danmarks Kapervæsen 1807-14, Rosenkilde og Bagger, København, 1915, 2. udgave, ajourført 1972.

 

Joomla templates by a4joomla